Microsoft Word Viewer 97 - RB Nr 7

Komentarze

Transkrypt

Microsoft Word Viewer 97 - RB Nr 7
RAPORT BIEŻĄCY Nr 7
Data sporządzenia:
27.11.2001 rok
Nazwisko i imię osoby składającej podpis:
Elżbieta Świniarska – Dyrektor Ekonomiczny
Kontakt: tel. 081/7463165; fax 081/7463289
Tytuł informacji:
Wysokość ceny emisyjnej akcji serii G oraz ceny sprzedaży akcji serii C.
Podstawa prawna informacji:
Art. 81 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r – prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi w związku z art. 80 ust 1 w/w ustawy.
Informacja:
Zarząd „Eldorado” S.A. informuje, iż w dniu 27.11.2001 podjął decyzję, iż cena emisyjna
akcji serii G wynosi 15,00 zł (słownie; piętnaście) za jedną akcję.
Ponadto Wprowadzający (Polish Enterprise Fund L.P.) informuje, że cena sprzedaży akcji
serii C (oferowanych w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału) została ustalona na 15,00 zł
(słownie; piętnaście) za jedną akcję, a Opcja Dodatkowego Przydziału zostanie wykonana w
przypadku spełnienia się warunków, o których mowa w punkcie 2.10.3 prospektu emisyjnego.

Podobne dokumenty