Bogactwo technologii na ma³ej powierzchni

Komentarze

Transkrypt

Bogactwo technologii na ma³ej powierzchni
WYPOSA¯ENIE STANDARDOWE
STANDARD EQUIPMENT
• Zbie¿noœæ po³ówkowa kó³
Single Toe RH and LH
• K¹t przesuniêcia osi
(Automatyczna kompensacja)
Thrust angle
(automatic compensation)
• K¹t pochylenia ko³a
Camber
• K¹t wyprzedzenia sworznia
zwrotnicy / Caster
• Zasilanie / Power supply
200-240V 50-60Hz
• Pobór mocy / Power Source
• K¹t pochylenia sworznia
zwrotnicy / King Pin
• Interfejs zewnêtrzny / External interface
• Run-Out
(Automatyczna kompensacja)
Run-out
(automatic compensation)
• Promieñ zataczania
Included angle
PC
• Monitor / Video
• Max nacisk na obrotnice
Max weight on turntables
USB
Samochody osobowe STD 750kg
Samochody osobowe HD 1000kg
Samochody ciê¿arowe 3500kg
• Czas pracy baterii / Battery power reserve
30 godz. / hours
WERSJA WINLOGIC 2.0 / LEVELS FOR WINLOGIC 2.0
• Baza zdjêæ
• Baza danych klientów / Customer databank
• Raport wstêpnej inspekcji / Pre-inspection report
• Wybór opcji wydruku / Print-out format selection
• Funkcja Resume / Resume function
• Pomiar zawieszenia Jack & Hold / Measure Suspension (Jack & Hold)
• Zbie¿noœæ podstawowa / Toe-curve (generic)
• Zbie¿noœæ grupy VAG / Toe-curve (VAG)
• Baza danych samochodów
osobowych - ciê¿arowych
Cars -Trucks data bank
• Regulacja ³o¿a silnika / Engine-cradle adjustment
• Baza danych klientów
Customers data bank
• Pomiar skrêtu przy 10° / Steering at 10 deg
• Zoom
• Kompensacja podnoszenia / Lifter compensation
• Regulacja po³o¿enia kierownicy (1) / Steering Wheel centering (1)
• Autodiagnostyka
Self calibration - Self diagnostic
• Zaawansowany program
diagnostyczny
Advanced diagnostics
program
• Raport wstêpnej inspekcji
Pre-inspection report
• Baza zdjêæ / Image bank
• Informacje o stanie sensorów
Vital Sensor Information
A lot of technology
in a small space.
LCD
• Specyfikacja wysokoœci nadwozia / Ride-height related specifications
G£ÓWNE FUNKCJE
MAIN FUNCTIONS
WHEEL ALIGNERS
Bogactwo technologii
na ma³ej powierzchni
(WINIRIS/WINTRAX)
• Zbie¿noœæ w skrêcie - 20°
Toe - out - on - turns
• K¹t skrêtu kó³ (Max)
Lock angle (Max)
GEOMETRIE
• Dok³adnoœæ pomiaru / Measuring Accuracy
• ZAKRES POMIARU / MEASURING RANGE
• Zbie¿noœæ ca³kowita / Totale toe
• Zbie¿noœæ po³ówkowa / Single toe
• K¹t pochylenia ko³a / Camber
• K¹t wyprzedzenia sworznia zwrotnicy / Caster
• Komputer / Computer
• K¹t pochylenia - K¹t wyprzedz.
Camber-Caster
VDP-M POWER MINI
Samochody osobowe 10-21”
Samochody ciê¿arowe 17-26”
• Bezpoœrednia regulacja k¹ta
wyprzedzenia sworznia zwrotn.
Direct Regulation of Caster
• Symulacja regulacji
zbie¿noœci
Simultaneous adjustment Toe
VIDEOLOGIC
max 500 W
• Œrednica kó³ / Wheel diameter
odels and options subject to change without notice.
• Zbie¿noœæ ca³kowita kó³
Total Toe
DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES
MISURE / MEASURES
• Wymiary / Dimensions
mm 1100 x 900 x 1500
• Opakowanie / Packing
mm 1520 x 880 x 1120
• Waga / Weight
brutto/gross: 206 kg - netto/net: 180 kg
La Ditta si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza preavviso ed in qualsiasi momento. - Specifications, m
PARAMETRY MIERZONE
POSSIBLE MEASUREMENTS
(1) T ylko dla urz¹dzeñ z obrotnicami elektronicznymi / only applicable to units equipped with Electronic Turntables
WYPOSA¯ENIE DODATKOWE / OPTIONAL EQUIPMENT
Autoryzowany dealer / Authorized dealer
Aby uzyskaæ informacje na
temat tego oraz innych produktów
prosimy odwiedziæ stronê
For further information about this
and other products, please visit
www.fasep.pl
Anwa-Tech sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 89, 05-071 Sulejówek, Polska
Tel. +48 22 783 41 62 - Fax +48 22 783 91 26
e-mail: [email protected] - www.fasep.pl
Cod. V217 - Edizione n. 00 - Gennaio 2012
www.fasep.pl
VDP-M.WINTRAX.VAPE
Ktoœ komu mo¿na zaufaæ.
SOMEONE YOU CAN TRUST.
Odkryj j¹ w pe³ni...
WINLOGIC: prosty i intuicyjny.
WINLOGIC: simple and intuitive.
Discover it completely...
PL
PL
Interfejs USB.
LCD SVGA.
GB LCD SVGA 19" monitor.
GB USB interface.
PL
Monitor p³aski
Zintegrowany pilot steruj¹cy
umo¿liwiaj¹cy ³atw¹ zmianê
wyœwietlanych obrazów.
PL
U¿ytkownik ³atwo kontroluje wszystkie funkcje w interfejsie WinLogic,
wykorzystuj¹c podpowiedzi graficzne i ikony.
GB
The user easily controls all functions, through Winlogic software interface, with the use of the
graphics and icons, and using the wheel aligner is absolutely intuitive.
KONSOLA
PL
Infrared remote control allows to
GB execute every function from the
Konsola z monitorem, mysz¹
i klawiatur¹ z ³atwym dostêpem
dla u¿ytkownika.
working point.
Console with monitor, mouse
GB and keyboard at easy access
for the user.
WINTRAX
PL
Bezprzewodowe sensory
wyposa¿one w odbirniki radiowe.
Czas pracy baterii przesz³o 30 h.
PL
Infared sensors combined with
GB A4 printer.
System ATM - Automatyczny pomiar rozstawu osi.
ATM System - Automatic Track Measurements.
Drukarka A4.
GB digital radio transmission.
Batery power reserve 30 hours.
Wersja
VAPX.
PL
VAPX
version.
Zintegrowana ³adowarka
sensorów (tylko dla wersji
WinTrax) dbaj¹ca o stan
akumulatorów w sensorach.
Battery charger integrated (only for
GB Wintrax) to easily store electronic
sensors in a protected position.
PL
Wydajny komputer PC
umieszczony w bezpiecznej
zamykanej szafce.
Powerful personal computer
GB located in a protected position.
Zobacz na YouTube / Watch our video on YouTube
http://www.youtube.com/ fasep2000
Jeœli potrzebujesz wiêcej / If you need more.
UCHWYT ZAWIESZANY
PL
Samo-centruj¹ce uchwyty
z zabezpieczeniem pozycji.
GB
Self-centering clamps stored
in a protected position.
PL
Obrotowe kó³ka w szafce
u³atwiaj¹ce przemieszczanie.
GB
Trolley on free wheels
to be easily moved.
Nowy system regulacji redukuje czas pomiaru
PL geometrii do minimum zapewniaj¹c przy tym
maksymaln¹ dok³adnoœæ pomiaru.
The new design reduces setup time for a wheel
GB alignment operation to minimum maintaining a high
accuracy of wheel alignment measurements.
VDP-M.WINTRAX.VAPE
UCHWYT 3-PKT. SAMOCENTRUJ¥CY
Interfe js WinL ogic VDP-M oparty jest na syste mie
PL Windows XP z bezprzewodow¹ komunikacj¹ pomiêdzy
sensorami a komputerem PC. Jednostka PC o wysokiej
wydajnoœci wraz z monitorem LCD, systemem Windows oraz
prostym interfejsem graficznym zapewnia ³atw¹ pracê.
System pomiaru firmy FASEP wspó³pracuje ze wszystkimi
wspó³czesnymi typami zawieszeñ. Ma³y rozmiar sensorów
minimalizuje ryzyko uszkodzeñ i zapewnia szybk¹ pracê z ka¿dym
pojazdem oraz maksymaln¹ dok³adnoœæ pomiaru. Program w
³atwy sposób mo¿na aktualizowaæ przez internet.
VDP-M incorporates new technology based on
GB Windows XP with wireless connectivity between
sensors and PC. A powerful PC with LCD monitor,
Windows, and a graphical user interface simple and
intuitive. The FASEP measuring system works on all
modern suspension . The small sensors maximize
convenience and speed of execution and allow to easily
work on any type of vehicle, always ensuring maximum
measurement accuracy. The program is easily updatable
by internet without the intervention of a technician.
Wszystko czego
potrzebujesz!
3-punktowy synchroniczny i samocentruj¹cy
PL uchwyt.
GB 3-point syncro clamps (self-centering).
All that you need!

Podobne dokumenty