RB nr 24/2016

Komentarze

Transkrypt

RB nr 24/2016
RB 24/2016 Informacja ws. postępowania naprawczego- przekazany do
publicznej wiadomości w dniu 30.03.2016 r.
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 8/2016, przekazanego do publicznej
wiadomości w dniu 10 lutego 2016 r., w związku z § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 10
Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony
Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu
30 marca 2016 r., Bank przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego, zatwierdzony
przez Radę Nadzorczą w dniu 29 marca 2016 r., „Program Postępowania
Naprawczego Banku Ochrony Środowiska S.A.” („Program”).
Jednocześnie, przekazując „Program”, Bank poinformował KNF, że prowadzi prace
nad Ramową Strategią działania BOŚ na lata 2016-2020 przy zachowaniu spójności
z przedstawianym „Programem” pod względem założeń, kierunków i planowanych do
osiągnięcia celów.
Główne założenia Strategii zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie
raportu bieżącego po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku, poprzedzając
podjęcie przez Akcjonariuszy decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
na NWZ BOŚ S.A. zwołanym na dzień 27 kwietnia 2016 r.

Podobne dokumenty