Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Komentarze

Transkrypt

Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Warszawa, 26 sierpnia 2016 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WK-II.9520.1.2016.KI
Pani
Barbara Pełszyńska
Kierownik
Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej PROMIEŃ
Mariówka 1
26-400 Przysucha
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (dalej rozporządzenie
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – Dz. U. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.) przeprowadzona
została w dniach od 18 do 22 lipca 2016 r. kontrola problemowa w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej PROMIEŃ w Mariówce 1, Przysucha (dalej Ośrodek lub NZOZ PROMIEŃ).
Tematyka kontroli obejmowała zgodność informacji zawartych we wniosku o wpis
do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym, dostosowanie ośrodka do potrzeb osób
niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i zapewnienie odpowiednich
warunków do realizacji programów tych turnusów.
Kontrolą objęto turnus rehabilitacyjny realizowany w dniach prowadzenia kontroli.
W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole
kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 22 lipca 2016 r., przekazuję Pani niniejsze
wystąpienie pokontrolne.
Zgodnie
z
zawiadomieniem
o
wpisie
do
rejestru
ośrodków
Nr
OD/14/1/14
z 13 stycznia 2014 r. – Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup
turnusowych osób niepełnosprawnych:
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z padaczką,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z chorobami neurologicznymi,
- ze schorzeniem kręgosłupa,
- z chorobami reumatycznymi,
na turnusy usprawniająco-rekreacyjne.
Celem
turnusu
rehabilitacyjnego
przeznaczonego
dla
osób
niepełnosprawnych
ze schorzeniem kręgosłupa oraz dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich była poprawa stanu zdrowia, zwiększenie zaradności i samodzielności
tych osób poprzez naukę właściwego chodu, postawy, wytrzymałości mięśniowej, poprawę
ruchomości stawów oraz wydolności fizycznej. Zakres oferowanej terapii odpowiada rodzajowi
turnusu określonemu we wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne.
NZOZ PROMIEŃ posiada pomieszczenia i urządzenia zapewniające właściwe warunki
pobytu osób niepełnosprawnych – pokoje, w pełni wyposażona kuchnia oraz stołówka
zlokalizowane są w budynkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek
dysponuje 40 miejscami noclegowymi, obsługiwanymi całorocznie. Uczestnikom turnusów
rehabilitacyjnych zapewnione jest całodobowe wyżywienie, dostosowane do właściwej diety.
Na terenie Ośrodka mieszczą się 3 gabinety lekarskie i 3 gabinety zabiegowe wyposażone
w: umywalki z bieżącą wodą, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia, podstawowy zestaw
do udzielania pierwszej pomocy, aparaty EKG, aparat USG, oftalmoskop, termometry, leki
oraz potrzebne środki medyczne.
Ośrodek posiada pomieszczenia do realizacji aktywnych form rehabilitacji tj. Zakład
Rehabilitacji, składający się z 3 gabinetów kinezyterapii, sali do rehabilitacji ruchowej,
12 gabinetów fizykoterapii, gabinetu do muzykoterapii, gabinetu do terapii fizjoterapeutycznej
indywidualnej, gabinetu do masażu klasycznego, gabinetu z aparatami EEG, gabinetu psychologa
oraz gabinetu logopedy. Gabinety i sale gimnastyczne przeznaczone do przeprowadzenia
kinezyterapii wyposażone są w poręcze do nauki chodzenia, stoły rehabilitacyjne, UGULE
i urządzenia do podwieszania, PRAGMĘ II, rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i kończyn
2
górnych, materace gimnastyczne, drabinki, kształtki, balkoniki rehabilitacyjne, kule/laski
rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, urządzenia do przenoszenia pacjenta siedzącego, a także stoły
do pionizacji.
Ośrodek posiada także zaplecze do realizacji zajęć kulturalno − oświatowych: 3 sale
wypoczynkowe, 2 sale do przeprowadzenia szkoleń oraz sala do terapii zajęciowej. Wymienione
sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny, krzesła, fotele i stoliki. W salach wypoczynkowych
znajdują się telewizory, książki oraz czasopisma. Ponadto jedna z sal wypoczynkowych nawilżona
jest mgiełką solankowo-jodkowo-bromkową. W salach, w zależności od potrzeb, organizowane
są warsztaty psychologiczne, muzykoterapia, wykłady, prelekcje, konferencje, pokazy filmów
edukacyjnych, spotkania integracyjne, zabawy, konkursy oraz wieczory poezji i refleksji.
Zaplecze do realizacji zajęć rekreacyjno – wypoczynkowych mieści się na terenie NZOZ
PROMIEŃ. Ośrodek posiada salę gimnastyczną, boisko, trasy spacerowe oraz tereny rekreacyjne,
na które składają się zagospodarowane otoczenie budynku oraz park. Powyższe umożliwia osobom
niepełnosprawnym uczestnictwo w gimnastyce indywidualnej i grupowej, spacerach, bieganiu oraz
tańcu, grach i zabawach z użyciem m.in. piłek, taśm i drabinek.
Kontrolujący dokonali oględzin ośrodka, w wyniku których stwierdzili, że obiekty,
pomieszczenia, infrastruktura i teren ośrodka były dostępne dla grup osób niepełnosprawnych
wykazanych we wniosku o wpis do rejestru ośrodków oraz zapewniały bezpieczne i samodzielne
użytkowanie ich przez wszystkich uczestników turnusu.
Podsumowując powyższe ustalenia stwierdzić należy, że ośrodek Niepubliczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej
PROMIEŃ
dostosowany był
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych
uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym, zapewniał warunki odpowiednie do realizacji
programu tego turnusu i spełniał wymagania określone w § 15 rozporządzenia w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Jarosław Szajner
Dyrektor Wydziału Kontroli
Do wiadomości:
1. Wydział Polityki Społecznej
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
ul. Andersa 30
00-210 Warszawa
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
ul. Szkolna 3
26-400 Przysucha
3