„Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza przetarg ofertowy

Komentarze

Transkrypt

„Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza przetarg ofertowy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 ogłasza przetarg ofertowy na
ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Brzegu przy ulicy:
1. Wileńskiej 37b/16 – o powierzchni użytkowej 27,70m2 + pomieszczenie przynależne 4,50m2
wraz ze strychem o powierzchni 14,50m2, III piętro, lokal składa się z : 1 pokoju, kuchni,
łazienki z wc, p.pokoju, cena wywoławcza 46.181,60zł – wadium 1000 zł.
Termin składania ofert od 02.11.2015 do 13.11.2015. do godz. 14.00
Wpłata wadium do dnia 13.11.2015 na rachunek bankowy:
PKO BP SA O/Brzeg 55 1020 3668 0000 5902 0008 6421
Wpłata wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu.
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach z
dopiskiem „Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ul”-wpisując adres lokalu
mieszkalnego. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL, nr
telefonu, siedzibę i oznaczenie firmy w przypadku osób prawnych NIP, REGON, proponowaną cenę,
zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z zakupem lokalu
,oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym lokalu, oświadczenie o
statusie członka oczekującego ,dowód wpłaty wadium.
Druki oferty do pobrania na stronie internetowej www.smzgoda.pl oraz w sekretariacie Spółdzielni
pok. 216 II piętro.
Lokale będą udostępnione do obejrzenia zainteresowanym po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu
z administratorem pod numerem telefonu 774482026.
Pierwszeństwo w nabyciu lokali mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych. W przypadku zgłoszenia się kilku członków oczekujących, pierwszeństwo ma
najdłużej oczekujący.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego anulowania bez podania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie i warunki przetargu mogą być zmienione decyzją Zarządu Spółdzielni.
Zarząd SM „Zgoda”

Podobne dokumenty