INSTRUKCJA OPERACJI ZAŁADUNKOWYCH NA AUTOTRANSPORTERY Cz

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OPERACJI ZAŁADUNKOWYCH NA AUTOTRANSPORTERY Cz
INSTRUKCJA OPERACJI ZAŁADUNKOWYCH NA AUTOTRANSPORTERY
Część 1/3: Struktura operacyjna i wymagania szkoleniowe
Karta zmian
Opis zmian
Instrukcja dotycząca operacji na samochodach do transportu pojazdów
Całkowita zmiana treści i formatu
Dopuszczani są tylko instruktorzy zatwierdzeni
przez
Zmiany sekcji
1,2Toyotę.
& 3: filled In blue
Aktualizacja operacji załadowczych na pochyłym pokładzie – wyjaśnienie mocowania pasów i zastawek
Strona:
WSZYSTKIE
WSZYSTKIE
WSZYSTKIE
WSZYSTKIE
Wydanie:
1
2
3
4
Data:
27.03.2006 r.
1.02.2008 r.
17/09/2008r.
08/04/2010r.
1. Za wydawanie i aktualizowanie niniejszej instrukcji odpowiedzialne jest TME.
2. Wszystkie czynności opisane w niniejszej INSTRUKCJI należy wykonywać ściśle z opisem (należy SZKOLIĆ wszystkich członków)
A. Podstawowe zasady VLG
dotyczące operacji:
3. Wszelkie robocze zmiany/udoskonalenia niniejszej instrukcji musi potwierdzić TME w porozumieniu Partnerem logistycznym.
4. Wszystkie uszkodzenia należy zgłaszać do TME / potwierdzić u odpowiednich członków, zbadane i naprawiać postępując zgodnie z PDCA.
5. Wszystkie operacje muszą być zgodne z zasadami BHP członków i chronić środowisko oraz muszą spełniać wymagania prawne.
B. Struktura operacyjna i
zakres obowiązków
Zakres obowiązków
Kierownictwo operacyjne
Składa raport z wyników, raz na miesiąc na zebraniu DP wg wymagań VLG
Odpowiada z wdrożenie wszystkich wytycznych, procesów i programu szkoleniowego.
Odpowiada za kontrolę operacji i kontrolę wdrożenia wytycznych i procesów wraz programem audytu.
Odpowiada za zgłaszanie incydentów + oraz podejmowanie środków zaradczych w ciągu 48 godzin.
BHP: dokonuje oceny ryzyka, uzupełnia / składa raport z planu działania pod kątem ewentualnych braków.
Odpowiada za sprawy BHP w operacjach.
Kierowca
Ma pełną świadomość wymagań operacyjnych TME dotyczących samochodów ciężarowych i placu.
Przestrzega wymagań operacyjnych dotyczących samochodów ciężarowych i placu.
Przestrzega harmonogramów.
Zgłasza wszystkie uszkodzenia Kierownikowi ds. transportu.
Przed przystąpieniem do pracy otrzymał szkolenie z zakresu prowadzenia pojazdu, załadunku i rozładunku.
2 razy (min. 1 raz) w roku TME będzie szkolić (lub doskonalić) kierownictwo operacyjne Partnera logistycznego w zakresie operacji na samochodach ciężarowych i na placu.
Prowadzenie ewidencji szkoleń wszystkich kierowców w zakresie wymagań operacyjnych dotyczących samochodów ciężarowych i placu.
Informowanie TME i współpracującego ośrodka o nowo wyszkolonych kierowcach.
Dopuszczani są tylko instruktorzy zatwierdzeni przez Toyotę.
WAŻNE: Powyższe wymagania dotyczą także podwykonawców Partnerów logistycznych lub kierowców na miejscu. JEDYNĄ drogą kontaktu dla TME / ośrodka jest Kierownictwo
operacyjne Partnera logistycznego zgodnie z kontraktem zawartym z TME.
C. Wymagania szkoleniowe
INSTRUKCJA OPERACJI ZAŁADUNKOWYCH NA AUTOTRANSPORTERY
Część 2/3: Wymagania dotyczące samochodów
Karta zmian
Data:
27.03.2006 r.
1.02.2008 r.
Wydanie:
1
2
Zasady
ZasadyBHP
BHP
Nagórnym
górnympomoście
pomościesamochodu
samochodumuszą
musząbyć
byćzamocowane
zamocowanebarierki
barierkiochronne,
ochronne,zgodnie
zgodnieze
ze
Na
specyfikacjąkonstruktora.
konstruktora.Barierki
Barierkimuszą
musząbyć
byćkonserwowane
konserwowaneprzez
przezfirmę
firmęprzewozową
przewozowąi iregularnie
regularnie
specyfikacją
sprawdzane.
Uwaga:Ewidencję
Ewidencjękonserwacji
konserwacjinależy
należyokazywać
okazywaćna
nażądanie.
żądanie.
sprawdzane.
Uwaga:
W miejscach stawania przez kierowców na
konstrukcji należy stosować powłokę antypoślizgową
Samochody wjeżdżające na plac nie powinny
wykazywać wycieków oleju ani paliwa.
Konserwacja
Konserwacja
Firma przewozowa
odpowiada za całkowite
utrzymanie samochodów,
ich ekonomiczność i
spełnianie krajowych
przepisów dotyczących
emisji i ochrony
środowiska.
Bardzo istotna jest
hydraulika i mechanizmy
pomostów!
Na spodzie konstrukcji górnego pomostu
nie powinno być oznak luźnej rdzy.
Na ruchomych częściach, tj. śrubach pomostów
nie powinno być nadmiaru oleju ani smaru.
Uwaga: Samochód podczas mycia nie może być załadowany pojazdami.
Jeśli pomost jest typu linowego,
samochody muszą podlegać
specjalnemu programowi konserwacji
oraz mieć minimum 3 zaciski na linie.
Zapobieganie
uszkodzeniom
Pomosty z siatki drucianej muszą podlegać
specjalnemu programowi konserwacji.
Samochody muszą być wyposażone w
fartuchy błotników i pomostu, żeby zapobiec
zanieczyszczaniu przewożonych pojazdów.
Barierki ochronne i słupki muszą być
pokryte pianką lub gumą.
Blokady kół i mocowania
Zaleca się stosowanie blokad kół w innym
kolorze niż pomost lub konstrukcja,
w celu ich łatwej lokalizacji.
125mm
Powyżej pokazano blokady kół.
Może zostać
użyte jako
wyposażenie do
pozycjonowania
Powyższe rozwiązania NIE są blokadami kół.
Blokada powinna być umocowana do samochodu i pozbawiona ostrych krawędzi. Minimalna wysokość / głębokość blokady: 125mm.
Mocowania powinny być wyposażone w
plastykowe hamulce lub szerszy pas, żeby
zapobiec ich przesuwaniu się wokół opony.
INSTRUKCJA OPERACJI ZAŁADUNKOWYCH NA AUTOTRANSPORTERY
Część 3/3: Czynności obsługowe przy przewożonych pojazdach
Karta zmian
Zasady BHP
Zasady ogólne
Zasady parkowania na placu
Obsługa pojazdu
Wydanie:
1
2
Data:
27.03.2006 r.
1.02.2008 r.
3
4
WAŻNE:
Ogólne zasady TME dotyczące operacji na
placu obowiązują także wszystkich
przedsiębiorców przeładunkowych i członków
załogi statków podczas operacji na statkach.
WSZYSTKIE POWYŻSZE zagadnienia
omówione są w Instrukcji dotyczącej
operacji na placu. Powinna ona być
ZAWSZE dostarczana razem z Instrukcją
dotyczącą operacji na statkach, i MUSI BYĆ
ŚCIŚLE PRZESTRZEGANA!
Ogólne zasady jazdy
17/09/2008
8/04/2010
8/04/2010
Zasady BHP
Nosić buty ochronne / środki
ochrony osobistej zgodnie z
przepisami i oceną ryzyka.
Podeszwy antypoślizgowe są
obowiązkowe.
Zasady BHP
Przy załadunku uwzględniać rozkład masy. Duży kąt
ładowania lub śliski pomost mogą zmniejszyć tarcie
pomiędzy napędzanymi / blokowanymi kołami i
pomostem i pojazd może się przesuwać. NALEŻY
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ.
Podczas załadunku na pochylony pokład upewnij się, że silnik jest wyłączony oraz:
1. Hamulec pomocniczy jest włączony
2. Skrzynia biegów jest ustawiona w pozycji 1-wszy bieg (manual) lub pozycji P (automat);
3. Umieść zastawkę pod jednym z kół niezwłocznie po wyjściu z samochodu;
Użycie
sprzęgła:
punkt uwagi
(4.) W przypadku
potrzeby
przemieszczania
pokładów, zapnij pas mocujący na kole wypartym zastawką.
Wówczas możesz zwolnić hamulec pomocniczy oraz włączyć bieg jałowy, w celu odblokowania jednej z osi.
Przyczyna: Kilka przypadków kiedy samochód stoczył się z transportera, stwarzając poważne zagrożenie.
Użycie
sprzęgła: punkt
punkt uwagi
uwagi
Użycie sprzęgła:
Ubranie
Ubranie robocze
robocze
Podstawy
Reklamacje dotyczące Aygo: zmniejszony luz sprzęgła powoduje ślizganie się sprzęgła i w następstwie
jego spalenie. Należy uważać podczas czynności obsługowych wszystkich modeli.
Rękawiczek należy używać tylko
podczas blokowania / mocowania kół i
ustawiania pojazdu na rampie.
Rękawiczek nie wolno używać podczas obsługi
pojazdu.
Nie wchodzić do pojazdu z
rękawiczkami..
Zalecenia
Ograniczać ślizganie się sprzęgła do niezbędnej
konieczności (na wszystkich biegach, lecz
szczególnie na wstecznym)
Drastycznie ograniczać czas ślizgana się sprzęgła.
Zmniejszać obroty silnika podczas ślizgania się
sprzęgła.
Operacje krytyczne: wjeżdżanie na samochód
Jazda i parkowanie
Zawsze przestrzegać
oznakowań drogowych i
ograniczeń prędkości w
ośrodku na obszarze
załadunku samochodów
(i innych): patrz plan
ośrodka.
Zawsze prowadzić pojazd z
włączonymi światłami awaryjnymi.
W stosownych przypadkach nie
zastawiać miejsc rozładunku.
Wjeżdżać i zjeżdżać bardzo wolno z rampy załadowczej.
Nie hamować gwałtownie na rampie załadowczej i przy zjeżdżaniu z niej
Podwyższyć zawieszenie pneumatyczne w celu zwiększenia prześwitu pod pojazdem.
Jeśli to możliwe, podczas załadunku/ rozładunku wyłączyć silnik
samochodu, w celu zmniejszenia emisji i oszczędzania paliwa.
Jazda i parkowanie
Zaciągnąć
12°
maksimum
maksimum12°
Maksymalny kąt rampy dozwolony podczas
załadunku / rozładunku pojazdu = 12°
Good = dobrze, no good = źle,
crash = wypadek
Uprzątnąć platformy samochodu przed załadunkiem i
rozładunkiem (np. mocowania i blokady kół).
Przy wysiadaniu z pojazdu, należy zawsze chronić drzwi dłonią.
Nie pchać drzwi na barierki ochronne. Ochraniacze poręczy
lub lin mogą uszkodzić drzwi.
Koła w pozycji do jazdy na wprost.
Hamulec ręczny zaciągnięty i bieg
wrzucony. Klucze na siedzeniu
pasażera (jeśli nie ma blokady).
Mocowanie ładunku
płaski i pochylony pokład - w kierunku
ruchu
płaski i pochylony pokład – przeciwnie
do kierunku ruchu
8/04/2010
2 zastawki + 1 pas
na jednym z tylnych
kół
2 zastawki + 1
pas na jednym z
tylnych kół
po przekątnej 1
zastawka z przodu
koła
po przekątnej 2
zastawki i 1 pas
na kole przednim
ostatni samochód na pochyłym,
pokładzie w kierunku ruchu
Pojazdy stojące blisko siebie
powinny być zablokowane
przed przesuwaniem się w
kierunku innego pojazdu.
W tym przykładzie, blokada
powinna być podłożona z
przodu koła przed
załadunkiem i usunięta po
rozładunku.
Minimalne odstępy
Ostatni samochód na pochyłym,
pokładzie przeciwnie do kierunku ruchu
dodatkowo 2
zastawki + 1 pas
mocujący na tylnej
osi
dodatkowo 2
zastawki + 1 pas
mocujący na
tylnej osi
Upewnić się przed zaciśnięciem, czy mocowanie opasuje oponę
prawidłowo. Nieprawidłowe zaciśnięcie może spowodować odkształcenie
np. układu hamulcowego.
Jeżeli ze względów technicznych zastawka nie może zostać użyta, dodatkowe koło należy
zabezpieczyć pasem mocującym
Jeżeli pojazd nie może zostać bezpiecznie zamocowany (w obszarze strefy chronionej
górnego pokładu), koła jednej osi należy zabezpieczyć za pomocą 4 zastawek i 2 pasów
Źle
Rekomendowane zachowanie 35cm pomiędzy górnym
pokładem ciągnika a samochodem załadowanym jako
pierwszy na dolnym pokładzie
cm minimum
pięść
10 cm10
minimum
(1 -pięść)
Nie używać
Blokady powinny być umieszczane pod
kołem tam, gdzie jest to możliwe.
Dodatkowe zachowanie zwiększonej odległości ze
względu na warunki drogowe (np. wzniesienia).
8/04/2010
Mocowanie za pomocą tulei
reakcyjnych: 1 po każdej stronie
* Historycznie rzecz biorąc, modele Toyoty są wyposażane w 4
specjalne punkty mocowania do samochodu, na każdym modelu.
Najpierw blokada, następnie mocowanie.
Mocowania nie mogą dotykać żadnej
zewnętrznej części pojazdu.
Przedni punkt mocowania: z obu
stron
* Ich rozmieszczenie i sposób stosowania są omówione szczegółowo
w procedurach firmy Toyota dotyczących mocowania.
* Zasadniczo, składają się one z 2 przednich punktów mocowania (pod
przednim zderzakiem) i 2 tulei reakcyjnych (pod karoserią przed tylnymi
kołami) - patrz zdjęcie..
Wskazówka:1 pięść =10cm.
10 cm
20 cm
cm minimum
2 pięści
20
minimum– (2
pięści))
Wskazówka:1 pięść =10cm
Zalecane min. 35cm
Zachować minimalną odległość 20 cm pomiędzy
ostatnim pojazdem na samochodzie i pierwszym
pojazdem na przyczepie i minimum 10cm pomiędzy
dachem pojazdu i platformą samochodu.
Sytuacje nietypowe
Odstępy pomiędzy załadowanymi pojazdami
powinny wynosić minimum 10 cm.
W RAZIE WYPADKU LUB DOZNANIA OBRAŻEŃ CIAŁA NALEŻY:
1/ Natychmiast zawiadomić kierownika samochodu.
2/ Natychmiast zawiadomić swoją firmę transportową.
3/ Firma transportowa zawiadamia TME.
Minimalna odległość do spodu
karoserii 4 cm
Odległość od pojazdu do pojazdu: od najbardziej tylnego
punktu (np. pokrywy koła zapasowego) do najbardziej
przedniego punktu (np. ucha holowniczego).
POSTĘPOWANIE W RAZIE WYCIEKU:
Ośrodki VLG są certyfikowane wg normy ISO14001, dlatego dla bezpieczeństwa środowiska i operacji
należy natychmiast zawiadomić kierownika przewozów wahadłowych / strażnika, a następnie:
W RAZIE USZKODZENIA MECHANICZNEGO:
1/ Natychmiast zawiadomić kierownika przewozów wahadłowych.
2/ Zawiadomić swoją firmę transportową, która powinna zawiadomić dział planowania w Brukseli.
3/ ODDAĆ SAMOCHÓD DO NAPRAWY DO ASAP! (bez przewożonych pojazdów, jeśli to możliwe)
W RAZIE ZBOCZENIA Z NORMALNEJ TRASY POMIĘDZY OŚRODKAMI (PRZEWOZY WAHADŁOWE):
1/ Zawiadomić swoją firmę i/lub kierowników przewozów wahadłowych.
ZNALEŹĆ BEZPIECZNĄ TRASĘ ZASTĘPCZĄ (WYSOKOŚCI MOSTÓW).
PRZED JAZDĄ DO
NASTĘPNEJ LOKALIZACJI,
ZAWSZE POTWIERDZIĆ
WYSOKOŚĆ SAMOCHODU!
W RAZIE ZBOCZENIA Z PREFEROWANEJ TRASY DO SPRZEDAWCY DETALICZNEGO (DRD):
1/ Zawiadomić swoją firmę i/lub kierowników samochodów.
ZNALEŹĆ BEZPIECZNĄ TRASĘ ZASTĘPCZĄ. UWAŻAĆ NA WYSOKOŚCI MOSTÓW !!
1/ Otoczyć wyciek materiałem
absorbującym z zestawu do
likwidacji wycieków
(umiejscowienie na planie
2/ Zmieść zanieczyszczony
materiał absorbujący.
3/ Umieścić zanieczyszczony
materiał absorbujący w
wyznaczonych pojemnikach.
4/ ZLECIĆ NAPRAW Ę
SAMOCHODU ASAP!
Jeśli to możliwe, opróżnić
samochód.
Bezpieczeństwo
samochodu i ładunku
W samochodach stających na noc lub robiących przerwę w niezabezpieczonym miejscu, pojazdy
na dolnym pokładzie MUSZĄ być zamknięte. Kluczyki należy trzymać w kabinie kierowcy.
Instrukcja załadunku i rozładunku pojazdów, data wydania 01.02.2008 r.
W przypadku dostawy do sprzedawcy detalicznego, pojazdy należy
przekazać bezpośrednio sprzedawcy, a nie osobie trzeciej.
Część 3/3
Załadowane samochody mogą zatrzymywać się na noc tylko w
zatwierdzonych miejscach, ewentualnie kierowca powinien spać w kabinie.
Strona 4/4

Podobne dokumenty