Deklaracja wyboru języka obcego - dot. kandydatów do ZSZ: kucharz

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja wyboru języka obcego - dot. kandydatów do ZSZ: kucharz
Załącznik 5
do podania kandydata
Gdańsk, dn. ………………………………………
Deklaracja wyboru języka obcego
w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 w Gdańsku
rekrutacja 2015/2016
Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
nr systemowy ……………………………………..
PESEL
kandydat do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Gdańsku, w zawodzie kucharz, wybieram jeden
z następujących języków obcych:
język angielski
język niemiecki
język francuski
* w przypadku nieutworzenia klasy z językiem niemieckim lub francuskim wyrażam zgodę na przydział do klasy z językiem angielskim
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. z 2002r. nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
……………………………………………
(podpis kandydata)
………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Podobne dokumenty