Załącznik

Komentarze

Transkrypt

Załącznik
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJA SZKOŁA”
DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GIMNAZJUM W GÓRZE PUŁAWSKIEJ
Organizator: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Górze Puławskiej.
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Celem konkursu jest:
 utrwalenie i przechowanie unikalnych cech związanych z przeszłością i wizją
przyszłości naszej szkoły;
 zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, poznanie jej tradycji i
historii patronów szkół;
 poszukiwanie nowych form prezentacji dziedzictwa kulturowego;
 integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę z rodzicami uczniów, którzy
pomogą przy tworzeniu prac;
 pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci;
 kształtowanie wrażliwości na piękno;
 wyrażanie odczuć w formie plastycznej;
2. Udział w konkursie ma charakter szkolny i udział jest równoznaczny z akceptacją
regulaminu. Konkurs będzie odbywał się w kategoriach wiekowych:
I kategoria to klasy I – III
II kategoria to klasy IV – VI
III kategoria to klasy I-III Gimnazjum
3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie indywidualne wykonanie jednej pracy
plastycznej na temat „Moja Szkoła”.
Tematyka prac powinna być związana życiem szkoły, jej przeszłością i wizją
przyszłości, jej tradycją i historią.
4. Format prac plastycznych – wyłącznie A3 (papier brystol).
5. Technika wykonania pracy dowolna; (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką,
ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa, pastele, kolaż wydzieranka itp.) .
Dopuszcza się malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, oraz prace z
plasteliny.
6. Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
7. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien
podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
8. Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość
oraz nazwę szkoły.
9. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien
zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
1
II. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace należy składać do dnia 4 stycznia 2017 roku nauczycielowi plastyki Pani
Joannie Pawlik lub wychowawcy świetlicy Pani Beacie Jaraszek.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 12 stycznia 2017 roku. Wręczenie nagród
odbędzie się przed feriami zimowymi.
III. KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatora.
p. Hanna Padewska
p. Teresa Dymowska
p. Joanna Pawlik
2. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze
laureatów konkursu.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne. Jury wybierze najlepsze
prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, ilustrujące najlepiej temat
przewodni „Moja szkoła „. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace
oraz wyróżnienia. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
- trafność doboru tematu pracy,
- oryginalność interpretacji tematu,
- jakość wykonania pracy,
- stopień trudności i technika wykonania pracy.
IV. NAGRODY
1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach
wiekowych
2. Dyplomy i nagrody rzeczowe.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.
3. Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można
obejrzeć w budynku szkoły w Górze Puławskiej. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac
konkursowych w ramach działalności Organizatora.
4. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji
drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do
publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
5. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
6. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
7. Regulamin Konkursu jest dostępny na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim
i na stronie internetowej szkoły:
www.sp.gorapulawska.pl.
www.gimnazjumgp.pl
2
Załącznik nr 1
Karta uczestnika w konkursie plastycznym
„Moja szkoła”
Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klasa: . . . . . . . . .
Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szkoła – adres, telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora
Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.
...........................
Miejscowość, data
..........................
Podpis autora prac/ opiekuna prawnego
Załącznik nr 1
Karta uczestnika w konkursie plastycznym
„Moja szkoła”
Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klasa: . . . . . . . . .
Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szkoła – adres, telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora
Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.
...........................
Miejscowość, data
..........................
Podpis autora prac/ opiekuna prawnego
3