Zmiana celów emisji akcji serii F

Komentarze

Transkrypt

Zmiana celów emisji akcji serii F
MAKRUM S.A.
RB-W 34 2009
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
34
/
2009
2009-09-28
Skrócona nazwa emitenta
MAKRUM S.A.
Temat
Zmiana celów emisji akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, Ŝe stosownie do postanowień Prospektu
emisyjnego dla Emisji Akcji serii F zatwierdzonego dnia 18.06.2007 roku, Rada Nadzorcza Spółki na
posiedzeniu dnia 28.09.2009 roku podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Spółki z dnia
25.09.2009 roku w sprawie zmiany celów emisji akcji serii F. Zakres zmiany celów tej emisji wraz z
uzasadnieniem zawarte są w załączonej uchwale Zarządu.
Załączniki
Plik
Opis
uchwała Zarządu MAKRUM SA z dnia 25.09.2009.pdf
Zakres i uzasadnienie zmiany c elów emisji akc ji serii F
MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A.
Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)
85-676
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Bydgoszcz
(kod poc ztowy)
(miejscowość )
Leśna
11-19
(ulic a)
(numer)
052 3236401
052 3236400
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.makrum.pl
(e-mail)
(www)
5540309005
090549380
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2009-09-28
Rafał Jerzy
Prezes Zarządu
2009-09-28
Siegmund Zasada
Wic eprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty