Uchwała Zarządu o przydziale akcji serii F Comperia.pl S.A.

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Zarządu o przydziale akcji serii F Comperia.pl S.A.
Uchwała Zarządu o przydziale akcji serii F Comperia.pl S.A.
Zarząd Comperia.pl S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2014 roku podjął uchwałę o przydziale
575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 20,00 zł za jedną akcję, oferowanych
w ramach oferty publicznej. Zarząd przydzielił akcje serii F inwestorom, którzy prawidłowo je
subskrybowali i opłacili w ten sposób, że:
- inwestorom indywidualnym przydzielono 221.900 akcji,
- inwestorom instytucjonalnym przydzielono 353.100 akcji.
Łączne wpływy z emisji akcji serii F wyniosły 11,5 mln zł. Szczegółowe informacje o wynikach
subskrypcji emisji akcji serii F Emitent poda do publicznej wiadomości w terminie 2 tygodni.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:


Bartosz Michałek - Prezes Zarządu
Karol Wilczko - Wiceprezes Zarządu