Regulamin Konkursu Fotograficznego "Grodzisk Wielkopolski w Unii

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Konkursu Fotograficznego "Grodzisk Wielkopolski w Unii
Regulamin Konkursu Fotograficznego
"Grodzisk Wielkopolski w Unii Europejskiej"
Celem konkursu jest ukazanie zmian, jakie zaszły w regionie od momentu
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, mających istotny wpływ na takie
obszary życia jak: turystyka, sport, kultura, edukacja, infrastruktura
drogowa, ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców, rozwój
przedsiębiorczości, na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.
Istotą ogłoszonego Konkursu jest zarówno popularyzowanie wśród
mieszkańców wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju
regionu, jak i kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim,
Stary Rynek 1, tel. 61 44 53 015
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Grodzisk
Wielkopolski.
3. Każdy z autorów może nadesłać po 2 fotografie.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną.
6. Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli, lecz nie
przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres [email protected] w
formie załączników do listu elektronicznego z dopiskiem „Konkurs
Fotograficzny”.
7. Prosimy o nieumieszczanie na zdjęciach żadnych znaków, dat itp.
8. W treści listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko
autora, adres autora, telefon kontaktowy, ewentualnie komentarz do zdjęcia oraz
oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć.
9. Przesłane pliki nie będą zwracane.
10. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność organizatorów,
którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
11. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 15 kwietnia 2014
r.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 kwietnia 2014r.
13. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
14. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.grodzisk.wlkp.pl
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w
Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania
w ramach działań promocyjnych Gminy Grodzisk Wielkopolski
16. Organizatorzy przewidują 3 nagrody.
17. O terminie ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
18. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych
na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o
ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z poz. zm.)Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na
powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z
załącznikiem do niniejszego regulaminu.