BADANIE NARA ENIA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRA

Komentarze

Transkrypt

BADANIE NARA ENIA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRA
†HA
&
"##6<3-YS!Y, 2013, pp. 87-96
ƒ&6‹ˆ‹Š´‡4H‹Šˆ‹‹‡
$1,*"6S
6#%$6!a!d
79
%
0\ŠˆŠˆ‹6#i0\Šžˆ´Šˆ‹.3.30\30.09.2013
%$%)!")%#%k")!%;)&()%#!;6'%a11"(
#%k'k%#)"()%*""*"# %:)"'&6)"
#"()%*)'&R;#6`$6"a8`&6)_&!
"6#6"1$1"(›
0
iO["h
"3
+/
30313&++
$i
ƒ # *% > $‰ "‰ # H˜ *˜‰
# ˜ ™ #H˜ A " # #˜ $ #"
˜*˜‰H7"‰µ="A
##™˜%H%$""$$>
#˜#%#*H
'H# $ "$ " "$$> $ µ* #˜ " "
>#²$#*#A"
H%#"‰²#˜$#˜$
µ*""$$
Ÿ&&H%>"%#*H##˜
Š#"##*˜‰6"7#‹ž<‹ž„…=$7#´ˆ<‡ˆ„…=
(#˜H"##"6)+„¨ˆˆ>ƒ+‹´ˆˆ>@„!+Š‹ˆ
+# *˜‰ " # #™ " # ˜ #
#>##>###*˜‰$#H#$*
$"#+#)+„¨ˆˆ>ƒ+‹´ˆˆ@„!+#˜"
+>"$*"‰
™+‰"™%""$
$$ƒ"##">#
H˜H""
$ " ‰ µ *> # " #™˜ " # > " #
H #" # H µ* "> ˜
#% " "$ A "
##*H#˜#˜˜">$%
˜#"‰
++Y
;8$#–#$#H8#5#>8
5"#;###"####"5#7#>
1
Ÿ$% ?"$> " &# < %# &# >
"#‹¦>ˆ‹žˆ‹A#>"#"#¸"*<‡ˆÖ"&#JH<
"9#&#"$H<‡ˆÖ
2
Ÿ$% ?"$> " &# < %# &# >
"#‹¦>ˆ‹žˆ‹A#>"#¸"*<‡ˆÖ"&#JH<
"9#&#"$H<‡ˆÖ
Ð'*(94!"H?"
87
TECHNIKA I TECHNOLOGIA
BiTP Vol. 31 Issue 3, 2013, pp. 87-96
DOI:10.12845/bitp.31.3.2013.15
#H"=H"##!#"#####5#>####
""$8"###
?#"$8"###H"###"##H####
H§##H#"$8"$'H###
$5"#"##"$8"##
œ# ## " H && # 88$# # ##" ###6
5" 7– H ‹ž‹ž„…= 7´ˆ‡ˆ„…= ! "# # H" ###6)+„¨ˆˆ>ƒ+‹´ˆˆ@„!+Š‹ˆ
!5"###5"H"8#$"$H#HH#"
###""5"H"""$H#)+„¨ˆˆ>ƒ+‹´ˆˆ@„!+###
#"H$"H"H"#H88$#
?"$8"#####88$##H####"5"
"$8"##$„##">"#$#"$
transmission and reception of information for all types of handsets used. The measurements and assessment of electric
$8"#$H##""##5#7##>#H"=#
$###"$8"##$5"#"#"5"7#
#"#"58"##5"
#8"#=$H#55&####""##
5#""$8"#$5"#$"H"#7"#
$"H"##=
,3\radiotelefony, pola elektromagnetyczne5*˜‰²">*˜‰²$
0\"####>"$8"#>5">
,\$"*
3\$"#8"
S-1
9
+H " * #™
$ # *˜‰ H #* ˜ "$$
#™+>˜H˜ #*H # H˜*#˜#²#*#˜
A"H%#$
# #™˜ ™#˜ ™#"‰˜‰#H*$"
""$">*$" ˜% *˜‰ H < " º‹»ºŠ»º»º‹‹»
º‹»AŠˆ‹‹$H&'97„™'$%9=#"H%"$
"H#*>#˜˜
™*""$
™#"‰ 79;=> ˜ *˜‰ H>
#™ H * # "#8 " 9; $
Š> " ‰# H " " º‹» A ˜
### $ > #$"
>"$˜$*
*$"+">#™˜˜$>"˜™#"‰
88
™""$$>*A"™#"‰>"˜#™™#"‰#"##*˜‰
H H" ## "> # * "> "$˜ #*#$#H#gii promieniowania pola elektromagnetycznego.
Zgodnie z powszechnie akceptowanymi wymaga ™ ˜ #*˜˜ ˜ $ # " "$$ *˜$ $>˜#H"%">##H‰²**‰$$ #* +'9 º»º‡» ##˜6™nie pola elektrycznego i magnetycznego, zmierzone
#Hµ"">"H
H‰"#
A # #™
#"##*˜‰H 7"= # "#
# %# + 7+=
H% $ ""$$>#˜
˜ " # %#*H
TECHNIQUE AND TECHNOLOGY
BiTP Vol. 31 Issue 3, 2013, pp. 87-96
DOI:10.12845/bitp.31.3.2013.15
S-;Z0,Zn
70
#" " H" "#˜˜*˜‰#H#>
#˜###
*˜‰H+
H" ## " $˜ ‰˜ 7# H=> " ™ " # #™$H#
#"˜#™H‰
™#H˜$˜#‰˜(#˜##$#™$*™‰##
#™##>"H""˜ ˜ *˜‰ ™ ™#"$*‰˜#"#µ
#" " *˜‰ H "²  #wowe grupy:
y " ‰ < #[email protected]˜*˜‰²" H# *> * ‡ Ÿ
$"™>#*%"###"‰>#˜
"#˜$™˜%#
+
y "µ<#˜˜ # "˜ Ÿ$"™>"+##">
#˜$˜"H‰$™˜% *˜‰ H #+Ÿ˜*˜‰²
H#‹‡<Šˆ
y "#<@˜$
˜#™˜˜‰˜H#*Šˆ<ˆ
$"™##™#˜
eksploatowane.
(# " µ #˜> H ™#
#" #™ ## "*˜™"#A˜#
$˜%#
H"˜µ
#* #" #A$˜%>#" > ##
>#˜$˜>"
*˜H">"#"$*‰##
™‰#""-
#˜"HH>"H#"
#> H² "" "$*‰Hº‹ˆ»
d-
+,Zn.07
70
" # ##
*˜‰H## + " &# <
%#&#*H ˜ #" ˜%
*˜‰HA™**‡
#"Š‡## + Ÿ"" # ™#™#"‰H"%
#*H79‹=6
y # ‹ž<‹ž„… < *˜‰² ""˜##™$*#"
H#*>#™>
*#"$>
y # ´ˆ<‡ˆ„… < *˜‰² $
"˜ ##™ $*# "H#*˜#‰˜> ˜ #™ ˜*>*
##*˜>
y )+„¨ˆˆ<#H"" "˜ ## $*# ‰ ™#"‰ ´´ˆ<¨¦ˆ„…> ™‰
#H##>
y ƒ+‹´ˆˆ<#H"" "˜ ## $*# ‰™#"‰‹ž‹ˆ<‹´´ˆ„…>™‰#H#"#>
y @„!+Š‹ˆ<#"˜##™
$*#˜#‰˜*˜%>#™˜H#"#*$*#"$
###>"˜*˜ ™ #" "H"#˜##*˜‰" $ + +# *˜‰"##™‰# ˜ #
#> # # +# *˜‰ $ # H #
$* $" # ###)+„¨ˆˆ>ƒ+‹´ˆˆ@„!+#˜
%"
+>"$*"‰
#" ˜ *˜‰ H 7"= #˜ ˜ ˜#™˜H" ## " > #-
89
TECHNIKA I TECHNOLOGIA
BiTP Vol. 31 Issue 3, 2013, pp. 87-96
DOI:10.12845/bitp.31.3.2013.15
"‰²„$˜²
™# # " "$$˜™##™$ ™#"‰ 9" #
µ#˜˜˜
#‹ˆ<Š‡AA"
‰˜‰˜
#‹<‡A>#"
˜#™#˜˜*ˆ>Š‡<ŠA>"‰$##
*˜‰
Y- 0.023
3
+/
™ + "
elektromagnetyczne wykonano w oparciu o pomia‰"™%""$
7?>$">D4=$$7…>$>
'4="‰*>
#H˜ H " ## "Ÿ#*$˜‰"˜"#
º‹Š»
Ÿ$$##H*6
y 8™ ™#"‰ " "$$$˜H" *˜‰ H ##
#"$ +9„ˆˆˆ >
˜˜4
‡ˆ‹4ˆ‹ ‰ # " "$ # ™#"‰ Šž„… < )…> #
ˆ>Š‡D4 ‡ D4> ˜ "ra widma,
y szerokopasmowe pomiary punktowe pierwotnego
" "$ 7H$ H‰˜
"H#H=*H"
˜%*˜‰H## ?„9ˆˆ 9 „ A" • )" ˜ #˜ ´Š‰#™"
"$ # ™#"‰ ‹ˆˆ… <
)…>#ˆ>´ˆˆD4>
y szerokopasmowe pomiary punktowe pierwotne$ " $$ * H" ˜%*˜‰H##
?„9ˆˆ 9 „ A"•)"˜#˜‹ˆŠ
‰ # ™ "
$$#™#"‰Šž„…<
‹)…>#ˆ>ˆŠ‹¦'4
„"H)*[email protected]™„7)@„="H˜&&78"-
90
#$ ' ' ˆ¦‹= 9
#"™#˜H"#>˜
""$#™
pierwotnego pola elektrycznego i magnetycznego
#H*º»º‡»
Ÿ $"™ "
# # + 7" ‰> µ #=> #>##H™6
y *#""$$
* " ‰ 7#H=>
y ™ " "$ $$
™ #"µ™˜#H˜##˜>
y ™""$" ## #"#™#"˜#˜#™˜Hdynku.
* #$ " "magnetycznego, wytwarzanego przez radiotelefon
#™*"$*‰²˜$™™#$#"$*
zdalnym odczycie wyniku pomiaru z miernika przez
#˜ *˜ > ™# "$*‰ ™ ˜ " #˜ ˜ 7 ‹ˆ žˆ => #* "
###™H>*H"
X-60+
233
+/
Zgodnie z wymaganiami prawa pracy pracowni%#*H""$$˜"$²ºž»
º´»º‹‡»º‹ž»6
y 7 07, kiedy podlega˜*#*H$">
$% # "‰ >
H˜ " # H
7+= A ™#"‰ #*˜‰²"˜$˜ #˜ " ‰ ™ " "$¦>žD4>$$ˆ>ˆŠ'4
y 707>#˜#"#">"H² #" # H
µ*"#*H
#% ""$>-
TECHNIQUE AND TECHNOLOGY
BiTP Vol. 31 Issue 3, 2013, pp. 87-96
DOI:10.12845/bitp.31.3.2013.15
H˜"#‰"H$ 7+ ã +Ÿ= +˜ " ™ #˜$™#>
˜$#H
y 7.7>#˜#" " # H 7+
=> "$˜H 7 " H² H
#" H = ƒ" ## *˜‰ # H""™˜cym 200V/m, lub pola magnetyczne przekracza˜ˆ>‡'4
m-1.0
m-S-#0
3n
*""$$ " ‰ #˜ H™˜
$ " ˜ Ÿ###>##*> " * "H#"˜#
Ÿ#™#"H
*##™
* " " "$ 9˜ $˜ ² #™ * #$
H™‰*º‹ˆ»
Š<‡ # ™ "
"$$$$# + # # # > $"™ HJA…&)…>‰
#" ˜% *˜‰ H‹Š"##"$˜HJAŠˆ"˜
H…&)…>¦"##
$$ ˜ ™ H
HJA…&)…#?ƒ'+
@˜ $ ‰ #˜ "#˜ $™ " # + ˜ *˜‰² ™ # ˜ *A˜˜##"#?ƒ'+
## $ # "‰² H H JA …&)… ˜ ™#˜7‹A="H™#˜˜
‰˜ 7A=> * #™ #™$
*ŸH%#+
>˜#>H²
# ‰² #‰² *˜%"™#H#*
" ‰ ˜ $#*"H…&)…
Przeprowadzone pomiary i ocena pola elektrycz$ $$ ™#"‰ #
‹ž<‹ž„… # ´ˆ<‡ˆ„… " ‰ 7#H= *> # "#™""$# 7$ # $%
= Ÿ#™$ " "$$
# ## #™
H#*H"‹
# # H "˜#™"$*‰˜*$‰˜$™™#""$##$"H
‰79Š‡=„#"##™$ " "$ # #*´ˆ‹ˆˆ""##"$ # ?ƒ'+ 7!H" ‹= A#˜>#H˜#™H" " $˜ ² #™
w polach stref ochronnych.
m-d-#0
3¨
)* µ* " "$$
"µ#˜>#˜#*"H˜$###'
#˜ $ "> " *˜˜$>™
"#™˜>
"$*‰
9¦™""$$# #" " H"$µ‹‡
$#
#+
"""$™#"‰‹ž<
‹ž„…> " µ˜#™
* "‰² #™ # " H ”— ˜ ""$™˜ # º‹‡»###7> = # # #™ # H @ " #™ ˜ 7" #
# #= # ""˜#
91
TECHNIKA I TECHNOLOGIA
BiTP Vol. 31 Issue 3, 2013, pp. 87-96
DOI:10.12845/bitp.31.3.2013.15
"H 79 ¦= A " $$ # #™ " # ™#H
m-Y-#0
3
7
## " H² #" " " #
##H˜#*H"H˜$
H
9ž#‰‰
#">‰"$™""$##
‹ˆ7‹‡ˆˆH=###"Š‡## 7*˜ ‡ˆ ##= "  # H˜
*˜ " "#H™˜#$
punktu alarmowania.
A#"##""™""$-
‰ ˜ #8 H 7#=º¨»„#" ‰² ™ " "$ #*
‡>D479ž=A#˜>*˜
H˜##"#˜""$#
^-0+
" "$#™#"‰
‹ž<‹ž„…7*˜‰²"=´ˆ<
‡ˆ„… 7*˜‰² $= "‰µ*>#" #™˜ " # >"#H>#" # H µ* "
˜#%
""$A " # #*H#˜#˜˜
">$%˜#"‰
Tabela 1
69/33
/+/
/
9707
97Z
2,0
32n
Table 1
#/3
0+/
[30/3.3+.3h3i3
i
3++
0
+,Zn
++
+
73
i
3
/
0
"$%&
03/,nl0
$
+
•+–
33
"3
[30
3+/
/
[30
0
0
– h
– h
¦‡
ˆ<´ˆ
ˆ
ˆ<‡‡
90
´‡<‹ˆˆ
‡ˆ
ˆ<´ˆ
#-S-A##%#+˜*˜‰H
7H%&&=
/-S-A"##5##H+;+58#7#"#–###&&=
92
TECHNIQUE AND TECHNOLOGY
BiTP Vol. 31 Issue 3, 2013, pp. 87-96
DOI:10.12845/bitp.31.3.2013.15
#-dA™""$"$*‰#"˜%
*˜‰H˜##"7…<H…&)…J<HJA+
<#+ã+Ÿ<#+
<#H=
/-d?"8"#$##"###5"##
##""##5#7…<…&)…J<JA+<$"H"
##H"#+ã+Ÿ<"#+
<H#=
#-Y-A™"$$"$*‰#"˜%
*˜‰H˜##"7…<H…&)…J<HJA+
<#+ã+Ÿ<#+
<#HÐ<*‰²=
/-Y-„$8"#$##"###5"##
##""##5#7…<…&)…J<JA+<$"H"
##H"#+ã+Ÿ<"#+
<H#Ð<##5#5=
93
TECHNIKA I TECHNOLOGIA
BiTP Vol. 31 Issue 3, 2013, pp. 87-96
DOI:10.12845/bitp.31.3.2013.15
#-X-A™""$"$*‰#"˜%
*˜‰H˜##$7?ƒ'+<J<#?ƒ'+HJA
?ƒ'+<…<#?ƒ'+H…&)…+<#+ã+Ÿ<#
+
<#H=
/-X-?"8"#$##"#####
##""##5#7?ƒ'+<J<#?ƒ'+JA?ƒ'+<…<
#?ƒ'+…&)…+<$"H"##H"#+ã+Ÿ<"#
+
<H#=
#-V-A™"$$"$*‰#"˜%
*˜‰H˜##$7?ƒ'+<J<#?ƒ'+HJA
?ƒ'+<…#?ƒ'+H…&)…+<#+ã+Ÿ<#
+
<#HÐ*‰²=
/-V-„$8"#$##"#####
##""##5#7?ƒ'+<J<#?ƒ'+JA?ƒ'+<…<
#?ƒ'+…&)…+<$"H"##H"#+ã+Ÿ<"#
+
<H#Ð<##5#5=
¨
TECHNIQUE AND TECHNOLOGY
BiTP Vol. 31 Issue 3, 2013, pp. 87-96
DOI:10.12845/bitp.31.3.2013.15
#-m-A™""$˜+
˜˜#*#7+<#+ã+Ÿ<#
+
<#H=
/-m-9#"#"8"#$##5"5"##H+;+5
"5"›#H7+<$"H"#+ã+Ÿ<"#
+
<H#=
#-^-A‰#">‰‹ˆ#™""$##
#"#˜*˜‰H7+<#
+ã+Ÿ<#+
<#HÐ<*‰²=
/-^-„>5"#‹ˆ##"8"#$###
$#"##5##""7+<$"H"#+ã+Ÿ<"
#+
<H#Ð<##5#5=
¨‡
TECHNIKA I TECHNOLOGIA
BiTP Vol. 31 Issue 3, 2013, pp. 87-96
DOI:10.12845/bitp.31.3.2013.15
H"#&&
$""$”H%#—>8#$"Šˆ‹‹Šˆ‹#
%#*H%#„##"+*($6"&#
<%#&#
*
1. ˜„>Ÿ‰"„>4 * + + " ! 0 > ”„
—>Šˆ‹ˆ>¦‹7¦=>¦ž‹<¦´
2. Bortkiewicz A., +
0", „Pod# „ Æ# —>
Šˆˆ´>7‡´=>#¦ž<´ž
3. '> ) ?> + A>
Ÿ‰" „> < 0
">”%#—>Šˆ‹>
¨7‡ˆ=>#ˆ<Š
 ƒ " ?#$ 9
Šˆ‹4‡[email protected]?Š¦Šˆ‹# " $% # H%#˜$# 8 7" "$=> ƒ @™ @ ?#J‹ž¨4‹
‡ &
&9> & H <: @8© <% )% <,ž«66&¢ >”…"##—>‹¨¨´>ž7=>#¨<‡ŠŠ
6. &?¦ŠŠˆ¨‹‹ˆŠˆˆ‡…# – 8"# " H
"##5#<…man models, instrumentation, and procedures –
‹6 #8 H#7+'9="5##
"#7–$
ˆˆ„…)…=&"?""##>)5>+">Šˆˆ‡
7. ( > ) (> 9 ®+ + 0"®++ % ”%# —
Šˆˆ¨>Š7¨=>#Š<‡
8. ( > ) (> % * H>7=ƒ'$#%#„‰>A!#4!5675%&&>A#>Šˆ‹Š
9. J# A> ) (> 9 +
+ 8
8! 96
w Warszawie> ”%# —> Šˆˆ¨>
¨7‡¦=>#‹<‹¦
10. J# A> Ÿ%# > !K"
>”%#—>Šˆ‹Š>
7´ž=>#‹‡<‹ž
11. „" …> …"" J> "H$ „> 3
++"
* + + 7””œ–566«> ”%#—>Šˆˆž>>#ŠŠ<Š¦
12. !ˆ¦‡´ˆ6ŠˆˆŠ> "
i promieniowaniu elektromagnetycznym w za# ™#"‰ ˆ… ˆˆ)… '# ˆ‹!"$'# ˆ „ miaru i oceny pola na stanowisku pracy.
13. Praca zbiorowa, A>/¨<,1"[email protected]
Humans> ! A…4&" '$ 9# 7&'9=> ## 9"# Šˆ´J>;Šˆ‹‹
‹
<&$ 9> Š6 9– "$ 8"#> D" ‹ˆŠ> &'9
$# 5" $
risks to humans, 2013.
‹‡9˜ „# " +*Š¨‹‹ŠˆˆŠ## #" #™% 7
ƒ+= ™%
7
ƒ
= #" " ‰# > ƒ@ Š‹ž> ‹´>
2002.
16. + )> " !> @HH 9> ?#"
5'>'>ƒ…>+>
?$$!>ƒ……>Design and Dosim1«Ÿ¦)¢@<@/1¢<:3¢2ies> "$# Šˆ‹Š> 7ž=> # ‡¨<
603.
17. +#>644"4Š¦ˆˆ‹
"
0-
60<Šˆ‹‹H*"&#<%# &# H # Ÿ$%?"$ $ &# +" #™
" * "
"$<**
+/-1,*%*+*™)*˜+*HŠˆˆžH#Ÿ$%?"$"&#<%stwowym Instytucie Badawczym.

Podobne dokumenty