Oświadczenie uczestnika projektu

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie uczestnika projektu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Podniesienie kompetencji mieszkańców małych
miejscowości Wielkopolski w zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego” oświadczam, że
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO –
Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych - Minister Rozwoju, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa.
2.
Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z
późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:
1)
w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO:
a) rozporządzenia 1303/2013;
b) rozporządzenia 1304/2013;
c) ustawy wdrożeniowej.
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
a) rozporządzenia 1303/2013;
b) rozporządzenia 1304/2013;
c) ustawy wdrożeniowej;
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z
30.09.2014, str.1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Podniesienie
kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w zakresie podstawowej znajomości
języka angielskiego” nr RPWP.08.02.00-30-0010/15 , w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz
działań informacyjno-promocyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarząd
Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań ,
Beneficjentowi realizującemu Projekt - Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert
Szmigiel, 30-042 Kraków, ul. Kujawska 3A/2, oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta
uczestniczą w realizacji Projektu …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….
(nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.
5. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
…… …………………….……..………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego
opiekuna.