Microsoft Word Viewer

Komentarze

Transkrypt

Microsoft Word Viewer
Koniecpol, dnia 24 maja 2013 roku
Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
ogłasza nabór kandydatów na następujące stanowiska pracy:
w ramach realizowanego projektu „Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na
lepsze jutro” współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2., Poddziałanie 7.2.1 Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki
1. Psycholog
Forma zatrudnienia – umowa o pracę (½ etatu).
Liczba miejsc – 1
Opis pracy – wsparcie uczestników projektu w zakresie podnoszenia ich kompetencji
życiowych i umiejętności społecznych, udzielanie indywidualnych porad oraz prowadzenie
zajęć grupowych mających na celu zwiększenie zdolności osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym do pełnienia odpowiednich ról, wspieranie aktywności społecznej i zawodowej.
Wymagania:
- wykształcenie psychologiczne potwierdzone stosownymi dokumentami
- przygotowanie do prowadzenia warsztatów psychologicznych
- znajomość niezbędnych ustaw i przepisów warunkujących skuteczną pomoc w
rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych i rodzinnych,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- posiadanie obywatelstwa polskiego.
2.Instruktor zawodu do pracowni remontowo – budowlanej.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę (pełny etat).
Liczba miejsc – 2
Opis pracy – prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z uczestnikami Centrum
Integracji Społecznej oraz stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym
Projekt „Centrum Integracji Społecznej szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i psychologiem w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego
uczestników.
Wymagania:
- wykształcenie średnie o profilu budowlanym, albo doświadczenie w zawodzie pracownika
budowlanego(lub zbliżone) lub/i wykształcenie co najmniej zawodowe na kierunku
budowlanym,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność, rzetelność, kreatywność,
- dokumenty potwierdzające zdobyte uprawnienia budowlane lub mistrzowskie.
3. Instruktor zawodu do pracowni ogrodniczo – porządkowej.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę (pełny etat).
Liczba miejsc – 1.
Opis pracy – prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z uczestnikami Centrum
Integracji Społecznej oraz stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym
i psychologiem w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego
uczestników.
Wymagania:
- wykształcenie co najmniej średnie zawodowe,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
- znajomość obsługi, konserwacji i naprawy sprzętu mechaniczno-elektrycznego,
- kwalifikacje z zakresu utrzymania zieleni miejskiej,
- uprawnienia instruktora nauki zawodu.
Projekt „Centrum Integracji Społecznej szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4.Pracownik socjalny.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę (½ etatu).
Liczba miejsc – 1.
Wymagania :
- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, lub ukończenie studiów
wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego,
- spełnienie wymagań określonych w art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004r o
pomocy
społecznej (Dz.U. Z 2009r Nr 175, poz.1362 z późn. zm) ,
- dobra znajomość obsługi komputera
- znajomość przepisów prawa w z zakresu:
ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2009r Nr 175, poz.1362 z
późn.zm)
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowanie administracyjnego (Dz.U. z
2000r Nr 98,poz.10 z późn.zm)
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.z 2011 r. Nr 43, poz.
225),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz.651 z
późn. zm)
- co najmniej roczny staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego w ośrodku
pomocy społecznej
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
5. Opiekun osób starszych.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę (pełny etat).
Liczba miejsc – 1.
Projekt „Centrum Integracji Społecznej szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wymagania :
- wykształcenie co najmniej zawodowe,
- kwalifikacje opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych albo uprawnienia instruktora
nauki zawodu lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
- komunikatywność,
Wymagane dokumenty dot. naboru na wszystkie stanowiska pracy:
- CV
- świadectwa pracy (kserokopie)
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
- posiadane referencje,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne
przestępstwa skarbowe,
- kserokopia dowodu osobistego,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw.
Wymagane dokumenty: CV powinno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926 ze zm.).
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na
stanowisko…………………….. ” w terminie do dnia 31.05.2013r. do godz. 11.30 w Urzędzie
Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol pok.43.
Informacji udziela Biernacki Janusz, tel. 34 3551 881 wewn. 128.
Projekt „Centrum Integracji Społecznej szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Centrum Integracji Społecznej szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego