Wniosek pokrzywdzonej

Komentarze

Transkrypt

Wniosek pokrzywdzonej
……………….
Do
Sądu Rejonowego
Wydział Karny
w ……………
Dotyczy sprawy:
II K ……………….
Pokrzywdzona: Wanda W.
Oskarżony: Dariusz K.
.
Wniosek pokrzywdzonej
Uprzejmie proszę o rozpatrzenie możliwości skierowanie sprawy do rozpoznania w
trybie zwykłym na rozprawie i dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, którzy zostali
pominięci przez Prokuraturę Rejonową w …………. w postępowaniu przygotowawczym:
- ………………
- ………………
na okoliczność spożywania alkoholu przez oskarżonego przed popełnieniem przestępstwa
oraz świadka:
- ………………
na okoliczność uzyskanej wiadomości od pokrzywdzonej w nocy 25 czerwca 2007r. z prośbą
o udzielenie jej natychmiastowej pomocy.
Zdaniem pokrzywdzonej ustalona pomiędzy oskarżonym a Prokuratorem kara jest
zbyt niska nie spełnia zasady poczucia sprawiedliwości u pokrzywdzonej.
Ponadto proszę o rozpoznanie dołączonego do wniosku powództwa cywilnego
(adhezyjnego) o zadośćuczynienie za doznane krzywdy.
………………..
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Podobne dokumenty