Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1436 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.
1. Harmonogram szkoleń ogólnych dla beneficjentów i
potencjalnych beneficjentów
ROK 2016
Oś priorytetowa
Ilość szkoleń w kwartale
I
II
III
IV
1.
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
2.
Społeczeństwo informacyjne
3.
Energia
4.
Środowisko
2
5
Transport
1
6.
Rynek pracy
7.
Włączenie społeczne
8.
Edukacja
1
9.
Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2. Harmonogram szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów i
potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+
ROK 2016
Ilość szkoleń w kwartale
Nazwa szkolenia
1.
DEFS Szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o płatność i
jego rozliczania oraz prawidłowa realizacja projektu i
dochowanie jego trwałości, kontrole projektów prowadzone
przez instytucje uprawnione do kontroli WRPO oraz ich wyniki
2.
DWP-I Szkolenia specjalistyczne w zwiazku ze specyficznymi
zagadnieniami właściwymi dla poszczególnych działań
DWP-VII Prawidłowa realizacja projektu i utrzymanie jego
trwałości
3.
DWP-V i DWP-VI Zasady rozliczania projektów realizownych
w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9
I
II
III
IV
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3. Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów WRPO 2014+ organizowanych przez WUP
ROK 2016
Ilość szkoleń w kwartale
Nazwa szkolenia
I
1.
2.
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dot. możliwości
aplikowania w zakresie Działań/ Poddziałań wdrażanych
przez WUP w ramach WRPO 2014+
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu prawidłowej i
efektywnej realizacji projektów (w tym zajęcia w sali
komputerowej dot. rozliczania projektów)
II
III
IV
2
2
2
1