Język niemiecki - BC EDUKACJA Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

Język niemiecki - BC EDUKACJA Sp. z oo
Katalog
2010
Języki obce | Multimedia | Tablice interaktywne | Poradniki biznesowe Nowoczesna edukacja
BC.edu Biznes
Praktyczne poradniki i podręczniki
dla ludzi biznesu
B i z n e s B e s t s e l l e r
Daniel Goeudevert
Wypracuj w sobie szybkość reagowania. Poznaj przydatne
techniki, które pomogą ci kontrować błyskawicznie i dowcipnie.
skorzystaj z licznych rad i wskazówek z zakresu psychologii,
doskonalenia zdolności językowych oraz mowy ciała. ta pełna
przykładów, ćwiczeń i pomysłów książka to idealna pomoc dla
wszystkich, którzy chcą ripostować szybko i pewnie – zarówno
w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych.
www.bc.edu.pl
Jak umiejętnie i skutecznie
odpierAć krytykę i AtAki słowne
oraz rozłAdowywAć sytuacJe
konfliktowe
się
wtrącają
Wszyscy zy i klienci są
zyscy koled
Googlepleksie. Wie, co ten potentat może i czego chce. Mówi nam,
eń!
ch marz
acę swoi Ci się przytrafić!
ło
e, co mog
dzie
w zasa
pracy są
możemy z niego korzystać i jednocześnie być przy tym bezpieczni.
miejsca
nteresujący i wyczerpujący sposób odpowiada na wszystkie pytania
i prezentują
lić
w pracy
ustracji nić i udoskona
żesz zmie książka nie
że
tujemy,
tywnie!”.
yśl pozy
Volker
yczące fenomenu Google’a.
Tusch
chandr
zł (w tym
n
Anne tte C. Anto
BESTSELLER W NIEMCZECH!
do wszys
„ManagerSeminare” 07/09
Patronat:
w
o kobiecych błędó
Jak unikać typow
nięcia sukcesu
na drodze do osiąg
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 22 862 17 96, fax: 22 632 51 40
www.bc.edu.pl
tym VAT �%)
wych, czy skład łańcuchów DNA. Obaj
twórcy Google’a zawsze mówili otwarcie,
że do działania zachęca ich właśnie taka
wizja. Jeszcze kiedy Google był zaledwie
studenckim projektem, Larry Page rozbawiał
swoich profesorów pomysłem zapisania
Kirste
n KhInternetu
całego
aschei na jednym komputerze.
W czerwcu 1999 roku Siergiej Brin oznajmił
w pierwszym firmowym oświadczeniu
przetwarzać i rozumieć wszystkie informa-
iałek…
cje na świecie. To jest właśnie kierunek
rozwoju Google’a”. Kiedy trzy lata później
50 wskaz
reporter amerykańskiego magazynu „Red
ówek
jak prze
idealna wyszukiwarka,
Brinzw
odpowiedział:
yciężyć
frustrDuch
acBoży
„Byłaby jak
ję –zadokładnie
w
wiedziałaby, czego chcesz”. od ow ą
Herring” zapytał go, jak wyglądałaby
w kontekście zawodowym
+ podstawowe różnice między
+ EFEKTYWNEInstytut
INTERWENCJE
od wielu latCOACHINGOWE
pomaga firmom w trudnych
coachingiem
a innymi formami
Gerhard
Gieschen
procesach wprowadzania zmian strukturalnych
doradztwa
i reorientacji zespołów pracowniczych i kadry
„Nareszcie więcej zysku!” dostarczy ci wskazówek, jak zredukować
Cena: ��,�� zł (w tym VAT �%)
koszty, rozpoznać typowe czynniki wpływające na ich powstawanie
BC Edukacja Sp. z o.o.
Niniejsza
książka
pom
mieć przy
czyny złeg oże ci poznać
i zrozucię już na
o humoru,
sam
który dop
w niej liczn ą myśl o pon
ada
iedziałku
e porady
. Zawarte
własnym
i ćwiczeni
i siłami
a wskażą,
zmienić
wującą
jak
i udoskon
codzienn
alić dene
ość zaw
się sam
rodową.
– możesz
Przekon
zyskać zado
z życia
aj
i chęć do
wolenie,
działania
radość
nie będ
! A moż
ziesz się
e nawet
mógł docz
poniedz
ekać kole
iałku...?
jnego
prasowym: „Idealna wyszukiwarka będzie
+ istotne warianty coachingu
specjalizującą się w problematyce coachingu,
e popołud
ul. Żytnia
15 lok. 13niewłaściwy
a
i zmienić
sposób myślenia. Rady wypróbowane
niowo cię
przedsiębiorcom.
nie. Dob
01-014 Warszawa
ry nastrój
opuszcz
w praktyce
(022)
862 17 96 wskażą ci odpowiednie wytyczne działania, dzięki
a – czy
stoptel.:
znowu
- (022) 632 51 40
to
poniedz
fax:
czemu obniżanie kosztów stanie się twoim nawykiem. Po każdym
iałek? Myś możliwe, że jutro
Cena: ��,�� złczek
(w tymając
VAT �%)
li krążą
www.bc.edu.pl
ych cię
rozdziale znajdziesz tabelę pozwalającą oszacować nakład pracy,
wokół
zadań:
spotkani
e-maile,
a…
telefony,
czasochłonność i potencjalne korzyści wynikające z wprowadzoa samopo Lista staje się
coraz dłuż
czucie cora
nych zmian.
sza,
cały wiec
z gorsze.
zór. Mim
o najlepszy Zadręczasz się
masz zły
humor.
ch chęc
Nad
i wciąż
działkow
y poranek. chodzi kolejny
pon
poniewa
Czujesz
się sfrustro ież znowu
musisz
iść do prac wany,
y…
Niniejszą książkę
wia przykłady
Część C przedsta
marketingu
zastosowania
h
o w różnych sytuacjac
niskobudżetoweg
branżach
i w rozmaitych
przedsiębiorstwa
inspiracji dla każdej
oraz stanowi źródło
ie
y się skuteczn
chciałab
firmy, która
.
wanym kosztem
reklamować umiarko
+ określanie warunków ramowych
Nareszcie
więcej zysku!
coachingu pracowników
+ kształtowanie procesu coachingowego
+ skuteczne interwencje coachingowe
+ najczęstsze pułapki, które mogą
przyczynić się do niepowodzenia
99 porad, jak obniżyć
koszty przedsiębiorstwa
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
+ droga, którą należy obrać, by zapewnić
www.bc.edu.pl
+ proces coachingowy z punktu widzenia
procesu coachingowego
„Osiąganie zysków jest obowiązkiem
każdej firmy, bo tylko przedsiębiorstwa
przynoszące zyski mają szansę
utrzymania się na rynku, zapewnienia
pracownikom miejsca zatrudnienia,
a właścicielom – dochodu. Aby to jednak
było możliwe, należy pamiętać, że koszty
narastają z każdym dniem, w którym nie
podejmuje się odpowiednich kroków
w celu ich obniżenia”.
Gerhard Gieschen
sukces coachingowi
coachee (osoby poddawanej
coachingowi)
Niniejszy zbiór 99 porad, jak… wskazuje
typowe obszary najskuteczniejszego
obniżania kosztów przedsiębiorstwa:
+ JAK INTELIGENTNIE OSZCZĘDZAĆ
+ autocoaching
+ JAK EFEKTYWNIE GOSPODAROWAĆ
+ coaching zespołowy
+ JAK SPRAWOWAĆ ROZSĄDNY NADZÓR
+ Koszty osobowe
+ Koszty premiowania wyników pracy
+ Outsourcing i telepraca
+ Nieprzemyślane, czasochłonne
procedury firmy
+ Brak sprecyzowanych standardów
administracyjnych
+ Rozproszona grupa dostawców
+ Koszty dystrybucji, logistyka
+ Warunki handlowe
+ Chaotyczne działania marketingowe
+ Wydatki na reklamę
+ Koszty IT, telekomunikacji
i oprogramowania
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
Cena: ��,�� zł (w tym VAT �%)
Niegrzeczne
dziewczynki
robią karierę
BC Edukacja Sp.
z o.o.
ul. Żytnia 15 lok.
13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 022 862 17
96, fax: 022 632
51 40
www.bc.edu.pl
tym VAT �%)
Wskazówki dla kobiet,
które chcą świadomie i skutecznie
stosować zasady autopromocji
Ten praktyczny
+ Umowy, kontrakty, ubezpieczenia
+ Konsulting
+ Wynajem, leasing a zakup na własność
www.bc.edu.pl
przewodnik jest
osób
podzielo
zakłada
no na
jących
trzy części:
którzy są zainter
skierowany do
profesjonalistów,
własną firmę oraz
wszystkich czyteln
esowani temate
ików,
Część A stanowi
m sprzedaży i
krótkiKsiążka
przegląd podpow
zagadnieńiada,
dystrybucji.
związanych z
jak utrzymać dobry
rozwojem
marketinalizowa
i zoptym
kontakt z kliente
gu
oraz ukazuje instrume
ć bieżącą działaln
m
nty kompozycji
ość. Podsuwa
rozwiąz
ań, które pomog
również wiele
marketingowej.
ą uspraw
Kobiety są równie dobrymi i skutecznymi
ndium
menedżerami jak mężczyźni. Ustępują
przewodnik i kompe
znik, a zarazem
cych
podręc
imNiniejs
tylko na zy
jednym
polu – w promowaniu
kim do osób zajmują
any przede wszyst
skierow
samych
siebie.
Czekają,
aż zacznie
, jest
ać także
wiedzy
z niego korzyst
się je chwalić. Wiele market
z nich zaingową
długo . Mogą
teoretyczną,
się praktyką
pozostaje w cieniu swojej niepoprawnej
ić nie tylko wiedzę
chcieliby pogłęb
ne do
ci, którzy
potrzeb
studenWięcej
skromności.
pewności siebie
cje
informa
zną. Podstawowe
ch
w prezentowaniu
praktycmożliwości
marketingowy
lecz także własnych
działań
– naturalnie bez popadania
w przesadę
– owania
ji i kontrol
planowania, realizac
łach:
bardzo pomaga karierze.
ujących rozdzia
Mir ko Düs sel
m ar ke ti n g
w pr ak ty ce
nić organizację
w firmie. Jej zadanie
sprzedaży
m jest wsparcie
przedsiębiorcó
wszyst
Część B zawiera
w we
wprowadzenie kich procesach decyzy
jnych.
strategii
„Sprzeddo
i metod marketin
aż i dystrybucja”
gu niskobudżetoweg
składa się z trzech
o.
Kluczem do sukcesu Część pierws
części:
jest świadome
za zajmuje się
strategią, organiz
kształtowanie
autentycwszyst
kimi
acją oraz
znej osobowo etapami procesu
ści
przedsiębiorstwa
dystrybucji.
oraz Część
rozwijandruga
traktuj
ie
e
o
kreatywności przedsię
bezpośrednim
w następ
i strateg
kontakcie z kliente
biorcy
ingowy),
iach negocjacyjnych
i jego
przedstawionoDr Christine Simpel
m
proces market
współpracownikó
.
w. Część trzeci
myślenia, klient,
wy &(typy
a omawia zarządz
 Podsta
szefowa
Heidrick
Struggles (Niemcy)
cja, trendy),
anie dystrybucją,
gii
skutecznie kierow
ia rynku, informa
wskazu
y do strate
Część C przedsta
ać, jak dopaso  Od analiz
je, jak nią
 Analiza (badan
wia przykład
wywać się do
oraz czego
y
potrzeb klienta
zastosowania
wymagać od pracow
Barbara Schneider
ia, demaskuje
),
marketingu
anie taktyki
Strategsprytnie
EvaWlod
ników
także znaleźć
dystrybacow
zycja marketingowa
 Wypr
niskobudżetoweg
ucji. Można tu
„system koleżków”, arek
ing mix (kompo
o w różnych sytuacjac wiele cennych informa
marketkobietom,
a:pokazując
żenie
Taktyk
cji

wdro
h
o
system
przedsię
że robienie w odpowiednim momencie szumu
ie CRM.
biorstwa i w rozmaity
 Praktyczne
ch branżach
zanie,
oraz stanowi źródło Z tej publika
wokół siebie
jest ważnym
elementem sukcesu.
 Zarząd
organizacja).
cji
czyteln
dawcy,
inspiracj
ik dowie się równie
i dla każdej
nicze (usługo
wej,
firmy, która chciałab fenome
ż, na czym polega
n customeyes,
Martina Goy
 Materiały pomoc
y się skuteczn
nej praktyce zawodo
czyli patrzenia
reklamować umiarko Jej wartośie
z myślą o codzien
na świat oczami
w. Ma
napisanamagazynu
naczelna,reporterka
cią. są także liczne
wanym kosztem
klienta.
Ta książka
ególnych temató
przykłady pochod
autora, wynika
„Welt”/„Welt amną
Sonntag”
prezentację poszcz
zące z życia
przede
jące z praktyki
gwarantuje dogłęb
także – a nawet
handlowej, konsult
zadawanych przez
anie wiedzy, lecz
acji i pytań
klientów.
nie tylko przekaz
iu.
celu wam
nabędzie
Ta książka
towarzyszyć na kompetencji w działan
– budowanie
drodze dowszyst
kariery kim
oraz podpowiadać,
jak
Heiko van Ecker
się
Jak
t rozpoczął swoją
osiąg
radzić
sobie nąć
w zdominowanym
przez
dzień zajmuje
to, co jest
przygodę z dystryb
Düssel, na co
Mirko
ucją i sprzedażą
świecie zarządzania. Autor,
wem
dlamężczyzn
nas ważn
przed
ośmioma laty.
e wsukcesu
życiu marketingiem i zarządza przedsiębiorst
Pracował jako
Obok licznych strategii
doradca i trener
pryw
rozwoju osobow
atnym
doradztwie
zawiera
wiele praktycznych
wskazówek
i zawodowy
ości oraz organiz
m izującym się w
acji
specjal
w handlu. W 2005
m. Jest także
pochodzących od kobiet i mężczyzn ze
założył własną
i marketingowy
agencję
doradztwa.
strategicznym
świata gospodarki i polityki.
cej szkolenia
lem firmy oferują
współwłaścicie
.
marketingowe
Marzenie, odwa
ga,
Barbara Schneider
Cena: �� zł (w
+ podstawy coachingu: Skąd pochodzi ten
+ ODPOWIEDNIA
POSTAWA
proces? Czym jest?
Jak wpisuje się
+ SKUTECZNE
METODY DZIAŁANIA
w kulturę przedsiębiorstw?
für Coachning & Supervison - firmę szkoleniową
cenowej. Wystarczy planowo i konsekwentnie wykorzystywać
wolnych zawodów i początkującym
Niedzieln
+ ŚWIADOME ZARZĄDZANIE
Autorka książki, dr Jutta Kreyeneberg, jest
psychologiem i od 1999 roku prowadzi Institut
+ COACHING JAKO CUDOWNA BROŃ?
+ PRZEŁOŻONY
W ROLI
COACHA
treningu
personalnego
oraz metody „supervison”.
działanie
Heik o van Eck
ert
sprzedaż
i dystrybucja
marketingowej
i kontrola realiz
acji
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
 Rozwiązania
ściśle ukierunkow
ane na klienta
 Przekształcanie
współpracownik
ów w partnerów
 Tworzenie optym
alnych warunków
ramowych
pra ktyk a (i
teo ria) bizn
esu
czyna
Dziew
tkiego
profesjonalistką, wie, jak
trzymać zainteresowanie
pierwszej do ostatniej
.
najważniejsze kwestie związane z profesjonalnym coachingiem pracowników:
własny potencjał w sferze obniżania kosztów.
prowadzącym samodzielną
Niniejszy zbiór 99 porad, jak… porusza
99 porad, jak zwiększyć
kompetencje zespołu
takiego podejścia i wskazuje na jego niezwykłą wagę i znaczenie
w nowocześnie zarządzanej firmie.
na rynek ryzykownych innowacji czy toczyć niebezpiecznej walki
działalność, przedstawicielom
99 porad, jak usprawnić
Jutta Kreyenberg
i zoptymalizować
pracę menedżerów
lub podejmowania decyzji”.
stać się dobrym trenerem podległego zespołu. Autorka zachęca do
esu
teo ria) bizn
pra ktyk a (i
Swoją książką Barbara Schneider sprowokowała ożywioną
dyskusję i udowodniła czytelniczkom, że oprócz wysokich
umiejętności kobiety w drodze na szczyty kariery muszą się
wykazać także sprytem. Jej książka szybko dostała się na listy
bestsellerów „Financial Times” i „Manager Magazin”.
zajmuje się fachowym doradztwem
w zawodowych sytuacjach dotyczących
rozwoju, zmian, rozwiązywania problemów
pomogą im w doborze strategii i metod rozwijania umiejętności
Aby to osiągnąć, nie musisz wcale zwiększać obrotów, wprowadzać
w zakresie zwiększania dochodów
i poufne doradztwo oraz asysta
pracowniczych i pokażą, jak każdy z nich może i powinien również
spr zed aż i dy
str ybu cja
wszystkiego
nia handlowiec, przez lata
ę.
sne doświadczenia
iu międzynarodowymi
Dzięki licznym odniesieniom
ej praktyki stworzona przez
est przekonująca, a jej
niezmiennie aktualna.
P������������� ������ �����������, ������ � ������
������ ����� ������������� ������. J�������� ������
������������, ������������ � ����������� ���
�� ������ ������������. P����������� �� � ���������
��� � ����� �� ������ ������� � ������� ��������.
O�� ��� �� ����� ���� ��������!
wskazówki dla kierowników zarządzających zespołami, które
długotrwały sukces rynkowy?
Gerhard Gieschen od dwudziestu lat
pra kty ce
ma rk eti ng w
Życie zawodowe, a szczególnie szczebel zarządzania, to świat
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
zdominowany przez mężczyzn. Mimo że kobiety często są
lepiej wykształcone, mają świeższe podejście do obowiązków,
są skrupulatniejsze i dokładniejsze, nadal zarabiają dużo
mniej, a najwyższe funkcje pozostają przed nimi zamknięte.
Ponad dwie trzecie wszystkich szefów potwierdza istnienie
tzw. szklanego sufitu, który ogranicza kobiety na drodze
do kariery.
brzmiącymi hasłami reklamowymi? Jakie konkretnie umiejętności
mogą być trenowane, a jakie nie? Ta książka zawiera praktyczne
Hartmut Laufer
Zarządzanie
to sztuka
„Coaching to skierowane do osób,
zorientowane na proces, interaktywne
Biznes Bestseller
Biznes Bestseller
Niegrzeczne dziewczynki robią karierę
ie
można się skuteczn
e być inaczej, że
. Metody i strategie
ielkim budżecie
możliwości
zupełnie nowe
go otwierają
Schneider
od dwudziestu lat klientami
z
a silnych więzi
raz tworzeni
ietom
i mężczyznom
prowadzi to
gowym. W efekcie
h karier zawodowych,
oferując
marketin
budżetu
nia
zwiększa
eminaria
oraz wykłady.
onieczności
Wiele małych
i średnich przedsię
biorstw próbuje
potężnych konkuren
pokonać swoich
tów ich własną
bronią i w tym
standardowe i
celu podejmuje
rozproszone działania
reklamowe lub
skazane na porażkę
rozpoczyna
wojny cenowe.
trzy części:
podzielono na
Niniejszą książkę
Ta książka pokazuje
, że może być
zagadnie
inaczej,ńże można
przegląd
reklamow
krótki
się skutecznie
ać nawet
przy niewielkim
Część A stanowi
marketingubudżecie. Metody i strategie
marketingu
z rozwojem
żetowego otwierają
związanych niskobud
indywidualnychinstrumenty kompozycji zupełnie nowe możliwo
ści
oraz ukazuje kontaktów oraz tworzeni
a silnych więzi
dzięki oryginaln
z klientami
ym akcjom marketin
marketingowej.
gowym. W efekcie
do większych zysków
prowadzi to
bez konieczndo
zwiększania budżetu
zenie ościstrategii
przeznaczonego
na wprowad
reklamę.
Część B zawiera
o.
gu niskobudżetoweg
i metod marketin
jest świadome
Kluczem do sukcesu
ści
autentycznej osobowo
kształtowanie
oraz rozwijanie
przedsiębiorstwa
biorcy i jego
kreatywności przedsię
w.
współpracownikó
Coaching,
czyli wspieranie
rozwoju pracowników
szkoleniowe efekty rzeczywiście występują i co się kryje za pięknie
Chciałbyś, by twoja firma przynosiła większe zyski, posiadałazarządzającej.
firmy. Udziela porad osobom
to-wych, wpisy w portalach społecznościo-
VAT 0%)
Chcieć to móc
Biznes Bestseller
Dziewczyna do
nowe.
czy chodzi o katalogi sklepów interne-
Z n ow u
ponied
z
Szkolenia dla pracowników uznane zostały za cudowny środek
Jutta
z zakresu zarządzania personelem. Czy obiecywane przez
firmyKreyenberg
stabilną bazę kapitałową, była konkurencyjna i miała zapewniony
szerokiemu gronu odbiorców – obojętnie,
BC Eduka
cja Sp.
z o.o.
ul. Żytnia
15 lok.
01-014
13 a
Wars
tel.: (022) zawa
fax: (022) 862 17 96
www.bc.ed632 51 40
u.pl
jest ekspertem
w dziedzinie
marketingu niskobud
żetowego. Dzieli
się
swoją wiedzą ze
słuchaczami licznych
seminariów. Prowadz
i też agencję
świadczącą usługi
doradcze – głównie
na
rzecz średnich
przedsiębiorstw
zainteresowanych
realizacją skuteczn
ych
kampanii marketin
gowych.
swoich
próbuje pokonać
siębiorstwwww.bc.edu.pl
je
tym celu podejmu
asną bronią i w
na
e lub rozpoczy
iałania reklamow
ę?
Google zna Cię lepiej,
niż sądzisz...
wY
odo
Zaw
a
C
j
O
b
Za
Cena:
Cena: �� zł (w
(w tym VAT 0%)
zasa
wić
...
sz uzdro
już masz
ty może
, którą
W pracy
Tylko Ty!
Cena: 12,90
samego coachee (osoby poddawanej coachingowi).
wszystkie informacje na świecie można
Imperium
ja
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
VAT 0%)
tel.: (022) 8620017zł 96,
(w tymfax: (022) 632 51 40
14 Warszawa
2 632 51 40
Dla Googlersów jest to jasne jak słońce:
Michael Böhm
l
a
1 40
Manuel
trenerem swoich pracowników, zleceniodawcy coachingu oraz
i powinno się zindeksować oraz udostępnić
Cena: 37,00 zł
c
Frustra
a
y ZabójC
su.”
ch kryzy
w czasa
kariery
.”
nia w pracy
ści i uzna
ellerów.
ca list bests
stwa.”
sze miejs
t społeczeń
ły punk
Kitz
99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu” w sposób praktycz-
naświetlono z perspektywy różnych ról: menedżera będącego
załek...
ow
Zawod
aCja –
s Reppesgaard gościł u Google’a – w Hamburgu, Zurychu
Książka „Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników.
pułapek i zapewnić sukces działań w ramach coachingu. Temat
ponied
Frustr
prawdę niezaspokojonym potworem? Co o nas wie? I co z tym robi?
w rozwoju osobistym. Jednak co rzeczywiście kryje się pod
tym pojęciem?
kształtować ten proces. Poznacie użyteczne i skuteczne metody,
Znowu
Tusch
gi ulic i skanuje miliony książek? Czy ten przyjazny olbrzym jest tak
Coaching często postrzega się niemal jako cudowną broń pomocną
nauczycie się pomocnych interwencji oraz dowiecie, jak uniknąć
aschei
Manuel
adza Google’a nasuwa bardzo wiele pytań. Dlaczego fotografuje całe
profesjonalnego coacha? A może zastanawiacie się, czy sami nie
powinniście poddać się temu procesowi?
jak wyjaśnić warunki ramowe coachingu pracowników i skutecznie
BC Edukacja Sp.
z o.o.
ul. Żytnia 15 lok.
13 a, 01-014
Warszawa
tel.: (022) 862
17 96, fax: (022)
632 51 40
www.bc.edu.pl
Imperium Google
Kitz
Volker
szego surowca XXI wieku – danych. Od dawna wszyscy jesteśmy
eszkańcami planety Google.
prowadzić coaching pracowników, czy musicie sięgnąć po pomoc
ny pokaże wam – jako menedżerom prowadzącym coaching –
zmie
podróżn
omo- to oficja
redaktor
dowo chce liśmy
iczka, wiel ierdzają
czasopis
Potw
oletniaczynnych zawo rzadko trafia y błysk
m Brigitte
Miss, reda
• W nocyktórą
85% ludzi
! Naprawdę
i Brigitte
pracy miał
ktor nacz
ce pracy w drodze do
drogę, z niedzieli
You
elna brig
miejs
2002 dzie
• zli
na pon
W prac
y, które
ludzie przes
itte.de. na osobng
nnikarka
iedziałek
y często
Od roku w oczach. Cice.
i autorka
z mężem
nie sypi
czujesz
• W pon
ludzi
asz zbyt
książek. szczęścia
i córką
w tej książ
zczęśliwiaiedz
iałek najc się zmęczony,
dobrze.
mieszka
Wra
opisuzjemy
, co trapi
y, co unies do rozp
nieprodu
zęściej
w Ham
.
oczę
wydaje
ktywny
burgu. adnie zbadaliśm m. Wiemy także
ci się, jakb
lub
Dokł
i Czytelniku cia nowego
• Zaw
zawodowy ko, drog
sze prac
tygodnia
życiu
y ktoś siłą znudzony.
lnicz
w ich
ma to nic,
ujes
.
zmuszał
droga Czyte wnić, że nie
aktualnie z pod pres
Ciebie,
, którą
cię
ją.
Cię zape
z pracą
I możemy wspólnego Masz wraż
nic
enie
coś,
zupełnie z.
, jakbyś
prob
odniliśmy pracy
czytał o
udowlemo
wykonujes
ca
m,
niom
sobie?
miejs psyc
ym bada
Aby zara
którstkie
wszy
e znac dla kogo holog Kirsten
dzić właś
Dzięki nasz zadziwić –
Khesche
e od tego, znie
cię
poprawi
stale
nie
i,
leżni
doty
i
takim
prze
co może
śliws
ą twoją
czące zwa k
dstawia
same! Nieza się szczę
samomo
jedna
50 wsk
są takie Nie stajemy
iay kilka
liczngo. Możemy lczan
tywację.
rutyny,
azówek,
zrozua,miem go
stresu i
pracujesz. czegoś nowe e ćwic
Zna
zeni
gdy
,
jdziesz
które pom
prze
Dzię
wy skarb
tu pora
zawodowe
poszukując
ki htej
życia
ogą ci nała ciążenia zawodo
dy
swój życio zącyc
ksią
być
żceś prze
niene
odnaleźć
wego, a
dować
ać
związaną
zwyc
prawd dotyc
ch. Powi
także
się pozy
iężysz swo
e, by pozn
zgopon
prostych
siebi
nas samy
tywną ener
iedz Również
ją frustrac
a także
y dla same go mózgu.iałki
em!
i ludzi,
gią.
ję – i to
ie ważn
Twoje
i.
nie tylko
dostateczn jonowania
ymi siłam
tę
dy funkc
się własn
usługi i projekty. Internetowy gigant jest głównym dostawcą najważ-
Poszukujecie kryteriów, które powiedzą wam, czy możecie sami
ZłotE rEguły dział
doświadczenie w takich dziedzinach,
kto potrafi bronićania
się przed słownymijak coaching, szkolenie kadr
dla przyten,
szłycoszczędza
h ludZ
kierowniczych i rozwój organizacji.
atakami,
czasi isukc
nerwy –Esu
zarówno
w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
ma
z wielo Cz
ca?
tawie
awialiśmy
Cię pra
lat rozm badania, na pods zeni y cier
dwóch
pisz na
Męczy
!
W ciągu i prowadziliśmy ka. Byliśmy zmus
siebie
h największe sukcesy na świecie. Kalifornijczycy wykorzystują swój
ta książ ma osoby, która
po.
osobami
zmieńKirsten Kha
nie
powstała
ej pracy nied
których , że właściwie
ziałkową
ze swoj
iaj jej,
schei (ur.
wolona
omny majątek do rozbudowywania imperium o coraz Nie
to nowe
globalzmien
wany psyc
ponad
w 1961 stwierdzić
awdę zado
styki –
r.),byłab
holog,
nić
dyply napr
lne staty
ciągu zaledwie dziesięciu lat Google stał się jedną z firm odnoszą-
Dowiedz się:
• jak wyjść z twarzą z kłopotliwej sytuacji,
• jak sprytnie reagować na natarczywe Jutta Kreyenberg (ur. 1960 r.) –
dyplomowana psycholog, kieruje
i krzywdzące pytania,
Instytutem Coachingu i Superwizji,
• jak wzbogacać słownictwo i formułować jest też współudziałowcem w firmie
zgrabne zdania,
Professio – ośrodku szkoleniowym dla
• jakie techniki stosować, by reagować trenerów i doradców.
Ma ponaddwudziestoletnie
znacznie szybciej.
Lars Reppesgaard
cena: 37,00 zł (w tym Vat 0%)
Vat 0%)
sytuacjami. także ty możesz się nauczyć,
jak triumfować na werbalnym polu bitwy.
Kirsten
Kh
cena: 37,00 zł (w tym
u.pl
Biblia
kariery
mądrości życiowej,
autor o niezwykłej
czeniach
piszący nie tylko o doświad
zawodowych, które
prywatnych, lecz także
ch
jako jeden z czołowy
zebrał podczas pracy
.
łu motoryzacyjnego
menedżerów przemys
„die Zeit”
Nareszcie więcej zysku!
Lars Reppesgaard
BC edukacja sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel. 22 862 17 96, fax 22 632 51 40
Jochenproblemu
Mai radzą sobie z niezręcznymi
i sztuka
celnej riposty
Zarządzanie to sztuka
posiadania
moc żądZy
niestety w chwili, gdy powinieneś
zareagować
ciętą ripostą,
niszcząca
ójna moralność
i podwwpadasz
w twojej głowie hula wiatr.
Dopiero
po kilkuieminutach
żerow
meneD
h rujnuje świat
na genialną odpowiedź, której
powinieneś
byłsytyc
udzielić…
ość
jak chciw
Mistrzowie celnej riposty wychodzą
zwycięsko ze słownych potyczek i bez
Asertywność
Asertywność i sztuka celnej riposty
Zasada nenufaru
W dyskusjach, negocjacjach czy rozmowach z kolegami nie
zawsze wygrywa ten, kto ma najmocniejsze argumenty.
o wiele częściej liczą się błyskotliwe komentarze.
jak i wielu menedżerów
Ponieważ
chłoną z podłoża ogromne
ą skłonność do
odżywczych, wykazuj
j.
przestrzeni życiowe
niszczenia własnej
daniel Goeudevert
Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników
Zasada
nenufaru
zarówno lilie wodne,
i bardzo ekspansywne”.
Matthias
Nöllke
to „osobnik
ilości substancji
„powinienem był mu na to od razu odpowiedzieć…”
– jak często zdarza Ci się tak pomyśleć?
po przeczytaniu tej książki wyjdziesz obronną ręką
z każdej kłopotliwej sytuacji!
sp. z o.o.
k. 13 a, 01-014 warszawa
96, fax 22 632 51 40
Matthias nöllke
Daniel Goeudevert
öllke mieszka
d wielu lat jest aktywnym
diowym i telewizyjnym,
n. z bawarskim
mi wydawnictwami
kryzysy finansowe
amikorupcy
oraz zejne,
znanym
ale
i i bogatymi mocno
zeit”.biednym
autor wielu
iędzy
gospodarką.
jących
tyczązawiadu
m.in. tego,
jak
osób
postawionym
lat był wysoko
nie,
oszczędzać,
nie
przezjakwiele
za
acyjnym
przyjemności,
jak, zagląda
e motoryz
Demaskuje
biznesu.
się światu
owiedzialne
decyzje
itp.
yjrzeć
nej ekonomii
racjonal
enie o czysto
iluzja. Pokazuje,
st to niebezpieczna
się tak panoszyć,
ospodarka nadal będzie
z naszych
ycia. stawką jest jeden
, którego tak pilnie
ów – zaufanie. zaufanie
a zbudować je
ołeczeństwo, jak i rynek.
postępowaniu!
odpowiedzialnemu
BC Edukacja Sp.
z o.o.
ul. Żytnia 15 lok.
13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862
17 96, fax: (022)
632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: �� zł (w
z o.o.
BC Edukacja Sp.
13 a, 01-014 Warszawa40
ul. Żytnia 15 lok.
632 51
17 96, fax: (022)
tel.: (022) 862
Cena: ��,�� zł
tym VAT �%)
(w tym VAT �%)
www.bc.edu.pl
abc profesjonalisty
Poradnik został napisany z myślą o osobach wykonujących
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
wolne zawody, telepracę lub prowadzących własną działalność
szansy, jaką daje obecność w sieci, sprowadzając tak kompleksowe
marketingowych przedsiębiorstwa?
Omawiając powyższe zagadnienia, autorka podaje liczne przykłady
wzięte z praktyki, udziela rad i wskazówek na podstawie przeprowaobszarów funkcjonowania internetu w przedsiębiorstwie.
wotnych
-, dwu- lub wielowymiarowa
 Jak maksymalizować
zysk ?
rozwiązania.
 Jak właściwie zarządzać budżetem ?
 Jak zapobiegać problemom
i minimalizować
ryzyko?
Walka o pozycję
na nasyconym
rynku,
 Jak radzić sobie z organizowanie
podatkami i księgowością?
kampanii promocyjnych,
 Jak właściwie przygotowywać
prezentacje
wystąpienia
publiczne?
wprowadzanie
nowychi cen
i produktów,
 Jak szybko i bezpiecznie
rozpocząć
własną
działalność
doskonalenie
usług,
szybkie
reagowanie
Gitte Härter
gospodarczą?
na pojawiające się szanse – to wszystko
standardowe i rozproszone
działania
reklamowe
lub rozpoczyna
nowych,
bardziej
wymagających
klientów.
skazane na porażkę wojny cenowe.
Dobrze wykonana witryna to podstawa.
Sprawia, że przedsiębiorstwo jest rozpoTa książka pokazuje, że może być inaczej, że można się skutecznie
Dr Jörg-Peter
Schröder
zajmuje
się
znawane,
ułatwia
pozyskiwanie
nowych
reklamować nawet przy niewielkim budżecie. Metody i strategie
głównie coachingiem
klientów,indywidualnym
utrwala pozytywny wizerunek
marketingu niskobudżetowego otwierają zupełnie nowe możliwości
w zakresie dowodzenia,
zarządzania
firmy, pomaga
wypromować nowe
indywidualnych kontaktów oraz tworzenia silnych więzi z klientami
procesami oraz
rozwoju
osobowości
produkty
i nawiązać
dialog z potencjalnymi
dzięki oryginalnym akcjom marketingowym. W efekcie prowadzi to
w przedsiębiorstwach
i organizacjach.
e-klientami.
A zatem: wykorzystaj możlido większych zysków bez konieczności zwiększania budżetu
wości, które daje internet!
przeznaczonego na reklamę.
Siegfried Diekow jest właścicielem firmy
W internecie wszystko się wzajemnie
doradczej, menedżerem projektów
przenika i ze sobą wiąże. Aby wypromować
i doradztwa systemowego. Współpracuje
witrynę, wystarczy właściwy PR, wirtualna
z wieloma renomowanymi
współpraca z użytkownikami sieci, korzyprzedsiębiorstwami.
stanie z istniejących platform. To może
Gerhard Gieschen
Sam sobie szefem
wywołać prawdziwą lawinę marketingową!
wymaga obszernej wiedzy, którą można
yników
Jak zdobyć klientów
w internecie
przedsiębiorstwa. Jeśli sprytnie włączysz
Badania rynku opłacają się każdemu,
Dietmar Pfaff
ją w codzienne działanie firmy, kontakt
a zwłaszcza średnim firmom. Nawet jeśli
z klientem będzie przebiegał pomyślnie.
są krótkie, ale prowadzone regularnie
Badania rynku
Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy
informacje marketingowe
BC Edukacja Sp. z o.o.
Witryna naprawdę może ułatwić życie!
i konsekwentnie, mogą znacznie poprawić
Część A stanowi krótki przegląd zagadnień
Excepteur sint occaecat cupidatat non
związanych z rozwojem marketingu
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
oraz ukazuje instrumenty kompozycji
mollit anim id est laborum. Lorem ipsum
Niniejsza książka uczy,
jaksit
skutecznie
zarządzaćadipisicing
projektami.elit,
Skierodolor
amet, consectetur
marketingowej.
wana jest zarówno do
menedżerów
projektów,
sedpoczątkujących
do eiusmod tempor
incididunt
ut laborejak
i do osób mających już
doświadczenie
w zarządzaniu,
nieminim
związane
et dolore
magna aliqua.
Ut enim ad
Pfaff ma wieloletnie doświadczejednak Dietmar
z projektami.
veniam, quis nostrud exercitation ullamco
nie w zakresie badań rynku, jest dyrektorem
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
i współwłaścicielem spółki
Projektyzarządzającym
są coraz powszechniej
jednak
consequat. stosowane,
Duis aute irure
dolorichinrealizację
repreprowadzi
wykłady i seminaczęsto Infomarketing,
utrudniają różne
niedociągnięcia.
niniejszej
henderit
in voluptateAutorzy
velit esse
cillum książki
niemieckich
uczelniach
wyższych,
starają ria
się na
wesprzeć
swoim
bogatym
doświadczeniem
osoby odpodolore
eu
fugiat nulla
pariatur. Excepteur
w tym
w Rheinische
Fachhochschule
Köln.
wiedzialne
za projekt.
Pokazują,
jakcupidatat
unikać najczęstszych
sint
occaecat
non proident,błędów
sunt
podczas zarządzania.inOgraniczają
koncepcję
projektu
najważniejculpa qui officia
deserunt
mollitdoanim
id
szych kwestii, a zagadnienia
dowodzenia i komunikacji omawiają
est laborum.
w kontekście warunków specyficznych dla projektu.
Michael Böhm
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 022 862 17 96, fax: 022 632 51 40
doskonałe źródło inspiracji – nie tylko pre-
abc p ro fesjo n ali sty
zentuje rozwiązania sprawdzone w praktyce
i skuteczne narzędzia, których początkujący
menedżer projektu może potrzebować,
kształtowanie
autentycznej
osobowości
Niniejsza książka pokazuje
– w oparciu
o konkretne
przykłady,
lecz także stawia pytania – skłaniające do
oraz rozwijanie
metody i rozwiązaniaprzedsiębiorstwa
– w jaki sposób można
ten sukces osiągnąć.
kreatywności
przedsiębiorcy
i jego rynku
Dla lepszego zobrazowania
i zrozumienia
procesu badania
współpracowników.
wyróżniono siedem etapów:
• Rozpoznanie właściwego problemu badawczego
Część C przedstawia przykłady
• Sporządzenie planu badań
zastosowania marketingu niskobudżetowego
• Gromadzenie danych wtórnych i pierwotnych
w różnych sytuacjach przedsiębiorstwa
• Kompresja danych oraz analiza jedno-, dwu- lub wielowymiarowa
i w rozmaitych branżach oraz stanowi źródło
• Sporządzenie raportu i prezentacja wyników
inspiracji dla każdej firmy, która chciałaby
• Ustalenie działań na podstawie pozyskanych informacji
się skutecznie reklamować umiarkowanym
• Wdrożenie podjętej decyzji
kosztem.
gruntownych przemyśleń – na które należy
sobie odpowiedzieć w trakcie realizacji
projektu. Problemy omówiono całościowo.
Istotną pomoc stanowią listy kontrolne,
które poparto konkretnymi przykładami.
Na końcu książki znajdują się najważniejsze
z nich uporządkowane zgodnie z chronologią faz projektu, dzięki czemu nawet bardzo
zabiegany czytelnik szybko znajdzie to,
czego akurat potrzebuje.
Skuteczne realizowanie
projektów
Cena: ��,�� zł (w tym VAT �%)
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 022 862 17 96, fax: 022 632 51 40
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 022 862 17 96, fax: 022 632 51 40
Patronat medialny:
i oczekiwania konsumentów, śledzi
poczynania konkurencji, reagować n
technologiczny i wszelkie innowacj
stosować jak najbardziej komplekso
rozwiązania.
Walka o pozycję na nasyconym ryn
organizowanie kampanii promocyj
wprowadzanie nowych cen i produ
doskonalenie usług, szybkie reago
Badania rynku opłacają się każdem
a zwłaszcza średnim firmom. Naw
są krótkie, ale prowadzone regular
Sukces w niszy
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 022 862 17 96, fax: 022 632 51 40
www.bc.edu.pl
i dynamice rozwoju. Oznacza to, że
brać pod uwagę zmieniające się pot
zdobyć właśnie dzięki badaniom ry
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
www.bc.edu.pl
dlatego musi sprostać jego wymogo
wymaga obszernej wiedzy, którą m
Sylvia Nickel
Teoria i praktyka tworzenia strategii
małych przedsiębiorstw
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
Każde przedsiębiorstwo działa na ry
na pojawiające się szanse – to ws
Jörg-Peter Schröder
Siegfried Diekow
Cena: ��,�� zł (w tym VAT �%)
www.bc.edu.pl
Niniejsza książka to dla menedżera projektu
sukcesu jest grup
świadome
dostęp do informacjiKluczem
o rynku ido
oczekiwaniach
docelowych.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 022 862 17 96, fax: 022 632 51 40
www.bc.edu.pl
abc p ro fesjo n ali sty
Część B zawiera wprowadzenie do strategii
i metod
marketingu
niskobudżetowego.
Warunkiem osiągnięcia
sukcesu
marketingowego
jest regularny
Skuteczna promocja
przy niskim budżecie
sytuację przedsiębiorstwa.
www.bc.edu.pl
Niniejszą książkę podzielono na trzy części:
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Działalność
on-line
jest istotnymwolne zawody,
Poradnik
dla osób
wykonujących
sposobem
sprzedaży
i promocji
pracujących
zdalnie
orazproduktów
prowadzących
działalność gospodarczą
zdobyć właśnie dzięki badaniom rynku.
kanych informacji
abc p ro fesjo n alisty
ex ea commodo consequat. Duis aute irure
potężnych konkurentów
ich do
własną
bronią
i w tym celu
podejmuje
także
wzrostu
konkurencji
i wykreowania
Sukces w niszy
dzonych wywiadów z ekspertami, dotyka wszystkich istotnych
 Jak rozpoznać i najlepiej
wykorzystać
potencjał
pracowników?
technologiczny
i wszelkie
innowacje,
a także
 Jak minimalizowaćstosować
czas potrzebny
na czynności
biurowe?
jak najbardziej
kompleksowe
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
wcześniej wymagały wiele pracy i znaczneWiele małych i średnich
próbuje
pokonać swoich
goprzedsiębiorstw
wkładu finansowego.
Przyczynia
się
Skuteczne realizowanie projektów
adawczego
Handeln,
przedsiębiorców
wykorzystać
je doopracowuje
komunikacjidla
z klientami
i kontrahentami?
plany iwłasną
projektystronę
biznesowe
oraz wspiera ich
 Jak promować
WWW?
skuteczne
 Jak włączyć
bizneswdrażanie.
on-line w łańcuch pozostałych procesów
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
nowe możliwości – rozwiązania, które
Skuteczna promocja przy niskim budżecie
ych
Razem
swoim zespołem
doradczym,
 Co składa
się nazeprzekonujący
wizerunek
firmy w internecie?
firmą Consulting-Netzwerk
Denken
&
 Jak optymalnie
zastosować interaktywne
narzędzia
i jak
Badania rynku
omałych
konkretne przykłady,
można
resie ten sukces osiągnąć.
a procesu badania rynku
wania
Jak zdobyć klientów w internecie
abc pr of e s j on al i s t y
osoby prowadzące
własną działalność
Ta książka wskazuje,
jak najefektywniej
wykorzystać możliwości
gospodarczą
i wykonujące
wolne zawody.
internetu do
osiągania celów
biznesowych:
ingowego
jest regularny
adzi
niach
sną grup docelowych.
sprawdzających, autor pomaga Czytelnikowi w zdefiniowaniu
Michael Böhm jest ekspertem w dziedzinie
i realizacji indywidualnych celów biznesowych.
marketingu niskobudżetowego. Dzieli się
W poradniku znaleźć można odpowiedzi na pytania:
swoją wiedzą ze słuchaczami licznych
 Jak skupić się na wykorzystaniu
rzeczywistych
Każde przedsiębiorstwo
działakompetencji
na rynku,
seminariów. Prowadzi też agencję świadzawodowych? dlatego musi sprostać jego wymogom
czącą usługi doradcze – głównie na rzecz
 Jak uwypuklić jakość
i wyjątkowość
i dynamice
rozwoju.wykonywanych
Oznacza to, że zadań?
powinno
średnich przedsiębiorstw zainteresowanych
 Jak pozyskiwać klientów
pomocą
rozwiązańsię
dostosowanych
brać podzauwagę
zmieniające
potrzeby
realizacją skutecznych kampanii marketindo ich indywidualnych
potrzeb?konsumentów, śledzić
i oczekiwania
gowych.
 Jak prowadzić profesjonalną
tanią promocję?
poczynaniaikonkurencji,
reagować na postęp
Sam sobie szefem
sukces zawodowy. Posługując się metodą ankietowania i pytań
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sieć oferuje przedsiębiorstwom i klientom
i organizację wykonywanej pracy, tym samym zaś osiągnąć
biznesową. Niestety wiele przedsiębiorstw nadal nie wykorzystuje
Gerhard
Gieschen
od dwudziestu
lat stworzonej jak
narzędzie do
statycznej,
nieciekawej
strony WWW
konsultuje
w zakresie
najmniejszym
nakładem
kosztówprawno-orgnizacyjnym
i nigdzie nie promowanej.
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
abc profesjonalisty
gospodarczą, pragnących zwiększyć skuteczność, jakość
Internet w krótkim czasie zrewolucjonizował naszą rzeczywistość
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
BC.edu poleca
i konsekwentnie, mogą znacznie p
sytuację przedsiębiorstwa.
O wydawnictwie
BC Edukacja sp. z o.o.
ul. Żytnia 15, lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel. 22 862 17 96
fax 22 632 51 40
[email protected]
www.bc.edu.pl
materiału dla nauczycieli oraz elektroniczne
wersje podręcznika dla nauczyciela.
Wszystkie te nowoczesne publikacje
wydawnictwa BC.edu są opracowywane
przez międzynarodowe zespoły ekspertów
metodycznych oraz informatyków i są
efektem współpracy i wymiany doświadczeń
polskich autorów i redaktorów z zespołem
wydawnictwa Cornelsen.
Nowoczesna edukacja
Szkolenia
Ostatnie lata przyniosły bardzo wiele zmian
w polskiej edukacji, zarówno w zakresie
treści, jak i technik nauczania. Instytucje
kształcące, a także sami uczniowie korzystają
w coraz większym stopniu z rozwiązań
multimedialnych, internetu i nauczania
online. Nowe technologie pomagają podnieść
efektywność nauczania oraz dostosować
metody do różnorodnych profili uczenia się
i typów poznawczych uczniów. W ofercie
BC.edu znajdą Państwo nowatorskie
rozwiązania w zakresie nauczania języków
obcych młodzieży i dorosłych: podręczniki
do języka niemieckiego prima i studio d
w wersji na tablice interaktywne – wybrane
z bogatej oferty grupy wydawniczej Cornelsen,
uzupełnione o ciekawe testy diagnostyczne
online, samoaktualizujące się rozkłady
Wydawnictwo BC.edu, świadome potrzeb
nauczycieli w dziedzinie poszerzania wiedzy
o zastosowaniach powyższych technologii,
proponuje różnorodne formy szkoleń dla
nauczycieli – od prostej prezentacji tablic
interaktywnych po zdydaktyzowane przykłady
prowadzenia konkretnych zajęć oraz
wykorzystania narzędzi wspomagających
nauczycieli w ocenie i kontrolowaniu
pracy uczniów.
Business English
W 2010 roku postanowiliśmy poszerzyć naszą
ofertę dla osób uczących się języka angielskiego
o modułowe kursy języka biznesowego online:
Marketing & Advertising, Sales & Purchasing,
Presentations. Powstały one na bazie znanej
serii modułowej Short Course Series.
BC.edu Biznes
W tym dziale znajdą Państwo zarówno
bestsellerowe pozycje poradnikowe, jak
i praktyczną literaturę fachową z takich
dziedzin, jak: marketing małych i niszowych
przedsiębiorstw (Sukces w niszy, Sam
sobie szefem, Badania rynku i Skuteczna
promocja przy niskim budżecie), organizacja
sprzedaży (Sprzedaż i dystrybucja), coaching
i zarządzanie personelem (Coaching, czyli
wspieranie rozwoju pracowników), organizacja
pracy na stanowisku kierowniczym
(Zarządzanie to sztuka).
Biznes Bestseller
Eksperci i psychologowie, autorzy naszych
bestsellerowych poradników z serii
Biznes Bestseller, doradzą, jak w świetle
najnowszych badań i obserwacji uporać się
ze stresem i wyzwaniami życia zawodowego
na współczesnym rynku pracy. Ciekawy
wątek poruszający problemy psychologii
i autopromocji kobiet aktywnych zawodowo
prezentują autorzy bestsellerowych tytułów
Niegrzeczne dziewczynki robią karierę oraz
Dziewczyna do wszystkiego. Te i inne pozycje
poradnikowe opisujemy w dziale BC.edu
Biznes Bestseller.
Zespół
Grzegorz Bluszcz
Prezes zarządu
tel. 22 862 17 96
e-mail: [email protected]
Ewa Bluszcz
Członek zarządu
Dyrektor wydawniczy
e-mail: Ew[email protected]
Zuzanna Łubkowska
Sekretarz
tel. 22 862 17 96
e-mail: [email protected]
Izabella Jastrzębska-Okoń
Kierownik redakcji
tel. 22 862 83 60
e-mail: [email protected]
Olga Gorczyca
Redaktor
tel. 22 862 83 60
e-mail: [email protected]
Magdalena Mikoś
Specjalista ds. marketingu
tel. kom. 663 909 636
e-mail: [email protected]
Maciej Matejewski
Koordynator produkcji
tel. 22 862 30 01
e-mail: [email protected]
Zofia Matejewska
Redaktor online
e-mail: [email protected]
Urszula Bluszcz
Specjalista ds. marketingu
e-mail: [email protected]
Paweł Niemiro
Administrator sieci
e-mail: [email protected]
Maciej Trzeciński
Specjalista ds. sprzedaży i dystrybucji
tel. 22 862 30 00
e-mail: [email protected]
Konsultanci metodyczni
Współpraca
Elżbieta Koszyk
Region Polska północno-zachodnia
tel. kom. 663 360 226
e-mail: [email protected]
Konsultant ds. urządzeń interaktywnych
Krzysztof Płochocki
e-mail: [email protected]
Monika Pokorska
Region Polska centralna
tel. kom. 663 379 636
e-mail: [email protected]
Sprzedaż i dystrybucja
Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska,
Rafał Ferenc (Let's Read S.C.)
ul. Kolejowa 15/17 lok. 11, 01-217 Warszawa
tel. 22 632 19 76, fax 22 632 19 76
Projekty online
Rafał Głębocki (GLOTTA New Education)
tel. 602 405 948
e-mail: [email protected]
Operator logistyczny (wysyłka, zwroty)
OPEN PARTNER Matusiak i Wspólnicy Sp. J.
ul. Papieżka 111a, 87-800 Włocławek
Katarzyna Łyp
Region Polska południowo-wchodnia
tel. kom. 663 389 636
e-mail: [email protected]
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
BC.edu ○ Katalog 2010
1
Spis treści
Nowości 2010
4–5 Język niemiecki
6–19 Dla gimnazjum
6–7
prima
Dla szkół ponadgimnazjalnych
8–9
studio d
Dla młodzieży i dorosłych
10–11
studio d. Wersja dla młodzieży i dorosłych
Kursy egzaminacyjne
12–13
Poziom B1. Zertifikat Deutsch • Poziom B2. Goethe Zertifikat •
Poziom B2/C1. DSH • Poziom B2/C1. TestDaF • Prüfungstraining Goethe Zertifikat C1
Gramatyka i testy
14–15
Testy gimnazjalne • Sequenzen • Deutsche Grammatik • Deutsch Express • Gezielt fördern • Witamina B2
Kursy zawodowe
16–17
Kommunikation in… • Training Berufliche Kommunikation
Materiały dodatkowe
18–19
Lektury einfach lesen • Materiały do kopiowania Rund um… • Lektury …einfach klassich • Mit Sprechen Deutsch lernen • Mit Witzen Deutsch lernen
Język angielski
20–23
A New Start Professional • Up to Speed • Short Course Series
2
Katalog 2010 ○ BC.edu
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Spis treści
Język hiszpański
24
Español Profesional
Interaktywne kursy językowe
26–29
Business English DVD • Phantom Cat
BC.edu Biznes
30–40
Poradniki biznesowe
30–37
Biznes Bestseller • 99 porad, jak… • ABC profesjonalisty •
Samokształcenie w biznesie
Poradniki biznesowo-językowe
38–39
Training International
Podręczniki biznesowe
40
Praktyka (i teoria) biznesu
Edukacja wczesnoszkolna
42–44
Henio Mądrek • Zanim pójdę do szkoły
Kursy online
46–47
Oprogramowanie na tablice interaktywne
48–49
Tablice interaktywne
50–51
Dystrybutorzy
52–53
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
BC.edu ○ Katalog 2010
3
Nowości 2010
ręc
zni
k
prima A1/A21
2 Język
Język
niem
niem
ieckiiecki
dla gimn
dla gimn
azjum
azjum
prim
a A
1
Klasa
12
Zawiera zada
egzaminu gimnia
nazjalnego
Podręcznik
Kurs dostępny
również
w wersji interakt
ywnej!
Zawiera zada
egzaminu gimnia
nazjalnego
w
n wer
s
a
i n t ta b l i j i
era cę
kty
w
NOWOŚĆ
Kurs dostępny
również
w wersji interakt
ywnej!
ną
nad językiem
Podrę
Podrę
cznik
cznik
o n ronic prim
zne
aw
in owe
ƒ P terakt ćwicze j wzbo wersji
yw
ołą
nia gac
i za ony
pod czenie ne
d an
z w ręczn now
ia
lu ykor ika z ocze
ƒ P b tabli zystan multimsnego
ie
r
c
ƒ N odukt y inte m ko ediam
m
r
ie
d
a
i
do zawo opas ktyw pute (służ
ƒ P datko dny w owany nej) ra i pro y do z
r
w
jekt ajęć
Wypowiedz
ƒ P osty w ego s użyciu do ocz
or a
Podręcznik i recenzentów na tem
p
rofe
e
i
o
prima A1/
sjon bsłud rzętu niewy kiwań
A2 w wersjiat podręcznika prima:
Uczniowie sukc
na tablicę inte
ze d
nau
ma
aln
Materiał zam esywnie przygoto
dzięk
g
rakt
i temu, żeieszc
e
wyw
c
la
zony
ywn
a
ani
w
w
ą
są
podr
ją
– klasa 2
wersji wydruko ęcznik zawi
pod niku
do egzaminu
spa nauc
cy zycieli
interakty
gimnazjalnego
era przykład
wanej. Dod ręcz
r
wnym prim
z
i zadaniami
c
owe
atko
,
m.in
y
zada
wo
ie
a odpowiada .
wzbogacono nia egzamina
interaktywny
tec ciela
go ćwiczenia cyjne
mi. Zadania
materiału z
.
hnic
i
mi
podręcznika
opracowano
Podręczn
ik uwzg
, a ćwic
na podstaw
mgr Zofia Koto
zne ucznia
Minwska
ie
i spójną kons lędnia nowe tendzenia
encje– z zeszytu ćwic
im
trukcję. Publ
w nauczani zeń.
syst
al
u języka obce
ikacja pozw
em ne wym
ala na
nap
go
o
niemieckim.
ęd C perac agan
Podręcznik uroz wypracowanie technik (…). Ma logic
okozną
yj
sam
maicają gry,
ło 2 D/DV ny W ia tech
projekty oraz odzielnej prac
D
in
wiersze i piose GyB mie , proce dows niczne:
20
jsca
sor
nki.
80 00
dr Hanna Szarm
ach-Skaza
BC
BCEduka
Edukacja
cjaSp.
Sp.zzo.o.
o.o.
ul.
ul.Żytnia
Żytnia15
15lok.
lok.13
13a,a,01-01
01-0144Warsz
tel.:
tel.:(022)
(022)862
Warszawa
86217
awa
1796
96
fax:
fax:(022)
(022)632
63251
5140
40
www.
www.bc.ed
bc.edu.pl
u.pl
na d
SP
ysku 0 MH 4, W
, ka z, 25 indo
rta
grafi 6 MB R ws XP
SP2
A
czn
(lub
a 4 M,
MB,
wyż
kart
szy)
a dźw
,
ięko
wa
prima
P
inteodręcz
rak nik
tyw
ny
Pod
ręc
prim
a
zni
Klas
a
kn
e r s iemie
ji n
a t cki dl
abl
1
icę
110
inter zadań
ak t y
wnyc
110
inter ćwiczeń h
ak t y
wnyc
h
BC
Ed
ul. Żyukacja
Sp
tn
01 ia 15 . z o.
tel.: -014 W lok. 13 o.
fax: (022) arszaw a
(022 862
a
ww ) 632 17 96
w.b
51
c.ed 40
u.pl
k in
t
Języ
ww
strony 6–7
era
a gim
int
era
nazj
u
kty
m
wną
kty
wn
A1
y
P
inteodręcz
rak nik
tyw
ny
w
int na t wer s
era abl ji
kty icę
w n ą A1
prima A1
A1/A
2 Klasa
Klasa
1
int
Now
ocze
era
Prof
esjo Prost sne nau
ƒ Id
kty
ealn
n
a
alne obs czan
zw
e uz
wn
y
ł
u
k
wsp uga ie
pe
no or
y
arcie
ƒ Je wocz zystan łnienie
esn
iem
dyn Ję
le
k
e
t
zy
j te k ni cji
yw
echn
sy
ƒ P stem k swoim chnolo emiecki dl
iczn
o dr
a
szta
gii
gi
r
m
o
na
ę
e
łcen dza
elek czn
zjum
ju
ik
ia
t
prim
a
Pod
prima
Nini
Niniejszy
ejszy trzyc
trzyczęśc
zęściowy
iowy kurs
kurs jest
rozp
rozpoczy
jest skier
oczynają
skierowa
nających
owany
cych nauk
ny do
naukęę język
do uczn
uczniów
językaa niem
do
do egza
iów gimn
egzaminu
gimnazju
niemiecki
minu gimn
azjum
ieckiego
gimnazjal
m
ego od
azjalnego
od pod
nego zz język
podstaw
ii Fit
Fit in
staw.. Przy
in Deut
językaa niem
Deutsch
Przygoto
sch 2.2. Każd
niemiecki
gotowuje
wuje
ieckiego
Każdaa zz częś
ego oraz
oraz do
częścici kurs
do Fit
kursuu jest
Fit in
in Deut
jest prze
Deutsch
przeznac
sch 11
znaczona
zona na
Kurs prima:
na jede
jedenn rok
rok szko
szkolny.
lny.
oferu
oferuje
je pozi
poziom
om nauc
nauc
zani
zaniaa dost
Opis
Opisuu Kszt
dostosow
osowany
Kształcen
ałcenia
any do
do
ia
Język
Język
wym
wym
oweg
oweg
ogów
ogów
odp
odpowia
o,o,
Euro
Europejsk
owiada
pejskiego
da now
nowej
iego Syste
ej pod
Systemu
podstaw
mu
staw
uwz
uwzględ
ie
ie
prog
ględnia
prog
nia stan
ram
ramowe
standard
owej,j,
dardyy pols
polskiego
wpro
wprowad
kiego egza
wadza
egza
za struk
minu
minu
struktury
gimn
tury gram
gimnazjal
gramatyc
azjalnego
ich
ich zasto
nego zz język
atyczne
zastosow
zne w
językaa obce
sowanie
w spos
sposób
anie w
obcego,
ób prak
w różn
różnych
praktycz
go,
ych kont
tyczny,
od
od pocz
kontekst
ny, poka
początku
pokazując
ekstach
ątku kons
zując
ach sytu
konsekw
sytu
ekw
acyjn
acyjn
entn
entn
ych,
prze
ych,
przedsta
ie
ie wpro
wprowad
dstawia
wia aktu
wadza
aktualną
za różn
różnorod
alną wied
orodne
wiedzę
ne ćwic
zę reali
ćwiczenia
realiozna
zenia fone
oznawczą
wczą w
fonetycz
tyczne,
w ujęc
ujęciu
ne,
iu międ
Komponent
międzyku
zykulturo
lturowym
y kursu:
wym..
pod
podręcz
ręcznik,
nik,
zesz
zeszyt
yt ćwic
ćwiczeń
zeń zz płytą
płytą
audi
audi
zesz
zeszyt
o,
o,
yt testó
testów
w zz płytą
płytą audi
audi
pora
o,
poradnik
o,
dnik met
metodyc
odyczny
zny zdo
płytą
film
płytaprim
ściągaudi
nięcoiadla
audiaona
ze nauc
dla nauc, zycie
stronzycie
y www
la, .bc.edu.p
kurs
la,
film prima DVD
l,
w
nawers
DVDji, interakty
proj
kursekto
wnej (służy
prim
raai kom
w wers
do zajęć z wyk
pute
ji inter
ra lub
akty
projektora i
tabli
wne
orzystaniem
cyj inter
(służy downe
komputera
zajęć
j). z wykorzy
lub tablicy inter akty
staniem
aktywnej).
NOWOŚĆ
st
B1
st
ud
da
Ję
zyk
ar
oc
h,
Kr
zys
zto
nie
yt
ma
tu
ra
lny
st
ud
Ję
Ed
u
01 Żytni ka
-0
a 1 cja
tel.: 14
5
S
fax: (02 War lok. 1 p. z
ww (02 2) 86 szawa 3 a o.o.
w.b 2) 6 2 1
c.e 32 5 7 96
du 1 4
.pl 0
Ze
sz
yt
io
zyk
ma
nie
tu
ra
d
mi
ec
fT
ka
cz
yk
A2
B1
ki
lny
pł yt
a
dio
ami
z
Ç
studio d. Wersja szkolna
Katalog 2010 ○ BC.edu
aD
d
sz
i
z ćwiczeniam
Tom 1
u
4
len
io
Ze
du.pl
www.bc.e
Ç
ul. Żytnia
awa
01-014 Warsz
862 17 96
tel.: (022)
632 51 40
fax: (022)
ag
ki
BC
ul.
Sp. z o.o.
BC Edukacja 13 a
15 lok.
M
mie
c
Podręcznik
ą
nej,,
wnej
aktyw
rakty
ny,,
ji inter
ralny
tural
wersjiinte
yt matu
j i wwers
ejiw
kowe
żkow
• Zeszytma
•
książ
aciiksią
ostac
y w post
ywp
dnik metodyczn
• Poradnik
•
VHS,
lubVHS,
DVDlub
naDVD
studioddna
Film studio
• Film
•
la,,
yciela
auczzycie
dla nauc
dlan
audio
riały
• materiały
•
ia,
znia,
uczn
lauc
OM dla
y,
• CD-ROMd
cy,
•
prac
ielneejjpra
dzieln
modz
do samo
ek dosa
wek
yt słów
• Zeszytsłó
•
t ćwiczeń,
kowee
szyt
odattkow
y zeszy
doda
wyze
ałyd
tkow
riały
datko
ateri
– doda
e, mate
ne,m
ining–do
on-lin
etencyjneon-li
• Sprachtra
•
estykomp
ne, testy
ne,t
enia interaktyw elsen.de/studio-d.
• ćwiczenia
•
.corn
www
ie
na stron
d
2
A1
ecki
Język niemi
1
mi | Tom
z ćwiczenia
• Podr
•
studio
Podręcznik
ra:
ia,,
cznia
dla uczn
Komplet zawie
udiodlau
audio
ytaa
i + płyta
niami+pł
eniam
wicze
ik z ćwicz
ęcznikzć
iecki
Język niem
NOWOŚĆ
A2
studio d
cych
lnych uczą
dgimnazja
iów szkół pona matury na poziomie
y jest do uczn
i: i:
otowuje do
h częśc
skierowan
h częśc
z trzec
z trzec
taw. Przyg
a się
a się
Niniejszy kurs
Skład
Skład
go od pods
sch.
ch.
Deut
Deuts
niemieckie
omowych).
fikat
Zertiikat
Zertif
się języka
niach dwut
i do egzaminu
są w wyda
dostępne
podstawowym
A2
i
A1
(części
A1, A2 i B1
mu mu
Syste
go Syste
ejskieiego
Europejsk
Europ
io d :
wymogów
Kurs stud
sowany do
zania dosto
poziom nauc
wego,
ego,
1. oferuje
Je˛zyko
˛ zykow
ałcenJeia
go,
Ksztłcenia
OpisuKszta
Opisu
la,
maturalne
zycie
minu
nauc
i
egza
ia
om
ch dla uczn
a standard
multimedialny
2. odpowiad
ich
ę materiałów
y, pokazując
bogatą ofert
ób praktyczn
3. zawiera
ne w spos
ch,
gramatycz
h sytuacyjny
a struktury
ów obcych,
kontekstac
język
4. wprowadz
ch
zania
różny
nie w
zinie nauc
zastosowa
ami w dzied
yczne,
mi osiągnięci
enia fonet
rodne ćwicz
się najnowszy
5. kieruje
wadza różno
ym.
ntnie wpro
zykulturow
ujęciu międ
ątku konsekwe
znawczą w
6. od pocz
wiedzę realio
ia aktualną
7. przedstaw
studio d
z
A1
A2
ud
io
Nin
d
się iejsz
po języ y ku
r
k
d
A1 sta a nie s sk
, A wow m ier
ow
ie
2i
y
B1 m i ckieg any
Ku
rs
(cz do e o o jes
t
st
d
ęś
•
ud
ci gzam pod do u
io
ofe
A1
c
s
in
d:
i A u Z taw. znió
Op ruje
2 d erti
Pr w s
isu po
•
z
z
fi
os
z
Ks
io
tęp kat ygoto kół p
od
zta mn
po
on
ne Deu
•
w
łce au
wia
są
tsc uje adg
uw
nia cza
da
d
im
w
zg
no
•
Je˛z niad
wy h. S o m
na
lę
w
d
z
a
da kła
za
yko os
nia
ej
wie
nia da tury jalny
po
we tos
sta
•
c
ch
s
ra
n
d
o
g
s
wp
wa
nd
bo
o,
taw
dw ię z a po h uc
ar
ny
ga
uto trz
zio zą
za rowa
iep
dy
do
tą
s
mo ech mie cych
e
d
tos
ofe
ro
•
w
z
gz
gr
wy czę
ym
ow astr
am
kie
rtę
am
ch
o
a
in
r
m
u
g
n
). ści:
u
•
ow
k
um
ów
ie
jes
ate
ej,
w tury
od
Eu
atu
ięn
ria
ró
g
po
r
•
r
o
żn
ra
łów
ajn
czą
pe
yc ama
lne
pr
ow
m
jsk
hk
tku
ze
go
ty
ult
sz
ieg
ds
on czn
,
ko
ym
im
Ko
oS
taw
tek
e
ns
ed
io
mp
ys
sta ws
ek
iaa
ialn
sią
tem
let
we
•
ch pos
gn
ktu
yc
za
ntn
u
ięc
hd
sy
po
aln
wie
tua óbp
iew
iam
dr
lau
ąw
•
ra
ęc
cy rak
iw
pr
czn
:
zn
ied
ze
jny tyc
ow
dz
ikz
sz
ia
zę
c
z
•
a
h
i
yt
ny
ied
re
dz
ćw
,
na
,p
ma
po
zin
ar
ali
uc
icz
ok
ra
tur
ien
oz
ó
z
•
e
ż
a
dn
y
na
no
nia
zu
cie
aln
au
ikm
po
wc
ro
jąc
mi
la,
cza
y,
ra
dn
zą
ic
•
eto
+p
dn
n
e
w
h
iaj
ćw
ikm
sa
łyta
dy
uję
ęz
mo
czn
icz
au
•
ciu
eto
ykó
en
ak
yw
dio
m
film
dy
wo
ia
tua
w
ięd
czn
dla
fon
stu
bc
•
lizu
er
zyk
yd
ety
yc
uc
sji
ma
jąc
dio
ult
h,
oś
inte
czn
zn
ys
ter
ur
•
dn
ia,
cią
e,
ięe
ra
ow
iały
aD
ze
gn
kty
ym
lek
sz
au
ięc
VD
wn
•
yt
.
tro
dio
iaz
l
e
słó
do
u
jn
nic
dla
bV
es
da
we
aC
zn
•
tro
HS
na
tko
kd
yr
D-R
ćw
ny
,
uc
płyt
wy
os
oz
w
OM
zyc
kła
ze
am
na iczen
ww
iela
sz
-ie
dz
od
str iai
.b
y
,
aję
tć
,
zie
c.e
n
on
ćd
wic
lne
du
ie tera
os
jp
ze
ww kty
.pl,
a u io
ń(
ra
tud
w.c wn
cy
Sp
d
io
e
,
or
ra
d,
ne ,te
ch
lse sty
tra
n.d ko
inin
e/ mp
g),
stu ete
dio nc
-d. yjn
eo
nli
ne
,m
ate
ria
łyd
od
atk
ow
e
NOWOŚĆ
strony 8–9
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Nowości 2010
doświadc
zest dyrektor
em
elem spół
ki
dy i semina-
Warunkiem
osiągnięcia
sukcesu mar
dostęp do
ketingoweg
informacji
o jest regu
o rynku i
Niniejsza
oczekiwa
larny
książka pok
niach grup
azuje – w
docelowych
metody i
oparciu o
.
rozwiązania
konkretne
– w jaki spos
przykłady,
Dla lepszego
ób można
zobrazow
ten sukces
ania i zroz
podzielono
osiągnąć.
umienia proc
go na sied
esu badania
em faz.
rynku
� Definicj
a i określe
nie zadań:
Rozpoznanie
właściwego
� Projekt
problemu
badawczego
:
Sporządzeni
e planu bad
ań
� Dane:
yższych,
hule Köln
.
ab c pr of
es jo
na li st y
Badania ry
nku
Gromadzeni
e danych
wtórnych
� Analiza
i pierwot
:
nych
Kompres
ja danych
oraz analiza
� Dokume
jedno-, dwu
ntacja:
- lub wiel
owymiarow
Sporządzeni
a
e raportu
i prezenta
� Decyzja
cja wyników
:
Ustalenie
działań na
pod
stawie pozy
� Realiza
cja:
skanych
informacji
Wdrożen
ie podjęte
j decyzji
Każde prze
dsiębiorstw
o działa na
dlatego mus
rynku,
i sprostać
jego wym
i dynamice
ogom
rozwoju.
Oznacza
brać pod
to, że pow
uwagę zmie
inno
niające się
i oczekiwa
potrzeby
nia konsum
entó
w, śledzić
poczynan
ia konkure
ncji, reag
technologicz
ować na
postęp
ny i wszelkie
innowacje,
stosować
a także
jak najbardz
iej komplek
rozwiązania.
sowe
BC.edu Biznes
NOWOŚĆ
Di et ma r
brzmiącymi hasłami reklamowymi? Jakie konkretnie umiejętności
stać się dobrym trenerem podległego zespołu. Autorka zachęca do
takiego podejścia i wskazuje na jego niezwykłą wagę i znaczenie
psychologiem i od 1999 roku prowadzi Institut
Instytut od wielu lat pomaga firmom w trudnych
Ge rh
procesach wprowadzania zmian strukturalnych
i reorientacji zespołów pracowniczych i kadry
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
�%)
pl
fax
: 022
Wa
632 rszawa
51 40
gospod
Suk
ces
arczą
Teor
mał ia i p
ych rakt
prze yka
dsię twor
bior zeni
stw a st
ra
Cen
a: ��
zł (w
tym
VAT
�%)
wn
iszy
tegi
i
Daniel Go
daniel Go
eudevert
, urodzony
roku w rei
w 194
ms (Francja
), z wykształc 2
literaturoz
enia
nawca, mie
szkał 25 lat
w niemczec
h, gdzie zro
bił niezwy
karierę. Był
kłą
prezesem
niemieckic
takich firm
h
zar
ządów
, jak citroën
, renault i
członkiem
Ford, oraz
zarządu kon
cernu Volksw
wśród me
agen.
nedżerów
uchodził za
ponieważ
dziwaka,
krytykował
zbyt wysok
członków
ie zarobki
zarządów
– niepro
w stosunku
do pensji pra porcjonalne
cowników.
Po wycofa
niu się z ma
nagement
wicepreze
u został
sem między
narodoweg
krzyża – do
o zielonego
współprac
y zaprosił go
michaił Gor
baczow –
i doradcą dyr
generalne
ektora
go UNESCO.
jego książki
w akwariu
„jak ptak
m” (oryg. nie
m. „wie ein
im aquariu
Vogel
m”) i „rzecz
ywistość zac
się od łez”
zyna
(oryg. niem.
„mit träume
beginnt die
n
realität“)
na
niemieckim
wydawnicz
rynku
ym stały się
bestsellera
mi.
Każd
e prz
dla
ed
teg
o mu siębio
i dy
si sp rstwo
nami
dział
ros
bra
ce
tać
roz
ć po
jego a na ryn
d uw woju.
i oc
ku
Ozna wymo
ze
agę
zm
gom ,
pocz kiwan
cza
ien
to,
ynan ia ko
iając
ns
tec
e się że powi
hnolo ia konk umen
nno
potrz
tów
ure
sto
, śle
ncji,
sowa giczny
eby
dz
i ws
rea
ć jak
roz
gowa ić
zelki
wiąz
na
ć na
ania.
jbardz e inn
postę
iej ko owac
Wa
je,
mp
lka
a tak p
lek
o
sowe
org
że
anizo pozycję
wp
na
row wanie
na
kamp syco
dosk adza
nym
anii
onale nie no
ryn
na
pro
ku,
pojaw nie us wych
mo
cy
cen
ług
wy
iając
ma
i pro jnych
e się , szyb
duktó ,
zdob ga ob
szan kie rea
sz
yć
w,
go
se –
właś ernej
wi
to ws wanie
nie
dzięk edzy,
Bada
zystk
któ
i ba
nia
o
a zw
danio rą mo
ryn
ku
łas
m ryn żna
opłac
są kró zcza
ku.
ają
tkie, średn
się
i ko
im
ale
ns
firm każdem
pro
sytu ekwe
u,
ntnie wadz om. Na
ację
on
we
,
prz
e reg
t jeś
edsię mogą
ula
li
zn
rnie
bio
rstwa acznie
popra
.
wić
NOWOŚĆ
masowe zwo
lnienia, ska
ndale korupc
i coraz wię
ksza przepa
yjne, kryzys
ść między
y finansowe
nadweręży
biednymi
ły zaufanie
i bogatymi
do osób zaw
Daniel Goe
mocno
iadujących
udevert, któ
gospodark
ry przez wie
menedżere
ą.
le
lat był wysok
m w przem
yśle motory
o postawion
błyszczące
zac
ym
fasady, by
yjnym, zag
przyjrzeć się
ląda za
przy tym nas
światu bizn
ze wyobraże
esu. Demask
nie o czysto
i uświadam
uje
racjonalne
ia nam, że
j ekonomii
jest to niebez
że jeśli wsz
pieczna iluz
echwładna
ja.
gos
Pok
podarka nad
pozbawi nas
azuje,
al będzie się
podstaw życ
tak panosz
ia. stawką
najważnie
yć,
jest jeden
jszych zasobó
z naszych
w – zaufan
potrzebują
ie. zaufanie,
zarówno spo
którego tak
łeczeństwo
można jed
pilnie
, jak i rynek.
ynie dzięki
a zbudow
odpowied
ać je
zialnemu pos
tępowaniu!
Biznes Bestseller
strony 30–32
nufaru
Daniel Goeu
devert
Zasada
nenufaru
NOWOŚĆ
zarówno lilie
wodne, jak
i wielu me
to „osobniki
nedżerów
bardzo eks
pansywne”.
chłoną z pod
Ponieważ
łoża ogrom
ne ilości sub
odżywczych,
stancji
wykazują
skło
niszczenia
nność do
własnej prz
estrzeni życ
iowej.
daniel Go
eudevert
autor o nie
zwykłej mą
drości życiow
piszący nie
ej,
tylko o doś
wiadczeni
prywatnyc
ach
h, lecz tak
że zawodo
zebrał pod
wych, które
czas pracy
jako jeden
menedżeró
z czołowych
w przemysłu
motoryzac
yjnego.
„die Zeit”
niszcząca
mo
meneDżer c żądZy posiadani
owie i po
a
dwójna
jak chciw
moralnoś
ość syty
ć
ch rujnu
je świat
Jochen Mai
Biblia
kariery
Bc Edukacja
ul. żytnia 15 sp. z o.o.
lok. 13 a, 01-0
tel. 22 862
14 wars
17 96, fax
22 632 51 zawa
40
www.bc.e
du.p
dr matthias nöllke mieszka
w Monachium; od wielu lat jest aktywnym
dziennikarzem radiowym i telewizyjnym,
współpracuje m.in. z bawarskim
radiem, z licznymi wydawnictwami
i przedsiębiorstwami oraz ze znanym
tygodnikiem „Die zeit”. autor wielu
książek, które dotyczą m.in. tego, jak
zbudować zaufanie, jak oszczędzać, nie
odmawiając sobie przyjemności, jak
podejmować odpowiedzialne decyzje itp.
ZłotE rEgułyl działania
dla przyszłych ludZi sukcEsu
„powinienem był mu na to od razu odpowiedzieć…”
– jak często zdarza Ci się tak pomyśleć?
W dyskusjach, negocjacjach czy rozmowach z kolegami nie
Michael
ekspertem wargumenty.
dziedzinie
zawsze wygrywa
ten, Böhm
kto majest
najmocniejsze
marketingu niskobudżetowego. Dzieli się
o wiele częściej
liczą się błyskotliwe komentarze.
swoją wiedzą ze słuchaczami licznych
seminariów.
Prowadzizareagować
też agencję ciętą ripostą,
niestety w chwili,
gdy powinieneś
świadczącą
usługi
doradcze
– głównie
na wpadasz
w twojej głowie
hula wiatr.
Dopiero
po kilku
minutach
rzecz średnich przedsiębiorstw
na genialną odpowiedź, której powinieneś był udzielić…
zainteresowanych realizacją skutecznych
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96, fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: 37,00 zł (w tym VAT 0%)
BC edukacja sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel. 22 862 17 96, fax 22 632 51 40
www.bc.edu.pl
prz yg otow u je si e˛
z nami d o sz ko ł y
Dowiedz się:
Biznes Bestseller
• jak wyjść z twarzą z kłopotliwej sytuacji,
• jak sprytnie reagować na natarczywe i krzywdzące pytania,
• jak wzbogacać słownictwo i formułować zgrabne zdania,
• jakie techniki stosować, by reagować znacznie szybciej.
Wiele małych i średnich przedsiębiorstw próbuje pokonać swoich
potężnych konkurentów ich własną bronią i w tym celu podejmuje
standardowe i rozproszone działania reklamowe lub rozpoczyna
Jak umiejętnie i skutecznie
odpierAć
krytykę
i AtAki
słowne
Ta książka pokazuje,
że może być inaczej,
że można
się skutecznie
reklamować nawetoraz
przy niewielkim
budżecie. Metody sytuacJe
i strategie
rozłAdowywAć
marketingu niskobudżetowego otwierają zupełnie nowe możliwości
konfliktowe
skazane na porażkę wojny cenowe.
indywidualnych kontaktów oraz tworzenia silnych więzi z klientami
dzięki oryginalnym akcjom marketingowym. W efekcie prowadzi to
do większych zysków bez konieczności zwiększania budżetu
przeznaczonego na reklamę.
zdominowany przez mężczyzn. Mimo że kobiety często są
lepiej wykształcone, mają świeższe podejście do obowiązków,
są skrupulatniejsze i dokładniejsze, nadal zarabiają dużo
mniej, a najwyższe funkcje pozostają przed nimi zamknięte.
Ponad dwie trzecie wszystkich szefów potwierdza istnienie
tzw. szklanego sufitu, który ogranicza kobiety na drodze
do kariery.
Dr Barbara Schneider od dwudziestu lat
pomaga kobietom i mężczyznom
w rozwoju ich karier zawodowych, oferując
szkolenia, seminaria oraz wykłady.
Z wykształcenia handlowiec, przez lata
Eva Wlodarek
P������������� ������ �����������, ������ � ������
������ ����� ������������� ������. J�������� ������
������������, ������������ � ����������� ���
Michael Böhm jest ekspertem w dziedzinie
�� ������ ������������. P����������� �� � ���������
marketingu niskobudżetowego. Dzieli się
��� � ����� �� ������ ������� � ������� ��������.
swoją wiedzą ze słuchaczami licznych
O�� ��� �� ����� ���� ��������!
seminariów. Prowadzi też agencję
Sprawdzam swoje
umiejętności
Część A stanowi krótki przegląd zagadnień
związanych z rozwojem marketingu
oraz ukazuje instrumenty kompozycji
marketingowej.
Część B zawiera wprowadzenie do strategii
i metod marketingu niskobudżetowego.
Kluczem do sukcesu jest świadome
Biznes Bestseller
kształtowanie autentycznej osobowości
kreatywności przedsiębiorcy i jego
współpracowników.
działanie
NOWOŚĆ
świadczącą
usługi doradcze
– głównie
na
Swoją
książką Barbara
Schneider
sprowokowała
ożywioną
rzecz iśrednich
przedsiębiorstw
dyskusję
udowodniła
czytelniczkom, że oprócz wysokich
umiejętności
kobiety w
drodze skutecznych
na szczyty kariery muszą się
zainteresowanych
realizacją
wykazać
takżemarketingowych.
sprytem. Jej książka szybko dostała się na listy
kampanii
bestsellerów „Financial Times” i „Manager Magazin”.
tematyka – niezmiennie aktualna.
Jak osiągnąć to, co jest
dla nas ważne w życiu
prywatnym i zawodowym
BESTSELLER W NIEMCZECH!
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
Część C przedstawia przykłady
zastosowania marketingu
niskobudżetowego w różnych sytuacjach
przedsiębiorstwa i w rozmaitych branżach
H e n i o M a˛d r e k
Zaczynam przygodę ze szkołą
[9]
– naturalnie bez popadania w przesadę –
bardzo pomaga karierze.
oraz stanowi źródło inspiracji dla każdej
Biznes Bestseller
firmy, która chciałaby się skutecznie
Dr Christine Simpel
szefowa Heidrick & Struggles (Niemcy)
reklamować
kosztem.
Wiele małych i średnich przedsiębiorstw
próbujeumiarkowanym
pokonać swoich
potężnych konkurentów ich własną bronią i w tym celu podejmuje
standardowe i rozproszone działania reklamowe lub rozpoczyna
Ta książka pokazuje, że może być inaczej, że można się skutecznie
reklamować nawet przy niewielkim budżecie. Metody i strategie
marketingu niskobudżetowego otwierają zupełnie nowe możliwości
Barbara Schneider
indywidualnych kontaktów oraz tworzenia silnych więzi z klientami
dzięki oryginalnym akcjom marketingowym. W efekcie prowadzi to
Martina Goy
naczelna reporterka magazynu
„Welt”/„Welt am Sonntag”
Niegrzeczne
dziewczynki
robią karierę
do większych zysków bez konieczności zwiększania budżetu
przeznaczonego na reklamę.
Wskazówki dla kobiet,
które chcą świadomie i skutecznie
stosować zasady autopromocji
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
Niniejszą książkę podzielono na trzy części:
Część A stanowi krótki przegląd zagadnień
związanych z rozwojem marketingu
oraz ukazuje instrumenty kompozycji
marketingowej.
Część B zawiera wprowadzenie do strategii
i metod marketingu niskobudżetowego.
Kluczem do sukcesu jest świadome
kształtowanie autentycznej osobowości
Ta książka będzie wam towarzyszyć na
drodze do kariery oraz podpowiadać, jak
radzić sobie w zdominowanym przez
mężczyzn świecie zarządzania.
Obok licznych strategii sukcesu
zawiera wiele praktycznych wskazówek
pochodzących od kobiet i mężczyzn ze
świata gospodarki i polityki.
Annette C. Anton
Dziewczyna
przedsiębiorstwa oraz rozwijanie
kreatywności przedsiębiorcy i jego
współpracowników.
Część C przedstawia przykłady
zastosowania marketingu
niskobudżetowego w różnych sytuacjach
przedsiębiorstwa i w rozmaitych branżach
oraz stanowi źródło inspiracji dla każdej
firmy, która chciałaby się skutecznie
reklamować umiarkowanym kosztem.
do wszystkiego
przygotowuje sie˛
z nami do szkoły
Zaczynam przygodę
ze szkołą
Barbara Schneider sprytnie demaskuje
„system koleżków”, pokazując kobietom,
że robienie w odpowiednim momencie szumu
wokół siebie jest ważnym elementem sukcesu.
skazane na porażkę wojny cenowe.
Patronat:
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13a, 01-014 Warszawa
tel.: 22 862 17 96, fax: 22 632 51 40
www.bc.edu.pl
Kobiety są równie dobrymi i skutecznymi
menedżerami jak mężczyźni. Ustępują
im tylko na jednym polu – w promowaniu
samych siebie. Czekają, aż zacznie
się je chwalić. Wiele z nich za długo
pozostaje w cieniu swojej niepoprawnej
skromności. Więcej pewności siebie
w prezentowaniu własnych możliwości
przedsiębiorstwa oraz rozwijanie
Marzenie, odwaga,
zbierała własne doświadczenia
w zarządzaniu międzynarodowymi
koncernami. Dzięki licznym odniesieniom
do codziennej praktyki stworzona przez
nią książka jest przekonująca, a jej
Autorka jest profesjonalistką, wie, jak
BC Edukacja
Sp. z o.o.
rozbudzić
i utrzymać
zainteresowanie
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
czytelnika
pierwszej
do ostatniej
tel.: 022 862od
17 96,
fax: 022 632
51 40
www.bc.edu.pl
strony
książki.
Niniejszą książkę podzielono na trzy części:
ten, kto potrafi bronić się przed słownymi
atakami, oszczędza czas i nerwy – zarówno
Życie zawodowe, a szczególnie szczebel zarządzania, to świat
w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
„ManagerSeminare” 07/09
Zaczynam przygodę ze szkołą
Sprawdzam swoje umiejętności
Sprawdzam swoje umiejętności
NOWOŚĆ
tym
Vat 0%)
i sztuka
celnej riposty
Dziewczyna do wszystkiego
H e n i o M a˛d r e k
cena: 37,00 zł (w tym Vat 0%)
Mistrzowie celnej riposty wychodzą
zwycięsko ze słownych potyczek i bez
problemu radzą sobie z niezręcznymi
sytuacjami. także ty możesz się nauczyć,
jak triumfować na werbalnym polu bitwy.
Asertywność
Niegrzeczne dziewczynki robią karierę
kampanii
marketingowych.
Wypracuj w sobie
szybkość
reagowania. Poznaj przydatne
techniki, które pomogą ci kontrować błyskawicznie i dowcipnie.
skorzystaj z licznych rad i wskazówek z zakresu psychologii,
doskonalenia zdolności językowych oraz mowy ciała. ta pełna
przykładów, ćwiczeń i pomysłów książka to idealna pomoc dla
wszystkich, którzy chcą ripostować szybko i pewnie – zarówno
w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych.
po przeczytaniu tej książki wyjdziesz obronną ręką
z każdej kłopotliwej sytuacji!
[8]
B i z n e s B e s t s e l l e r
Matthias Nöllke
cena: 37,00
zł (w
Chcieć to móc
Jak unikać typowo kobiecych błędów
na drodze do osiągnięcia sukcesu
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 022 862 17 96, fax: 022 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
NOWOŚĆ
Mądry kruczek Henio zachęca do nauki
Przygotuj się do nauki w pierwszej klasie!
manualnej
ó Rozwijanie spostrzegawczości
i logicznego myślenia
ó Pierwsze kroki w nauce liczb i liter
Ta książka zapewn
i
harmonijny rozwój
twojemu dziecku
!
karty
pracy
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Henio Mądrek
strony 42–43
Z
ćw aw
icz ier
a
lit enia ka
er p rt
i c is y d
yf ow o
r! n
i
ó Ćwiczenie koncentracji i sprawności
Henio Ma˛drek przygotowuje sie˛ z nami do szkoły
a Sp. z o.o.
5 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
62 17 96
32 51 40
du.pl
VAT
m
Zasada ne
zania
tym
szefe
eudevert
wieku 4–6 lat.
zł (w
ch en
Lorem
ipsum
dolor
adipisic
sit ame
ing elit
t, con
incididu
, sed
sectetu
do eius
nt
r
mod
Ut enim ut labore
tempor
et dolo
ad min
exercit
re mag
im ven
ation
na aliq
iam,
ulla
quis
ex ea
a b ua.
nostrud
commod mco labo
c p
ris nisi
dolor
o con
ro
ut aliq
in repr
sequat
uip
ehende
fes
. Dui
esse
s aut
cillu
rit in
jo n
e irur
volupta
Except m dolore
e
eu fug
te veli
a l is
eur sint
t
proiden
occaec iat nulla
ty
pariatu
t, sun
at cup
t in culp
mollit
r.
idatat
anim
a qui
non
id est
officia
dolor
laborum
sit ame
deserun
. Lore
t, con
sed do
t
m ipsu
sectetu
eiusmod
m
r adip
et dolo
isicing
re mag tempor inci
elit
veniam
na aliq
didunt
,
ua. Ut
, quis
ut labo
nostrud
laboris
enim
re
ad min
nisi ut
exercit
im
conseq
aliquip
ation
ulla
uat.
ex ea
Duis
henderi
commod mco
t in volu aute irure
o
dolor
dolore
ptate
in repr
eu
velit
eesse
sint occ fugiat null
cillum
a pari
aecat
atur.
cupidat
S yinlv
culpa
Except
at non
eur
offi
ia qui
est labo
N. ic cia deserun proident, sun
rum
t mol
kel
lit anim t
id
Asertywność i sztuka celnej riposty
ch – dając dziecku
zysta czas w sposób
kacja zawiera m.in.
h, zabawy polegające
że strony, na których
sną pracę. Jest to dla
dejmowania prób
��,��
www.bc.edu.pl
st y
Matthias nöllke
ę
Cena:
Gi es
sobie
Poradn
ik dla
pracuj
osób
ących
wy
zdalnie konującyc
h
BC
oraz
prowa wolne zaw
ul. Edukac
Żyt
dzącyc
nia ja
tel.
ody,
: 022 15 Sp. z
h dzi
862 lok. 13 o.o.
ww
ałalno
w.b
17 96, a, 01c.e
ść
014
du.
Henio Ma˛drek
przygotowuje sie˛ z nami do szkoły
Cena: ��,�� zł (w tym VAT �%)
ar d
Sam
zarządzającej.
BC Eduk
ul. Żytn acja Sp.
z
ia 15
tel.:
lok. 13 o.o.
022
862
17 96, a, 01-014
www
fax: 022 Warszawa
.bc.e
du.p
632
l
51 40
na li
y
specjalizującą się w problematyce coachingu,
treningu personalnego oraz metody „supervison”.
es jo
nisz
für Coachning & Supervison - firmę szkoleniową
pr of
es w
Autorka książki, dr Jutta Kreyeneberg, jest
ab c
Sukc
w nowocześnie zarządzanej firmie.
99 porad, jak usprawnić
i zoptymalizować pracę menedżerów
szefem
pomogą im w doborze strategii i metod rozwijania umiejętności
pracowniczych i pokażą, jak każdy z nich może i powinien również
Wa
run
dostę kiem
os
Ninie p do inf iągnię
cia
orm
jsza
sukc
me
acji
tody książ
o ryn esu ma
ka
i roz
Dla
poka
ku
rke
lep
i oc
zuje
sze wiązan
zekiw tingowe
wy
go
róż
zobra ia – w – w op
go
aniac
nio
no
arc
jaki
h gru jest reg
siede zowa
iu o
• Ro
spos
ula
p do
konk
m eta nia i
zpoz
ób
celow rny
• Sp
ret
nanie
pów: zrozumi możn
orz
ych.
a ten ne prz
wł
enia
ądze
• Gr
aściw
sukc ykład
pro
nie
om
y,
cesu
ego
pla
adze
es
• Ko
nu
pro
bada osiąg
nie
mp
ba
ble
nąć.
da
res
• Sp
nia
mu
nych dań
ja
ryn
bada
orz
ku
wtórn
ądze danych
• Us
wc
zego
nie
ora
ych
talen
rap
z
• Wd
i pie
anali
ie dz
ort
ui
roż
za jed rwot
pre
enie iałań
no-, nych
zent
podję na po
ac
dw
ds
ja wy
tej
udecy tawie
lub
pozy ników
wielo
zji
skan
wy
miaro
ych
inform
wa
acji
sobie
mogą być trenowane, a jakie nie? Ta książka zawiera praktyczne
wskazówki dla kierowników zarządzających zespołami, które
Zarządzanie
to sztuka
rynku
Jak pozys
kiwać na
jist
informac
je marketin otniejsze dla firm
y
gowe
Diet
ma
r Pf
nie
aff
w
ma
zarzą zakre
wielo
sie
dz
letnie
Infom ający badań
Poradn
m
ryn
dośw
ark
ik zos
ku,
ria
eting i wspó
na
tał
wolne
łwłaś jest dy iadcze, pro
zawody napisany w tym niemi
rek
cic
eckic wadz
z myś
gospod
torem
, tele
i wy ielem
lą ow oso
prac
arczą,
Rhein h uc
spółk
bac
zelni kłady
i orga
pragnąc ę lub pro
wykonu
i
wadząc ischhe
i se
nizację
ach
ych zwi
mina
wy
ych właFach jący
wykony
sukces
ększyć
ższ
hoch chLaufer
sną dzia
wan
zawodo
skutec Hartmut
schu ych,
sprawdz
wy. Pos ej pracy,
łaln
zność,
Cena: ��
ość
le Kö
tym
ługując
jakość
(w tymając
samym
ych,
ln.
izłreal
VAT
�%)aut
się met
izacji
zaś osią
indywid or pomaga
odą ank
gnąć
W por
Czyteln
ualn
ietowan
adniku
ikow
znaleźć ych celów
ia
 Jak
i pyt
i w zde
bizneso
skupić
można
finiowan ań
się na
wych.
odpowi
zawodo
iu
wykorzy
edzi
wyc
na
 Jak
h?
staniu
pytania
uwypuk
rzeczyw
:
 Jak
lić jako
istych
pozysk
ść i wyj
kompet
iwać
ątkowo
do ich
encji
ść wyk
indywid klientów
 Jak
za pom
onywan
ualnych
prowad
ych zad
potrzeb ocą rozw
 Jak
zić pro
iązań
ań?
?
rozpozn
fesj
dostoso
 Jak
ać i najl onalną i
wanych
tanią
minima
epiej
 Jak
wykorzy promoc
lizo
ję?
maksym wać cza
stać
s pot
potenc
 Jak
alizowa
rzebny
właściw
jał
ć zys
pracown
na czy
 Jak
k?
ie zarz
nności
ików
zapobie
ądzać
?
biurowe
 Jak + ŚWIADOME
budżete
gać pro ZARZĄDZANIE
?
radzić
blem
m?
om i
sobie
 Jak
minima
z pod
ODPOWIEDNIA
POSTAWA
wła+ściw
atkami
lizować
 Jak
ie przy
i księ DZIAŁANIA
szybko
gotowyw
+ SKUTECZNE
METODY
gowośc ryzyko?
i bez
gospod
ią?
piecznie ać prezenta
arczą?
cje i
rozpocz
ąć wła wystąpienia
sną dzia
publiczn
łalność
e?
Sam
yjnym
ą i wyk
działaln
Razem
onujące
ze swo
ość
wolne
firmą
im zes
Con
zawody
połem
Handeln sulting-Net
.
doradc
zym
zwerk
, opr
aco
plany
Denken ,
i projekt wuje dla
przedsię &
skutecz
y bizn za cudowny
Szkolenia dla pracowników
uznane
środek
bior
eso
ne wdr zostały
ażanie. we oraz wsp ców
z zakresu zarządzania personelem. Czy
obiecywane przez
ierafirmy
ich
szkoleniowe efekty rzeczywiście występują i co się kryje za pięknie
Zarządzanie to sztuka
BC Eduk
acja
Ger
har dSp. z o.o.
ul. Żytni
Gie sch
asult
kon
15 lok.
uje w 13 a,en01-0
od dwu
tel.: 022
14dzie
zak
osoby
Wars
862
zawa
stu lat
e praw
pro17 96,resi
fax:
022
no-632
gospod wadzące
www.bc.e
orgnizac
51 40
własną
arcz
du.pl
Walka o poz
ycję na nasy
conym rynk
organizowan
u,
ie kampan
ii promocy
wprowadzan
jnych,
ie nowych
cen i prod
doskonalen
uktów,
ie usług,
szybkie reag
na pojawia
owanie
jące się szan
se – to wsz
wymaga
ystko
obszernej
wiedzy, któr
zdobyć wła
ą można
śnie dzię
ki badanio
m rynku.
Badania rynk
u opłacają
się każdemu
a zwłaszc
,
za średnim
firmom. Naw
są krótkie,
et jeśli
ale prowadzo
ne regularn
i konsekw
ie
entnie, mog
ą znaczn
sytuację
ie popraw
przedsiębior
ić
stwa.
Pf aff
Badania
strony 30–40
BC.edu ○ Katalog 2010
5
Język niemiecki
Dla gimnazjum
prima
Język niemiecki dla gimnazjum
Kurs prima:
1
Podręcznik
Komponenty kursu:
podręcznik,
zeszyt ćwiczeń z płytą audio,
zeszyt testów z płytą audio,
Zawiera zadania
poradnik metodyczny do ściągnięcia ze strony www.bc.edu.pl,
egzaminu gimnazjalnego
płyta audio dla nauczyciela,
film prima na DVD,
kurs prima w wersji interaktywnej (służy do zajęć z wykorzystaniem
Kurs dostępny również
projektora i komputera lub tablicy interaktywnej).
Podręcznik
Podręcznik
Klasa
oferuje poziom nauczania dostosowany do wymogów Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego,
odpowiada nowej podstawie programowej,
uwzględnia standardy polskiego egzaminu gimnazjalnego z języka obcego,
wprowadza struktury gramatyczne w sposób praktyczny, pokazując
ich zastosowanie w różnych kontekstach sytuacyjnych,
od początku konsekwentnie wprowadza różnorodne ćwiczenia fonetyczne,
przedstawia aktualną wiedzę realioznawczą w ujęciu międzykulturowym.
Język niemiecki dla gimnazjum
Język niemiecki dla gimnazjum
Niniejszy trzyczęściowy kurs jest skierowany do uczniów gimnazjum
rozpoczynających naukę języka niemieckiego od podstaw. Przygotowuje
do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego oraz do Fit in Deutsch 1
i Fit in Deutsch 2. Każda z części kursu jest przeznaczona na jeden rok szkolny.
prima A1/A2 Klasa 2
prima A1 Klasa 1
A1
prima
prima A1/A2
Język niemiecki dla gimnazjum
Klasa
Zawiera zadania
egzaminu gimnazjalnego
2
Kurs dostępny również
w wersji interaktywnej!
Podręcznik
w wersji interaktywnej!
Podręcznik prima A1/A2 w wersji na tablicę interaktywną – klasa 2
.
Materiał zamieszczony w podręczniku interaktywnym prima odpowiada
wersji wydrukowanej. Dodatkowo wzbogacono go ćwiczeniami
i zadaniami interaktywnymi. Zadania opracowano na podstawie
materiału z podręcznika, a ćwiczenia – z zeszytu ćwiczeń.
ia Kotowska
ogiczną
nej pracy
piosenki.
rmach-Skaza
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
prima
Klasa 1. Podręcznik
Klasa 2. Podręcznik
Jin F., Rohrmann L., Zbranková M., Gębal P.
dopuszczony przez men: 135/1/2009
Jin F., Rizou G., Rohrmann L., Gębal P.
Język niemiecki dla gimnazjum
Kurs prima jest skierowany do uczniów
gimnazjum rozpoczynających naukę
języka niemieckiego od podstaw. Został
opracowany wg założeń Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego
(ESOKJ) i jest zgodny ze standardami
polskiego egzaminu gimnazjalnego
Podręcznik prima
Składa się z dziewięciu rozdziałów (każdy
z nich odpowiada innemu zagadnieniu
tematycznemu), dwóch rozdziałów
powtórzeniowych: Kleine Pause (po
pierwszych czterech rozdziałach) i Große
Pause (po następnych pięciu) oraz
słowniczka niemiecko-polskiego. Każdy
rozdział podręcznika ma osiem stron. Na
pierwszej znajdują się zdjęcia i materiał
wprowadzający w tematykę danego
rozdziału. Kolejne sześć stron zawiera
zadania wspierające systematyczny rozwój
wszystkich sprawności językowych:
rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania
ze zrozumieniem, pisania. Kurs prima
zgodnie z założeniami Europejskiego
portfolio językowego zachęca do
6
NOWOŚĆ
prima
Katalog 2010 ○ BC.edu
z języka obcego. Część 1. odpowiada
poziomowi A1 wg skali biegłości
językowej ESOKJ, część 2. − poziomowi
A1/A2, a 3. – poziomowi A2.
Zrealizowanie materiału z każdej części
gwarantuje przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego z języka niemieckiego.
Kurs prima zapewnia systematyczny
rozwój wszystkich sprawności
językowych, kładąc szczególny nacisk na
słuchanie i mówienie. Jego celem jest
przygotowanie uczniów do swobodnego
komunikowania się w języku
niemieckim.
gromadzenia tekstów własnego autorstwa. W poszczególnych rozdziałach
podręcznika zamieszczono aktualne
informacje dotyczące realiów i kultury
krajów niemieckojęzycznych (zielone
ramki Land und Leute), zebrano nowe
struktury językowe ułatwiające poprawne
wykonanie zadań (pomarańczowe ramki
Denk nach!) oraz zaprezentowano skuteczne strategie uczenia się (żółte ramki
Lernen lernen). Zamieszczono również
zadania, z którymi uczeń będzie musiał
się zmierzyć podczas egzaminu gimnazjalnego (wyróżnione odpowiednim
piktogramem).
Ostatnia strona każdego rozdziału –
Potrafię − zawiera informacje o celach,
które osiągnięto po zrealizowaniu
materiału oraz podsumowanie zagad-
nień gramatycznych (w formie tabeli).
Rozdziały powtórzeniowe − Kleine
Pause i Große Pause − to przyjazna dla
ucznia propozycja powtórzenia materiału
i poszerzenia zdobytej wiedzy z wykorzystaniem elementów zabawy.Składają się
one z części: Gry, zabawy, projekty oraz
Zadania egzaminacyjne opracowane wg
standardów polskiego egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.
Podręcznik prima A1 – klasa 1
100 stron
ISBN 978-83-61059-43-1
37,00 zł
Podręcznik prima A1/A2 – klasa 2
109 stron
ISBN 978-83-61059-55-4
37,00 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Język niemiecki
Dla gimnazjum
Poradnik metodyczny
Zawiera komentarze dydaktyczno-metodyczne, rozkład materiału, propozycje
gier dydaktycznych, informacje dotyczące
realiów i kultury kraju docelowego,
dyktanda, materiały do kopiowania, zapis
nagranych tekstów (tych, których nie
zamieszczono w podręczniku i zeszycie
ćwiczeń), rozwiązania zadań i ćwiczeń
z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
Podręcznik w wersji na tablicę
interaktywną prima a1 – klasa 1
Nowość!
Podręcznik na tablicę
interaktywną
Dodatkowe zadania
i materiały do
prowadzenia lekcji
Poradnik metodyczny prima A1 – klasa 1
ISBN 978-83-61059-51-6
29,90 zł
Płyta audio dla nauczyciela
Zawiera wszystkie teksty do słuchania
z całego podręcznika. Pomaga uczniom
rozwinąć umiejętność rozumienia wypowiedzi w języku niemieckim i sprawność
mówienia, a także poprawić wymowę.
Możliwość wyróżniania
ważnych informacji
Odtwarzanie nagrań
audio i wideo
Płyta audio prima A1/A2 – klasa 2
(dla nauczyciela)
ISBN 978-83-62180-59-2
40,90 zł
Zeszyt ćwiczeń z płytą audio
Zawiera materiał uzupełniający do podręcznika. Prawie nie różni się od niego
budową, a numery zadań w zeszycie
ćwiczeń odpowiadają tym w podręczniku.
Każdy rozdział jest zakończony następującymi stronami:
ȇȇ Fitnesscenter Deutsch – zawiera
propozycje zabaw językowych oraz
dodatkowe zadania rozwijające
umiejętności rozumienia ze słuchu
i czytania ze zrozumieniem;
ȇȇ Einen Schritt weiter – Was kann
ich jetzt? – zachęca uczniów do
sprawdzania własnej wiedzy, a także
do samooceny;
ȇȇ Deine Wörter – zebrano tu
słownictwo z danego rozdziału
w kolejności jego pojawiania się
w danym zeszycie ćwiczeń. Puste
miejsca należy uzupełnić polskimi
odpowiednikami.
W zeszycie ćwiczeń zamieszczono także
rozdziały powtórzeniowe: Kleine Pause
i Große Pause.
Zeszyt ćwiczeń prima A1 – klasa 1
z płytą audio
100 stron
ISBN 978-83-61059-47-9
25,00 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Podręcznik w wersji na tablicę
interaktywną – klasa 1
Zeszyt ćwiczeń prima A1/A2 – klasa 2
z płytą audio
80 stron
ISBN 978-83-61059-59-2
25,00 zł
Zeszyt testów z płytą audio
Zawiera trzy rodzaje testów odpowiadających standardom polskiego egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego: dziewięć
testów do każdego rozdziału, cztery testy
zbiorcze dotyczące zagadnień z dwóch
rozdziałów oraz test do całego materiału z podręcznika. Na końcu książki
zamieszczono zapis nagranych tekstów
oraz rozwiązania zadań.
Zeszyt testów prima A1 – klasa 1
z płytą audio
72 strony
ISBN 978-83-61059-67-7
35,00 zł
Zeszyt testów prima A1/A2 – klasa 2
z płytą audio
72 strony
ISBN 978-83-61059-96-1
35,00 zł
Służy do zajęć z wykorzystaniem
projektora i komputera lub tablicy
interaktywnej.
Materiał zamieszczony w podręczniku
interaktywnym prima odpowiada wersji
wydrukowanej. Dodatkowo wzbogacono
go ćwiczeniami i zadaniami interaktywnymi. Zadania (oznaczone czerwonymi
znakami zapytania) opracowano na podstawie materiału z podręcznika, a ćwiczenia (oznaczone niebieskimi znakami
zapytania) – z zeszytu ćwiczeń.
Podręcznik prima A1 w wersji na tablicę
interaktywną – klasa 1
100 stron
ISBN 978-83-61655-94-7
Film prima A1 – klasa 1 na DVD
ISBN 978-83-61655-72-5
48,90 zł
Film prima A1/A2 – klasa 2 na DVD
ISBN 978-83-61655-25-1
48,90 zł
W przygotowaniu
Kurs prima A2 – klasa 3
2011/2012
BC.edu ○ Katalog 2010
7
Język niemiecki
Dla szkół ponadgimnazjalnych
A2
ela,
Kurs studio d :
1. oferuje poziom nauczania dostosowany do wymogów Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Je˛zykowego,
2. odpowiada standardom egzaminu maturalnego,
d A1
3. zawiera bogatą ofertę materiałów multimedialnych dla ucznia i nauczyciela,
4. wprowadza struktury gramatyczne w sposób praktyczny, pokazując ich
zastosowanie w różnych kontekstach sytuacyjnych,
studio
Język niemiecki
Język niemiecki
temu
Niniejszy kurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących
się języka niemieckiego od podstaw. Przygotowuje do matury na poziomie
podstawowym i do egzaminu Zertifikat Deutsch. Składa się z trzech części:
A1, A2 i B1 (części A1 i A2 dostępne są w wydaniach dwutomowych).
studio d
studio d
:
studio d
5. kieruje się najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie nauczania języków obcych,
.
6. od początku konsekwentnie wprowadza różnorodne ćwiczenia fonetyczne,
7. przedstawia aktualną wiedzę realioznawczą w ujęciu międzykulturowym.
Komplet zawiera:
• Podręcznikzćwiczeniami+płytaaudiodlaucznia,
Język •niemiecki
Zeszytmaturalny,
• Poradnikmetodycznywpostaciksiążkowejiwwersjiinteraktywnej,
• Filmstudio d na DVD lub VHS,
• materiałyaudiodlanauczyciela,
• Zeszytsłówekdosamodzielnejpracy,
•
studio
Podręcznik z ćwiczeniami
au o
Sprachtraining–dodatkowyzeszytćwiczeń,
Tom 1
di
Tom 1
• ćwiczeniainteraktywne,testykompetencyjneon-line,materiałydodatkowe
na stronie www.cornelsen.de/studio-d.
owe
z o.o.
d A2
Język niemiecki
pł yt
au
ą
płyt
ą
CD-ROMdlaucznia,
Podręcznik z •ćwiczeniami
Podręcznik z ćwiczeniami | Tom 1
Podręcznik z ćwiczeniami | Tom 1
ne,
z
cych,
z
A1
ych
dio
BC Edukacja Sp. z o.o.
www.bc.edu.pl
studio d a1
studio d a2
Dla szkół ponadgimnajzalnych
Dla szkół ponadgimnajzalnych
Funk H., Kuhn Ch., Demme S.,
Kosior-Szychiewicz M., Królikowska R. i in.
Podręcznik z ćwiczeniami i płytą audio
Funk H., Kuhn Ch., Demme S.,
Tkaczyk K., Daroch M. i in.
Podręcznik z ćwiczeniami i płytą audio
Katalog 2010 ○ BC.edu
krajów niemieckojęzycznych (ramki
Landeskunde), nowe struktury językowe
(ramki Minimemo) oraz efektywne
strategie uczenia się (ramki Lerntipp).
Po każdym rozdziale następuje część
ćwiczeniowa zakończona stroną
podsumowującą Das kann ich auf
Deutsch, na której zamieszczono
informacje o celach osiągniętych po
przerobieniu materiału z rozdziału oraz
podsumowano wprowadzone struktury
językowe i gramatyczne. Po każdych
trzech lub czterech rozdziałach znajduje
się powtórzenie materiału (Station).
Na końcu każdego tomu zamieszczono
przegląd gramatyki (Gramatyka),
w którym zagadnienia gramatyczne
wyjaśniono za pomocą przykładów, tabel
i rysunków, oraz słowniczek niemiecko-polski. Dołączono też klucz do zadań
i ćwiczeń (w formie wkładki).
NOWOŚĆ
Kurs studio d (wersja szkolna)
jest skierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych uczących się
języka niemieckiego od podstaw.
Przygotowuje do matury na poziomie
podstawowym i do egzaminu
Zertifikat Deutsch. Kurs przeznaczono
do realizacji przy 2–3 godzinach
tygodniowo. Składa się z trzech
części: A1, A2 i B1 (części A1 i A2 są
dostępne w wydaniach dwutomowych).
Przejrzyście opracowane jednostki
lekcyjne zawierają zadania i ćwiczenia
umożliwiające rozwijanie wszystkich
sprawności językowych. Interesujące
tematy i teksty wprowadzają
w codzienne życie mieszkańców
krajów niemieckojęzycznych, co daje
możliwość porównań z własnymi
doświadczeniami. Zagadnienia
gramatyczne zaprezentowano
w sposób praktyczny – pokazano ich
zastosowanie w różnych kontekstach
sytuacyjnych. W poszczególnych
rozdziałach zamieszczono zadania
maturalne (ramki Abitipp) ćwiczące
sprawności pisania i mówienia,
informacje o realiach i kulturze
8
Ç
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
Ç
6
Podręczniki dopuszczone przez MEN
wg nowej podstawy programowej:
studio d A1 tom 1 i 2
nr dopuszczenia: 82/1/2009
studio d A2 tom 1
nr dopuszczenia: 82/2/2009
studio d A2 tom 2
nr dopuszczenia: 82/4/2010
studio d A1 (wersja szkolna) tom 1
Podr. z ćwiczeniami + CD (lekcje 1–6)
133 strony
ISBN 978-83-61059-18-9
34,50 zł
studio d A1 (wersja szkolna) tom 2
Podr. z ćwiczeniami + CD (lekcje 7–12)
143 strony
ISBN 978-83-61059-22-6
34,50 zł
studio d A2 (wersja szkolna) tom 1
Podr. z ćwiczeniami + CD (lekcje 1–6)
140 stron
ISBN 978-83-61059-90-5
35,50 zł
studio d A2 (wersja szkolna) tom 2
Podr. z ćwiczeniami + CD (lekcje 7–12)
168 stron
ISBN 978-83-61059-94-3
35,50 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Język niemiecki
Dla szkół ponadgimnazjalnych
MagdalenaDaroch,KrzysztofTkaczyk
A2 B1
Zeszyt maturalny z płytami audio
Komplet zawiera:
•
Podręcznik z ćwiczeniami + płyta audio dla ucznia,
studio
d
Język niemiecki
• odpowiadanowejpodstawieprogramowej,
• uwzględniastandardyegzaminumaturalnego,
• zawierabogatąofertęmateriałówmultimedialnychdlauczniai nauczyciela,
• wprowadzastrukturygramatycznewsposóbpraktyczny,pokazującich
zastosowanie w różnych kontekstach sytuacyjnych,
• kierujesięnajnowszymiosiągnięciamiwdziedzinienauczaniajęzykówobcych,
• odpoczątkukonsekwentniewprowadzaróżnorodnećwiczenia fonetyczne,
• przedstawiaaktualnąwiedzęrealioznawcząwujęciumiędzykulturowym.
Komplet zawiera:
Zeszyt maturalny,
Poradnik metodyczny w postaci książkowej i w wersji interaktywnej,
• zeszytmaturalny,
•
Film studio d na DVD lub VHS,
• poradnikmetodycznywwersjiinteraktywnejnaCD-ROM-ie,
•
materiały audio dla nauczyciela,
•
CD-ROM dla ucznia,
Zeszyt słówek do samodzielnej pracy,
Sprachtraining – dodatkowy zeszyt ćwiczeń,
•
ćwiczenia interaktywne, testy kompetencyjne online, materiały dodatkowe
na stronie www.cornelsen.de/studio-d.
• poradnikmetodycznydościągnięciazestronywww.bc.edu.pl,
ły
p t
• samoaktualizującysięelektronicznyrozkładzajęćdostudio
d,
z
Zeszyt maturalny
Zeszyt maturalny
• filmstudio dnaDVDlubVHS,
•a materiałyaudiodlanauczyciela,
u io
d
• zeszytsłówekdosamodzielnejpracy,
www.bc.edu.pl
studio d A1/A2 (wersja szkolna)
Zeszyt maturalny z płytami audio
140 stron
ISBN 978-83-61059-26-4
23,50 zł
dio
studio d A2/B1 (wersja szkolna)
Zeszyt maturalny z płytami audio
140 stron
ISBN 978-83-61059-98-1
23,50 zł
Digitaler Stoffverteilungsplaner
(Samoaktualizujący się elektroniczny
rozkład zajęć do studio d)
Nowość!
Podręcznik na tablicę
interaktywną
Interaktive Tafelbilder (Podręcznik
w wersji na tablicę interaktywną)
yta
Ç
Ç
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
Elektroniczny Stoffverteilungsplaner
zastępuje tradycyjną formę planowania
rozkładu zajęć z języka niemieckiego
i umożliwia nauczycielowi szybsze,
łatwiejsze, zindywidualizowane i w pełni
automatyczne przygotowanie lekcji. Za
pomocą jednego narzędzia nauczyciel ma
możliwość przeglądania wszystkich komponentów kursu studio d: podręcznika
z ćwiczeniami, poradnika metodycznego,
dodatkowych materiałów dostępnych
w internecie. Stoffverteilungsplaner
umożliwia planowanie realizacji materiału w zależności od liczby godzin, programu nauczania oraz celów dydaktycznych.
Za jego pomocą nauczyciel dowiaduje
się, które partie materiału może pominąć,
a które są obligatoryjne. Dodatkowo ma
wgląd w notatki i komentarze dotyczące
przebiegu lekcji, uczniów i osiąganych
przez nich wyników.
pł
au
• ćwiczeniainteraktywne,testykompetencyjneonline,materiałydodatkowe
na stronie www.cornelsen.de/studio-d.
BC Edukacja Sp. z o.o.
Digitaler Stoffverteilungsplaner
(Samoaktualizujący się elektroniczny
rozkład zajęć do studio d)
A2 B1
• dodatkowyzeszytćwiczeń(Sprachtraining),
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
d
Język niemiecki
ą
•
•
studio
• podręcznikzćwiczeniami+płytaaudiodlaucznia,
mi
•
•
Zeszyt maturalny
7. przedstawia aktualną wiedzę realioznawczą w ujęciu międzykulturowym.
Zeszyt maturalny
6. od początku konsekwentnie wprowadza różnorodne ćwiczenia fonetyczne,
z
5. kieruje się najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie nauczania języków obcych,
Kurs studio d :
• oferujepoziomnauczaniadostosowanydowymogówEuropejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Je˛zykowego,
A2
4. wprowadza struktury gramatyczne w sposób praktyczny, pokazując ich
zastosowanie w różnych kontekstach sytuacyjnych,
Język niemiecki
2. odpowiada standardom egzaminu maturalnego,
3. zawiera bogatą ofertę materiałów multimedialnych dla ucznia i nauczyciela,
Język niemiecki
Kurs studio d :
1. oferuje poziom nauczania dostosowany do wymogów Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Je˛zykowego,
studio d
Niniejszy kurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących
się języka niemieckiego od podstaw. Przygotowuje do matury na poziomie
podstawowym i do egzaminu Zertifikat Deutsch. Składa się z trzech części:
A1, A2 i B1 (części A1 i A2 dostępne są w wydaniach dwutomowych).
studio d
studio d
Niniejszy kurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących
się języka niemieckiego od podstaw. Przygotowuje do matury na poziomie
podstawowym i do egzaminu Zertifikat Deutsch. Składa się z trzech części:
A1, A2 i B1 (części A1 i A2 dostępne są w wydaniach dwutomowych).
studio d
Publikacja zawiera zadania maturalne,
które pomagają w przygotowaniu do
matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, oraz opis standardów
maturalnych. W zeszycie maturalnym
uwzględniono również ćwiczenie takich
umiejętności, jak: rozumienie tekstu
czytanego, pisanie, rozumienie ze słuchu
i mówienie.
studio d
richtet sich an Erwachsene ohne Vorkenntnisse, die im In- und
Ausland Deutsch lernen. Das Lehrwerk führt in drei (bzw. fünf)
Bänden zum Zertifikat Deutsch.
Grundlegend für studio d sind folgende Prinzipien:
1. Konsequente Orientierung am „Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen“
2. Deutschlernen für Freizeit und Beruf
3. Umfassendes Angebot für mediengestütztes Lernen und
Lehren
więcej na stronach 48–49
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
6. Konsequentes Aussprachetraining von Anfang an
7. Aktuelle Landeskunde mit interkultureller Perspektive
Die Unterrichtsvorbereitung studio d A 2
enthält didaktische Kommentare und Lösungsvorschläge zu den
Aufgaben des Kursbuchteils sowie Lehrtipps und landeskundliche
Zusatzinformationen. Im Anhang finden Sie Arbeitsblätter und Tests
zu jeder Einheit als Kopiervorlagen sowie die Lösungen zu den Tests
und zum Modelltest „Start Deutsch 2“ des Kurs- und Übungsbuchs.
Die beiliegende Demo-CD-ROM enthält eine Probeeinheit (Einheit 3)
sowie die Station 1 der Unterrichtsvorbereitung interaktiv auf
CD-ROM (ISBN 978-3-464-20747-5). Mit der Demo-CD-ROM
können Sie sich einen Eindruck von diesem neuartigen Planungsinstrument verschaffen.
Auf der CD-ROM Unterrichtsvorbereitung interaktiv finden Sie mit
einem „Klick“ alles, was Sie zur Unterrichtsvorbereitung benötigen:
das Kurs- und Übungsbuch in einer verkleinerten Abbildung, den
didaktischen Kommentar, Unterrichtstipps, den Wortschatz jeder
Seite, Arbeitsblätter, Tests und zusätzliche Übungen als Kopiervorlagen, die Lösungen der Übungen sowie die Hörtexte und Videosequenzen als Vorschau und als Transkripte. Mit verschiedenen
Werkzeugen können Sie außerdem schnell und einfach eigene
Übungsblätter erstellen, und ein Analysetool hilft Ihnen, eigene
Texte an den Lernstand Ihres Kurses anzupassen.
studio
d A2
Język niemiecki
studio d
5. Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse aus der Zweit- und
Fremdsprachenerwerbsforschung
Unterrichtsvorbereitung
4. Integration der Grammatik in sprachliches Handeln
Oprogramowanie do podręcznika
studio d A1 w wersji na tablicę interaktywną służy do zajęć z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej lub projektora
i komputera. Opracowano je z myślą
o połączeniu tradycyjnych metod
nauczania z nowoczesnymi narzędziami –
np. tablicą interaktywną SMART Board TM.
Uczniowie korzystają jednocześnie
z wydrukowanych podręczników oraz
multimedialnych materiałów audio
i wideo wyświetlanych na tablicy.
Wszystkie zadania zawarte w podręcznikach odpowiadają tym w wersji na tablicę
interaktywną. Dodatkowo nauczyciel
może swobodnie komponować, kreować
i odtwarzać materiał, robić notatki oraz
zapisywać przebieg zajęć.
Poradnik metodyczny
studio d A1 Digitaler Stoffverteilungs­planer
(Samoaktualizujący się elektroniczny
rozkład zajęć)
ISBN 978-3-06-020607-0
60,88 zł
studio d A1 (wersja szkolna)
Poradnik metodyczny
184 strony
PDF do pobrania
ISBN 978-83-61059-30-1
studio d A1
Interaktive Tafelbilder (Podręcznik
w wersji na tablicę interaktywną)
ISBN 978-83-61655-73-2
studio d A2 (wersja szkolna)
Poradnik metodyczny
160 stron
PDF do pobrania
ISBN 978-83-61059-34-9
NOWOŚĆ
BC.edu ○ Katalog 2010
9
Język niemiecki
Dla młodzieży i dorosłych
studio d
Wersja dla młodzieży i dorosłych
Demme S., Funk H., Kuhn Ch. i in.
A1
Funk, Kuhn, Demme
zących się
rtifikat Deutsch.
studio d
wodowych,
Język niemiecki
iai nauczyciela,
okazującich
ajęzykówobcych,
iafonetyczne,
kulturowym.
studio
d A1
Język niemiecki
pł yt
Podręcznik z ćwiczeniami
ałydodatkowe
ą
Podręcznik z ćwiczeniami + CD
ereitung)
d,
z
ejskiego Systemu
au
dio
dukacja Sp. z o.o.
nia15lok.13a
14 Warszawa
022)8621796
022)6325140
w.bc.edu.pl
studio d (A1, A2, B1) to nowoczesny,
trzyczęściowy multimedialny kurs do
nauki języka niemieckiego – doskonały
materiał dydaktyczny do wykorzystania
na kursach językowych i lektoratach na
poziomie podstawowym. Przygotowuje
do egzaminu Zertifikat Deutsch. Bogaty
zestaw dodatkowych multimedialnych
komponentów (Sprachtraining, CD-ROM
dla ucznia, kurs w wersji na tablicę interaktywną, Stoffverteilungsplaner, film
DVD/VHS i in.) sprawia, że kurs studio
d można elastycznie dopasowywać do
siatki godzin (od 100 do 150).
Międzynarodowe standardy
A2
Funk, Kuhn, Demme
zących się
rtifikat Deutsch.
studio d
Język niemiecki
ai nauczyciela,
kazującich
językówobcych,
ia fonetyczne,
kulturowym.
ałydodatkowe
studio
d A2
Język niemiecki
pł yt
Podręcznik z ćwiczeniami
ą
Podręcznik z ćwiczeniami + CD
ereitung)
d,
z
jskiego Systemu
wodowych,
au
dio
dukacja Sp. z o.o.
nia 15 lok. 13 a
4 Warszawa
022) 862 17 96
22) 632 51 40
Kurs studio d spełnia wszelkie wymogi
stawiane nowoczesnym podręcznikom:
ȇȇ oferuje poziom nauczania
dostosowany do wymagań
Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego;
ȇȇ służy do nauki języka niemieckiego
zarówno w celach prywatnych, jak
i zawodowych;
ȇȇ umożliwia poznanie struktur
gramatycznych poprzez praktyczną
komunikację językową;
ȇȇ od początku konsekwentnie
wprowadza różnorodne ćwiczenia
fonetyczne (zintegrowane z pracą nad
dialogiem i słownictwem).
studio d A1
studio d A1
Podręcznik z ćwiczeniami + CD
256 stron
ISBN 978-83-61059-28-8
52,50 zł
studio d A1
Podręcznik na tablicę interaktywną
ISBN 978-3-464-20871-7 studio d A1
Sprachtraining – Zeszyt ćwiczeń
96 stron
ISBN 978-83-61059-23-3
32,50 zł
studio d A1 Zeszyt słówek
152 strony
ISBN 978-83-61059-40-0
19,90 zł
studio d A1 CD-ROM dla ucznia
ISBN 978-3-464-20725-3
66,90 zł
studio d A1 Digitaler Stoffverteilungs­
planer (Samoaktualizujący się elektroniczny rozkład materiału)
ISBN 978-3-06-020607-0
49,90 zł
studio d A1 Interaktywny poradnik
metodyczny (Unterrichtsvorbereitung
interaktiv) na CD-ROM-ie
ISBN 978-3-464-20746-8
49,90 zł
ISBN 978-83-61059-84-4
49,90 zł
.bc.edu.pl
Wiadomości kulturowe i krajoznawcze
B1
Funk, Kuhn, Demme, Winzer
zących się
rtifikat Deutsch.
studio d
jskiego Systemu
wodowych,
ai nauczyciela,
językówobcych,
ia fonetyczne,
kulturowym.
ałydodatkowe
studio
d B1
Język niemiecki
Podręcznik z ćwiczeniami
i materiałami treningowymi
do Zertifikat Deutsch
pł yt
au
ą
Podręcznik z ćwiczeniami + CD
ereitung)
d,
z
Język niemiecki
kazującich
dio
dukacja Sp. z o.o.
nia15lok.13a
4 Warszawa
022)8621796
22)6325140
.bc.edu.pl
10
Katalog 2010 ○ BC.edu
Dla osób uczących się języka obcego
szczególnie istotna jest znajomość kultury
danego kraju. Uczniowie powinni nie
tylko przeczytać, lecz także zobaczyć
i usłyszeć, jak obchodzi się święta
w krajach niemieckojęzycznych (np. jak
produkuje się marcepany, itp.). Właśnie
taką możliwość daje kurs studio d dzięki
multimedialnej obudowie. O ile w pierwszej części podręcznika wiadomości kulturowe wpleciono umiejętnie w zadania,
których głównym celem jest ćwiczenie
różnych sprawności językowych, o tyle od
poziomu A2 tematy omawiające zagadnienia kulturowe występują w bezpośredniej
formie (sylwetki pisarzy, obyczaje w krajach niemieckojęzycznych itp.).
studio d A1 Unterrichtsvorbereitung
(Poradnik metodyczny)
128 stron
ISBN 978-3-464-20732-1
48,90 zł
studio d A1 Film na DVD
ISBN 978-3-464-20831-1
61,00 zł
studio d A1 Materiały audio do pracy
na zajęciach (2 szt. CD)
140 minut
ISBN 978-83-61059-06-6
33,90 zł
studio d A1
kasety magnetofonowe (2 szt.)
ISBN 978-3-464-20710-9
66,90 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Język niemiecki
Dla młodzieży i dorosłych
studio d a2
studio d B1
studio d B2
NOWOŚĆ
studio d A2
Podręcznik z ćwiczeniami + CD
276 stron, 40 minut
ISBN 978-83-61059-44-8
52,50 zł
studio d B1
Podręcznik z ćwiczeniami + CD
264 strony, 64 minuty
ISBN 978-83-61059-76-9
56,00 zł
studio d B2/1
Kurs- und Übungsbuch + CD
240 stron
ISBN 978-3-06-020094-8
56,00 zł
studio d A2
Sprachtraining – Zeszyt ćwiczeń
94 strony
ISBN 978-61059-27-1
35,50 zł
studio d B1 Sprachtraining – Zeszyt ćwiczeń
72 stron
ISBN 978-83-61059-31-8
35,50 zł
studio d B2/1 CD
ISBN 978-3-06-020427-4
33,90 zł
studio d A2 Zeszyt słówek
180 stron
ISBN 978-83-61059-56-1
studio d B1 Poradnik metodyczny
176 stron
ISBN 978-3-46-420735-2
48,90 zł
studio d B2/1 HRU
ISBN 978-3-06-020095-5
grudzień 2010
49,90 zł
19,90 zł
studio d A2 Poradnik metodyczny
192 strony
ISBN 978-3-46-420733-8
48,90 zł
studio d B1 Zeszyt słówek
144 strony
ISBN 978-83-61059-80-6
studio d A2 Interaktywny poradnik
metodyczny na CD-ROM-ie
ISBN 978-83-61059-88-2
49,90 zł
studio d B1 Interaktywny poradnik
metodyczny na CD-ROM-ie
ISBN 978-83-61059-82-0
49,90 zł
studio d A2 Film na DVD
ISBN 978-3-46-420846-5
studio d B1 Film na DVD
40 minut
ISBN 978-3-46-420817-5
61,00 zł
studio d A2 Materiały audio do pracy
na zajęciach (2 szt. CD)
72 minuty
ISBN 978-83-61059-10-3
33,90 zł
Ja genau!
19,90 zł
studio d B2/2
Kurs- und Übungsbuch + CD
ok. 240 stron
marzec 2011
ISBN 978-3-06-020074-0
56,00 zł
studio d B2/2 CD
ISBN 978-3-06-020087-0
marzec 2011
33,90 zł
studio d B2/2 HRU
ISBN 978-3-06-020093-1
marzec 2011
49,90 zł
Ja genau! A1 Band 1
Audio-CD
ISBN 978-3-06-024166-8
ok. 70 min.
29,00 zł
61,00 zł
studio d B1 Materiały audio do pracy
na zajęciach (2 szt. CD)
140 minut
ISBN 978-83-61059-14-1
33,90 zł
NOWOŚĆ
Deutsch als Fremdsprache
Böschel C., Giersberg, D., Hägi S
Kurs skierowany jest do młodzieży od
16. roku życia rozpoczynającej naukę
języka niemieckiego od podstaw lub do
fałszywie początkujących, którzy mieli
już styczność z tym językiem (jednak
z powodu dużych braków muszą powtórzyć cały materiał od początku).
Kurs Ja genau! przygotowuje uczących
się do wykonywania zawodu lub odbywania praktyki. Prowadzi do egzaminu
Zertifikat Deutsch (telc Deutsch B1)
i jest przeznaczony jest do realizacji
w grupach heterogenicznych (w których
skład wchodzą osoby o różnym poziomie
biegłości językowej). Kurs uwzględnia
łagodną progresję materiału leksykalnego
i gramatycznego oraz systematyczny rozwój umiejętności językowych. Ćwiczenia
fonetyczne wkomponowano w poszczególne rozdziały.
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Ja genau! A1 Band 2
Kurs- und Übungsbuch + CD
ISBN 978-3-06-024158-3
Ja genau! A1 Band 1
Kurs- und Übungsbuch + CD 152 strony
ISBN 978-3-06-024157-6
59,00 zł
176 stron
59,00 zł
Ja genau! A1 Band 2
Audio-CD
ISBN 978-3-06-024167-5
ok. 70 min.
29,00 zł
Ja genau! A1 Band 1 + 2
Handreichungen
ISBN 978-3-06-024172-9
164 strony
43,00 zł
Ja genau! A1 Band 1 + 2
Sprachtraining mit
Differenzierungsmaterial
ISBN 978-3-06-024163-7
102 strony
35,00 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
11
Język niemiecki
Kursy egzaminacyjne
Książki z serii Kursów egzaminacyjnych to doskonałe materiały
treningowe do egzaminów z języka niemieckiego. Niniejszy tom
umożliwia gruntowne przygotowanie się do Goethe-Zertifikat B2 lub do
egzaminu wewnętrznego na wyższej uczelni oraz pozwala na
obiektywną ocenę znajomości języka niemieckiego zgodnie z kryteriami
ustanowionymi dla poziomu B2 według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego. Niniejszą książkę można wykorzystać jako
integralną część ogólnych kursów języka niemieckiego lub jako pomoc
przy samodzielnym przygotowywaniu się do sprawdzianów.
Książka zawiera obszerny opis poszczególnych części egzaminu
Goethe-Zertifikat B2 oraz metod ich oceniania. Dzięki praktycznym
wskazówkom i strategiom osoby przygotowujące się do egzaminu krok
po kroku zapoznają się ze wszystkimi jego etapami i nabierają wiary we
własne siły.
Język niemiecki
Poziom B1
Dołączone do książki płyty CD zawierają wszystkie teksty do rozumienia
ze słuchu oraz przykłady egzaminów ustnych.
Pomyślnie zdany egzamin Goethe-Zertifikat B2 świadczy o dobrej
znajomości ogólnego języka niemieckiego na poziomie B2.
Test Zertifikat Deutsch
+ CD
Mit einer erfolgreich bestandenen Prüfung weist man solide Grundkenntnisse der deutschen Alltagssprache auf dem Niveau B1 des
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens nach.
EUROPEJSKI SYSTEM
OPISU KSZTAŁCENIA
JĘZYKOWEGO
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: 36,50 zł (w tym VAT 0%)
Test Goethe-Zertifikat B2
+ 2 CD
B2
EUROPEJSKI SYSTEM
OPISU KSZTAŁCENIA
JĘZYKOWEGO
Poziom B2
Goethe-Zertifikat
Maenner D.
Podręcznik z płytą audio
Baier G., Dittrich R.
Podręcznik z dwiema płytami audio
Materiały dodatkowe:
ȇȇ płyta CD z ćwiczeniami na rozumienie
ze słuchu do poszczególnych zadań
i do przykładowego testu;
ȇȇ wkładka z zapisem wszystkich tekstów
na rozumienie ze słuchu, rozwiązania
i arkusz odpowiedzi.
Kurs egzaminacyjny Zertifikat Deutsch
Poziom B1 z płytą audio
190 stron
ISBN 978-83-61059-02-8
39,00 zł
Katalog 2010 ○ BC.edu
Język niemiecki
Poziom B2
Poziom B1
Zertifikat Deutsch
Ten podręcznik pozwala na dokładne
przygotowanie się do Zertifikat Deutsch.
Pomyślne zdanie tego egzaminu świadczy
o dobrej/bardzo dobrej znajomości języka
niemieckiego na poziomie B1.
Zamieszczone w książce cztery testy
modelowe umożliwiają obiektywną ocenę
zdobytych umiejętności. Liczne wskazówki i strategie pomagają nabrać wiary
we własne siły. Ciekawe ćwiczenia służą
pogłębianiu i systematyzowaniu wiedzy.
12
Kurs egzaminacyjny
Ç
Cena: 35,00 zł (w tym VAT 0%)
B1
Ç
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Poziom B2 Test Goethe-Zertifikat
Die eingelegte Audio-CD enthält alle Hörtexte der Übungsaufgaben
und der Modelltests.
Kurs egzaminacyjny
Język niemiecki •
Mit vier Modelltests kann die Prüfung realitätsnah geübt werden.
Poziom B1
Die Hinweise, Tipps und Strategien zur Durchführung der Prüfung
im ersten Kapitel führen Schritt für Schritt an die Prüfung heran.
Das zweite und das dritte Kapitel bieten ein ausführliches Trainingsprogramm mit vertiefendem Übungsmaterial zu prüfungsrelevanten
Wortschatz- und Grammatikthemen.
Język niemiecki
Die Prüfung Zertifikat Deutsch kann beim Goethe-Institut und bei
Prüfungsinstituten der telc-GmbH abgelegt werden. Das Prüfungstraining enthält eine ausführliche Beschreibung der Prüfungsteile
und ihrer Bewertung. Auf Unterschiede zwischen den beiden Prüfungsformaten (Goethe-Institut und telc-GmbH) wird dabei hingewiesen.
Kurs egzaminacyjny
Das Prüfungstraining Zertifikat Deutsch bietet eine gründliche
Vorbereitung auf die Prüfung Zertifikat Deutsch und ermöglicht eine
objektive Beurteilung des gegenwärtigen Leistungsstandes auf dem
Niveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Es eignet
sich sowohl für den Einsatz in Kursen als auch für die selbstständige
Prüfungsvorbereitung.
Kurs egzaminacyjny
Książki z serii Kursów egzaminacyjnych
to doskonałe materiały treningowe
do egzaminów z języka niemieckiego.
W każdym z podręczników zamieszczono szczegółowy opis poszczególnych
części danego egzaminu, kryteria
ich oceniania oraz przykładowe testy
opatrzone przejrzystym komentarzem
metodycznym. Dzięki temu uczący
się mogą sprawdzić swój stan wiedzy,
zanim przystąpią do prawdziwego egzaminu. Znajdą tu także liczne wskazówki,
materiały ćwiczeniowe i inne pomoce
dydaktyczne, które mogą dostosować do
indywidualnych potrzeb.
Wszystkie książki z serii można wykorzystać jako integralną część ogólnych
kursów języka niemieckiego, a także
jako pomoc w samodzielnej nauce.
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Kursy egzaminacyjne
Ten podręcznik przygotowuje do
egzaminu Goethe-Zertifikat B2, a także
do typowego egzaminu wewnętrznego
na wyższej uczelni. Zawiera obszerny
opis poszczególnych części egzaminu
i objaśnia metody ich oceniania. Osoby
przygotowujące się do egzaminu krok po
kroku zapoznają się ze wszystkimi etapami, w czym pomagają liczne wskazówki.
Materiały dodatkowe:
ȇȇ dwie płyty CD z ćwiczeniami na
rozumienie ze słuchu i przykładowymi
zadaniami z egzaminu ustnego;
ȇȇ wkładka z zapisem wszystkich tekstów
na rozumienie ze słuchu, rozwiązania
i arkusz odpowiedzi.
Kurs egzaminacyjny Goethe-Zertifikat
Poziom B2 z dwoma płytami audio
200 stron
ISBN 978-83-61059-93-6
36,50 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Pomyślnie zdany egzamin TestDaF
+ CDświadczy o dobrej/bardzo dobrej
znajomości ogólnego języka niemieckiego na poziomie B2/C1 według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uprawnia
do studiowania na wyższych uczelniach w Niemczech.
B2/C1
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: 39,00 zł (w tym VAT 0%)
TestDaF
z testem modelowym
autoryzowanym przez TestDaF-Institut
+ 2 CD
B2/C1
ISBN 978-3-464-45101-4
EUROPEJSKI SYSTEM
OPISU KSZTAŁCENIA
JĘZYKOWEGO
Ç
EUROPEJSKI SYSTEM
OPISU KSZTAŁCENIA
JĘZYKOWEGO
,!7ID4G4-efbabe!
Poziom B2/C1
dsh
Poziom B2/C1
TestDaF
Mozer I.
Podręcznik z płytą audio
Heine C., Lazarou E.
Podręcznik z dwiema płytami audio
Ten podręcznik stanowi nieocenioną
pomoc podczas przygotowywania się do
egzaminu DSH (Deutsche Sprachprüfung
für den Hochschulzugang) umożliwiającego studiowanie na wyższych uczelniach w krajach niemieckojęzycznych.
Zamieszczono w nim dziesięć przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, w których znajdują się zadania o zróżnicowanej formule, a także teksty o szerokim
zakresie tematycznym.
Materiały dodatkowe:
ȇȇ płyta CD z ćwiczeniami na rozumienie
ze słuchu;
ȇȇ wkładka z zapisem wszystkich tekstów
na rozumienie ze słuchu, rozwiązania
i arkusz odpowiedzi.
Kurs egzaminacyjny Test DSH
Poziom B2/C1 z płytą audio
108 stron
ISBN 978-83-61059-97-4
Ten podręcznik pozwala przygotować
się do TestDaF, który jest uznawanym
na całym świecie egzaminem poświadczającym znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym
B2/C1 według Europejskiego Systemu
Kształcenia Językowego. TestDaF poleca
się przede wszystkim osobom, które chcą
studiować w Niemczech, ponieważ jest
to egzamin honorowany przez szkoły
wyższe i uniwersytety. Przydaje się także
tym, którzy używają języka niemieckiego
w życiu zawodowym, gdyż dla pracodawcy jest dowodem na biegłość językową
potencjalnego pracownika. Podręcznik
pomaga w ćwiczeniu takich umiejętności, jak czytanie, rozumienie ze słuchu,
pisanie i mówienie, systematyzując przy
tym zdobytą wiedzę.
ȇȇ dwie płyty CD z ćwiczeniami
na rozumienie ze słuchu do
poszczególnych zadań i do
przykładowego testu;
ȇȇ wkładka z zapisem wszystkich tekstów
na rozumienie ze słuchu, rozwiązania
i arkusz odpowiedzi.
Kurs egzaminacyjny TestDaF
Poziom B2/C1 z płytą audio
126 stron
ISBN 978-83-61059-78-3
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Goethe-Zertifikat C1
»Zentrale Mittelstufenprüfung«
Goethe-Zertifikat C1
mit 2 Audio-CDs
Prüfungstraining
Materiały dodatkowe:
38,00 zł
Prüfungstraining
Język niemiecki
Poziom B2/C1
Prüfungstraining
Ç
Do książki dołączono dwie płyty audio zawierające nagrania
do testów ćwiczeniowych 1—3 oraz do testu modelowego.
W osobnej wkładce znajdują się: zapis nagranych tekstów,
materiały stymulujące wypowiedź ustną, rozwiązania zadań
oraz wymagania dotyczące wypowiedzi pisemnej i ustnej.
Poziom B2/C1
Język niemiecki
Poziom B2/C1
Kurs egzaminacyjny
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Przed każdą z czterech części TestDaF umieszczono szczegółowe
informacje dotyczące danego etapu egzaminu. Pierwszy test
ćwiczeniowy w obrębie danej części zawiera praktyczne wskazówki
i strategie, dzięki którym osoby przygotowujące się do egzaminu mogą
w ukierunkowany sposób, krok po kroku, zapoznać się ze wszystkimi
etapami i nabrać wiary we własne siły. Kolejne testy służą pogłębianiu
wiedzy. W książce znajduje się również test modelowy (autoryzowany
przez TestDaF-Institut), który umożliwia realną ocenę umiejętności.
Test DSH
Ç
Edukacja Sp. z o.o.
ytnia 15 lok. 13 a
14 Warszawa
(022) 862 17 96
(022) 632 51 40
w.bc.edu.pl
Książki z serii Kursów egzaminacyjnych to doskonałe materiały
treningowe do egzaminów z języka niemieckiego. Niniejszy tom
umożliwia dokładne przygotowanie się do TestDaF. Książkę można
wykorzystać jako integralną część ogólnych kursów języka niemieckiego
lub jako pomoc przy samodzielnym przygotowywaniu się do egzaminów.
Język niemiecki
nagranych
zo dobrej
poziomie B2
ykowego.
Poziom B2/C1 Test DSH
iania
nę własnych
nagrania do
Język niemiecki •
tudia mogą
res,
dniają
Kurs egzaminacyjny
Kurs egzaminacyjny
Kurs egzaminacyjny
nie się do
ng
a
kursach
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Język niemiecki
Kursy egzaminacyjne
Goethe-Zertifikat C1
Baier G., Dittrich R.
Podręcznik z dwiema płytami audio
Ten podręcznik przygotowuje do
egzaminu Goethe-Zertifikat C1
(w Polsce znanego pod nazwą Zentrale
Mittelstufenprüfung), do którego przystępują osoby znające język niemiecki
w stopniu zaawansowanym. Zawiera
obszerny opis poszczególnych części egzaminu oraz objaśnia metody ich oceniania.
Liczne wskazówki pomagają w systematycznym powtarzaniu materiału i opracowywaniu strategii egzaminacyjnych.
Materiały dodatkowe:
ȇȇ dwie płyty CD z ćwiczeniami
na rozumienie ze słuchu
i z przykładowymi zadaniami
z egzaminu ustnego;
ȇȇ wkładka z zapisem wszystkich tekstów
na rozumienie ze słuchu, rozwiązania
i arkusz odpowiedzi.
Tytuł importowany
Prüfungstraining Goethe-Zertifikat C1
200 stron
ISBN 978-3-06-020531-8
43,00 zł
39,00 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
13
Język niemiecki
Większość tekstów z Sequenzen jest nagrana na dołączonej do podręcznika płycie
audio CD, dzięki której uczniowie nie tylko ćwiczą gramatykę, lecz także doskonalą
inne sprawności językowe.
10 arkuszy egzaminacyjnych
+ płyta audio
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Gramatyka
je˛zyka niemieckiego
w ćwiczeniach
Audio CD
Testy gimnazjalne
Sequenzen
Deutsche Grammatik
Język niemiecki
Gramatyka języka
niemieckiego
Gramatyka języka
niemieckiego
Dittrich R., Frey E.
Gramatyka w ćwiczeniach
Funk H., Koenig M., Rohrmann L.
Podręcznik do gramatyki
Madejczyk K.
Język niemiecki z płytą audio
14
Sequenzen
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Język niemiecki
Sequenzen to znakomity podręcznik uzupełniający do nauki języka niemieckiego
w szkołach i na kursach podstawowych, dla młodzieży i osób dorosłych, dostosowany do potrzeb polskiego użytkownika. Może także służyć do samodzielnej
nauki w domu.
Język niemiecki
Evelyn Frey
Roland Dittrich
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Krótkie, urozmaicone ćwiczenia, od początku przyzwyczajające uczniów do formatu zadań egzaminacyjnych, humorystyczne teksty i komentarze oraz przejrzysty podział podręcznika sprawiają, że praca z Sequenzen to przyjemność zarówno
dla nauczyciela jak i ucznia.
Gramatyka je˛zyka niemieckiego w ćwiczeniach
dań na rozu-
W podręczniku znajdują się różnorodne teksty do czytania i słuchania oraz ćwiczenia gramatyczne, które umożliwiają przygotowanie się do egzaminów Start
Deutsch 1 i 2 oraz Zertifikat Deutsch.
Sequenzen
Testy gimnazjalne
owiednikami
waniu zadań,
Sequenzen to ciekawie opracowana, nowoczesna gramatyka dostosowana do
standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Struktury gramatyczne wymagane na egzaminach językowych na poziomach: A1, A2 i B1, wprowadza poprzez praktyczną komunikację językową.
Testy
gimnazjalne
Ç
Kristina Madejczyk
m. Przygotorkuszy egzamnazjalnego
go egzaminu
ra opis egzastawę zadań
ch wymaga-
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Gramatyka i testy
Niniejsza publikacja powstała z myślą
o uczniach przygotowujących się do
egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego oraz nauczycielach pragnących
przygotować swoich uczniów do tego
egzaminu.
Zawiera 10 arkuszy egzaminacyjnych
opracowanych według standardów polskiego egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego.
Wśród nich znajduje się oryginalny
arkusz z rzeczywistego egzaminu gimnazjalnego, który odbył się 11 kwietnia
2009 r. Publikacja zawiera również opis
egzaminu gimnazjalnego, informacje
dotyczące wymagań egzaminacyjnych,
tematyki tekstów stanowiących podstawę
zadań egzaminacyjnych oraz przykładowych struktur leksykalno-gramatycznych
wymaganych na egzaminie.
Na końcu publikacji zamieszczono
listę zwrotów wraz z przekładem na język
polski, zapis nagranych tekstów oraz
rozwiązania.
Sequenzen to ciekawie opracowana,
nowoczesna gramatyka dostosowana
do standardów Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego. Porusza
zagadnienia gramatyczne wymagane na
egzaminach językowych na poziomach:
A1, A2 i B1. Uczy struktur gramatycznych poprzez praktyczną komunikację
językową.
Każdy dział rozpoczyna się tekstem,
w którym występuje struktura gramatyczna wprowadzana i ćwiczona w danym
dziale. Tematyka historyjek nawiązuje
do realiów życia codziennego, a odpowiednio dobrana leksyka sprawia, że od
pierwszych chwil uczniowie są w stanie
bez trudu skupić się na poruszanym
zagadnieniu gramatycznym. Większość
tekstów do słuchania zamieszczono na
dołączonej do podręcznika płycie CD.
Dzięki temu podczas pracy z Sequenzen
uczniowie ćwiczą nie tylko gramatykę,
lecz także pozostałe sprawności językowe.
Testy gimnazjalne
Język niemiecki z płytą audio
170 stron
ISBN 978-83-61655-54-1
Sequenzen
Gramatyka w ćwiczeniach + CD
200 stron
ISBN 978-83-61059-60-8
37,50 zł
Katalog 2010 ○ BC.edu
32,00 zł
Deutsche Grammatik to przystępnie
napisana gramatyka języka niemieckiego,
w której prostym językiem wyjaśniono
zagadnienia gramatyczne wymagane na
poziomach A1, A2 i B1. Zilustrowano je
licznymi rysunkami i przejrzystymi przykładami zdań. Zamieszczony na końcu
indeks ułatwia znalezienie potrzebnego
zagadnienia. Niewielki format sprawia, że
jest to podręcznik świetnie nadający się
do szybkiego sprawdzenia lub powtórzenia wybranych zagadnień gramatycznych.
Tytuł importowany
Deutsche Grammatik
160 stron
ISBN 978-3-58-922226-1
38,50 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Język niemiecki
Deutsch Express
Gramatyka języka
niemieckiego
Heringer H. J.
Część teoretyczna i zeszyt ćwiczeń
Deutsch Express to książka, która za
pomocą przejrzystych tabel i ciekawych
ćwiczeń przekazuje informacje gramatyczne wymagane na podstawowym
poziomie znajomości języka niemieckiego. Oba komponenty – część teoretyczna
i zeszyt ćwiczeń – składają się z trzech
głównych działów: Rund ums Verb, Rund
ums Nomen i Der Satzbau. Zagadnienia
gramatyczne zilustrowano przykładami
oraz dowcipnymi, barwnymi rysunkami.
Jest to publikacja nadająca się zarówno
do przyswajania nowych wiadomości, jak
i do szybkiego sprawdzenia bądź powtórzenia danej partii materiału.
Tytuły importowane
Deutsch Express – część teoretyczna
96 stron
ISBN 978-3-46-420922-6
33,90 zł
Deutsch Express – zeszyt ćwiczeń
95 stron
ISBN 978-3-46-420938-7
26,70 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Gramatyka i testy
Gezielt fördern 5/6
W przygotowaniu
Gezielt fördern to seria złożona z trzech
zeszytów ćwiczeń (formatu A4) przygotowanych w niezwykle praktycznej
i przyjaznej formie zarówno dla ucznia,
jak i nauczyciela, oraz z poradnika metodycznego do wszystkich trzech części.
Zawiera dowcipne ilustracje i przykłady
oraz rozwiązania ćwiczeń (w formie
wkładki).
Gezielt fördern 5/6
Grammatik
64 strony
ISBN 978-3-46-462602-3
28,50 zł
Gezielt fördern 5/6
Rechtschreiben
64 strony
ISBN 978-3-46-462600-9
19,50 zł
Gezielt fördern 5/6
Lesetraining
64 strony
ISBN 978-3-46-462601-6
19,50 zł
Gezielt fördern 5/6
HRU (Poradnik metodyczny)
64 strony
ISBN 978-3-46-462603-0
Witamina B2
Lemiesz E., Lewicki M.
Język niemiecki.
Testy egzaminacyjne B2
dla studentów wyższych uczelni
Publikacja zawiera dziesięć przykładowych testów egzaminacyjnych z języka
niemieckiego na poziomie B2. Jest
skierowana do studentów lektoratów
językowych, którzy muszą wykazać
się znajomością języka niemieckiego
na tym poziomie. Testy opracowano
według standardów egzaminacyjnych
ustalonych przez polskie wyższe uczelnie
(uniwersytety, politechniki, prywatne
szkoły wyższe). W książce zamieszczono
również opis tych standardów i przebiegu
egzaminu, ogólne informacje o egzaminie ustnym, rozwiązania do wszystkich
zadań wraz z komentarzami oraz zapis
nagranych tekstów.
Witamina B2
ISBN 978-83-61655-12-1
39,90 zł
25,50 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
15
Język niemiecki
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Kursy zawodowe
NOWOŚĆ
Kommunikation …
Lévy-Hillerich D. i in.
Kommunikation … to seria podręczników dla osób gruntownie znających
gramatykę i leksykę języka niemieckiego
(poziom Zertifikat Deutsch) stanowiąca
doskonały materiał dydaktyczny do
wykorzystania na specjalistycznych
lektoratach w szkołach wyższych oraz
na kursach branżowych w szkołach
językowych. Kommunikation … nie tylko
poszerza zakres słownictwa i zwrotów
… in der Wirtschaft
… im Tourismus
Podręcznik z cd-rom-em
Podręcznik z cd-rom-em
NOWOŚĆ
16
fachowych, lecz także umożliwia nabycie
umiejętności komunikowania się
w specyficznych sytuacjach zawodowych w krajach niemieckojęzycznych.
Porusza aspekty kulturowe, obyczajowe
i regulacje prawne w danym środowisku
zawodowym. Poszczególne rozdziały
funkcjonują jako samodzielne jednostki.
Do każdego tomu dołączono CD-ROM
z wielojęzycznym słownikiem branżo-
Zakres tematyczny:
ȇȇ rodzaje firm;
ȇȇ marketing
ȇȇ komunikowanie się z klientami
i partnerami biznesowymi;
ȇȇ prezentowanie firmy i produktu;
ȇȇ komunikacja w zakładzie pracy;
ȇȇ teoria i praktyka w gospodarce.
Zakres tematyczny:
ȇȇ Recepcja;
ȇȇ Kuchnia;
ȇȇ Restauracja;
ȇȇ Biuro podróży;
ȇȇ Targi i giełdy turystyczne;
ȇȇ Turystyka a uprawa winorośli;
ȇȇ Ubieganie się o pracę.
Kommunikation in der Wirtschaft
Podręcznik + CD-ROM
190 stron
ISBN 978-3-46-421236-3
45,90 zł
Kommunikation im Tourismus
Podręcznik + CD-ROM
150 stron
ISBN 978-3-46-421233-2
45,90 zł
Kommunikation in der Wirtschaft
Poradnik metodyczny
78 stron
ISBN 978-3-46-421326-1
31,50 zł
Kommunikation im Tourismus
Poradnik metodyczny
99 stron
ISBN 978-3-46-421323-0
31,50 zł
Kommunikation in der Wirtschaft
Teksty do słuchania na CD
ISBN 978-3-46-421321-6
42,90 zł
Kommunikation im Tourismus
Teksty do słuchania na CD
ISBN 978-3-46-421318-6
42,90 zł
Katalog 2010 ○ BC.edu
wym (angielskim, francuskim, greckim,
włoskim, niderlandzkim, rosyjskim,
słowackim, czeskim, tureckim, węgierskim). Kommunikation im Tourismus
oraz Kommunikation in sozialen und
medizinischen Berufen zawierają także
odpowiedniki haseł w języku polskim,
portugalskim i hiszpańskim.
Kommunikation in der Landwirtschaft
Podręcznik + CD-ROM
170 stron
ISBN 978-3-46-421234-9
45,90 zł
Kommunikation in der Landwirtschaft
Poradnik metodyczny
106 stron
ISBN 978-3-46-421324-7
31,50 zł
Kommunikation in der Landwirtschaft
Teksty do słuchania na CD
ISBN 978-3-46-421319-3
42,90 zł
Kommunikation in sozialen
und medizinischen Berufen
Podręcznik + CD-ROM
ISBN 978-3-46-421232-5
152 strony
45,90 zł
Kommunikation in sozialen
und medizinischen Berufen
Poradnik metodyczny
ISBN 978-3-46-421322-3
78 stron
31,50 zł
Kommunikation in sozialen
und medizinischen Berufen
Teksty do słuchania na CD
ISBN 978-3-46-421317-9
42,90 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Erfolgreich am Telefon
Podręcznik + CD 128 stron
ISBN 978-3-06-020265-2
39,90 zł
Erfolgreich am Telefon
Poradnik metodyczny 80 stron
ISBN 978-3-06-020372-7
21,90 zł
Erfolgreich in Besprechungen
Podręcznik + CD 72 strony
ISBN 978-3-06-020264-5
39,90 zł
Erfolgreich in Besprechungen
Poradnik metodyczny 40 stron
ISBN 978-3-06-020371-0
21,90 zł
Erfolgreich in Verhandlungen
Podręcznik + CD
68 stron
ISBN 978-3-06-020262-1
39,90 zł
ȇȇ Przygotowywanie, prowadzenie
i ocenianie negocjacji ze współpracownikami, przełożonymi i partnerami
handlowymi.
Erfolgreich in Verhandlungen
Poradnik metodyczny 32 strony
ISBN 978-3-06-020309-3
21,90 zł
Erfolgreich bei Präsentationen
Erfolgreich bei Präsentationen
Podręcznik + CD 72 strony
ISBN 978-3-06-020263-8
39,90 zł
Training Berufliche Kommunikation
Eismann V.
Training Berufliche Kommunikation
to seria kursów modułowych dla osób
gruntownie znających język niemiecki
będąca doskonałym materiałem dydaktycznym do wykorzystania na lektoratach oraz kursach języka biznesowego
w firmach i szkołach językowych. Jest
przeznaczona dla wszystkich, którzy
pragną przygotować się do współpracy
z niemieckojęzycznymi przedsiębiorstwami. Poszczególne tytuły funkcjonują
jako samodzielne jednostki.
Erfolgreich am Telefon und bei
Gesprächen im Büro
ȇȇ Witanie gości odwiedzających
przedsiębiorstwo;
ȇȇ Typowe rozmowy telefoniczne;
ȇȇ Porozumiewanie się z przełożonymi,
współpracownikami, klientami
i partnerami handlowymi;
ȇȇ Ustalanie terminów.
Erfolgreich in Besprechungen
ȇȇ Narady i konferencje w codziennym
życiu zawodowym;
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Język niemiecki
Kursy zawodowe
ȇȇ Problemy dotyczące współpracy;
ȇȇ Przygotowywanie i przeprowadzanie
narad w zespole projektowym;
ȇȇ Ustalanie przebiegu współpracy.
Erfolgreich in Verhandlungen
ȇȇ Udzielanie i zbieranie informacji
o produktach, przedsiębiorstwie itp.;
ȇȇ Przygotowywanie się do udziału
w targach;
ȇȇ Rozmowy na targach, nawiązywanie
kontaktów;
ȇȇ Utrzymywanie kontaktów po targach.
Erfolgreich in der interkulturellen
Kommunikation
ȇȇ Współpraca międzykulturowa –
językowe i pozajęzykowe przyczyny
problemów w komunikacji;
ȇȇ Rozmaite normy kulturowe
i konwencje językowe.
Erfolgreich bei Präsentationen
Poradnik metodyczny 40 stron
ISBN 978-3-06-020370-3
21,90 zł
Erfolgreich in der interk. Komm.
Podręcznik + CD 104 strony
ISBN 978-3-06-020266-9
39,90 zł
Erfolgreich in der interk. Komm.
Poradnik metodyczny 64 strony
ISBN 978-3-06-020373-4
21,90 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
17
Język niemiecki
einfach lesen!
Rund um …
Literatura dziecięca i młodzieżowa
einfach lesen! to seria znanych lektur
z literatury dziecięcej i młodzieżowej
przedstawionych w uproszczonej, zdydaktyzowanej formie. Obejmuje cztery
poziomy językowe.
Każdy rozdział rozpoczyna się ilustracją ułatwiającą zrozumienie tekstu,
a kończy urozmaiconymi zadaniami
i ćwiczeniami poruszającymi zarówno
zagadnienia leksykalne, jak i gramatyczne.
Krzyżówki słowne i obrazkowe, teksty
do uzupełnienia, zadania polegające na
kolorowaniu pomogą zrozumieć tekst,
a jednocześnie uatrakcyjnią zajęcia.
Do każdego tytułu załączono rozwiązania (w formie wkładki).
Początkujący
Poziom II
Emma und der blaue Dschin
90 stron
ISBN 978-3-46-482830-4
26,50 zł
Die Schatzinsel
96 stron
ISBN 978-3-46-460160-0
26,50 zł
26,50 zł
Robinson Crusoe
96 stron
ISBN 978-3-46-460168-6
26,50 zł
26,50 zł
Vorstadtkrokodile
96 stron
ISBN 978-3-46-460165-5
Pippi Langstrumpf
80 stron
ISBN 978-3-46-482829-8
Paule ist ein Glücksgriff
80 stron
ISBN 978-3-464-82831-1
Poziom III
Das fliegende Klassenzimmer
96 stron
ISBN 978-3-46-460202-7
26,50 zł
Dschingis Khan
96 stron
ISBN 978-3-46-460200-3
26,50 zł
26,50 zł
Nicht Chicago, nicht hier
96 stron
ISBN 978-3-46-460175-4
26,50 zł
26,50 zł
Rollträppe abwärts
96 stron
ISBN 978-3-46-460164-8
Rennschwein Rudi Rüssel
96 stron
ISBN 978-3-46-460163-1
18
26,50 zł
Poziom I
Emil und die Detektive
96 stron
ISBN 978-3-46-460166-2
Katalog 2010 ○ BC.edu
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Materiały dodatkowe
Anders P., Rüssel M. i in.
Materiały do kopiowania
Rund um … to seria zeszytów (formatu
A4) o różnorodnej tematyce, zawierających gotowe karty pracy do kopiowania. Dzięki urozmaiconym zadaniom
doskonale uatrakcyjniają i uzupełniają
zajęcia, umożliwiają pracę w grupach
i realizację różnorodnych projektów.
Świetnie sprawdzają się także w zróżnicowanych wewnętrznie grupach oraz na
tzw. zastępstwach.
Rund um “Lolla rennt” ISBN 978-3-464-60393-2
64 strony
65,90 zł
Rund um Goethe ISBN 978-3-464-12172-6
80 stron
65,90 zł
Rund um Lyrik ISBN 978-3-464-61588-1
80 stron
65,90 zł
Rund um Märchen ISBN 978-3-464-60390-1
80 stron
65,90 zł
Rund um Textverarbeitung 5/6 64 strony
ISBN 978-3-464-61600-0
69,90 zł
26,50 zł
Rund ums Internet 5/6 ISBN 978-3-464-61597-3
96 stron
65,90 zł
Rund um Werbung ISBN 978-3-464-61587-4
80 stron
65,90 zł
Rund ums Jahr ISBN 978-3-464-61616-1
80 stron
65,90 zł
Rund um Weihnachten ISBN 978-3-464-06774-1
80 stron
65,90 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
… einfach klassisch
Lextra Lernkrimis
Literatura klasyczna
… einfach klassisch to seria lektur z kanonu literatury klasycznej – zwłaszcza
niemieckojęzycznej. Teksty oryginalne
skrócono i nieco uproszczono językowo.
Słowa, które wyszły z użycia, zastąpiono współczesnymi, a skomplikowane
konstrukcje zdaniowe – łatwiejszymi do
zrozumienia.
Czytelny układ każdej książki, objaśnienia trudniejszych pojęć oraz pytania
sprawdzające zrozumienie tekstu po
każdym fragmencie ułatwią polskim
czytelnikom zapoznanie się z ważnymi
pozycjami literatury niemiecko- i anglojęzycznej.
Na rozkładanej okładce znajdują się
elementy wprowadzające w tematykę
utworu: schematy zależności/pokrewieństwa pomiędzy bohaterami, krótka
charakterystyka postaci, mapy historyczne, drzewa genealogiczne, informacje
o autorze i epoce. Na ostatnich stronach zestawiono odpowiadające sobie
fragmenty tekstu oryginalnego i jego
opracowania.
Der Schimmelreiter
160 stron
ISBN 978-3-46-460942-2
9,90 zł
Kleider machen Leute
64 strony
ISBN 978-3-46-460944-6
9,90 zł
Nathan der Weise
104 strony
ISBN 978-3-46-460936-1
9,90 zł
9,90 zł
Pole Poppenspäler
80 stron
ISBN 978-3-46-460950-7
9,90 zł
9,90 zł
Romeo und Julia
96 stron
ISBN 978-3-46-460947-7
9,90 zł
Das Fräulein von Scuderi
96 stron
ISBN 978-3-46-460949-1
9,90 zł
Wilhelm Tell
96 stron
ISBN 978-3-46-460939-2
Götz von Berlichingen
128 stron
ISBN 978-3-46-460940-8
9,90 zł
Kabale und Liebe
112 strony
ISBN 978-3-46-4609-38-5
9,90 zł
Die Judenbuche
64 strony
ISBN 978-3-46-460943-9
Die Räuber
128 stron
ISBN 978-3-46-460953-8
Die schwarze Spinne
88 stron
ISBN 978-3-46-460948-4
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Język niemiecki
Materiały dodatkowe
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
9,90 zł
9,90 zł
Seria lektur opracowanych dla osób uczących się języka niemieckiego na poziomie
średniozaawansowanym (A2–B1). Głównym bohaterem serii jest utalentowany i
wzbudzający sympatię detektyw Patrick
Reich, który rozwiązuje niezwykle intrygujące zagadki kryminalne. Prowadzone
przez niego dialogi dają czytającym okazję
do pogłębienia znajomości niemieckiego
języka codziennej komunikacji.
Książeczki są bogato ilustrowane,
wyposażone w objaśnienia leksykalne,
słowniki, informacje realioznawcze,
zagadki i zadania do rozwiązania.
Do każdej z nich dołączona jest płyta
audio z nagranym tekstem.
Tatort: Krankenhaus
ISBN 978-3-589-01503-0
48 stron
22,90 zł
Jeder ist käuflich
ISBN 978-3-589-01501-6
48 stron
22,90 zł
Tod in der Oper
ISBN 978-3-589-01504-7
56 stron
22,90 zł
Tödlicher Cocktail
ISBN 978-3-589-01502-3
48 stron
22,90 zł
Liebe bis in den Tod
ISBN 978-3-589-01506-1
56 stron
22,90 zł
Der Mond war Zeuge
ISBN 978-3-589-01505-4
48 stron
22,90 zł
Die Spur führt nach Bayern
ISBN 978-3-589-01508-5
48 stron
22,90 zł
Gefährlicher Einkauf
ISBN 978-3-589-01510-8
48 stron
22,90 zł
Ein Irrtum mit Folgen
ISBN 978-3-589-01509-2
48 stron
22,90 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
19
Język angielski
Career Express
Career Express to najnowszy kurs
języka angielskiego biznesowego dla
studentów lektoratów wyższych uczelni,
przygotowujący do podjęcia wysokich
wymagań rynku pracy i osiągnięcia
kompetencji językowej pozwalającej na swobodne posługiwanie się
językiem angielskim w życiu zawodowym. Założeniem podstawowym tego
dwupoziomego kursu jest kontynuacja
nauki języka od poziomu B1/B2 aż do
poziomu C1. Studenci mają za zadanie
zapoznanie się z typowymi sytuacjami
biznesowymi związanymi z różnymi
obszarami i dziedzinami przedsiębiorczości i opanowanie struktur językowych i leksykalnych umożliwiających
kompetentną komunikację. Koncepcja
kursu zakłada duży wkład pracy własnej
studenta (self-study material). Nauczyciel
otrzymuje usystematyzowany materiał
językowy i ciekawe propozycje ćwiczeń
dla studentów.
Career Express. Business English b2
Coursebook, CD, Phrasebook
160 stron
ISBN 978-3-06-520200-8
59,00 zł
Career Express. Job Applications b2
Coursebook, CD, Phrasebook
112 stron
ISBN 978-3-06-520204-6
43,00 zł
Career Express. Business English c1
Coursebook, CD, Phrasebook
160 stron
styczeń 2011
ISBN 978-3-06-520205-3 59,00 zł
20
Katalog 2010 ○ BC.edu
NOWOŚĆ
A New Start Professional
Up to Speed
Lloyd A.
Refresher b1
Eilertson C., Kennedy L.
Business English c1 + cd
NOWOŚĆ
Ten podręcznik z płytą audio jest przeznaczony dla osób dorosłych posługujących się językiem angielskim na poziomie
B1, które w swojej pracy pragną wykazać
się dobrą znajomością zawodowego
języka angielskiego. Ta książka ułatwi im
powtórzenie i pogłębienie zdobytej wiedzy, a także pomoże opanować sformułowania używane na co dzień w anglojęzycznym świecie biznesu.
Dzięki autentycznej angielszczyźnie,
przejrzyście podanym zasadom gramatycznym i wielu ciekawym ćwiczeniom
podręcznik A New Start Professional
Refresher B1 umożliwia:
ȇȇ wyćwiczenie kompetencji
komunikatywnej,
ȇȇ wzbogacenie słownictwa,
ȇȇ utrwalenie struktur gramatycznych,
ȇȇ zrozumienie różnic
międzykulturowych.
W podręczniku znajdują się także:
ȇȇ Special focus sections (Telephoning
i Applying for a job)
ȇȇ Exam options: przykładowe zadania
egzaminacyjne z Cambridge Business
English Certificate (BEC)
Do podręcznika dołączono Self study CD,
Phrase Book oraz słowniczek angielskopolski.
A New Start Professional
Refresher B1
ISBN 978-83-46420-29-2
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
NOWOŚĆ
Business English
Jest to podręcznik angielskiego języka biznesu przeznaczony dla osób na poziomie
zaawansowanym (upper-intermediate),
które chcą osiągnąć poziom C1 według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. Klarowna konstrukcja
podręcznika i ciekawa struktura modułowa ułatwiają efektywne przyswojenie
angielskiego słownictwa i niezbędnych
struktur w takich kluczowych dziedzinach, jak budowanie zespołu, spotkania,
prezentacje, budowanie sieci kontaktów
i zarządzanie projektem.
Kurs nadaje się zarówno do nauczania
w grupach, jak i do samodzielnej pracy.
Up to Speed
Business English C1 + CD
ISBN 978-83-62180-42-4
jesień 2010
63,00 zł
jesień 2010
58,00 zł
W przygotowaniu:
podręczniki na kolejne poziomy
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Short Course Series
m lub
m w języku
się na
Opisu
dio CD
BUSINESS ENglISh
ólnych
nsywnych
Au
English for Customer Care
nionych
dzięki
ej
dencji
SHORT COURSE
SERIES
English
for Telephoning
ngielskich
awianej
m lub
SHORT COURSE
SERIES
English
for Customer Care
kutowania;
m w języku
dio CD
BUSINESS ENglISh
się na
Opisu
English for Presentations
tórzy
tecznie.
lnych
nsywnych
Au
wyrażeń
ach;
oczynaniu
ci języka
gotować,
m w języku
SHORT COURSE
SERIES
English
for Presentations
Au
dio CD
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
ielskiego
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
ę na
ug
BUSINESS ENglISh
Short Course Series to seria dostosowana do potrzeb polskiego użytkownika
i doskonała pomoc dla każdego, kto
chce swobodnie komunikować się
w języku angielskim w sprawach służbowych. Jest to seria kursów modułowych,
które mogą stanowić integralną część
ogólnych kursów językowych, odrębny
podręcznik na intensywnych kursach
specjalistycznych lub materiał do wykoEnglish for Telephoning
hce
żbowych.
nych
sywnych
Język angielski
Business English
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
rzystania podczas samodzielnej nauki
języka w domu. Seria jest przeznaczona
dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie pre-intermediate i/lub
intermediate. Wszystkie tytuły z serii SCS
zawierają:
ȇȇ zintegrowaną płytę CD (z wyjątkiem
English for Emails, English for
Accounting i English for Human
Resources);
ȇȇ rozwiązania ćwiczeń;
ȇȇ listę słówek wraz z ich wymową
i znaczeniem w jęz. polskim;
ȇȇ listę użytecznych zwrotów;
ȇȇ Test yourself! – świetny sprawdzian dla
samouków;
ȇȇ zapis nagranych tekstów do słuchania.
English for Telephoning
Smith D. G.
English for Telephoning to idealna
pomoc dla osób, które w życiu zawodowym muszą posługiwać się językiem
angielskim podczas rozmów telefonicznych. Publikacja zawiera duży wybór
interaktywnych ćwiczeń oraz autentyczne
rozmowy nagrane na załączonej płycie
CD, dzięki którym uczący się poznaje
specyficzne formy językowe niezbędne
do prowadzenia sprawnej i kompetentnej
rozmowy telefonicznej. Przyswojenie
standardowych schematów rozmów,
typowych zwrotów, a także strategii
prowadzenia konwersacji sprawi, że osoby
korzystające z podręcznika poczują się
o wiele pewniej.
English for Telephoning
68 stron
ISBN 978-83-61059-12-7
35,00 zł
English for Customer Care
Richey R.
English for Customer Care to książka, która powstała z myślą o osobach
pracujących przy bezpośredniej obsłudze
klienta. Opanowanie niezbędnych zwrotów oraz stosownych technik komunikacyjnych bardzo przyda się w rozmowie
z klientem w dziale sprzedaży, sklepie,
banku, hotelu, a także podczas rozmowy
telefonicznej w call center czy przy obsłudze infolinii. Publikacja zawiera m.in.
przykładowe scenariusze rozmów (także
telefonicznych, nagrane na załączonej
płycie CD) oraz wyrażenia i zwroty niezbędne podczas osobistego i pisemnego
kontaktu z klientem.
English for Customer Care
80 stron
ISBN 978-83-61059-04-2
35,00 zł
English for Presentations
Grussendorf M.
English for Presentations to książka, która pomaga opanować wyrażenia i zwroty
niezbędne do tworzenia różnego typu
prezentacji w języku angielskim, a także
udziela wskazówek, jak pewnie i skutecznie przedstawić przygotowany materiał
(wizualizacja, mowa ciała, interakcja ze
słuchaczami), uwzględniając przy tym
aspekty międzykulturowe typowe dla
amerykańskiego i brytyjskiego sposobu
prowadzenia prezentacji. W sześciu
rozdziałach, z których składa się kurs,
poruszono wszystkie istotne aspekty
przygotowywania i przeprowadzania
profesjonalnych prezentacji.
English for Presentations
80 stron
ISBN 978-83-61059-20-2
35,00 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
21
English
for Emails
SHORT COURSE
SERIES
W serii short course ukazały się ponadto:
English for Emails
English for Telephoning
English for Presentations
English for Socializing and Small Talk
English for Marketing and Advertising
English for Customer Care
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
b
żej
nia
BUSINESS ENglISh
Cena: 35 zł (w tym VAT 0%)
Frendo S., Mahoney S.
English for Emails to doskonała pomoc
dla każdego, kto chce nauczyć się prowadzenia służbowej korespondencji w języku angielskim. Za pomocą różnorodnych
ćwiczeń uwzględniających wszelkie
aspekty tej nowoczesnej formy komunikacji kurs pomoże uczącym się szybko
przyswoić i utrwalić kluczowe wyrażenia stosowane w e-mailach – zarówno
podczas prowadzenia kore-spondencji
z partnerem handlowym czy klientem,
jak i zwykłej wymiany wiadomości.
Podręcznik uwzględnia także specyficzne
cechy brytyjskiej kultury korespondencji.
English for Meetings to publikacja, która
uczy swobodnie wypowiadać się w języku
angielskim podczas wszelkich spotkań
służbowych. Zawiera wyrażenia i zwroty
przydatne w typowych sytuacjach z życia
zawodowego – od zwyczajnych rozmów
po oficjalne narady. Podpowiada, kiedy
można zabrać głos, jak zadać dodatkowe pytanie, na co zwrócić uwagę, gdy
osobiście prowadzi się zebranie w języku
angielskim, jak sformułować protokół itp.
Jest to pozycja przydatna zarówno dla
osób, które prowadzą spotkania, jak i dla
tych, które w nich uczestniczą.
English for Accounting to doskonała
pomoc dla osób zatrudnionych w rachunkowości, bankowości czy finansach, które
na co dzień muszą posługiwać się językiem angielskim w kontaktach z kolegami
z pracy czy z partnerami handlowymi.
Książka zawiera nie tylko wiele zwrotów
i wyrażeń, lecz także autentyczne dokumenty z dziedziny księgowości i audytu,
różnorodne ćwiczenia pomagające
w zapamiętywaniu fachowej terminologii
oraz wiele zadań, quizów i ciekawych
tematów, które można wykorzystać podczas burzy mózgów.
English for Emails
64 strony
ISBN 978-83-61059-00-4
English for Meetings
80 stron
ISBN 978-83-61059-16-5
English for Accounting
64 strony
ISBN 978-83-61059-96-7
35,00 zł
SHORT COURSE
English
SERIES
for Socializing and
Small Talk
Au
22
dio CD
Thomson K.
o
ub
Au
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Chapman R.
czone
w języku
W serii short course ukazały się ponadto:
English for Meetings
English for Telephoning
English for Emails
English for Socializing and Small Talk
English for Marketing and Advertising
English for Presentations
English for Customer Care
English for Human Resources
English for Sales and Purchasing
SHORT COURSE
SERIES
English
for Accounting
English for Accounting
any
im;
lskiego
SHORT COURSE
SERIES
English
for Meetings
English for Meetings
dio CD
Katalog 2010 ○ BC.edu
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
a część
k na
pomocą
English for Accounting zawiera:
• duży wybór dialogów i tekstów, uczących właściwego użycia
angielskich wyrażeń i zwrotów poprzez umieszczenie ich
w odpowiednich kontekstach,
• autentyczne dokumenty z dziedziny księgowości,
• różnorodne ćwiczenia, pomagające w zapamiętywaniu fachowego
słownictwa,
• Start-up – dział oferujący wiele ćwiczeń, kwizów i tematów do
Brainstorming,
• Optional reading – teksty zachęcające do dyskusji,
• Did you know? – wskazówki dotyczące osobliwości języka
angielskiego
• ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych
• Glossary of financial terms, klucz do ćwiczeń, listę słówek wraz z ich
wymową i znaczeniem w języku polskim,
• listę użytecznych zwrotów,
• Test yourself! – świetny sprawdzian dla samouków.
English for Emails
BUSINESS ENglISh
English for Socializing and Small Talk
b, które
wno
English for Accounting to doskonała pomoc dla osób zatrudnionych
w rachunkowości, bankowości, czy finansach, którzy muszą na co dzień
posługiwać się w swojej pracy językiem angielskim.
English for Accounting może służyć jako integralna część ogólnych
kursów języka angielskiego lub jako odrębny podręcznik na
intensywnych kursach specjalistycznych. Może też być doskonałą
pomocą przy samodzielnej pracy w domu.
English for Accounting przeznaczony jest dla osób uczących się na
poziomie ‘intermediate’ (poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego).
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
ncji
kutowania;
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
English for Meetings przeznaczony jest dla osób uczących się na
poziomie ‘pre-intermediate’ i ‘intermediate’ (poziom B1–B2 według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
English for Meetings zawiera:
• wyrażenia i zwroty używane podczas służbowych spotkań, umieszczone
w odpowiednich kontekstach;
• okienka ze wskazówkami dotyczącymi użycia i osobliwości języka
angielskiego podczas spotkań oficjalnych i nieformalnych;
• różnorodne scenariusze rozmów do przećwiczenia z partnerem lub
partnerką;
• płytę CD z nagraniami rozmów;
• wskazówki i wyrażenia kluczowe dla omawianej dziedziny, ze
szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych;
• Welcome! – dział kształcący umiejętności niezbędne przy nawiązywaniu
pierwszego kontaktu z uczestnikami zebrania;
• AOB – dział z dodatkowymi tekstami do czytania i przedyskutowania;
• klucz do ćwiczeń;
• listę słówek wraz z ich wymową i znaczeniem w języku polskim;
• listę użytecznych zwrotów;
• transkrypcje nagranych tekstów;
• Test yourself! – świetny sprawdzian dla samouków.
BUSINESS ENglISh
English for Meetings może służyć jako integralna część ogólnych kursów
języka angielskiego lub jako odrębny podręcznik na intensywnych
kursach specjalistycznych. Może też być doskonałą pomocą przy
samodzielnej pracy w domu.
ownictwo;
gielskiego
m;
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
English for Meetings to książka, która nauczy swobodnie wypowiadać się
po angielsku podczas wszelkich spotkań służbowych.
English for Accounting
kursów
ch kursach
zielnej
poziomie
ego
Business English
English for Meetings
English for Emails
auczyć się
czącym się
oraz nauczy
BUSINESS ENglISh
Język angielski
35,00 zł
35,00 zł
English for Socializing and Small Talk
Gore S., Smith D. G.
English for Socializing and Small Talk
to pozycja przeznaczona dla osób, które
chcą prowadzić swobodną konwersację
zarówno z partnerem handlowym, jak
i anglojęzycznym kolegą z pracy. Ciekawe,
dobrze usystematyzowane ćwiczenia
oraz nagrania autentycznych dialogów
pokazują, jak należy reagować podczas
kontaktów z partnerami biznesowymi,
uczą strategii i zwrotów niezbędnych do
przeprowadzenia swobodnej, a jednocześnie uprzejmej rozmowy sprzyjającej
negocjacjom handlowym. Ta książka
sprawi, że podczas wspólnej jazdy windą
czy kolacji służbowej nigdy już nie zapadnie nieprzyjemna cisza.
English for Socializing and Small Talk
84 strony
ISBN 978-83-61059-24-0
35,00 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
zywaniu
wymi dla
SHORT COURSE
ielskiego
SERIES
English
for Human
Resources
m w języku
W serii short course ukazały się ponadto:
English for Emails
English for Telephoning
English for Presentations
English for Socializing and Small Talk
English for Meetings
English for Customer Care
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
ym VAT 0%)
English for Sales and Purchasing zawiera:
• duży wybór dialogów i tekstów, uczących właściwego użycia angielskich
wyrażeń i zwrotów poprzez umieszczenie ich w odpowiednich
kontekstach,
• płytę CD z realistycznymi nagraniami,
• autentyczne dokumenty i przykłady korespondencji,
• różnorodne scenariusze rozmów do przećwiczenia z partnerem lub
partnerką,
• In tray – dział kształcący umiejętności niezbędne przy nawiązywaniu
pierwszego kontaktu,
• Out tray – dział z dodatkowymi tekstami do czytania
i przedyskutowania,
• klucz do ćwiczeń, listę słówek wraz z ich wymową i znaczeniem w języku
polskim,
• listę użytecznych zwrotów,
• Test yourself! – świetny sprawdzian dla samouków,
• transkrypcje nagranych tekstów.
SHORT COURSE
English
SERIES
for Marketing
and Advertising
W serii short course ukazały się ponadto:
English for Meetings
English for Telephoning
English for Emails
English for Socializing and Small Talk
English for Marketing and Advertising
English for Presentations
English for Customer Care
English for Accounting
English for Human Resources
BC Edukacja Sp. z o.o.A
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
udio CD
BUSINESS ENglISh
English for Sales and Purchasing to doskonała pomoc dla biznesmenów
oraz wszystkich osób, które muszą w swojej pracy posługiwać się na co
dzień językiem angielskim.
English for Sales and Purchasing może służyć jako integralna część
ogólnych kursów języka angielskiego lub jako odrębny podręcznik na
intensywnych kursach specjalistycznych. Może też być doskonałą pomocą
przy samodzielnej pracy w domu.
English for Sales and Purchasing przeznaczony jest dla osób uczących
się na poziomie ‘intermediate’ (poziom B2 wg Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego).
SHORT COURSE
English
SERIES
for Sales and
Purchasing
Au
dio CD
Cena: 35 zł (w tym VAT 0%)
English for Human
Resources
English for Marketing and
Advertising
English for Sales and
Purchasing
Pledger P.
Gore S.
Gutjahr L., Mahoney S.
English for Human Resources to książka
dotycząca przede wszystkim sytuacji
zawodowej osób zarządzających personelem. Zawiera praktyczne wskazówki
dotyczące rekrutacji nowych pracowników, a także informacje, jak sformułować
ogłoszenie o pracę, zdefiniować zakres
obowiązków pracownika i ocenić jego
kompetencje, sporządzić umowę o pracę,
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
z kandydatem, prowadzić kursy treningowe dla pracowników i radzić sobie
w sytuacjach konfliktowych.
Z pły
tą
a
Kurs dla początkujących
ud
io
35,00 zł
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
BUSINESS ENglISh
English for Human Resources
80 stron
ISBN 978-83-61059-92-9
English for Marketing and Advertising
to książka przeznaczona dla osób związanych z branżą marketingu i reklamy, która
nie tylko pomaga przyswoić i wyćwiczyć
niezbędne sformułowania i zwroty, lecz
także służy pogłębianiu fachowej wiedzy.
Porusza wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z tą dziedziną, takie jak
budowanie świadomości marki, badania
rynku, zbieranie danych o wizerunku
firmy w mediach, marketing bezpośredni
i public relations.
English for Marketing and Advertising
80 stron
ISBN 978-83-61059-08-0
35,00 zł
English for Sales and Purchasing to
publikacja, która przyda się wszystkim
fachowcom pragnącym zdobyć umiejętność nawiązywania kontaktów handlowych. Zawiera niezbędne słownictwo
używane podczas planowania sprzedaży
i zakupu, określania wysokości cen produktów, telefonicznego i elektronicznego
składania zamówień, przygotowywania
ofert i składania reklamacji. Opisuje
rozmaite formy kontaktu z klientem,
objaśnia style i strategie negocjacyjne. Znajdują się tu także różnorodne
scenariusze rozmów do przećwiczenia
z partnerem i lista użytecznych zwrotów.
English for Sales and Purchasing
80 stron
ISBN 978-83-61059-01-1
35,00 zł
Starter Pack
Christie D.
NOWOŚĆ
Jest to podręcznik dla osób uczących się
języka od podstaw, ułatwiający rozpoczęcie nauki angielskiego języka zawodowego. Starter Pack nadaje się zarówno do
samodzielnej pracy, jak i do pracy w grupach jako świetny kurs wprowadzający.
Książka zawiera m.in. ćwiczenia wraz
z rozwiązaniami, objaśnienia i wskazówki
w języku polskim, słowniczek angielskopolski, płytę audio do indywidualnego
ćwiczenia wymowy.
Starter Pack
40 stron
ISBN 978-83-61655-31-2
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
m lub
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
English for Marketing and Advertising zawiera:
• duży wybór tekstów poruszających kluczowe zagadnienia z dziedziny
marketingu i reklamy;
• płytę CD z nagraniami rozmów;
• wyrażenia i zwroty często używane w reklamie i marketingu,
umieszczone w odpowiednich kontekstach;
• autentyczne teksty reklamowe i dokumenty z dziedziny marketingu
• różnorodne scenariusze rozmów do przećwiczenia z partnerem lub
partnerką;
• Launch – dział kształcący umiejętności niezbędne przy nawiązywaniu
pierwszego kontaktu;
• Impact – dział z dodatkowymi tekstami do czytania i przedyskutowania;
• klucz do ćwiczeń, listę słówek wraz z ich wymową i znaczeniem w języku
polskim;
• listę użytecznych zwrotów;
• transkrypcje nagranych tekstów;
• Test yourself! – świetny sprawdzian dla samouków.
BUSINESS ENGLISH
English for Marketing and Advertising przeznaczony jest dla osób
uczących się na poziomie ‘intermediate’ (poziom B2 wg Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Business english
ngielskich
English for Marketing and Advertising może służyć jako integralna część
ogólnych kursów języka angielskiego lub jako odrębny podręcznik na
intensywnych kursach specjalistycznych. Może też być doskonałą pomocą
przy samodzielnej pracy w domu.
English for Sales and Purchasing
cych się
mu Opisu
English for Marketing and Advertising skierowany jest do osób
związanych z reklamą i marketingiem, które w swojej pracy muszą biegle
posługiwać się językiem angielskim.
English for Marketing and Advertising
ć
nik na
łą pomocą
English for Human Resources
ników
acy
Język angielski
Business English
jesień 2010
38,00 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
23
[email protected]ñol Profesional
czasowników;
kcji;
D);
e, znajdą wiele
nal.
[email protected]ñol
[email protected]ñol
Wszyscy, którzy chcą pracować intensywniej w domu lub na kursie, znajdą wiele
ciekawych
zadań
do wykonania w niniejszych Ćwiczeniach.
poziom
podstawowy
Każdy rozdział (Lección) podzielony jest na działy:
— Vocabulario (słownictwo),
— Gramática (gramatyka),
— Comunicación (komunikacja).
W zależności od potrzeb można skupić się na wybranych zagadnieniach i dobrać
odpowiedni materiał do opanowania. Na końcu każdego rozdziału znajduje się hisz­
pańsko­polski Panel profesional, podsumowujący najważniejsze fachowe zwroty
wprowadzone na zajęciach.
ienie, prosimy o kontakt
edaży:
Ćwiczenia
Podre˛cznik
1
Profesional 1
Español Profesional uczy przede wszystkim porozumiewania się, zwłaszcza w zakre­
sie terminologii związanej z biznesem, od początku łącząc naukę języka hiszpań­
skiego z wymogami komunikacji zawodowej i handlowej. Urozmaicone ćwiczenia
umożliwiają trenowanie wszystkich umiejętności oraz rozwijają kompetencje mię­
dzykulturowe. Klarowna struktura poszczególnych rozdziałów (Lecciones) niezwy­
kle usprawnia proces uczenia.
Profesional 1
Ćwiczenia
poziom podstawowy
[email protected]ñol Profesional
Podręcznik
1
aszcza w zakreęzyka hiszpańcone ćwiczenia
mpetencje mięciones) niezwy-
Hiszpański w pracy
Español Profesional jest przeznaczony dla młodzieży i dorosłych uczących się
języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Español Profesional 1 prowadzi
do poziomu A1+, a Español Profesional 2 do poziomu B1 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kurs Español Profesional przygotowuje do
egzaminu Certificado de Español Comercial oraz Europejskiego Certyfikatu Je
˛zyka
Hiszpańskiego (DELE Intermedio).
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
acja Sp. z o.o.
15 lok. 13 a
nternetowej:
arszawa
862 17 96
632 51 40
edu.pl
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Hiszpański w pracy
h uczących się
onal 1 prowadzi
Europejskiego
rzygotowuje do
rtyfikatu Je
˛zyka
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Język hiszpański
Hiszpański w pracy
[email protected]ñol
Profesional 1
Español Profesional
Hiszpański w pracy. Poziom podstawowy
Español Profesional to kurs języka
hiszpańskiego przygotowujący do Certificado de Español Comercial oraz do
certyfikatu TELC z języka hiszpańskiego
na poziomie B1. Jest on skierowany do
osób rozpoczynających naukę języka od
podstaw, które w jak najkrótszym czasie
chcą nabyć umiejętność komunikowania
się w języku hiszpańskim w sytuacjach
zawodowych lub odświeżyć znajomość
języka w tym zakresie.
Podręcznik Español Profesional 1 składa
się z 18 przejrzyście zbudowanych ośmiostronicowych rozdziałów (Lecciones).
Kurs Español Profesional koncentruje się
na praktycznej umiejętności komunikowania się w języku hiszpańskim w sytuacjach zawodowych – w szczególności
handlowych i biznesowych. Porusza m.in.
zagadnienia z następujących dziedzin:
ȇȇ Small talk;
ȇȇ Prezentacja firmy i produktu;
ȇȇ Negocjacje;
ȇȇ Reklamacje.
Pierwsze dwie strony każdego z 18 rozdziałów podręcznika zawierają realistyczne scenki z codziennego życia dwóch
współpracujących ze sobą fikcyjnych firm
– hiszpańskiej fabryki czekolady Torres
Compañía S.L. z Katalonii i niemieckiego
przedsiębiorstwa cukierniczego Marz
& Pan – tworząc urozmaicony, humorystyczny scenariusz, dzięki któremu uczący
się poznają zwroty przydatne m.in.
podczas:
ȇȇ podejmowania klientów w firmie;
ȇȇ podróży służbowych;
ȇȇ zebrań i konferencji;
ȇȇ negocjacji handlowych;
24
Katalog 2010 ○ BC.edu
ȇȇ służbowych rozmów telefonicznych;
ȇȇ korespondencji mailowej i listowej.
Każdy, kto chce odnieść sukces za granicą, musi nie tylko dobrze znać język, lecz
także posiadać wiedzę o elementarnych
normach zachowania obowiązujących
w danym kraju.
Español Profesional zwraca szczególną uwagę na standardy zachowania ludzi
biznesu specyficzne dla krajów hiszpańskojęzycznych. Trzecia strona każdego
rozdziału to Realidad hispánica – część
poświęcona tematyce zawodowej i kulturowej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.
Aktualne teksty dotyczące np. zarządzania
jakością czy globalizacji są interesującym
tematem do dyskusji.
Gramatyka w Español Profesional jest
podporządkowana celom komunikacyjnym i ma służyć przede wszystkim rozwijaniu zdolności mówienia. Urozmaicone
ćwiczenia gramatyczne i leksykalne
zamieszczone w części A practicar
gwarantują łatwą i efektywną progresję
gramatyczną i leksykalną.
Na końcu podręcznika znajduje się
suplement, który zawiera:
ȇȇ tablice poświęcone wymowie,
ortografii, liczebnikom i odmianie
czasowników;
ȇȇ przydatne zwroty;
ȇȇ nazwy geograficzne;
ȇȇ materiały do pracy w parach/grupach;
ȇȇ zapis nagranych tekstów do słuchania,
które nie znalazły się w Lecciones;
ȇȇ słownik chronologiczny (wyrazy
występują w nim w takiej kolejności,
w jakiej pojawiają się w tekście) wraz
z przekładem na język polski;
ȇȇ alfabetyczny słownik hiszpańsko-polski z odsyłaczami do tekstu.
Ćwiczenia Español Profesional 1 to
książka dla tych, którzy chcą popracować intensywniej – w domu lub na
kursie. Zeszyt jest podzielony na działy:
Vocabulario, Gramatica i Comunicación.
W zależności od potrzeb można skupić
się na wybranych zagadnieniach i wybrać
odpowiedni materiał do przyswojenia.
Español Profesional 1 Podręcznik
206 stron
ISBN 978-83-61059-64-6
56,00 zł
Español Profesional 1 Ćwiczenia
102 strony
ISBN 978-83-61059-68-4
26,50 zł
Español Profesional 1
Płyty audio
91 minut
ISBN 978-83-61059-72-1
36,60 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
prima
Zdany egzamin gimnazjalny – prima!
Satysfakcja nauczyciela – prima!
ȇȇ Nowoczesne metody
nauczania
ȇȇ Atrakcyjne komponenty
multimedialne
prima A1 Klasa 1
Język niemiecki dla gimnazjum
mnazjum
Przygotowuje
Fit in Deutsch 1
jeden rok szkolny.
uropejskiego Systemu
o z języka obcego,
, pokazując
A1
Język niemiecki dla gimnazjum
w wersji na tablicę interaktywną
Klasa
1
110 zadań
interaktywnych
110 ćwiczeń
interaktywnych
Język niemiecki dla gimnazjum
Podręcznik
Klasa
1
Podręcznik
orzystaniem
A1
prima
Minimalne wymagania techniczne:
system operacyjny Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 (lub wyższy),
napęd CD/DVD, procesor 800 MHz, 256 MB RAM,
około 2 GB miejsca na dysku, karta graficzna 4 MB, karta dźwiękowa
iczenia fonetyczne,
dzykulturowym.
prima
w wersji
ȇȇ Przykładowe zadania
z egzaminu gimnazjalnego
interaktywną
ƒ Idealne uzupełnienie lekcji
z wykorzystaniem
nowoczesnej technologii
ƒ Jedyny w swoim rodzaju
system kształcenia
ƒ Podręcznik prima w wersji
elektronicznej wzbogacony
o nowe ćwiczenia i zadania
interaktywne
ƒ Połączenie nowoczesnego
podręcznika z multimediami (służy do zajęć
z wykorzystaniem komputera i projektora
lub tablicy interaktywnej)
ƒ Produkt dopasowany do oczekiwań nauczycieli
ƒ Niezawodny w użyciu i niewymagający
dodatkowego sprzętu
ƒ Prosty w obsłudze dla nauczyciela i ucznia
ƒ Profesjonalne wsparcie techniczne
Podręcznik
interaktywny
A1 prima
prima A1 na tablicę
Nowoczesne nauczanie
Prosta
obsługa
ȇȇ Łatwość
rozwijania
sprawności
Profesjonalne wsparcie techniczne
językowych
Podręcznik interaktywny
w wersji
na tablicę
interaktywną
Podręcznik
Pȇoȇ dKurs
r ę c zw wersji
n i k i n t einteraktywnej
r a k t y w n y interaktywny
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Zawiera zadania
egzaminu gimnazjalnego
Kurs dostępny również
w wersji interaktywnej!
dręcznika prima:
egzaminu gimnazjalnego, m.in.
zadania egzaminacyjne.
mgr Zofia Kotowska
aniu języka obcego (…). Ma logiczną
pracowanie technik samodzielnej pracy
ają gry, projekty oraz wiersze i piosenki.
dr Hanna Szarmach-Skaza
1-014 Warszawa
BC.edu poleca
Interaktywne kursy językowe
Business English
Business English dvd
Interaktywny kurs językowy na DVD
-video
s
zagranicznymi
podczas spotkań
ząc wygodnie przed
.
utentycznej fabule
B1/B2
SKI SYSTEM
ZTAŁCENIA
EGO
Meetings • Negotiations • Presentations • Socializing & Small Talk • Communications
Interaktywne kursy językowe
Film na DVD + zeszyt ćwiczeń
-video
tions
zagranicznymi
podczas spotkań
ząc wygodnie przed
.
u o autentycznej
Business English
B1/B2
Negotiations
SKI SYSTEM
ZTAŁCENIA
EGO
Meetings • Negotiations • Presentations • Socializing & Small Talk • Communications
26
Katalog 2010 ○ BC.edu
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Interaktywne kursy je˛zykowe
Film na DVD + zeszyt ćwiczeń
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Kurs języka zawodowego Business
English DVD to seria filmów na pięciu
płytach przygotowana z myślą o kadrze
menedżerskiej, handlowcach i biznesmenach.
Kurs jest bardzo wygodny w obsłudze,
nie wymaga ani czytania, ani robienia
notatek, do odtworzenia filmu potrzebna jest tylko płyta i komputer. Filmy
podpowiadają, jak reagować językowo
i zachowywać się w konkretnych sytuacjach związanych z pracą w firmie. Aby
przygotować się do rozmów bizneso-
wych prowadzonych w języku angielskim, wystarczy odtworzyć odpowiednią
sekwencję filmu, ponieważ przedstawiono w nim sceny typowe dla życia
zawodowego.
Przed każdą sekwencją moderator tłumaczy, na czym polega specyfika danej
sytuacji. Oglądając poszczególne sceny,
użytkownik może włączać napisy polskie lub angielskie. Po każdej sekwencji
ma możliwość wykonania ciekawych
ćwiczeń interaktywnych utrwalających
zdobytą wiedzę.
W zestawie znajdują się także: książeczka z ćwiczeniami uzupełniającymi, zarys
gramatyki i słowniczek angielsko-polski.
Kurs w atrakcyjny sposób uczy nowego
słownictwa, kształci rozumienie ze
słuchu, doskonali wymowę i pomaga
swobodnie posługiwać się językiem
angielskim w każdej sytuacji zawodowej.
Business English DVD to dobry pomysł
na pożyteczne wykorzystanie czasu
wolnego, np. w podróży!
Meetings
Film na DVD z zeszytem ćwiczeń
Londyńska firma Gameworks potrzebuje
skutecznej kampanii reklamowej dla swojej nowej konsoli do gry. Na spotkaniu
pracownicy zastanawiają się, czy powierzyć to zadanie japońskiej specjalistce
Minako Miyagi.
Film pomaga w nauczeniu się zwrotów
używanych podczas:
ȇȇ rozpoczynania zebrań;
ȇȇ stawiania pytań i udzielania
odpowiedzi;
ȇȇ wyrażania krytycznego nastawienia;
ȇȇ zamykania zebrań.
Business English DVD
Meetings
DVD: 70 minut
Zeszyt ćwiczeń: 73 strony
ISBN 978-83-61059-53-0
49,90 zł
Negotiations
Film na dvd z zeszytem ćwiczeń
Pracownicy firmy Maxicola, producenta
napojów gazowanych, przygotowują się
do ostatniej już fazy negocjacji z międzynarodową siecią restauracji Burgerworks.
Z filmu dowiadujemy się, jak udaje się im
wynegocjować korzystne warunki umowy
podczas spotkania z przedstawicielami
Burgerworks w Amsterdamie.
Film dotyczy:
ȇȇ przygotowań do prowadzenia
negocjacji;
ȇȇ przedstawiania wstępnej oferty
handlowej;
ȇȇ pomyślnego finalizowania rozmów
handlowych.
Business English DVD
Negotiations
DVD: 70 minut
Zeszyt ćwiczeń: 73 strony
ISBN 978-83-61059-61-5
49,90 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Interaktywne kursy językowe
ations
zagranicznymi
podczas spotkań
ząc wygodnie przed
.
u o autentycznej
B1/B2
KI SYSTEM
ZTAŁCENIA
EGO
Business English
Presentations
Meetings • Negotiations • Presentations • Socializing & Small Talk • Communications
Interaktywne kursy językowe
Film na DVD + zeszyt ćwiczeń
-video
nications
zagranicznymi
podczas spotkań
ząc wygodnie przed
.
filmu o autentycznej
B1/B2
SKI SYSTEM
ZTAŁCENIA
EGO
Business English
Communications
Meetings • Negotiations • Presentations • Socializing & Small Talk • Communications
Interaktywne kursy językowe
Film na DVD + zeszyt ćwiczeń
-video
g & Small Talk
zagranicznymi
podczas spotkań
ząc wygodnie przed
.
Talk – filmu
wiata biznesu.
B1/B2
KI SYSTEM
ZTAŁCENIA
EGO
Business English
Socializing & Small Talk
Meetings • Negotiations • Presentations • Socializing & Small Talk • Communications
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
-video
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Interaktywne kursy językowe
Film na DVD + zeszyt ćwiczeń
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Business English
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Presentations
Film na dvd z zeszytem ćwiczeń
Firma telekomunikacyjna Wirego chce
w najbliższym czasie zaprezentować
swój nowy telefon na ważnym kongresie.
Trzech pracowników działu marketingu
i sprzedaży odbywa szkolenie z przeprowadzania prezentacji po angielsku.
Film pomaga w nauczeniu się, jak:
ȇȇ przygotować się do wystąpienia;
ȇȇ rozpocząć prezentację;
ȇȇ podtrzymać zainteresowanie
słuchających;
ȇȇ podsumować swoją wypowiedź;
ȇȇ reagować na pytania słuchaczy.
Business English DVD. Presentations
DVD: 70 minut
Zeszyt ćwiczeń: 73 strony
ISBN 978-83-61059-69-1
49,90 zł
Communications
Film na dvd z zeszytem ćwiczeń
Firma Shore chce wejść na rynek europejski i w tym celu zatrudnia projektantkę
ze słynnej francuskiej agencji. Podczas
dyskusji nad projektem pojawiają się
niestety problemy komunikacyjne, nie do
uniknięcia przy rozmowach na odległość.
Film pomaga w utrwaleniu zwrotów
używanych podczas:
ȇȇ pierwszej rozmowy telefonicznej ze
zleceniobiorcą;
ȇȇ pisania e-maili służbowych;
ȇȇ rozmowy kwalifikacyjnej;
ȇȇ udanego spotkania biznesowego.
Business English DVD
Communications
DVD: 70 minut
Zeszyt ćwiczeń: 73 strony
ISBN 978-83-61059-65-3
49,90 zł
Business English DVD
Socializing and Small Talk
DVD: 70 minut
Zeszyt ćwiczeń: 73 strony
ISBN 978-83-61059-57-8
49,90 zł
Socializing & Small Talk
Film na dvd z zeszytem ćwiczeń
Anna Becker, przedstawicielka działu
dystrybucji, jedzie do Londynu w celu
przeprowadzenia rozmów handlowych
z firmą LTQ. Anna poznaje pracowników
firmy podczas wspólnej kolacji.
Z filmu dowiadujemy się, jak:
ȇȇ nawiązać kontakty handlowe;
ȇȇ prowadzić swobodną rozmowę
podczas kolacji służbowej i przed
rozpoczęciem negocjacji.
BC.edu ○ Katalog 2010
27
Interaktywne kursy językowe
Phantom Cat
Phantom Cat
ćwiczenia interaktywne;
■
napisy w języku polskim i angielskim (do wyboru);
■
dialogi do samodzielnego powtarzania.
testy i strategie uczenia się;
■
zarys gramatyki;
■
quiz realioznawczy;
■
słowniczek angielsko-polski.
www.bc.edu.pl/phantom_cat.php
ćwiczenia interaktywne;
■
napisy w języku polskim i hiszpańskim (do wyboru);
■
dialogi do samodzielnego powtarzania.
W 128-stronicowym podręczniku znajdują się:
■
dodatkowe ćwiczenia leksykalne;
■
testy i strategie uczenia się;
■
zarys gramatyki;
Interaktywny kurs dla początkujących
quiz realioznawczy;
■
Język
■
słowniczek hiszpańsko-polski.
angielski
www.bc.edu.pl/phantom_cat.php
The Return of the Phantom Cat
Film kryminalny na DVD z podręcznikiem
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Bucheli A., Grimm A., Laorden M. T.
Film na dvd z podręcznikiem
The Return of the Phantom Cat
DVD: 110 minut
Podręcznik: 128 stron
ISBN 978-83-61059-73-8
49,50 zł
ćwiczenia interaktywne;
napisy w języku polskim i francuskim (do wyboru);
dialogi do samodzielnego powtarzania.
zarys gramatyki;
■
quiz realioznawczy;
■
słowniczek francusko-polski.
ćwiczenia interaktywne;
■
napisy w języku polskim i włoskim (do wyboru);
■
dialogi do samodzielnego powtarzania.
W 128-stronicowym podręczniku znajdują się:
■
dodatkowe ćwiczenia leksykalne;
■
testy i strategie uczenia się;
■
zarys gramatyki;
quiz realioznawczy;
Interaktywny kurs dla początkujących
■
■
Język
słowniczek włosko-polski.
francuski
www.bc.edu.pl/phantom_cat.php
www.bc.edu.pl/phantom_cat.php
Le retour du Chat masqué
Film kryminalny na DVD z podręcznikiem
Język
włoski
Il ritorno del Gatto Fantasma
Film kryminalny na DVD z podręcznikiem
Język francuski
Język włoski
Genevier M.
Film na dvd z podręcznikiem
De Luca P.
Film na dvd z podręcznikiem
Le retour du Chat masqué
DVD: 110 minut
Podręcznik: 128 stron
ISBN 978-83-61059-15-8
Katalog 2010 ○ BC.edu
Interaktywny kurs dla początkujących
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
28
Il ritorno del Gatto Fantasma
testy i strategie uczenia się;
■
■
Język włoski
■
Le retour du Chat masqué
dodatkowe ćwiczenia leksykalne;
DVD zawiera:
Język francuski
W 128-stronicowym podręczniku znajdują się:
■
Porywający film kryminalny na DVD z podręcznikiem.
Włoski w mgnieniu oka!
El regreso del Gato Fantasma
DVD: 110 minut
Podręcznik: 128 stron
ISBN 978-83-61059-11-0
Interaktywny kurs dla początkujących
Il ritorno del Gatto Fantasma
Interaktywny kurs dla początkujących
Język włoski
■
Film kryminalny na DVD z podręcznikiem
Stevens J.
Film na dvd z podręcznikiem
Interaktywny kurs dla początkujących
■
El regreso del Gato Fantasma
Język hiszpański
Le retour du Chat masqué
■
Język
hiszpański
Język angielski
Język francuski
DVD zawiera:
Interaktywny kurs dla początkujących
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Interaktywny kurs dla początkujących
Porywający film kryminalny na DVD z podręcznikiem.
Francuski w mgnieniu oka!
El regreso del Gato Fantasma
■
■
Język hiszpańaki
dodatkowe ćwiczenia leksykalne;
The Return of the Phantom Cat
■
DVD zawiera:
Język angielski
W 128-stronicowym podręczniku znajdują się:
Porywający film kryminalny na DVD z podręcznikiem.
Hiszpański w mgnieniu oka!
49,50 zł
Il ritorno del Gatto Fantasma
DVD: 110 minut
Podręcznik: 128 stron
ISBN 978-83-61059-19-6
49,50 zł
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
■
El regreso del Gato Fantasma
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
DVD zawiera:
Język hiszpański
Interaktywny kurs dla początkujących
Porywający film kryminalny na DVD z podręcznikiem.
Angielski w mgnieniu oka!
Interaktywny kurs dla początkujących
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Interaktywny kurs dla początkujących
Interaktywny kurs dla początkujących
Seria multimedialnych zestawów do
nauki języków obcych to ultranowoczesny i ciekawyJęzyk
sposób
uczenia się.
angielski
Return of the Phantom Cat
Śledząc przygodyThesuperagentki
Anity
Andress i jej partnera Dereka Dextera
próbujących rozwikłać zagadkę pewnego
niecodziennego włamania, uczysz się
języka obcego bez stresu – siedząc
wygodnie przed telewizorem lub podróżując z laptopem. Każdy zestaw składa
się z płyty DVD, na której znajduje się
trzymający w napięciu film kryminalny
wraz z interaktywnymi ćwiczeniami
językowymi, oraz książki, która stanowi
uzupełnienie i rozszerzenie materiału
zamieszczonego na płycie. Podręcznik
zawiera wskazówki i informacje, które
pomogą jak najefektywniej wykorzystać
materiał filmowy, a także wiele użytecznych wskazówek realioznawczych
oraz urozmaiconych ćwiczeń, wyrażeń
i zwrotów pomocnych przy prowadzeniu
konwersacji itp. Opanowanie materiału
z całego kursu pozwala na swobodne
porozumiewanie się w danym języku
w zakresie umożliwiającym podróżowanie po krajach angielsko-, hiszpańsko-,
francusko- lub włoskojęzycznych.
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Interaktywne kursy językowe dla początkujących
49,50 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Interaktywne kursy językowe
Phantom Cat
Rozdział
1
Alarm at Europolice
11
Rozdział 01
Anita Andress ćwiczy strzelanie
do celu w siedzibie Europolicji,
natomiast jej partner,
Derek Dexter, się nudzi. Kobieta
sugeruje mu, żeby wykorzystał
wolny czas i podszlifował
swoją znajomość języka angielsk
iego. Niestety musi się wykazać
jego znajomością od razu –
odbiera telefon ze Scotland Yardu.
Po tym, jak Derek tłumaczy, że
prawie nie zna
angielskiego, słuchawkę przejmu
je Anita.
Dzwoni inspektor Frank Parker,
który potrzebuje ich pomocy
(I’m calling because I need your
help). Następnie nieuprzejmie
pyta Anitę, czy wciąż jeszcze pracuje
z tym głupkiem
(Are you still working with that
stupid guy?). Oczywiście inspekto
r ma na myśli Dereka.
Anita stara się załagodzić sytuację
i zapewnia, że z dnia na dzień
Derek staje się coraz
bystrzejszy (He gets smarter by
the day). Mimo że mężczyzna
prawie nie zna angielskiego,
domyśla się, co o nim powied
ziano.
Wskazówka
Każda część filmu zawiera optyma
lną ilość materiału
do nauki. W przypadku uczenia
się czegokolwiek
obowiązuje zasada – lepiej regular
nie i krótko, niż
rzadko i dużo. Warto planow
ać swój czas tak, aby
ćwiczyć kilka razy w tygodniu
– najlepiej każdego dnia
około 15–20 minut. Jeżeli ponown
ie przerabiasz jakiś
fragment z książki, nie tylko
utrwalasz to, czego się już
nauczyłeś, lecz masz także możliw
ość obserwowania
czynionych przez siebie postępó
w. Odnoszone sukcesy
znacznie zwiększają wewnętrzną
motywację do dalszej
nauki.
alarm at
Europolice
W tym Rozdziale nauczysz
się
6
- jak powiedzieć, że czego
ś
nie rozumiesz,
- co powiedzieć, gdy odbie
rasz
telefon,
- jak mówić o swoim samop
oczuciu
i jak o nie pytać,
- jakich słów użyć, by
się
pożegnać,
- jak zadawać pytania
i odpowiadać
przecząco.
W skRóCIE
• str. 12–13: dialogi
• str. 13–14: ćwiczenia 2–4
• str. 15–17: ćwiczenia 6–8
• str. 19: „Już umiem…”
The Merton Hotel
53
The Merton Hotel
including breakfast
EXTRA
without breakfast/Breakfast is extra.
EXTRA
for how many nights?
EXTRA
including tax/VAT
EXTRA
How are you intending to pay?
EXTRA
(to) pay a deposit
(to) prefer
(to) fill in
form
(to) sign
I’m afraid …
booked (up)
parcel
EXTRA
Here’s your key.
on the third floor
EXTRA
on the ground floor
EXTRA
on the first/second floor
bag
Would you like some help with your bags?
What’s in the film?
1 Please complete
Uzupełnij dialog zwrotami i wyrażeniami z ramki.
Rozdział 05
you? • including breakfast
fill in this form • Here you are. • how can I help
• on the third floor • sign here
Receptionist:
Anita:
Receptionist:
Derek:
Receptionist:
Anita:
Receptionist:
Derek:
Receptionist:
Anita:
Receptionist:
Anita:
Receptionist:
Anita:
)
HElplInE
1
?
Yes. Yes, please,
ANDRE double S, and
We have a reservation, in the names of Andress,
rate,
all-in
Dexter. Two single rooms at the
Oh, yes, Ms Andress, Ms Dexter.
I would prefer Mr Dexter.
please
Pardon … Mr Dexter. I can see that now. Could you
4
3
?
for me, and
One form only?
not two singles.
Yes. I’m afraid the reservation is for one double room,
Look! All our single rooms are booked in fact.
5
Thank you. Oh, I have a parcel for you.
Oh. Thank you.
It’s room 33
Thank you very much.
Would you like some help with your bags?
No thank you. He can manage.
(to) manage
He can manage.
2
.
†
Useful language
2 Please decide
6
.
W czym mogę pomóc?
rezerwacja
na nazwisko…
Pańskie/pani nazwisko?
pokój jednoosobowy
pokój dwuosobowy (z łożem małżeńskim)
pokój dwuosobowy (z dwoma łóżkami)
pokój wieloosobowy
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
wpłacić zaliczkę
preferować, woleć
wypełnić
formularz
podpisać
Obawiam się, że…
zarezerwowany
paczka
Oto klucz.
na trzecim piętrze
na parterze
na pierwszym/drugim piętrze
torba
Czy potrzebuje pan/pani pomocy przy bagażu?
poradzić sobie/dać sobie radę
On da sobie radę./Poradzi sobie.
typu continental breakfast. Jeśli
W hotelach zwykle serwuje się lekkostrawne śniadanie
powinniśmy liczyć się z dopłatą.
chcemy spróbować tradycyjnego (full) English breakfast,
Co mówi recepcjonista, a co gość?
Here’s
your key.
5
That’s including
breakfast and VAT.
2
Is that with
breakfast?
6
The breakfast room
is on the first floor.
3
May I have your
name, please?
7
What time is
breakfast, please?
I have a
reservation.
8
Your room is
number 657.
1
V
How can I help you?
reservation
in the name of …
EXTRA
May I have your name, please?
single room
double room
EXTRA
twin/twin-bedded room
EXTRA
family room
ze śniadaniem
bez śniadania/śniadanie płatne dodatkowo
Na ile nocy?
z podatkiem/z VAT-em
Jak pan/pani płaci? (gotówką czy kartą)
Rozdział 05
52
4
Receptionist:
Guest:
BC.edu ○ Katalog 2010
29
BC.edu Biznes
Poradniki biznesowe
Patronat medialny:
BC.edu Biznes to praktyczne poradniki
i podręczniki dla ludzi biznesu.
Poruszane są w nich tematy gorąco
dyskutowane w każdej firmie, która chce
odnieść sukces rynkowy i wyprzedzić
konkurencję. Autorzy dzielą się
swoją wiedzą wynikającą z analizy
przypadków i udzielają konkretnych
wskazówek odnoszących się do praktyki
zarządzania.
mężczyźni? Zastanawiacie się, jak to
się dzieje, że niektórzy są mistrzami
ciętej riposty? A może interesują
was mechanizmy rządzące światem
biznesu? Odpowiedzi na te pytania oraz
na wiele innych znajdziecie w książkach
z serii Biznes Bestseller. Jest to ciekawa
i intrygująca lektura dla szerokiego
grona odbiorców, poruszająca
różnorodne tematy oraz poparta
licznymi przykładami i poradami
psychologicznymi.
Biznes Bestseller
Nie wiecie, jak przezwyciężyć frustrację
zawodową? Cierpicie na poniedziałkową
chandrę? Nie zdawaliście sobie sprawy,
że już od dawna jesteśmy mieszkańcami
planety Google? Jesteście ciekawi,
dlaczego kobiety zarabiają mniej niż
to-wych, wpisy w portalach społecznościowych, czy skład łańcuchów DNA. Obaj
„Zarabiam zbyt mało.” – „Szef nie docenia mojej pracy.” – „Wszyscy wtrącają
się Google’a zawsze mówili otwarcie,
twórcy
w moje sprawy.” – „Każdy dzień wygląda tak samo.” – „Wszyscy koledzy i klienci są
że do działania zachęca ich właśnie taka
chyba umysłowo chorzy.”
przetwarzać i rozumieć wszystkie informacje na świecie. To jest właśnie kierunek
„Odpowiednia książka do kształtowania swojej kariery w czasach kryzysu.”
rozwoju Google’a”. Kiedy trzy lata później
Manager Magazin
„Złote reguły gwarantujące więcej radości i uznania w pracy.”
Google zna Cię lepiej,
niż sądzisz...
Freundin
reporter amerykańskiego magazynu „Red
Dokładnie zbadaliśmy, co unieszczęśliwia ludzi
w ich życiu zawodowym. Wiemy także, co trapi
Ciebie, droga Czytelniczko, drogi Czytelniku.
Der Tagesspiegel
„Byłaby jak Duch Boży – dokładnie
wiedziałaby, czego chcesz”.
• W nocy z niedzieli na poniedziałek nie sypiasz zbyt dobrze. I możemy Cię zapewnić, że nie ma to nic,
Kirsten
zupełnie nic wspólnego z pracą, którą aktualnie
• W pracy często czujesz się zmęczony, nieproduktywny lub znudzony.
wykonujesz.
• W poniedziałek najczęściej wydaje ci się, jakby ktoś siłą zmuszał
cię
Dzięki naszym badaniom udowodniliśmy coś,
do rozpoczęcia nowego tygodnia.
co może cię zadziwić – wszystkie miejsca pracy
są
takie
same!
Niezależnie
od
tego,
dla
kogo
• Zawsze pracujesz pod presją.
pracujesz. Nie stajemy się szczęśliwsi, stale
poszukując czegoś nowego. Możemy jednak
ZawodowY
ZabOjCa
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
BC Edukacja Sp. z .o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96, fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
w tym VAT �%)
30
Cena: 00 zł (w tym VAT 0%)
Khaschei
Niniejsza książka pomoże ci poznać i zrozumieć przyczyny złego humoru, który dopada
cię już na samą myśl o poniedziałku. Zawarte
w niej liczne porady i ćwiczenia wskażą, jak
własnymi siłami zmienić i udoskonalić denerwującą codzienność zawodową. Przekonaj
się sam – możesz zyskać zadowolenie, radość
z życia i chęć do działania! A może nawet
nie będziesz się mógł doczekać kolejnego
poniedziałku...?
Znowu
poniedziałek…
odnaleźć swój życiowy skarb, gdy zrozumiemy kilka
Masz wrażenie, jakbyś czytał o sobie? Aby zaradzić właśnie takim
prostych prawd dotyczących życia zawodowego
problemom, psycholog Kirsten Kheschei przedstawia 50 wskazówek,
i ludzi, a także nas samych. Powinieneś być
dostatecznie ważny dla samego siebie, by poznać
Kitz twoją
Manuel
Tusch Znajdziesz tu porady
które Volker
znacznie poprawią
samomotywację.
zasady funkcjonowania Twojego mózgu. Również
dotyczące zwalczania rutyny, stresu i przeciążenia zawodowego, atytakże
możesz uzdrowić się własnymi siłami.
liczne ćwiczenia, które pomogą ci naładować się pozytywną energią.
Tylko Ty! W pracy, którą już masz...
Dzięki tej książce przezwyciężysz swoją frustrację – i to nie tylko tę
związaną z poniedziałkiem!
Frustracja
Herring” zapytał go, jak wyglądałaby
„Książka natychmiast dostała się na pierwsze miejsca list bestsellerów.
idealna wyszukiwarka, Brin odpowiedział:
Temat w oczywisty sposób trafia w czuły punkt społeczeństwa.”
Niedzielne popołudnie. Dobry nastrój stopniowo cię opuszcza – czy to możliwe, że jutro
znowu poniedziałek? Myśli krążą wokół
czekających cię zadań: e-maile, telefony,
spotkania… Lista staje się coraz dłuższa,
a samopoczucie coraz gorsze. Zadręczasz się
cały wieczór. Mimo najlepszych chęci wciąż
masz zły humor. Nadchodzi kolejny poniedziałkowy poranek. Czujesz się sfrustrowany,
ponieważ znowu musisz iść do pracy…
Patronat:
Potwierdzają to oficjalne statystyki – ponad
85% ludzi czynnych zawodowo chce zmienić
miejsce pracy! Naprawdę rzadko trafialiśmy
na osoby, które w drodze do pracy miały błysk
szczęścia w oczach. Ci ludzie przeszli drogę, którą
opisujemy w tej książce.
Znowu poniedzałek...
wany psycholog, podróżniczka, wieloletnia
Young
W czerwcu 1999 roku Siergiej Brin oznajmił
Miss, redaktor naczelna brigitte.de. Od roku
Obaj trenerzy demaskują najpopularniejsze powody frustracji w pracy i prezentują
w pierwszym firmowym oświadczeniu
zaskakująco skuteczną metodę, za pomocą której możesz zmienić i udoskonalić
2002 dziennikarka i autorka książek. Wraz
własną denerwującą codzienność zawodową. Gwarantujemy, że książka nieprasowym: „Idealna wyszukiwarka będzie
z mężem i córką mieszka w Hamburgu.
ogranicza się do płytkich sformułowań w rodzaju: „Myśl pozytywnie!”.
Volker Kietz i Manuel Tusch udowadniają, że wszystkie miejsca pracy są w całego
zasadzie
Internetu na jednym komputerze.
redaktor czasopism Brigitte i Brigitte
identyczne, a przyczyną frustracji jesteśmy my sami.
e pytania
www.kitz-tusch.com
Czy cierpisz na
poniedziałkową chandrę?
wizja. Jeszcze kiedy Google był zaledwie
studenckim projektem, Larry Page rozbawiał
Czy właśnie tak myślisz? Gratulacje, właśnie znalazłeś pracę swoich marzeń!
Kirsten Khaschei (ur. w 1961 r.), dyplomoTak, dobrze przeczytałeś: Praca, którą masz, to najlepsze, co mogło Ci się przytrafić!
swoich profesorów pomysłem zapisania
Kirsten Khaschei
czy chodzi o katalogi sklepów interne-
Imperium
Dr Manuel Tusch, rocznik 1976, studiował
psychologię i andragogikę. Na początku działał
jako naukowiec i doradca biznesowy, obecnie
prowadzi praktykę psychologiczną
i ośrodek szkoleniowy w Kolonii. Jego główne
zainteresowania jako trenera biznesowego
to: doradztwo w zakresie planowania kariery
zawodowej, mediacja gospodarcza, zarządzanie
konfliktami, rozwój kadr kierowniczych
i zarządzanie zmianą.
W ciągu dwóch lat rozmawialiśmy z wieloma
osobami i prowadziliśmy badania, na podstawie
których powstała ta książka. Byliśmy zmuszeni
stwierdzić, że właściwie nie ma osoby, która
byłaby naprawdę zadowolona ze swojej pracy.
Patronat:
szerokiemu gronu odbiorców – obojętnie,
DLaCZEGO NIEwaŻNE jEST,
DLa KOGO PRaCUjESZ?
FrustraCja – Zawodowy ZabójCa
pieczni.
Męczy Cię praca?
Nie zmieniaj jej, zmień siebie!
wszystkie informacje na świecie można
Manuel Tusch
u
ówi nam,
Imperium Google
jest tak
ym robi?
Dla Googlersów jest to jasne jak słońce:
i powinno się zindeksować oraz udostępnić
Dr Volker Kitz (po lewej), rocznik 1975,
we global- studiował prawo i psychologię, następnie zbierał
doświadczenia w różnych zawodach,
cą najważm.in. jako lobbysta, naukowiec, dziennikarz
steśmy
telewizyjny, autor scenariuszy i muzyk.
Obecnie pracuje jako adwokat w Kolonii.
fuje całe
Volker Kitz
Lars Reppesgaard
noszą-
tują swój
Lars Reppesgaard
50 wskazówek
jak przezwyciężyć
frustrację zawodową
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Imperium Google
Frustracja – zawodowy
zabójca
Znowu poniedziałek…
Reppesgaard L.
Google zna Cię lepiej, niż sądzisz
Kitz V. , Tusch M.
Męczy Cię praca?
Nie zmieniaj jej, zmień siebie!
Khaschei K.
50 wskazówek jak przezwyciężyć
frustrację zawodową
Władza Google’a nasuwa bardzo wiele
pytań. Dlaczego firma fotografuje całe
ciągi ulic i skanuje miliony książek? Czy
ten przyjazny olbrzym nie jest przypadkiem zachłannym potworem? Co o nas
wie? I co z tym robi? Lars Reppesgaard
gościł u Google’a – w Hamburgu,
Zurychu i w Googlepleksie. Mówi nam,
jak możemy korzystać z usług firmy
i jednocześnie być przy tym bezpieczni.
Interesująco i wyczerpująco odpowiada
na wszystkie pytania dotyczące fenomenu
Google’a.
Volker Kitz i Manuel Tusch udowadniają,
że wszystkie miejsca pracy są w zasadzie
identyczne, a przyczyną frustracji jesteśmy my sami. Obaj trenerzy demaskują
najpopularniejsze powody frustracji
w pracy i prezentują zaskakująco skuteczną metodę, za pomocą której możesz
zmienić irytującą Cię codzienność
zawodową.
Gwarantujemy, że książka nie ogranicza
się do płytkich sformułowań w rodzaju:
„Myśl pozytywnie!”.
Niedzielne popołudnie. Dobry nastrój
stopniowo Cię opuszcza – czy to możliwe,
że jutro znowu poniedziałek? Czujesz się
sfrustrowany, ponieważ znowu musisz iść
do pracy...
Niniejsza książka pomoże Ci poznać
i zrozumieć przyczyny złego humoru,
który dopada Cię już na samą myśl
o poniedziałku. Zawarte w niej liczne
porady i ćwiczenia wskażą, jak własnymi
siłami zmienić i udoskonalić denerwującą
codzienność zawodową.
Biznes Bestseller
Imperium Google
224 strony
ISBN 978-83-61655-02-2
Biznes Bestseller
Frustracja – zawodowy zabójca
212 stron
ISBN 978-83-61655-35-0
37,00 zł
Biznes Bestseller
Znowu poniedziałek…
180 stron
ISBN 978-83-62180-43-1
Katalog 2010 ○ BC.edu
37,00 zł
37,00 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
BC.edu Biznes
Poradniki biznesowe
Biznes Bestseller
Życie zawodowe, a szczególnie szczebel zarządzania, to świat
Niniejszą
na trzy
części:
Michaelksiążkę
Böhmpodzielono
jest ekspertem
w dziedzinie
okonać swoich
im tylko na jednym polu – w promowaniu
standardowe i rozproszone działania reklamowe lub rozpoczyna
samych siebie. Czekają, aż zacznie
skazane na porażkę wojny cenowe.
do kariery.
O�� ��� �� ����� ���� ��������!
koncernami. Dzięki licznym odniesieniom
do codziennej praktyki stworzona przez
nią książka jest przekonująca, a jej
tematyka – niezmiennie aktualna.
Annette C. Anton
rozbudzić i utrzymać zainteresowanie
czytelnika od pierwszej do ostatniej
Dziewczyna
BESTSELLER W NIEMCZECH!
strony książki.
„ManagerSeminare” 07/09
do większych zysków bez konieczności zwiększania budżetu
przeznaczonego na reklamę.
firmy, która chciałaby się skutecznie
reklamować umiarkowanym kosztem.
do wszystkiego
Patronat:
Jak unikać typowo kobiecych błędów
na drodze do osiągnięcia sukcesu
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13a, 01-014 Warszawa
tel.: 22 862 17 96, fax: 22 632 51 40
www.bc.edu.pl
� zł (w tym VAT �%)
marketingowej.
Część B zawiera wprowadzenie do strategii
i metod marketingu niskobudżetowego.
Kluczem do sukcesu jest świadome
Dr Christine Simpel
szefowa Heidrick & Struggles (Niemcy)
kształtowanie autentycznej osobowości
przedsiębiorstwa oraz rozwijanie
kreatywności przedsiębiorcy i jego
współpracowników.
Swoją książką Barbara Schneider sprowokowała ożywioną
Część C przedstawia przykłady
dyskusję i udowodniła czytelniczkom, że oprócz wysokich
zastosowania marketingu
umiejętności kobiety w drodze na szczyty kariery muszą się
niskobudżetowego w różnych sytuacjach
wykazać także sprytem. Jej książka szybko dostała się na listy
przedsiębiorstwa i w rozmaitych branżach
bestsellerów „Financial Times” i „Manager Magazin”.
oraz stanowi źródło inspiracji dla każdej
oraz ukazuje instrumenty kompozycji
– naturalnie bez popadania w przesadę –
indywidualnych kontaktów oraz tworzenia silnych więzi z klientami
bardzotopomaga karierze.
dzięki oryginalnym akcjom marketingowym. W efekcie prowadzi
�� ������ ������������. P����������� �� � ���������przedsiębiorstwa oraz rozwijanie
��� � ����� �� ������ ������� � ������� ��������. kreatywności przedsiębiorcy i jego
zbierała własne doświadczenia
w zarządzaniu międzynarodowymi
Autorka jest profesjonalistką, wie, jak
Część
B zawiera
wprowadzenie do strategii
kampanii
marketingowych.
Kluczem do sukcesu jest świadome
������ ����� ������������� ������. J�������� ������
kształtowanie autentycznej osobowości
������������, ������������ � ����������� ���
Z wykształcenia handlowiec, przez lata
związanych z rozwojem marketingu
pozostaje w cieniu swojej niepoprawnej
Ta książka pokazuje, że może być inaczej, że można się skutecznie
skromności. Więcej pewności siebie
reklamować nawet przy niewielkim budżecie. Metody i strategie
w prezentowaniu własnych możliwości
marketingu niskobudżetowego otwierają zupełnie nowe możliwości
Patronat:
P������������� ������ �����������, ������ � ������ i metod marketingu niskobudżetowego.
pomaga
kcie prowadzi
to kobietom i mężczyznom
w rozwoju ich karier zawodowych, oferując
a budżetu
szkolenia, seminaria oraz wykłady.
Barbara Schneider sprytnie demaskuje
współpracowników.
„system koleżków”, pokazując kobietom,
że robienie w odpowiednim momencie szumu
Część C przedstawia przykłady
wokół siebie jest ważnym elementem sukcesu.
Martina Goy
naczelna reporterka magazynu
Barbara Schneider
„Welt”/„Welt am Sonntag”
Niegrzeczne
dziewczynki
robią karierę
Wskazówki dla kobiet,
które chcą świadomie i skutecznie
BC Edukacja Sp. z o.o.
stosować zasady autopromocji
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
Ta książka będzie wam towarzyszyć na
drodze do kariery oraz podpowiadać, jak
radzić sobie w zdominowanym przez
mężczyzn świecie zarządzania.
Obok licznych strategii sukcesu
zawiera wiele praktycznych wskazówek
pochodzących od kobiet i mężczyzn ze
świata gospodarki i polityki.
zastosowania marketingu
niskobudżetowego w różnych sytuacjach
Eva Wlodarek
Marzenie, odwaga,
przedsiębiorstwa i w rozmaitych branżach
oraz stanowi źródło inspiracji dla każdej
firmy, która chciałaby się skutecznie
reklamować umiarkowanym kosztem.
działanie
Jak osiągnąć to, co jest
dla nas ważne w życiu
prywatnym i zawodowym
tel.: 022 862 17 96, fax: 022 632 51 40
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
www.bc.edu.pl
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
Dziewczyna do
wszystkiego
Niegrzeczne dziewczynki
robią karierę
Marzenie, odwaga,
działanie
Anton A. C.
Jak unikać typowo kobiecych błędów
na drodze do osiągnięcia sukcesu
Schneider B.
Wskazówki dla kobiet,
które chcą świadomie i skutecznie
stosować zasady autopromocji
Wlodarek E.
Jak osiągnąć to, co jest dla nas
ważne w życiu prywatnym
i zawodowym
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
Dlaczego kobiety zarabiają mniej niż
mężczyźni? I dlaczego w zarządach
największych korporacji wciąż jest ich
o wiele mniej? Zdaniem autorki przede
wszystkim dlatego, że kobiety zbyt często
zachowują się raczej jak małe dziewczynki niż wytrawni gracze biznesowi.
Annette Anton w humorystyczny sposób
rozprawia się z wieloma stereotypami
dotyczącymi ról i zachowań uznawanych
w pracy za typowo męskie lub kobiece
oraz daje wskazówki, jak sobie radzić
w zdominowanym przez mężczyzn świecie biznesu. Wskazuje również na typowo
kobiece błędy, które negatywnie wpływają
na rozwój ich kariery. Lektura obowiązkowa dla wszystkich kobiet aktywnych
zawodowo!
Biznes Bestseller
Dziewczyna do wszystkiego
196 stron
ISBN 978-83-62180-44-8
Niniejszą książkę podzielono na trzy części:
Część A stanowi krótki przegląd zagadnień
się je chwalić. Wiele z nich za długo
Ponad dwie trzecie wszystkich szefów potwierdza istnieniemarketingowej.
rzecz średnich przedsiębiorstw
tzw. szklanego sufitu, który ogranicza kobiety na drodze
zainteresowanych realizacją skutecznych
nowe możliwości
Dr Barbara Schneider od dwudziestu lat
więzi z klientami
Biznes Bestseller
potężnych konkurentów ich własną bronią i w tym celu podejmuje
menedżerami jak mężczyźni. Ustępują
Chcieć to móc
Niegrzeczne dziewczynki robią karierę
ody i strategie
Wiele małych i średnich przedsiębiorstw próbuje pokonać swoich
Kobiety są równie dobrymi i skutecznymi
są skrupulatniejsze i dokładniejsze, nadal zarabiają dużo związanych
z rozwojem
seminariów.
Prowadzimarketingu
też agencję
mniej, a najwyższe funkcje pozostają przed nimi zamknięte.
oraz
ukazuje instrumenty
kompozycji
świadczącą
usługi doradcze
– głównie na
Dziewczyna do wszystkiego
na się skutecznie
Biznes Bestseller
Patronat:
zdominowany przez mężczyzn. Mimo że kobiety często są marketingu niskobudżetowego. Dzieli się
lepiej wykształcone, mają świeższe podejście do obowiązków,
Część
A stanowi
krótki
przegląd licznych
zagadnień
swoją
wiedzą ze
słuchaczami
celu podejmuje
ub rozpoczyna
37,00 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Kobiety w biznesie powinny przejąć pewne zachowania od mężczyzn – traktować
konkurencję w pracy jak sport, dbać
o budowanie sieci kontaktów i świadomie
stosować zasady autopromocji. Żeby
odnieść sukces na płaszczyźnie zawodowej, nie wystarczy pełne zaangażowanie.
Niezbędna jest wiedza, jak się sprzedać…
Kobiety, które poznają i zrozumieją twarde reguły gry obowiązujące w biznesie
i w męskim świecie, mają większe szanse
na sukces zawodowy. Na początku muszą
jednak zmierzyć się z dwoma pytaniami:
„Co potrafię?” i „Co chcę osiągnąć?”.
Znakomitym uzupełnieniem książki
są spostrzeżenia kobiet, które odniosły
sukces w biznesie, polityce lub świecie
mediów.
Biznes Bestseller
Niegrzeczne dziewczynki robią karierę
216 stron
ISBN 978-83-62180-69-1
37,00 zł
Wiele książek obiecuje natychmiastowe
spełnienie marzeń. Ale w praktyce nie
okazuje się to wcale takie łatwe... Eva
Wlodarek, psycholog i autorka kilku
bestsellerów, pokazuje różnicę między
realistycznymi życzeniami a mrzonkami
i uczy, jak przybliżyć się do zrealizowania własnych marzeń i osiągnięcia
celów. Daje konkretne wskazówki, które
pozwolą osiągnąć to, co dla nas ważne, na
drodze przemyślanych działań. A wszystko to w oparciu o konkretne przykłady
i psychologiczne porady, bez epatowania
przesadnym optymizmem.
Biznes Bestseller
Marzenie, odwaga, działanie
ok. 220 stron
grudzień 2010
ISBN 978-83-62180-70-7 37,00 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
31
BC.edu Biznes
Poradniki biznesowe
B i z n e s B e s t s e l l e r
Daniel Goeudevert
Zasada nenufaru
daniel Goeudevert, urodzony w 1942
dr matthias nöllke mieszka
roku w reims (Francja), z wykształcenia
w Monachium; od wielu lat jest aktywnym
literaturoznawca, mieszkał 25 lat
dziennikarzem radiowym i telewizyjnym,
w niemczech, gdzie zrobił niezwykłą
współpracuje m.in. z bawarskim
masowe zwolnienia, skandale korupcyjne, kryzysy finansowe
karierę. Był prezesem niemieckich zarządów
radiem, z licznymi wydawnictwami
i coraz większa przepaść między biednymi i bogatymi mocno
takich firm, jak citroën, renault i Ford, oraz
i przedsiębiorstwami oraz ze znanym
nadwerężyły zaufanie do osób zawiadujących gospodarką.
członkiem zarządu koncernu Volkswagen.
tygodnikiem „Die zeit”. autor wielu
Daniel Goeudevert, który przez wiele lat był wysoko postawionym
wśród menedżerów uchodził za dziwaka,
książek, które dotyczą m.in. tego, jak
menedżerem w przemyśle motoryzacyjnym, zagląda za
ponieważ krytykował zbyt wysokie zarobki
zbudować zaufanie, jak oszczędzać, nie
błyszczące fasady, by przyjrzeć się światu biznesu. Demaskuje
członków zarządów – nieproporcjonalne
odmawiając sobie przyjemności, jak
przy tym nasze wyobrażenie o czysto racjonalnej ekonomii
ZłotE
rEguły
działania
w stosunku do pensji pracowników.
podejmować odpowiedzialne decyzje itp.
i uświadamia nam, że jest to niebezpieczna iluzja. Pokazuje,
Po wycofaniu się z managementu został dla przyszłych ludZi sukcEsu
że jeśli wszechwładna gospodarka nadal będzie się tak panoszyć,
wiceprezesem międzynarodowego zielonego
pozbawi nas podstaw życia. stawką jest jeden z naszych
krzyża – do współpracy zaprosił go
najważniejszych zasobów – zaufanie. zaufanie, którego tak pilnie
michaił Gorbaczow – i doradcą dyrektora
potrzebują zarówno społeczeństwo, jak i rynek. a zbudować je
generalnego UNESCO. jego książki „jak ptak
można jedynie dzięki odpowiedzialnemu postępowaniu!
w akwarium” (oryg. niem. „wie ein Vogel
im aquarium”) i „rzeczywistość zaczyna
się od łez” (oryg. niem. „mit träumen
beginnt die realität“) na niemieckim rynku
wydawniczym stały się bestsellerami.
Zasada
nenufaru
„powinienem był mu na to od razu odpowiedzieć…”
– jak często zdarza Ci się tak pomyśleć?
W dyskusjach, negocjacjach czy rozmowach z kolegami nie
zawsze wygrywa ten, kto ma najmocniejsze argumenty.
o wiele częściej liczą się błyskotliwe komentarze.
w chwili, gdy powinieneś zareagować ciętą ripostą,
niszcząca moc żądZyniestety
posiadania
w twojej głowie hula wiatr. Dopiero po kilku minutach wpadasz
meneDżerowie i podwójna
moralność
na genialną odpowiedź, której powinieneś był udzielić…
jak chciwość sytych rujnuje świat
Wypracuj w sobie szybkość reagowania. Poznaj przydatne
techniki, które pomogą ci kontrować błyskawicznie i dowcipnie.
skorzystaj z licznych rad i wskazówek z zakresu psychologii,
doskonalenia zdolności językowych oraz mowy ciała. ta pełna
przykładów, ćwiczeń i pomysłów książka to idealna pomoc dla
wszystkich, którzy chcą ripostować szybko i pewnie – zarówno
w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych.
www.bc.edu.pl
i sztuka
celnej riposty
konfliktowe
Mistrzowie celnej riposty wychodzą
zwycięsko ze słownych potyczek i bez
problemu radzą sobie z niezręcznymi
sytuacjami. także ty możesz się nauczyć,
jak triumfować na werbalnym polu bitwy.
Dowiedz się:
• jak wyjść z twarzą z kłopotliwej sytuacji,
• jak sprytnie reagować na natarczywe i krzywdzące pytania,
• jak wzbogacać słownictwo i formułować zgrabne zdania,
• jakie techniki stosować, by reagować znacznie szybciej.
ten, kto potrafi bronić się przed słownymi
atakami, oszczędza czas i nerwy – zarówno
w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
BC edukacja sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel. 22 862 17 96, fax 22 632 51 40
www.bc.edu.pl
cena: 37,00 zł (w tym Vat 0%)
cena: 37,00 zł (w tym Vat 0%)
Biblia kariery
Zasada nenufaru
Mai J.
Złote reguły działania
dla przyszłych ludzi sukcesu
Goeudevert D.
Niszcząca moc żądzy posiadania
Menedżerowie i podwójna moralność
Jak chciwość sytych rujnuje świat
NOWOŚĆ
O sukcesach zawodowych decyduje
nie tylko jakość wykonywanej pracy,
lecz także znajomość zasad psychologii,
socjologii, strategii i dyplomacji. Sukces
w pracy jest w dużym stopniu uzależniony od znajomości reguł gry, która
toczy się między przełożonymi, kolegami,
klientami, konkurencją. Autor opisuje
jej najważniejsze zasady, które dotyczą pierwszych dni w nowym miejscu
pracy, budowania własnego wizerunku,
współpracy z szefem i kolegami oraz
zachowań, pomagających awansować lub
poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.
Obowiązkowa lektura dla wszystkich,
którzy chcą zrobić karierę!
Biznes Bestseller
Biblia kariery
ok. 420 stron
ISBN 978-83-62180-50-9
32
Asertywność
autor o niezwykłej mądrości życiowej,
piszący nie tylko o doświadczeniach
prywatnych, lecz także zawodowych, które
Jak umiejętnie i skutecznie
zebrał podczas pracy jako jeden z czołowych
odpierAć krytykę i AtAki słowne
menedżerów przemysłu motoryzacyjnego.
oraz rozłAdowywAć sytuacJe
„die Zeit”
po przeczytaniu tej książki wyjdziesz obronną ręką
z każdej kłopotliwej sytuacji!
Bc Edukacja sp. z o.o.
ul. żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 warszawa
tel. 22 862 17 96, fax 22 632 51 40
m VAT 0%)
Matthias Nöllke
zarówno lilie wodne, jak i wielu menedżerów
to „osobniki bardzo ekspansywne”. Ponieważ
chłoną z podłoża ogromne ilości substancji
odżywczych, wykazują skłonność do
niszczenia własnej przestrzeni życiowej.
daniel Goeudevert
Asertywność i sztuka celnej riposty
Biblia
kariery
Matthias nöllke
Daniel Goeudevert
Jochen Mai
Katalog 2010 ○ BC.edu
2011
39,90 zł
NOWOŚĆ
Masowe zwolnienia, skandale korupcyjne,
kryzysy finansowe oraz coraz większa
przepaść między biednymi i bogatymi
mocno nadwerężyły zaufanie do osób
zawiadujących gospodarką. Daniel
Goeudevert, który przez wiele lat był
wysoko postawionym menedżerem
w przemyśle motoryzacyjnym, zagląda
za błyszczące fasady, by przyjrzeć się
światu biznesu. Demaskuje przy tym
nasze wyobrażenie o czysto racjonalnej
ekonomii i uświadamia nam, że jest to
niebezpieczna iluzja. Pokazuje, że jeśli
wszechwładna gospodarka nadal będzie
się tak panoszyć, pozbawi nas podstaw
życia. Stawką jest jeden z naszych najważniejszych zasobów – zaufanie...
Biznes Bestseller
Zasada nenufaru
212 stron
ISBN 978-83-62180-30-1
Asertywność i sztuka
celnej riposty
Nöllke M.
Jak umiejętnie i skutecznie
odpierać krytykę i ataki słowne oraz
rozładowywać sytuacje konfliktowe
NOWOŚĆ
Asertywność ułatwia życie, a cięta riposta
częstokroć pozwala na odparcie ataków
i rozładowanie sytuacji konfliktowych.
Dzięki tej książce poznacie techniki wykorzystania riposty w praktyce
i najważniejsze zasady asertywności.
Znajdziecie tu m.in. wskazówki, jak
wykorzystywać mowę ciała, reagować
na bezpodstawną krytykę i radzić
sobie z nieuzasadnioną agresją słowną.
A wszystko to zobrazowane licznymi
przykładami i ćwiczeniami, które pokażą
każdemu, jak stać się mistrzem ciętej
riposty.
Biznes Bestseller
Asertywność i sztuka celnej riposty
276 stron
ISBN 978-83-62180-49-3
37,00 zł
37,00 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
BC.edu Biznes
Poradniki biznesowe
99 porad, jak…
Wykonujesz pracę wymagającą szczególnych kwalifikacji? Sprawujesz funkcję,
w której należy wykazać się wiedzą
w wielu dziedzinach i potrzebujesz wiarygodnego źródła informacji? A może
masz własną firmę i przydałaby się Ci
się podpowiedź, jak szybko rozwiązać
problemy praktyczne?
Książki z serii 99 porad, jak… zawierają
narastają z każdym dniem, w którym nie
Coaching często postrzega się niemal jako cudowną broń pomocną
podejmuje się odpowiednich kroków
99 porad, jak obniżyć
w rozwoju osobistym. Jednak co rzeczywiście kryje się pod
tym pojęciem?
koszty przedsiębiorstwa
w celu ich obniżenia”.
Gerhard Gieschen
Książka „Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników.
+ JAK EFEKTYWNIE GOSPODAROWAĆ
nauczycie się pomocnych interwencji oraz dowiecie, jak uniknąć
e z wprowadzo-
szkoleniowe efekty rzeczywiście występują i co się kryje za pięknie
brzmiącymi hasłami reklamowymi? Jakie konkretnie umiejętności
+ Koszty osobowe
w nowocześnie zarządzanej firmie.
+ istotne warianty coachingu
w kontekście zawodowym
Autorka książki, dr Jutta Kreyeneberg, jest + podstawowe różnice między
psychologiem i od 1999 roku prowadzi Institutcoachingiem a innymi formami
naświetlono z perspektywy różnych ról: menedżera będącego + Nieprzemyślane, czasochłonne
trenerem swoich pracowników, zleceniodawcy coachingu oraz procedury firmy
für Coachning & Supervison - firmę szkoleniową
doradztwa
samego coachee (osoby poddawanej coachingowi).
treningu personalnego oraz metody „supervison”.
coachingu pracowników
+ Brak sprecyzowanych standardów
+ ODPOWIEDNIA POSTAWA
+ SKUTECZNE METODY DZIAŁANIA
Instytut od wielu lat pomaga firmom w trudnych
+ kształtowanie procesu coachingowego
+ Rozproszona grupa dostawców
procesach wprowadzania zmian strukturalnych
+ skuteczne interwencje coachingowe
+ Koszty dystrybucji, logistyka
i reorientacji zespołów pracowniczych i kadry
+ najczęstsze pułapki, które mogą
+ Warunki handlowe
zarządzającej.
przyczynić się do niepowodzenia
procesu coachingowego
+ Wydatki na reklamę
+ droga, którą należy obrać, by zapewnić
+ Koszty IT, telekomunikacji
sukces coachingowi
i oprogramowania
+ proces coachingowy z punktu widzenia
BC Edukacja Sp. z o.o.
+ Umowy,
kontrakty, ubezpieczenia
ul. Żytnia 15 lok.
13 a
01-014 Warszawa
+ Konsulting
tel.: (022) 862 17 96
leasing a zakup na własność
fax: (022) 632+51Wynajem,
40
www.bc.edu.pl
+ ŚWIADOME ZARZĄDZANIE
specjalizującą się w problematyce coachingu,+ określanie warunków ramowych
+ Chaotyczne działania marketingowe
Cena: ��,�� zł (w tym VAT �%)
99 porad, jak usprawnić
i zoptymalizować pracę menedżerów
takiego podejścia i wskazuje na jego niezwykłą wagę i znaczeniew kulturę przedsiębiorstw?
+ COACHING JAKO CUDOWNA BROŃ?
+ Koszty premiowania wyników pracy + PRZEŁOŻONY W ROLI COACHA
+ JAK SPRAWOWAĆ ROZSĄDNY NADZÓR
+ EFEKTYWNE INTERWENCJE COACHINGOWE
pułapek i zapewnić sukces działań w ramach coachingu. Temat
+ Outsourcing i telepraca
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
Zarządzanie
to sztuka
stać się dobrym trenerem podległego zespołu. Autorka zachęca proces?
do
Czym jest? Jak wpisuje się
administracyjnych
www.bc.edu.pl
Jutta Kreyenberg
mogą być trenowane, a jakie nie? Ta książka zawiera praktyczne
Niniejszy zbiór 99 porad, jak… porusza
pracowniczych i pokażą, jak każdy z nich może i powinien również
+ podstawy coachingu: Skąd pochodzi ten
jak wyjaśnić warunki ramowe coachingu pracowników i skutecznie
obniżania kosztów przedsiębiorstwa:
+ JAK INTELIGENTNIE OSZCZĘDZAĆ
kształtować ten proces. Poznacie użyteczne i skuteczne metody,
i poufne doradztwo oraz asysta
99 porad, jak zwiększyć
wskazówki dla kierowników zarządzających zespołami, które najważniejsze kwestie związane z profespomogą im w doborze strategii i metod rozwijania umiejętności
kompetencje zespołu
jonalnym coachingiem pracowników:
ny pokaże wam – jako menedżerom prowadzącym coaching –typowe obszary najskuteczniejszego
kiem. Po każdym
Hartmut Laufer
zorientowane na proces, interaktywne
z zakresu zarządzania personelem. Czy obiecywane przez firmylub podejmowania decyzji”.
99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu” w sposób praktyczNiniejszy zbiór 99 porad, jak… wskazuje
ać nakład pracy,
„Coaching to skierowane do osób,
w zawodowych sytuacjach dotyczących
Szkolenia dla pracowników uznane zostały za cudowny środekrozwoju, zmian, rozwiązywania problemów
prowadzić coaching pracowników, czy musicie sięgnąć po pomoc
a właścicielom – dochodu. Aby to jednak
powinniście poddać się temu procesowi?
Coaching,
czyli wspieranie
rozwoju pracowników
biznesu. Są to publikacje niezmiernie
przydatne także dla doświadczonych
przedsiębiorców, którzy potrzebują inspirujących pomysłów na usprawnienie
pracy firmy.
Informacje umieszczone na marginesach ułatwiają orientację w tekście,
a wyróżnione fragmenty stanowią myśl
przewodnią.
Zarządzanie to sztuka
kierowniczych i rozwój organizacji.
k, jak zredukować
próbowane
Nareszcie
więcej zysku!
profesjonalnego coacha? A może zastanawiacie się, czy sami było
nie możliwe, należy pamiętać, że koszty
trenerów i doradców.
ałania, dzięki
przynoszące zyski mają szansę
utrzymania się na rynku, zapewnienia
Poszukujecie kryteriów, które powiedzą wam, czy możecie sami
pracownikom miejsca zatrudnienia,
iała zapewniony
Professio – ośrodku szkoleniowym dla
tów, wprowadzać
Ma ponaddwudziestoletnie
ezpiecznejdoświadczenie
walki
w takich dziedzinach,
ykorzystywać
jak coaching, szkolenie kadr
ich powstawanie
Jutta Kreyenberg
każdej firmy, bo tylko przedsiębiorstwa
dyplomowana psycholog, kieruje
Instytutem Coachingu i Superwizji,
ki, posiadała
jest też współudziałowcem w firmie
Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników
Nareszcie więcej zysku!
„Osiąganie zysków jest obowiązkiem
Gerhard Gieschen
Jutta Kreyenberg (ur. 1960 r.) –
precyzyjne odpowiedzi na konkretne
pytania, z którymi przedsiębiorcy stykają
się w swojej zawodowej codzienności.
Każdą poradę podano w formie wskazówki osadzonej nie tylko w kontekście
zawodowym, lecz także psychologicznym. Strategie opisano bardzo jasno
i przystępnie – z myślą o osobach
stawiających pierwsze kroki w świecie
BC Edukacja Sp. z o.o.
coachee (osoby poddawanej
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
coachingowi)
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 +
51autocoaching
40
Cena: ��,�� zł (w tym VAT �%)
+
www.bc.edu.pl
coaching zespołowy
Nareszcie więcej zysku!
Coaching, czyli wspieranie
rozwoju pracowników
Zarządzanie to sztuka
Gieschen G.
99 porad, jak obniżyć koszty
przedsiębiorstwa
Kreyenberg J.
99 porad, jak zwiększyć
kompetencje zespołu
Laufer H.
99 porad, jak usprawnić
i zoptymalizować pracę menedżerów
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
Chciałbyś, aby Twoja firma przynosiła większe zyski, posiadała stabilną
bazę kapitałową, była konkurencyjna
i miała zapewniony długotrwały sukces
rynkowy?
Aby to osiągnąć, nie musisz wcale
zwiększać obrotów, wprowadzać na
rynek ryzykownych innowacji czy toczyć
niebezpiecznej walki cenowej. Wystarczy
planowo i konsekwentnie wykorzystywać własny potencjał w sferze obniżania
kosztów. Jak to zrobić, dowiesz się właśnie
z tej książki.
99 porad, jak…
Nareszcie więcej zysku!
172 strony
ISBN 978-83-61059-62-2
36,50 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Ta książka w sposób praktyczny przekaże
Wam – jako menedżerom prowadzącym
coaching – jak wyjaśnić warunki ramowe
coachingu pracowników i skutecznie
kształtować ten proces. Poznacie użyteczne metody, nauczycie się pomocnych
interwencji oraz dowiecie się, jak uniknąć
pułapek i zapewnić sukces działań
w ramach coachingu. Temat naświetlono
z perspektywy różnych ról: menedżera
będącego trenerem swoich pracowników,
zleceniodawcy coachingu lub samego
coachee.
Książka adresowana do wszystkich,
którzy zajmują kierownicze stanowiska, każdego dnia muszą się zmagać
z realizacją postawionych przed nimi
celów, z zarządzaniem pracownikami
oraz z ich motywowaniem. Znajdziecie
tu wskazówki, jak radzić sobie z codziennymi obowiązkami menedżera, takimi
jak delegowanie zadań i kontrolowanie
ich wykonania, ocenianie pracowników
oraz prowadzenie z nimi rozmów. Pozycja
niezbędna dla wszystkich, którzy chcą
usprawnić i zoptymalizować swoją pracę!
99 porad, jak…
Coaching, czyli wspieranie
rozwoju pracowników
180 stron
ISBN 978-83-61655-34-3
99 porad, jak…
Zarządzanie to sztuka
ok. 180 stron
ISBN 978-83-62180-26-4 36,50 zł
2011
36,50 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
33
BC.edu Biznes
abc
Poradniki biznesowe
profesjonalisty
Pracujecie na stanowisku wymagającym
wiedzy fachowej? A może macie firmę
specjalizującą się w jakiejś dziedzinie
i poszukujecie rzetelnych odpowiedzi
na nurtujące was pytania? Książki
z serii ABC profesjonalisty przekazują
najważniejsze informacje potrzebne
w codziennym życiu zawodowym. Są
skierowane przede wszystkim do osób
projektami.Michael
Skiero- Böhm jest ekspertem w dziedzinie
prowadzących firmy, lecz także do tych,
które dopiero zamierzają pracować na
własny rachunek. Prezentują sprawdzone metody – poparte licznymi przykładami i studiami przypadków – pomagające
zoptymalizować pracę przedsiębiorstwa,
obniżyć koszty i zwiększyć zyski oraz
uniknąć najczęściej popełnianych
błędów. Poruszają takie tematy, jak
komunikacja, personel i kierownictwo,
marketing i dystrybucja, ukierunkowanie na klienta, zarządzanie projektem.
Oferują szczegółową wiedzę praktyczną,
wypróbowane strategie postępowania
i metody działania, a także testy kontrolne. Informacje umieszczone na marginesach ułatwiają orientację w tekście.
abc p rofesjona l i s ty
a b c pr o fes j o n a li s t y
Wiele małych i średnich przedsiębiorstw próbuje pokonać swoich
Niniejsza książka to dla menedżera projektu
abc profesjonalisty
Internet w krótkim czasie zrewolucjonizował naszą rzeczywistość
Niniejszą książkę podzielono na trzy części:
Sieć oferuje przedsiębiorstwom i klientom
biznesową. Niestety wiele przedsiębiorstw nadal nie wykorzystuje
nowe możliwości – rozwiązania, które
standardowe i rozproszone działania reklamowe lub rozpoczyna
zentuje rozwiązania sprawdzone w praktyce
szansy, jaką daje obecność w sieci, sprowadzając tak kompleksowe
Część A stanowi krótki przegląd zagadnień
wcześniej wymagały wiele pracy i znaczne-
skazane na porażkę wojny cenowe.
i skuteczne narzędzia, których początkujący
narzędzie do statycznej, nieciekawej strony WWW stworzonej
jak
związanych
z rozwojem marketingu
go wkładu finansowego. Przyczynia się
menedżer projektu może potrzebować,
najmniejszym nakładem kosztów i nigdzie nie promowanej. oraz ukazuje instrumenty kompozycji
także do wzrostu konkurencji i wykreowania
Ta książka wskazuje, jak najefektywniej wykorzystać możliwości
marketingowej.
nowych, bardziej wymagających klientów.
seminariów. Prowadzi też agencję świad-
Skuteczne realizowanie projektów
czącą usługi doradcze – głównie na rzecz
Ta książka pokazuje, że może być inaczej, że można się skutecznie
lecz także stawia pytania – skłaniające do
Gitte Härter od wielu lat prowadzi
reklamować nawet przy niewielkim budżecie. Metody i strategie
gruntownych przemyśleń – na które należy
szkolenia dla osób mających własną
marketingu niskobudżetowego otwierają zupełnie nowe możliwości
sobie odpowiedzieć w trakcie realizacji
działalność gospodarczą oraz dla małych
indywidualnych kontaktów oraz tworzenia silnych więzi z klientami
projektu. Problemy omówiono całościowo.
i średnich przedsiębiorstw w zakresie
dzięki oryginalnym akcjom marketingowym. W efekcie prowadzi
to pomoc stanowią listy kontrolne,
Istotną
marketingu, aktywnego pozyskiwania
do większych zysków bez konieczności zwiększania budżetuktóre poparto konkretnymi przykładami.
klientów i wykorzystywania nowych
przeznaczonego na reklamę.
Na końcu książki znajdują się najważniejsze
mediów w praktyce biznesowej.
z nich uporządkowane zgodnie z chronolo-
ak ich realizację
średnich przedsiębiorstw zainteresowanych
niniejszej książki
realizacją skutecznych kampanii marketin-
eniem osobygowych.
odpo-
ęstszych błędów
ektu do najważniej-
nikacji omawiają
ktu.
internetu do osiągania celów biznesowych:
Jak zdobyć klientów w internecie
potężnych konkurentów ich własną bronią i w tym celu podejmuje
doskonałe źródło inspiracji – nie tylko pre-
Skuteczna promocja przy niskim budżecie
ów projektów,
jak
marketingu
niskobudżetowego. Dzieli się
aniu, nie związane
swoją wiedzą ze słuchaczami licznych
znawane, ułatwia pozyskiwanie nowych
wykorzystać je do komunikacji z klientami i kontrahentami?
Kluczem do sukcesu jest świadome
 Jak promować własną stronę WWW?
klientów, utrwala pozytywny wizerunek
kształtowanie autentycznej osobowości
firmy, pomaga wypromować nowe
 Jak włączyć biznes on-line w łańcuch pozostałych procesów
przedsiębiorstwa oraz rozwijanie
marketingowych przedsiębiorstwa?
produkty i nawiązać dialog z potencjalnymi
kreatywności przedsiębiorcy i jego
Omawiając powyższe zagadnienia, autorka podaje liczne przykłady
współpracowników.
zabiegany czytelnik szybko znajdzie to,
wzięte z praktyki, udziela rad i wskazówek na podstawie przeprowa-
czego akurat potrzebuje.
dzonych wywiadów z ekspertami, dotyka wszystkich istotnych
Część C przedstawia przykłady
Skuteczne realizowanie
projektów
Sprawia, że przedsiębiorstwo jest rozpo-
 Jak optymalnie zastosować interaktywne narzędzia i jak i metod marketingu niskobudżetowego.
gią faz projektu, dzięki czemu nawet bardzo
Jörg-Peter Schröder
Siegfried Diekow
Dobrze wykonana witryna to podstawa.
 Co składa się na przekonujący wizerunek firmy w internecie?
Część B zawiera wprowadzenie do strategii
obszarów funkcjonowania internetu w przedsiębiorstwie.
e-klientami. A zatem: wykorzystaj możliwości, które daje internet!
W internecie wszystko się wzajemnie
przenika i ze sobą wiąże. Aby wypromować
zastosowania marketingu niskobudżetowego
witrynę, wystarczy właściwy PR, wirtualna
w różnych sytuacjach przedsiębiorstwa
i w rozmaitych branżach oraz stanowi źródło
Michael Böhm
inspiracji dla każdej firmy, która chciałaby
współpraca z użytkownikami sieci, korzy-
Gitte Härter
Skuteczna promocja
przy niskim budżecie
kosztem.
stanie z istniejących platform. To może
wywołać prawdziwą lawinę marketingową!
się skutecznie reklamować umiarkowanym
Jak zdobyć klientów
w internecie
Działalność on-line jest istotnym
sposobem sprzedaży produktów i promocji
przedsiębiorstwa. Jeśli sprytnie włączysz
ją w codzienne działanie firmy, kontakt
z klientem będzie przebiegał pomyślnie.
Witryna naprawdę może ułatwić życie!
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 022 862 17 96, fax: 022 632 51 40
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 022 862 17 96, fax: 022 632 51 40
a: �� zł (w tym VAT �%)
www.bc.edu.pl
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
Cena: ��,�� zł (w tym VAT �%)
Skuteczne realizowanie
projektów
Skuteczna promocja przy
niskim budżecie
Jak zdobyć klientów
w internecie
Schröder J. P., Diekow S.
Böhm M.
Härter G.
Książka uczy, jak zarządzać projektami.
Skierowana jest zarówno do początkujących menedżerów projektów, jak
i do osób mających już doświadczenie
w zarządzaniu, jednak niezwiązane
z projektami.
Autorzy starają się wesprzeć swoim
bogatym doświadczeniem osoby odpowiedzialne za projekt. Pokazują, jak
unikać najczęstszych błędów podczas
zarządzania. Ograniczają koncepcję
projektu do najważniejszych kwestii,
a zagadnienia dowodzenia i komunikacji
omawiają w kontekście warunków specyficznych dla projektu.
ABC profesjonalisty
Skuteczne realizowanie projektów
220 stron
ISBN 978-83-61655-40-4
38,00 zł
34
www.bc.edu.pl
Katalog 2010 ○ BC.edu
Książka pokazuje, że można się skutecznie reklamować nawet przy niewielkim
budżecie. Metody i strategie marketingu
niskobudżetowego otwierają zupełnie nowe możliwości indywidualnych
kontaktów oraz tworzenia silnych więzi
z klientami dzięki oryginalnym akcjom
marketingowym. W efekcie prowadzi to
do większych zysków bez konieczności
zwiększania budżetu przeznaczonego na
reklamę.
Internet w krótkim czasie zrewolucjonizował naszą rzeczywistość biznesową.
Niestety wiele przedsiębiorstw nadal nie
wykorzystuje szansy, jaką daje obecność
w sieci, sprowadzając tak kompleksowe
narzędzie do statycznej, nieciekawej
strony WWW. Książka wskazuje, jak
najefektywniej wykorzystać możliwości
internetu do osiągnięcia celów biznesowych i zwiększenia szans firmy na
odniesienie sukcesu.
ABC profesjonalisty
Skuteczna promocja przy niskim
budżecie
212 stron
ISBN 978-83-61655-92-3
37,00 zł
ABC profesjonalisty
Jak zdobyć klientów w internecie
184 strony
ISBN 978-83-61059-66-0
37,00 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
BC.edu Biznes
Poradniki biznesowe
ab c pro fes j on al is t y
est regularny Dietmar Pfaff ma wieloletnie doświadcze-
abc p rofesjona l i s ty
Warunkiem osiągnięcia sukcesu marketingowego jest regularny
Każde przedsiębiorstwo działa na rynku,
a b c p ro f es jo n a li s t y
Poradnik został napisany z myślą o osobach wykonujących
Każde przedsiębiorstwo działa na rynku,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
gospodarczą, pragnących zwiększyć skuteczność, jakość i dynamice rozwoju. Oznacza to, że powinno
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ukces osiągnąć.
Infomarketing, prowadzi wykłady i semina-
metody i rozwiązania – w jaki sposób można ten sukces osiągnąć.
brać pod uwagę zmieniające się potrzeby
i organizację wykonywanej pracy, tym samym zaś osiągnąć
brać pod uwagę zmieniające się potrzeby
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
adania rynkuria na niemieckich uczelniach wyższych,
Dla lepszego zobrazowania i zrozumienia procesu badaniairynku
oczekiwania konsumentów, śledzić
sukces zawodowy. Posługując się metodą ankietowania i ipytań
oczekiwania konsumentów, śledzić
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
wyróżniono siedem etapów:
sprawdzających, autor pomaga Czytelnikowi w zdefiniowaniu
poczynania konkurencji, reagować na postęp
ex ea commodo consequat. Duis aute irure
i realizacji indywidualnych celów biznesowych.
technologiczny i wszelkie innowacje, a także
dolor in reprehenderit in voluptate velit
W poradniku znaleźć można odpowiedzi na pytania:
stosować jak najbardziej kompleksowe
w tym w Rheinische Fachhochschule Köln.
• Rozpoznanie właściwego problemu badawczego
• Sporządzenie planu badań
• Gromadzenie danych wtórnych i pierwotnych
poczynania konkurencji, reagować na postęp
Gerhard Gieschen od dwudziestu lat
technologiczny i wszelkie innowacje, a także
konsultuje w zakresie prawno-orgnizacyjnym
stosować jak najbardziej kompleksowe
osoby prowadzące własną działalność
rozwiązania.
gospodarczą i wykonujące wolne zawody.
• Kompresja danych oraz analiza jedno-, dwu- lub wielowymiarowa
Razem ze swoim zespołem doradczym,
Walka o pozycję na nasyconym rynku,
• Sporządzenie raportu i prezentacja wyników
firmą Consulting-Netzwerk Denken &
organizowanie kampanii promocyjnych,
• Ustalenie działań na podstawie pozyskanych informacji
Handeln, opracowuje dla przedsiębiorców
wprowadzanie nowych cen i produktów,
• Wdrożenie podjętej decyzji
plany i projekty biznesowe oraz wspiera ich
doskonalenie usług, szybkie reagowanie
skuteczne wdrażanie.
na pojawiające się szanse – to wszystko
wielowymiarowa
 Jak skupić się na wykorzystaniu rzeczywistych kompetencji
rozwiązania.
zawodowych?
Sam sobie szefem
wolne zawody, telepracę lub prowadzących własną działalność
dlatego musi sprostać jego wymogom
Niniejsza książka pokazuje – w oparciu o konkretne przykłady,
i dynamice rozwoju. Oznacza to, że powinno
Sukces w niszy
dostęp do informacji o rynku i oczekiwaniach grup docelowych.
dlatego musi sprostać jego wymogom
Badania rynku
docelowych. nie w zakresie badań rynku, jest dyrektorem
e przykłady, zarządzającym i współwłaścicielem spółki
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
 Jak uwypuklić jakość i wyjątkowość wykonywanych zadań?
Walka o pozycję na nasyconym rynku,
mollit anim id est laborum. Lorem ipsum
 Jak pozyskiwać klientów za pomocą rozwiązań dostosowanych
organizowanie kampanii promocyjnych,
dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
do ich indywidualnych potrzeb?
wprowadzanie nowych cen i produktów,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
doskonalenie usług, szybkie reagowanie
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
 Jak rozpoznać i najlepiej wykorzystać potencjał pracowników?
na pojawiające się szanse – to wszystko
veniam, quis nostrud exercitation ullamco
wymaga obszernej wiedzy, którą można
 Jak minimalizować czas potrzebny na czynności biurowe?
wymaga obszernej wiedzy, którą można
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
zdobyć właśnie dzięki badaniom rynku.
 Jak maksymalizować zysk ?
 Jak prowadzić profesjonalną i tanią promocję?
consequat. Duis aute irure dolor in repre-
zdobyć właśnie dzięki badaniom rynku.
 Jak właściwie zarządzać budżetem ?
ormacji
Badania rynku opłacają się każdemu,
Dietmar Pfaff
a zwłaszcza średnim firmom. Nawet jeśli
Badania rynku
Sylvia Nickel
 Jak radzić sobie z podatkami i księgowością?
a zwłaszcza średnim firmom. Nawet jeśli
 Jak właściwie przygotowywać prezentacje i wystąpienia publiczne?
są krótkie, ale prowadzone regularnie
i konsekwentnie, mogą znacznie poprawić
 Jak szybko i bezpiecznie rozpocząć własną działalność i konsekwentnie, mogą znacznie poprawić
sytuację przedsiębiorstwa.
Sukces w niszy
gospodarczą?
sytuację przedsiębiorstwa.
Teoria i praktyka tworzenia strategii
małych przedsiębiorstw
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 022 862 17 96, fax: 022 632 51 40
www.bc.edu.pl
Badania rynku opłacają się każdemu,
są krótkie, ale prowadzone regularnie
Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy
informacje marketingowe
zł (w tym VAT �%)
henderit in voluptate velit esse cillum
 Jak zapobiegać problemom i minimalizować ryzyko?
Gerhard Gieschen
sint occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit anim id
Sam sobie szefem
est laborum.
Poradnik dla osób wykonujących wolne zawody,
pracujących zdalnie oraz prowadzących działalność gospodarczą
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: 022 862 17 96, fax: 022 632 51 40
Cena: �� zł (w tym VAT �%)
www.bc.edu.pl
Cena: ��,�� zł (w tym VAT �%)
Badania rynku
Sukces w niszy
Sam sobie szefem
Pfaff D.
Jak pozyskiwać najistotniejsze
dla firmy informacje marketingowe
Nickel S.
Teoria i praktyka tworzenia
strategii małych przedsiębiorstw
Gieschen G.
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
Warunkiem osiągnięcia sukcesu marketingowego jest regularny dostęp do
informacji o rynku i oczekiwaniach grup
docelowych. Niniejsza książka pokazuje –
w oparciu o konkretne przykłady, metody
i rozwiązania – w jaki sposób można ten
sukces osiągnąć. Dla lepszego zobrazowania i zrozumienia procesu badania rynku
podzielono go na siedem faz (definicja
i określenie zadań, projekt, dane, analiza,
dokumentacja, decyzja, realizacja).
ABC profesjonalisty
Badania rynku
184 strony
ISBN 978-83-61655-88-6
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
36,00 zł
Poradnik dla osób wykonujących wolne
zawody, pracujących zdalnie oraz
prowadzących działalność gospodarczą
NOWOŚĆ
Nisze rynkowe są często nieatrakcyjne dla
rynkowych potentatów, ponieważ wymagają opracowania specyficznej koncepcji
dla niewielu klientów. Daje to szansę
elastycznym i aktywnym dostawcom.
Lecz jak znaleźć niszę dla swojego produktu lub usługi? W czym tkwi tajemnica
sukcesu graczy niszowych?
Z niniejszej książki dowiecie się, jak
funkcjonuje konkurencja jako naturalna
selekcja w procesie rozwoju gospodarczego, jak rozpoznaje się i wykorzystuje
własne silne i słabe strony, czym jest
nisza i jak dalece różni się ona od innych
segmentów rynku.
Liczba prywatnych przedsiębiorców wykonujących wolne zawody ostatnimi laty
stale wzrasta. Książka „Sam sobie szefem"
uczy wszystkich pracujących na własny
rachunek, jak sprostać wyzwaniom, które
stawia przed nimi zawodowa niezależność.
Pokazuje, jak zwiększyć zadowolenie
zleceniodawcy oraz jak wydajniej zorganizować pracę własną i zatrudnionych osób.
Porusza kwestię ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych i chroniących przed
niezdolnością do pracy oraz przedstawia
instytucje zajmujące się doradztwem
i pomocą przy rozpoczynaniu działalności.
ABC profesjonalisty
Sukces w niszy
ok. 256 stron
ISBN 978-83-61655-84-8
ABC profesjonalisty
Sam sobie szefem
ok. 360 stron
ISBN 978-83-61655-80-0
2011
37,00 zł
2011
37,00 zł
W przygotowaniu
Ikonosfera
przedsiębiorstwa
Marketing online
Schwarz T.
Krok po kroku do większej
sprzedaży internetowej
Herbst D., Scheier C.
Jak zbudować spójny
i skuteczny wizerunek firmy
Marketing online w praktyce.
Książka niezbędna dla wszystkich, którzy
chcą usprawnić i zwiększyć sprzedaż!
ABC profesjonalisty
Marketing online
ISBN 978-83-61655-67-1
37,00 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Książka wyjaśnia, czym jest ikonosfera,
jak dzięki niej wywołać wewnętrzne
obrazy u naszych grup docelowych oraz
co zrobić, aby efektywnie zadziałały.
Pokazuje, jak skonstruować własną,
wyjątkową i sugestywną ikonosferę, która
uczyni nasze przedsiębiorstwo atrakcyjnym i jedynym w swoim rodzaju. Zawiera
praktyczne wskazówki, w jaki sposób
profesjonalnie zaprojektować ikonosferę.
ABC profesjonalisty
Ikonosfera przedsiębiorstwa
ISBN 978-83-61059-36-7
37,00 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
35
BC.edu Biznes
Poradniki biznesowe
Samokształcenie w biznesie
Samokształcenie w biznesieto seria
poradników przeznaczonych dla osób,
które chcą szybko zdobyć niezbędne
informacje z różnych dziedzin zawodowych oraz zaktualizować własne
doświadczenia lub skonfrontować
je z opinią fachowców. Temu celowi
podporządkowano formułę serii – są
to niewielkie, podręczne i przystępnie
napisane książeczki. Zawartą w nich
wiedzę podano w zwięzłej i zsyntetyzowanej formie. Zrozumienie materiału
ułatwia wizualizacja treści teoretycznych za pomocą schematów, tabel
i wykresów. Najważniejsze zagadnienia
są systematycznie podsumowywane.
Dobór tematów odpowiada aktualnym
trendom i potrzebom czytelników
aktywnych zawodowo, prowadzących
własną działalność, planujących karierę
lub zajmujących się zarządzaniem. Ze
względu na zwięzłą formę i zakres tematyczny – od kwestii psychologicznych po
marketingowe – seria jest doskonałym
materiałem służącym do przygotowywania wszelkiego rodzaju kursów wspierających i doszkalających pracowników.
Patronat:
Uwaga,
manipulacja!
nia codziennie zamiesz-
Jak rozpoznać nieuczciwe
metody perswazji
SAMOKSZTAŁCENIE
W BIZNESIE
SAMOKSZTAŁCENIE
W BIZNESIE
NESIE
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Sprawdź, jak naprawdę wykorzystujesz swój czas.
Zastosuj listy kontrolne i protokoły; naucz się dostrzegać pułapki czasowe oraz złodziei czasu. Dowiedz
się, jaką rolę w optymalizacji pracy odgrywa zegar
biologiczny i jak kierować się cykliczną metodą pracy oraz rozwiązywania problemów, tak by poradzić
sobie z codziennym natłokiem zajęć. Zostań menedżerem czwartej generacji – naucz się odróżniać
sprawy ważne od pilnych, koncentrować na tym, co
najbardziej istotne i realizować wytyczone sobie cele. Niniejsza książka omawia wszystkie aspekty zarządzania czasem oraz metody i narzędzia pomocne
w jego efektywnym planowaniu.
Kształtowanie
dobrych relacji
z klientami
Jak przekonać i zatrzymać klientów firmy
Patronat:
SAMOKSZTAŁCENIE
W BIZNESIE
SAMOKSZTAŁCENIE
W BIZNESIE
Uwaga, manipulacja!
Grötzebach C.
Jak rozpoznać nieuczciwe
metody perswazji
Każdy może paść ofiarą manipulacji
– zarówno w życiu zawodowym, jak
i prywatnym. Metody i techniki zawarte
w tej książce ułatwiają obronę przed nieuczciwym atakiem, pomagają zachować
niezależność, umiejętnie wyrażać poglądy
i pozostawać przy własnym zdaniu.
W książce przedstawiono:
ȇȇ tło, podstawowe struktury i elementy
nieuczciwych strategii;
ȇȇ intencje agresora;
ȇȇ typowe reakcje ofiar manipulacji;
ȇȇ najskuteczniejsze metody obrony.
Analiza licznych przykładów z dnia
codziennego umożliwia praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.
Uwaga, manipulacja!
Jak rozpoznać nieuczciwe metody perswazji
116 stron
ISBN 978-83-61059-17-2
12,90 zł
36
Katalog 2010 ○ BC.edu
Na co nie warto tracić czasu
– sposoby rozpoznawania
Jak umiejętnie zaplanować czynności
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
0 zł (w tym VAT 0%)
Zarządzanie
czasem
Zarządzanie czasem
Uwaga, manipulacja!
ieuczciwych
Kształtowanie dobrych relacji z klientami
Na naszym rynku produkty i usługi stają się coraz bardziej wymienne, a pozycja klientów umacnia się. Dlatego najważniejszym celem przedsiębiorstw i organizacji staje się rozpoznanie potrzeb klientów.
Książka wyjaśnia w przystępny sposób strategie i metody budowania lojalności klienta. Omawiane są w niej
zarówno podstawy psychologiczne, jak i aspekty organizacyjne. Wiele praktycznych przykładów wyjaśnia,
jak zastosować tę wiedzę w codziennej pracy.
– zarówno
m. Zawarte
bronę przed
ać niezależstawać przy
ne pole dzia-
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
Kształtowanie dobrych
relacji z klientami
Kenzelmann P.
Jak przekonać i zatrzymać
klientów firmy
Na naszym rynku pojawia się coraz
więcej produktów i usług. Umacnia się też
pozycja klientów, dlatego najważniejszym
celem przedsiębiorstw i organizacji staje
się rozpoznanie ich potrzeb.
W książce przystępnie omówiono
strategie i metody budowania lojalności klienta, uwzględniwszy zarówno
podstawy psychologiczne, jak i aspekty
organizacyjne. W oparciu o liczne przykłady wyjaśniono, jak zastosować zdobytą
wiedzę w codziennej pracy.
Kształtowanie dobrych relacji
z klientami
Jak przekonać i zatrzymać klientów firmy
132 strony
ISBN 978-83-61059-29-5
12,90 zł
Zarządzanie czasem
Hütter H.
Na co nie warto tracić czasu –
sposoby rozpoznawania
Jak umiejętnie zaplanować czynności
Sprawdź, jak naprawdę wykorzystujesz
swój czas. Zastosuj listy kontrolne i protokoły, naucz się dostrzegać pułapki czasowe oraz złodziei czasu. Dowiedz się, jaką
rolę w optymalizacji pracy odgrywa zegar
biologiczny i jak kierować się cykliczną
metodą pracy oraz rozwiązywania problemów, by poradzić sobie z codziennym
natłokiem zajęć. Naucz się odróżniać
sprawy ważne od pilnych, koncentrować
na tym, co najbardziej istotne, i realizować wytyczone cele.
Książka omawia wszystkie aspekty zarządzania czasem oraz metody
i narzędzia pomocne w jego efektywnym
planowaniu.
Zarządzanie czasem
Na co nie warto tracić czasu –
sposoby rozpoznawania
Jak umiejętnie zaplanować czynności
133 strony
ISBN 978-83-61059-46-2
12,90 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
BC.edu Biznes
Poradniki biznesowe
12,90 zł
Psychologia w skutecznym zarządzaniu
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Jak nawiązywać właściwe relacje
z podwładnymi
124 stron
ISBN 978-83-61059-49-3
12,90 zł
Codziennie musimy podejmować decyzje – w wielu
sprawach i w różnych sytuacjach. Niestety najczęściej dopiero po fakcie stwierdzamy, że mogliśmy być
bardziej przewidujący…
Podejmowanie
decyzji
Ta książka pokazuje, że tak być nie musi. Prezentowane w niej metody i techniki, zastosowane w porę,
pomogą skuteczniej działać i zminimalizują niepewność towarzyszącą każdej decyzji.
Z tej książki można się dowiedzieć, jak:
■ podporządkować decyzje wyznaczonym celom,
■ przewidzieć i ocenić konsekwencje podejmowanych decyzji,
■ oszacować wielkość ryzyka i prawdopodobieństwo błędu,
■ wybrać najkorzystniejszą opcję działania.
Jak unikać ryzyka
Jak efektywnie działać
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Niniejsza książka w sposób chronologiczny przedstawia wszystkie etapy realizacji projektu:
◆ planowanie wstępne, włącznie z planem struktury
i zatwierdzenia projektu,
◆ plan szczegółowy uwzględniający wykorzystanie
zasobów, kosztorys, kontrolę jakości i ocenę ryzyka związanego z projektem,
◆ podział i delegowanie obowiązków, a także program i tematykę zebrań projektowych oraz controlling finansowy.
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Zarządzanie
projektem
Zarządzanie projektem
Podejmowanie decyzji
Jak unikać ryzyka
Jak skutecznie działać
128 stron
ISBN 978-83-61059-09-7
12,90 zł
Pozyskiwanie klientów
Jak zaprezentować produkt i firmę,
by przyciągnąć nabywców
110 stron
ISBN 978-83-61059-41-7
12,90 zł
Podejmowanie decyzji
Sztuka przekonywania
Jak mówić, aby nas słuchano
Jak skutecznie argumentować
124 strony
ISBN 978-83-61059-13-4
Autor udziela licznych praktycznych wskazówek
z dziedziny zarządzania, które pomogą usystematyzować pracę zarówno nad małymi, jak i bardziej
rozbudowanymi projektami.
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
Zarządzanie projektem
Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt
120 stron
ISBN 978-83-61059-25-7
12,90 zł
12,90 zł
Praktyczne wskazówki i informacje z zakresu psychologii pomogą nabrać dystansu i wyrobić w sobie odporność psychiczną; pokażą, jak wyjść z kryzysu
i umiejętnie pogodzić pracę zawodową z życiem
prywatnym.
Zarządzanie stresem
Jak rozpoznawać sytuacje stresowe
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
i im przeciwdziałać
130 stron
ISBN 978-83-61059-42-4
12,90 zł
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Jak dokonać trwałej przemiany
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Skuteczne negocjacje zaczynają się od starannego
przygotowania. Z tej książki można się dowiedzieć:
na co należy zwrócić szczególną uwagę, co przeanalizować przed przystąpieniem do rozmów – np. kim
jest rozmówca, jakie rodzaje pytań można mu zadać
i jakimi technikami negocjacji się posłużyć.
Techniki
negocjacji
Wiadomo, że nie zawsze ma się do czynienia z bezproblemowymi i uczciwymi partnerami. Dlatego powinno się opanować reguły postępowania w sytuacjach szczególnie trudnych.
Ponadto książka podpowiada, jak w porę rozpoznać
sygnały świadczące o zakończeniu negocjacji oraz
jakich oznak takiego stanu rzeczy nie należy lekceważyć.
Jak planować, prowadzić
i finalizować negocjacje
E-mailing in English
Patronat:
Korespondencja po angielsku
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Zasady obowiązujące w angielskiej
Strategia
korespondencji elektronicznej
planowania
130 stron
kariery
ISBN 978-83-61059-58-5
12,90 zł
Jak świadomie kształtować
Książka ta jest skierowana do wszystkich, którzy chcieliby skutecznie stawić czoła niepewności panującej
na współczesnym rynku pracy. Jest niezbędna przy
tworzeniu indywidualnej strategii rozwoju zawodowego lub przy zmianie jego kierunku.
Dzięki niej można się nauczyć systematycznego planowania i pokonywania kolejnych etapów na drodze
do osiągnięcia celu.
Listy kontrolne, które odpowiadają kolejnym częściom
cyklu zmian, ułatwią odnalezienie indywidualnej
ścieżki kariery.
Przygotowywanie i wygłaszanie
przemówień
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Praktyczne wskazówki,
łatwe do zastosowania
130 stron
ISBN 978-83-61059-50-9
12,90 zł
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
własną drogę zawodową
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
Patronat:
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Radzenie sobie ze stresem to umiejętność niezbędna
do osiągnięcia sukcesu. Nie ma na to standardowej
recepty. Każdy z nas ma inną osobowość, ukształtowaną przez środowisko, wychowanie, doświadczenie,
wiedzę i poglądy. Tylko indywidualnie dobrane strategie i metody walki ze stresem mogą przynieść efekty.
W poszczególnych rozdziałach opisujemy, jak rozpoznawać objawy stresu, wypracowywać odpowiednie do sytuacji sposoby radzenia sobie z nim, a także
jak osiągnąć większą elastyczność zachowania.
Zarządzanie stresem to poradnik, który w zwięzłej
i przystępnej formie łączy zagadnienia zarządzania,
psychologii, rozwoju osobowego i zawodowego
oraz szeroko pojętego zdrowia. Omówione tematy
uzupełniliśmy praktycznymi wskazówkami, czytelnymi przykładami i opisami wypróbowanych metod.
Zarządzanie
stresem
Jak rozpoznawać sytuacje stresowe
i im przeciwdziałać
Presenting in English
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Jak skutecznie prowadzić prezentacje
Przygotowywanie
po angielsku
i wygłaszanie
przemówień
Jak optymalnie się do nich przygotować
Praktyczne wskazówki,
128 stron
łatwe do zastosowania
ISBN 978-83-61059-54-7
12,90 zł
Dobry mówca potrzebuje umiejętności i całej palety
narzędzi, aby sprostać różnym sytuacjom komunikacyjnym. Owe narzędzia i umiejętności są tematem książki
„Przygotowywanie i wygłaszanie przemówień”.
Książka udziela odpowiedzi na zasadnicze pytanie,
jakie należy sobie zadać, jeśli chce się być dobrym
mówcą: Co powinienem umieć, aby odnosić sukcesy
na tym polu?
W książce przedstawiono krok po kroku, jak należy
przygotowywać i wygłaszać przemówienia. Dzięki
zamieszczonym w niej wskazówkom będziecie dysponować umiejętnością, która coraz bardziej zyskuje
na znaczeniu.
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Przygotowywanie i wygłaszanie przemówień
Prowadzenie zebrań i prezentacji
Jak usprawnić komunikację
Jak zaktywizować uczestników
126 stron
ISBN 978-83-61059-45-5
12,90 zł
12,90 zł
Zarządzanie stresem
Networking
Jak stworzyć i utrzymać własną sieć
korzystnych kontaktów zawodowych
114 stron
ISBN 978-83-61059-37-0
12,90 zł
Z tej książki można się dowiedzieć, jak:
◆ uniknąć syndromu wypalenia zawodowego,
◆ w porę rozpoznać sygnały ostrzegawcze,
◆ poradzić sobie z chronicznym stresem, pośpiechem oraz własnymi oczekiwaniami.
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Wypalenie
zawodowe
– drogi wyjścia
Strategia planowania kariery
Marketing-Mix
Podstawowe zasady marketingu
118 stron
ISBN 978-83-61059-33-2
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Wielu z nas pracuje zgodnie z zasadą „więcej, lepiej, szybciej”, nie bacząc na sygnały zmęczenia czy
wyczerpania organizmu. Dopiero wówczas, gdy nic
nam się już nie chce i nic nas nie cieszy, zauważamy,
że przekroczyliśmy niebezpieczną granicę – jesteśmy
wypaleni.
Techniki negocjacji
Techniki negocjacji
Jak planować, prowadzić i finalizować
negocjacje
106 stron
ISBN 978-83-61059-05-9
12,90 zł
Patronat:
Strategia planowania kariery
Jak świadomie kształtować
własną drogę zawodową
130 stron
ISBN 978-83-61059-38-7
Wypalenie zawodowe – drogi wyjścia
Wypalenie zawodowe – drogi wyjścia
Jak dokonać trwałej przemiany
118 stron
ISBN 978-83-61059-21-9
12,90 zł
Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć
projekt
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Chcesz wygłosić prezentację w języku angielskim,
a na przygotowanie pozostało niewiele czasu? Pomoże ci ta książka. Znajdziesz w niej:
X najważniejsze informacje na temat przebiegu prezentacji,
X wskazówki dotyczące kontaktów międzykulturowych z anglojęzycznymi słuchaczami,
X przydatne angielskie zwroty i słownictwo.
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
Korzystanie z książki ułatwia jej przejrzysta struktura.
Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy
chcą odświeżyć swoją wiedzę z dziedziny prezentacji. Może być również wykorzystana jako pomoc
w ramach intensywnego kursu prezentacji w języku
angielskim. Każdy z rozdziałów zawiera ćwiczenia
i podsumowanie, co pomoże ci utrwalić zdobyte wiadomości.
Presenting in English
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Presenting
in English
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Trudno wyobrazić sobie dzień pracy bez poczty
e-mail. W dobie integracji międzynarodowych rynków coraz bardziej popularny i wymagany w komunikacji elektronicznej staje się język angielski. Jak
szybko i poprawnie napisać e-mail w języku angielskim – właśnie tego nauczysz się z niniejszej książki.
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
E-mailing
in English
E-mailing in English
Publikacja dostarcza też wielu cennych informacji na BC Edukacja Sp. z o.o.
temat językowych i międzykulturowych aspektów ko- ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
respondencji elektronicznej, pokazuje, jak reagować tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
na otrzymywane e-maile. Odpowiednie ćwiczenia www.bc.edu.pl
i testy pozwolą samodzielnie zweryfikować stan wiedzy i sprawdzić postępy w nauce. Książka prezentuje typowe dla korespondencji elektronicznej sytuacje,
związane z nimi słownictwo i sformułowania.
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
Jak skutecznie prowadzić
prezentacje po angielsku
Jak optymalnie
się do nich
przygotować
Korespondencja po angielsku
Zasady obowiązujące w angielskiej
korespondencji elektronicznej
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: 12,90 zł (w tym VAT 0%)
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
BC.edu ○ Katalog 2010
37
BC.edu Biznes
Poradniki biznesowo-językowe
Training International
Seria poradników Training International.
Polski menedżer w anglojęzycznej
korporacji przyda się wszystkim, którzy
w sprawach zawodowych muszą posługiwać się językiem angielskim i od
których wymaga się, by oprócz wysokich
kompetencji wykazywali również niezbędne umiejętności językowe.
W każdym poradniku znajduje się
materiał w polskiej i angielskiej wersji
językowej. Publikacje zawierają pożyteczne wskazówki dotyczące m.in.
przygotowywania zebrań, prowadzenia
negocjacji handlowych i prezentacji
w języku angielskim. Uczą technik przeprowadzania rozmów służbowych po
angielsku i podpowiadają, jak zachować
się podczas swobodnej rozmowy prowadzonej w obcym języku.
Każdy tom w dwóch językach: po polsku
i po angielsku!
Small talk
Zebrania i konferencje
W dwóch językach: po polsku i po angielsku
W dwóch językach: po polsku i po angielsku
Sprawne prowadzenie
i aktywne uczestnictwo
Patronat:
Negocjacje
handlowe
Poradnik dla wszystkich, którzy muszą w sprawach zawodowych porozumiewać się w języku angielskim i od
których wymaga się, by obok pogłębionych kompetencji
wykazywali również niezbędne umiejętności językowe.
Czy zdarzało się Wam, że musieliście prowadzić z kolegami
czy partnerami biznesowymi swobodną rozmowę i chcieliście przy tym zrobić jak najlepsze wrażenie?
Książka ta pokazuje, jakich technik rozmowy należy użyć,
by osiągnąć zamierzony cel i jak przy użyciu mowy ciała
udoskonalić swój wizerunek. Ponadto znaleźć w niej można informacje o konwencjach, których należy przestrzegać
oraz o międzykulturowym kontekście towarzyszącym tej
formie kontaktów społecznych.
Zebrania
i konferencje
Small talk
Sprawne prowadzenie
i aktywne uczestnictwo
Small talk
Zebrania i konferencje
Negocjacje handlowe
Poradnik dla wszystkich, którzy muszą w sprawach zawodowych porozumiewać się w języku angielskim i od
których wymaga się, by obok pogłębionych kompetencji
wykazywali również niezbędne umiejętności językowe.
Zebrania pochłaniają na ogół wiele czasu i z pewnością
chcielibyście, aby przebiegały sprawniej, kończyły się konsensusem i prowadziły do konkretnych ustaleń. W tej książce znajdziecie odpowiedź, jak tego dokonać. Oprócz analizy
etapu przygotowawczego i podsumowującego omawiane
są także kwestie sterowania przebiegiem, jak również różnorodne role, jakie pełni moderator. Książka zawiera także
listy kontrolne i techniki pracy oraz wiele wskazówek, jak
należy postępować w trudnych sytuacjach.
W dwóch
językach:
Training
International
W dwóch
językach:
Training
International
polsku
i po angielsku
Polskipo
menedżer
w anglojęzycznej
korporacji
Polski menedżer w anglojęzycznej korporacji
Zachowania komunikacyjne
Techniki prowadzenia rozmów
Mowa ciała
Tematy small talk od A do Z
Small talk jako element
kariery zawodowej
D Small talk za granicą
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: 36,00 zł (w tym VAT 0%)
Cena: 36,00 zł (w tym VAT 0%)
Susanne Watzke-Otte
Jochem Kießling-Sonntag
A. Heeper i M. Schmidt
D
D
D
D
D
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Jak prowadzić swobodną
rozmowę towarzyską
Training International
polsku
i po angielsku
Polskipo
menedżer
w anglojęzycznej
korporacji
D Przygotowanie: wyznaczenie
celu, porządek dnia,
ustalenie listy uczestników,
sprawy organizacyjne
D Realizacja: prowadzenie
zebrań, techniki wizualizacji,
wyjaśnianie nieporozumień
D Podsumowanie: sporządzanie
protokołu, kontrola realizacji
Negocjacje handlowe
Zebrania i konferencje
Small Talk
Heeper A., Schmidt M.
Kießling-Sonntag J.
Sprawne prowadzenie
i aktywne uczestnictwo
Watzke-Otte S.
Jak prowadzić swobodną
rozmowę towarzyską
Pracujecie w handlu zagranicznym
i chcecie zoptymalizować swoje zdolności
negocjacyjne? Z tej książki dowiecie się,
jak osiągnąć ten cel, jak dobrze przygotować się do negocjacji z zagranicznym
partnerem handlowym oraz poradzić
sobie w sytuacji, kiedy napotkacie opór
ze strony kontrahenta. W poradniku
omówiono także techniki stawiania pytań
oraz taktyki negocjacyjne.
Training International
Negocjacje handlowe
172 strony
ISBN 978-83-61059-89-9
38
W dwóch językach: po polsku i po angielsku
Jak prowadzić swobodną
rozmowę towarzyską
Katalog 2010 ○ BC.edu
36,00 zł
Na pewno chcielibyście, aby zebrania,
w których uczestniczycie, przebiegały
sprawniej i prowadziły do konkretnych
ustaleń. Dzięki tej książce dowiecie się,
jak tego dokonać. Omówiono w niej
techniki pracy, metody optymalnego
sterowania spotkaniami, a także różnorodne funkcje, jakie pełni moderator.
Dodatkowo książka zawiera listy kontrolne i wiele wskazówek, jak postępować
w trudnych sytuacjach.
Czy zdarzało się Wam, że musieliście prowadzić swobodną rozmowę z kolegami
czy partnerami biznesowymi i chcieliście
zrobić na nich dobre wrażenie? Ta książka
pokazuje, jakich technik rozmowy należy
użyć, by osiągnąć zamierzony cel, i jak
za pomocą mowy ciała udoskonalić swój
wizerunek. Ponadto można w niej znaleźć
informacje o konwencjach, jakich powinno się przestrzegać podczas prowadzenia
rozmów towarzyskich.
Training International
Zebrania i konferencje
196 stron
ISBN 978-83-61059-85-1
Training International
Small Talk
196 stron
ISBN 978-83-61059-77-6
36,00 zł
36,00 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
BC.edu Biznes
Poradniki biznesowo-językowe
Prezentacje
W dwóch językach: po polsku i po angielsku
W przygotowaniu
W dwóch językach: po polsku i po angielsku
Dobre przygotowanie,
sprawne prowadzenie
Poradnik dla wszystkich, którzy w sprawach zawodowych muszą porozumiewać się w języku angielskim
i od których wymaga się, by obok pogłębionych kompetencji wykazywali również niezbędne umiejętności
językowe.
Dobra prezentacja to nie tylko przekonująca treść i efektow­
ny sposób demonstracji, lecz także zręczne wykorzystanie
zdobyczy najnowszej techniki. Niniejsza książka będzie
wam towarzyszyć na wszystkich etapach – od przygoto­
wywania prezentacji po jej przeprowadzenie. Autor zdradza
liczne triki wypróbowane w praktyce, pokazuje, jak spo­
rządzić prezentację dla obcojęzycznego audytorium, oraz
udziela wielu cennych wskazówek międzykulturowych.
Interview
Prezentacje
Interview
Rozmowa jako narzędzie
w relacjach służbowych
W dwóch
językach:
Training
International
Prezentacje
Haeske U.
Budowanie skutecznego
i zgranego zespołu
Dobre przygotowanie,
sprawne prowadzenie
Training International
pomenedżer
polskuwi anglojęzycznej
po angielsku
Polski
korporacji
Redaktor serii: Jochem Kießling-Sonntag
Cel i treść prezentacji
Dostosowanie się do słuchaczy
Przygotowania
Występ przed publicznością
PowerPoint i grafika
Czynniki międzykulturowe
Feedback
Efektywny zespół jest czynnikiem decydującym o sukcesie firmy. Niniejsza książka traktuje o tym, jak z grupy pracowników stworzyć zgrany team, przygotować
go do osiągania optymalnych wyników
i radzić sobie przy tym z konfliktami.
Dowiecie się z niej, jakich kompetencji
wymaga kierowanie zespołem, poznacie
też wiele istotnych aspektów dotyczących
osiągania sukcesów i kierowania grupą
ludzi.
Jest to pozycja niezbędna w biblioteczce
wszystkich menedżerów!
Matt Beadle
Holger Stein
D
D
D
D
D
D
D
Team Development
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01­014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: 36,00 zł (w tym VAT 0%)
Interview
Prezentacje
Stein H.
Rozmowa jako narzędzie
w relacjach służbowych
Beadle M.
Dobre przygotowanie,
sprawne prowadzenie
Z pewnością nieraz zdarza się Wam
prowadzić rozmowy kwalifikacyjne
z osobami ubiegającymi się o przyjęcie do
pracy. Na pewno chcielibyście, aby były
rzeczowe i prowadzone w miłej atmosferze sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu.
Dzięki tej książce poznacie praktyczne
techniki prowadzenia rozmów i wywiadów oraz dowiecie się, jak za ich pomocą
osiągnąć zamierzone cele informacyjne
i psychologiczne.
Training International
Interview
180 stron
ISBN 978-83-61059-81-3
36,00 zł
ISBN 978-83-61655-24-4
Dobra prezentacja to nie tylko przekonująca treść i efektowny sposób demonstracji, lecz także zręczne wykorzystanie
zdobyczy najnowszej techniki. Niniejsza
książka będzie Wam towarzyszyć na
wszystkich etapach – od przygotowywania prezentacji po jej przeprowadzenie.
Autor zdradza liczne triki wypróbowane
w praktyce, pokazuje, jak sporządzić prezentację dla obcojęzycznego audytorium,
oraz udziela wielu cennych wskazówek
międzykulturowych.
Training International
Prezentacje
180 stron
ISBN 978-83-61655-28-2
36,00 zł
Zarządzanie konfliktem
Kreyenberg J.
Szybkie rozpoznawanie,
rozumienie i przezwyciężanie
sytuacji konfliktowych
Niniejsza książka traktuje o tym, jak
zapobiegać konfliktom, dbać o konstruktywne spory oraz po czym rozpoznać
osobiste, rzeczowe i kulturowe przyczyny
nieporozumień. Oferuje praktyczną
pomoc przy rozpoznawaniu, rozumieniu,
przezwyciężaniu bądź unikaniu różnych
sytuacji konfliktowych. Uczy, jak prowadzić rozmowę – jako strona konfliktu lub
mediator. Dotyka problemów mobbingu
i rozgrywek o władzę.
ISBN 978-83-61655-01-5
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
36,00 zł
36,00 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
39
BC.edu Biznes
Podręczniki biznesowe
Praktyka (i teoria) biznesu
Pracujesz na stanowisku wymagającym szczególnych kwalifikacji? Chcesz się dokształcić w interesującej cię dziedzinie
fachowej lub uaktualnić swoją wiedzę? Studiujesz i przygotowujesz się do praktyk? Podręczniki, a zarazem przewodniki
i kompendia wiedzy z serii Praktyka (i teoria) biznesu napisano z myślą o codziennej praktyce zawodowej. Są skierowane
zarówno do laików, jaki i do studentów oraz doświadczonych
praktyków. Gwarantują dogłębną prezentację poszczególnych
marketing w praktyce
sprzedaż i dystrybucja
Niniejszy podręcznik, a zarazem przewodnik i kompendium
tematów. Mają na celu nie tylko przekazanie wiedzy, lecz
także – a nawet przede wszystkim – budowanie kompetencji
w działaniu.
Zawierają odpowiednią porcję uaktualnionej teorii oraz
wypróbowane w praktyce strategie postępowania. Informacje
umieszczone na marginesach ułatwiają orientację w tekście,
a wyróżnione fragmenty stanowią myśl przewodnią.
wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących
się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także
Heiko van Eckert
studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną,
lecz także praktyczną. Podstawowe informacje potrzebne do
sprzedaż
i dystrybucja
planowania, realizacji i kontrolowania działań marketingowych
przedstawiono w następujących rozdziałach:
 Podstawy (typy myślenia, klient, proces marketingowy),
 Analiza (badania rynku, informacja, trendy),
 Strategia,
 Taktyka: marketing mix (kompozycja marketingowa),
 Rozwiązania ściśle
ukierunkowane na klienta
 Zarządzanie,
Materiały pomocnicze (usługodawcy,
organizacja).
 Przekształcanie współpracowników
w partnerów
Ta książka, warunków
napisana z myślą
o codziennej praktyce zawodowej,
 Tworzenie optymalnych
ramowych
gwarantuje dogłębną prezentację poszczególnych tematów. Ma
na celu nie tylko przekazanie wiedzy, lecz także – a nawet przede
wszystkim – budowanie kompetencji w działaniu.
Mirko Düssel
marketing
w praktyce
 Od analizy do strategii marketingowej
 Wypracowanie taktyki
 Praktyczne wdrożenie i kontrola realizacji
praktyka (i teoria) biznesu
praktyka (i teoria) biznesu
Autor, Mirko Düssel, na co dzień zajmuje się
marketingiem i zarządza przedsiębiorstwem
specjalizującym się w doradztwie
strategicznym i marketingowym. Jest także
współwłaścicielem firmy oferującej szkolenia
marketingowe.
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96, fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Cena: ��,�� zł (w tym VAT �%)
Sprzedaż i dystrybucja
Marketing w praktyce
Eckert H. van
Düssel M.
Książka podpowiada, jak utrzymać dobry kontakt z klientem
i zoptymalizować bieżącą działalność. Podsuwa również wiele
rozwiązań, które pomogą usprawnić organizację sprzedaży
w firmie. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorców we wszystkich procesach dystrybucyjnych, a wartością – liczne przykłady
pochodzące z życia autora, wynikające z praktyki handlowej,
konsultacji i pytań zadawanych przez klientów.
Praktyka (i teoria) biznesu
Sprzedaż i dystrybucja
twarda oprawa
368 stron
ISBN 978-83-61655-44-2 40
Katalog 2010 ○ BC.edu
43,00 zł
Niniejszy podręcznik, a zarazem przewodnik i kompendium
wiedzy, napisany z myślą o codziennej praktyce zawodowej
gwarantuje dogłębną prezentację poszczególnych tematów.
Liczne schematy, wykresy, diagramy i tabele ułatwiają zrozumienie treści, przykłady i studia przypadków sprzyjają przyswajaniu wiedzy, a listy sprawdzające i pytania podsumowujące
pokazują, jak zastosować nowo zdobyte informacje. Glosariusz
marketingowy na końcu podręcznika wyjaśnia najważniejsze
pojęcia, a odsyłacze ułatwiają połączenie poszczególnych zagadnień. Pozycja zarówno dla laików, jak i dla doświadczonych
praktyków marketingowych.
Praktyka (i teoria) biznesu
Marketing w praktyce
twarda oprawa
442 strony
ISBN 978-83-61655-48-0
43,50 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
The Return of the Phantom Cat
ȇȇ Każdy zestaw multimedialny
składa się z filmu kryminalnego
na DVD oraz podręcznika
Promocja!
słuchawki
DVD + GRATIS
ȇȇ Nowoczesny i ciekawy sposób
uczenia się
Interaktywny kurs dla początkujących
ȇȇ Ćwiczenia do samodzielnego
powtarzania
Język
angielski
The Return of the Phantom Cat
Film kryminalny na DVD z podręcznikiem
Interaktywny kurs dla początkujących
Język francuski
Język włoski
Le retour du Chat masqué
Il ritorno del Gatto Fantasma
Porywający film kryminalny na DVD z podręcznikiem.
Francuski w mgnieniu oka!
DVD zawiera:
Promocja!
■
ćwiczenia interaktywne;
■
napisy w języku polskim i francuskim (do wyboru);
■
dialogi do samodzielnego powtarzania.
dodatkowe ćwiczenia leksykalne;
■
testy i strategie uczenia się;
■
zarys gramatyki;
El regreso del Gato Fantasma
■
Język
Le retour du Chat masqué
■
słowniczek francusko-polski.
hiszpański
www.bc.edu.pl/phantom_cat.php
Promocja!
ćwiczenia interaktywne;
słuchawki
DVD + GRATIS
W 128-stronicowym podręczniku znajdują się:
■
napisy w języku polskim i włoskim (do wyboru);
■
dialogi do samodzielnego powtarzania.
■
dodatkowe ćwiczenia leksykalne;
■
testy i strategie uczenia się;
■
zarys gramatyki;
Il ritorno del Gatto Fantasma
■
Interaktywny kurs dla początkujących
quiz realioznawczy;
■
Interaktywny kurs dla początkujących
quiz realioznawczy;
■
■
Język
słowniczek włosko-polski.
francuski
www.bc.edu.pl/phantom_cat.php
El regreso del Gato Fantasma
Le retour du Chat masqué
Film kryminalny na DVD z podręcznikiem
Interaktywny kurs dla początkujących
Język
włoski
Il ritorno del Gatto Fantasma
Film kryminalny na DVD z podręcznikiem
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Promocja!
słuchawki
DVD + GRATIS
Język włoski
W 128-stronicowym podręczniku znajdują się:
DVD zawiera:
Język francuski
Język hiszpańaki
słuchawki
DVD + GRATIS
Porywający film kryminalny na DVD z podręcznikiem.
Włoski w mgnieniu oka!
Interaktywny kurs dla początkujących
Interaktywny kurs dla początkujących
Interaktywny kurs dla początkujących
Interaktywny kurs dla początkujących
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
ȇȇ Cztery kursy językowe:
angielski, hiszpański,
francuski, włoski
Język angielski
yboru);
Interaktywne kursy językowe
dla początkujących
Interaktywny kurs dla początkujących
.
Phantom Cat
Film kryminalny na DVD z podręcznikiem
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
BC.edu poleca
Edukacja wczesnoszkolna
Henio Mądrek
O możliwościach naukowych i inteligencji dziecka decyduje pierwszych sześć lat życia. Książeczki z serii „Henio Mądrek” stworzyli
pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.
Przygotowują one do rozpoczęcia nauki w szkole, a jednocześnie
zapewniają dobrą zabawę i dostarczają dużo radości.
Wraz z wesołym kruczkiem Heniem dzieci poznają litery i liczby,
ćwiczą koncentrację, sprawność manualną, logiczne myślenie,
rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz spostrzegawczość.
Wszystkie ćwiczenia, zadania i gry uzupełniono przejrzystymi
ilustracjami, które pobudzają wyobraźnię dzieci i umożliwiają im
właściwe operowanie pojęciami. W ten sposób rozwijają także
umiejętność posługiwania się językiem polskim.
H e n i o M a˛d r e k
przygotowuje s ie˛
z n am i do szkoły
H e n i o M a˛d r e k
przyg otow u j e si e˛
z na mi d o sz ko ł y
Bawię się
i majsterkuję
karty
acy
W domu, w przedszkolu lub na wakacjach – dzięki tej książeczce twoje
dziecko zdobędzie pierwsze ważne umiejętności poprzez zabawę.
Służą temu urozmaicone ćwiczenia na kojarzenie i spostrzegawczość,
a także ciekawe zadania budzące w dziecku chęć do nauki liczenia
i malowania. Niewątpliwym atutem tej książeczki jest wiele ćwiczeń
praktycznych polegających na wycinaniu, klejeniu i łączeniu różnych
elementów. Taka forma aktywności stymuluje naturalną koordynację
wzrokowo-ruchową oraz rozwija wyobraźnię dziecka.
Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku 4–6 lat.
Z
gr
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
w
ą
m
do em
m or
ie
zr rz y i m
os en ia
tu ia r
ką
!
Ta książka zapewni harmonijny rozwój twojemu dziecku!
karty
pracy
Henio Ma˛drek przygotowuje sie˛ z nami do szkoły
Razem z Heniem
prmajsterkuję, bawię się i uczę
Henio Ma˛drek przygotowuje sie˛ z nami do szkoły
.
Bawię się i majsterkuję
Wkrótce będę
uczniem
o nauki w szkole
a dzieci w wieku
nio Mądrek
gicznego
i liter, a także
zdolności,
ej samodzielną
ażde dziecko
także gra
pamięć,
ga
a na
ania
ści
[6]
Bawię się i majsterkuję
Wkrótce będę uczniem
Wkrótce będę uczniem
[1]
Wkrótce będę uczniem
80 stron
ISBN 978-83-61655-58-9
Zaczynam pisać
80 stron
ISBN 978-83-61655-78-7
12,90 zł
H e n i o M a˛d r e k
przygotowuje sie˛
z n ami do szkoły
[4]
Zaczynam pisać
karty
pracy
Z
na pla
uk ka
i a te
lfa m
be do
tu
!
dzieci w wieku
wykonywaniu
ki w nauce pisania.
a oraz wykształcić
zejrzyste obrazki
e m.in. takie
12,90 zł
Bawię się i majsterkuję
Zaczynam pisać
24 strony
ISBN 978-83-61655-70-1
42
Katalog 2010 ○ BC.edu
7,90 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
H e n i o M a˛d r e k
p rzygotowuje si e˛
z nami do szkoły
[8]
Razem z Heniem bawię się i uczę
Zadbaj o indywidualizację procesu nauczania
i harmonijny rozwój swojego dziecka!
Henio Ma˛drek
przygotowuje sie˛ z nami do szkoły
Sprawdzam swoje
umiejętności
Henio Ma˛drek
przygotowuje sie˛ z nami do szkoły
W domu, w przedszkolu lub na wakacjach – dając dziecku
tę książeczkę, mamy pewność, że wykorzysta czas w sposób
pożyteczny i nie będzie się nudzić. Publikacja zawiera m.in.
zadania dotyczące relacji przestrzennych, zabawy polegające
na znalezieniu wyjścia z labiryntu, a także strony, na których
dziecko może podsumować i ocenić własną pracę. Jest to dla
niego bardzo ważny krok w kierunku podejmowania prób
samooceny.
Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku 4–6 lat.
Sprawdzam swoje umiejętności
H e n i o M a˛d r e k
p rz ygotow uj e s ie˛
z n ami d o sz ko ł y
Bawię się,
rysuję, koloruję
Bawię się, rysuję, koloruję
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
72 karty
ISBN 978-83-61655-82-4
14,90 zł
[9]
NOWOŚĆ
72 karty
ISBN 978-83-61655-86-2
14,90 zł
Zaczynam przygodę ze szkołą
Bawię się, rysuję, koloruję
Sprawdzam swoje
umiejętności
Zaczynam przygodę ze szkołą
wa
H e n i o M a˛d r e k
p rz yg otow u j e si e˛
z na mi d o sz ko ł y
Zaczynam przygodę
ze szkołą
Mądry kruczek Henio zachęca do nauki
ó Ćwiczenie koncentracji i sprawności
manualnej
H e n i o M a˛d r e k
przyg otow u j e si e˛
z nami d o sz ko ł y
ó Rozwijanie spostrzegawczości
i logicznego myślenia
Zaczynam liczyć
Ta książka zapewn
i
harmonijny rozwój
twojemu dziecku
!
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Razem z Heniem odkrywam świat liczb
W domu, w przedszkolu lub na wakacjach – ta publikacja pomoże
dziecku w nauce liczenia w zakresie od jednego do dziesięciu.
Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku 4–6 lat i stanowi
doskonałe przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole.
Zaczynam przygodę
ze szkołą
Ta książka zapewni harmonijny rozwój twojemu dziecku!
karty
pracy
84 strony
ISBN 978-83-62180-12-7
Ćwiczę koncentrację
H e n i o M a˛d r e k
przygotowuje sie˛
z n ami do szkoły
[3]
Zaczynam liczyć
24 strony
ISBN 978-83-61655-62-6
Ćwiczę koncentrację
karty
pracy
cję
motorycznej,
dnak przede
centrowania uwagi,
ku szkolnym.
12,90 zł
Z
na pla
uk ka
i l tem
icz
en do
ia
!
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
[5]
karty
pracy
Z
ćw aw
icz ier
a
lit enia ka
er p rt
i c is y d
yf ow o
r! n
i
Zaczynam liczyć
ó Pierwsze kroki w nauce liczb i liter
Henio Ma˛drek przygotowuje sie˛ z nami do szkoły
Przygotuj się do nauki w pierwszej klasie!
[2]
7,90 zł
Poznaję alfabet
Bawię się, rysuję, koloruję
[7]
Sprawdzam swoje umiejętności
NOWOŚĆ
no
cko
p.
Edukacja wczesnoszkolna
Henio Mądrek
H e n i o M a˛d r e k
p rz yg otow u j e si e˛
z na mi d o sz ko ł y
Poznaję alfabet
karty
pracy
Razem z Heniem poznaję alfabet
Ta bogato ilustrowana książka zawiera wszystkie litery wchodzące
w skład polskiego alfabetu – każdej literce towarzyszy jedno
zwierzątko. Dziecko może pokolorować literkę, odgadnąć nazwę
zwierzątka, może też samo spróbować swoich sił w pisaniu literek.
Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat.
ku!
Ta książka zapewni harmonijny rozwój twojemu dziecku!
Z
do klu
ćw cze
icz m
eń
BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl
Ćwiczę koncentrację
24 strony
ISBN 978-83-61655-74-9
Poznaję alfabet
7,90 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
32 strony
ISBN 978-83-61655-66-4
7,90 zł
BC.edu ○ Katalog 2010
43
p
nim ójd
ę
do
Zanim pójdę do szkoły
Z serią „Zanim pójdę do szkoły” początek nauki na pewno będzie udany!
Dzięki urozmaiconym ćwiczeniom
dzieci w wieku od 5 lat wzwyż poznają
kształty, litery i cyfry, zapisują pierwsze
słowa, wykonują proste obliczenia
matematyczne i ćwiczą koncentrację.
Ponadto dowiadują się wszystkiego, co
jest związane z drogą do szkoły, salą
lekcyjną, wyposażeniem tornistra, pierw-
s z k oł
y
Za
Edukacja wczesnoszkolna
szymi eksperymentami i korzystaniem
z zegarka.
Różnorodne ćwiczenia, przez które
prowadzą zabawne postacie psa Feliksa
i bobra Fuksa, wspierają Wasze dziecko
w jego naturalnym rozwoju, sprawiając, że nauka staje się przyjemnością.
Pomagają osiągnąć pierwsze prawdziwe
sukcesy i optymalnie przygotowują
dziecko do wejścia w okres szkolny!
W przygotowaniu
W serii „Zanim pójdę do szkoły”
ukażą się również następujące tytuły:
Mój zeszyt ćwiczeń
Liczby
Mój bloczek
Koncentracja
ISBN 978-83-62180-72-1 Mój zeszyt ćwiczeń
Liczenie
Mój bloczek
Liczenie
14,90 zł
ISBN 978-83-62180-71-4 14,90 zł
Mój zeszyt ćwiczeń
Pisanie
Mój zeszyt ćwiczeń
Koncentracja
Mój zeszyt ćwiczeń
Kształty i figury geometryczne
Mój zeszyt ćwiczeń
Zasady ruchu drogowego
Mój zeszyt ćwiczeń
Pieniądze
Mój zeszyt ćwiczeń
Czas
Mój bloczek
Początek nauki
ISBN 978-83-62180-74-5
44
Katalog 2010 ○ BC.edu
Mój bloczek
Pisanie
14,90 zł
ISBN 978-83-62180-73-8 14,90 zł
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Business English
Kursy modułowe z filmem dvd
dla menedżerów, biznesmenów i handlowców
Interaktywne kursy językowe
Film na DVD + zeszyt ćwiczeń
Interaktywny kurs je˛zykowy na DVD-video
Business English: Presentations
Chcecie poczuć się pewnie w kontaktach z zagranicznymi
partnerami biznesowymi?
͘ Ćwiczcie wyrażenia i zwroty niezbędne podczas spotkań
Interaktywne kursy językowe
Film na DVD + zeszyt ćwiczeń
odbywających się w języku angielskim.
͘ Uczcie się angielskiego bez stresu – siedząc wygodnie przed
telewizorem lub podróżując z laptopem.
͘ Często wracajcie do Presentations – filmu o autentycznej
fabule zaczerpniętej ze świata biznesu.
Interaktywny kurs je˛zykowy na DVD-video
Business English: Negotiations
W tej książeczce znajdziecie:
͘ duży wybór ćwiczeń,
͘ zarys gramatyki,
Chcecie poczuć się pewnie w kontaktach z zagranicznymi
partnerami biznesowymi?
͘ podstawowe zwroty,
͘ Ćwiczcie wyrażenia i zwroty niezbędne podczas spotkań
Interaktywne kursy językowe
Film na DVD + zeszyt ćwiczeń
odbywających się w języku angielskim.
͘ słowniczek angielsko-polski.
͘ Uczcie się angielskiego bez stresu – siedząc wygodnie przed
telewizorem lub podróżując z laptopem.
Business English
͘ Często wracajcie do Negotiations – filmu o autentycznej
Interaktywny kurs je˛zykowy na DVD-video
fabule zaczerpniętej ze świata biznesu.
B1/B2
EUROPEJSKI SYSTEM
OPISU KSZTAŁCENIA
JĘZYKOWEGO
Business English: Presentations
posiada certyfikat ICC.
Business English: Communications
W tej książeczce znajdziecie:
Presentations
͘ duży wybór ćwiczeń,
͘ zarys gramatyki,
Chcecie poczuć się pewnie w kontaktach z zagranicznymi
partnerami biznesowymi?
͘ podstawowe zwroty,
͘ Ćwiczcie wyrażenia i zwroty niezbędne podczas spotkań
Interaktywne kursy je˛zykowe
Film na DVD + zeszyt ćwiczeń
odbywających się w języku angielskim.
͘ słowniczek angielsko-polski.
͘ Uczcie się angielskiego bez stresu – siedząc wygodnie przed
telewizorem lub podróżując z laptopem.
Business English
͘ Często wracajcie do Communications – filmu o autentycznej
fabule zaczerpniętej ze świata biznesu.
Meetings • Negotiations • Presentations • Socializing & Small Talk • Communications
B1/B2
EUROPEJSKI SYSTEM
OPISU KSZTAŁCENIA
JĘZYKOWEGO
Business English: Negotiations
posiada certyfikat ICC.
Interaktywny kurs je˛zykowy na DVD-video
Business English: Meetings
W tej książeczce znajdziecie:
Negotiations
͘ duży wybór ćwiczeń,
͘ zarys gramatyki,
Chcecie poczuć się pewnie w kontaktach z zagranicznymi
partnerami biznesowymi?
͘ podstawowe zwroty,
͘ Ćwiczcie wyrażenia i zwroty niezbędne podczas spotkań
͘ słowniczek angielsko-polski.
odbywających się w języku angielskim.
͘ Uczcie się angielskiego bez stresu – siedząc wygodnie przed
Business English
telewizorem lub podróżując z laptopem.
͘ Często wracajcie do Meetings – filmu o autentycznej fabule
Meetings • Negotiations • Presentations • Socializing & Small Talk • Communications
B1/B2
EUROPEJSKI SYSTEM
OPISU KSZTAŁCENIA
JĘZYKOWEGO
Business English: Communications
posiada certyfikat ICC.
zaczerpniętej ze świata biznesu.
Communications
W tej książeczce znajdziecie:
͘ duży wybór ćwiczeń,
͘ zarys gramatyki,
͘ podstawowe zwroty,
͘ słowniczek angielsko-polski.
Meetings • Negotiations • Presentations • Socializing & Small Talk • Communications
B1/B2
EUROPEJSKI SYSTEM
OPISU KSZTAŁCENIA
JĘZYKOWEGO
Business English: Meetings
posiada certyfikat ICC.
Interaktywne kursy językowe
Film na DVD + zeszyt ćwiczeń
Meetings • Negotiations • Presentations • Socializing & Small Talk • Communications
VD-video
ing & Small Talk
h z zagranicznymi
ȇȇ Masz laptopa?
ne podczas spotkań
m.
siedząc wygodnie przed
pem.
ȇȇ Podróżujesz?
all Talk – filmu
ze świata biznesu.
ȇȇ Brakuje Ci czasu na naukę
języka angielskiego?
B1/B2
UROPEJSKI SYSTEM
PISU KSZTAŁCENIA
ĘZYKOWEGO
Business English
Socializing & Small Talk
ȇȇ Podnieś swoje kwalifikacje
językowe!
ȇȇ Obejrzyj film na DVD
w domu, w podróży lub w pracy!
Meetings • Negotiations • Presentations • Socializing & Small Talk • Communications
BC.edu poleca
Kursy OnLine
Multimedialna platforma BC.edu Online & Interactive
zbudowana na bazie globalnego systemu Moodle™ wspiera
edukację interaktywną i nowoczesne podejście do nauczania.
Praktyczna funkcja Moodle™ Networking umożliwia współpracę z innymi systemami i stanowi nowatorskie nawiązanie
do Web 2.0
Online & Interactive
Platforma Moodle™ to rozwiązanie Open Source wspierane
przez społeczność międzynarodową. Wśród 9 milionów
użytkowników w ponad 200 krajach na całym świecie
są zawodowi informatycy, przedstawiciele szkół, firm,
uniwersytetów, szkół językowych i innych instytucji, dla
których edukacyjne tworzenie i wykorzystywanie Wolnego
Oprogramowania stanowi ideę nadrzędną. Platforma jest
kompatybilna z wieloma standardami dotyczącymi technologii i edukacji – pakiety SCORM® są atrakcyjną i wygodną
formą przekazywania wiedzy. We’re Moodlers – join us!
Short Course Series Online Interactive
Business English
Znaną serię podręczników Short Course Series przygotowujemy również w wersji interaktywnej. Prezentacje,
międzynarodowa sprzedaż, marketing, reklama, zarządzanie zasobami ludzkimi, small talk, księgowość, skuteczne
rozmowy telefoniczne i korespondencja elektroniczna,
a także inne zaganienia Business English opracowujemy
tak, aby umożliwić naukę przez internet. Propozycja jest
skierowana zarówno do osób stawiających pierwsze kroki
w zawodzie, jak i do profesjonalistów. Przydatne zwroty,
współczesna tematyka, techniki i strategie postępowania oraz poziom zaawansowania językowego stanowią
gwarancję świetnej edukacji w nowatorskiej formie.
Oferta przeznaczona jest dla klientów indywidualnych
i korporacyjnych.
W tej chwili na stronie www.business-english.edu.pl
dostępne są 3 z 10 modułów:
ȇȇ English for Presentations,
ȇȇ English for Marketing and Advertising,
ȇȇ English for Sales and Purchasing.
Kolejne tematy udostępnimy w najbliższym czasie.
46
Katalog 2010 ○ BC.edu
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Kursy OnLine
Uczestnik interaktywnego szkolenia:
ȇȇ zdobywa wiedzę, jak efektywnie i efektownie,
przekazywać informacje,
ȇȇ rozwija umiejętności i strategie skutecznego
prezentowania,
ȇȇ poznaje specyficzne zwroty niezbędne dobremu
mówcy,
ȇȇ nabiera większej pewności siebie podczas wystąpień
publicznych.
Ćwiczenia rozumienia ze słuchu
dotyczące sposobów rozpoczynania
prezentacji biznesowej
Potrzebne frazy i słownictwo
Różne typy charakterystycznych
wyrażeń
Zróżnicowanie formalne
słownictwa
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
BC.edu ○ Katalog 2010
47
Oprogramowanie na tablicę interaktywną
Oprogramowanie na tablicę interaktywną
Kursy opracowane na tablice interaktywne pomagają prowadzić zajęcia
w nowatorski sposób. Zmieniają zwykłe
sale lekcyjne w nowoczesne środowisko
edukacyjne. Takie szkolenia można łatwo dostosować do różnych przedmiotów i odbiorców. Tablica interaktywna
łączy w sobie prostotę zwykłej tablicy
z możliwościami komputera, pozwalając
NOWOŚĆ
na dotykowe sterowanie aplikacjami i pisanie za pomocą specjalnych pisaków.
Szkolenia prowadzone z wykorzystaniem tablic interaktywnych to efektywny
proces aktywnego przyswajania wiedzy,
ułatwienie kontaktu ze wszystkimi
uczniami i dynamiczny przekaz dla całej
grupy. Niewątpliwie jest to narzędzie na
miarę XXI wieku.
prima i studio d – nauka języka niemieckiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Kurs interaktywny
Podręczniki prima i studio d w wersji interaktywnej
służą do zajęć z wykorzystaniem projektora i komputera lub tablicy interaktywnej. Opracowano je z myślą
o połączeniu tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi – dzięki zastosowaniu multimedialnych pomocy
dydaktycznych, np. tablicy interaktywnej SMART Board™.
Uczniowie korzystają jednocześnie z wydrukowanych
podręczników oraz multimedialnych materiałów
wyświetlanych na tablicy. Wszystkie zadania zawarte
w podręcznikach odpowiadają tym w wersji interaktywnej. Nauczyciel może w każdej chwili wykorzystać zawartość interaktywnego podręcznika prima lub studio d do
przeprowadzenia lekcji i łatwo dopasować prezentowany
materiał do uczniów o różnych stylach uczenia się.
Podręcznik Systematyczne
rozwijanie sprawności
językowych
w wersji wydrukowanej
4
Przejrzysta struktura
podręcznika
Zadania gimnazjalne
wkomponowane
w rozdziały
48
w wersji interaktywnej
Dodatkowe zadania
i materiały do
prowadzenia lekcji
Leas Schultag
Lies den Text und notiere die Informationen zu den Zahlen.
Przeczytaj tekst, a następnie zanotuj informacje związane z podanymi liczbami.
13 – 7d – halb 7 (6 Uhr 30) – um Viertel nach sieben (7 Uhr 15) – eine Stunde – bis 13 Uhr 40
[email protected]
Das bin ich
Lieber Tim,
ich heiße Lea. Ich bin dreizehn Jahre alt und wohne in Heidelberg. Meine
Schule heißt „Internationale Gesamtschule Heidelberg”. Ich bin in Klasse 7d. Wir haben fünf Tage pro Woche Schule: von Montag bis Freitag. Ich
stehe jeden Tag um halb sieben auf und gehe um Viertel nach sieben aus dem
Haus. Von Viertel vor acht Uhr morgens bis vier Uhr nachmittags bin ich in
der Schule. Der Unterricht beginnt um halb neun. Wir haben am Vormittag
fünf „Stunden“ Unterricht, bis 12 Uhr 40, und dann eine Stunde Mittagspause, bis 13 Uhr 40. Nachmittags haben wir drei Stunden. Jede Unterrichtsstunde hat 45 Minuten. Um vier Uhr ist die Schule zu Ende. Um halb fünf
bin ich zu Hause. ...
Wzrastający stopień
trudności gramatycznej
i leksykalnej
Teksty własnego
autorstwa
(wg Europejskiego
portfolio językowego)
Podręcznik Mein Schultag
4
LV
Nowe struktury
językowe umieszczone
w osobnych ramkach
Nowość!
Podręczniki na tablicę
interaktywną
5
Die Uhrzeit offiziell
CD 31
a Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Denk nach
Der Unterricht
Um halb neun
Die Mittagspause
Um 13 Uhr
Miejsce 2
beginnt
beginnt
…………
…………
um halb neun.
der Unterricht.
……………………
……………………
CD 32
b Hör zu, notiere die Uhrzeiten und lies sie vor.
Wysłuchaj nagrania, zanotuj podane godziny, a następnie przeczytaj je na głos.
6
Dein Schultag
Schreibe einen Text wie Lea.
Napisz tekst podobny do tekstu Lei.
SA
32
Ich habe … Tage Schule, von … bis …
Ich stehe um … auf.
Ich bin von … bis … in der Schule.
Von … bis … habe ich Unterricht/Mittagspause.
Um … Uhr bin ich zu Hause.
Land und Leute
Gesamtschule: Po trwającej cztery lata szkole
podstawowej niemieccy uczniowie mogą kontynuować naukę w jednym z trzech typów
szkół: Hauptschule (5-6 lat), Realschule (6 lat)
lub Gymnasium (8 lat). Gesamtschule proponuje wszystkie trzy ścieżki edukacyjne.
Możliwość wyróżniania
ważnych informacji
zweiunddreißig
Informacje dotyczące
realiów i kultury krajów
niemieckojęzycznych
Katalog 2010 ○ BC.edu
Odtwarzanie nagrań
audio i wideo
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Oprogramowanie na tablicę interaktywną
Podręcznik
Możliwość
odtwarzania nagrań
audio i wideo
Przejrzyście
opracowane jednostki
lekcyjne
w wersji interaktywnej
Wskazówki
ułatwiające proces
uczenia się
Struktury językowe
(umieszczone w ramkach
„Redemittel”) ułatwiające
wykonywanie zadań
Możliwość
wpisywania
tekstu
Zaznaczanie
ważnych informacji
Dodatkowe zadania
odpowiadające
tematowi lekcji
Nauka jazdy. Zasady ruchu drogowego
Kurs interaktywny
NOWOŚĆ
Program jest przeznaczony dla szkół jazdy i indywidualnych
odbiorców przygotowujących się do egzaminu na prawo jazdy
kategorii A i B. Zawiera kurs zasad ruchu drogowego i techniki
jazdy (Sytuacje drogowe, prezentacje filmowe), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pierwszeństwa przejazdu
(Skrzyżowania, Pierwszeństwo przejazdu) oraz znaków
i sygnałów drogowych. Poszczególne składniki programu
pozwalają zbudować wykłady tematyczne na teoretyczne zajęcia
kursów na prawo jazdy. Do zestawu dołączono program umożliwiający przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, zamykającego cykl zajęć teoretycznych w szkole jazdy.
Wychowanie komunikacyjne.
Zasady bezpieczeństwa dzieci na drodze
Kurs interaktywny
NOWOŚĆ
Program wspomagający szkolne zajęcia z zakresu wychowania
komunikacyjnego (BRD), przeznaczony dla nauczycieli – liderów wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych. Dzięki kursowi lekcje dla najmłodnych klas
poświęcone bezpiecznej drodze do szkoły (Dzieci bezpieczne
na drodze) oraz zajęcia dla starszych klas przygotowujące do
egzaminu na kartę rowerową (Bądź ekspertem jazdy na rowerze, Z rowerem za pan brat) i motorowerową (gimnazjum)
(Kodeks motorowerzysty) wzbogacono o elementy prezentacyjne i interaktywne. Do zestawu dołączono program testowy
(Testy. Rower. Motorower) umożliwiający przeprowadzenie
szkolnego egzaminu na kartę rowerową lub motorowerową.
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
BC.edu ○ Katalog 2010
49
Tablice interaktywne
Tablice interaktywne
Tablica interaktywna SMART Board™
Współpracuje z komputerem
i projektorem
Efektywny proces uczenia się
Tablica interaktywna SMART Board™ to
nowoczesna pomoc dydaktyczna, która
nauczycielowi ułatwia pracę, a uczniom
pomaga szybko przyswoić materiał.
Na tablicy można wyświetlać zarówno
jednostki lekcyjne, dodatkowe zadania
odpowiadające tematowi rozdziału, jak
i dowolne materiały pozyskane z internetu. Za jej pomocą można odtwarzać
wszystkie nagrania audio i wideo.
Praca z tablicą interaktywną jest tak
samo łatwa jak korzystanie z tablicy
tradycyjnej. Zamiast kredy nauczyciel ma
do dyspozycji mazaki. Może także robić
notatki, używając własnego palca. Do
obsługi tablicy nie potrzeba baterii oraz
narzędzi, które mogłyby się zepsuć albo
zgubić.
Aplikacjami komputerowymi steruje się,
dotykając tablicy palcem – zastępuje on
wszystkie funkcje myszy.
50
Katalog 2010 ○ BC.edu
Tablica interaktywna jest łatwa
w obsłudze. Wystarczy wybrać dany
element z menu i dotknąć powierzchni
tablicy, a natychmiast wyświetli się jego
zawartość. Nauczyciel może zaznaczać
ważne informacje, zapisywać różne teksty,
przebieg lekcji i swoje notatki. Może
również wcześniej zaplanować zajęcia
i zapisać je na komputerze.
Kontakt ze wszystkimi uczniami
Tablica interaktywna SMART Board™
odpowiada oczekiwaniom wszystkich
uczniów – bez względu na ich styl uczenia
się. Na tablicy widzą duże, kolorowe
obrazy i animacje, mogą też aktywnie
uczestniczyć w lekcji dzięki ręcznemu
przesuwaniu liter, liczb, słów i obrazów,
a także zapisywaniu tekstów. W ten
sposób mogą łatwo zobaczyć i odczytać
Automatyczne odtwarzanie, przewijanie
filmów i nagrań audio z możliwością
jednoczesnego wykonywania ćwiczeń
informacje oraz zaobserwować zmiany,
które wprowadzili.
Dynamiczny przekaz dla całej klasy
Tablica interaktywna to doskonałe
narzędzie, dzięki któremu nauczyciele mogą skupić uwagę całej klasy.
Oprogramowanie tablicy zawiera
specjalnie opracowany zestaw elementów
graficznych i szablonów, które przydają się podczas nauki języków obcych
i innych przedmiotów szkolnych. Dzięki
atrakcyjnie zaprezentowanemu materiałowi nauczyciel może zmotywować uczniów
do aktywnego uczestnictwa w lekcji
i zwiększyć efektywność nauki.
Możliwość śledzenia obrazu na
komputerach stacjonarnych za
pomocą wewnętrznej sieci w klasie
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Tablice interaktywne
Podstawowe właściwości tablicy SMART Board™
System dotykowy
Umożliwia zapis, usuwanie i emulację funkcji myszy za
pomocą palca, pisaka lub gumki – dodatkowe specjalne
narzędzia nie są już potrzebne.
Port dla dodatkowych urządzeń
Umożliwia dodanie przyszłych aktualizacji sprzętowych,
takich jak przycisk sterowania projektorem.
Rysik Whisper-tip™
Gumka
Klawiatura ekranowa i prawy przycisk myszy
Korytko na rysiki SMART Pen
Podniesienie pisaka lub gumki z korytka powoduje automatyczne wykrycie rodzaju wybranego narzędzia. Przyciski uruchamiają klawiaturę ekranową, funkcję kliknięcia
prawym przyciskiem myszy oraz funkcję pomocy.
Złącze USB
Wymagania systemowe dla systemów operacyjnych Windows®
Procesor Pentium® 150 MHz (zalecany procesor Pentium® II lub późniejszy) • 48
MB RAM (zalecane 128 MB) • system operacyjny Windows 98 lub późniejszy • 110
MB wolnej przestrzeni na dysku dla pełnej instalacji
Wymagania systemowe dla oprogramowania systemu operacyjnego Mac OS
Procesor 350 MHz • 256 MB RAM • Mac OS X (wersja 10.1 lub późniejsza) • 110 MB
wolnej przestrzeni na dysku twardym dla pełnej instalacji • UWAGA: inne wersje
oprogramowania SMART Board™ są dostępne dla systemów UNIX® oraz Linux®,
a także dla wcześniejszych wersji systemów operacyjnych Windows oraz Mac OS.
Model
Obszar ekranu aktywnego (przekątna)
680
77” (195,6 cm)
660
64” (162,6 cm)
640
48” (121,9 cm)
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Cyfrowy atrament
Umożliwia pisanie atramentem cyfrowym na aplikacjach,
stronach sieciowych i materiałach wideo.
Funkcja zapisu
Dzięki niej można zapisać swoją pracę w oprogramowaniu SMART Board™ jako zrzut z ekranu, który można
edytować, a także zapisać notatki bezpośrednio do
kilku aplikacji oprogramowania, włączając w to wersje
Windows® aplikacji Microsoft® PowerPoint®, Word® i Excel®
lub też do oprogramowania AutoCAD®.
Trwała powierzchnia
Twarda, pokryta poliestrem powierzchnia jest odporna
na rozdarcia, dostosowana do projekcji, nadaje się
do stosowania markerów ścieralnych na sucho i łatwo się
ją czyści.
Wspornik do mocowania na ścianie
Umożliwia zainstalowanie tablicy interaktywnej SMART
Board w sposób prosty i bezpieczny.
Stojak do ustawienia na podłodze (opcjonalnie)
Mobilny stojak o regulowanej wysokości zawiera cięż­kie
nadlewy blokujące oraz ograniczniki stabilizujące.
Głośniki (opcjonalnie)
15W, stereofoniczne głośniki z hubem USB na 2 porty, do
zamontowania na tablicy interaktywnej lub na ścianie.
Połączenie bezprzewodowe (opcjonalnie)
Umożliwia połączenie komputera za pośrednictwem
interfejsu Bluetooth.
Gwarancja
Dwa lata standardowo, pięć lat po zarejestrowaniu
produktu.
BC.edu ○ Katalog 2010
51
Dystrybutorzy
miasto
nazwa
województwo dolnośląskie
Jelenia Góra
Księgarnia Polanglo
Legnica
Księgarnia Omnibus
Wałbrzych
Księgarnia Polanglo
Wrocław
Hurtownia Polanglo
Wrocław
Księgarnia „9 i pół” Polanglo
Wrocław
Księgarnia Bookland.net
Wrocław
Księgarnia Columbus
Wrocław
Księgarnia Polanglo
Wrocław
Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka
województwo kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz
Księgarnia i Hurtownia „Power”
Bydgoszcz
Księgarnia i Hurtownia Polanglo
Bydgoszcz
Księgarnia Polanglo
Toruń
Księgarnia Books
Toruń
Księgarnia Polanglo
Włocławek
Księgarnia Językowa „Power”
województwo lubelskie
Biała Podlaska
Księgarnia Bookland.net
Lublin
Hurtownia Bookland.net
Lublin
Księgarnia Bookland.net
Lublin
Księgarnia Polanglo
województwo lubuskie
Gorzów Wlkp.
Księgarnia Polanglo
Lubin
Księgarnia Integra
Zielona Góra
Księgarnia Językowa Zielone Wzgórza
Zielona Góra
Księgarnia Polanglo
województwo łódzkie
Bełchatów
Księgarnia Langpol
Łódź
Grupa A5
Łódź
Hurtownia Langpol
Łódź
Księgarnia Atut
Łódź
Księgarnia Bookland.net
Łódź
Księgarnia Langpol
Łódź
Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka
województwo małopolskie
Kraków
Główna Księgarnia Naukowa
Kraków
Hurtownia i Księgarnia Columbus
Kraków
Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka
województwo mazowieckie
Ostrołęka
Księgarnia Językowa Langpol
Radom
English Unlimited Księgarnia Językowa
Radom
Księgarnia Centrum Językowe Szawal
Warszawa
Hurtownia Książek WIKR
Warszawa
Hurtownia Langpol
Warszawa
Księgarnia Akademia
Warszawa
Księgarnia Akademia
Warszawa
Księgarnia Akademia
Warszawa
Księgarnia Akademia
Warszawa
Księgarnia Akademia
Warszawa
Księgarnia Akademia
Warszawa
Księgarnia Bookland.net
Warszawa
Księgarnia Bookland.net
Warszawa
Księgarnia Bookland.net
Warszawa
Księgarnia Bookland.net
Warszawa
Księgarnia Linguae Mundi
Warszawa
Księgarnia Omnibus
Warszawa
Let's Read
Warszawa
Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka
województwo opolskie
Opole
Księgarnia Langpol
Księgarnia Językowa International House Integra
Opole
województwo podkarpackie
Jasło
Księgarnia Lamar
Rzeszów
Księgarnia Bookland.net
Rzeszów
Hurtownia Lamar
Rzeszów
Księgarnia Lamar
52
Katalog 2010 ○ BC.edu
adres
telefon
e-mail
ul. Wyszyńskiego 46
ul. Kartuska 29
al. Wyzwolenia 4
ul. Robotnicza 1 a
ul. Kuźnicza 49 a
ul. Ruska 34
ul. Kuźnicza 57/58
ul. Rynek 7
ul. Robotnicza 1 a/13
075 767 51 95
076 854 12 54
074 842 38 09
071 343 09 63
071 341 97 60
071 334 47 00
071 341 80 67
071 341 79 60
071 355 96 57
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. Marszałka Focha 10
ul. Pod Blankami 27
ul. Gdańska 14
ul. Sukiennicza 2
ul. Wielkie Garbary 19
ul. Brzeska 27
052 321 03 47
052 322 20 72
052 583 07 08
056 663 49 30
056 621 12 22
054 411 62 80
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. Narutowicza 38 lok. 10
ul. Łęczyńska 58
ul. Krakowskie Przedmieście 52
ul. Kołłątaja 3
083 344 39 99
081 746 42 47
081 534 99 83
081 532 77 21
[email protected]
[email protected]
[email protected]om.pl
[email protected]
ul. Sikorskiego 109
ul. Armii Krajowej 9 a
ul. Bohaterów Westerplatte 16
ul. Lisowskiego 7
095 722 47 63
076 749 51 77
068 324 77 06
068 324 70 23
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. 1 Maja 1
ul Krokusowa 1–3
ul. Łąkowa 3/5
ul. Nowomiejska 8
ul. Piotrkowska 9
ul. Piotrkowska 63
ul. Łąkowa 3/5
044 633 00 53
042 676 49 29
042 636 12 44
042 630 28 34
042 633 51 19
042 630 20 13
042 637 00 86
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. Podwale 6
ul. Grodzka 60
ul. Łagiewnicka 52
012 422 37 17 w. 41
012 431 20 98
012 269 44 94
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. Kopernika 7 lok. 28
ul. Żeromskiego 1
ul. Żeromskiego 23
ul. Kolejowa 15/17
ul. Kolejowa 15/17
al. KEN 36 a (Galeria Ursynów)
pl. Wilsona 4
ul. Garibaldiego 4 lok. 12
ul. Grójecka 34
ul. Kopernika 32
ul. Żurawia 24 a
Al. Jerozolimskie 61
al. Niepodległości 119
ul. Garibaldiego 4 lok. 14 p
ul. Hoża 19
ul. Szpitalna 8
ul. Kredytowa 2
ul. Kolejowa 15/17
ul. Kolejowa 15/17
029 761 20 28
048 362 28 48
048 362 66 35
022 631 48 33
022 862 14 84
022 446 04 00
022 869 93 39
022 870 08 88
022 822 02 38
022 692 80 30
022 625 49 94
022 625 41 46
022 646 57 27
022 870 46 46
022 622 51 73
022 826 46 71
022 829 55 04
022 632 19 76
022 725 33 18
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] bookland.com.pl
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. Krakowska 40
ul. Ozimska 90
077 454 57 41
077 456 56 96
[email protected]
[email protected]
ul. Sokoła 2
ul. Rejtana 27 E
ul. Generała Maczka 4
ul. Rynek 19
013 448 40 35
017 852 13 59
017 862 62 61
017 853 35 18
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
Dystrybutorzy
województwo podlaskie
Białystok
Hurtownia Langpol
Białystok
Księgarnia Bookland.net
Białystok
Księgarnia Językowa Szawal
Białystok
Księgarnia Językowa Szawal
Suwałki
Księgarnia Langpol
województwo pomorskie
Gdańsk
Hurtownia English Unlimited
Gdańsk
Hurtownia Polanglo
Gdańsk
Księgarnia Językowa English Unlimited
Gdańsk
Księgarnia Polanglo
Gdańsk
Księgarnia Polanglo
Gdańsk
Międzynarodowa Księarnia Libri Mundi
Gdańsk-Wrzeszcz Księgarnia Językowa English Unlimited
Gdynia
Księgarnia Językowa English Unlimited
Gdynia
Księgarnia Omnibus
Gdynia
Księgarnia Polanglo
Słupsk
Księgarnia Omnibus
Słupsk
Księgarnia Polanglo
województwo śląskie
Bielsko Biała
Księgarnia Langpol
Bielsko Biała
Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka
Bytom
Księgarnia Langpol
Częstochowa
Księgarnia Langpol
Częstochowa
Księgarnia Lingua
Gliwice
Księgarnia Columbus
Gliwice
Księgarnia Langpol
Jastrzębie
Księgarnia Langpol
Katowice
Hurtownia Langpol
Katowice
Księgarnia Langpol
Katowice
Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka
Sosnowiec
Księgarnia Langpol
Wodzisław Śląski Księgarnia Omnibus
Żory
Księgarnia Langpol
Żywiec
Księgarnia Langpol
województwo świętokrzyskie
Kielce
Hurtownia Bookland.net
Kielce
Księgarnia Bookland.net
województwo warmińsko-mazurskie
Elbląg
Księgarnia Polanglo
Olsztyn
Księgarnia Bookland.net
Olsztyn
Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka
województwo wielkopolskie
Kalisz
Hurtownia Polanglo
Kalisz
Księgarnia Polanglo
Leszno
Księgarnia Polanglo
Ostrów Wlkp.
Księgarnia Polanglo
Piła
Teacher KAMAG
Poznań
Hurtownia Polanglo
Poznań
Księgarnia Naukowa Omnibus
Poznań
Księgarnia Omnibus
Poznań
Księgarnia Omnibus
Poznań
Księgarnia Polanglo
Poznań
Platforma Dystrybucyjna Edu-Książka
Poznań
Hurtownia Książek „Super Siódemka”
województwo zachodniopomorskie
Koszalin
Księgarnia Polanglo
Szczecin
Hurtownia Polanglo
Szczecin
Księgarnia i Hurtownia Omnibus
Szczecin
Księgarnia Polanglo
Szczecin
Księgarnia Polanglo
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT
ul. Bohaterów Getta 3
ul. Legionowa 30/4
al. Piłsudskiego 38
ul. Liniarskiego 3
ul. Noniewicza 83 (budynek NKJO)
085 652 44 87
085 742 17 60
085 743 65 55
085 742 43 83
087 566 32 70
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. Schuberta 1C
ul. Schuberta 1A
ul. Podmłyńska 10
ul. Grunwaldzka 104/105
ul. Podwale Staromiejskie 102 a
ul. Rajska 1/5 F
ul. Dmowskiego 4
ul. Świętojańska 14
ul. Władysława IV 33
ul. Świętojańska 33
ul. Wojska Polskiego 51/2
ul. Wojska Polskiego 15
058 322 03 80
058 322 35 55
058 301 33 73 w. 114
058 520 24 00
058 300 08 36
058 305 15 74
058 341 49 98
058 661 25 61
058 661 66 94
058 661 50 54
059 842 61 78
059 842 37 14
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
pl. Wojska Polskiego 16
ul. Zielona 32
ul. Józefczaka 21–22
pl. Daszyńskiego 14
ul. Jasnogórska 6
ul. Bytomska 10
ul. Bohaterów Getta Warszawy 5 a
ul. Harcerska 2 a
ul. Ściegiennego 41
ul. Teatralna 14
ul. Chorzowska 73 a
ul. Kościelna 54
ul. Św. Jana 4 a
ul. Moniuszki 5
ul. Rynek 12
033 816 62 58
033 822 33 51
032 282 39 63
034 365 45 62
034 324 33 68
032 231 71 83
032 301 55 78
032 471 55 60
032 203 78 87
032 206 95 13
032 250 66 11
032 269 56 31
032 456 05 15
032 469 81 13
033 861 62 57
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. Rolna 8
ul. Rynek 12
041 369 18 00
041 344 67 57
[email protected]
[email protected]
ul. Garbary 1
ul. Dąbrowszczaków 13/14
ul. Kołobrzeska 38
055 232 88 05
089 527 29 66
089 533 74 40
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. Piskorzewie 17 a
ul. Złota 1
ul. Rynek 32
ul. Gimnazjalna 24
al. Powstańców Wlkp. 12
ul. Towarowa 45
ul. Towarowa 45
ul. Św. Marcin 39
ul. Fredry 1
ul. Kościuszki 71/73
ul. Towarowa 39/43
ul. Towarowa 39/43
062 766 43 59
062 502 98 98
065 529 41 73
062 591 76 76
067 213 18 68
061 853 67 29
061 852 12 61
061 853 61 82
061 852 66 58
061 853 60 27
061 851 72 18
061 856 03 71
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. Zwycięstwa 133
ul. Pomorska 115 B
ul. Śląska 8
ul. Krzywoustego 78
ul. Śląska 8
094 342 31 95
091 469 32 63
091 433 44 41
091 434 46 97
091 434 00 08
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BC.edu ○ Katalog 2010
III
BC Edukacja sp. z o.o.
Nowoczesna edukacja
ul. Żytnia 15, lok. 13 a
01-014 Warszawa
tel. 22 862 17 96
fax 22 632 51 40
[email protected]
www.bc.edu.pl

Podobne dokumenty