F – 1b / PSJ-09 / ZIA 01.08.2002 Dotyczy: spółek cywilnych lub osób

Komentarze

Transkrypt

F – 1b / PSJ-09 / ZIA 01.08.2002 Dotyczy: spółek cywilnych lub osób
Techno-Service S.A.
80-222 Gdańsk, ul. Siedlicka 6
Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wytwarzania Obwodów Drukowanych
tel.: (0-58) 340-42-22, (0-58) 340 42 54
fax: (0-58) 341-54-13
e-mail: [email protected]pl
F – 1b / PSJ-09 / ZIA
01.08.2002
Dotyczy: spółek cywilnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Załącznik do zlecenia nr: ………………………
z dnia ………………………………………………..
1. Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko oraz adres właściciela (w przypadku spółki prawa cywilnego dane wszystkich
wspólników):
(1) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(2) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(3) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
(4) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Miejsce (adres) prowadzenia działalności gospodarczej:
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Miejsce (organ) i numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. NIP: .…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………….
7. Termin płatności: ..……………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko, numer telefonu osoby upowaŜnionej do dokonywania uzgodnień związanych z
realizacją zlecenia (w tym do odbioru przedmiotów zlecenia):
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Właściwym miejscowo sądem do rozpatrywania ewentualnych sporów będzie sąd w Gdańsku.
Jednocześnie upowaŜniamy Państwa firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu
i przesłania jej pocztą.
Zamawiający
Załączniki :
1. Zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji.
2. Kserokopia nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.
TECHNO - SERVICE S.A., ul. Siedlicka 6, 80-222 GDAŃSK
REGON 190543954, NIP 584-030-42-88, KRS 0000054168 Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy
Zarząd: Jan Mioduski, Ryszard Markowski, Andrzej Wałachowski
Bank PeKaO S.A. III O/Gdańsk 20124012551111000015230454

Podobne dokumenty