Informatyka II lab8

Komentarze

Transkrypt

Informatyka II lab8
Informatyka II, kier. E-a, sem.III, 2016/2017
Działania na plikach
Ćwiczenie laboratoryjne nr 8
1. Zapisać do pliku binarnego liczby2.dat pięć liczb typu int przy użyciu funkcji fwrite,
następnie odczytać te liczby z pliku stosując funkcję fread, odczytane liczby wydrukować.
2. Napisać program obliczający sumę liczb w pliku liczby2.dat.
3. W pliku liczby2.dat zamienić miejscami dwa elementy pliku o zadanych numerach
zastosować funkcję fseek do ustawiania wskaźnika pliku. Numery zamienianych elementów
wprowadzić z klawiatury z zabezpieczeniem formatu i zakresu, mogą one należeć do przedziału
[0,n-1], gdzie n jest liczbą elementów pliku.
4. Zapisać do pliku liczby3.dat 10 liczb pseudolosowych typu int. Wykonać kopię pliku
liczby3.dat w katalogu bieżącym jako plik kopia.dat, następnie przepisać liczby parzyste do
pliku liczby4.dat.
5. Znaleźć maksymalny i minimalny element w pliku w pliku liczby3.dat. i wydrukować te
elementy.
6. Przepisać plik liczby4.dat. do pliku liczby5.dat. w odwrotnej kolejności elementów.
7. Posortować plik liczby5.dat niemalejąco.
8. Utworzyć plik liczby1.dat w katalogu bieżącym, następnie zapisać do pliku stosując funkcję
fprintf liczbę typu int, liczbę typu float oraz liczbę typu double oddzielając poszczególne
liczby spacjami. Odczytać plik przy użyciu fscanf .
Zadanie domowe ( dołączyć do sprawozdania)
1. Utworzyć tablicę wartości funkcji f ( x )  3 x dla x=0.0, 0.5,..., 9.5, zapisać do pliku i odczytać
plik. Zastosować fscanf i fprintf.
2. Zdefiniować dwuwymiarową tablicę znaków wyniki[10][80], zapisać do poszczególnych
wierszy w postaci łańcuchów znaków x i f(x). Tablicę zapisać do pliku przy zastosowaniu fputs,
następnie odczytać stosując fgets.