D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Komentarze

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
Sygn. akt IV RC 931/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 25 października 2016 r.
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
w składzie:
Przewodniczący SSR Małgorzata Grzymajło
Protokolant Justyna Graczyk
po rozpoznaniu w dniu 20 października 2016 r. w Wałbrzychu
sprawy z powództwa H. K.
przeciwko S. K.
o alimenty
I. zasądza od pozwanego S. K. na rzecz powódki H. K. alimenty w kwocie po 350 zł.( trzysta pięćdziesiąt ) miesięcznie,
poczynając od dnia 01 grudnia 2015 r. płatne z góry do rąk przedstawicielki ustawowej M. K., do dnia 10 - go każdego
następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat w terminie
II. w pozostałej części powództwo oddala;
III. nakazuje pozwanemu S. K. uiścić na rzecz Skarbu Państwa ( kasa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu ) kwotę 210
zł. tytułem opłaty sądowej oraz 6 zł. za tytuł wykonawczy;
IV. zasądza od pozwanego S. K. na rzecz powódki kwotę 600 zł. ( sześćset ) tytułem zwrotu kosztów procesu;
V. wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.
Sygn. akt IVRC 931/15
UZASADNIENIE
Powódka H. K. działająca przez matkę M. K. wniosła pozew skierowany przeciwko swojemu ojcu - pozwanemu S. K.
o ustalenie na jej rzecz alimentów w kwocie po 600zł miesięcznie.
W uzasadnieniu pozwu wskazano, że matka powódki zajmuje się wychowaniem dziecka, a pozwany nie łoży na jego
utrzymanie. Stwierdzono , że pozwany prowadzi działalność gospodarczą przynoszącą zyski i ma środki na utrzymanie
powódki.
Pozwany S. K. w odpowiedzi na pozew wniósł o jego oddalenie w całości podnosząc, że ma trudną sytuację materialną
i w utrzymaniu pomaga mu rodzina. Stwierdził ponadto , że zajmuje się dzieckiem w ramach udzielonego mu
zabezpieczenia w innej sprawie. Ostatecznie uznał powództwo do kwoty po 300zł miesięcznie.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Powódka H. K. ur. (...) w W. jest dzieckiem przedstawicielki ustawowej i pozwanego S. K..
Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej H. K. k. 5
Rodzice powódki mieszkali razem do listopada 2015 r. Małoletnia mieszka obecnie z matką, która określiła jaj
koszt utrzymania na kwotę 1200 zł miesięcznie. W skład tej kwoty wchodzą wydatki na żywność w wysokości 450
zł miesięcznie , środki higieny 300 zł. Małoletnia nie chodzi do przedszkola. WS opiece nad dzieckiem pomagają
rodzice M. K.. Matka powódki pracuje i zarabia (...) -1459 zł miesięcznie. W utrzymaniu pomagają jej rodzice z
którymi mieszka. W związku z tym przekazuje im 150 zł miesięcznie z tytułu opłat za mieszkanie. M. K. prowadzi
osobne gospodarstwo domowe. M. K. użytkuje samochód S. (...) i wydatkuje na ten cel kwotę 300 zł miesięcznie. Od
października br. jej zarobki wzrosną do kwoty 1800 zł miesięcznie.
Dowód: - zaświadczenie o zarobkach k. 86
- przesłuchanie przedstawicielki ustawowej k.88. 89, 95
Pozwany S. K. ma 29 lat i obecnie jest taksówkarzem. Pracę tę wykonuje od listopada 2015 r. Zarabia miesięcznie 2000
zł. Wcześniej pracował przy rozwożeniu węgla. Była to praca „na czarno” i dawała dochód ok. 2500 zł miesięcznie. 12
maja miał wypadek i przebywał przez miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Ocenił swój koszt utrzymania na kwotę 1000
zł. Pozwany mieszka w mieszkaniu swojego ojca wraz z obecną partnerką. Nie podał kwoty jej zarobków stwierdził ,
że dokłada się ona do zakupów żywnościowych i opłat za mieszkanie. Wydatki na media określił na kwotę 500 zł
miesięcznie.
Dowód: - zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pozwanego k. 28, 55
- faktury i rachunki dot. opłat za media k. 23 - 25
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej k. 11
- przesłuchanie pozwanego k. 89, 95.
P. Sądem Rejonowym w Wałbrzychu toczyło się postępowanie o ustalenie kontaktów z małoletnia H. K. z wniosku S.
K., które wszczęte zostało w listopadzie 2015 r. W styczniu 2016r. Sąd z urzędu wszczął postepowanie o powierzenie
władzy rodzicielskiej nad małoletnią. Ostatecznie w tejże sprawie zawarta została ugoda w której w której ustalono ,że
władza rodzicielska przysługiwać będzie obojgu rodzicom, przy czym miejscem zamieszkania małoletniej H. będzie
miejsce zamieszkania jej matki. Ustalono także sposób kontaktów S. K. w druga i czwarta sobotę każdego miesiąc,
pierwsza i trzecią niedzielę w godz. od 9 do 19. , a także w każdy wtorek i czwartek tygodnia w godz. od 13- 19.
Zastrzeżenie zostały także kontakty ojca z córką w okresie świat, wakacji . Ugoda jest prawomocna.
Dowód : akta IV Nsm 2221/15 Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.
Sąd zważył co następuje:
Powództwo częściowo zasługuje na uwzględnienie.
Podstawą dochodzonego przez powódkę H. K. roszczenia jest przepis art. 128 k.r.o., zgodnie z którym obowiązek
dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii
prostej oraz rodzeństwo. Uszczegółowienie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci następuje w art.
133§1k.r.o., który stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest
jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów
jego utrzymania i wychowania.
Małoletnia powódka nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, nie posiada ona również majątku, z którego
mógłby uzyskiwać dochody przeznaczone na koszty jej utrzymania i wychowania. W związku z tym, to na rodzicach
spoczywa obowiązek alimentacyjny względem dziecka.
Ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych następuje w oparciu o kryteria przewidziane w art. 135§1k.r.o.,
który stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od
zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, zaś zgodnie z § 2 wyżej cytowanego przepisu wykonanie
obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać
także w całości lub części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.
Jak wynika ze zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego powódka H. K. ma 3 lata. Przedstawicielka
ustawowa określiła jej koszt utrzymania na kwotę 1200 zł miesięcznie. Koszt ten w ocenie Sądu jest zawyżony
zważywszy na wiek dziecka i nie znajduje pokrycia w zarobkach i dochodach przedstawicielki ustawowej i sytuacji
materialnej rodziców. Wydatki na jej utrzymanie są typowe dla wieku - co Sądowi wiadomo z doświadczenia życiowego
oraz z innych spraw tego typu rozpoznawanych w innych postępowaniach.
Odnośnie pozwanego zważyć należało, iż jego możliwości zarobkowe i majątkowe, kształtują się na poziomie
określonych przez niego dochodów wynikających z samozatrudnienia w charakterze taksówkarza. Dlatego też,
zdaniem Sądu, z wynagrodzenia, które otrzymuje może przyczyniać się do potrzeb powódki uczestnicząc w nich kwotą
po 350zł miesięcznie. Istotnym w spawie jest, że pozwany zajmuje się dzieckiem trzy razy w tygodniu i w tym zakresie
ponosi koszty utrzymania powódki, a ponadto władza rod zielska nad dzieckiem powierzona jest obojgu rodzicom . W
tej sytuacji przyjąć można ,że obydwoje świadczą osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka . Matka także
jest zobowiązana jest przyczyniać się finansowo do utrzymania dziecka, stosownie do swoich dochodów i w zakresie
ustalonym ponad zobowiązanie pozwanego.
W świetle tych okoliczności w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy na podstawie powołanych na wstępie
przepisów Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku.
W pozostałej części powództwo oddalono jako wygórowane (pkt II).
Rozstrzygnięcie o kosztach wydano w myśl art. 98 kpc i art. 100 k.p.c. i art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (pkt III i IV ).
Rygor natychmiastowej wykonalności w punkcie IV wyroku nadano na podstawie
art. 333§1pkt 1k.p.c.

Podobne dokumenty