Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na rozwój

Komentarze

Transkrypt

Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na rozwój
AGENDA
SPOTKANIA INFORMACYJNEGO
„Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na rozwój”
Kielce, 2 marca 2016 r.
Godziny
Temat
10.00
Przedstawienie zakresu usług sieci Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich
10.15
Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
11.00
Możliwości dofinansowania dla przedsiębiorców na rozwój
działalności gospodarczej z Programów Umowy Partnerstwa
12.15
Analiza wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020
12.45
Podsumowanie
13.00
Konsultacje indywidualne

Podobne dokumenty