Operacje na zmiennych logicznych.

Komentarze

Transkrypt

Operacje na zmiennych logicznych.
Operacje na zmiennych logicznych.
Ćwiczenia z projektowania i odczytywania algorytmów.
Warunki można łączyć aby sprawdzać bardziej złożone struktury danych. Złożone
warunki logiczne w języku C++ powinny zawsze znajdować się w nawiasach aby zapobiec
wywołaniu operatorów w nieprawidłowej kolejności.
Operator
Opis
Wynik
Dana A
Dana B
Wynik
Prawda
Prawda
Prawda
Operator i (AND) logiczne daje w
((A)&&(B
wyniku prawdę tylko jeżeli obie
Fałsz
Prawda
Fałsz
))
dane są prawdziwe.
Prawda
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Dana A
Dana B
Wynik
Prawda
Prawda
Prawda
Operator lub (OR) logiczne daje w
wyniku prawdę jeżeli którakolwiek
((A)||(B))
Fałsz
Prawda
Prawda
dana jest prawdziwa.
Prawda
Fałsz
Prawda
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Dana A
Wynik B
Operator negacji logicznej w
(!(A))
wyniku daje przeciwną wartość
Prawda
Fałsz
logiczną.
Fałsz
Prawda
Przykładowe warunki:
((A>12)&&(A<14)) – sprawdzenie czy a jest z przedziału od 12 do 14 oprócz tych liczb,
przedział otwarty.
((A==1)||(B!=12)) – sprawdzenie czy A jest równe 1 lub B jest różne od 12
Przy konstruowaniu złożonych warunków należy pamiętać że czasem można je
zoptymalizować np.:
((A>12)||(A<12)) => (A!=12)
(!(!(A))) => (A)
Na zadanie Znajdź reguły optymalizacji warunków i opisz je włącznie z Prawami
DeMorchana
Opis programu DIA
Dia – Program umożliwiający tworzenie różnych diagramów technicznych. Oferuje on
podobną funkcjonalność jak program Visio produkcji firmy Microsoft. Wspiera on możliwość
drukowania wielostronicowych diagramów oraz eksportowanie diagramów do wielu
popularnych formatów.
Standardowy wygląd programu:
1. Wykonaj algorytm obliczający iloraz dwu liczb.
2. Wykonaj algorytm wykonujący iloczyn dwu liczb
3. Wykonaj algorytm obliczający pole trójkąta równobocznego opartego na tych dwu
liczbach.
4. Wykonaj algorytm obliczający średnią dwu liczb.
5. Wykonaj algorytm sprawdzający czy dana liczba jest dwucyfrowa.
6. Wykonaj algorytm sprawdzający czy wczytane liczby są podzielne przez siebie.
7. wykonaj algorytm sprawdzający czy dana liczba jest podzielna przez kwadrat drugiej
wczytanej liczby.
8. Napisz algorytm, który wczytuje 2 liczby i podaje która jest większa lub mniejsza albo
czy są one równe.
9. Napisz algorytm, który wczytuje 2 liczby i podaje iloraz, iloczyn, sumę i różnicę.
10. Napisz algorytm który wczytuje dwie liczby całkowite i oblicza pole prostokąta oraz
jego obwód.
11. Napisz algorytm który odczytuje 2 liczby i określa czy pierwsza jest wielokrotnością
drugiej.
12. Napisz algorytm, który wczytuje 3 liczby i mówi która jest większa.
Iteracja - taka część algorytmu która jest wykonywana cykliczne dopóki jest spełniony jakiś
warunek na przykład z życia codziennego
ucz się algorytmów dopóki się ich nie nauczysz 
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonaj algorytm liczący NWD i NWW.
Wykonaj algorytm sumujący parzyste elementy ciągu.
Wykonaj algorytm sumujący nie parzyste elementy ciągu.
Wykonaj algorytm liczący średnią arytmetyczną elementów ciągu.
Wykonaj algorytm liczący średnią geometryczną elementów ciągu.
1. Wykonaj algorytm znajdujący największy element ciągu.
2. Wykonaj algorytm znajdujący element ciągu najbliższy zeru.
1. wykonaj algorytm sortujący w porządku malejącym wczytane liczby.
1. Wykonaj algorytm obliczający silnie metoda iteracyjną