komunikat Zarządu Glełdy Papierów WartoŚciowych w Warczawie

Komentarze

Transkrypt

komunikat Zarządu Glełdy Papierów WartoŚciowych w Warczawie
G|EŁDA PAP|ERÓW
WARTOŚCloWYCH
W WARSZAWE
komunikat
Zarządu Glełdy Papierów WartoŚciowych w Warczawie S.A.
z dnia ? paŹdziernika 2O12 roku
(Główny Rynek GPW)
Zarząd Giełdy Papierów Wartośclowych w Warszawie S.A. informuje, że z dniem
3 paŹdzlernika 2072 roku do Programu Wspierania Płynnościprzystąpiła spółka
MAKRUM s.A.
Z chwilą pnystąpienla spółki do Programu Wsplerania PĘnnościjej akcje przestaJą być
kwalifikowane do Strefy NlższeJ PłynnoŚci.
Według stanu na dzień
3 paździemlka 20t2 roku w Programie
Wspierania PĘnności
uczestniczy 139 emitentów.
rśr
Zarząd,! Pr€zes Zarządu - ludwik Sobolewskl
czlonkowae za,ządu - Lidla Adam§ka, Beata Jaro§z, Adam Macisjew§ka
ul, Kslążęca 4, oo-498 Warszawa, tel,22 6z8 32 32, tax 22 628 17
537 77 90, [email protected]
u,
Gieftl8 PapleńJv lvartoŚciowych w Warrzawl€ sA z sl€dłĘ W WarsżawĘ zarBr€strowana pzez §ąd Reronowy dl! m.st. W.r§aawy
w wafsza}Yią pod num€rem KRs 82312, NIP 526-02s-09-72. K.pitBł zakładowy w wysokoŚcl 41.972.000 żlo§/ctl . w całoŚci oplacony.
vrww.gpw.pl
l

Podobne dokumenty