Przedmiar rob\363t-dn-400

Komentarze

Transkrypt

Przedmiar rob\363t-dn-400
"ANNA" - Tadeusz Szczurek
41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 65/1
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45232410-9
45111200-0
45232400-6
45233140-2
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Roboty drogowe
NAZWA INWESTYCJI
:
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
Regeneracja kanalizacji dn-400-rękawem bez szwu wykonany z włókna szklanego nasyconego żywicą poliestrową lub winyloestrową utwardzaną promieniami UV i pokrytą warstwą żelową wg normy DIN 19565 część I
ul. Piotrowicka, Katowice.
Miejski Zarzad Ulic i Mostow
40-381 Katowice, ul. J. Kantorówny 2a
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
Tadeusz Szczurek
15.03.2012.r.
IV kw. 2011.r.
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] .............................................................................................
Zysk [Z] ....................................................................................................................
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
15.03.2012.r.
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Przedmiar robót-dn-400
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CENY JEDNOSTKOWEJ
Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
1 KNR 4-05II 0101- Mech.czyszcz.kan.koł.dn-400 wypeł.osadem do 1/3 wys.kanału
m
04
Cena jedn.
Koszt jedn
Ilość
405.00
Wartość
-- Robocizna -999
39955
39956
84021
-- Sprzęt -samochód WUKO-SW
samochód WUKO-SC
wentylator spalinowy
Koszty pośrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 1
KNR 4-01 0108- Wywóz ziemi sam.skrzyn.na odleg.do 1km całkowita 12km
01
2
r-g
0.3300
m-g
m-g
m-g
%
%
0.1100
0.1100
0.1100
405.000
0.042*405.00 =
17.010
m3
-- Robocizna -999
39521
-- Sprzęt -samochód skrzyniowy do 5 t
Koszty pośrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 2
3
4
-- Sprzęt -samochód skrzyniowy do 5 t
Koszty pośrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 3
Kalkulacja włas- Składowanie namułu na składowisku odpadów miejskich
na
-- Materiały -namuł
5
1.3100
m-g
%
%
0.6900
17.010
0.042*11*
405.00 =
187.110
m3
KNR 4-01 0108- Wywóz ziemi sam.skrzyn.-za każdy nast. 1km*11
04
39521
r-g
m-g
%
%
187.110
0.042*405.00 =
17.010
m3
m3
Razem pozycja 4
KNNR 4 1209- Renowacja rurociągów dn-400 rurami epoksydowymi lub poliestrowymi o sztyw01-anal.
ności obwodowej SN-10 metodą bezwykopową.
0.0300
1.0000
17.010
367.00
m
-- Robocizna -999
5040999
0000000
39500
6
-- Materiały -rury dn-400-rękaw bez szwu wykonany z włókna szklanego nasyconego żywicą poliestrową lub winyloestrową utwardzaną promieniami UV i pokrytą warstwą żelową
wg normy DIN 19565 część I
materiały pomocnicze
-- Sprzęt -sprzęt do wprowadzania rur
Koszty pośrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 5
Norma własna Prześwietlenie sieci kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym
r-g
1.1800
m
1.0200
%
3.5000
m-g
%
%
0.1000
367.000
405.00
m
-- Robocizna -999
r-g
-- Materiały -nośnik nagrania
39955
39956
0.1500
1.0000
-- Sprzęt -samochód transportowy
sprzęt do prześwietlania kanalizacji
Koszty pośrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 6
m-g
m-g
%
%
0.1000
0.1000
405.000
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
-2Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 4593 dla Firma "Anna" Tadeusz Szczurek
CAŁY KOSZTORYS
Sprzęt

Podobne dokumenty