Roczny plan- literat..

Komentarze

Transkrypt

Roczny plan- literat..
…………………………………………
ROCZNY PLAN PRACY
WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I EDUKACYJNEJ
na rok szkolny 2014/2015
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.
3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
Zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej uchwałą nr 2/2014 w dniu 25 sierpnia 2014r.
TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU DZIECKA POPRZEZ
WYKORZYSTANIE LITERATURY DZIECIĘCEJ
Sposób realizacji
I.
Osoba
odpowiedzialna
KSIĄŻKA PRZYJACIELEM PRZEDSZKOLAKA
1. Wzbogacenie biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje
z literatury dziecięcej.
2. Wyeksponowanie i wzbogacanie kącika książki w salach.
3. Wspólnie z dziećmi i rodzicami gromadzenie potrzebnych
książek do realizacji zaplanowanego tematu kompleksowego.
4. Rozwijanie w każdej grupie zwyczaju czytania utworów
literatury dziecięcej.
5. Tworzenie szczególnej atmosfery poprzez wybór maskotki –
narratora.
6. „I my czytamy naszym dzieciom” – włączenie się do
ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez
czytanie bajek przez rodziców, opiekunów zapraszanych do
przedszkola.
II.
Termin Realizacji
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Dyrektor, nauczyciele,
rodzice
Nauczyciele, rodzice
Nauczyciele, rodzice
Cały rok
Nauczyciele
Cały rok
Nauczyciele
Cały rok
Nauczyciele, rodzice,
opiekunowie
28-29.10.2014
p. Ula, p.Izabela Gołąb,
nauczyciele
RÓŻNORODNE FORMY PRZYBLIŻANIA DZIECIOM
LITERATURY DZIECIĘCEJ
1. Zorganizowanie:
1) Międzyoddziałowego przeglądu małych form teatralnych
(inscenizacja utworów o tematyce jesiennej)
Uwagi o realizacji
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2) Wystawy szopek bożonarodzeniowych (wykonanych przez
dzieci z rodzicami w domu)
3) Wystawy prac dziecięcych inspirowanych literaturą
o tematyce wiosennej
4) Międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pod hasłem
„Moja ulubiona bajka” (forma dowolna: album, plakat,
makieta, pacynka itp.)
5) Międzyprzedszkolnego spotkania pod hasłem „Baśnie,
bajki i bajeczki” – wspólna zabawa przy rozwiązywaniu
zagadek bajkowych, rozpoznawanie rekwizytów itp.
Udział dzieci w profesjonalnych i amatorskich przedstawieniach
teatralnych.
Twórczość ludowa w utworach związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia i Wielkanocy
1) Boże Narodzenie: Jasełka
spotkanie z kolędą
2) Wielkanoc: tradycje świąteczne
Bal Karnawałowy – „W Krainie Baśni”
„MY JESTEŚMY… ” – wystawa prac plastycznych związanych
z bohaterami nazw grup.
Organizowanie zabaw w oparciu o literaturę dziecięcą
(tematycznych, inscenizowanych, ruchowych, muzycznych i
oddechowych) rozbudzających inwencję twórczą dzieci.
Spotkanie z autorką książek dla dzieci.
Kształtowanie poprawnej wymowy u dzieci oraz czystego języka
polskiego poprzez:
1) Prawidłowe wzorce z literatury dziecięcej
2) Ćwiczenia językowe, słownikowe i ortofoniczne
3) Kontynuowanie współpracy z logopedą
Grudzień
Wiosna
Wiosna
Wiosna
Cały rok
p. Mirka, nauczyciele,
rodzice
p. Agata, nauczyciele
p. Patrycja, Dyrektor,
nauczyciele, okoliczne
przedszkola
p. Patrycja, Dyrektor,
okoliczne przedszkole
Dyrektor, nauczyciele
Nauczyciele
Grudzień
Marzec/Kwiecień
Luty
Jesień
Dyrektor, nauczyciele
p. Iza, nauczyciele
Cały rok
Nauczyciele
Cały rok
Cały rok
p. Patrycja, nauczyciele
Nauczyciele
III.
ROZWIJANIE EMOCJONALNEGO STOSUNKU DO
KSIĄŻKI
Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną
Lekcja biblioteczna w Bibliotece Publicznej.
Zorganizowanie wycieczki do drukarni.
Ustalenie wspólnie z dziećmi umów i zasad korzystania
z książek.
5. Wystawa wykonanych przez dzieci wspólnie z rodziną
książeczek ilustrujących wybraną bajkę, która wzbogaci
bibliotekę przedszkolną.
1.
2.
3.
4.
Cały rok
Cały rok
Cały rok
Wrzesień
Wiosna
Poz. 1-2 oddziały:
Tygryski, Biedronki,
Dinusie, Pszczółki
p. Ula, nauczyciele
Nauczyciele
Nauczyciele
p.Agata, nauczyciele,
rodzice
Podpisy członków Rady Pedagogicznej:
1...................................................................
2....................................................................
3....................................................................
4....................................................................
5....................................................................
Poznań, dnia 25 sierpnia 2014r.
……………………………………………………………..
Przewodnicząca Rady Pedagogicznej