Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału

Komentarze

Transkrypt

Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału
Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego
kapitału warunkowego i wydanie akcji serii J
w wykonaniu praw z warrantów
subskrypcyjnych serii B (I transza).
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 oraz raportu
bieżącego nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku, Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w
Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w ramach realizowanego w Spółce nowego programu
motywacyjnego dla członków Zarządu, zgodnie z uchwałą nr 17/04/2014 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia założeń nowego programu
motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji Warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem
prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z
wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy
o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia
zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia i dopuszczenia akcji
nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., zmienioną następnie w dniu 25 stycznia 2016 roku uchwałą nr 05/01/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w terminie do dnia 25 maja 2016 roku tj. w terminie
zastrzeżonym w Regulaminie wykonania w/w nowego programu motywacyjnego, wszystkie 2 (dwie)
osoby, które objęły warranty subskrypcyjne serii B (I transzy) wykonały w całości przysługujące im z
tych warrantów prawo objęcia akcji serii J.
W terminie do dnia 25 kwietnia 2016 roku tj. przed upływem terminu zastrzeżonego zgodnie z
Regulaminem wykonania w/w programu motywacyjnego, uprawnieni z w/w warrantów złożyli na
formularzach przygotowanych przez Spółkę oświadczenia o wykonaniu przysługującego im prawa do
objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J. Co więcej zgodnie z postanowieniami w/w uchwały i
Regulaminu wykonania w/w programu motywacyjnego uprawnieni z Warrantów opłacili przed
upływem terminu zastrzeżonego zgodnie z Regulaminem wykonania w/w programu motywacyjnego
w całości obejmowane przez nich akcje serii J.
Łącznie objętych zostało zatem 333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela
serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej 33.300 zł
(trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych). Wydane obecnie tj. po pierwszym roku trwania programu
motywacyjnego akcje serii J stanowić będą 1,92 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniać będą do
takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje serii J zostały skutecznie objęte przez wszystkich uprawnionych z Warrantów i opłacone w
całości. W związku z powyższym w dniu 25 kwietnia 2016 roku stosownie do postanowień art. 451
kodeksu spółek handlowych Zarząd wydał akcje serii J wszystkim w/w uprawnionym. Akcje zostały
wydane w postaci papierowych odcinków zbiorowych.
W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd złoży do sądu
rejestrowego:
a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz
b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji,
wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
Stosownie do postanowień w/w uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje serii J będą
również przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany. Spółka na bieżąco
informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie.

Podobne dokumenty