Całkowite koszty emisji akcji serii J (I transza)

Komentarze

Transkrypt

Całkowite koszty emisji akcji serii J (I transza)
Całkowite koszty emisji akcji serii J (I
transza)
W uzupełnieniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2016, Zarząd Krynicki Recykling S.A. zgodnie z §
33 ust. 12 i 13 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje całkowite koszty
emisji akcji serii J (z realizacji I transzy programu motywacyjnego) oraz średni koszt
przeprowadzenia subskrypcji:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,
d) koszty promocji oferty - 0,00 zł
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 11.054,00 zł.
Razem całkowite koszty emisji akcji serii J (z realizacji I transzy programu motywacyjnego) wyniosły
11.054,00 zł
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii J objętą subskrypcją
wynosi: 0,0332 zł.
Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt. 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii J w
księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad
ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał
Zapasowy".

Podobne dokumenty