Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Komentarze

Transkrypt

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Spółki
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje,
zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382), że Spółka otrzymała w dniu 15 grudnia 2014 r. od
Pana Marka Dojnow, działającego wraz z jego podmiotem zależnym - spółką Fidea Capital
(Cyprus) Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), zawiadomienie następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku niniejszym zawiadamiam:
W dniu 12 grudnia 2014 roku Fidea Capital (Cyprus) Limited („FIDEA Capital”)
zbyła na podstawie umów zawartych w ramach transakcji poza obrotem regulowanym,
następujące akcje spółki Comperia.pl S.A. („Emitent”):
1) panu Markowi Dojnow (będącemu podmiotem dominującym wobec FIDEA Capital)
- 204.431 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.591 akcji zwykłych na
okaziciela; oraz
2) panu Adamowi Jabłońskiemu - 136.286 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz
2.394 akcji zwykłych na okaziciela.
Przed zmianą wynikającą z ww. zbycia akcji Emitenta stan posiadania Marka Dojnow
łącznie z FIDEA Capital przedstawiał się następująco:
a) posiadana liczba akcji Emitenta: 348.541, w tym
340.717 akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A oraz 7.824 akcji zwykłych na okaziciela, z czego: (i) FIDEA
Capital samodzielnie: 340.717 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.985
akcji zwykłych na okaziciela), (ii) Marek Dojnow samodzielnie: 1.839 akcji zwykłych na
okaziciela;
b) procentowy udział posiadanych akcji w kapitale akcyjnym Emitenta: 16,15%, w tym
15,79% z akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 0,36% z akcji zwykłych na
okaziciela, z czego: (i) FIDEA Capital samodzielnie: 15,79% z akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A oraz 0,28% z akcji zwykłych na okaziciela, (i) Marek Dojnow
samodzielnie: 0,09 % z akcji zwykłych na okaziciela;
c) liczba
głosów
z
posiadanych
akcji
na
walnym
zgromadzeniu
akcjonariuszy
Emitenta:689.258, w tym 681.434 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych serii
A oraz 7.824 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, z czego: (i)
FIDEA Capital
samodzielnie: 681.434 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.985
głosów z akcji zwykłych na okaziciela (i) Marek Dojnow samodzielnie: 1.839 głosów
z akcji zwykłych na okaziciela;
d) procentowy udział głosów z posiadanych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta:
24,24%, w tym: 23,96% z akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A oraz 0,28% z akcji zwykłych na okaziciela, z czego: (i)
FIDEA Capital samodzielnie: 23,96% z akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz
0,21% z akcji zwykłych na okaziciela, (i) Marek Dojnow samodzielnie: 0,06%z akcji
zwykłych na okaziciela.
Po zmianie wynikającej z ww. zbycia akcji Emitenta stan posiadania FIDEA Capital
łącznie z Markiem Dojnow przedstawia się następująco:
a) posiadana liczba akcji Emitenta: 209.861, w tym
204.431 akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A oraz 5.430 akcji zwykłych na okaziciela, przy czym FIDEA
Capital samodzielnie nie posiada już żadnych akcji Emitenta, natomiast Marek Dojnow
posiada samodzielnie: 204.431 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.430
akcji zwykłych na okaziciela;
b) procentowy udział posiadanych akcji w kapitale akcyjnym Emitenta: 9,73%, w tym 9,47%
z akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 0,25% z akcji zwykłych na okaziciela,
posiadanych samodzielnie przez Marka Dojnow;
c) liczba głosów z posiadanych akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta:
414.292, w tym 408.862 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.430
głosów z akcji zwykłych na okaziciela, posiadanych samodzielnie przez Marka Dojnow;
d) procentowy udział głosów z posiadanych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta: 14,57%, w tym: 14,38% z akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A oraz 0,19% z akcji zwykłych na okaziciela, posiadanych
samodzielnie przez Marka Dojnow.
FIDEA Capital ani Marek Dojnow nie mają podmiotów zależnych, posiadających
akcje Emitenta.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. ustawy (FIDEA
Capital ani Marek Dojnow nie zawarli umów, których przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta).”.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja otrzymana zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie
Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartosz Michałek – Prezes Zarządu
Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu