5. Prospekt Emisyjny Akcji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Spółka

Komentarze

Transkrypt

5. Prospekt Emisyjny Akcji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Spółka
PROSPEKT EMISYJNY AKCJI
adres: 39-102, Lubzina 34a
– producent na rynku farb i lakierów w Polsce.
adres internetowy: www.sniezka.pl
Wersja elektroniczna Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.
!"#
$%
&
&'(#
)*&+
%
!,
*
-
%&.
/&0/1)2(!!2!324"2562544"!3544"$
7
-%7%+obrotu papiery
7
*$
7
--8'
%&9
0--:
'8
%
!
"
#
$
:
2 100 000 akcji na okaziciela serii E, o wart
%&'
(()*
%&%
!
$
Informacje doty
+
!
,)(((
%)-.
•
/)-
+
)(
1 250 ob-
0
)(
$
•
1(%)-(( +!
(2)
%)-
((3),
*
+ $4
%)-
+!3
(,
/*
(25
/*$%)-2
,
+
C zo
,*(
(6(2
*
7/*$%)-
,*(
(,
(
2
$%)-),(
(8)-),
(
$4,-*-(3)(
-*((,
,%)-
2
),9*
((,-
,6(2*-
+ !2-,)3
*
%)-
:
(
&
-)((,:
-*-$
);)$
7
!%
);<=&)
*&
$
+
ie art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie
7+%+ ;<
$
7
7
+ w dzienniku %>[email protected]
zapisów od inwestorów w ramach Oferty Otwartej.
Cena emisyjna
Prowizja subemitentów i inne koszty
9
%
)
0;)
!44%
4!!%
4A3%
Razem seria E
5!4444444%
5",44444%
!AB,444%
0;<
CD
43(%
CD
Razem seria F
CD
!3A,44444%
CD
($
ii E oraz Oferta Otwarta Akcji serii F.
!
"
#
$%
&
'
. Zapisy na Akcje serii E
!" # $
"%
&
'())*
(
),
8 - 9 grudnia 2003 r$
2
*(2((*)(
dotychczasowych akcjonariuszy wszystkich Akcji serii E w pierwszym dniu przyjmowania zapisów tj. 8 grudnia 2003 r.
;)
&
-
-$ %+
:
;
)
!44E5!/
$:1$%
;)+
=&1$%%; )
$%'
-%+&+ %7
+
%%+%;
&+
$-%
;)F'
nie wszy;)&
$
-=&1$%%;
+
+1$%G
-
1+$%
%;)%
!!4!9%
=;)
&
*%+H/ *H1;
/
&
)
!
. Zapisy na Akcj<
&
$-I-E
w Transzy Inwestorów Detalicznych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w terminie od 8 grudnia do 12 grudnia 2003 roku jednakowo dla obu
I&'&/
;<
-
+
&+%8
-
!,+544"''
,+544"/
&+!5E44=&1$%%
;<
&+ -
$
;<
&;<
I
-
-;
+I=&)'88; ji niesubskrybowanych do
I
$
&%
0:&)
%
&
1+$%
%;<%
!!459%I Prospektu.
&'&/
;<&
-*%+
-
=%&.
;/)<
$+
% $
7
-
1;[email protected]
'&
%544(&) + '
%$
/ ;1)</-
%7%'7
&%&6+'
-%+&+
;)&
ch
+%
-J'/;)K''');<
%&
/;)$&
-*1'
L"39+
- 7-
/
1$%<<MN0)O;1;
%7%'7
'%
'-
nków Akcje serii E i PDA serii E
&
---
*+,&
J9%5KE
$
&&
&
7& '
&
'7
&%
-
+'
1$%
P--)-
& )
%78
&
%
7;)<
&
Akcji serii E i F.
;<<M$
>N0)O;?1$%;+
%&
-+
7
$
&'&
&ublicznej Ofercie Akcji i Emitencie.
-&
.$
,&
#-&%
*+
$
%%'
--%
+
$
7
-%
7%
+
&+
$
7
-
-
7'
78
)7
78
%&&+/&0/1)2(!!2!324"2562544"!3544"
$
7
-%7%+
7
e tym prospektem emisyjnym.
:
! "#$%&-515 Warszawa
& 53
7544"
&+ 78 !(544"I
'7
+ %
%;*
-+% 7* +%
&)
*
%*-7-
[email protected]'
"!+544"F'
7&
*+;
'7 %
dniu terminu do dokonywania zamiany lub w dniu w którym ostatnia Obligacja zostanie zamieniona na Akcje serii C lub wykupiona tj. do dnia 30 czerwca 2006
roku.
0
%&&+
+*
'
&--E
1$%
w Centrum Informacyjnym KPWiG (Centrum Informacji, ul. Mazowiecka 13, Warszawa),
%$
7
-
1;J/%&'(K
-*%+$-
%
=%&0(
w formie elektronicznej w sieci Internet na stronach: www.sniezka.pl i http://www.pkobp.pl./bdm
Skrócona wersja Prospektu zostanie opublikowana w dzienniku ogólnopolskim%>[email protected]
+
Publicznej Oferty Akcji.
Ponadto, w siedzibie Spó% :*;& +&&E+%+ :
-)
5444544!544511$%
&+ru handlowego.
&&;)<&&
+9
* 7
+ '7)
8$
7$
7
-% %$
7
-
1; '-
-
5(+ 7
&+ 7 %
54 -
informacji tym podmiotom –';+
1;+-
-
+%
$&
%&8
78)
%>?
6
*& 7
'
&
+;-
8%:
stabilizacji k1$%
*

Podobne dokumenty