ż Ford Galaxy , rok produkcji 2000, nr rej CAL Y 287

Komentarze

Transkrypt

ż Ford Galaxy , rok produkcji 2000, nr rej CAL Y 287
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowego marki :
Ford Galaxy , rok produkcji 2000, nr rej CAL Y 287
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nabywca ( imię i nazwisko lub nazwa firmy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Regon ( jeśli
dotyczy ) lub nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Nabywcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe
lub adres siedziby ( ulica i kod miejscowości )
( telefon, faks, e-mail
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy oraz jej funkcja w przypadku gdy Nabywca jest Osob ą Prawn ą
Przystępując do udziału w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Galaxy rocznik 2000, nr rej
CAL Y 287, Oświadczam że :
1. Zapoznałem się z Regulaminem przetargu oraz wszystkimi jego załącznikami,
a w szczególności ze wzorem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
2. Zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu będącego przedmiotem przetargui nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń.
3. W przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 2 do Regulaminu w terminie 7 dni od dnia przybicia.
…………………………………………….
Imię, nazwisko i podpis Nabywcy