RB 33.2015

Komentarze

Transkrypt

RB 33.2015
Raport bieżący nr 33/2015
Tytuł raportu: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A1
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 11 grudnia 2015 roku, na mocy uchwały nr 19 podjętej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku oraz w związku z
uchwałą Rady Nadzorczej w przedmiocie określenia trybu, terminu oraz warunków realizacji
programu motywacyjnego zawarto trzy umowy objęcia łącznie 71.000 sztuk warrantów
subskrypcyjnych serii A1. Warranty te uprawniają do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii
C1 w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej
akcji, to jest po 0,10 zł za każdą akcję.
Warranty zostały przydzielone nieodpłatnie trzem osobom, którzy przyczyniają się do wzrostu
przychodów, efektywności funkcjonowania i rozszerzenia zakresu działalności Emitenta oraz
spółek od niego zależnych oraz mają znaczący wpływ na uzyskiwane przez nie wyniki i dalszy
rozwój.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Turczyn – Prezes Zarządu
Marek Stanio – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty