PODSUMOWANIE KOSZTÓW EMISJI AKCJI SERII M

Komentarze

Transkrypt

PODSUMOWANIE KOSZTÓW EMISJI AKCJI SERII M
PODSUMOWANIE KOSZTÓW EMISJI AKCJI SERII M – UZUPEŁNIENIE RAPORTU BIEŻĄCEGO
NR 2/2015 Z DNIA 9 KWIETNIA 2015 R.
Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Zarząd Idea Bank S.A. („Spółka”) przekazuje uzupełnienie do treści Raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia
9 kwietnia 2015 r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12 i 13
raportu, dotyczących kosztów zawiązanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji zwykłych na
okaziciela serii M Spółki ("Oferta").
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją
wyniosły 22 717 tys. zł, w tym:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 5 691 tys. zł
koszty wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy
koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 16 615
tys. zł
koszty promocji Oferty: 411 tys. zł
Koszty emisji akcji serii M pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości
emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją:
Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii M wynosi 2,14 zł.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu,
wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą
Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych
w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu
bieżącego.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust.1 i § 100 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

Podobne dokumenty