attachment_id=322 - Przyjaciele.edu.pl

Komentarze

Transkrypt

attachment_id=322 - Przyjaciele.edu.pl
kids hits
czyli najlepsze wakacje dla dzieci
KARTA KWALIFIKACYJNA
Terminy wybranych turnusów:
 01.07.2013 – 05.07.2013
 08.07.2013 – 12.07.2013
 15.07.2013 – 19.07.2013
Dane dziecka i rodziców / opiekunów:
o Imię i nazwisko dziecka:
o PESEL, data i miejsce urodzenia:
o Adres:
o Imię i nazwisko matki:
o Telefon (komórkowy kontaktowy):
o Imię i nazwisko ojca:
o Telefon (komórkowy kontaktowy):
o Adres e-mail:



22.07.2013 – 26.07.2013
29.07.2013 – 02.08.2013
05.08.2013 – 09.08.2013



12.08.2013 – 16.08.2013
19.08.2013 – 23.08.2013
26.08.2013 – 30.08.2013
……………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………..……….
Informacje o dziecku:
Czy w ostatnim czasie u dziecka wystąpiły utraty przytomności, drgawki, zaburzenia równowagi, omdlenia, ataki
duszności, inne (proszę wymienić)
………………………………………………………………………………………………………................
Czy dziecko jest chore, jeśli tak, to na co? …………………………………………………………………………………………………..……………..
Czy zażywa leki? …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Czy dziecko jest uczulone, jeśli tak, to na co? ……………………………………………………………………………………………………………..
Czy dziecko jest nadpobudliwe? ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……
Czy dziecko jest nieśmiałe? ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………..
Czy ma trudności w nawiązywaniu kontaktów? ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
Inne, ważne informacje o dziecku: ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………
Postanowienia:
o W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka wyrażam zgodę na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
o Stwierdzam, że podałem(-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej
opieki.
o Oświadczam, iż znane mi są warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach, regulamin i program zajęć w PRZYJACIELE.
o Upoważniam wymienione osoby do odbioru dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego dziecka z pobytu na zajęciach w Centrum Rozwoju Dziecka PRZYJACIELE
na stronie internetowej: www.przyjaciele.edu.pl oraz na materiałach reklamowych.
………………………………………………………………………………………………….
Data, (czytelny) podpis rodzica / opiekuna
REGULAMIN
Wychowawcy na zajęciach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku,
umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób
przyjemny i pożyteczny.
1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od 5 do 7 lat.
2. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.00.- do godz.17.00.
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie
przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
5. Uczestnicy zajęć mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu,
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie.
6. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
b) przestrzegać zasad zachowania i bezpieczeństwa ustalonych z wychowawcą,
c) brać udział w realizacji programu zajęć,
d) zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość,
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć,
Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni,
f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
g) posiadać: wygodne obuwie do chodzenia, biegania po lesie i mieście (trampki, adidasy); kurtkę przeciwdeszczową; plecak
podręczny na lunch i napoje; chusteczki do nosa; czapkę i krem chroniący przed słońcem; kapcie na zmianę; strój kąpielowy i
ręcznik; legitymację szkolną bądź inny dokument potwierdzający wiek dziecka (książeczka zdrowia, kserokopia aktu urodzenia).
7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców,
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w
zajęciach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć, bez zwrotu należności za
niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach.
8. Warunkiem wpisania dziecka na listę Uczestników zajęć jest złożenie w Centrum PRZYJACIELE wypełnionej Karty Zgłoszenia
oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 35% pełnej kwoty za wybrane turnusy.
9. W przypadku rezygnacji z zajęć zwrot zaliczki nie jest możliwy.
10. Pełna opłata za zajęcia zostanie dokonana najpóźniej pierwszego dnia zajęć.
11. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus ani nie uprawnia do ubiegania się o
zwrot kosztów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora
lub
z powodu
zbyt
małej
ilości
Uczestników
(wymagane
minimum
to
5
osób
na
turnusie).
W takim przypadku Organizator zwraca całość wpłaconej kwoty.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału w zajęciach (np. zabrudzenie lub
zniszczenie ubrań) oraz za zagubione przedmioty wartościowe.
15. Opiekun zobowiązany jest do odebrania dziecka do godziny 17.00.
16. Sprawy sporne: wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać Organizatorowi na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia
turnusu. Uwagi i sugestie dotyczące zajęć prosimy zgłaszać w czasie trwania turnusu.
17. Postanowienia końcowe: Nieważność pojedynczych postanowień umowy nie narusza ważności całej umowy. W sprawach
nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
18. Uczestnik akceptując warunki umowy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w umowie w celu
prowadzenia bieżącej ewidencji oraz dla potrzeb rekrutacji. Dane osobowe Uczestnika mogą być wykorzystane wyłącznie dla
wewnętrznych potrzeb Organizatora.
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.
……………………………………………………………………………………..
Data i podpis rodzica / opiekuna