zorunlu tasarruf

Komentarze

Transkrypt

zorunlu tasarruf
Instrukcja obsługi i montażu
Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego
Használati és szerelési utasítás
Indukciós üvegkerámia-főzőtér
Návod k montáži a použití
Indukční a sklokeramické varné desky
Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης
Επαγωγικό υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
Kullanım ve Montaj Talimatı
Endüksiyon Cam Seramik Ocak
226786 P51
PL
PL ................................................................... 2
Tu znajdą Państwo...
HU ................................................................ 16
Przeczytajcie Państwo dokładnie informacje znajdujące się w
tym zeszycie, zanim zaczniecie używać niniejszą płytę
kuchenną. Znajdziecie tu Państwo ważne wskazówki związane
z Państwa bezpieczeństwem, z użytkowaniem, utrzymaniem i
konserwacją urządzenia, aby mogli się Państwo z niego jak
najdłużej cieszyć.
W razie wystąpienia usterki, przejrzyjcie Państwo najpierw
rozdział „Co robić w razie problemów?“. Niewielkie zakłócenia
mogą Państwo często usunąć samodzielnie i zaoszczędzić
poprzez to niepotrzebne koszty serwisu.
Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję. Dla
informacji i bezpieczeństwa proszę przekazać instrukcję obsługi i
montażu jej nowym właścicielom.
CZ................................................................. 30
GR ................................................................ 44
TR................................................................. 58
Usuwanie materiałów opakowaniowych
Opakowania służące do transportu urządzenia należy usuwać w
miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego
oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.
Usuwanie starych urządzeń
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu skupu
surowców
wtórnych
zajmującego
się
złomowanym
sprzętem
elektrycznym
i
elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Płytę kuchenną należy używać wyłącznie do przygotowywania
potraw w gospodarstwie domowym. Urządzenia wolno używać
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie pod nadzorem.
Spis treści
Wskazówki bezpieczeństwa....................................................
Dotyczące podłączenia i funkcjonowania ...............................
Dotyczące płyty kuchennej .....................................................
Dotyczące osób ......................................................................
3
3
3
3
Opis urządzenia........................................................................ 4
Obsługa za pomocą przycisków sensorowych ....................... 5
Obsługa..................................................................................... 6
Płyta kuchenna ....................................................................... 6
System rozpoznawania naczynia............................................ 6
Ograniczenie czasu użytkowania............................................ 6
Pozostałe funkcje.................................................................... 6
Ochrona przed przegrzaniem ................................................. 6
Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków ....................... 7
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii .......................... 7
Poziomy grzania ..................................................................... 7
Wskaźnik ciepła pozostałego.................................................. 7
Włączenie strefy grzejnej ........................................................ 8
Wyłączenie strefy grzejnej ...................................................... 8
Automatyczne wyłączanie (Timer) .......................................... 8
Zablokowanie ......................................................................... 9
Blokada przy czyszczeniu (clean lock) .................................. 9
Stopień „Power“ ..................................................................... 9
Przyspieszenie początkowego gotowania ........................... 10
Powermanagement............................................................... 10
Czyszczenie i konserwacja ................................................... 11
Ceramiczna płyta kuchenna.................................................. 11
Specjalne zanieczyszczenia ................................................. 11
Co robić w razie problemów? ............................................... 12
Instrukcja montażu ................................................................
Wskazówki bezpieczeństwa dla montera
mebli kuchennych .................................................................
Montaż ..................................................................................
Wentylacja ............................................................................
Przyłączenie elektryczne ......................................................
Dane techniczne ..................................................................
Uruchomienie........................................................................
2
13
13
13
13
15
15
15
Wskazówki bezpieczeństwa
Dotyczące podłączenia i funkcjonowania
Wskazówki bezpieczeństwa
• Urządzenia są budowane według odnośnych regulacji
dotyczących bezpieczeństwa.
• Podłączenie do sieci, konserwację i naprawę urządzeń może
przeprowadzać jedynie autoryzowany specjalista według
obowiązujących regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Prace
wykonywane
nieodpowiednio
narażają
Państwa
bezpieczeństwo.
Dotyczące płyty kuchennej
• Z powodu szybkiej reakcji w wyniku ustawienia na wysoki
poziom grzania (Poziom Power), nie należy używać płyty
indukcyjnej bez nadzoru!
• Podczas gotowania należy uwzględnić dużą prędkość
nagrzewania się stref grzejnych. Proszę unikać gotowania
pustych garnków, ponieważ może to spowodować
niebezpieczeństwo przegrzania się garnków!
• Nie należy stawiać na włączone strefy grzejne pustych
garnków i patelni.
• Ostrożnie podczas używania specjalnych garnków do
gotowania mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie
wygotować się woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia
zarówno garnka, jak i kuchenki. Producent nie bierze
odpowiedzialności za tego rodzaju uszkodzenia!
• Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć strefę grzejną
za pomocą przycisku włącz/wyłącz, a nie jedynie przy pomocy
funkcji rozpoznawania obecności i wielkości garnków.
• Tłuszcze i oleje rozgrzane do zbyt wysokiej temperatury mogą
się łatwo zapalić: potrawy zawierające tłuszcze i oleje należy
przygotowywać tylko pod nadzorem. Palących się tłuszczy i
olejów nie należy nigdy gasić wodą! Należy nałożyć pokrywkę i
wyłączyć strefę grzejną.
• Powierzchnia ze szkła ceramicznego jest bardzo odporna.
Mimo tego należy unikać upuszczania twardych przedmiotów
na powierzchnię ze szkła ceramicznego. Punktowe obciążenie
udarowe może spowodować pęknięcie powierzchni płyty
kuchennej.
• W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń
powierzchni
ceramicznej,
istnieje
niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie natychmiast
wyłączyć. Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w
gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta.
• Jeśli nie można wyłączyć płyty kuchennej w wyniku popsucia
się sterowania sensorowego, należy niezwłocznie wyłączyć
bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis
obsługi klienta.
• Uwaga podczas prac z urządzeniami gospodarstwa
domowego! Przewody tych urządzeń nie mogą mieć
styczności z gorącymi strefami grzejnymi.
• Płyty ze szkła ceramicznego nie można używać jako miejsca
do odkładania przedmiotów!
PL
• Nie należy kłaść na strefy grzejne folii aluminiowej lub tworzyw
sztucznych. Należy trzymać z daleka od gorącej strefy grzejnej
wszystko, co mogłoby się stopić, na przykład: tworzywa
sztuczne, folia, w szczególności cukier i potrawy zawierające
duże ilości cukru. Cukier należy natychmiast – jeszcze w
gorącym stanie – podważyć z powierzchni płyty kuchennej
specjalnym skrobakiem z żyletką, aby w ten sposób uniknąć
uszkodzeń.
• Na powierzchni płyty kuchennej nie można pozostawiać
przedmiotów metalowych (np. naczynia kuchenne, sztućce...),
ponieważ mogą się one zbytnio nagrzać. Niebezpieczeństwo
poparzenia!
• Nie należy wkładać tuż pod płytę grzejną żadnych
łatwopalnych przedmiotów lub przedmiotów
łatwo
odkształcających się.
• Należy mieć na uwadze, że przedmioty metalowe, które
noszone są na ciele, mogą się zbytnio nagrzać, gdy znajdą się
w pobliżu płyty indukcyjnej. Uwaga, niebezpieczeństwo
poparzenia.
Nie dotyczy to przedmiotów, które nie wykazują cech
magnetycznych (np. złote lub srebrne pierścionki).
• W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać zamkniętych
puszek konserwowych lub opakowań wielowarstwowych na
strefach grzejnych. Dopływ energii może spowodować ich
pęknięcie!
• Przyciski sensorowe należy utrzymywać w czystości,
ponieważ zanieczyszczenia na urządzeniu mogą zostać
rozpoznane jako dotknięcie palcem. Nigdy nie wolno kłaść
żadnych przedmiotów (garnki, ściereczki itp.) na przyciski
sensorowe!
Jeżeli garnki wykipią i przyciski sensorowe zostaną objęte
przez płyn, radzimy nacisnąć na przycisk wyłącz.
• Gorące garnki i patelnie nie mogą przykrywać przycisków
sensorowych. W takim przypadku urządzenie wyłączy się
automatycznie.
• Jeżeli w domu obecne są zwierzęta domowe, które mogłyby
dostać się do płyty kuchennej, wówczas należy aktywować
zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci.
• Jeśli w przypadku kuchenek do zabudowy ma miejsce piroliza,
wówczas nie można używać płyty indukcyjnej.
Dotyczące osób
• Urządzenie to nie powinno być stosowane przez osoby
(łącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
czuciowych lub umysłowych, bądź przez osoby nie
posiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, chyba
że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki dotyczące
sposobu korzystania z urządzenia.
Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Uwaga!
Podczas gotowania powierzchnia stref grzejnych jest zawsze
bardzo gorąca. Dlatego małe dzieci należy trzymać w
bezpiecznej odległości od urządzenia.
• Osoby z rozrusznikami serca lub z wszczepionymi pompkami
insuliny muszą się upewnić, że praca ich implantatów nie
zostanie zakłócona poprzez płytę indukcyjną (obszar
częstotliwości płyty indukcyjnej wynosi 20-50 kHz).
3
Opis urządzenia
PL
O
p
is
u
rz
ą
d
z
e
n
i
a
Wzór może odbiegać od ilustracji.
7. Przycisk włącz/wyłącz
8. Przycisk minus (zmniejszyć) / przycisk plus (zwiększyć)
1. Strefa grzejna indukcyjna z przodu po lewej stronie
9. Przyciski wyboru stopnia gotowania
2. Strefa grzejna indukcyjna z tyłu po lewej stronie
10. Przycisk Power
3. Strefa grzejna indukcyjna z tyłu po prawej stronie
11. Wskaźnik poziomów grzania
4. Strefa grzejna indukcyjna z przodu po prawej stronie
12. Przyciski obsługi timera
5. Pole obsługi Touch-Control
13. Wyświetlacz programatora zegarowego
(automatyczne wyłączanie)
6. Ceramiczna płyta kuchenna
14. Przycisk blokady z lampką kontrolną
15. Symbol przyporządkowania położenia strefy grzejnej na
kuchennej płycie ceramicznej
4
Opis urządzenia
Obsługa za pomocą przycisków
sensorowych
Obsługa płyty ze szkła ceramicznego odbywa się za pomocą
przycisków sensorowych Touch Control. Przyciski sensorowe
funkcjonują w następujący sposób: czubkiem palca należy krótko
dotknąć symbol na powierzchni płyty ceramicznej. W dalszej
części niniejszej instrukcji obsługi pojęcie przycisk sensorowy
„Touch Control“ zostanie uproszczone do pojęcia „przycisk“.
Przycisk włącz/wyłącz
(7)
Za pomocą tego przycisku dana strefa grzejna zostaje włączona
lub wyłączona.
Przycisk minus
/ przycisk plus
(8)
Za pomocą tych przycisków możliwe jest nastawienie mocy
gotowania. Przycisk minus zmniejsza nastawione wartości,
przycisk plus zwiększa je.
Przyciski wyboru stopnia gotowania
/
/
(9)
Przez naciśniecie jednego z trzech przycisków zostaje wybrany
bezpośredni stopień gotowania.
Przycisk
........... Stopień gotowania 4
Przycisk
........... Stopień gotowania 8
Przycisk
........... Stopień gotowania 12
Przycisk
........... Poziom Power
PL
Wskaźnik poziomów gotowania
(11)
Wskaźnik poziomów gotowania pokazuje wybrany poziom
gotowania lub:
............ Ciepło pozostałe
............ Poziom Power (funkcja booster)
............ Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci
............ Początkowe przyspieszenie gotowania (hu – heat up)
............ Ograniczenie czasu gotowania (as – automatic stop)
Przycisk minus
/ przycisk plus
programatora czasowego
(12)
Programowanie automatycznego wyłączania.
Wyświetlacz programatora zegarowego
(automatyczne wyłączanie) (13)
Przycisk blokowania
(14)
Za pomocą przycisku blokującego można zablokować pozostałe
przyciski.
Przycisk Power
(10)
Dzieki funkcji Power
indukcyjne strefy grzejne wyposażone
zostają w dodatkową moc.
5
Obsługa
PL
Płyta kuchenna
Ograniczenie czasu użytkowania
Powierzchnia do gotowania wyposażona jest w indukcyjną płytę
grzejną. Szpulka indukcyjna poniżej powierzchni płyty ze szkła
ceramicznego wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne,
które przenika przez szkło ceramiczne i w dnie naczyń indukuje
wytwarzający ciepło prąd.
W przypadku płyty indukcyjnej ciepło nie jest przenoszone
z elementu grzewczego poprzez naczynie do mającej gotować
się potrawy, lecz potrzebne ciepło wytwarzane jest za pomocą
prądów indukcyjnych bezpośrednio w naczyniu.
Indukcyjna płyta kuchenna posiada automatyczne ograniczenie
czasu użytkowania.
Możliwość długotrwałego czasu użytkowania każdej strefy
grzejnej uzależniona jest od wybranego poziomu gotowania
(patrz: tabelka).
Warunkiem jest jednak, że w czasie użytkowania nie zostaną
zmienione ustawienia strefy grzejnej.
Jeżeli ograniczenie czasu użytkowania zacznie działać, strefa
grzejna zostanie odłączona, zabrzmi krótki sygnał dźwiękowy i
(Automatic Stop).
na wyświetlaczu pojawi się
Obsługa
Zalety płyty indukcyjnej
– Gotowanie oszczędzające energię poprzez bezpośrednie
przenoszenie energii na garnek (konieczne są odpowiednie
garnki z magnetycznego materiału)
– Wzmożone bezpieczeństwo, ponieważ energia przekazywana
jest tylko wtedy, gdy garnek zostaje postawiony na strefę
grzejną
– Przekazywanie energii pomiędzy indukcyjną strefą grzejną a
dnem garnka przebiega z dużą skutecznością
– Duża prędkość nagrzewania
– Niebezpieczeństwo przypalenia jest niskie, ponieważ
powierzchnia gotowania podgrzewana jest jedynie poprzez
dno garnka i dlatego potrawy, które wykipiały nie przypalają
się
– Szybka, doskonale wypoziomowana regulacja dopływu
energii.
System rozpoznawania naczynia
Jeżeli na włączoną strefę grzejną nie postawiony został żaden
garnek lub jest on zbyt mały, wówczas nie następuje
przekazywanie energii, wskaźnik poziomów grzania miga.
Jeśli na strefę grzejną zostanie postawiony właściwy garnek,
wówczas włączy się ustawiony poziom grzania, wskaźnik
poziomów grzania świeci się. Dopływ energii zostanie
przerwany, gdy naczynie zostanie usunięte, wskaźnik
poziomów grzania miga.
W przypadku, gdy na płytę postawione zostaną mniejsze garnki
lub patelnie, przy których jednak rozpoznawanie garnków
jeszcze się włączy, zostanie oddana jedynie taka moc, jaką one
potrzebują.
Dolna granica, przy której włącza się funkcja rozpoznawania
garnka i załącza się strefa grzejna (minimalna średnica garnka),
wynosi 100 mm i w niektórych modelach jest zaznaczona w
postaci koła wewnętrznego.
Ważne, należy przestrzegać:
Naczynia do gotowania należy tak ustawić na płytkach
grzejnych, aby litera „P” naczyń do gotowania była przykryta.
Tylko wówczas naczynie będzie rozpoznane przez czujnik i
nastąpi przepływ energii.
nieprawidłowo
6
prawidłowo
Ważne! Po odłączeniu przez ograniczenie czasu użytkowania na
wyświetlaczu pojawi się symbol
(Automatic Stop). Aby ją
skasować należy przycisnąć dowolny przycisk danej strefy
grzejnej. Wyłączenie zostanie potwierdzone podwójnym
sygnałem akustycznym.
Ustawiony poziom
grzania
Ograniczenie czasu
gotowania w godzinach
1
10
2, 3
5
4, 5
4
6, 7
3
8, 9
2
10, 11, 12,
1
Pozostałe funkcje
W przypadku dłuższego lub jednoczesnego naciśnięcia na jeden
lub więcej przycisków (np. poprzez omyłkowe postawienie
garnka na przyciskach sensorowych) nie nastąpi wyłączenie
płyty. Po 10 sekundach wyłączy się elektronika i pojawią się
kreseczki .
Po awarii prądu nie nastąpi automatycznie ponowny powrót
pracy urządzenia.
W przypadku przegrzania się elektroniki, płyta sama się wyłączy.
Na wskaźniku pojawi się rząd małych kreseczek
lub F7.
Ochrona przed przegrzaniem
W przypadku dłuższej eksploatacji płyty kuchennej na pełnej
mocy, może się zdarzyć, że elektronika nie nie będzie
wystarczająco chłodzona w wyniku wysokiej temperatury
pomieszczenia.
Moc strefy grzejnej będzie się zmniejszać samodzielnie, by w ten
sposób uniknąć zbyt wysokich temperatur w elektronice.
Jeśli mimo normalnego używania płyty kuchennej i normalnej
temperatury wnętrza na wyświetlaczu poziomów grzania pojawi
się szereg małych kreseczek
lub F7, oznacza to, że
chłodzenie nie jest wystarczające.
Przyczyną może być brak otworów wentylujących lub brakująca
osłona zabezpieczająca. Ewentualnie należy skontrolować
urządzenie pod kątem właściwego montażu.
Obsługa
PL
Wskazówki dotyczące odpowiednich
garnków
Garnek do gotowania używany na płycie indukcyjnej musi być
z metalu, posiadać właściwości magnetyczne i dostateczną
powierzchnię dna.
Używajcie Państwo jedynie garnków z dnem nadającym się
przy indukcji.
Naczynia nadające się do
gotowania
Naczynia nie nadające się
do gotowania
Naczynia emaliowane ze stali
z mocnym dnem
Naczynia do gotowania
z miedzi, ze stali
nierdzewnej, z aluminium,
Naczynia do gotowania z odlewu ze szkła żaroodpornego,
stali z emaliowanym dnem
z żaroodpornego drewna i
ceramiki, względnie
Naczynia do gotowania ze stali z terrakoty
nierdzewnej wielowarstwowej,
z nierdzewnego ferrytu,
względnie z aluminium ze
specjalnym dnem
Zdatność naczynia do gotowania na płycie ceramicznej
mogą Państwo stwierdzić w następujący sposób
Należy przeprowadzić następujący test magnetyczny lub
upewnić się, że garnek posiada znak zdatności do gotowania
przy prądzie indukcyjnym.
Test magnetyczny:
Proszę zbliżyć magnez do dana garnka. Jeżeli zostanie on
przyciągnięty, mogą Państwo używać dany garnek na płycie
indukcyjnej.
Wskazówka:
Podczas używania garnków niektórych producentów, które
nadają się do gotowania na płycie indukcyjnej, mogą dać się
słyszeć szmery, które związane są ze sposobem budowy tych
garnków.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Poniżej znajdą Państwo ważne wskazówki jak obchodzić się
z nową płytą indukcyjną w sposób wydajny i jak oszczędzać
energię.
• Średnica dna garnka powinna być taka sama jak średnica
strefy grzejnej.
• Przy zakupie garnków należy uważać na to, że producent
często podaje górną średnicę garnka. Jest ona często większa
niż średnica dna garnka.
• Szybkowary pozwalają oszczędzać czas i energię dzięki
zamkniętemu pomieszczeniu do gotowania i wysokiemu
ciśnieniu. Dzięki krótkiemu czasowi gotowania zachowane
zostają witaminy.
• Należy zawsze uważać na to, aby w szybkowarze znajdowała
się odpowiednia ilość płynu, ponieważ przy gotującym się na
pusto garnku, może zostać uszkodzona zarówno strefa
grzejna, jak i garnek wskutek przegrzania.
• Garnki należy przykrywać w miarę możliwości zawsze
pasującą pokrywką.
• Do każdej ilości potraw należy używać właściwego garnka.
Duży i niepełny garnek zużywa dużo energii.
Poziomy grzania
Moc grzewcza stref grzejnych może zostać nastawiona na wiele
poziomów. W tabeli znajdą Państwo przykłady zastosowania
poszczególnych poziomów grzania
Stopień
gotowania
0
Nadaje się do
Zestawienie, wykorzystanie ciepła
pozostałego
1-2
Gotowanie małych ilości
(najniższa moc)
3-6
Dalsze gotowanie
7-9
Dalsze gotowanie większych ilości,
dalsze smażenie większych kawałków
10
Smażenie, przygotowywanie zasmażki
11
Smażenie
12
Podgotowywanie, podsmażanie,
smażenie
Poziom Power (najwyższa moc)
Ostrożnie podczas używania specjalnych garnków do gotowania
mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie wygotować się
woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia zarówno garnka, jak
i kuchenki. Producent nie bierze odpowiedzialności za tego
rodzaju uszkodzenia!
Wskaźnik ciepła pozostałego
Płyta ceramiczna wyposażona jest we wskaźnik ciepła
pozostałego H.
Dopóki litera H świeci się po wyłączeniu, można
jeszcze używać pozostałe ciepło do topienia i
utrzymywania potraw w stanie ciepłym.
Po wygaśnięciu litery H strefa grzejna może być jeszcze gorąca.
Istnieje możliwość poparzenia!
W przypadku indukcyjnej strefy grzejnej ceramika szklana nie
nagrzewa się bezpośrednio, lecz podgrzewana jest jedynie
poprzez ciepło zwrócone przez naczynie.
7
Obsługa
PL
Włączenie strefy grzejnej
1. Przycisk włącz/wyłącz
należy uruchamiać tak długo, aż wskaźnik
poziomów grzania 0 zacznie migać. Rozlegnie się krótki sygnał
dźwiękowy.
2. Następnie uruchomić przycisk plus
dla wyboru poziomu grzania
(1...12).
ustawienie może zostać zmniejszone.
Za pomocą przycisku minus
Wskaźnik poziomów grzania pokazuje wybrany poziom grzania.
Przez naciśnięcie jednego z przycisków wyboru stopni gotowania
/
/
można bezpośrednio wybrać poziom gotowania.
Przycisk
- Stopień gotowania 4
Przycisk
- Stopień gotowania 8
Przycisk
- Stopień gotowania 12
Przycisk
- Poziom Power
Wskaźnik poziomów grzania miga (rozpoznanie garnków).
/
3. Następnie od razu należy postawić na strefę grzejną odpowiedni i
nadający się do używania na płytach indukcyjnych garnek.
Rozpoznawanie obecności i wielkości garnka włączy cewkę indukcyjną.
Naczynie zostanie podgrzane.
Dopóki na strefie grzejnej nie zostanie ustawiony właściwy garnek,
wskaźnik poziomu grzania miga.
odpowiedni do używania
na płytach indukcyjnych
Wskazówki
• Pozostawiona bez garnka strefa grzejna wyłączy się ze względów
bezpieczeństwa po upływie 1 minuty. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, należy przeczytać rozdział „System rozpoznawania naczynia“.
• Jeżeli po włączeniu strefy grzejnej nie zostanie wybrany żaden poziom
grzania, strefa grzejna wyłączy się automatycznie.
Wyłączenie strefy grzejnej
4. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz
. Strefę grzejną wyłącza
się bezpośrednio z każdego stopnia gotowania, wskaźnik zgaśnie lub
pokaże się wskaźnik H jako oznaczenie ciepła resztkowego.
Automatyczne wyłączanie (Timer)
Dzięki automatycznemu wyłączaniu strefa grzejna wyłączy się automatycznie
po upływie odpowiedniego czasu. Czas może zostać nastawiony od 1 do 99
minut.
1. Należy wybrać odpowiedni stopień gotowania dla danej strefy grzejnej i
postawić naczynie do gotowania.
2. W celu ustawienia czasu gotowania należy nacisnąć przycisk plus
timera
.
Za pomocą przycisku minus
timera
ustawiony czas może
zostać skrócony.
Wyświetlacz timera pokazuje wybrany czas gotowania. Ustawienie to
może zostać w każdej chwili zmienione w trakcie gotowania.
Timer
PIP.
.PIP
8
3. Po upływie ustawionego czasu gotowania strefa grzejna zostanie
wyłączona i zabrzmi powiadomienie akustyczne końca gotowania.
Aby je skasować należy przycisnąć dowolny przycisk danej strefy
grzejnej.
Obsługa
PL
Zablokowanie
Dzięki blokadzie możliwe jest zablokowanie obsługi przycisków i ustawień
danego poziomu. W tym przypadku czynny jest jedynie przycisk włącz/wyłącz
w celu wyłączenia całej płyty kuchennej.
Włączyć blokadę.
1. Przycisk blokady
nacisnąć i przytrzymać około 3 s w celu
aktywowania funkcji. W celu zatwierdzenia operacji rozlegnie się sygnał
dźwiękowy („pip”).
Lampka kontrolna nad przyciskiem blokady zaświeci się na krótko.
W przypadku włączonej strefy grzejnej symbol miga
na przemian
z symbolem poziomu gotowania. Strefy grzejne są zablokowane.
Gdy tylko zostanie naciśnięty którykolwiek przycisk, zapali się lampka
kontrolna, przypominająca o aktywnej blokadzie.
3s
Wyłączenie blokady
2. Przycisk blokady
nacisnąć i przytrzymać około 3 s w celu
dezaktywowania funkcji.
W celu zatwierdzenia operacji rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy
(„pip-pip”).
3s
Wskazówki
• Włączona blokada pozostanie aktywna nawet po wyłączeniu płyty
kuchennej. Aby móc ponownie gotować, musi ono najpierw zostać
wyłączone!
• W razie awarii prądu włączona blokada zostanie zniesiona
(dezaktywowana).
Blokada przy czyszczeniu
miga 1 minutę
0,5 s
(clean lock)
W przypadku czyszczenia przycisków czujnika istnieje możliwość
zablokowania pozostałych przycisków na 1 minutę. W ten sposób można
uniknąć nieopatrznego włączenia płyty!
Warunek: Płyta grzewcza musi być włączona.
Włączanie blokady przy czyszczeniu:
• Przycisk blokady
nacisnąć i przytrzymać około 0,5 s w celu
aktywowania funkcji blokady przy czyszczeniu.
Lampka kontrolna nad przyciskiem blokady świeci się.
Wskazówka:
Po upływie ustawionego czasu przyciski czujnika dysponują ponownie swoją
całą wydajnością.
Stopień „Power“
Dzięki funkcji Power indukcyjne strefy grzejne wyposażone zostają
w dodatkową moc. Możliwe jest zagotowanie dużej ilości wody w krótkim
czasie.
należy uruchamiać tak długo, aż wskaźnik
1. Przycisk włącz/wyłącz
poziomów grzania 0 zacznie migać. Rozlegnie się krótki sygnał
dźwiękowy.
nacisnąć jeden raz w celu aktywowania funkcji
2. Przycisk Power
Power. Wyświetlony zostaje symbol stopnia gotowania
(booster).
3. W celu przedwczesnego wyłączenia stopnia Power należy uruchomić
przycisk minus
lub przycisk włącz/wyłącz
.
9
Obsługa
PL
Przyspieszenie początkowego gotowania
W trybie zagotowywania automatycznego podgrzewanie rozpoczyna się od
poziomu 12. Po określonym czasie stopień gotowania zostaje automatycznie
zmniejszony i ustawiony na jednym z niższych poziomów (od 6 do 11).
Podczas użytkowania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania musi
zostać wybrany poziom gotowania, na którym gotowanie potrawy będzie
kontynuowane po zakończeniu przyspieszenia początkowego gotowania.
Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania nadaje się do gotowania
potraw, które stawia się do gotowania w stanie zimnym, które można
podgrzać przy użyciu dużej mocy i których nie musi się później stale
obserwować po powrocie do gotowania na niższym stopniu (np. gotowanie
mięsa na zupę).
1. Należy włączyć daną strefę grzejną. Postawić naczynie do gotowania.
2. Ustawić poziom gotowania 12. Powtórne naciśnięcie na przycisk plus
aktywuje funkcję przyspieszenia początkowego gotowania. Wyświetli
się wskaźnik stopnia gotowania
.
3. Następnie za pomocą przycisku minus
należy wybrać odpowiedni
niższy stopień gotowania od 6 do 11. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
i wybrany stopień gotowania migają na przemian.
4. Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania przebiega według
zaprogramowania. Po upływie określonego czasu (patrz tabelka)
gotowanie kontynuowane będzie na wcześniej nastawionym niższym
stopniu dalszego gotowania.
Ustawiony
poziom grzania
Przyspieszenie
początkowego gotowania
Czas (Min:Sek)
6
7
8
9
10
11
12
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
-
Wskazówki
• Jeżeli po aktywacji funkcji przyspieszenia początkowego gotowania
nie zostanie wybrany niższy poziom gotowania, to strefa grzejna zostanie
automatycznie wyłączona.
• W przypadku, gdy włączony zostanie bardzo wysoki stopień gotowania lub
stopień Power, funkcja przyspieszenia początkowego gotowania może
zostać ewentualnie wyłączona w wyniku przekroczenia maksymalnej mocy
(patrz Powermanagement).
Powermanagement
Moduły (Powermanagement)
10
Uwarunkowanie techniczne sprawia, że każdorazowo dwie strefy grzejne
połączone są ze sobą i tworzą jeden moduł oraz dysponują maksymalną
mocą.
Jeżeli ten obszar mocy zostanie przekroczony przy włączeniu wysokiego
stopnia gotowania lub stopnia Power, to wówczas Powermenagement
redukuje stopień gotowania przynależnej strefy grzejnej danego modułu.
Zostanie to wyświetlone na wskaźniku danej strefy gotowania.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie i konserwacja
• Przed czyszczeniem płyty kuchennej należy wyłączyć ją
z prądu i zostawić, aby wystygła.
• Płyty ceramicznej w żadnym wypadku nie należy czyścić przy
pomocy urządzenia do czyszczenia parą wodną lub innego
urządzenia tego typu!
• Podczas czyszczenia należy pamiętać, aby tylko lekko
przetrzeć przycisk włącz/wyłącz. W ten sposób można
uniknąć nieopatrznego włączenia płyty!
PL
Specjalne zanieczyszczenia
Silne zanieczyszczenia i plamy (plamy osadowe, plamy o
perłowym połysku) dają się najlepiej usunąć w momencie, gdy
płyta jest jeszcze ciepła w dotyku. Do tego celu proszę używać
dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia i postępować
według wskazówek zawartych w punkcie 2.
Potrawy, które wykipiały należy najpierw zmiękczyć mokrą
ściereczką i następnie usunąć pozostałe zanieczyszczenia za
pomocą specjalnego skrobaka do płyt kuchennych ze szkła
ceramicznego. Na koniec należy oczyścić powierzchnię,
postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2.
Ceramiczna płyta kuchenna
Ważne! Nie wolno stosować środków o agresywnym działaniu,
jak np. szorstkie środki czyszczące, rysujące środki do
czyszczenia garnków, środki do usuwania rdzy, plam, itd.
Czyszczenie po użyciu
1. Należy czyścić całą płytę wówczas, gdy jest ona zabrudzona –
najlepiej po każdym użyciu. Do czyszczenia powinno używać się
wilgotnej ściereczki i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
Następnie płytę kuchenną należy wypolerować do sucha czystą
ściereczką tak, aby na powierzchni płyty nie pozostały żadne
ślady po płynie do mycia naczyń.
Pielęgnacja cotygodniowa
2. Raz w tygodniu należy czyścić i pielęgnować całą płytę
kuchenną przy pomocy dostępnych w sprzedaży środków do
czyszczenia powierzchni ze szkła ceramicznego.
Proszę stosować się do wskazówek danego producenta.
Środki czyszczące wytwarzają po ich nałożeniu film ochronny,
który tworzy powłokę wodoodporną i przeciwdziałającą
zabrudzeniom. Wszystkie zanieczyszczenia pozostają na
powierzchni tej powłoki, dzięki czemu można je bardzo łatwo
usunąć. Następnie powierzchnię należy wypolerować do sucha
czystą ściereczką. Na powierzchni płyty nie mogą pozostać
żadne ślady po środkach czyszczących, ponieważ podczas
nagrzewania ich działanie staje się agresywne i mogą one tym
samym zmienić powierzchnię.
Przypalony cukier i stopione tworzywa sztuczne należy usunąć
jeszcze w gorącym stanie za pomocą skrobaka do szkła. Na
koniec należy oczyścić powierzchnię, postępując według
wskazówek zawartych w punkcie 2.
Ziarenka piasku, które ewentualnie mogą spaść na płytę
kuchenną podczas obierania ziemniaków lub mycia sałaty, mogą
porysować powierzchnię przy przesuwaniu garnków. Dlatego
należy zwracać uwagę na to, by na płycie nie pozostawiać
ziarenek piasku.
Przebarwienia płyty kuchennej nie mają wpływu na
funkcjonowanie i stabilność szkła ceramicznego. W tym
przypadku nie chodzi o uszkodzenie płyty kuchennej, lecz o
nieusunięte, a tym samym przypalone resztki potraw.
Błyszczące się miejsca powstają na wskutek zarysowań od dna
garnków, szczególnie jeśli używane są naczynia do gotowania
z dnem aluminiowym lub poprzez nieodpowiednie środki
czyszczące. Miejsca te z trudem dają się usunąć za pomocą
dostępnych na rynku środków czyszczących. Czyszczenie
należy ewentualnie powtórzyć wielokrotnie. Używanie
agresywnych środków do czyszczenia oraz naczyń z dnem
rysującym powierzchnię, prowadzi do zdzierania się oznaczeń
stref grzejnych i powstawania na ich miejscu ciemnych plam.
11
Co robić w razie problemów?
Co robić w razie problemów?
Amatorskie naprawy i reparacje urządzenia są niebezpieczne,
ponieważ istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub
zwarcia. Aby uniknąć szkód na zdrowiu i szkód w sprzęcie,
należy ich zaniechać. Dlatego wszelkiego rodzaju prace należy
pozostawić do wykonania specjaliście np. serwisowi
technicznemu obsługi klienta.
Prosimy mieć na uwadze
Jeżeli dojdzie do awarii Państwa sprzętu, prosimy, aby na
podstawie niniejszej instrukcji obsługi sprawdzić, czy nie mogą
Państwo sami usunąć przyczyn awarii.
Poniżej znajdą Państwo wskazówki dotyczące usuwania
zakłóceń
Bezpieczniki wysadzane są wielokrotnie?
Proszę wezwać serwis techniczny obsługi klienta lub elektryka!
Indukcyjne pole grzejne nie da się włączyć?
• Czy bezpiecznik instalacji gospodarstw domowego (skrzynka
z bezpiecznikiem) jest wysadzony?
• Czy kabel podłączony jest do prądu?
• Czy strefy grzejne są zablokowane (zabezpieczenie przed
dziećmi), tzn. pokazuje się symbol
?
PL
Czy któreś z pól grzejnych lub strefa grzejna włącza się
raptownie i pokazują się paski
lub F7?
• Wykipiałe potrawy lub inne przedmioty znajdują się na
przyciskach sensorowych Touch-Control. Proszę wyczyścić
lub usunąć.
• Elektronika jest zbyt gorąca. Należy sprawdzić wbudowanie
płyty kuchennej i zwrócić uwagę na dostateczną wentylację.
Wskaźnik poziomów grzania miga?
Włączona została strefa grzejna i płyta oczekuje na postawienie
na niej odpowiedniego garnka (rozpoznawanie garnków).
Dopiero potem oddana zostanie moc.
Wskaźnik poziomów grzania nadal miga, mimo że na płytę
postawiony został garnek?
Garnek nie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej lub ma
zbyt małą średnicę.
Używane naczynia do gotowania wydają dźwięki?
Jest to uwarunkowane technicznie; nie istnieje żadne
niebezpieczeństwo dla płyty indukcyjnej lub dla naczynia.
Chłodzenie chodzi nadal po wyłączeniu?
To jest normalne, ponieważ elektronika zostaje chłodzona.
Płyta kuchenna wydaje dźwięki (trzeszczenie, trzaskanie)?
To jest uwarunkowane technicznie i nie da się tego uniknąć.
Płyta kuchenna ma rysy lub pęknięcia?
W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń
powierzchni ceramicznej, istnieje niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym. Urządzenie natychmiast wyłączyć. Należy
niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie domowym i
powiadomić serwis obsługi klienta.
• Czy przyciski sensorowe przykryte są po części wilgotną
ściereczką, metalowym przedmiotem albo zalane płynem?
Proszę je usunąć.
• Czy używane są nieodpowiednie naczynia kuchenne? Proszę
sprawdzić w rozdziale „Wskazówki dotyczące odpowiednich
garnków“.
12
Instrukcja montażu
Wskazówki bezpieczeństwa dla montera
mebli kuchennych
Instrukcja montażu
• Forniry, kleje lub okładziny z tworzywa sztucznego mebli
graniczących z płytą kuchenną muszą być odporne na
działanie temperatur (>75°C). Jeżeli forniry i okładziny nie są
wystarczająco odporne na działanie temperatury, mogą się
odkształcić.
• Przy montażu płyty należy pamiętać o dostatecznym
zabezpieczeniu jej przed dotykiem.
• Używanie ściennych listew wykończeniowych z masywnego
drewna na płycie roboczej z tyłu płyty grzewczej jest
dozwolone wówczas, gdy zachowane zostają odstępy
minimalne, zgodne ze szkicami montażu.
• Należy zachować minimalne odstępy wcięć pod nieckę
w części tylnej zgodnie ze szkicami montażu.
• W razie montażu kuchenki obok wysokiej szafy należy
dotrzymać odstępu bezpieczeństwa minimalnie 40 mm.
Boczną powierzchnię wysokiej szafy należy obłożyć
tworzywem odpornym na działanie temperatury. Ze względu
na wymagania roboczo - techniczne odległość powinna
wynosić minimalnie 300 mm.
• Odstęp pomiędzy płytą grzewczą a okapem musi być
przynajmniej tak duży, jak zostało podane w instrukcji montażu
okapu.
• Materiały opakowaniowe (folie plastikowe, styropian,
gwoździe, itp.) muszą zostać usunięte z zasięgu dzieci,
ponieważ części te stanowią źródło potencjalnych
niebezpieczeństw. Niewielkie części mogą zostać połknięte, a
folie mogą być przyczyną uduszenia.
Montaż
Ważne wskazówki
• Jeżeli płyta kuchenna znajduje się nad częściami mebli
(ściany boczne, szuflady itp.), należy wbudować dno
pośrednie, a jego odległość od dolnej strony płyty grzewczej
musi wynosić co najmniej 20 mm.
• Należy pamiętać, aby ze względu na niebezpieczeństwo
pożaru, nie kłaść lub nie umieszczać bezpośrednio obok płyty
lub nad płytą roboczą, żadnych przedmiotów niebezpiecznych
w styczności z ogniem, łatwopalnych lub odkształcających się
pod wpływem ciepła.
• Podczas montażu płyty nad szufladą należy zwrócić uwagę,
aby nie przechowywać w szufladzie w miarę możliwości
ostrych przedmiotów. Mogą się one zahaczyć o spód płyty
grzejnej i zablokować szufladę.
Uszczelnienie kuchenki
Przed montażem należy szczelnie nałożyć załączoną uszczelkę
płyty grzewczej.
• Należy uważać, aby do szczeliny między krawędzią płyty
grzewczej a deską kuchenną, albo przez szczelinę między
deską kuchenną a ścianą nie dostała się do niżej znajdujących
się urządzeń elektrycznych żadna ciecz.
• Przy wbudowaniu płyty kuchennej do nierównej płyty roboczej
np. z powłoką ceramiczną lub podobnej (kafelki itd.), należy
PL
usunąć znajdującą się ewentualnie na płycie kuchennej
uszczelkę i uszczelnić przestrzeń pomiędzy powierzchnią do
gotowania a płytą roboczą za pomocą plastycznych
materiałów uszczelniających (kit).
• Płyty kuchennej nie wolno pod żadnym względem
uszczelniać sylikonem! Przy późniejszym rozbiorze płyty
kuchennej nie jest wówczas możliwe uniknięcie zniszczeń.
Wentylacja
• Tylna strona dolnej szafki musi być otwarta w obszarze
wycięcia w desce roboczej tak, aby mogła mieć miejsce
wymiana powietrza.
• Należy usunąć przednią listwę poprzeczną mebla, aby powstał
wlot dla powietrza pod płytą roboczą, obejmujący całą
szerokość urządzenia.
• Należy usunąć ewentualne listwy poprzeczne poniżej płyty
roboczej przynajmniej z obszaru wycięcia w desce roboczej.
• Odstęp pomiędzy płytą indukcyjną a meblami kuchennymi,
względnie między urządzeniami do zabudowy, musi zostać tak
dopasowany, aby zagwarantowana była dostateczna
wentylacja powietrza w czasie indukcji.
• Otwory napowietrzające i odpowietrzające powinny zostać
termicznie odgrodzone za pomocą będącej na wyposażeniu
osłony. W ten sposób uniemożliwia się powrót strumienia
ogrzanego powietrza w stronę zasysania zimnego powietrza.
• Uwaga! Osłona nie może przykrywać otworów
napowietrzających i odpowietrzających, ewentualnie należy ją
skrócić tak by pasowała jedynie na meble, względnie na
urządzenie do zabudowy.
• Należy unikać nadmiernego rozwoju ciepła od dołu np. od
piekarnika bez wywietrzników prądu skrzyżowanego.
• Jeśli w przypadku kuchenek do zabudowy ma miejsce piroliza,
wówczas nie można używać płyty indukcyjnej.
z przodu
osłona
Wycięcie otworu w desce kuchennej
Wcięcie w desce kuchennej należy możliwie dokładnie wyciąć
dobrą prostą piłą lub wyfrezować frezarką górnowrzecionową i
uszczelnić przycięte powierzchnie lakierem wytrzymałym na
podwyższoną temperaturę i wilgoć. Wycinanie otworu w desce
kuchennej musi przebiegać zgodnie z przedstawionym
rysunkiem.
Tylna ściana powinna zostać w miarę możliwości otwarta.
Powierzchnia płyty ceramicznej musi leżeć koniecznie prosto i
zwięźle. Zbytnie napięcie może spowodować złamanie się płyty
ceramicznej. Uszczelnienie płyty kuchennej należy sprawdzić
pod względem perfekcyjnego dopasowania i kompletnej powłoki.
Płyta ceramiczna przymocowana zostaje za pomocą klipsów lub
nakładek.
13
Instrukcja montażu
Wymiary w mm
PL
Klips
• Klips należy wbić w podanych
odległościach do wcięcia w desce
kuchennej.
Poprzez poziome wbicie nie jest
konieczne centrowanie wysokościowe.
Ważne: poziome wbicie klipsa musi zostać
wykonane zwięźle na płycie roboczej
(unikać niebezpieczeństwa złamania)
Typ
• Zgodnie z rysunkiem należy przyłożyć
płytę kuchenną po lewej stronie (a),
ustawić (b) i zaklipsować (c).
• Dla zabezpieczenia klipsa mogą zostać
użyte śruby.
Ważne!
W razie krzywego założenia lub napięcia
istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia
płyty ze szkła ceramicznego podczas
montażu!
Minimalna odległość od sąsiednich ścian
Rozmiary wycinanego otworu
Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej
Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę
Wysokość zabudowy
Wymiary w mm
Nakładka
• Nałożyć płytę kuchenną i ustawić.
• Od dołu nałożyć nakładki ze śrubami na
przeznaczone do tego celu miejsca,
ustawić i mocno przykręcić.
Śruby należy przykręcać tylko przy
pomocy śrubokrętu ręcznego, nie używać
śrubokrętu akumulatorowego.
Typ
• Należy uważać na właściwe położenie
nakładek w przypadku cienkich płyt
kuchennych. W celu zrównoważenia na
nakładkę musi zostać nałożona śruba
metryczna.
Minimalna odległość od sąsiednich ścian
Rozmiary wycinanego otworu
Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej
Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę
Wysokość zabudowy
Ważne!
W razie krzywego założenia lub napięcia
istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia
płyty ze szkła ceramicznego podczas
montażu!
14
Instrukcja montażu
PL
Przyłączenie elektryczne
Dane techniczne
• Podłączenie do sieci elektrycznej może zostać
przeprowadzone
jedynie
przez
autoryzowanego
specjalistę!
• Przepisy prawne i warunki podłączenia ustalone przez lokalne
przedsiębiorstwo zaopatrujące w prąd muszą zostać w pełni
zachowane.
• Przy podłączaniu urządzenia należy zadbać o przygotowanie
instalacji umożliwiającej odłączanie urządzenia od sieci
(wyłączającej wszystkie bieguny) z co najmniej 3 mm przerwą
kontaktową za pomocą styku – ujścia szerokościowego. Za
urządzenia nadające się do tego celu uchodzą kontakt-LS,
bezpieczniki i styczniki.
• Przy podłączeniu i reparacji należy oddzielić prąd od
urządzenia za pomocą jednej z tych instalacji.
• Przewód ochronny musi być tak obliczony, żeby mógł być on
obciążony dopiero po żyłach kabla połączeniowego w
przypadku, gdy zawiedzie odciążenie rozciągające.
• Nadmierna długość kabla musi zostać wyciągnięta z obszaru
zabudowy poniżej urządzenia.
• Należy upewnić się, czy napięcie w sieci elektrycznej
odpowiada napięciu podanemu na tabliczce identyfikacyjnej.
• Przy montażu należy pamiętać o dostatecznym
zabezpieczeniu przed dotykiem.
• Uwaga: Złe podłączenie może prowadzić do zniszczenia
elektroniki.
Przewód podłączeniowy zawarty w dostawie.
• Płyta kuchenna wyposażona została w zakładzie w odporny
na temperaturę kabel przyłączeniowy.
• Podłączenie do sieci przeprowadzane jest zgodnie ze
schematem podłączenia, z wyjątkiem gdy przewód włączający
wyposażony jest już we wtyczkę.
• W przypadku uszkodzenia przewodu przyłączeniowego
urządzenia, przewód należy zastąpić innym szczególnym
przewodem. Aby zapobiec zagrożeniom, wymiany tej dokonać
może wyłącznie producent lub pracownicy jego serwisu.
Płytki grzewcze
z przodu po lewej stronie . . . . . .
z tyłu po lewej stronie . . . . . . . . .
z tyłu po prawej stronie . . . . . . . .
z przodu po prawej stronie . . . . .
kW
kW
kW
kW
2,8
2,8
2,8
2,8
Płyta kuchenna ogólnie . . . . . . . kW 7,2
Dane elektryczne
Napięcie prądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380-415V 2N~, 50-60 Hz
Napięcie znamionowe elementów. . . . . 220 - 240V
Uruchomienie
Po wbudowaniu płyty i po nałożeniu naprężenia zasilającego
(podłączenie do sieci), następuje na początku samoczynny test
sterowania i pojawia się informacja serwisowa dla obsługi klienta.
Informacja ta wygaśnie po 30 sekundach lub w momencie
naciśnięcia dowolnego przycisku.
Ważne: Podczas przyłączania do sieci na przyciskach sensorów
touch control nie mogą znajdować się żadne przedmioty!
zielono-żółty
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
biały
biały
brązowy
brązowy
czarny
czarny
zielono-żółty
Gąbką i wodą z płynem do naczyń należy przetrzeć krótko
powierzchnię płyty kuchennej, a następnie wytrzeć do sucha.
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
biały
brązowy
biały
brązowy
czarny
czarny
Możliwości podłączenia
Rozmiar pola grzejnego
wysokość/ szerokość/
głębokość . . . . . . . . . . . . . . . . mm 52 x 600 x 520
52 x 800 x 520
* Uwaga! Podłączenie specjalne 220 - 240 V 3~ !
15
HU
A csomagolás újrahasznosítása
Itt találja...
A csomagolást lehetőleg környezetvédelmi szempontok szerint
hasznosítsa újra. A csomagolóanyagok visszavezetése az
anyagok körforgásába nyersanyagokat takarít meg, és csökkenti
a keletkező hulladék mennyiségét.
Kérjük, alaposan olvassa át az ebben a füzetben található
információkat, mielőtt a főzőlapot üzembe helyezi. Fontos
utalásokat talál a biztonságára, a készülék használatára,
kezelésére és karbantartására vonatkozóan annak érdekében,
hogy sokáig örömét lelje a készülékben.
Amennyiben üzemzavar lépne fel, kérjük, nézzen utána először a
„Teendők probléma esetén“ fejezetben. Kisebb üzemzavarokat
gyakran saját maga is el tud hárítani, és ezáltal fölösleges
szervizköltségeket tud megtakarítani.
Gondosan őrizze meg ezt az útmutatót. Kérjük, a tájékoztatás és
a biztonság érdekében adja tovább ezt a használati és szerelési
útmutatót a készülék új tulajdonosainak.
Régi készülékek újrahasznosítása
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető szokásos háztartási hulladékként,
hanem azt egy elektromos és elektronikus
készülékek
újrahasznosítására
szolgáló
gyűjtőhelyen kell leadni.
A termék megfelelő ártalmatlanításával
hozzájárul a környezet és embertársai egészségének
védelméhez. A helytelen ártalmatlanítás veszélyezteti a
környezetet és az egészséget. Ha részletesebb tájékoztatásra
van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük,
lépjen
kapcsolatba
a
helyi
önkormányzattal,
a
hulladékszállítójával vagy azzal a bolttal, ahol a terméket
vásárolta.
Rendeltetésszerű használat
A főzőlap csak a háztartásban szokásos ételek elkészítésére
használandó. Nem szabad más célra igénybe venni és csak
felügyelet mellett szabad használni.
Tartalomjegyzék
Biztonsági útmutatások.........................................................
A bekötésre és működésre vonatkozóan..............................
A főzőlapra vonatkozóan ......................................................
Személyekre vonatkozóan....................................................
17
17
17
17
A készülék leírása .................................................................. 18
Kezelés az érzékelőgombokkal ............................................ 19
Kezelés....................................................................................
A főzőlap ...............................................................................
Edényfelismerés ...................................................................
Üzemidő-korlátozás ..............................................................
Egyéb funkciók......................................................................
Túlhevülés elleni védelem.....................................................
Edények indukciós főzőlaphoz..............................................
Energiatakarékossági tippek.................................................
Főzőfokozatok.......................................................................
Maradékhő-kijelző.................................................................
Kapcsolja be a főzősávot ......................................................
A főzősáv kikapcsolása.........................................................
Kikapcsoló automatika (Timer) .............................................
Lezárás ................................................................................
Lezárás tisztításkor (clean lock)..........................................
Power fokozat ......................................................................
Előfőzési automatika ............................................................
Power management..............................................................
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
Tisztítás és ápolás ................................................................. 25
Üvegkerámia főzőlap ............................................................ 25
Speciális szennyeződések.................................................... 25
Teendők probléma esetén:.................................................... 26
Szerelési útmutató .................................................................
Biztonsági útmutatások a konyhabútor-szerelő
számára ...............................................................................
Beépítés................................................................................
Szellőzés...............................................................................
Elektromos bekötés ..............................................................
Műszaki adatok ....................................................................
Üzembe helyezés .................................................................
16
27
27
27
27
29
29
29
Biztonsági útmutatások
A bekötésre és működésre vonatkozóan
Biztonsági útmutatások
• A készülékek gyártása a vonatkozó biztonsági előírások
szerint történt.
• A készülékek hálózati bekötését, karbantartását és javítását
csak engedéllyel rendelkező szakember végezheti az
érvényben levő biztonsági előírásoknak megfelelően. A
szakszerűtlenül végzett munkák veszélyeztetik az Ön
biztonságát.
A főzőlapra vonatkozóan
• A magas főzési fok (power fok) beállításánál a rendkívül
gyors reakció miatt ne üzemeltesse az indukciós főzőteret
felügyelet nélkül.
• Főzésnél vegye figyelembe a főzősávok felhevülésének
gyorsaságát. Kerülje el a fazekak üresre forrását, mivel ekkor
fennáll a fazekak túlhevülésének veszélye.
• Ne állítson üres edényeket és serpenyőket a bekapcsolt
főzősávokra.
• Duplafalu edények esetén óvatosan járjon el. A duplafalú
főzőedényekből észrevétlenül kifogyhat a víz! Ennek
következményeképpen a főzőedény és a főzőlap is
megsérülhet. Ilyen esetekre nem vállalunk felelősséget.
• Használat után feltétlenül a be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja
ki a főzősávot, ne csak az edényfelismerőt kapcsolja ki.
• A túlhevített zsiradékok és olajok meggyulladhatnak. Zsír- és
olajtartalmú ételeket csak felügyelet mellett főzzön. A
meggyulladt zsiradékokat és olajokat soha ne vízzel oltsa!
Tegye rájuk a fedőt és kapcsolja ki a főzősávot.
• Az üvegkerámia felület rendkívül nagy ellenálló képességű.
Ennek ellenére ügyeljen arra, nehogy az üvegkerámia felületre
kemény tárgyak essenek. Az egy pontra összpontosuló ütések
általi megterhelés a főzőlap törését eredményezheti.
• Az
üvegkerámián
levő
töréseknél,
hasadásoknál,
repedéseknél vagy más sérüléseknél fennáll az áramütés
veszélye. Ilyenkor azonnal helyezze üzemen kívül a
készüléket. Azonnal kapcsolja ki háztartási biztosítékot és
hívja a vevőszolgálatot.
• Ha a főzőlapot a szenzoros vezérmű hibája esetén nem
lehetne kikapcsolni, a háztartási biztosítékot azonnal kapcsolja
ki és hívja a vevőszolgálatot.
• Legyen elővigyázatos a háztartási készülékekkel végzett
munkák során! A hálózati csatlakozóvezetékeknek nem
érintkezhetnek a forró főzősávokkal.
• Ne használja tárolófelületnek z üvegkerámia főzőlapot.
HU
• Ne helyezzen alufóliát, ill. műanyagot a főzősávokra. Tartson
távol minden olyan anyagot forró főzősávtól, ami olvadni
kezdhet, pl. műanyagokat, fóliát, különösen a cukrot és
cukortartalmú ételeket. A cukrot a sérülések elkerülése
érdekében azonnal, még forró állapotában, speciális
üvegkaparó segítségével teljes egészében távolítsa el az
üvegkerámia főzőlapról.
• Soha ne helyezzen fém tárgyakat (konyhaedényeket,
evőeszközöket ...) az indukciós főzőlapra, mert azok
felforrósodhatnak. Égési sérülés veszélye áll fenn.
• Ne helyezzen tűzveszélyes, könnyen gyúlékony vagy hő
hatására alakjukat változtató tárgyakat közvetlenül a főzőlap
alá.
• A testen viselt fém tárgyak az indukciós főzőlap közvetlen
közelében felforrósodhatnak. Vigyázat, égési sérülés veszélye
áll fenn.
Nem mágnesezhető tárgyakra (pl. arany- vagy ezüstgyűrűkre)
ez nem vonatkozik.
• Soha ne hevítsen a főzősávokon zárt konzervdobozokat és
rétegelt csomagolásokat. Az energiaáramlás által ezek
szétpattanhatnak!
• Tartsa tisztán az érzékelőgombokat, mivel szennyeződéseket
a készülék ujj általi érintéseknek érzékelheti. Soha ne
helyezzen tárgyakat (edényeket, konyharuhát stb.) az
érzékelőgombokra.
Ha az edények tartalma kifut az érzékelőgombok felületére,
javasoljuk, hogy nyomja meg a kikapcsoló gombot.
• Ne fedje le forró edényekkel és serpenyőkkel az
érzékelőgombokat. Ebben az esetben a készülék
automatikusan kikapcsolódik.
• Ha olyan háziállatok vannak a lakásban, amelyek
hozzáférhetnek a főzőlaphoz, aktiválni kell a gyerekzárat.
• Ha a beépített sütőknél a pirolízis üzemmód van folyamatban,
az indukciós főzőlapot nem szabad használni.
Személyekre vonatkozóan
• Jelen készüléket korlátozott fizikai, érzéki, vagy szellemi
képességű személyek (gyerekeket is beleértve), vagy nem
megfelelő tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező
személyek nem használhatják, kivéve azokat az eseteket,
amikor biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy
utasításokat kaptak tőle arra vonatkozóan, hogy hogyan kell
használni a készüléket.
Ügyeljen a gyermekekre, hogy azok ne játszhassanak a
készülékkel.
• Figyelem!
A melegítő- és főzőhelyek felületei üzemeltetés közben
felforrósodnak. Ebből az okból mindenképpen tartsa távol a
kisgyermekeket ezektől a felületektől.
• A szívritmus-szabályzóval vagy beültetett inzulinpumpával
rendelkező személyek győződjenek meg arról, hogy
implantátumaik működését az indukciós főzőlap nem
befolyásolja (az indukciós főzőlap frekvenciatartománya
20-50 kHz).
17
A készülék leírása
HU
A
k
é
s
zü
l
é
k
l
e
í
r
á
s
a
A készülék kinézete eltérhet az ábráktól.
7. Be-/kikapcsoló gomb
8. Mínusz-gomb (csökkentés) / Plusz-gomb (növelés)
1. Bal oldali elülső indukciós főzősáv
9. Főzőfokozat előválasztó gombok
2. Bal oldali hátsó indukciós főzősáv
10. Power gomb
3. Jobb oldali hátsó indukciós főzősáv
11. Főzőfokozat-kijelző
4. Jobb oldali elülső indukciós főzősáv
12. TIMER kezelőgombok
5. Touch-control kezelőmező
13. Timer-kijelző (kikapcsolási automatika)
6. Üvegkerámia főzőlap
14. Lezáró gomb ellenőrzőlámpával
15. Jelzés a főzősáv üvegkerámia főzőlapon lévő helyzetének
megállapításához
18
A készülék leírása
Kezelés az érzékelőgombokkal
Az üvegkerámia főzőlap kezelése touch-control érzékelőgombok
segítségével történik. Az érzékelőgombok a következőképpen
működnek: érintsen meg röviden ujjhegyével egy jelzést az
üvegkerámia felületen. A touch-control érzékelőgomb a
továbbiakban: „gomb”-ként szerepel.
Be-/kikapcsoló gomb
(7)
Ezzel a gombbal kapcsolható be- és ki az adott főzősáv.
Mínusz-gomb
/ Plusz-gomb
(8)
Ezekkel a gombokkal lehet beállítani a főzőfokozatokat. A
kijelzőn megjelenő értékeket a mínusz gombbal lehet
csökkenteni, a plusz gombbal pedig növelni.
Főzőfokozat előválasztó gomb
/
/
(9)
Az előválasztó gombok egyikének működtetésével közvetlenül
kiválasztható egy főzőfokozat.
.......................... 4-es főzőfokozat gomb
HU
Főzőfokozat-kijelző
(11)
A főzőfokozat-kijelző a választott főzőfokozatot vagy:
..........a maradékhőt
..........a Power fokozatot (booster)
..........a gyerekzárat
..........az előfőzési automatikát (hu - heat up)
..........az üzemidő-korlátozást (as - automatic stop) mutatja.
Mínusz gomb
/ Plusz gomb
a timerhez
A kikapcsolási automatika programozásához.
Timer-kijelző
(12)
(kikapcsolási automatika) (13)
Lezáró gomb
(14)
A lezáró gombbal lehet lezárni a gombokat.
.......................... 8-as főzőfokozat gomb
.......................... 12-es főzőfokozat gomb
.......................... Power fokozat gomb
Power gomb
(10)
A power fokozat
további teljesítményt bocsát az indukciós
főzősávok rendelkezésére.
19
Kezelés
HU
A főzőlap
Üzemidő-korlátozás
A főzőfelület indukciós főzőlappal van ellátva. Egy indukciós
tekercs az üvegkerámia főzőfelület alatt elektromágneses
váltakozó erőteret hoz létre, amely áthatol az üvegkerámián, és
meleget létrehozó áramot indukál az edény aljában.
Indukciós főzősáv esetében a hőt már nem egy fűtőelem
közvetíti a főzőedényen át a készített ételhez, hanem a
szükséges hő indukciós áramlások segítségével közvetlenül a
főzőedényben jön létre.
Az indukciós főzőlap automatikus üzemidő-korlátozással
rendelkezik.
Valamennyi főzősáv folyamatos használati ideje a választott
főzőfokozattól függ (lásd a táblázatot).
Előfeltétele, hogy a használati idő során a főzősáv beállításán
semmiféle változtatás ne történjen.
Ha az üzemidő-korlátozás működésbe lépett, a főzősáv
kikapcsol, időben korlátozott jelzőhang hallatszik, és az
(Automatic Stop) jelzés jelenik meg a kijelzőn.
Kezelés
Az indukciós főzőlap előnyei
– Energiatakarékos főzés az energiának az edényre történő
közvetlen átvitelének köszönhetően (megfelelő edény
szükséges mágnesezhető anyagból),
– fokozott biztonság, mivel az energia csak a tűzhelyre feltett
edényre kerül át,
– magas hatásfokú energiaátvitel az indukciós főzősáv és az
edény alja közt,
– rendkívül gyors felhevülés,
– az égési sérülés veszélye csekély, mivel a főzőfelület csak a
fazék aljától melegszik fel, így a kifutó étel nem ég keményre,
– az energiaadagolás gyors, finom fokozatú szabályozása.
Fontos! Az üzemidő-korlátozás általi kikapcsolás után az
(Automatic Stop) jelzés jelenik meg a kijelzőn. Kilépéshez
nyomja meg a megfelelő főzősáv egy tetszés szerinti gombját.
Ezt dupla jelzőhang nyugtázza.
Beállított főzőfokozat
Üzemidő-korlátozás órában
1
10
2, 3
5
4, 5
4
6, 7
3
8, 9
2
10, 11, 12,
Edényfelismerés
Ha a főzősáv bekapcsolt állapotában nem áll rajta edény, vagy
túl kis edény áll rajta , úgy nem kerül sor energiaátvitelre, és a
főzési fokozat kijelzője villog.
Ha megfelelő edény van a főzősávra állítva, a beállított fokozat
bekapcsolódik és a főzési fokozat kijelzője világít. Ha leveszi
az edényt, az energiaellátás megszakad, ilyenkor a főzési
fokozat kijelzője villog.
Amennyiben kisebb edényeket vagy serpenyőket helyez a
főzőlapra, amelyeknél azonban az edényfelismerés még
bekapcsol, a készülék csak annyi teljesítményt ad le, amennyire
ezeknek az edényeknek szükségük van.
Az edényfelismerés határa (az edény aljának legkisebb
átmérője), amelynél a főzősáv még bekapcsol, 100 mm, és
néhány modellnél belső körként van ábrázolva a főzősávon.
1
Egyéb funkciók
Egy vagy több érzékelőgomb hosszabb ideig vagy egyidejűleg
történő működtetésekor (pl. ha tévedésből egy edény áll az
érzékelőgombokon), semmilyen funkció nem kapcsol be.
10 másodperc után kikapcsol az elektronika és vonalak
jelennek meg a kijelzőn.
Áramszünet után nem indul újra automatikusan a készülék.
Az elektronika túlhevülése esetén a főzőfelület kikapcsol.
A kijelzőn egy sor kis vonal
vagy az F7 jelzés jelenik meg.
Túlhevülés elleni védelem
Fontos, kérjük vegye figyelembe:
A főzőedényt úgy kell a főzőfelületre helyezni, hogy a
„P” betűt az edény eltakarja. Csak ekkor ismeri fel az
edényfelismerés az edényt és indul meg az energiatovábbítás.
hibás
20
helyes
A főzőfelület teljes teljesítménnyel történő hosszabb időtartamú
használatánál magas környezeti hőmérséklet mellett az
elektronika már nem hűl le a szükséges mértékben.
Annak érdekében, hogy az elektronikában ne jelentkezzen túl
magas hőmérséklet, adott esetben a főzősáv teljesítménye
önműködően leszabályoz.
Ha a főzőfelület rendeltetésszerű használatánál és normál
környezeti hőmérséklet mellett a főzési fokozat kijelzője gyakran
egy sor kis vonalat
vagy F7 jelzést mutat, úgy a hűtés
valószínűleg nem elegendő.
Ennek oka lehet, hogy nincsenek hűtőnyílások a bútorban vagy
hogy hiányzik védelem. Adott esetben ellenőrizze a beépítést.
Kezelés
HU
Edények indukciós főzőlaphoz
Energiatakarékossági tippek
Az indukciós főzőfelületen használt edénynek fémből kell
készülnie, mágneses tulajdonságokkal, és az aljának elegendő
felülettel kell rendelkeznie.
Csakis indukciós felületekre alkalmas aljú edényeket
használjon.
A következőkben néhány fontos útmutatást talál arra
vonatkozóan, hogy hogyan bánhat új indukciós főzőterével és a
főzőedényekkel energiatakarékosan és hatékonyan.
• Az edény aljának átmérőjének ugyanakkorának kellene lennie,
mint a főzősáv átmérője.
• Edényvásárláskor figyelembe venni, hogy gyakran az edény
felső átmérője van megadva. Ez legtöbbnyire nagyobb, mint a
fazék alja.
• A kuktafazekak a zárt főzőtérnek és a túlnyomásnak
köszönhetően különösen idő- és energiatakarékosak. A rövid
elkészítési időtartam által nem távoznak a vitaminok az
ételből.
• Ügyeljen arra, hogy a kuktafazékban mindig elegendő
folyadék legyen, mivel ha elpárolog a folyadék, a főzősáv és
az edény túlhevülés miatt károsodhat.
• Lehetőség szerint mindig zárja le megfelelő fedővel az
edényeket.
• Minden ételmennyiséghez a megfelelő méretű edényt
használja. Egy nagy, alig teli edény sok energiát vesz igénybe.
Megfelelő főzőedények
Zománcozott acéledények erős
aljjal
Edények öntöttvasból
zománcozott aljjal
Nem megfelelő
főzőedények
Edények rézből,
rozsdamentes acélból,
alumíniumból, tűzálló
üvegből, fából, kerámiából,
illetve terrakottából
Edények többrétegű
rozsdamentes acélból,
rozsdamentes ferritacélból,
illetve alumíniumból különleges
aljjal
Így tudja megállapítani, hogy az edény megfelelő-e:
Végezze el a következőkben leírt mágnestesztet, vagy
bizonyosodjon meg arról, hogy az edényen szerepel olyan jelzés,
miszerint használható indukciós árammal történő főzéshez.
Mágnesteszt:
Vezessen mágnest a főzőedény aljához. Ha az edény vonzza
magához a mágnest, használhatja az edényt az indukciós
főzőfelületen.
Megjegyzés:
Néhány gyártó indukciós főzéshez alkalmas edényei
használatakor olyan zajok léphetnek fel, amelyek ezeknek az
edényeknek a gyártási módjára vezethetőek vissza.
Főzőfokozatok
A főzősávok melegítési teljesítményét több fokozatban lehet
beállítani. Az alábbi táblázatban felhasználási példákat talál az
egyes fokozatokra.
Főzőfokozat
0
Alkalmazás
Ki-helyzet, a megmaradt hő használata
1-2
Kis mennyiségek továbbfőzése.
(legalacsonyabb teljesítmény)
3-6
Továbbfőzés
7-9
Nagy mennyiségek továbbfőzése,
nagyobb darabok továbbsütése
10
Sütés, rántás készítése
11
Sütés
12
Előfőzés, elősütés, sütés
Power fokozat (legmagasabb
teljesítmény)
Duplafalu edények esetén óvatosan járjon el. A duplafalú
főzőedényekből észrevétlenül kifogyhat a víz! Ennek
következményeképpen a főzőedény és a főzőlap is megsérülhet.
Ilyen esetekre nem vállalunk felelősséget.
Maradékhő-kijelző
Az üvegkerámia-főzőlap maradékhő-kijelzővel (H) van
ellátva.
Ameddig a H világít a kikapcsolás után, a maradék hő
ételek olvasztására és melegen tartására használható.
Miután a H betű kialszik, a főzősáv még forró lehet. Égési sérülés
veszélye!
Indukciós főzősávnál az üvegkerámia nem közvetlenül hevül fel,
hanem csak az edény által leadott hő melegíti fel.
21
Kezelés
HU
Kapcsolja be a főzősávot
1. Addig működtesse a be-/kikapcsoló gombot
, amíg a főzőfokozatkijelzőn a 0 nem villog. Ekkor egy rövid jelzőhang hangzik fel.
a főzőfokozat
2. Rögtön utána nyomja meg a plusz gombot
kiválasztásához (1...12).
A mínusz gomb
segítségével csökkenteni lehet a beállított értéket.
A főzési fokozat kijelzője a kiválasztott főzési fokozatot mutatja.
/
/
/
A főzőfokozat előválasztó gombok
működtetésével közvetlenül kiválaszthat egy főzőfokozatot.
Gomb
- 4-es főzőfokozat
Gomb
- 8-as főzőfokozat
Gomb
- 12-es főzőfokozat
Gomb
- Power fokozat
A főzőfokozat kijelzője villog (edényfelismerés).
egyikének
3. Rögtön ezután helyezzen megfelelő, indukciós főzéshez alkalmas
főzőedényt a főzősávra. Az edényfelismerés bekapcsolja az önindukciós
töltést. Az edény felhevítése elkezdődik.
Mindaddig, amíg nem kerül megfelelő edény a főzősávra, a főzőfokozatkijelző villog.
indukcióra alkalmas
Megjegyzés
• Edény nélkül a főzősáv biztonsági okokból 1 perc után kikapcsol. Vegye
figyelembe az „Edényfelismerés“ fejezetet is.
• Ha a főzősáv bekapcsolása után nincs semmilyen főzési fokozat nem kerül
kiválasztásra, a főzősáv automatikusan kikapcsol.
A főzősáv kikapcsolása
4. Hozza működésbe a be-/kikapcsoló gombot
. A főzősáv minden
főzőfokozatban közvetlenül kikapcsol, a kijelző kialszik, vagy megjelenik
egy H a maradékhő jelzésére.
Kikapcsoló automatika (Timer)
A főzősáv a kikapcsolási automatikának köszönhetően egy bizonyos idő után
automatikusan kikapcsol. 1-től 99 percig tartó időt lehet beállítani.
1. Állítson be a főzősávon egy főzőfokozatot és tegyen fel egy edényt.
plusz gombját
a főzés
2. Hozza működésbe a timer
időtartamának kiválasztásához.
A timer
mínusz gombjával
csökkenteni lehet a beállított értéket.
A timer kijelzője a kiválasztott főzési időtartamot mutatja. A folyamat alatt
a beállítást bármikor meg lehet változtatni.
3. Az idő lejárta után a főzősáv kikapcsol, és egy rövid jelzőhang hallatszik.
A jelzőhang nyugtázásához nyomja meg a főzősáv egy tetszés szerinti
gombját.
Timer
PIP.
.PIP
22
Kezelés
HU
Lezárás
A lezárás segítségével le lehet zárni a gombok kezelését és a főzőfokozatbeállítást. Csak a főzőlap kikapcsolására szolgáló be-/kikapcsoló gomb
kezelhető.
3 másodperc
Lezárás bekapcsolása
1. Ennek a funkciónak az aktiválásához nyomja meg hosszan a lezáró
gombot
(kb. 3 másodpercig). Visszajelzésként rövid jelzőhang
hangzik fel („pip”).
A lezáró gomb felett levő ellenőrzőlámpa rövid időre felvillan.
Bekapcsolt főzősáv esetén felváltva villog a
jelzés és a főzőfokozat.
A főzősávok le vannak zárva.
Amint egy gombot megnyomunk, az ellenőrzőlámpa, figyelmeztetve a
lezárásra, rövid időre felvillan.
3 másodperc
Lezárás kikapcsolása
2. Ennek a funkciónak a kikapcsolásához nyomja meg hosszan a lezáró
gombot
(kb. 3 másodpercig).
Visszajelzésként rövid jelzőhang hangzik fel („pip-pip”).
Megjegyzés
• A lezárás kikapcsolt főzőlap esetén is aktív marad. Ezért a következő
főzési folyamathoz azt előbb törölni kell!
• Áramszünet esetén a bekapcsolt lezárás megszűnik, azaz kikapcsol.
Lezárás tisztításkor
1 percig villog
0,5 másodperc
(clean lock)
Az érzékelőgombok tisztításához lehetőség van a gombok 1 percre történő
lezárásához. Ezáltal elkerülhető a téves bekapcsolás.
Előfeltétel: A főzőlapnak kikapcsolt állapotban kell lennie.
A lezárás bekapcsolása tisztításkor:
• Ennek a funkciónak az aktiválásához nyomja meg röviden a lezáró
gombot
(kb. 0,5 másodpercig).
A lezáró gomb felett levő kontroll lámpa villog.
Megjegyzés:
Az idő leteltével az érzékelőgombok ismét a szokásos módon állnak
rendelkezésre.
Power fokozat
A power fokozat további teljesítményt bocsát az indukciós főzősávok
rendelkezésére. Nagy mennyiségű vizet gyorsan fel lehet forralni.
1. Addig működtesse be-/kikapcsoló gombot
amíg a főzőfokozatkijelzőn a 0 nem villog. Ekkor egy rövid jelzőhang hangzik fel.
2. Nyomja meg egyszer a power gombot
power fokozat aktiválásához.
A főzőfokozat kijelzője most a
(booster) jelzést mutatja.
3. A power fokozat idő előtti kikapcsolásához nyomja meg a mínusz
gombot
vagy a be-/kikapcsoló gombot
.
23
Kezelés
HU
Előfőzési automatika
Az előfőzési automatikánál az előfőzés 12-es főzőfokozattal történik.
Bizonyos idő elteltével automatikusan kisebb továbbfőző fokozatra (6-től 11ig) kapcsol vissza a készülék.
Az előfőzési automatika alkalmazásánál csak a továbbfőző fokozatot kell
kiválasztani, amellyel a főzni- /sütnivalót tovább kell főzni / sütni, mivel az
elektronika önállóan visszakapcsol.
Az előfőzési automatika olyan fogások készítésére alkalmas, amelyeket
hidegen feltéve, a továbbfőző fokozaton magas teljesítménnyel felhevítve
nem kell állandóan figyelni (pl. leveshús főzésére).
1. Helyezzen üzembe egy főzősávot. Tegye fel az edényt a főzőlapra.
újbóli működtetése
2. Állítsa be a 12-es főzőfokozatot. A plusz gomb
által az előfőzési automatika aktiválódik. A főzőfokozat kijelzőjén a
következő jelzés jelenik meg:
.
3. Rögtön eztán válasszon a mínusz-gomb
segítségével 6-11-ig
terjedően egy kisebb továbbfőző fokozatot. Egy jelzőhang hangzik fel.
A
és a választott továbbfőző fokozat váltakozva villognak.
4. Az előfőzési automatika programszerűen fut le. Egy meghatározott idő
után (lásd a táblázatot) a főzés a továbbfőző fokozattal folytatódik.
Beállított
főzőfokozat
Előfőzési automatika
Idő (perc:mp)
6
7
8
9
10
11
12
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
-
Megjegyzés
• Amennyiben az előfőzési automatika után nem történik módosítás,
és
nem kerül kiválasztásra kisebb továbbfőző fokozat, a főzősáv
automatikusan kikapcsol.
• Ha egy magas főzőfokozat, vagy a power fokozat van bekapcsolva, az
előfőzési automatika a maximális teljesítmény túllépése miatt esetleg
kikapcsolhat (lásd: Power management).
Power management
Két-két főzősáv - műszaki okokból - egy modulként van egyesítve és
maximális teljesítménnyel rendelkezik.
Ha ez a teljesítményhatár magas főzőfokozat vagy a power funkció
bekapcsolásánál túllépi a megengedett értéket, a power management
csökkenti a hozzátartozó modul-főzősáv főzőfokozatát.
Ezt a megfelelő főzősáv kijelzője jelzi.
Modulok (Power management)
24
Tisztítás és ápolás
Tisztítás és ápolás
• Tisztítás előtt kapcsolja ki és hagyja lehűlni a főzőlapot.
• Az üvegkerámia főzőlapot semmi esetre sem szabad
gőztisztítókészülékkel vagy hasonlóval tisztítani.
• A tisztításnál ügyeljen arra, hogy a be-/ki gombot gyorsan
törölje le. Ezáltal elkerülhető a téves bekapcsolás.
Üvegkerámia főzőlap
HU
Speciális szennyeződések
A makacs szennyeződéseket és foltokat (mészfoltokat,
gyöngyházszerűen csillogó foltokat) akkor lehet a legjobban
eltávolítani, amikor a főzőlap még kézmeleg. Ehhez használjon
kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószereket. Tisztítás
közben a 2. pontban leírtaknak megfelelően járjon el.
A kifutott ételeket először áztassa fel egy nedves ronggyal,
majd a maradékokat üvegkerámia főzőlapokhoz való speciális
üvegkaparóval távolítsa el. Ezután tisztítsa a felületet a 2.
pontban leírtak szerint.
Fontos! Soha ne használjon maró hatású tisztítószereket, pl.
durva súrolószereket, olyan edénytisztító szereket, amelyek
karcolnak, rozsda- vagy folteltávolító szereket stb.
Tisztítás használat után
1. Mindig tisztítsa meg az egész főzőlapot, ha az
beszennyeződött – a legjobb minden használat után. Használjon
nedves rongyot és egy kevés mosogatószert. Ezután törölje
szárazra a főzőlapot egy tiszta ronggyal, úgy, hogy a felületen ne
maradjon semmilyen maradék a mosogatószerből.
Heti ápolás
2. Hetente egyszer tisztítsa meg alaposan és ápolja az egész
főzőlapot kereskedelemi forgalomban kapható üvegkerámiatisztítószerekkel.
Feltétlenül vegye figyelembe a gyártó utasításait.
A tisztítószerek felvitelük során védőfilmréteget képeznek, amely
taszítja a vizet és a szennyeződéseket. Az összes szennyeződés
a filmen marad, ezáltal könnyebben eltávolítható. Ezután tiszta
ronggyal törölje szárazra a felületet. A felületen ne maradjon
tisztítószer, mert az felhevülésnél maró hatásúvá válik és
módosíthatja a felületet.
Az odaégett cukrot és elolvadt műanyagot azonnal, még forró
állapotában távolítsa el üvegkaparóval. Eztán tisztítsa a felületet
a 2. pontban leírtak szerint.
Az esetleg burgonyahámozás vagy salátatisztítás közben a
főzőfelületre kerülő homokszemek az edények elmozdításánál
karcolásokat okozhatnak a felületen. Ügyeljen arra, hogy a
felületen ne maradjon homokszem.
A főzőlapon keletkező színváltozások nincsenek hatással az
üvegkerámia funkciójára és stabilitására. Ebben az esetben nem
a főzőlap sérüléséről van szó, hanem el nem távolított és emiatt
ráégett maradékokról.
A főzőlap felületén az edények alja általi karcolásnak
köszönhetően,
főként
alumínium
aljú
főzőedények
használatánál, vagy nem megfelelő tisztítószerek miatt csillogó
részek jönnek létre. Ezek csak nagyon nehezen távolíthatóak el
kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerekkel. A tisztítást
esetleg többször meg kell ismételni. Maró hatású tisztítószerek
használata következtében és karcoló fazékaljak által a felület
idővel lecsiszolódik, és sötét foltok keletkeznek rajta.
25
Teendők probléma esetén:
Teendők probléma esetén:
A készüléken végzett szakszerűtlen beavatkozások és javítási
munkák veszélyesek, mivel fennáll az áramütés és a rövidzárlat
veszélye. Kerülje az ilyen jellegű beavatkozásokat a személyi
sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében.
Ezért csakis villamossági szakemberrel, pl. műszaki
vevőszolgálattal végeztessen ilyen munkákat.
Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat :
Ha a készülékben üzemzavarok lépnek fel, ellenőrizze ennek a
használati útmutatónak az alapján, hogy az okokat nem tudja-e
saját maga elhárítani.
A továbbiakban néhány tipp látható az üzemzavarok
megszüntetésére.
A biztosítékok többször kikapcsolnak:
Hívja a műszaki vevőszolgálatot vagy egy villanyszerelőt.
Nem lehet bekapcsolni az indukciós főzőlapot:
• A házba beszerelt biztosíték (biztosítéktábla) működésben
volt?
• A hálózati csatlakozókábel be van kapcsolva?
• A főzősávok le vannak zárva (gyerekzár), azaz a kijelzőn a
jelzés látható?
HU
A főzőlap, ill. a főzősáv hirtelen kikapcsolódik, és vonalak
vagy az F7 jelzés jelenik meg a kijelzőn:
• Kifutott étel vagy más tárgyak vannak a touch-control
érzékelőgombokon. Tisztítsa meg a gombokat, illetve távolítsa
el az ételt vagy az egyéb tárgyakat.
• Az elektronika túl forró. Ellenőrizze a főzőlap beépítését,
különös tekintettel a megfelelő szellőzésre.
A főzőfokozat kijelzője villog:
Ön bekapcsolt egy főzősávot és a főzőlap várja egy alkalmas
edény ráhelyezését (edényfelismerés). Csak ezután kerül
leadásra teljesítmény.
A főzőfokozat kijelzője tovább villog annak ellenére, hogy fel
lett téve egy főzőedény:
A főzőedény indukcióra alkalmatlan vagy túl kicsi az átmérője.
A használt főzőedények zajokat adnak ki:
Ennek műszaki okai vannak; ez az indukciós főzőlapra, ill. az
edényre nézve nem jelent veszélyt.
A hűtőventilátor kikapcsolás után is működik:
Ez normális, mivel ilyenkor hűl le az elektronika.
A főzőlap zajokat ad ki (kattogó, ill. ropogó zajokat):
Ennek műszaki okai vannak, és ezt nem lehet elkerülni.
A főzőlapon repedések vagy törések vannak:
Az üvegkerámián levő töréseknél, hasadásoknál, repedéseknél
vagy más sérüléseknél fennáll az áramütés veszélye. Ilyenkor
azonnal helyezze üzemen kívül a készüléket. Azonnal kapcsolja
ki háztartási biztosítékot és hívja a vevőszolgálatot.
• Az érzékelőgombok részben le vannak takarva nedves
ronggyal, folyadék vagy fém tárgy került rájuk? Távolítsa el
ezeket.
• Nem megfelelő edényt használ? Lásd a következő fejezetet:
„Edények indukciós főzőlaphoz“.
26
Szerelési útmutató
Biztonsági útmutatások a konyhabútorszerelő számára
Szerelési útmutató
• A környező bútorok furnérjának, ragasztójának, ill. műanyag
borításának ellenállónak kell lennie a magas hőmérséklettel
szemben (>75°C). Amennyiben a furnérok vagy a borítások
nem eléggé állnak ellen a magas hőmérsékletnek,
deformálódhatnak.
• A beépítésnek biztosítania kell az érintésvédelmet.
• Masszív fából készült fal-széllécek felhasználása a
munkalapon a főzőlap mögött csak akkor engedélyezett,
amennyiben a beépítési vázlatrajzok szerinti legkisebb
távolságokat betartják.
• Be kell tartani hátul a beépítési vázlatrajz szerinti mélyedési
kivágások legkisebb távolságait.
• Közvetlenül magas szekrény melletti beépítésnél legalább
40 mm-es biztonsági távolságot kell hagyni. A magas
szekrény oldallapját hőszigetelő anyaggal kell burkolni.
Munkatechnikai okokból azonban a távolságnak legalább 300
mm-es nagyságúnak kellene lennie.
• A főzőlap és a páraelszívó közötti távolságnak legalább olyan
nagyságúnak kell lennie, mint ami a páraelszívó beszerelési
útmutatójában elő van írva.
• Tartsa távol a csomagolóanyagokat (műanyag fóliákat,
polisztirolt, szegeket stb.) gyermekektől, mert ezek a tárgyak
gyermekek számára potenciális veszélyforrások. Apró részeik
lenyelhetők és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek.
Beépítés
Fontos tanácsok
• Amennyiben a főzőlap a bútor bizonyos részei (oldalfalak,
fiókok stb.) felett található, javasoljuk egy, a főzőlap aljától
legalább 20 mm-re lévő közbeeső lap beszerelését.
• Gondoskodjon arról, hogy tűzveszélyes, könnyen gyúlékony,
vagy hő hatására deformálódható tárgyak ne kerüljenek
közvetlenül a főzőlap mellé vagy alá., mert ez tűzveszélyes.
• Fiók fölé történő beépítés esetén ügyelni kell arra, hogy a
fiókba lehetőleg semmiféle hegyes tárgyak ne kerüljenek.
Ezek beszorulhatnak a főzőlap alsó részébe és blokkolhatják a
fiókot.
A főzőlap szigetelése
A beépítés előtt a csomagban található főzőlap-szigetelést
hézagmentesen be kell helyezni.
HU
Szellőzés
• Az alsó szekrény hátsó falának a munkalap kivágásának
megfelelő területén nyitottnak kell lennie, hogy légcsere
lehetséges legyen.
• A bútor első keresztlécét el kell távolítani, hogy a munkalap
alatt a készülék egész szélességében levegőt áteresztő nyílás
keletkezzen.
• A munkalap alatti esetleges keresztléceket legalább a
munkalapkivágás nagyságáig terjedő méretben el kell
távolítani.
• Az indukciós főzőlap és a konyhabútor, ill. a beépített
készülékek közötti távolságot úgy kell megválasztani, hogy az
indukcióhoz elégséges levegő legyen bevezetve és onnan
elégségesen levegő legyen kivezetve.
• Ajánlott egymástól termikusan elválasztani a légbevezető- és
elvezető nyílásokat a csomagban található hőelválasztóval. Ez
által
megakadályozható
a
felmelegedett
levegő
visszaáramlása a hideg levegőt szívó oldalhoz.
• Figyelem! A hőelválasztónak nem szabad a levegő be- és
kiáramlását szolgáló nyílásokat befednie, esetleg a bútort,
illetve a beépített készüléket, illetve az alátétet megrövidíteni.
• Az alulról, pl. egy keresztáramú szellőztető nélküli sütőtől
származó túlzott hőfejlődést meg kell akadályozni.
• Ha a beépített sütőknél a pirolízis üzemmód van folyamatban,
az indukciós főzőlapot nem szabad használni.
elöl
hőelválasztó
Munkalap-kivágás
A kivágást a munkalapban a lehető legpontosabban kell
elvégezni
megfelelő,
egyenes
fűrészlappal,
vagy
felsőmarógéppel. Ezután le kell zárni a vágási felületeket, hogy
ne juthasson be nedvesség.
A főzőlap-kivágás az ábráknak megfelelően készül.
Az üvegkerámia főzőfelületnek feltétlenül egyenletesen és
színelően kell feküdnie. Bármilyen feszítés az üveglap töréséhez
vezethet. Ellenőrizze a főzőfelület szigetelésének kifogástalan
illeszkedését és hézagmentes felfekvését.
Az üvegkerámia főzőlap kapcsokkal vagy kötlemezekkel van
rögzítve.
• Meg kell akadályozni, hogy a főzőlap széle és a munkalap
között vagy a munkalap és a fal között folyadékok juthassanak
be az esetleg a főzőlap alá beépített elektromos
készülékekbe.
• A főzőlap egyenetlen, pl. kerámia- vagy hasonló burkolattal
(csempe stb.) ellátott munkalapba történő beépítésénél az
esetleg a főzőlapon található szigetelést el kell távolítani és a
főzőfelület munkalaptól való szigetelését plasztikus szigetelő
anyagokkal (kitt) kell elvégezni.
• A főzőlapot semmi esetre se ragassza be szilikonnal! A
főzőlap későbbi sérülésmentes kiszerelése akkor már többé
nem lehetséges.
27
Szerelési útmutató
Méretek mm-ben
HU
Kapcsok
• A kapcsokat a megadott távolságokban
helyezze a munkalap-kivágásba.
Vízszintes
felhelyezés
általi
magasságbeállítás nem szükséges.
Fontos: a kapcsok vízszintes ütközésének
színelően kell a munkalapon feküdnie
(törésveszély elkerülendő).
Típus
• Balról helyezze fel(a), igazítsa ki (b), és
kapcsolja be (c) a főzőfelületet az ábrának
megfelelően.
• A kapcsok biztosításának céljából
használhat csavarokat.
Fontos!
Ferde felhelyezés vagy túlfeszítés esetén
az üvegkerámia főzőlap beépítésénél
törésveszély áll fenn!
A szomszédos falaktól mért legkisebb
megengedett távolság
A kimart nyílás mérete
A főzőlap külső mérete
A kábelátvezető nyílás a hátsó falban
A beépítés magassága
Méretek mm-ben
Kötlemez
• Helyezze be és igazítsa ki a főzőlapot:
• Helyezze be a kötlemezeket a csavarokkal
alulról az előirányzott rögzítési lyukaknál,
igazítsa ki és húzza szorosra.
A csavarokat csakis csavarhúzóval,
kézzel húzza meg; ne használjon akkus
csavarhúzót.
Típus
• Vékony munkalapoknál ügyeljen a
kötlemez
megfelelő
helyzetére.
Kiegyenlítéshez helyezzen be metrikus
csavart kell a kötlemeznél.
A szomszédos falaktól mért legkisebb
megengedett távolság
A kimart nyílás mérete
A főzőlap külső mérete
A kábelátvezető nyílás a hátsó falban
A beépítés magassága
Fontos!
Ferde felhelyezés vagy túlfeszítés esetén
az üvegkerámia főzőlap beépítésénél
törésveszély áll fenn!
28
Szerelési útmutató
HU
Elektromos bekötés
Műszaki adatok
• Az elektromos bekötést csak engedéllyel rendelkező
szakember végezheti el!
• A törvényi előírásokat és a helyi áramszolgáltató vállalat
csatlakoztatási feltételeit teljes mértékben be kell tartani.
• A készülék bekötésénél olyan berendezésről kell
gondoskodni, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket
legalább 3 mm-es kontaktus-nyílásszélességgel az összes
póluson le lehessen választani a hálózatról. Alkalmas
szétválasztó berendezésnek számítanak az LS-kapcsolók,
biztosítékok és védők.
• Bekötésnél és javításnál a készüléket ezen berendezések
egyikével árammentessé kell tenni.
• A védővezetéket olyan hosszúságúra kell méretezni, hogy az
a húzásmentesítés működőképtelensége esetén csak a
csatlakozókábel áramot vezető ereinek megfelelően legyen
húzásra igénybe véve.
• A fölösleges kábelhosszúságot a készülék alatti beépítési
részből ki kell húzni.
• Győződjön meg arról, hogy a meglévő hálózati feszültség
megegyezzen a típustáblán levő értékkel.
• A beépítésnek biztosítania kell a teljes érintésvédelmet.
• Figyelem: A helytelen bekötés az elektronika tönkretételéhez
vezethet.
Csatlakozóvezeték gyárilag szállítva
• Az főzőlapot gyárilag egy hőálló csatlakozó vezetékkel látták
el.
• A hálózatba való bekötést a bekötési vázlatnak megfelelően
kell elvégezni, kivéve, ha a csatlakozóvezeték már el van látva
csatlakozóaljzattal.
• Ha ezen készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, ki
kell cserélni másik speciális vezetékkel. A veszélyeztetések
elkerülése érdekében a cserét csak a gyártónak, vagy a gyártó
vevőszolgálatának szabad elvégeznie.
Főzősávok
bal oldali elülső . . . . . . . . . . . . . .
bal oldali hátsó . . . . . . . . . . . . . .
jobb oldali hátsó . . . . . . . . . . . . .
jobb oldali elülső . . . . . . . . . . . . .
kW
kW
kW
kW
2,8
2,8
2,8
2,8
Főzőlap összesen . . . . . . . . . . . kW 7,2
Hálózati értékek
Hálózati feszültség . . . . . . . . . . . . . . . . 380-415V 2N~, 50-60 Hz
Elemek névleges feszültsége . . . . . . . . 220 - 240V
Üzembe helyezés
A tér beépítése után és az ellátó feszültség (hálózati
csatlakozás) rákapcsolása után először a vezérmű öntesztje
megy végbe és a kijelzőn megjelenik egy szervizinformáció a
vevőszolgálat részére.
Ez a jelentés 30 másodperc után, vagy egy tetszőleges gomb
megnyomása után kialszik.
Fontos: A hálózati csatlakoztatásnál semmilyen tárgyat nem
szabad a touch control érzékelőgombokon hagyni!
zöld-sárga
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
fehér
fehér
barna
barna
fekete
Röviden törölje át egy szivaccsal és némi mosogatószerrel, majd
törölje szárazra a főzőlap felületét.
fekete
zöld-sárga
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
fehér
barna
fehér
barna
fekete
fekete
Csatlakoztatási lehetőségek
A főzőlap méretei
Magasság/szélesség/mélység
52 x 600 x 520
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 52 x 800 x 520
* Figyelem! Speciális csatlakozás 220 - 240 V 3~ !
29
CZ
Likvidace obalů
Zde najdete …
Přepravní obal likvidujte pokud možno ekologickým způsobem.
Zpětné uvedení obalových materiálů do materiálového oběhu
šetří suroviny a snižuje výskyt odpadů.
Informace v tomto sešitu si pečlivě přečtěte ještě dříve, než
uvedete varnou desku do provozu. Najdete zde důležité pokyny
pro Vaši bezpečnost, používání, ošetřování a údržbu přístroje,
aby Vám přístroj dlouho sloužil k Vaší spokojenosti.
Pokud by se vyskytla porucha, přečtěte si nejprve kapitolu „Co
dělat při problémech?“. Menší poruchy můžete často odstranit
sami a ušetříte tím zbytečné náklady na servis.
Tento návod pečlivě uschovejte. Tento návod k použití a
montážní návod předejte prosím novým majitelům pro jejich
informaci a bezpečnost.
Likvidace starých přístrojů
Symbol na výrobku nebo jeho obalu poukazuje
na to, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako
s běžným domovním odpadem, nýbrž je třeba
jej odevzdat ve sběrném místě k recyklaci
elektrických a elektronických přístrojů.
Správnou likvidací tohoto výrobku chráníte
životní prostředí a zdraví svých spoluobčanů.
Nesprávná likvidace ohrožuje životní prostředí a zdraví. Další
informace k recyklaci tohoto výrobku obdržíte od Vašeho
obecního úřadu, firmy zabezpečující svoz odpadu nebo
obchodu, ve kterém jste výrobek zakoupili.
Použití v souladu s účelem určení
Varná deska smí být používána pouze k přípravě jídel
v domácnosti. Nesmí se používat k jiným účelům a pouze pod
dohledem.
Obsah
Bezpečnostní pokyny ............................................................
Pro připojení a funkci ............................................................
Pro varnou desku..................................................................
Pro osoby..............................................................................
31
31
31
31
Popis přístroje ........................................................................ 32
Ovládání pomocí senzorových tlačítek ................................. 33
Obsluha...................................................................................
Varná deska..........................................................................
Rozpoznání hrnce.................................................................
Omezení provozní doby........................................................
Jiné funkce............................................................................
Ochrana před přehřátím........................................................
Nádobí pro indukční varnou zónu .........................................
Tipy pro úsporu energie ........................................................
Stupně ohřevu.......................................................................
Ukazatel zbytkového tepla ....................................................
Zapnutí varné zóny ...............................................................
Vypnutí varné zóny ...............................................................
Vypínací automatika (Timer).................................................
Blokování .............................................................................
Blokování při čištění (clean lock) .........................................
Stupeň Power ......................................................................
Nahřívací automatika ...........................................................
Power-management..............................................................
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
Čištění a péče ......................................................................... 39
Sklokeramická varná deska .................................................. 39
Speciální nečistoty ................................................................ 39
Co dělat při problémech?...................................................... 40
Montážní návod ......................................................................
Bezpečnostní pokyny pro montéra kuchyňského
nábytku. ................................................................................
Vestavba ...............................................................................
Odvětrání ..............................................................................
Elektrická přípojka.................................................................
Technické údaje ...................................................................
Uvedení do provozu..............................................................
30
41
41
41
41
43
43
43
Bezpečnostní pokyny
Pro připojení a funkci
Bezpečnostní pokyny
• Přístroje jsou konstruovány podle příslušných bezpečnostních
předpisů.
• Připojení na sít’, údržbu a opravu přístroje smí provádět pouze
autorizovaný odborník podle platných bezpečnostních
předpisů. Neodborně provedené práce ohrožují Vaši
bezpečnost.
Pro varnou desku
• Kvůli příliš rychlé reakci při vysokém nastavení stupně
ohřevu (Power) nesmí být indukční varná deska
provozována bez dozoru!
• Při vaření sledujte vysokou rychlost ohřevu varných zón.
Předcházejte vyvaření hrnců do sucha, protože přitom vzniká
nebezpečí přehřátí hrnců.
• Nestavte prázdné hrnce a pánve na zapnuté varné zóny.
• Pozor při používání hrnců s dvojitým dnem. Hrnce s dvojitým
dnem se mohou nepozorovaně vyvařit! To vede následně
k poškození hrnce a varné zóny. Za toto nelze převzít záruku!
• Vypněte varnou zónu po použití bezpodmínečně tlačítkem
zapnout/vypnout a ne pouze samotným rozpoznáním hrnce.
• Přehřáté tuky a oleje se mohou samy vznítit. Jídla s tuky a oleji
připravujte pouze pod dohledem. Vznícené tuky a oleje nikdy
nehaste vodou! Přikryjte pokličkou, varnou zónu vypněte.
• Sklokeramická plocha je velmi odolná. I přesto předcházejte
pádu tvrdých předmětů na sklokeramickou plochu. Bodová
nárazová zatížení mohou vést k prasknutí varné desky.
• V případě výskytu lomů, prasklin, trhlin nebo jiných poškození
sklokeramiky existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Přístroj ihned vypněte. Okamžitě vypněte pojistky
v domácnosti a zavolejte zákaznický servis.
• Pokud by kvůli závadě senzorového ovládání nebylo možno
varnou desku vypnout, okamžitě vypněte domácí pojistku a
zavolejte zákaznický servis.
• Pozor při pracích s domácími přístroji! Napájecí vedení nesmí
přijít do styku s horkými varnými zónami.
• Sklokeramická varná deska nesmí být používána jako
odkládací plocha.
CZ
• Na varné zóny nepokládejte hliníkovou fólii nebo plastické
hmoty. Zabraňte kontaktu varné zóny se vším, co se může
roztavit, např. s plastickými hmotami, fóliemi, zejména cukrem
a pokrmy obsahujícími velké množství cukru. Cukr okamžitě,
dokud je horký, odstraňte ze sklokeramické varné desky
pomocí speciální škrabky na sklo, aby se předešlo poškození.
• Kovové předměty (kuchyňské nádobí, příbory …) nesmí být
nikdy odkládány na indukční varnou desku, protože se mohou
zahřát. Nebezpečí popálení!
• Hořlavé, snadno zápalné nebo deformovatelné předměty
nepokládejte přímo pod varnou desku.
• Kovové předměty, nošené na těle, se mohou v bezprostřední
blízkosti indukční varné desky zahřívat. Pozor, nebezpečí
popálení!
Předměty neschopné magnetizace (např. zlaté nebo stříbrné
prstýnky) tím nejsou dotčeny.
• Na varných zónách nikdy neohřívejte plechovky
konzervovaných pokrmů a vícevrstevné obaly obsahující
pojivo. Přívod energie může způsobit jejich prasknutí!
• Senzorová tlačítka udržujte čistá, protože znečištění může být
přístrojem rozpoznáno jako kontakt prstem. Na senzorová
tlačítka nikdy nepokládejte předměty (hrnce, utěrky atd.)!
Pokud hrnce překypí až na senzorová tlačítka, stiskněte
tlačítko pro vypnutí.
• Horké hrnce a pánve nesmí zakrývat senzorová tlačítka.
V tomto případě se přístroj automaticky vypne.
• Pokud jsou v bytě domácí zvířata, která mohou dosáhnout na
varnou desku, je třeba aktivovat dětskou pojistku.
• Pokud u vestavných sporáků probíhá režim pyrolýzy, nesmí se
indukční varná deska používat.
Pro osoby
• Tento přístroj by neměly používat osoby (včetně dětí)
s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními
schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo
nedostatečnými vědomostmi, ledaže by byly pod dozorem
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely
pokyny o správném používání přístroje.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s přístrojem nebudou hrát.
• Pozor!
Povrchy u ohřevných a varných míst jsou při provozu horké.
Z tohoto důvodu je třeba, aby se malé děti zásadně nedostaly
do blízkosti přístroje.
• Osoby s kardiostimulátorem nebo implantovanými
insulinovými pumpami se musí ujistit, že jejich implantáty
nebudou indukční varnou deskou negativně ovlivněny
(frekvenční rozsah indukční varné desky je 20-50 kHz).
31
Popis přístroje
CZ
P
o
p
i
s
p
ř
í
s
t
r
o
j
e
Dekor se může odchylovat od vyobrazení.
7. Tlačítko Zap/Vyp
8. Tlačítko Minus (snížit) / Tlačítko Plus (zvýšit)
1. Indukční varná zóna vpředu vlevo
9. Tlačítka předvolby varných stupňů
2. Indukční varná zóna vzadu vlevo
10. Tlačítko Power
3. Indukční varná zóna vzadu vpravo
11. Zobrazení stupně ohřevu
4. Indukční varná zóna vpředu vpravo
12. Ovládací tlačítka časovače
5. Dotykové spínače TOUCH CONTROL
13. Indikace časového spínače (vypínací automatiky)
6. Sklokeramická varná deska
14. Tlačítko blokování s kontrolkou
15. Symbol k přiřazení polohy varné zóny na sklokeramické
varné desce
32
Popis přístroje
Ovládání pomocí senzorových tlačítek
Ovládání sklokeramické varné desky se provádí pomocí
senzorových tlačítek Touch Control. Senzorová tlačítka fungují
následujícím způsobem: špičkou prstu se krátce dotknout
symbolu na sklokeramickém povrchu. Dále se senzorové tlačítko
Touch Control označuje jako „tlačítko”.
Tlačítko Zap/Vyp
(7)
Tímto tlačítkem se každá varná zóna zapne nebo vypne.
Tlačítko Minus
/ Tlačítko Plus
(8)
Těmito tlačítky jsou provedeny nastavení varných stupňů.
Tlačítkem Minus se zobrazovaná hodnota sníží, tlačítkem Plus
zvýší.
CZ
Zobrazení stupňů ohřevu
(11)
Zobrazení stupňů ohřevu ukazuje zvolený stupeň ohřevu nebo
............ Zbytkové teplo
............ Stupeň Power (booster)
............ Dětská pojistka
............ Nahřívací automatika (hu - heat up)
............ Omezení doby provozu (as - automatic stop)
Tlačítko Minus
/ Tlačítko Plus
(12)
K programování vypínací automatiky
Indikace časového spínače
Tlačítko předvolby varných stupňů
/
/
(9)
Stisknutím jednoho ze tlačítek předvolby se přímo zvolí jeden
varný stupeň.
Tlačítko
............ varný stupeň 4
Tlačítko
............ varný stupeň 8
Tlačítko
............ varný stupeň 12
Tlačítko
............ stupeň Power
Tlačítko Power
Stupeň Power
dodatečný výkon.
časového spínače
(vypínací automatiky) (13)
Tlačítko pro uzamčení
(14)
Blokovacím tlačítkem lze tlačítka uzamknout.
(10)
poskytuje indukčním varným zónám
33
Obsluha
CZ
Varná deska
Omezení provozní doby
Varná plocha je vybavena indukčním varným polem. Indukční
cívka pod sklokeramickou varnou plochou vytváří
elektromagnetické střídavé pole, které proniká sklokeramikou a
ve dně nádobí indukuje proud, vytvářející teplo.
U indukční varné zóny se teplo nepřenáší z topného prvku přes
varnou nádobu na vařený pokrm, nýbrž potřebné teplo je pomocí
indukčních proudů vytvářeno přímo ve varné nádobě.
Indukční varná zóna má automatické omezení provozní doby.
Nepřetržitá doba používání každé varné zóny je závislá na
zvoleném stupni ohřevu (viz tabulka).
Předpokladem je, aby se v průběhu doby používání neprováděly
změny nastavení varné zóny.
Zareaguje-li omezení trvalého provozu, odpojí se varná zóna,
zazní časově omezený signální tón a na displeji se zobrazí
(Automatic Stop - automatické vypnutí).
Obsluha
Výhody indukční varné zóny
– energii šetřící vaření díky přímému přenosu energie na hrnec
(je nutné vhodné nádobí z materiálu, které lze magnetizovat),
– zvýšená bezpečnost, protože energie se přenáší pouze tehdy,
když je postaven hrnec,
– přenos energie mezi indukční varnou zónou a dnem hrnce se
zvýšeným stupněm účinnosti,
– vyšší rychlost zahřívání,
– nebezpečí popálení je malé, protože varná plocha se ohřívá
pouze dnem hrnce, přeteklé jídlo se nepřipaluje,
– rychlá, jemná regulace přívodu energie.
Rozpoznání hrnce
Není-li při zapnuté varné zóně na varné zóně žádný nebo příliš
malý hrnec, nedojde k přenosu energie, a kontrolka varných
stupňů bliká.
Pokud se na varnou zónu postaví vhodný hrnec, zapne se
nastavený stupeň a ukazatel stupně ohřevu svítí. Po odebrání
nádoby se přívod energie zastaví, ukazatel stupně ohřevu
bliká.
Jestliže jsou na zónu postaveny menší hrnce nebo pánve, u
kterých je však rozpoznání velikosti hrnce ještě zapnuté, deska
dodává pouze takový výkon, jaký potřebují.
Hranice rozeznání hrnce (nejmenší průměr dna hrnce), při které
je varná zóna ještě zapnuta, činí 100 mm a je u jednotlivých
modelů zobrazena jako vnitřní kruh na varné zóně.
Důležité – respektujte:
Varné nádoby musí být na varné plochy postaveny tak,
aby bylo písmeno „P” varnými nádobami zcela zakryté. Jedině
tehdy může rozpoznávání hrnce hrnec rozpoznat a dojde k
přenosu energie.
nesprávn
34
správn
Důležité! Po vypnutí omezením trvalého provozu se zobrazí
(Automatic Stop - automatické vypnutí). Jako potvrzení
stiskněte libovolné tlačítko dotyčné varné zóny. Toto se potvrdí
dvojitým signálním tónem.
Nastavený stupeň
ohřevu
Omezení doby provozu
v hodinách
1
10
2, 3
5
4, 5
4
6, 7
3
8, 9
2
10, 11, 12,
1
Jiné funkce
Při dlouhém nebo současném stisknutí jednoho nebo více
senzorových tlačítek (např. hrncem omylem postaveným na
senzorová tlačítka) spínací funkce neproběhne. Po
10 sekundách vypne elektronika a zobrazí se čáry .
Po výpadku elektrického proudu neproběhne automatické
zahájení provozu.
Při přehřátí elektroniky se varná plocha vypne. Zobrazí se řada
malých čárek
nebo F7.
Ochrana před přehřátím
Při delším používání varné plochy na plný výkon se může stát, že
se výkonová elektronika nechladí v potřebném rozsahu.
Aby nedocházelo k výskytu příliš vysokých teplot v elektronice,
výkon varné zóny se případně automaticky sníží.
Pokud by se při normálním používání a normální teplotě
prostředí na displeji varných stupňů často zobrazovala řada
čárek
nebo F7, chlazení je pravděpodobně nedostatečné.
Příčinou může být chybějící chladicí otvor v nábytku nebo
chybějící zaclonění. Případně je třeba vestavbu překontrolovat.
Obsluha
CZ
Nádobí pro indukční varnou zónu
Tipy pro úsporu energie
Varná nádoba používaná pro indukční varnou zónu musí být z
kovu, mít magnetické vlastnosti a dostatečně velkou plochu dna.
Používejte pouze hrnce se dnem vhodným k indukčnímu
ohřevu.
Dále najdete několik důležitých pokynů, jak zacházet s Vaší
novou indukční varnou deskou a varným nádobím efektivně a
s úsporou energie.
• Průměr dna hrnce by měl být stejně velký jako průměr varné
zóny.
• Při koupi hrnců nezapomeňte, že se často udává horní průměr
hrnce. Ten je obvykle větší než dno hrnce.
• Tlakové hrnce jsou díky uzavřenému varnému prostoru a
přetlaku obzvláště časově a energeticky úsporné. Krátkou
dobou varu se šetří vitamíny.
• Vždy dbejte na dostatečné množství tekutiny v tlakovém hrnci,
protože po vyvaření se v důsledku přehřátí může poškodit
varná zóna i hrnec.
• Varné hrnce vždy podle možnosti přikrývejte vhodnou
pokličkou.
• Pro každé množství jídla použijte hrnec správné velikosti.
Velký, téměř nenaplněný hrnec potřebuje mnoho energie.
Vhodné varné nádoby
Nevhodné varné nádoby
Smaltované ocelové nádoby se
silným dnem
Nádoby z mědi, nerezové
oceli, hliníku, varného skla,
dřeva, keramiky popř.
Litinové nádoby se smaltovaným terakoty
dnem
Nádoby z vícevrstvé oceli,
nerezové feritové oceli popř.
hliníku se speciálním dnem
Vhodnost nádoby můžete zjistit následovně:
Proveďte následně popsaný test magnetem nebo se ujistěte, že
nádoba nese značku vhodnosti k vaření s indukčním proudem.
Test magnetem:
Přiložte magnet ke dnu Vaší varné nádoby. Pokud je přitahován,
můžete varnou nádobu používat na indukční varné zóně.
Poznámka:
Při používání hrnců s vhodnými indukčními vlastnostmi
některých výrobců se mohou vyskytnout zvuky, které způsobuje
druh konstrukce těchto hrnců.
Pozor při používání hrnců s dvojitým dnem. Hrnce s dvojitým
dnem se mohou nepozorovaně vyvařit! To vede následně
k poškození hrnce a varné zóny. Za tyto případy nelze převzít
záruku!
Stupně ohřevu
Topný výkon varných zón může být nastaven na více stupňů.
V tabulce najdete příklady použití jednotlivých stupňů.
Stupeň ohřevu
0
Vhodné pro
Poloha Vyp, využití zbytkového tepla
1-2
Vaření malých množství
(nejnižší stupeň)
3-6
Var
7-9
Vaření větších množství, pečení větších
kusů
10
Pečení, výroba jíšky
11
Pečení
12
Ohřev, opečení, pečení
Stupeň Power (nejvyšší výkon)
Ukazatel zbytkového tepla
Sklokeramická varná deska je vybavena ukazatelem
zbytkového tepla H.
Dokud H po vypnutí svítí, lze zbytkové teplo použít k
rozpouštění potravin a udržování teploty pokrmů.
Po zhasnutí písmena H může být varná zóna ještě horká. Trvá
nebezpečí popálení!
U indukční varné zóny se sklokeramika nezahřívá přímo, nýbrž
se ohřívá pouze zpětným teplem od nádoby.
35
Obsluha
CZ
Zapnutí varné zóny
1. Tlačítko ZAP/VYP
tiskněte tak dlouho, dokud bliká na displeji
zobrazení 0. Zazní krátký signální tón.
vyberte varný stupeň (1...12).
2. Ihned poté stisknutím tlačítka plus
Tlačítkem mínus
je možné nastavení snížit.
Zobrazení stupňů ohřevu ukazuje zvolený stupeň ohřevu.
Stisknutím jednoho tlačítka předvolby varného stupně
se přímo zvolí varný stupeň.
Tlačítko
- varný stupeň 4
Tlačítko
- varný stupeň 8
Tlačítko
- varný stupeň 12
Tlačítko
- Stupeň Power
Displej varných stupňů bliká (rozpoznání hrnců).
/
/
/
3. Ihned poté postavte na varnou zónu varné nádobí vhodné pro
indukční ohřev. Rozpoznání velikosti hrnce zapne indukční cívku.
Nádoba se zahřívá.
Dokud nestojí na varné zóně žádný vhodný varný hrnec, bliká ukazatel
varného stupně.
indukčně vhodné
Upozornění
• Bez hrnce se varná zóna z bezpečnostních důvodů po 1 minutě vypne. K
tomu respektujte kapitolu „Rozpoznání hrnce“.
• Jestliže po zapnutí varné zóny nevyberete žádný varný stupeň, vypne se
varná zóna automaticky.
Vypnutí varné zóny
4. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP
. Varná zóna se vypíná přímo každým
varným stupněm, ukazatel zhasne nebo se zobrazí H pro zobrazení
ukazatele zbytkového tepla.
Vypínací automatika (Timer)
Vypínací automatikou může být varná zóna po určité době automaticky
vypnuta. Dobu lze nastavit v rozsahu od 1 do 99 minut.
1. Na varné zóně nastavte varný stupeň a nasaďte varné nádobí.
2. Stisknutím tlačítka plus
časovače
nastavte požadovanou dobu
vaření.
Tlačítkem mínus
časovače
lze uvedené nastavení snížit.
Zobrazení časovače zobrazuje vybranou dobu vaření. Nastavení lze v
průběhu vaření kdykoliv změnit.
3. Po uplynutí se varná zóna vypne a zazní časově omezený signální tón.
K potvrzení signálního tónu stiskněte libovolné tlačítko varné zóny.
Časovač
PIP.
.PIP
36
Obsluha
CZ
Blokování
Pomocí blokování lze zablokovat ovládání tlačítek a nastavení varného
stupn. Dále je ovladatelné pouze tlačítko ZAP/VYP, aby bylo možno varnou
desku vypnout.
Zapnutí blokování
1. K aktivaci funkce stiskněte dlouze tlačítko blokování
(cca 3 s).
K potvrzení zazní krátký signální tón („píp”).
Kontrolka nad tlačítkem blokování se krátce rozsvítí.
Se zapnutou varnóu zónou bliká střídavě s varnou zónou symbol
.
Varné zóny jsou uzamčeny.
Po stisknutí tlačítka se kontrolka krátce rozsvítí a připomíná zablokování.
3s
Vypnutí zablokování
2. K deaktivaci funkce stiskněte dlouze tlačítko blokování
K potvrzení zazní dvojitý signální tón („píp-píp”).
(cca 3 s).
3s
Upozornění
• Zapnuté zablokování zůstává aktivní i při vypnuté varné desce. Proto se
pro další vaření musí nejprve vypnout.
• Při výpadku sítě se blokování zruší, tzn. vypne.
Blokování při čištění
bliká 1 minutu
0,5 s
(clean lock)
Tlačítka lze k vyčištění uzamknout na 1 minutu. Tím předejdete nechtěnému
zapnutí!
Předpoklad: Varná zóna musí být vypnutá.
Zapnutí blokování při čištění:
• K aktivaci funkce blokování při čištění stiskněte krátce tlačítko blokování
(cca 0,5 s).
Svítí kontrolka nad tlačítkem blokování.
Poznámka:
Po uplynutí této doby jsou senzorická tlačítka opět k dispozici.
Stupeň Power
Stupeň Power poskytuje indukčním varným zónám dodatečný výkon. Je
možno rychle uvařit velké množství vody.
tiskněte tak dlouho, dokud bliká na displeji
1. Tlačítko ZAP/VYP
zobrazení 0. Zazní krátký signální tón.
, aby se stupeň Power
2. Poté jednou stisknout tlačítko Power
aktivoval. Ukazatel stupně varné zóny ukazuje
(booster).
3. K vypnutí stupně příkonu stisknout tlačítko mínus
ZAP/VYP
.
nebo tlačítko
37
Obsluha
CZ
Nahřívací automatika
U nahřívací automatiky probíhá nahřátí varným stupněm 12. Po určitém čase
se přepne zpět na nižší varný stupeň (6 až 11).
Při použití nahřívací automatiky musí být zvolen jen takový stupeň varu, při
kterém se má jídlo vařit dále, protože elektronika sníží stupeň samočinně.
Nahřívací automatika je vhodná pro jídla, která se na desku postaví studená,
vysokým výkonem se ohřejí a pro další vaření nemusí být neustále sledována
(např. vaření polévkového masa).
1. Zprovoznění varné zóny. Postavte varné nádoby na zóny.
2. Nastavte stupeň vaření 12. Opětovným stisknutím tlačítka Plus
nahřívací automatika zapne. Ukazatel varného stupně ukazuje
.
se
3. Hned poté tlačítkem Minus
zvolte nižší stupeň dalšího varu 6 až 11.
Zazní signální tón.
a zvolený stupeň dalšího varu střídavě blikají.
4. Nahřívací automatika běží podle programu. Po určité době (viz tabulka)
proces vaření pokračuje dalším stupněm varu.
Nastavený stupeň
ohřevu
Nahřívací automatika
Čas (min:sek)
6
7
8
9
10
11
12
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
-
Upozornění
• Jestliže se po aktivaci nahřívací automatiky
nezvolí se nižší stupeň
pro pokračování varu, nahřívací automatika se automaticky vypne.
• Pokud je zapnutý vysoký stupeň ohřevu nebo stupeň Power, může být
nahřívací automatika případně kvůli překročení maximálního výkonu
vypnuta (viz Power-management).
Power-management
Vždy dvě varné zóny jsou - technicky podmíněně – spojeny do jednoho
modulu a disponují maximálním výkonem.
Jestliže je tato oblast výkonu při zapnutí vysokého stupně ohřevu nebo
funkce Power překročena, redukuje Power-management stupeň ohřevu
příslušné modulové varné zóny.
Toto se zobrazí na displeji odpovídající varné zóny.
Modul (Power-management)
38
Čištění a péče
Čištění a péče
• Před čištěním varnou desku vypněte a nechte ji vychladnout.
• Sklokeramická varná deska se za žádných okolností nesmí
čistit parním čisticím přístrojem nebo podobně.
• Při čištění dbejte na to, aby se tlačítko Zyp/Vyp jen krátce
otřelo. Tím předejdete nechtěnému zapnutí!
CZ
Speciální nečistoty
Silné znečištění a skvrny (vápenaté skvrny, perlet’ově se
lesknoucí skvrny) se nejlépe odstraní, dokud je varná deska ještě
vlažná. Použijte k tomu běžné čisticí prostředky. Postupujte
přitom tak, jak je popsáno v bodu 2.
Překypělá jídla nejprve změkčete mokrým hadříkem a poté
zbytky nečistot odstraňte speciální skleněnou škrabkou pro
sklokeramické varné desky. Potom plochu vyčistěte jak je
popsáno v bodě 2.
Sklokeramická varná deska
Důležité! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako
např. hrubá abraziva, drátěnky na hrnce, odstraňovač rzi nebo
skvrn atd.
Čištění podle potřeby
1. Celou varnou desku čistěte vždy, když je zašpiněná – nejlépe
po každém použití. Použijte k tomu vlhký hadřík a trochu
prostředku na ruční mytí nádobí. Potom varnou desku vytřete
suchým hadříkem, aby na povrchu nezůstaly zbytky mycího
prostředku.
Týdenní ošetřování
2. Celou varnou desku vyčistěte a ošetřete jednou týdně
důkladně běžným prostředkem na čištění sklokeramiky.
Dodržujte bezpodmínečně pokyny příslušného výrobce.
Čisticí prostředky vytvářejí po nanesení ochranný film, který
odpuzuje vodu a nečistotu. Veškeré nečistoty zůstávají na filmu a
lze je potom snadněji odstranit. Plochu potom dosucha vytřete
čistou utěrkou. Na povrchu nesmí zůstat žádné zbytky čisticích
prostředků, protože při zahřátí působí agresivně a mění povrch.
Připálený cukr a natavenou plastickou hmotu odstraňte ihned –
ještě za horka – pomocí skleněné škrabky. Potom plochu
vyčistěte jak je popsáno v bodě 2.
Zrnka písku, která případně spadnou na varnou plochu při
loupání brambor nebo čištění salátu, mohou při posunování
hrnců způsobit škrábance. Dbejte proto, aby na povrchu
nezůstala zrnka písku.
Barevné změny varné desky nemají žádný vliv na funkci a
stabilitu sklokeramiky. Nejedná se přitom o poškození varné
desky, nýbrž o neodstraněné a proto připálené zbytky.
Lesklá místa vznikají otěrem dna hrnce, zejména při používání
varného nádobí s hliníkovým dnem nebo nevhodnými čistícími
prostředky. Běžnými čisticími prostředky je lze odstranit jen
obtížně. Případně je třeba čištění opakovat několikrát.
Používáním abrazivních čistících prostředků a drsnými dny hrnců
se dekor časem setře a vznikají tmavé skvrny.
39
Co dělat při problémech?
Co dělat při problémech?
Nekvalifikované zásahy a opravy přístroje jsou nebezpečné,
protože hrozí nebezpečí zasažení proudem a zkratu. Nesmí se
provádět, aby se předešlo tělesnému poškození nebo škodám na
přístroji. Proto je třeba takové práce nechat provést odborníkem
na elektrické práce, např. zákaznickým servisem.
Upozornění
Pokud se na Vašem přístroji vyskytnou závady, přesvědčte se za
pomoci tohoto návodu k použití, zda nemůžete příčinu odstranit
sami.
Dále najdete tipy na odstranění závad.
Vypadávají často pojistky?
Zavolejte zákaznický servis nebo elektroinstalatéra!
Nelze zapnout indukční varné pole?
• Vypadla pojistka v domovní instalaci (skříňka s pojistkami)?
• Je připojen sít’ový kabel?
• Jsou varné zóny zamknuty (dětská pojistka) tj. zobrazuje se
symbol
?
CZ
Vypíná se náhle varné pole resp. varná zóna a zobrazují se
čáry
nebo F7?
• Převařené nebo jiné předměty jsou na dotykových tlačítkách
senzorů. Prosím vyčistit resp. odstranit.
• Elektronika je příliš horká. Překontrolujte zabudování varné
desky, zejména dbejte na dobré větrání.
Bliká ukazatel varných stupňů?
Byla zapnuta varná zóna a varná deska čeká na postavení
vhodného hrnce (rozpoznávání hrnce). Teprve poté je zajištěn
výkon.
Bliká ukazatel varných stupňů dále, přestože varná nádoba
byla nasazena?
Varná nádoba je nevhodná pro indukci nebo má příliš malý
průměr.
Používané varné nádoby vydávají zvuky?
Je to podmíněno technicky, nebezpečí pro indukční varnou
desku popř. nádobu nehrozí.
Po vypnutí dobíhá větrák chlazení?
Je to normální, protože se chladí elektronika.
Varná deska vydává zvuky (t’ukání a praskání)?
Je to technicky podmíněno a nedá se tomu předejít.
Varná deska má trhliny nebo praskliny?
V případě výskytu lomů, prasklin, trhlin nebo jiných poškození
sklokeramiky existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Přístroj ihned vypněte. Okamžitě vypněte pojistky v domácnosti a
zavolejte zákaznický servis.
• Jsou senzorová tlačítka částečně zakryta vlhkým hadříkem,
tekutinou nebo kovovým předmětem? Odstraňte je.
• Používá se špatné nádobí? Viz kapitola „Nádobí pro indukční
varnou desku“.
40
Montážní návod
Bezpečnostní pokyny pro montéra
kuchyňského nábytku.
Montážní návod
• Dýhy, lepidla popř. plastové povrchy sousedního nábytku musí
být tepelně odolné (>75°C). Pokud nejsou dýhy a povrchy
dostatečně teplotně odolné, mohou se zdeformovat.
• Dotyková ochrana musí být zabezpečena vestavbou.
• Použití koncových nástěnných lišt z masivního dřeva na
pracovní desce za varnou deskou je přípustné, pokud jsou
dodrženy minimální vzdálenosti podle skic pro vestavbu.
• Je třeba dodržet minimální vzdálenosti výřezů směrem dozadu
podle nákresu pro vestavbu.
• Při vestavbě přímo vedle vysoké skříňky je třeba dodržet
bezpečnostní vzdálenost nejméně 40 mm. Boční plocha
vysoké skříňky musí být potažena tepelně odolným
materiálem. Z pracovně technických důvodů by však měla
vzdálenost činit alespoň 300 mm.
• Vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem par musí být
minimálně tak velká, jak je uvedeno v montážním návodu
odsavače par.
• Obalové materiály (plastové fólie, polystyren, hřebíky atd.)
musí být odstraněny z dosahu dětí, protože tyto součásti
představují možné zdroje nebezpečí. Malé díly mohou být
spolknuty a hrozí nebezpečí zadušení fólií.
CZ
Odvětrání
• Zadní stěna spodní skříňky musí být v oblasti výřezu pracovní
desky otevřena, aby byla zabezpečena výměna vzduchu.
• Odstraňte přední traverzovou lištu nábytku, aby vznikl větrací
otvor pod pracovní deskou po celé šířce přístroje.
• Případné traverzové lišty pod pracovní deskou musí být
odstraněny alespoň v oblasti výřezu pracovní desky.
• Vzdálenost mezi indukční varnou deskou a kuchyňským
nábytkem popř. vestavnými přístroji musí být zvolena tak, aby
bylo zajištěno dostatečné větrání a odvětrávání indukce.
• Provzdušňovací a odvzdušňovací otvory doporučujeme
navzájem tepelně oddělit přiloženým stíněním. Tím se zabrání
zpětnému proudění ohřátého vzduchu ke straně nasávání
chladného vzduchu.
• Pozor! Odstínění nesmí zakrývat provzdušňovací a
odvzdušňovací otvory, eventuálně zkrátit obložení nábytku
nebo vestavěného přístroje.
• Je třeba předejít nadměrnému vyvíjení tepla zespoda např.
z pečicí trouby bez příčného větráku.
• Pokud u vestavných sporáků probíhá režim pyrolýzy, nesmí se
indukční varná deska používat.
vpředu
Vestavba
Důležité pokyny
• Pokud je varná deska umístěna nad díly nábytku (boční stěny,
zásuvky atd.), musí být zabudována mezipřepážka,
v minimální vzdálenosti 20 mm od spodní strany varné desky.
• Je třeba zajistit, aby kvůli nebezpečí požáru nebyly přímo
vedle varné desky nebo pod ni umístěny, popř. položeny
hořlavé, snadno zápalné nebo teplem deformovatelné
předměty.
• Při vestavbě nad zásuvku je nutné dbát na to, aby v zásuvce
pokud možno nebyly skladovány pokud možno žádné špičaté
předměty. Tyto by se mohly zaklínit o dolní stranu varné desky
a zablokovat zásuvku.
Těsnění varné desky
Před vestavbou je třeba bez mezery vložit přiložené těsnění
varné desky.
odstínění
Výřez pracovní desky
Výřez do pracovní desky by měl být pokud možno proveden
přesně za pomoci dobrého rovného listu pily nebo horní frézy.
Řezné plochy by potom měly být utěsněny, aby do nich nemohla
vnikat vlhkost.
Výřez pro varnou desku se zhotoví podle zobrazení.
Sklokeramická varná deska musí dosedat bezpodmínečně rovně
a tak, aby lícovala. Pnutí může vést k prasknutí skleněné desky.
Je třeba překontrolovat bezvadnou přiléhavost a dosednutí varné
desky bez mezer.
Sklokeramická varná deska se upevňuje buď klipsy nebo
sponami.
• Je třeba zabránit tomu, aby mezi okraj varné desky a pracovní
desku nebo mezi pracovní desku a stěnu vnikaly tekutiny do
elektropřístrojů, které jsou pod ni případně vestavěny.
• Při vestavbě varné desky do nerovné pracovní desky, např.
s keramickým nebo podobným povrchem (kachle apod.) je
třeba těsnění u varné desky odstranit a varnou desku a
pracovní plochu utěsnit plastickým těsnícím materiálem (kit).
• Varnou desku v žádném případě nelepte silikonem!
Pozdější nedestruktivní demontáž varné desky už potom není
možné.
41
Montážní návod
Míry v mm
CZ
Klipsy
• Klipsy je třeba do výřezu v pracovní desce
zatlouci v uvedených vzdálenostech.
Díky horizontálnímu dorazu není zapotřebí
žádné výškové vyrovnávání.
Důležité: Horizontální doraz klipsů musí
lícovat s pracovní deskou (předcházet
nebezpečí zlomu).
Typ
• Podle zobrazení varnou desku vlevo
přiložte (a), vyrovnejte (b) a zasuňte (c).
• Pro zabezpečení klipsů je možno použít
šrouby.
Důležité!
Šikmé dosednutí nebo pnutí způsobuje
při vestavbě sklokeramické desky
nebezpečí rozlomení!
Minimální vzdálenost od sousedních stěn
Rozměr vyfrézování
Vnější rozměr varné desky
Kabelová průchodka v zadní stěně
Vestavná výška
Míry v mm
Spona
• Nasaďte a vyrovnejte varnou desku.
• Do připravených upevňovacích otvorů
zespoda nasaďte spony se šrouby,
vyrovnejte a pevně utáhněte.
Šrouby utahujte jen rukou pomocí
šroubováku; nepoužívejte akumulátorový
šroubovák.
• U tenkých pracovních desek dbejte na
správnou polohu sponek. Pro vyrovnání
musí být na sponce použit metrický šroub.
Typ
Minimální vzdálenost od sousedních stěn
Rozměr vyfrézování
Vnější rozměr varné desky
Kabelová průchodka v zadní stěně
Vestavná výška
Důležité!
Šikmé dosednutí nebo pnutí způsobuje
při vestavbě sklokeramické desky
nebezpečí rozlomení!
42
Montážní návod
CZ
Elektrická přípojka
Technické údaje
• Elektrická přípojka smí být zhotovena pouze
autorizovaným odborníkem!
• Musí být úplně dodrženy zákonné předpisy a podmínky pro
připojení místního podniku, dodávajícího elektrickou energii.
• Při připojování přístroje je třeba počítat se zařízením, které
umožní přístroj o šířce kontaktního otvoru minimálně 3 mm
odpojit ve všech pólech ze sítě. Za vhodná odpojovací zařízení
se považují spínače LS, pojistky a stykače.
• Při připojování a opravě odpojit přístroj od proudu za pomoci
některého z těchto zařízení.
• Ochranný vodič musí být vyměřen tak dlouhý, aby byl při
selhání odlehčení v tahu namáhán tahem teprve až po žilách
přívodního kabelu, které vedou proud.
• Přebytečná délka kabelu musí být vytažena z prostoru
vestavby pod přístrojem.
• Dbejte prosím na to, aby stávající sít’ové napětí souhlasilo
s napětím uvedeným na typovém štítku.
• Úplná dotyková ochrana musí být zabezpečena vestavbou.
• Pozor: Chybné připojení může vést ke zničení výkonové
elektroniky.
Přípojné vedení je standardně k dispozici
• Varná deska je z výroby vybavena teplotně odolným
přívodním vedením.
• Sít’ové připojení se provede podle připojovacího schématu,
ledaže je přípojné vedení již vybaveno zástrčkou.
• Když se přívodní elektrické vedení tohoto spotřebiče poškodí,
musí se nahradit speciálním připojovacím kabelem. Aby
nedošlo k ohrožení, smí to provést pouze výrobce nebo jeho
zákaznický servis.
Rozměry varné desky
Výška/ Šířka/ Hloubka . . . . mm 52 x 600 x 520
52 x 800 x 520
Varné zóny
vpředu vlevo . . . . . . . . . . . . .
vzadu vlevo . . . . . . . . . . . . . .
vzadu vpravo . . . . . . . . . . . . .
vpředu vpravo . . . . . . . . . . . .
kW
kW
kW
kW
2,8
2,8
2,8
2,8
Varná deska celkem . . . . . . . kW 7,2
Připojovací hodnoty
Sít’ové napětí. . . . . . . . . . . . . . . . . 380-415V 2N~, 50-60 Hz
Jmenovité napětí komponentů . . . 220 - 240V
Uvedení do provozu
Po zabudování desky a připojení napájecího napětí (sít’ová
přípojka) se nejprve uskuteční autotest ovládání a zobrazí se
servisní informace pro zákaznický servis.
Tento ukazatel zhasne po 30 sekundách nebo jakmile je
stisknuto libovolné tlačítko.
Důležité: K připojení sítě nesmí být na senzorových tlačítkách
Touch Control žádné předměty!
Možnosti připojení
zelenožlutý
zelenožlutý
modrý
zelenožlutý
modrý
zelenožlutý
bílý
bílý
hnědý
hnědý
černý
černý
zelenožlutý
zelenožlutý
modrý
zelenožlutý
modrý
zelenožlutý
bílý
hnědý
bílý
hnědý
černý
černý
Povrch varné desky krátce přetřete vodou a houbou a potom jej
dosucha otřete.
* Pozor! Zvláštní připojení 220 - 240 V 3~ !
43
GR
Ανακύκλωση συσκευασίας
Εδώ θα βρείτε...
Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας µε όσο το δυνατόν πιο φιλικό
τρόπο για το περιβάλλον. Ανακυκλώνοντας τα υλικά
συσκευασίας εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και µειώνονται τα
σκουπίδια.
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες σε αυτό
το φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία την κουζίνα σας. Εδώ θα
βρείτε σηµαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλειά σας, τη
χρήση, την περιποίηση και τη συντήρηση της συσκευής, ώστε να
µπορέσετε να τη χαρείτε για πολύ καιρό.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη, δείτε πρώτα τις
οδηγίες στο κεφάλαιο «Τι να κάνετε σε περίπτωση
προβλήµατος». Πολλές φορές µπορείτε να αποκαταστήσετε και
µόνοι σας µικρές βλάβες κι έτσι δεν αναγκάζεστε να πληρώσετε
για ένα σέρβις που δεν είναι απαραίτητο.
Φυλάξτε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες. ∆ώστε τις και σε
ενδεχόµενους νέους ιδιοκτήτες για την πληροφόρηση και την
ασφάλειά τους.
Ανακύκλωση παλιών συσκευών
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
µεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Συµµετέχοντας στη σωστή ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων
σας. Το περιβάλλον και η υγεία κινδυνεύουν από την ακατάλληλη
διαχείριση απορριµµάτων. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε
µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία
αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Προκαθορισµένη χρήση
Το πεδίο µαγειρέµατος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την
παρασκευή φαγητών στο σπίτι. ∆εν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται µη ενδεδειγµένα και χωρίς επίβλεψη.
Περιεχόµενα
Υποδείξεις ασφαλείας............................................................
Για τη σύνδεση και τη λειτουργία ..........................................
Για το πεδίο µαγειρέµατος ....................................................
Για τα άτοµα..........................................................................
45
45
45
45
Περιγραφή συσκευής............................................................. 46
Χειρισµός µε πλήκτρα-αισθητήρια ........................................ 47
Χειρισµός ................................................................................
Το πεδίο µαγειρέµατος..........................................................
Αναγνώριση σκεύους............................................................
Περιορισµός διάρκειας λειτουργίας .......................................
Άλλες λειτουργίες ..................................................................
Προστασία από υπερθέρµανση ............................................
Σκεύη για επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος ............................
Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας..........................
Βαθµίδες µαγειρέµατος .........................................................
Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας.....................................
Ενεργοποίηση ζώνης µαγειρέµατος......................................
Απενεργοποίηση ζώνης µαγειρέµατος .................................
Σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης (Timer) ....................
Ασφάλιση .............................................................................
Κλείδωµα αισθητηρίων (clean lock) .....................................
Βαθµίδα ισχύος (Power) ......................................................
Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης ..................
∆ιαχείριση ισχύος..................................................................
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
51
51
51
52
52
Καθάρισµα και περιποίηση .................................................. 53
Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος ....................................... 53
Ειδικές ακαθαρσίες ............................................................... 53
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος .......................... 54
Οδηγίες συναρµολόγησης ....................................................
Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό στα
έπιπλα κουζίνας ....................................................................
Τοποθέτηση ..........................................................................
Αερισµός ...............................................................................
Ηλεκτρική σύνδεση ...............................................................
Τεχνικά στοιχεία ...................................................................
Λειτουργία .............................................................................
44
55
55
55
55
57
57
57
Υποδείξεις ασφαλείας
Για τη σύνδεση και τη λειτουργία
Υποδείξεις ασφαλείας
• Οι συσκευές κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις σχετικές
προδιαγραφές ασφαλείας.
• Η σύνδεση στο δίκτυο, η συντήρηση και η επισκευή των
συσκευών επιτρέπεται να γίνουν µόνο από έναν
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές ασφαλείας. Εργασίες που δεν γίνονται µε τον
κατάλληλο τρόπο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.
Για το πεδίο µαγειρέµατος
• Εξαιτίας της πολύ γρήγορης αντίδρασης όταν είναι
ρυθµισµένη υψηλή βαθµίδα µαγειρέµατος (βαθµίδα
Power) µην αφήνετε το επαγωγικό πεδίο να λειτουργεί
χωρίς επιτήρηση!
• Προσέχετε κατά το µαγείρεµα γιατί οι ζώνες µαγειρέµατος
θερµαίνονται µε µεγάλη ταχύτητα. Αποφεύγετε να αφήνετε τα
σκεύη µαγειρικής να θερµαίνονται άδεια, γιατί υπάρχει
κίνδυνος υπερθέρµανσης των σκευών!
• Μην τοποθετείτε τα σκεύη µαγειρικής άδεια πάνω σε
ενεργοποιηµένες ζώνες µαγειρέµατος.
• Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε σκεύη για µπεν µαρί. Το
περιεχόµενό τους µπορεί να εξατµιστεί χωρίς να το προσέξετε!
Αυτό στη συνέχεια µπορεί να προκαλέσει ζηµίες στο σκεύος
και στο πεδίο µαγειρέµατος. Σε τέτοια περίπτωση δεν
αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη!
• Μετά τη χρήση απενεργοποιείτε τη ζώνη µαγειρέµατος
οπωσδήποτε µε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
και όχι µόνο µε το σύστηµα αναγνώρισης σκεύους.
• Λίπη και λάδια που έχουν υπερθερµανθεί µπορούν να
αναφλεχθούν. Επιτηρείτε πάντα φαγητά που µαγειρεύονται µε
λίπος και λάδι. Ποτέ µη σβήνετε µε νερό, λίπη και λάδια που
έχουν πάρει φωτιά! Βάζετε το καπάκι, απενεργοποιείτε τη
ζώνη µαγειρέµατος.
• Η υαλοκεραµική επιφάνεια είναι ιδιαίτερα ανθεκτική.
Αποφεύγετε ωστόσο να πέφτουν σκληρά αντικείµενα στην
υαλοκεραµική επιφάνεια. Τα χτυπήµατα από αιχµηρά
αντικείµενα µπορούν να ραγίσουν το πεδίο µαγειρέµατος.
• Σε περίπτωση θραύσης, ραγίσµατος, ρωγµής ή άλλης ζηµίας
στην
υαλοκεραµική
επιφάνεια
υπάρχει
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας!
Κατεβάστε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την
Τεχνική Υπηρεσία.
• Αν το πεδίο µαγειρέµατος δεν απενεργοποιείται πλέον, γιατί
έχει χαλάσει ο έλεγχος των αισθητηρίων, κατεβάστε αµέσως
την ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.
• Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε τις οικιακές συσκευές! Τα
καλώδια σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή µε τις
ζεστές ζώνες µαγειρέµατος.
• Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται σαν επιφάνεια εναπόθεσης αντικειµένων.
GR
• Μην βάζετε αλουµινόχαρτο ή πλαστικά πάνω στις ζώνες
µαγειρέµατος. Κρατάτε µακριά από τις ζώνες µαγειρέµατος
οτιδήποτε µπορεί να λιώσει, π.χ. πλαστικά, µεµβράνες, ειδικά
ζάχαρη και τρόφιµα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
Καθαρίζετε το υαλοκεραµικό πεδίο καλά και αµέσως από
υπολείµµατα ζάχαρης, όσο αυτή είναι ακόµη ζεστή, µε µια
ειδική ξύστρα γυαλιού, για να αποφύγετε φθορές.
• Μεταλλικά αντικείµενα (σκεύη µαγειρικής, µαχαιροπήρουνα ...)
δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται πάνω στο επαγωγικό πεδίο,
γιατί µπορεί να υπερθερµανθούν. Κίνδυνος εγκαυµάτων!
• Μην τοποθετείτε ακριβώς κάτω από το πεδίο µαγειρέµατος
εύφλεκτα ή αναφλέξιµα αντικείµενα ή αντικείµενα που
µπορούν να παραµορφωθούν λόγω της θερµότητας.
• Αν φοράτε µεταλλικά αντικείµενα µπορεί να υπερθερµανθούν
όταν βρίσκεστε πολύ κοντά στο επαγωγικό πεδίο. Προσοχή,
κίνδυνος εγκαυµάτων.
Αυτό δεν ισχύει για αντικείµενα που δε µαγνητίζονται (π.χ.
χρυσά ή ασηµένια δακτυλίδια).
• Ποτέ µη θερµαίνετε κλειστές κονσέρβες και συσκευασίες πάνω
στις ζώνες µαγειρέµατος. Μπορεί να εκραγούν λόγω της
προσαγωγής ενέργειας!
• ∆ιατηρείτε καθαρά τα πλήκτρα-αισθητήρια, γιατί οι ακαθαρσίες
µπορεί να εκληφθούν από τη συσκευή ως άγγιγµα. Ποτέ µην
τοποθετείτε αντικείµενα (σκεύη µαγειρικής, πετσέτες κλπ.)
πάνω στα πλήκτρα των αισθητηρίων!
Σε περίπτωση υπερχείλισης κάποιου σκεύους µέχρι τα
πλήκτρα-αισθητήρια, σας συνιστούµε να πατήσετε το πλήκτρο
OFF.
• Ζεστές κατσαρόλες και τηγάνια δεν επιτρέπεται να καλύπτουν
τα πλήκτρα των αισθητηρίων. Σε αυτήν την περίπτωση, η
συσκευή απενεργοποιείται αυτοµάτως.
• Αν στο σπίτι υπάρχουν κατοικίδια ζώα, που θα µπορούσαν να
φτάσουν ως το πεδίο µαγειρέµατος, ενεργοποιήστε την
ασφάλεια για παιδιά.
• Όταν στις εντοιχισµένες εστίες λειτουργεί η πυρόλυση, δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιείται το επαγωγικό πεδίο
µαγειρέµατος.
Για τα άτοµα
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα
(συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε περιορισµένες
ικανότητες είτε λόγω σωµατικής ή νοητικής αναπηρίας είτε
λόγω έλλειψης πείρας ή γνώσεων. Εκτός αν αυτά τα άτοµα
επιτηρούνται από κάποιο άλλο άτοµο που είναι υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες από αυτό το άτοµο
σχετικά µε τη χρήση της συσκευής.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλιστεί ότι
δεν παίζουν µε τη συσκευή.
• Προσοχή!
Οι επιφάνειες στις εστίες θέρµανσης και µαγειρέµατος
ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. Γι’ αυτό το λόγο τα µικρά
παιδιά γενικώς δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν.
• Άτοµα µε βηµατοδότες ή εµφυτευµένες αντλίες ινσουλίνης
πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα εµφυτεύµατά τους δεν
επηρεάζονται από το επαγωγικό πεδίο (η περιοχή συχνότητας
του επαγωγικού πεδίου είναι 20-50 kHz).
45
Περιγραφή συσκευής
GR
Π
ε
ρ
ι
γ
ρ
α
φ
ή
σ
υ
σ
κ
ευ
ή
ς
Το σχέδιο µπορεί να αποκλίνει από τις εικόνες.
7. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
1. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος µπροστά αριστερά
9. Πλήκτρα προεπιλογής βαθµίδας µαγειρέµατος
2. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος πίσω αριστερά
10. Πλήκτρο ισχύος (Power)
8. Πλήκτρο Συν (µείωση) / Πλήκτρο Μείον (αύξηση)
3. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος πίσω δεξιά
11. Ένδειξη βαθµίδων µαγειρέµατος
4. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος µπροστά δεξιά
12. Πλήκτρα χειρισµού χρονοµέτρου
5. Πεδίο χειρισµού αφής Touch-Control
13. Ένδειξη χρονοδιακόπτη (αυτόµατη απενεργοποίηση)
6. Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
14. Πλήκτρο ασφάλισης µε λυχνία ελέγχου
15. Σύµβολο για αντιστοίχηση της θέσης της ζώνης µαγειρέµατος
στο υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
46
Περιγραφή συσκευής
Χειρισµός µε πλήκτρα-αισθητήρια
Ο χειρισµός του υαλοκεραµικού πεδίου µαγειρέµατος γίνεται µε
πλήκτρα-αισθητήρια αφής (Touch-Control). Τα πλήκτρααισθητήρια λειτουργούν ως εξής: αγγίζετε µε την άκρη του
δακτύλου σας για λίγο ένα σύµβολο στην υαλοκεραµική
επιφάνεια. Ακολούθως στο κείµενο το πλήκτρο-αισθητήριο
(Touch-Control) καλείται «πλήκτρο».
Πλήκτρο ON/OFF
(7)
Με αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται η
εκάστοτε ζώνη µαγειρέµατος.
Πλήκτρο Μείον
/ Πλήκτρο Συν
(8)
Με αυτά τα πλήκτρα γίνονται οι ρυθµίσεις των βαθµίδων
µαγειρέµατος. Με το πλήκτρο Μείον η τιµή ένδειξης µειώνεται, µε
το πλήκτρο Συν αυξάνει.
Πλήκτρο προεπιλογής βαθµίδας µαγειρέµατος
/
/
(9)
Πατώντας ένα από τα πλήκτρα προεπιλογής επιλέγετε άµεσα µια
βαθµίδα µαγειρέµατος.
Πλήκτρο
........... βαθµίδα µαγειρέµατος 4
Πλήκτρο
........... βαθµίδα µαγειρέµατος 8
Πλήκτρο
........... βαθµίδα µαγειρέµατος 12
Πλήκτρο
........... Βαθµίδα ισχύος (Power)
GR
Ένδειξη βαθµίδων µαγειρέµατος
(11)
Η ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος δείχνει την επιλεγµένη
βαθµίδα µαγειρέµατος, ή:
............ Υπολειπόµενη θερµότητα
............ Βαθµίδα ισχύος (booster)
............ Ασφάλεια για παιδιά
............ Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
(hu - heat up)
.............Περιορισµός διάρκειας λειτουργίας (as - automatic stop)
Πλήκτρο Μείον
/ Πλήκτρο Συν
του χρονοδιακόπτη
(12)
Για τον προγραµµατισµό της αυτόµατης απενεργοποίησης.
Ένδειξη χρονοδιακόπτη
(13)
(αυτόµατη απενεργοποίηση)
Πλήκτρο ασφάλισης
(14)
Με το πλήκτρο ασφάλισης µπορείτε να µπλοκάρετε τα πλήκτρα.
Πλήκτρο ισχύος (Power)
(10)
Η βαθµίδα ισχύος
παρέχει στις επαγωγικές ζώνες
µαγειρέµατος επιπλέον ισχύ.
47
Χειρισµός
GR
Το πεδίο µαγειρέµατος
Περιορισµός διάρκειας λειτουργίας
Η επιφάνεια µαγειρέµατος είναι εξοπλισµένη µε ένα επαγωγικό
πεδίο µαγειρέµατος. Ένα επαγωγικό πηνίο κάτω από την
υαλοκεραµική
επιφάνεια
µαγειρέµατος
παράγει
ένα
ηλεκτροµαγνητικό εναλλασσόµενο πεδίο, που διαπερνά το
κεραµικό υλικό και επάγει το θερµαντικό ρεύµα στον πάτο του
σκεύους µαγειρικής.
Στις επαγωγικές ζώνες µαγειρέµατος η θερµότητα δε µεταφέρεται
πλέον από ένα θερµαντικό στοιχείο µέσω του σκεύους
µαγειρικής στο φαγητό που περιέχεται σε αυτό, αλλά η
απαιτούµενη θερµότητα παράγεται απευθείας µέσα στο σκεύος
µε τη βοήθεια επαγωγικών ρευµάτων.
Το επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος διαθέτει ένα αυτόµατο
σύστηµα περιορισµού της διάρκειας λειτουργίας.
Η διάρκεια συνεχούς χρήσης κάθε ζώνης µαγειρέµατος εξαρτάται
από την επιλεγµένη βαθµίδα µαγειρέµατος (βλέπε πίνακα).
Προϋπόθεση είναι κατά τη διάρκεια της χρήσης να µην γίνεται
καµιά αλλαγή στις ρυθµίσεις της ζώνης µαγειρέµατος.
Όταν επέλθει ο περιορισµός της διάρκειας λειτουργίας
απενεργοποιείται η ζώνη µαγειρέµατος, ακούγεται για λίγο ένα
(Automatic Stop).
ηχητικό σήµα και στην ένδειξη εµφανίζεται
Χειρισµός
Πλεονεκτήµατα του επαγωγικού πεδίου µαγειρέµατος
– Μαγείρεµα µε εξοικονόµηση ενέργειας χάρη στην άµεση
µετάδοση ενέργειας στο σκεύος (απαιτούνται κατάλληλα
σκεύη µαγειρικής από µαγνητιζόµενο υλικό),
– αυξηµένη ασφάλεια, γιατί η ενέργεια µεταδίδεται µόνο στο
σκεύος που υπάρχει στην εστία,
– µετάδοση ενέργειας ανάµεσα στην επαγωγική ζώνη
µαγειρέµατος και στον πάτο του σκεύους µε υψηλό βαθµό
δράσης,
– µεγάλη ταχύτητα θέρµανσης,
– µικρός κίνδυνος εγκαυµάτων, γιατί η επιφάνεια µαγειρέµατος
θερµαίνεται µόνο από τον πάτο του σκεύους, και το φαγητό
που υπερχειλίζει δεν καίγεται,
– γρήγορη, ακριβής ρύθµιση της προσαγωγής ενέργειας.
Αναγνώριση σκεύους
Αν η ζώνη µαγειρέµατος είναι ενεργοποιηµένη και επάνω της δεν
έχει τοποθετηθεί σκεύος ή το σκεύος είναι µικρό, δε µεταδίδεται
ενέργεια και η ένδειξη βαθµίδων µαγειρέµατος αναβοσβήνει.
Όταν πάνω στη ζώνη µαγειρέµατος τοποθετηθεί το κατάλληλο
σκεύος ενεργοποιείται η ρυθµισµένη βαθµίδα και η ένδειξη
βαθµίδων µαγειρέµατος ανάβει. Η προσαγωγή ενέργειας
διακόπτεται όταν αποµακρύνετε το σκεύος και η ένδειξη
βαθµίδων µαγειρέµατος αναβοσβήνει.
Αν τοποθετηθούν µικρότερα σκεύη ή τηγάνια, στα οποία όµως
ακόµη ενεργοποιείται η αναγνώριση σκεύους, µεταδίδεται όση
ισχύς χρειάζονται αυτά.
Το όριο αναγνώρισης σκεύους (ελάχιστη διάµετρος του πάτου
του σκεύους) όπου ακόµη ενεργοποιείται η ζώνη µαγειρέµατος,
είναι 100 mm και σε µερικά µοντέλα εµφανίζεται ως εσωτερικός
κύκλος στη ζώνη µαγειρέµατος.
Σηµαντικό, παρακαλούµε προσέξτε:
Το σκεύος µαγειρικής πρέπει να τοποθετηθεί έτσι πάνω
στις επιφάνειες µαγειρέµατος, ώστε το γράµµα «P» να
καλύπτεται από το σκεύος. Μόνο τότε αναγνωρίζεται το σκεύος
µαγειρέµατος από την αναγνώριση σκεύους και ακολουθεί η
µετάδοση ενέργειας.
λάθος
48
σωστό
Σηµαντικό! Μετά την απενεργοποίηση από τον περιορισµό της
διάρκειας λειτουργίας, στην ένδειξη εµφανίζεται
(Automatic
Stop). Για να σβήσει η ένδειξη πατήστε ένα οποιοδήποτε
πλήκτρο της αντίστοιχης ζώνης µαγειρέµατος. Αυτό
επιβεβαιώνεται µε ένα διπλό ήχο σήµατος.
Ρυθµισµένη βαθµίδα
µαγειρέµατος
Περιορισµός διάρκειας
λειτουργίας σε ώρες
1
10
2, 3
5
4, 5
4
6, 7
3
8, 9
2
10, 11, 12,
1
Άλλες λειτουργίες
Σε περίπτωση που αγγίζετε ένα πλήκτρο-αισθητήριο για πολλή
ώρα ή δύο πλήκτρα συγχρόνως (π.χ. επειδή κατά λάθος
τοποθετήθηκε πάνω στα αισθητήρια ένα σκεύος) δεν
ενεργοποιείται καµία λειτουργία. Μετά από 10 δευτερόλεπτα
απενεργοποιείται το ηλεκτρονικό σύστηµα και στην ένδειξη
εµφανίζονται γραµµές .
Μετά από διακοπή ρεύµατος, η συσκευή δεν τίθεται πάλι
αυτοµάτως σε λειτουργία.
Σε περίπτωση υπερθέρµανσης του ηλεκτρονικού συστήµατος, η
επιφάνεια µαγειρέµατος απενεργοποιείται. Στην ένδειξη
εµφανίζονται µια σειρά από µικρές γραµµές
ή F7.
Προστασία από υπερθέρµανση
Αν η επιφάνεια µαγειρέµατος χρησιµοποιείται για µεγάλο
διάστηµα σε πλήρη απόδοση και η θερµοκρασία του χώρου
όπου βρίσκεται η συσκευή είναι υψηλή, το ηλεκτρονικό σύστηµα
απόδοσης δεν µπορεί να ψυχθεί στο βαθµό που πρέπει.
Σε αυτή την περίπτωση, για να µην αυξηθεί υπερβολικά η
θερµοκρασία του ηλεκτρονικού συστήµατος, η ισχύς της ζώνης
µαγειρέµατος µειώνεται αυτοµάτως.
Αν κατά την κανονική χρήση της επιφάνειας µαγειρέµατος και σε
κανονική θερµοκρασία χώρου, στην ένδειξη της βαθµίδας
µαγειρέµατος εµφανίζεται συχνά µια σειρά µικρές γραµµές
ή
το F7, τότε πιθανόν να µην επαρκεί η ψύξη.
Ενδεχοµένως να µην υπάρχουν αρκετά ανοίγµατα ψύξης στα
έπιπλα ή η θωράκιση να µην είναι επαρκής. Ελέγξτε τον
εντοιχισµό.
Χειρισµός
GR
Σκεύη για επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος
Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας
Το σκεύος µαγειρικής που χρησιµοποιείτε για την επαγωγική
ζώνη µαγειρέµατος πρέπει να είναι από µέταλλο, να έχει
µαγνητικές ιδιότητες και ο πάτος του να διαθέτει µια επαρκή
επιφάνεια.
Χρησιµοποιείτε µόνο σκεύη µε πάτο κατάλληλο για
επαγωγή.
Ακολούθως θα βρείτε µερικές σηµαντικές οδηγίες, για να
χρησιµοποιείτε το νέο σας επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος και τα
σκεύη µαγειρικής µε αποτελεσµατικότητα και εξοικονόµηση
ενέργειας.
• Η διάµετρος του πάτου του σκεύους θα πρέπει να έχει την ίδια
διάσταση µε τη διάµετρο της ζώνης µαγειρέµατος.
• Προσοχή όταν αγοράζετε σκεύη, γιατί συχνά αναφέρεται η
άνω διάµετρος του σκεύους που συχνά είναι µεγαλύτερη από
τη διάµετρο του πάτου του σκεύους.
• Με τις χύτρες ταχύτητας εξοικονοµείτε πολύ χρόνο και
ενέργεια χάρη στον κλειστό χώρο µαγειρέµατος και την
υπερπίεση. Εξάλλου χάρη στη µικρή διάρκεια µαγειρέµατος
διατηρούνται οι βιταµίνες.
• Προσέχετε πάντα να υπάρχει αρκετό υγρό στη χύτρα
ταχύτητας, γιατί αν «σωθεί» το νερό κατά το µαγείρεµα, µπορεί
να προκληθούν ζηµίες στη ζώνη µαγειρέµατος και στο σκεύος
εξαιτίας της υπερθέρµανσης.
• Κλείνετε αν είναι δυνατόν πάντα τα σκεύη µε ένα κατάλληλο
καπάκι.
• Για κάθε ποσότητα φαγητού πρέπει να χρησιµοποιείται το
κατάλληλο σκεύος. Ένα µεγάλο, σχεδόν άδειο σκεύος
χρειάζεται πολλή ενέργεια.
Κατάλληλα σκεύη µαγειρικής
Ακατάλληλα σκεύη
µαγειρικής
Εµαγιέ σκεύη από χάλυβα µε
δυνατό πάτο
Σκεύη από χαλκό,
ανοξείδωτο χάλυβα,
αλουµίνιο, πυρίµαχο γυαλί,
Σκεύη από χυτοσίδηρο µε εµαγιέ ξύλο, κεραµικό ή τερακότα
πάτο
Σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα
πολλών στρώσεων, ανοξείδωτο
χάλυβα µε φερρίτη ή αλουµίνιο
µε ειδικό πάτο
Έτσι µπορείτε να διαπιστώσετε την καταλληλότητα του
σκεύους:
Κάντε την ακόλουθη δοκιµή µαγνητισµού ή βεβαιωθείτε ότι το
σκεύος έχει το σήµα καταλληλότητας για µαγείρεµα µε
επαγωγικό ρεύµα.
∆οκιµή µαγνητισµού:
Πλησιάστε ένα µαγνήτη στον πάτο του σκεύους σας. Αν τον
έλξει, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το σκεύος στην επαγωγική
ζώνη µαγειρέµατος.
Υπόδειξη:
Κατά τη χρήση σκευών κατάλληλων για επαγωγικό ρεύµα µπορεί
να δηµιουργηθούν οσµές που οφείλονται στον τρόπο
κατασκευής αυτού του σκεύους.
Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε σκεύη για µπεν µαρί. Το
περιεχόµενό τους µπορεί να εξατµιστεί χωρίς να το προσέξετε!
Αυτό στη συνέχεια µπορεί να προκαλέσει ζηµίες στο σκεύος και
στο πεδίο µαγειρέµατος. Σε τέτοια περίπτωση δεν
αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη!
Βαθµίδες µαγειρέµατος
Η θερµαντική ισχύς των ζωνών µαγειρέµατος µπορεί να
ρυθµιστεί σε διάφορες βαθµίδες. Στον πίνακα βλέπετε
παραδείγµατα χρήσης για την κάθε βαθµίδα.
Βαθµίδα
µαγειρέµατος
0
Κατάλληλη για
Απενεργοποίηση, χρήση υπόλοιπης
θερµότητας
1-2
Περαιτέρω µαγείρεµα µικρών ποσοτήτων
(ελάχιστη ισχύς)
3-6
Περαιτέρω µαγείρεµα
7-9
Περαιτέρω µαγείρεµα µεγάλων
ποσοτήτων, περαιτέρω τηγάνισµα
µεγάλων τεµαχίων
10
Τηγάνισµα, αρχική δοκιµαστική λειτουργία
11
Ψήσιµο (κρέατος κλπ.)
12
Αρχικό µαγείρεµα, τσιγάρισµα, τηγάνισµα
Βαθµίδα ισχύος (Power) (µέγιστη ισχύς)
Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας
Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος είναι εξοπλισµένο
µε µια ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας Η.
Όσο ανάβει το H µετά την απενεργοποίηση, η
υπολειπόµενη θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για τήξη ή διατήρηση σε ζεστό.
Αφού σβήσει το γράµµα H η ζώνη µαγειρέµατος µπορεί ακόµη να
είναι ζεστή. Κίνδυνος εγκαυµάτων!
Στην επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος, το υαλοκεραµικό πεδίο δεν
θερµαίνεται άµεσα, αλλά ζεσταίνεται απλώς από την επιστρεφόµενη
θερµότητα του σκεύους.
49
Χειρισµός
GR
Ενεργοποίηση ζώνης µαγειρέµατος
1. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
µέχρι
στην ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος να αναβοσβήνει το 0. Ακούγεται
για λίγο ένα ηχητικό σήµα.
2. Αµέσως µετά πατήστε το πλήκτρο Συν
για την επιλογή της βαθµίδας
µαγειρέµατος (1...12).
µπορεί να µειωθεί η ρύθµιση.
Με το πλήκτρο Μείον
Η ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος δείχνει την επιλεγµένη βαθµίδα
µαγειρέµατος.
Πατώντας ένα από τα πλήκτρα προεπιλογής βαθµίδας µαγειρέµατος
/
/
/
επιλέγετε κατευθείαν µια βαθµίδα µαγειρέµατος.
Πλήκτρο
- βαθµίδα µαγειρέµατος 4
Πλήκτρο
- βαθµίδα µαγειρέµατος 8
Πλήκτρο
- βαθµίδα µαγειρέµατος 12
Πλήκτρο
- Βαθµίδα Power (ισχύος)
Η ένδειξη βαθµίδας µαγειρέµατος αναβοσβήνει (αναγνώριση σκεύους).
3. Αµέσως µετά τοποθετήστε στη ζώνη µαγειρέµατος ένα σκεύος
µαγειρικής που είναι κατάλληλο για επαγωγικά πεδία. Το σύστηµα
αναγνώρισης σκεύους ενεργοποιεί το επαγωγικό πηνίο. Το σκεύος
θερµαίνεται.
Για όσο δεν τοποθετείται κατάλληλο σκεύος στη ζώνη µαγειρέµατος,
αναβοσβήνει η ένδειξη βαθµίδων µαγειρέµατος.
κατάλληλα για επαγωγή
Οδηγίες
• Για λόγους ασφαλείας, όταν δεν υπάρχει σκεύος η ζώνη µαγειρέµατος
απενεργοποιείται µετά από 1 λεπτό. ∆είτε σχετικά το κεφάλαιο
«Αναγνώριση σκεύους».
• Αν ενεργοποιήσετε τη ζώνη µαγειρέµατος και δεν επιλέξετε κάποια
βαθµίδα µαγειρέµατος, η βαθµίδα µαγειρέµατος απενεργοποιείται
αυτοµάτως.
Απενεργοποίηση ζώνης µαγειρέµατος
4. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF
. Η ζώνη µαγειρέµατος
απενεργοποιείται κατευθείαν από κάθε βαθµίδα µαγειρέµατος, η ένδειξη
σβήνει ή εµφανίζεται ένα H για την ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας.
Σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης (Timer)
Με την αυτόµατη απενεργοποίηση η ζώνη µαγειρέµατος µπορεί να
απενεργοποιηθεί αυτοµάτως µετά από ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Ο χρόνος που µπορεί να ρυθµιστεί είναι από 1 έως 99 λεπτά.
1. Ρυθµίστε στη ζώνη µαγειρέµατος µια βαθµίδα µαγειρέµατος και
τοποθετήστε το σκεύος.
2. Πατήστε το πλήκτρο Συν
του χρονοδιακόπτη
για την επιλογή
της διάρκειας µαγειρέµατος.
Με το πλήκτρο Μείον
του χρονοδιακόπτη
µπορεί να µειωθεί η
ρύθµιση.
Η ένδειξη χρονοδιακόπτη δείχνει την επιλεγµένη διάρκεια µαγειρέµατος.
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση οποιαδήποτε στιγµή της λειτουργίας.
Χρονοδιακόπτης
PIP.
.PIP
50
3. Μετά το πέρας λειτουργίας η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται και
ακούγεται για λίγο ένα ηχητικό σήµα.
Για να σταµατήσει το ηχητικό σήµα πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο
της ζώνης µαγειρέµατος.
Χειρισµός
GR
Ασφάλιση
Με τη λειτουργία κλείδωµα µπορείτε να εµποδίσετε το χειρισµό των
πλήκτρων και τη ρύθµιση των βαθµίδων µαγειρέµατος. Μόνο το πλήκτρο ON/
OFF συνεχίζει να λειτουργεί για την απενεργοποίηση του πεδίου
µαγειρέµατος.
Ενεργοποίηση κλειδώµατος
1. Πατήστε το πλήκτρο ασφάλισης
για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία. Ακούγεται για λίγο ένα ηχητικό σήµα προς επιβεβαίωση
(«pip»).
Η λυχνία ελέγχου πάνω από το πλήκτρο ασφάλισης ανάβει για λίγο.
Όταν είναι ενεργοποιηµένη η ζώνη µαγειρέµατος αναβοσβήνει το
σύµβολο
σε εναλλαγή µε τη βαθµίδα µαγειρέµατος. Οι ζώνες
µαγειρέµατος έχουν κλειδωθεί.
Μόλις ενεργοποιηθεί ένα πλήκτρο, ανάβει η λυχνία ελέγχου για σύντοµο
χρονικό διάστηµα για να σας υπενθυµίσει την ασφάλιση.
3 δευτ.
Απενεργοποίηση κλειδώµατος
2. Πατήστε το πλήκτρο ασφάλισης
παρατεταµένα (περ. 3 δευτ.), για
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Ακούγεται για λίγο ένα ηχητικό σήµα προς επιβεβαίωση («pip-pip»).
3 δευτ.
Οδηγίες
• Η ενεργοποιηµένη λειτουργία κλειδώµατος διατηρείται και όταν
απενεργοποιηθεί το πεδίο µαγειρέµατος. Γι’ αυτό πριν το επόµενο
µαγείρεµα πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε!
• Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος η ενεργοποιηµένη λειτουργία
κλειδώµατος απενεργοποιείται.
Κλείδωµα αισθητηρίων
αναβοσβήνει για 1 λεπτό
0,5 δευτ.
(clean lock)
Για τον καθαρισµό των πλήκτρων –αισθητηρίων µπορούν να ασφαλίσουν τα
πλήκτρα για 1 λεπτό. Έτσι η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί κατά λάθος!
Προϋπόθεση: Το πεδίο µαγειρέµατος πρέπει να είναι απενεργοποιηµένο.
Ενεργοποίηση κλειδώµατος καθαρισµού:
• Πατήστε το πλήκτρο ασφάλισης
σύντοµα (περ. 0,5 δευτ), για να
ενεργοποιήσετε την ασφάλιση καθαρισµού.
Η λυχνία ελέγχου πάνω από το πλήκτρο ασφάλισης αναβοσβήνει.
Υπόδειξη:
Αφού περάσει ο χρόνος, τα πλήκτρα-αισθητήρια είναι και πάλι διαθέσιµα ως
συνήθως.
Βαθµίδα ισχύος (Power)
Η βαθµίδα ισχύος παρέχει στις επαγωγικές ζώνες µαγειρέµατος επιπλέον
ισχύ. Έτσι µπορεί να βράσει γρήγορα µεγάλη ποσότητα νερού.
µέχρι
1. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
στην ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος να αναβοσβήνει το 0. Ακούγεται
για λίγο ένα ηχητικό σήµα.
2. Πατήστε µια φορά το πλήκτρο ισχύος
, για να ενεργοποιήσετε τη
βαθµίδα ισχύος. Στην ένδειξη βαθµίδας µαγειρέµατος εµφανίζεται το
σύµβολο
(booster).
3. Για να απενεργοποιήσετε τη βαθµίδα ισχύος πατήστε το πλήκτρο Μείον
ή το πλήκτρο ON/OFF
.
51
Χειρισµός
GR
Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
Με το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης το µαγείρεµα ξεκινά
στη βαθµίδα µαγειρέµατος 12. Μετά από ένα συγκεκριµένο χρόνο η
θέρµανση µειώνεται αυτοµάτως σε µια χαµηλότερη βαθµίδα µαγειρέµατος (6
έως 11).
Όταν χρησιµοποιείτε το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
πρέπει απλώς να επιλέξετε τη µετέπειτα βαθµίδα µε την οποία θα συνεχιστεί
το µαγείρεµα, γιατί το ηλεκτρονικό σύστηµα ενεργοποιεί αυτοµάτως µια
χαµηλότερη βαθµίδα.
Το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης είναι κατάλληλο για
φαγητά που µπορούν να τοποθετηθούν κρύα στο σκεύος, να θερµανθούν
αρχικά µε µεγάλη ισχύ και µετά να συνεχιστεί το µαγείρεµά τους χωρίς να
πρέπει να τα επιβλέπετε (π.χ. βράσιµο κρέατος).
1. Ενεργοποιήστε µια ζώνη µαγειρέµατος. Τοποθετήστε σκεύος µαγειρικής.
2. Ρυθµίστε τη βαθµίδα µαγειρέµατος 12. Πατώντας ξανά το πλήκτρο Συν
το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης ενεργοποιείται. Η
ένδειξη βαθµίδας µαγειρέµατος δείχνει
.
3. Αµέσως µετά επιλέξτε µε το πλήκτρο Μείον
µια χαµηλότερη βαθµίδα
µεταξύ 6 και 11 για το περαιτέρω µαγείρεµα. Ακούγεται ένα ηχητικό σήµα.
και η επιλεγµένη βαθµίδα για το περαιτέρω µαγείρεµα
αναβοσβήνουν εναλλάξ.
4. Το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης λειτουργεί όπως
προγραµµατίστηκε. Μετά από έναν ορισµένο χρόνο (βλέπε πίνακα) το
µαγείρεµα συνεχίζεται στην περαιτέρω βαθµίδα.
Ρυθµισµένη
βαθµίδα
µαγειρέµατος
Αυτόµατο σύστηµα
προκαταρκτικής
θέρµανσης
χρόνος (λεπτά:δευτ.)
6
7
8
9
10
11
12
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
-
Οδηγίες
• Εάν αφήσετε µετά την ενεργοποίηση το αυτόµατο σύστηµα
προκαταρκτικής θέρµανσης
και δεν επιλέξετε χαµηλότερη βαθµίδα
συνέχισης µαγειρέµατος, απενεργοποιείται αυτόµατα η ζώνη
µαγειρέµατος.
• Αν ενεργοποιηθεί µια µεγάλη βαθµίδα µαγειρέµατος ή η βαθµίδα ισχύος
(Power), µπορεί ενδεχοµένως να απενεργοποιηθεί το αυτόµατο σύστηµα
προκαταρκτικής θέρµανσης λόγω της υπέρβασης της µέγιστης ισχύος
(βλέπε ∆ιαχείριση ισχύος).
∆ιαχείριση ισχύος
Ανά δύο ζώνες µαγειρέµατος αποτελούν – για τεχνικούς λόγους – ένα
στοιχείο και διαθέτουν µια µέγιστη ισχύ.
Αν υπερβείτε αυτή την περιοχή ισχύος ενεργοποιώντας µια υψηλή βαθµίδα
µαγειρέµατος ή τη λειτουργία ισχύος, το σύστηµα διαχείρισης ισχύος µειώνει
τη βαθµίδα µαγειρέµατος της αντίστοιχης ζώνης που ανήκει στο ίδιο στοιχείο.
Αυτό εµφανίζεται στην ένδειξη της αντίστοιχης ζώνης µαγειρέµατος.
Στοιχεία (∆ιαχείριση ισχύος)
52
Καθάρισµα και περιποίηση
Καθάρισµα και περιποίηση
• Πριν το καθάρισµα απενεργοποιήστε το πεδίο µαγειρέµατος
και αφήστε το να κρυώσει.
• Το κεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται σε καµία
περίπτωση να καθαριστεί µε συσκευή καθαρισµού µε ατµό ή
κάτι παρόµοιο!
• Κατά το καθάρισµα προσέχετε να σκουπίζετε µόνο για λίγο το
πλήκτρο ON/OFF. Έτσι η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί κατά
λάθος!
GR
Ειδικές ακαθαρσίες
Οι δύσκολες ακαθαρσίες και οι λεκέδες (από άλατα, γυαλάδες)
καθαρίζονται καλύτερα όταν το πεδίο µαγειρέµατος είναι ακόµη
χλιαρό. Χρησιµοποιείτε συνήθη καθαριστικά εµπορίου.
Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στο σηµείο 2.
Φαγητά που έχουν υπερχειλίσει τα µαλακώνετε µε ένα
βρεγµένο πανί και µετά καθαρίζετε τα υπόλοιπα µε µια ειδική
ξύστρα γυαλιού για υαλοκεραµικές επιφάνειες. Μετά, καθαρίζετε
την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2.
Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
Σηµαντικό! Μην χρησιµοποιείτε ποτέ καυστικά απορρυπαντικά,
όπως π.χ. καθαριστικά που προκαλούν γρατσουνιές,
καθαριστικά για σκουριά και λεκέδες κλπ.
Καθάρισµα µετά τη χρήση
1. Καθαρίζετε όλο το πεδίο µαγειρέµατος πάντα όταν είναι
βρώµικο – καλύτερα µετά από κάθε χρήση. Χρησιµοποιείτε ένα
υγρό πανί και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Μετά
στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί, ώστε να
µην µένουν υπολείµµατα του απορρυπαντικού στην επιφάνεια.
Εβδοµαδιαία περιποίηση
2. Καθαρίζετε και περιποιείστε όλο το πεδίο µαγειρέµατος µια
φορά την εβδοµάδα πολύ καλά µε τα συνήθη καθαριστικά
προϊόντα του εµπορίου για υαλοκεραµικές επιφάνειες.
Ακολουθείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του εκάστοτε
κατασκευαστή.
Τα προϊόντα καθαρισµού δηµιουργούν ένα λεπτό στρώµα
προστασίας που εµποδίζει την απορρόφηση του νερού και των
ακαθαρσιών. Οι ακαθαρσίες παραµένουν πάνω σε αυτό το
στρώµα και µετά καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα. Μετά
στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί. ∆εν
επιτρέπεται να µένουν υπολείµµατα των καθαριστικών στην
επιφάνεια, γιατί όταν θερµαίνονται αλλοιώνουν την επιφάνεια.
Καµένη ζάχαρη και λιωµένο συνθετικό πρέπει να καθαρίζονται
αµέσως – όταν είναι ακόµη ζεστά - µε µια ξύστρα γυαλιού. Μετά,
καθαρίζετε την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2.
Κόκκοι άµµου, που ίσως πέσουν στην επιφάνεια καθώς
καθαρίζετε πατάτες ή πλένετε σαλάτες, µπορούν να
προκαλέσουν γρατσουνιές καθώς µετατοπίζετε τα σκεύη. Γι’
αυτό το λόγο προσέχετε να µην µένουν κόκκοι άµµου πάνω στην
επιφάνεια.
Χρωµατικές αλλαγές του πεδίου µαγειρέµατος δεν επηρεάζουν
τη λειτουργία και τη σταθερότητα του υαλοκεραµικού πεδίου. ∆εν
πρόκειται για ζηµία του υαλοκεραµικού πεδίου, αλλά για
υπολείµµατα που δεν καθαρίστηκαν και κάηκαν.
Γυαλάδες δηµιουργούνται καθώς τρίβεται ο πάτος του σκεύους,
ειδικά όταν χρησιµοποιείτε σκεύη µαγειρικής µε πάτο αλουµινίου
ή ακατάλληλα προϊόντα καθαρισµού. Καθαρίζουν µε µεγάλη
δυσκολία µε τα συνήθη προϊόντα καθαρισµού. Ενδεχοµένως θα
πρέπει να επαναλάβετε πολλές φορές το καθάρισµα. Με τη
χρήση ακατάλληλων µέσων καθαρισµού και σκευών µε τραχύ
πάτο, το ντεκόρ µε τον καιρό τρίβεται και δηµιουργούνται
σκούροι λεκέδες.
53
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος
Επεµβάσεις και επισκευές στη συσκευή από άτοµα που δεν
διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις είναι επικίνδυνες, γιατί
υπάρχει
κίνδυνος
έκρηξης,
ηλεκτροπληξίας
και
βραχυκυκλώµατος. Η απαγόρευση διεξαγωγής τους σας
προστατεύει από σωµατικές βλάβες και ζηµίες της συσκευής. Γι’
αυτό το λόγο επιτρέψτε µόνο σε ένα ειδικό, π.χ. την Τεχνική
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, να διεξάγει αυτές τις
εργασίες.
Παρακαλούµε προσέξτε
Αν στη συσκευή σας προκληθεί κάποια βλάβη, ελέγξτε µε βάση
αυτές τις οδηγίες χρήσης µήπως µπορείτε µόνοι σας να τις
διορθώσετε.
Ακολούθως θα βρείτε οδηγίες για την αντιµετώπιση
βλαβών.
Οι ασφάλειες πέφτουν συχνά;
Καλέστε µια Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή έναν
ηλεκτρολόγο!
∆εν ενεργοποιείται το επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος;
• Έπεσε η ασφάλεια του σπιτιού (πίνακας µε ασφάλειες);
• Είναι συνδεδεµένο το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο;
• Είναι κλειδωµένες οι ζώνες µαγειρέµατος (ασφάλεια για
παιδιά), δηλ. εµφανίζεται το σύµβολο
;
GR
Απενεργοποιείται ξαφνικά το πεδίο ή η ζώνη µαγειρέµατος
και στην ένδειξη εµφανίζονται γραµµές
ή F7;
• Στα πλήκτρα-αισθητήρια Touch-Control υπάρχουν φαγητά
από υπερχείλιση ή άλλα αντικείµενα. Παρακαλείστε να τα
καθαρίσετε ή να τα αποµακρύνετε.
• Το ηλεκτρονικό σύστηµα είναι πολύ ζεστό. Ελέγξτε τον
εντοιχισµό του πεδίου µαγειρέµατος, προσέξτε ειδικά αν
αερίζεται καλά.
Αναβοσβήνει η ένδειξη των βαθµίδων µαγειρέµατος;
Μια ζώνη µαγειρέµατος ενεργοποιήθηκε και το πεδίο
µαγειρέµατος περιµένει να τοποθετήσετε το σωστό σκεύος
(αναγνώριση σκεύους). Μόνο τότε θα ενεργοποιηθεί.
Συνεχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη των βαθµίδων
µαγειρέµατος παρότι τοποθετήθηκε σκεύος;
Το σκεύος µαγειρικής δεν είναι κατάλληλο για επαγωγικό πεδίο ή
έχει πολύ µικρή διάµετρο.
Τα σκεύη µαγειρικής που χρησιµοποιείτε κάνουν κάποιο
θόρυβο;
Οφείλεται σε τεχνικούς λόγους. ∆εν υπάρχει κίνδυνος για το
επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος ή το σκεύος.
Ο ανεµιστήρας ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί µετά την
απενεργοποίηση της συσκευής;
Είναι φυσικό γιατί ψύχεται το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Το πεδίο µαγειρέµατος κάνει κάποιο θόρυβο (µεταλλικός
ήχος ή τρίξιµο);
Οφείλεται σε τεχνικούς λόγους και δεν µπορεί να αποφευχθεί.
Το πεδίο µαγειρέµατος έχει σχισµές ή ραγίσµατα;
Σε περίπτωση θραύσης, ραγίσµατος, ρωγµής ή άλλης ζηµίας
στην υαλοκεραµική επιφάνεια υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας! Κατεβάστε την
κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την Τεχνική
Υπηρεσία.
• Καλύπτονται εν µέρει τα πλήκτρα-αισθητήρια από κάποιο
υγρό πανί, από υγρά ή από κάποιο µεταλλικό αντικείµενο;
Αποµακρύνετέ τα.
• Χρησιµοποιούνται λάθος σκεύη; Βλέπε κεφάλαιο «Σκεύη για
επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος».
54
Οδηγίες συναρµολόγησης
Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό
στα έπιπλα κουζίνας
Οδηγίες συναρµολόγησης
• Οι καπλαµάδες, οι συνθετικές επικαλύψεις και τα µέσα
κόλλησης στα διπλανά έπιπλα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε
υψηλές θερµοκρασίες (>75°C). Αν οι καπλαµάδες και οι
επικαλύψεις δεν είναι αρκετά ανθεκτικές σε υψηλές
θερµοκρασίες µπορεί να παραµορφωθούν.
• Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται µε τον
εντοιχισµό.
• Η χρήση προστατευτικών λωρίδων από µασίφ ξύλο στον
πάγκο εργασίας πίσω από το πεδίο µαγειρέµατος, στο σηµείο
ένωσης µε τον τοίχο, επιτρέπεται αν τηρούνται οι ελάχιστες
αποστάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια εντοιχισµού.
• Οι ελάχιστες αποστάσεις των ανοιγµάτων για την τοποθέτηση
του πεδίου προς την πίσω πλευρά πρέπει να τηρούνται
σύµφωνα µε το σχέδιο εντοιχισµού.
• Σε περίπτωση εντοιχισµού απευθείας δίπλα σε ένα ψηλό
ντουλάπι πρέπει να τηρείται µια απόσταση ασφαλείας
τουλάχιστον 40 mm. Η πλαϊνή πλευρά του ντουλαπιού πρέπει
να επενδυθεί µε υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες. Για
τεχνικούς λόγους, ωστόσο, η απόσταση θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 300 mm.
• Η απόσταση µεταξύ πεδίου µαγειρέµατος και αποροφητήρα
πρέπει να είναι τουλάχιστον στο µέγεθος που ορίζεται στις
οδηγίες τοποθέτησης του αποροφητήρα.
• Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές µεµβράνες,
φελιζόλ, καρφιά) κοντά στα παιδιά, γιατί αυτά τα αντικείµενα
αποτελούν ενδεχόµενες πηγές κινδύνου. Μπορεί να καταπιούν
τα µικροαντικείµενα και µε τις µεµβράνες υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
Τοποθέτηση
Σηµαντικές υποδείξεις
• Εάν το πεδίο µαγειρέµατος βρίσκεται πάνω από τµήµατα
επίπλων (πλευρικά τοιχώµατα, θήκες κτλ.), συνιστάται η
εγκατάσταση ενός ενδιάµεσου δαπέδου µε ελάχιστη
απόσταση 20 mm από την κάτω πλευρά του πεδίου
µαγειρέµατος.
• Πρέπει να φροντίσετε – λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς – να
µην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά ή αντικείµενα που µπορεί
εξαιτίας της θερµότητας να παραµορφωθούν, απευθείας δίπλα
ή κάτω από το πεδίο µαγειρέµατος.
• Σε περίπτωση εντοιχισµού πάνω από συρτάρι, προσέξτε να
µην υπάρχουν, όσο είναι δυνατό, µυτερά αντικείµενα µέσα στο
συρτάρι. Τα αντικείµενα αυτά µπορεί ενδεχοµένως να
διπλώσουν στην κάτω πλευρά του πεδίου µαγειρέµατος και να
µπλοκάρουν το συρτάρι.
Μόνωση πεδίου µαγειρέµατος
Πριν τον εντοιχισµό πρέπει να τοποθετηθεί χωρίς κανένα κενό η
µόνωση του πεδίου που υπάρχει στη συσκευασία.
• Πρέπει ανάµεσα στην άκρη του πεδίου µαγειρέµατος και τον
πάγκο εργασίας ή ανάµεσα στον πάγκο εργασίας και τον τοίχο
να µην υπάρχει δυνατότητα να τρέξουν υγρά σε ηλεκτρικές
συσκευές που ενδεχοµένως είναι εντοιχισµένες από κάτω.
GR
• Κατά τον εντοιχισµό του πεδίου µαγειρέµατος σε πάγκο
εργασίας µε ανώµαλη επιφάνεια, π.χ. µε κεραµική ή παρόµοια
επικάλυψη (πλακάκια κλπ.), πρέπει να βγει η στεγανοποίηση
που ενδεχοµένως υπάρχει στο πεδίο µαγειρέµατος και να
στεγανοποιηθεί η επιφάνεια µαγειρέµατος από τον πάγκο
εργασίας µε ελαστικά υλικά στεγανοποίησης (µαστίχη).
• Σε καµία περίπτωση µην κολλάτε το πεδίο µαγειρέµατος
µε σιλικόνη! Γιατί αργότερα δεν θα µπορείτε να αφαιρέσετε το
πεδίο µαγειρέµατος χωρίς να καταστραφεί.
Αερισµός
• Η πίσω πλευρά του ντουλαπιού που βρίσκεται κάτω από τη
συσκευή πρέπει να είναι ανοικτή στην περιοχή του ανοίγµατος
για τον πάγκο εργασίας, ώστε να µην εµποδίζεται η
κυκλοφορία του αέρα.
• Το µπροστινό εγκάρσιο δοκάρι του επίπλου πρέπει να βγει,
ώστε να δηµιουργηθεί ένα άνοιγµα αερισµού κάτω από τον
πάγκο εργασίας σε όλο το πλάτος της συσκευής.
• Αν υπάρχουν τραβέρσες κάτω από τον πάγκο εργασίας
πρέπει να βγουν τουλάχιστον από την περιοχή του ανοίγµατος
του πάγκου εργασίας.
• Η απόσταση ανάµεσα στο επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος και
στο έπιπλο κουζίνας ή στις εντοιχιζόµενες συσκευές πρέπει να
επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται επαρκής
αερισµός κι εξαερισµός της επαγωγής.
• Συνιστάται να διαχωρίζετε θερµικά τα ανοίγµατα αερισµού και
εξαερισµού µε τη θωράκιση που παραδίδεται στον εξοπλισµό.
Έτσι εµποδίζεται η επιστροφή του ζεστού αέρα προς την
πλευρά αναρρόφησης του κρύου αέρα.
• Προσοχή! Η θωράκιση δεν επιτρέπεται να καλύπτει τα
ανοίγµατα αερισµού κι εξαερισµού, αν χρειάζεται κόψτε την
ανάλογα µε το έπιπλο ή την εντοιχιζόµενη συσκευή.
• Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική θέρµανση από κάτω,
π.χ. από κάποιο φούρνο χωρίς ανεµιστήρα εγκάρσιας ροής.
• Όταν στις εντοιχισµένες εστίες λειτουργεί η πυρόλυση, δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιείται το επαγωγικό πεδίο
µαγειρέµατος.
µπροστά
θωράκιση
Άνοιγµα πάγκου εργασίας
Το άνοιγµα στον πάγκο εργασίας θα πρέπει να γίνει µε όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια µε ένα καλό, ίσιο πριόνι ή µε
φρέζα. Οι επιφάνειες κοπής πρέπει µετά να στεγανοποιηθούν,
για να µην µπορεί να µπει υγρασία.
Το άνοιγµα του πεδίου µαγειρέµατος γίνεται σύµφωνα µε το σχέδιο.
Η υαλοκεραµική επιφάνεια µαγειρέµατος πρέπει οπωσδήποτε να
τοποθετηθεί οριζοντίως και στο ίδιο επίπεδο. Η γυάλινη
επιφάνεια µπορεί να ραγίσει αν τεντωθεί υπερβολικά. Ελέγξτε τη
στεγανοποίηση της επιφάνειας µαγειρέµατος αν εφαρµόζει καλά
και χωρίς κενά.
Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος στερεώνεται είτε µε κλιπς
είτε µε πήχεις.
55
Οδηγίες συναρµολόγησης
∆ιαστάσεις σε mm
GR
Κλιπς
• Τοποθετήστε τα κλιπς στις καθορισµένες
διαστάσεις µέσα στο άνοιγµα του πάγκου
εργασίας.
Χάρη στην οριζόντια πατούρα, δεν
χρειάζεται στοίχιση στο ύψος.
Σηµαντικό: η οριζόντια πατούρα των κλιπς
πρέπει να εφαρµόζει στο ίδιο επίπεδο µε
τον πάγκο εργασίας (αποφυγή κινδύνου
θραύσης).
Τύπος
• Τοποθετήστε τώρα, σύµφωνα µε την
εικόνα, την επιφάνεια µαγειρέµατος
αριστερά (a), τεντώστε την (b) και
συνδέστε την µε τα κλιπς (c).
• Για να ασφαλίσετε τα κλιπς µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε βίδες.
Σηµαντικό!
Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
τοποθετηθεί στραβά ή τεντωθεί πολύ,
υπάρχει κίνδυνος να σπάσει!
Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους
∆ιάσταση φρεζαρίσµατος
Εξωτερική διάσταση πεδίου µαγειρέµατος
Πέρασµα καλωδίων στον πίσω τοίχο
Ύψος εντοιχισµού
∆ιαστάσεις σε mm
Πήχεις
• Τοποθετήστε το πεδίο µαγειρέµατος και
τεντώστε το.
• Τοποθετήστε από κάτω τον πήχη µε βίδες
στις προβλεπόµενες οπές στερέωσης,
τεντώστε τον και σφίξτε τον.
Σφίξτε τις βίδες µόνο µε κατσαβίδι µε το
χέρι. Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό
κατσαβίδι.
Τύπος
• Όταν ο πάγκος εργασίας είναι λεπτός,
προσέξτε ιδιαιτέρως ο πήχης να
εφαρµόζει σωστά. Για να τοποθετηθεί
σωστά, πρέπει να βάλετε µια µετρική βίδα
στον πήχη.
Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους
∆ιάσταση φρεζαρίσµατος
Εξωτερική διάσταση πεδίου µαγειρέµατος
Πέρασµα καλωδίων στον πίσω τοίχο
Ύψος εντοιχισµού
Σηµαντικό!
Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
τοποθετηθεί στραβά ή τεντωθεί πολύ,
υπάρχει κίνδυνος να σπάσει!
56
Οδηγίες συναρµολόγησης
GR
Ηλεκτρική σύνδεση
Τεχνικά στοιχεία
• Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνει µόνο από έναν
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό!
• Πρέπει να τηρούνται πλήρως οι νοµικές προδιαγραφές και οι
όροι σύνδεσης της τοπικής επιχείρησης ηλεκτρισµού.
• Κατά τη σύνδεση της συσκευής πρέπει να προβλεφθεί µια
εγκατάσταση που θα δίνει τη δυνατότητα διαχωρισµού από το
δίκτυο, από όλους τους πόλους, µε άνοιγµα επαφής
τουλάχιστον 3 mm. Κατάλληλες θεωρούνται εγκαταστάσεις
διαχωρισµού, όπως διακόπτες απόδοσης, ασφάλειες ή
προστατευτικά.
• Κατά τη σύνδεση και την επισκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή
από το ρεύµα µε µια από αυτές τις εγκαταστάσεις.
• Το καλώδιο της γείωσης πρέπει να είναι τόσο µακρύ, ώστε σε
περίπτωση που δεν λειτουργήσει το φέρον στοιχείο, η γείωση
να επιβαρυνθεί µετά από τα ρευµατοφόρα σύρµατα του
καλωδίου σύνδεσης.
• Το καλώδιο που περισσεύει πρέπει να τραβηχτεί έξω από την
περιοχή εντοιχισµού κάτω από τη συσκευή.
• Προσέξτε, η υπάρχουσα τάση δικτύου να συµφωνεί µε αυτή
που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.
• Με τον εντοιχισµό, πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης
προστασία από άγγιγµα.
• Προσοχή! Η εσφαλµένη σύνδεση µπορεί να οδηγήσει σε
καταστροφή του ηλεκτρονικού συστήµατος.
Υπάρχει καλώδιο σύνδεσης από το εργοστάσιο
• Το πεδίο µαγειρέµατος διαθέτει από το εργοστάσιο ένα
καλώδιο σύνδεσης ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Η σύνδεση στο δίκτυο γίνεται σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα
σύνδεσης, εκτός κι αν το καλώδιο σύνδεσης διαθέτει ήδη
πρίζα.
• Εάν η σύνδεση δικτύου αυτής της συσκευής υποστεί ζηµιά,
πρέπει να αντικατασταθεί µε ένα ιδιαίτερο καλώδιο σύνδεσης.
Για να αποφευχθούν κίνδυνοι, αυτό επιτρέπεται να εκτελεστεί
µόνο από τον κατασκευαστή ή την τεχνική υπηρεσία του.
Ζώνες µαγειρέµατος
µπροστά αριστερά. . . . . . . . . . . .
πίσω αριστερά . . . . . . . . . . . . . .
πίσω δεξιά. . . . . . . . . . . . . . . . . .
µπροστά δεξιά. . . . . . . . . . . . . . .
kW
kW
kW
kW
2,8
2,8
2,8
2,8
Πεδίο µαγειρέµατος συνολικά . . kW 7,2
Τιµές σύνδεσης
Τάση δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380-415V 2N~, 50-60 Hz
Ονοµαστική ισχύς εξαρτηµάτων . . . . . . 220 - 240V
Λειτουργία
Μετά τον εντοιχισµό του πεδίου και τη σύνδεση στο δίκτυο
παροχής ρεύµατος γίνεται αρχικά αυτοέλεγχος του συστήµατος
ελέγχου και στην ένδειξη εµφανίζεται µια πληροφορία σχετικά µε
το σέρβις για την Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.
Αυτή η ένδειξη σβήνει µετά από 30 δευτερόλεπτα ή µόλις
πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο.
Σηµαντικό: Για τη σύνδεση δικτύου δεν επιτρέπεται να υπάρχουν
αντικείµενα στα πλήκτρα αισθητήρων Touch-Control!
πράσινο-κίτρινο
πράσινο-κίτρινο
µπλε
πράσινο-κίτρινο
µπλε
πράσινο-κίτρινο
λευκό
λευκό
καφέ
καφέ
µαύρο
µαύρο
πράσινο-κίτρινο
Με ένα σφουγγάρι και νερό µε απορρυπαντικό πιάτων σκουπίστε
λίγο την επιφάνεια του πεδίου µαγειρέµατος και µετά στεγνώστε
την µε ένα πανί.
πράσινο-κίτρινο
µπλε
πράσινο-κίτρινο
µπλε
πράσινο-κίτρινο
λευκό
καφέ
λευκό
καφέ
µαύρο
µαύρο
∆υνατότητες σύνδεσης
∆ιαστάσεις πεδίου
µαγειρέµατος
ύψος/ πλάτος/ βάθος . . . . . . . . mm 52 x 600 x 520
52 x 800 x 520
* Προσοχή! Ειδική σύνδεση 220 - 240 V 3~ !
57
TR
Ambalajın tasfiye edilmesi
Burada bulabilecekleriniz
Ambalajı mümkün olduğunca çevreye zarar vermeyecek şekilde
tasfiye ediniz. Ambalaj malzemesinin yeniden işlenerek malzeme
dönüşümü, hammadde tasarrufu sağlayarak, çöp birikimini
azaltır.
Lütfen ocağınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki bilgileri
dikkatlice okuyunuz. Burada güvenliğinize ve cihazınızı uzun
süre zevkle kullanmanız için gereken kullanım ve bakım
kurallarına ilişkin önemli bilgiler bulacaksınız.
Arıza meydana gelmesi halinde, öncelikle „Sorun çıkarsa ne
yapmalı?“ bölümüne bir göz atınız. Önemsiz arızaları genelde
kendiniz giderebilir ve böylelikle gereksiz tamir masrafından
tasarruf etmiş olursunuz.
Bu kullanma talimatını itinayla saklayınız. Cihazın el değiştirmesi
halinde, lütfen bu kullanma ve montaj talimatını da bilgi ve
güvenlik amacıyla cihazın yeni sahibine veriniz.
Eski cihazların tasfiyesi
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki bu işaret,
bu ürünün normal çöp olarak tasfiye
edilemeyeceğini, tersine elektrikli ve elektronik
cihazların yeniden işlenmek üzere toplu tasfiye
yerlerine geri verilmek zorunda olduğunu
gösterir.
Bu ürünün doğru biçimde tasfiye edilmesine
göstereceğiniz katkı ile hem çevreyi hem de birlikte yaşadığınız
insanların sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış tasfiye, çevre ve
insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu ürünün yeniden işlenmesine
yönelik daha ayrıntılı bilgiyi bağlı bulunduğunuz belediyeden, çöp
toplama merkezinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan
edinebilirsiniz.
Usulüne uygun kullanım
Ocak, sadece evde yemek pişirmek üzere kullanılır. Amacı
dışında kullanılamaz ve gözetim altında kullanılmalıdır.
İçindekiler
Emniyet bilgileri .....................................................................
Bağlantı ve fonksiyon için .....................................................
Ocak hakkında ......................................................................
Kişiler hakkında.....................................................................
59
59
59
59
Cihaz tarifi............................................................................... 60
Sensör tuşları ile kullanım..................................................... 61
Kullanım ..................................................................................
Ocak......................................................................................
Tencere algılama ..................................................................
Sınırlı işleme süresi...............................................................
Diğer fonksiyonlar .................................................................
Aşırı ısınma koruması ...........................................................
Endüksiyon ocağında kullanılacak kaplar .............................
Enerjiden tasarruf etmenin yolları .........................................
Isı dereceleri .........................................................................
Artık sıcaklık..........................................................................
Ocak gözünün açılması ........................................................
Ocak gözünün kapatılması ...................................................
Otomatik kapanma (Zamanlayıcı).........................................
Kilitleme ...............................................................................
Temizleme kilidi (clean lock) ................................................
Enerji derecesi (Power) ........................................................
Pişirme başlangıcı otomatiği ................................................
Power yönetimi .....................................................................
62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
64
64
64
65
65
65
66
66
Temizlik ve bakım................................................................... 67
Cam seramik ocak yüzeyi ..................................................... 67
İnatçı kirler ............................................................................ 67
Problem çıkarsa ne yapmalı?................................................ 68
Montaj talimatı ........................................................................
Mutfak marangozu için emniyet bilgileri ................................
Montaj ...................................................................................
Havalandırma........................................................................
Elektrik bağlantısı..................................................................
Teknik veriler ........................................................................
İlk çalıştırma..........................................................................
58
69
69
69
69
71
71
71
Emniyet bilgileri
Bağlantı ve fonksiyon için
Emniyet bilgileri
• Cihazlar, ilgili emniyet talimatları uyarınca yapılırlar.
• Cihazların şebeke bağlantısını, bakımını ve tamirini ancak
yetkili bir uzman, geçerli emniyet talimatlarına göre yapabilir.
Cihazda yapılacak usulüne uygun olmayan işlemler,
güvenliğinizi tehlikeye atar.
Ocak hakkında
• Ocağın yüksek ateşe getirilmesi halinde (enerji derecesi)
meydana gelen son derece hızlı reaksiyon nedeniyle
endüksiyon ocağının gözetimsiz işletilmemesi gereklidir!
• Pişirirken, ocağın gözlerinin son derece hızlı ısındığını göz
önünde bulundurunuz. Aşırı ısınma tehlikesi meydana
gelebileceğinden, tencerelerin içi boş olarak kaynatılmasından
kaçınınız!
• Boş tencere ya da tavaları ocak açıkken üzerine koymayınız.
• Simmer tencere adı verilen ve hassas yiyecekleri suda
kaynatmadan pişiren tencere türlerinin kullanımında dikkat
edilmelidir. Bu tür tencereler fark edilmeden boşa
kaynayabilirler! Bu ise hem tencerenin hem de ocağın hasar
görmesine yol açar. Bu konuda hiç bir sorumluluk kabul
edilmez!
• Ocak gözünü her kullanımdan sonra sadece tencere algılama
fonksiyonundan değil açma/kapama tuşuna basmak suretiyle
de mutlaka kapatınız.
• Aşırı ısınmış yağlar, kendiliğinden alev alabilirler. Yağlı
yemekleri denetimsiz pişirmeyiniz. Alev alan yağları asla su ile
söndürmeye kalkışmayınız! Üzerine kapak kapatıp, ocağın
gözünü kapatınız.
• Cam seramik yüzey, son derece dayanıklıdır. Ama buna
rağmen sert cisimleri cam seramik yüzeye düşürmemeye
dikkat ediniz. Noktasal darbeler ocak yüzeyinin kırılmasına yol
açabilir.
• Cam seramikte meydana gelebilecek kırılmalar, çatlaklar ya da
diğer hasarlarda elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur. Cihazı
hemen kapatınız. Hemen sigortayı kapatıp, müşteri servisini
arayınız.
• Ocağın sensör kumandasında meydana gelen herhangi bir
arıza nedeniyle kapatılamaması halinde, hemen sigortayı
kapatıp, müşteri servisini arayınız.
• Ev aletleri ile çalışırken dikkatli olunuz! Bağlantı kablolarının
ocağın sıcak durumdaki gözlerine değmemesine dikkat ediniz.
• Cam seramik yüzey, üzerine herhangi bir eşya koymaya
uygun değildir.
TR
• Ocak gözlerine alüfolyo veya plastik madde koymayınız.
Eriyebilecek her şeyi ısınmış ocaktan uzak tutunuz, örneğin
plastik maddeler, folyo, özellikle şeker ve fazla şekerli
yiyecekleri. Yüzeyin hasar görmemesi için şekeri daha sıcak
iken özel bir cam spatulası ile cam seramik yüzeyden
tamamen kazıyınız.
• Isınabilecekleri nedeniyle metal cisimlerin (mutfak aletleri,
çatal, kaşık v.b.) endüksiyon ocağının üzerine konulmaması
gereklidir. Yanma tehlikesi!
• Yangın çıkarabilecek, kolay alev alan veya eriyip deforme
olabilecek cisimleri doğrudan ocağın üzerine koymayınız.
• Üzerinizdeki metal cisimler endüksiyon ocağına fazla
yaklaşmanız halinde ısınabilirler. Dikkat, yanma tehlikesi.
Manyetik olmayan cisimler (örneğin altın ya da gümüş yüzük
bundan etkilenmezler.
• Hiç bir zaman ağzı kapalı konserve kutularını ve tabakalı
ambalajları ocak gözünde ısıtmaya kalkışmayınız. Bunlar
ısıdan patlayabilirler!
• Kirler,
cihaz
tarafından
parmak
teması
olarak
algılanabileceğinden dolayı, sensör tuşlarını temiz tutmaya
özen gösteriniz. Asla sensör tuşlarının üzerine herhangi bir
cisim (tencere, bez, v.b.) koymayınız!
Tencerenin sensör tuşlarının üzerine taşması halinde,
kapatma tuşuna basmanızı tavsiye ederiz.
• Sıcak tencere ya da tavaların sensör tuşlarını kapatmaması
gereklidir. Bu durumda cihaz otomatikman kapanır.
• Evde ocağın üzerine erişebilecek ev hayvanları bulunması
halinde, çocuk kilidinin devreye sokulması gerekir.
• Hazır mutfak ocaklarında piroliz işletiminin olması halinde,
endüksiyon ocak kullanılamaz.
Kişiler hakkında
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin denetimi
olmaksızın ya da bu kişi tarafından cihazın nasıl kullanılacağı
tarif edilmeden sınırlı psikolojik, duyusal veya zihinsel yetilere
sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından ya da tecrübesizce ve/
veya bilgisizce kullanılamaz.
Çocukların cihazla oynamamalarına dikkat edilmelidir.
• Dikkat!
Isıtma bölmesi ile pişirme gözleri, çalışır halde iken sıcaktırlar.
Bu nedenle çocukların ocaktan uzak tutulmaları gerekir.
• Kalp pili ya da implante edilmiş ensülin pompası taşıyanların,
implantasyonlarının
endüksiyon
ocağından
olumsuz
etkilenmeyeceğinden emin olmaları gerekir (endüksiyon
ocağının frekans alanı 20-50 kHz arasındadır).
59
Cihaz tarifi
TR
C
i
h
a
z
ta
r
if
i
Görünüm, şemadakinden sapma gösterebilir.
7. Açma/Kapama tuşu
1. Ön sol endüksiyon ocak gözü
9. Pişirme derecesi ön seçim tuşları
2. Arka sol endüksiyon ocak gözü
10. Yüksek ısı tuşu
3. Arka sağ endüksiyon ocak gözü
11. Pişirme derecesi göstergesi
4. Ön sağ endüksiyon ocak gözü
12. SAAT kontrol tuşu
5. Dokunmatik kontrol paneli
13. Zamanlayıcı göstergesi (Otomatik kapanma fonksiyonu)
6. Cam seramik ocak yüzeyi
14. Kontrol lambalı kilit tuşu
8. Eksi tuşu (küçültme) / Artı tuşu (yükseltme)
15. Cam seramik ocak gözlerinin konumlarını belirten işaret
60
Cihaz tarifi
Sensör tuşları ile kullanım
Cam seramik ocağın kullanımı dokunmatik kontrol sensör tuşları
ile yapılmaktadır. Sensör tuşları şu şekilde çalışır: Cam seramik
yüzeydeki bir işarete parmağınızın ucuyla dokununuz. Bundan
sonra dokunmatik kontrol sensör tuşu „Tuş” olarak
tanımlanacaktır.
TR
Pişirme derecesi göstergesi
(11)
Pişirme derecesi göstergesi, seçilen ısı derecesini veya şunları
gösterir:
...... Artık sıcaklık
...... Yüksek ateş (booster)
...... Çocuk kilidi
Açma / Kapama tuşuna
(7)
Bu tuş ile pişirme bölgesi açılıp kapanmaktadır.
Eksi tuşu
/ Artı tuşu
(8)
Bu tuşlar ile ısı dereceleri ayarlanır. Eksi tuşu ile gösterge değeri
düşürülürken, artı tuşu ile yükseltilir.
Pişirme derecesi - ön seçim - tuşu
/
/
(9)
Ön seçim tuşlarından birine basılması suretiyle istenen pişirme
derecesi doğrudan seçilebilir.
Tuş
................... Pişirme derecesi 4
Tuş
................... Pişirme derecesi 8
Tuş
................... Pişirme derecesi 12
Tuş
................... Yüksek ateş tuşu
...... Pişirme başlangıcı otomatiği (hu - heat up)
...... İşleme süresi sınırlama fonksiyonu (as - automatik stop)
Eksi tuşu
/ Artı tuşu
- Zamanlayıcı
Otomatik kapanma programlaması.
Zamanlayıcı göstergesi
fonksiyonu) (13)
(12)
(Otomatik
kapanma
Kilit tuşu
(14)
Kilit tuşu ile tuşlar kilitlenebilir.
Yüksek ısı tuşu
(10)
Yüksek ateş
endüksiyonlu ocak gözlerine ek güç verir.
61
Kullanım
TR
Ocak
Sınırlı işleme süresi
Ocak gözü bir endüksiyon alan ile donatılmıştır. Cam seramik
ocak gözünün altındaki bir endüksiyon bobini, cam seramiği
geçerek, kap tabanına ısı veren elektriği indükleyen bir elektro
manyetik dönüşüm alanı oluşturur.
Endüksiyon ocakta ısı bir ısı elementi tarafından tencere
üzerinde yemek malzemesine ulaşmaz, tersine gerekli ısı,
endüksiyon akımları yoluyla doğrudan kabın içinde oluşur.
Endüksiyon ocağı otomatik bir işleme süresi sınırlama
fonksiyonuna sahiptir.
Her ocak gözünün çalıştırma süresi, seçilen ısı derecesine
bağlıdır (bkz. Tablo).
Bunda önkoşul, çalıştırma sırasında ocak gözünün ısı ayarında
değişiklik yapılmamasıdır.
İşleme süresi sınırlama fonksiyonu devreye girdiğinde, ocak
gözü kapanır, sınırlı süreli bir sinyal sesi gelir ve göstergede
(Automatic Stop) görülür.
Kullanım
Endüksiyon ocağının avantajları
– Tencereye doğrudan enerji aktarımı yoluyla pişirirken
enerjiden tasarruf (manyetik materyalden kap gerekir),
– enerji, sadece tencereye aktarıldığından artan
güvenlik,
– endüksiyon ocağı ile tencere tabanı arasında yüksek
derecede etkili enerji aktarımı,
– yüksek ısınma hızı,
– ocak gözünün sadece tencere tabanı ile ısınmasından
dolayı yanık tehlikesi düşüktür ve taşan malzeme
yanmaz,
– enerji akımının hızlı ve hassas ayar imkanı.
Tencere algılama
Ocak gözü açık iken üzerinde tencere yok ise ya da çok küçük bir
tencere varsa, bu durumda enerji aktarılmaz ve pişirme derecesi
göstergesi yanıp sönmektedir.
Ocak gözüne uygun bur tencere konduğunda, ayarlanan ısı
değeri yeniden devreye girer ve ısı derecesi göstergesi yanar.
Tencere ocaktan alındığında ısı enerjisi kesilir ve pişirme
derecesi göstergesi yanıp sönmektedir.
Eğer küçük tencere ya da tava konulur ve tencere algılama
fonksiyonu devreye sokulursa, sadece bunların ihtiyacı duyduğu
kadar ısı aktarılır.
Ocak gözünün açıldığı tencere algılama sınırı (tencere tabanının
asgari çapı) 100 mm’dir ve bazı modellerde ocak gözünde iç
daire şeklinde işaretlenmiştir.
Önemli, lütfen dikkate alınız:
Tencerelerin ocağa „P” harfi tencere tarafından
kapatılacak şekilde konulması gerekmektedir. Tencere ancak bu
şekilde tencere algılama fonksiyonu tarafından algılanır ve enerji
aktarımı gerçekleşir.
yanlış
62
doğru
Önemli! İşleme süresi sınırlama fonksiyonu ile kapatıldığında
göstergede
(Automatic Stop) görülür. Alındılamak için o
ocak gözünün herhangi bir tuşuna basın. Bu işlem çift sinyal
sesiyle onaylanır.
Ayarlanan ısı derecesi
Saat cinsinden işleme süresi
sınırlama fonksiyonu
1
10
2, 3
5
4, 5
4
6, 7
3
8, 9
2
10, 11, 12,
1
Diğer fonksiyonlar
Bir ya da birden fazla sensör tuşuna uzun süreli ya da aynı anda
basılması halinde (örn. yanlışlıkla sensör tuşları üzerine tencere
konulması nedeniyle) devreye girme fonksiyonu gerçekleşmez.
10 saniye elektronik kapanır ve çizgiler
görülür.
Elektrik kesilmesinden sonra otomatik olarak yeniden çalışmaya
başlama durumu yoktur.
Elektroniğin aşırı ısınması halinde ocak kapanır. Bir dizi küçük
çizgi
veya F7 görülür.
Aşırı ısınma koruması
Ocağın çok yüksek ısıda uzun süreli kullanılması ve oda ısısının
yüksek olması halinde, ocak elektroniği gereken ölçüde
soğuyamaz.
Elektronik sisteminde çok yüksek ısıların meydana gelmemesi
için, gerekirse ocak gözünün kapasitesi kendiliğinden düşürülür.
Ocağın normal kullanımında ve normal oda ısısında pişirme
derecesi göstergesinde bir dizi çizgi
veya F7 görünmesi
halinde yeterli derecede soğutma yapılmıyor demektir.
Bunun nedeni mobilyada soğutma deliklerinin olmaması veya
yalıtım eksikliği olabilir. Gerek görülmesi halinde montaj gözden
geçirilmelidir.
Kullanım
TR
Endüksiyon ocağında kullanılacak kaplar
Enerjiden tasarruf etmenin yolları
Endüksiyon ocağında kullanılacak olan pişirme kaplarının
metalden yapılmış, manyetik özelliklere sahip ve yeterli bir taban
çapına sahip olması zorunludur.
Sadece endüksiyona uygun tabanlı tencereler kullanınız.
Aşağıda yeni endüksiyon ocağınızı ve tencerelerinizi enerjiden
tasarruf edecek ve etkili biçimde kullanmanın yollarına ilişkin bazı
bilgiler bulacaksınız.
• Tencere tabanının çapı ocağın gözünün çapı ile eşit olmalıdır.
• Tencere satın alırken, daha çok tencerenin üst çapının
belirtildiğine dikkat ediniz. Bu, genelde tencere tabanının
çapından daha büyüktür.
• Düdüklü tencereler, kapalı pişirme alanı ve yüksek basınç
sayesinde zamandan ve enerjiden özellikle tasarruf sağlarlar.
Kısa pişirme süreleri vitaminlerin korunmasını sağlar.
• Düdüklü tencerede her zaman yeterli miktarda sıvı olmasına
dikkat ediniz, çünkü tencerenin boşa kaynaması yüzünden
aşırı ısınma nedeniyle ocak gözü ve tencere hasar görebilir.
• Tencereleri mümkünse her zaman uygun büyüklükte kapakla
kapatınız.
• Her yemek malzemesi miktarına uygun tencere kullanılmalıdır.
Büyük olmaları nedeniyle içi tam doldurulamayan tencereler,
enerji israfına yol açarlar.
Uygun pişirme kapları
Uygun olmayan pişirme
kapları
Kalın tabanlı emayeli çelik kaplar Bakır, paslanmaz çelik,
alüminyum, ısıya dayanıklı
Emaye tabanlı dökme demirden cam, tahta, seramik veya
kaplar
terakotadan (pişmiş toprak)
yapılmış kaplar
Paslanmaz çok katlı çelik,
paslanmaz ferrit çelikten veya
özel tabanlı alüminyumdan
yapılmış kaplar
Kabın ocağa uygun olup olmadığını şöyle saptayabilirsiniz:
Aşağıda tarif edilen manyetik testini yapınız veya kabın üzerinde
endüksiyon akımında pişirmeye uygun olduğuna dair bir işaret
olduğundan emin olunuz.
Manyetik testi:
Pişirme kabının altına bir mıknatıs tutunuz. Eğer mıknatıs
çekiyorsa, bu kap, endüksiyon ocağında kullanılmaya uygun
demektir.
Uyarı:
Bazı üreticilerin endüksiyon ocağına uygun kaplarının
kullanılmasında, tencerenin yapım tarzından kaynaklanan bir
takım sesler çıkabilir.
Isı dereceleri
Ocak gözlerinin ısısı, çok kademeli olarak ayarlanabilmektedir.
Tabloda her kademe için kullanım örneklerini bulabilirsiniz.
Isı derecesi
0
Kullanım alanı
Kapalı pozisyon, soğumaya terketme
1-2
Ufak miktarları pişirmeye devam
(en düşük ısı)
3-6
Pişirmeye devam
7-9
Büyük miktarları pişirmeye devam,
büyük parçaları kızartmaya devam etme
10
Kızartma, yağda hafif kızartma
11
Kızartma
12
Hafif pişirme, hafif kızartma, kızartma
Yüksek ateş (en yüksek ısı)
Simmer tencere adı verilen ve hassas yiyecekleri suda
kaynatmadan pişiren tencere türlerinin kullanımında dikkat
edilmelidir. Bu tür tencereler fark edilmeden boşa kaynayabilirler!
Bu ise hem tencerenin hem de ocağın hasar görmesine yol açar.
Bu konuda hiç bir sorumluluk kabul edilmez!
Artık sıcaklık
Cam seramik ocak, H artık sıcaklık göstergesine.
Ocak kapatıldıktan sonra H yandığı sürece, kalan
sıcaklık, yemeklerin eritilmesi ya da sıcak tutulması için
kullanılabilir.
H harfinin sönmesinden sonra da ocak gözü hala sıcak olabilir.
Bu nedenle yanma tehlikesi vardır!
Bir endüksiyon ocak gözünde cam seramik doğrudan ısınmaz,
bilakis sadece tencereden geri gelen ısı ile ısınır.
63
Kullanım
TR
Ocak gözünün açılması
1. Açma/Kapama tuşuna
pişirme derecesi göstergesinde 0 yanıp
sönene kadar basın. Kısa bir sinyal sesi duyulur.
pişirme derecesini seçmek için basın
2. Hemen ardından artı tuşuna
(1...12).
Eksi tuşuyla
ayarda azaltma yapılabilir.
Pişirme derecesi göstergesi, seçilen pişirme derecesini gösterir.
Ön seçim tuşlarından
/
/
/
birine basılması suretiyle
istenen pişirme derecesi doğrudan seçilebilir.
Tuş
- Pişirme derecesi 4
Tuş
- Pişirme derecesi 8
Tuş
- Pişirme derecesi 12
Tuş
- Yüksek ateş tuşu
Pişirme derecesi göstergesi yanıp söner (tencere algılama).
3. Hemen ardından indüklemeye uygun tencereyi ocak gözüne koyun.
Tencere algılama fonksiyonu sayesinde endüksiyon bobini devreye girer.
Tencere ısınır.
Ocak gözüne uygun bir tencere konulmadığı sürece pişirme derecesi
göstergesi yanıp söner.
Endüksiyona uygun
Uyarı
• Emniyet nedeniyle ocak gözü üzerinde tencere olmaması halinde 1 dakika
sonra kapanır. Bu konuda „Tencere algılama fonksiyonu“ bölümünü
dikkate alınız.
• Ocak gözünün açılmasından sonra pişirme derecesi seçilmemiş ise, ocak
gözü otomatik olarak kapanır.
Ocak gözünün kapatılması
4. Açma / Kapama tuşuna
basınız. Ocak gözü her pişirme
derecesinden doğrudan kapatılabilir, gösterge söner veya artık sıcaklık
göstergesi için H görünür.
Otomatik kapanma (Zamanlayıcı)
Otomatik kapanma ile ocak gözü belirli bir süreden sonra otomatik olarak
kapatılabilir. 1 ile 99 dakika arasında bir süre ayarlanabilir.
1. Ocak gözünde bir pişirme derecesini ayarlayın ve tencereyi üzerine
koyun.
2. Zamanlayıcının
artı tuşuna
pişirme süresini ayarlamak için
basın.
Zamanlayıcının
eksi tuşuyla
ayarda azaltma yapılabilir.
Zamanlayıcı göstergesi, seçilen pişirme süresini gösterir. Bu ayar pişirme
işlemi süresince her zaman değiştirilebilir.
Zamanlayıcı
PIP.
.PIP
64
3. Süre bittikten sonra ocak gözü kapanır ve sınırlı süreli bir sinyal sesi gelir.
Sinyal sesini alındılamak için o ocak gözünün herhangi bir tuşuna
basın.Alındılamak için o ocak gözünün herhangi bir tuşuna basın.
Kullanım
TR
Kilitleme
Çocuk sürgü ile tuşlara dokunulması ve bir ısı derecesinin ayarlanması
kilitlenebilir. Sadece ocağın kapatılması için açma / kapama tuşu kullanılabilir
halde kalır.
Kilidin devreye sokulması
1. Kilit tuşuna
bir süre basın (yakl. 3 san.) ve böylelikle bu fonksiyonu
aktive edin. Onay için kısa bir sinyal sesi gelir („pip”).
Kilit tuşunun üzerindeki kontrol lambası kısa süre yanar.
Ocak gözü açıkken
işareti pişirme derecesi ile dönüşümlü olarak
yanıp söner. Ocak gözleri kilitlenmiştir.
Bir tuşa basıldığında kontrol lambası kilidi hatırlatmak için kısa bir yanar.
3 san.
Sürgünün devreden çıkarılması
2. Kilit tuşuna
bir süre basın (yakl. 3 san.) ve böylelikle bu fonksiyonu
devre dışı bırakın.
Onay için çift sinyal sesi gelir („pip-pip”).
3 san.
Uyarı
• Devreye sokulmuş olan kilit fonksiyonu, ocağın kapatılmasından sonra da
aktiftir. Bu nednele bir sonraki pişirme işleminde kilidin açılması gerekir!
• Elektrik kesilmesi halinde kilit eğer devredeyse, devreden çıkar.
Temizleme kilidi
1 dakika yanıp söner
0,5 san.
(clean lock)
Sensör tuşlarının temizlenmesi için tuşlar 1 dakika süreyle kilitlenebilir.
Böylelikle ocağın yanlışlıkla açılmasının önüne geçmiş olursunuz!
Ön koşul : Ocak kapalı olmalıdır.
Temizleme kilidinin devreye sokulması:
• Kilit tuşuna
kısaca basın (yakl. 0,5 san.) ve böylelikle temizleme
kilidini aktive edin.
Kilit tuşunun üzerindeki kontrol lambası yanıp söner.
Uyarı:
Süre bitiminde sensör tuşları normal kullanıma hazırdır.
Enerji derecesi (Power)
Yüksek ateş endüksiyonlu ocak gözlerine ek güç verir. Büyük miktarda su çok
hızlı bir şekilde kaynatılabilir.
1. Açma/Kapama tuşuna
pişirme derecesi göstergesinde 0 yanıp
sönene kadar basın. Kısa bir sinyal sesi duyulur.
2. Yüksek ateşe getirmek için Yüksek ısı tuşuna
bir kez basınız.
Pişirme derecesi göstergesi
(booster) işaretini gösterir.
3. Yüksek ateşi kapatmak için eksi tuşuna
basın.
veya açma/kapama tuşuna
65
Kullanım
TR
Pişirme başlangıcı otomatiği
Pişirme başlangıcı otomatiğinde pişirme işlemi 12. ısı derecesi ile başlar.
Belirli bir süre sonra ocak, otomatik olarak daha düşük bir devam ısısına (6 ile
11 arasında) geçer.
Pişirme başlangıcı otomatiği fonksiyonunun kullanılması halinde, elektroniğin
kendiliğinden geriye atması nedeniyle, sadece onu takip edecek ve yemeğin
pişmeye devam etmesini sağlayacak olan devam ısısının seçilmesi gereklidir.
Pişirme başlangıcı otomatiği, soğuk olarak konan, yüksek ısıda ısıtılan ve
devam ısısında sürekli kontrol altında tutulması gerekmeyen yemekler için
uygundur (örneğin et çorbasının pişirilmesinde).
1. Ocak gözlerinden birini açınız. Tencereyi koyun.
tekrar basılması ile
2. Isı derecesini 12’a ayarlayınız. artı tuşuna
pişirme başlangıcı otomatiği devreye girer. Pişirme derecesi göstergesi
gösterir.
3. Hemen ardından eksi tuşu
ile 6 ile 11 arasında daha düşük bir
devam ısısı seçiniz. Bir sinyal sesi gelir.
ve seçilen müteakip pşirme derecesi dönüşümlü olarak yanıp söner.
4. Böylece pişirme başlangıcı otomatiği, programa uygun biçimde
çalışmaya başlar. Belirli bir süre sonra (bkz. Tablo) pişirme işlemi, devam
ısısı ile devam eder.
Ayarlanan ısı
derecesi
Pişirme başlangıcı
otomatiği
Süre (Dak:Sn)
6
7
8
9
10
11
12
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
-
Uyarı
• Pişirme başlangıcı otomatiğinin
aktive edildikten sonra aynen
bırakılmasında ve daha düşük bir müteakip pişirme derecesi
seçilmediğinde, ocak gözü otomatik olarak kapanır.
• Yüksek bir ısı derecesi veya yüksek ateş seçilmesi halinde, pişirme
başlangıcı otomatiği, muhtemelen azami ısı limitinin aşılacağı nedeniyle
kapanabilir (bkz. Yüksek ateş kumandası).
Power yönetimi
Yüksek ateş kumandası İkişer ocak gözü, teknik nedenlerden dolayı, tek
modülde toplanmıştır ve azami güce sahiptir.
Ocağın yüksek bir ısıya ya da yüksek ateş derecesine ayarlanması ile bu güç
limitinin aşılması halinde, yüksek ateş kumandası devreye girerek, ilgili ocak
gözü modülünün ısısını düşürür.
Bu, o ocak gözünün göstergesinde gösterilir.
Modül (Power yönetimi)
66
Temizlik ve bakım
Temizlik ve bakım
• Ocağı temizlemeden önce kapatınız ve soğumasını bekleyiniz.
• Cam seramik ocak, hiç bir şekilde buharlı temizleme aleti ya
da benzeri bir aletle temizlenemez!
• Ocağı temizlerken açma / kapama-tuşunun sadece çok kısa
üzerinden geçilmesi gerektiğine dikkat ediniz. Böylelikle
ocağın yanlışlıkla açılmasının önüne geçmiş olursunuz!
TR
İnatçı kirler
İnatçı kirler ve lekeler (kireç lekeleri, sedefimsi parlayan lekeler)
ocak el değecek şekilde sıcak ise daha kolay temizlenirler.
Bunun için piyasada satılan bilinen temizleme maddelerini
kullanınız. Madde 2’de belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Taşma artıklarını önce ıslak bir bezle yumuşatınız ve ardından
kalan kirleri cam seramik ocak yüzeyleri için özel olarak üretilmiş
bir spatula ile temizleyiniz. Ardından yüzeyi madde 2’de
belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Cam seramik ocak yüzeyi
Önemli! Asla iri pütürlü ve çizici tencere temizlik maddeleri, pas
ve leke çıkarıcılar türünden sert temizlik maddeleri
kullanmayınız.
Her kullanımdan sonra temizlik
1. Ocağın yüzeyinin kirlenmesi halinde, en güzeli her
kullanımdan sonra temizleyiniz. Bunun için nemli bir bez ve çok
az bulaşık deterjanı kullanınız. Ardından ocak yüzeyini, üzerinde
deterjan kalıntıları kalmayacak şekilde temiz bir bezle
kurulayınız.
Haftalık bakım
2. Tüm ocak yüzeyini cam seramik temizleyici ile haftada bir kez
esaslıca temizleyiniz.
Bunu yaparken temizlik maddesini üreten firmanın talimatlarına
mutlaka dikkat ediniz.
Temizlik maddeleri, sürülürken suya ve kire dayanıklı koruyucu
bir tabaka bırakırlar. Tüm kirleri üzerinde toplayan bu tabaka,
temizlerken kolayca çıkar. Ardından ocak yüzeyinin temiz bir
bezle kurulanması gerekir. Ocak yüzeyinde kesinlikle temizlik
maddesi artığı kalmamalıdır, çünkü bunlar, ocağın ısınması
sırasında reaksiyona girerek, ocak yüzeyinde istenmeyen
lekelere yol açarlar.
Yanmış şeker ve erimiş plastikleri daha sıcak haldeyken hemen
cam spatulası ile kazıyınız. Ardından yüzeyi madde 2’de
belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Patates soyarken veya salata temizlerken ocak yüzeyine
düşmesi muhtemel kum taneleri, tencereyi ileri geri iterken,
ocağın çizilmesine yol açabilirler. Bu nedenle ocak yüzeyinde
kum taneleri kalmamasına özen gösteriniz.
Ocaktaki renk değişimleri, cam seramiğin fonksiyonunu ya da
sağlamlığını olumsuz yönde etkilemez. Bunlar, ocakta bir hasar
anlamına gelmeyip, temizlenmedikleri için yanıp kalmış
artıklardır.
Parlayan
yerler,
tencere
tabanının
sürtünmesinden
kaynaklanırlar, özellikle de alüminyum tabanlı tencere ya da
uygun olmayan temizlik maddesi kullanılması halinde meydana
gelirler. Bunlar, piyasada satılan bilinen temizlik maddeleri ile zor
temizlenirler. Bir kaç kez temizlemeniz gerekebilir. Fazla etkili
temizlik malzemelerinin kullanılması ve tencere tabanlarının
sürtmesi nedeniyle, ocağın yüzeyinde zamanla aşınmalar
meydana gelir ve koyu renk lekeler oluşur.
67
Problem çıkarsa ne yapmalı?
Problem çıkarsa ne yapmalı?
İşin ehli olmayan kişiler tarafından cihazla oynanması veya bir
takım tamirler yapılması, elektrik çarpma ve kısa devre rizikosu
yüzünden son derece tehlikelidir. Yaralanmalardan ve cihazda
arızalardan kaçınılması için, uzman olmayan bu türden kişilerin
cihazdan uzak durmaları gerekir. Bu tür işlerin, sadece, örneğin
teknik müşteri servisi gibi, elektrikçiler tarafından yapılması
şarttır.
Lütfen dikkat
Cihazda arıza meydana gelmesi halinde, lütfen önce bu kullanma
talimatı yardımıyla arızayı kendiniz giderip gideremeyeceğinizi
kontrol ediniz.
Aşağıda bazı arıza türlerinin giderilmesi hakkında bilgiler yer
almaktadır:
Sigortalar durmadan atıyor mu?
Teknik servisi arayınız ya da bir elektrikçi çağırınız!
Endüksiyon ocağı açılamıyor mu?
• Evin sigorta tertibatı (sigorta kutusu) atmış olabilir mi?
• Fiş takılı mı?
• Ocak gözleri kilitli mi (çocuk kilidi), yani
işareti mi
görünüyor?
TR
Ocak veya ocak gözü aniden kapanıyor ve
çizgileri veya
F7 mi görünüyor?
• Dokunmatik kontrol sensör tuşlarının üzerine yemek taşmıştır
veya üzerlerinde başka cisimler vardır. Lütfen temizleyin.
• Elektronik fazla ısınmış durumdadır. Ocağın kaplamasını
kontrol ediniz ve yeterince havalanma imkanı olmasına dikkat
ediniz.
Pişirme derecesi göstergesi mi yanıp sönüyor?
Ocak gözlerinden biri açılmıştır ve üzerine tencere konulmasını
beklemektedir (tencere algılama fonksiyonu). Ancak bundan
sonra ısı gelecektir.
Üzerine tencere konulmasına rağmen pişirme derecesi
göstergesi yanıp sönmeye devam mı ediyor?
Konulan tencere endüksiyona uygun değildir veya çapı çok
küçüktür.
Tencerelerden ses mi geliyor?
Teknik bir durumdur, endüksiyon ocağı ya da tencere için
herhangi bir tehlike teşkil etmez.
Ocağın kapatılmasından sonra da soğutma fanı mı çalışıyor?
Bu normaldir, elektronik sistem soğutulmaktadır.
Ocak yüzeyinden sesler mi geliyor (çatır- çutur sesleri)?
Teknik bir durumdur ve önlenemez.
Ocak yüzünde çatlaklar ve kırıklar mı var?
Cam seramikte meydana gelebilecek kırılmalar, çatlaklar ya da
diğer hasarlarda elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur. Cihazı
hemen kapatınız. Hemen sigortayı kapatıp, müşteri servisini
arayınız.
• Sensör tuşlarının üzeri nemli bez, sıvı veya metal bir cisimle
kaplı olabilir mi? Lütfen üzerinden alınız.
• Yanlış bir kap kullanıyor olabilir misiniz? Bkz. Bölüm
„Endüksiyon ocağında kullanılacak kaplar“.
68
Montaj talimatı
TR
Mutfak marangozu için emniyet bilgileri
Havalandırma
• Ocağa yakın mutfak garnitürlerinin ahşap kaplama, yapıştırıcı
veya plastik kaplamalarının ısıya dayanıklı olmaları gereklidir
(>75°C). Ahşap kaplama ve plastik kaplamalar, yeteri kadar
ısıya dayanıklı olmamaları halinde, şekil değiştirebilirler.
• Ocak ile bunlar arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
• Ocağın arkasındaki tezgahta masif tahtadan duvar çubukları
kullanılabilir, ancak bunların montaj şemasına uygun olarak
yeterli mesafeye sahip olmaları gereklidir.
• Çukurlukların, montaj şemasına uygun olarak arkaya doğru
asgari mesafeye sahip olmaları gereklidir.
• Ocak, yüksekçe bir dolabın hemen yanına monte edilecek ise
en az 40 mm’lik bir güvenlik mesafasi bırakılması
gerekmektedir. Yüksek dolabın yan tarafı ısıya dayanıklı
malzeme ile kaplı olmalıdır. Ancak teknik nedenlerle
mesafenin en az 300 mm olması gerekir.
• Ocak ile davlumbaz arasındaki mesafe, en az davlumbaz
montaj talimatnamesinde belirtildiği kadar olmalıdır.
• Ambalaj malzemeleri (plastik folyo, stiropor (köpük), çivi v.b.)
çocuklardan uzak tutulmalıdır, aksi takdirde tehlike
arzedebilirler. Küçük parçaları yutabilecekleri gibi, folyolardan
da boğulma tehlikesi olabilir.
• Alt dolabın arkası tezgah bölümünde açık bırakılmalı ve
böylelikle hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.
• Tezgah altında cihazın eni boyunca hava girişinin oluşması
için mobilyanın ön travers çubuğunun çıkarılması gereklidir.
• Tezgahın alt bölümündeki muhtemel traverslerin en azından
tezgah kesitinde çıkarılması gereklidir.
• Endüksiyon ocağı ile mutfak mobilyası veya beyaz eşyalar
arasındaki mesafe, endüksiyon için yeterli hava akımı olacak
şekilde bırakılmalıdır.
• Cihaz beraberindeki zırh ile havalandırma ve hava boşaltma
deliklerinin termik olarak birbirinden ayrılması tavsiye edilir.
Böylece ısınan havanın soğuk hava emme tarafına geri
gitmesi önlenir.
• Dikkat! Zırh, havalandırma ve hava boşaltma deliklerini
kapatmamalıdır, gerekirse mesnete kadar mobilyayı veya
monte cihazını kısaltın.
• Radyal akım fanı olmaksızın aşağıdan, örneğin fırından gelen
sıcaklık nedeniyle aşırı ısınmalardan kaçınılmalıdır.
• Hazır mutfak ocaklarında piroliz işletiminin olması halinde,
endüksiyon ocak kullanılamaz.
Montaj talimatı
Montaj
Önemli bilgiler
• Ocak mobilyalı kısımların üzerinde duruyorsa (yan paneller,
çekmeceler, v.b.), ocağın alt tarafına asgari 20 mm mesafede
bir ara plaka monte edilmesi tavsiye edilir.
• Yangına yol açma tehlikesi nedeniyle yangın çıkarabilecek,
kolay alev alabilen veya ısıdan şekil değiştirebilen cisimler
ocağın hemen yanına ya da altına konulmamalıdır.
• Çekmece üzerine montajda çekmecede mümkün olduğunca
sivri cisimler bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Bunlar
ocağın alt tarafına sıkışıp, çekmecenin açılmasını bloke
edebilirler.
Ocak contası
Montajdan önce ambalajın içindeki conta lastiğinin hiç boşluk
kalmayacak şekilde ocağa takılması gerekir.
önde
zırh
Tezgah kesimi
Tezgah kesiminin iyi ve düz bir testere ağzı veya freze ile
mümkün olduğunca hassas biçimde yapılması gerekir. Sıvı
kaçmasını önlemek amacıyla kesik yerlerin sonra mühürlenmesi
gereklidir.
Ocak yüzeyi kesimi şemalara göre yapılır.
Cam seramik yüzey, mutlaka düz ve eşit durmalıdır.
Tespitlenmesi ya da desteklenmesi cam yüzeyin kırılmasına yol
açar. Ocak conta lastiğinin iyi oturup oturmadığını ve boşluk olup
olmadığını kontrol ediniz.
Cam seramik yüzey, klips ya da köprüler ile sabitlenir.
• Ocak kenarı ile tezgah arasına ya da tezgah ile duvar arasına
ve böylelikle alta monte edilmiş muhtemel elektronik aletlere
sıvı kaçması engellenmelidir.
• Ocağın düz olmayan, örneğin seramik veya başka tür bir
malzeme ile (fayans) kaplı tezgahlara montajında ocak
üzerinde conta lastiği varsa bunun çıkarılması ve ocak
yüzeyinin tezgahla arasında su geçirmezliğinin plastik
maddelerle (macun) sağlanması gereklidir.
• Ocağı kesinlikle silikonla yapıştırmayınız! Aksi takdirde
ocağın ileride çıkarılırken hasar görmemesi mümkün değildir.
69
Montaj talimatı
Ölçüler mm cinsinden
TR
Klipsler
• Klipsleri belirtilen aralıklarla tezgah
kesitine monteleyiniz.
Yatay
tespit
nedeniyle
yükseklik
düzlemesi gerekmez.
Önemli: Klipslerin yatay tespiti, tezgaha
düz oturmalıdır (kırılma tehlikesinden
kaçınma).
Model
• Şemaya göre ocak yüzeyini sola dayayınız
(a), ortalayarak düzleyiniz (b) ve
klipsleyiniz (c).
• Klipslerin sağlamlaştılması için vida
takılabilir.
Önemli!
Eğri
yerleştirme
veya
tespitleme
nedeniyle cam seramik yüzeyin montaj
esnasında kırılma tehlikesi vardır!
Bitişik duvarlara asgari mesafe
Freze ölçüsü
Ocak dış ölçüleri
Arka duvara kablo yerleşimi
Montaj yüksekliği
Ölçüler mm cinsinden
Köprü
• Ocağı yerleştiriniz ve ortalayarak
düzleyiniz.
• Alttan köprüleri vidalar ile öngörülen
deliklere takınız ve sıkıştırınız.
Vidaları sadece elle bir tornavida ile
sıkıştırınız, akülü tornavida kullanmayınız.
• İnce tezgahlarda köprülerin doğru
pozisyonuna dikkat ediniz. Denge için
köprüde metrik vida kullanılmalıdır.
Model
Bitişik duvarlara asgari mesafe
Freze ölçüsü
Ocak dış ölçüleri
Arka duvara kablo yerleşimi
Montaj yüksekliği
Önemli!
Eğri
yerleştirme
veya
tespitleme
nedeniyle cam seramik yüzeyin montaj
esnasında kırılma tehlikesi vardır!
70
Montaj talimatı
TR
Elektrik bağlantısı
Teknik veriler
• Elektrik bağlantısı, sadece yetkili uzman tarafından
yapılabilir!
• Yerel elektrik kurumunun bağlantıya ilişkin yasal talimatlarına
tamamiyle uyulması gereklidir;
• Cihaz bağlanırken, cihazın 3 mm’lik kontak açılım mesafesi ile
tüm kutuplu olarak şebekeden ayrılmasını sağlayacak bir
düzenek öngörülmelidir. Uygun ayırma tertibatları olarak, LS
şalteri, sigortalar ve otomatik şalterler sayılabilir.
• Bağlantı ya da tamirat esnasında cihazı bu tertibatlardan
biriyle elektrikten kesiniz.
• Topraklama, gerilim boşaltımı gerçekleşmemesi halinde,
bağlantı kablosunun elektrik yüklü damarlarından sonra
gerilimde kullanılacak şekilde uzun tutulmalıdır.
• Kablo fazlalığı, cihazın altındaki montaj bölümünden dışarı
çekilmelidir.
• Lütfen, şebeke geriliminin cihazın üzerindeki levhada belirtilen
ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.
• Montajla tam bir temas koruma sağlanmış olmalıdır.
• Dikkat: Yanlış bağlantı, cihazın elektronik sisteminin
bozulmasına yol açar.
Fabrika çıkışında bağlantı hattı mevcut
• Ocağı, fabrika çıkışında ısıya dayanıklı bağlantı hattı ile
donatılmıştır.
• Bağlantı hattının fişle teçhiz edilmemiş olması halinde şebeke
bağlantısının
bağlantı
şemasına
göre
yapılması
gerekmektedir.
• Bu cihazın elektrik kablosunun hasar görmesi halinde özel bir
bağlantı kablosuyla değiştirilmelidir. Tehlikelerden kaçınmak
için, bu, sadece üretici firma veya onun müşteri servisi
tarafından yapılmalıdır.
Ocak ebatları
Ocak yüksekliği / eni / derinliği
mm 52 x 600 x 520
52 x 800 x 520
Ocak gözleri
Ön sol . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arka sol . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arka sağ . . . . . . . . . . . . . . . .
Ön sağ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kW
kW
kW
kW
2,8
2,8
2,8
2,8
Ocak komple . . . . . . . . . . . . . kW 7,2
Bağlantı değerleri:
Şebeke gerilimi . . . . . . . . . . . . . . . 380-415V 2N~, 50-60 Hz
Komponent nominal gerilimi . . . . . 220 - 240V
İlk çalıştırma
Ocağın montajı ve besleme gerilimi (şebeke bağlantısı)
yapıldıktan sonra kumanda önce test işletimi yapar ve müşteri
servisi için servis bilgisi gösterilir.
Gösterge 30 saniye sonra veya herhangi bir tuşa basılmasıyla
söner.
Önemli: Elektrik bağlantısında dokunmatik kontrol sensör tuşları
üzerinde herhangi bir cisim bulunmamalıdır!
Yeşil-Sarı
Bir sünger ve çalkalama suyu ile ocağın yüzeyini siliniz ve
ardından kurulayınız.
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Beyaz
Beyaz
Kahverengi
Kahverengi
Siyah
Siyah
Yeşil-Sarı
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Beyaz
Kahverengi
Beyaz
Kahverengi
Siyah
Siyah
Bağlantı imkanları
* Dikkat! 220 - 240 V 3~ 'luk özel bağlantı!
71

Podobne dokumenty

dairesi gelirler

dairesi gelirler miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.

Bardziej szczegółowo

metalowa Kaplama

metalowa Kaplama miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.

Bardziej szczegółowo

PL - Nakupka.cz

PL - Nakupka.cz Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné ...

Bardziej szczegółowo

devreler elektronik

devreler elektronik mogą stykać się z gorącymi strefami grzejnymi. • Płyty ceramicznej nie należy używać jako miejsca do odkładania przedmiotów.

Bardziej szczegółowo