Organizację, zasady funkcjonowania i zakres działalności od dnia 1

Komentarze

Transkrypt

Organizację, zasady funkcjonowania i zakres działalności od dnia 1
Organizację, zasady funkcjonowania i zakres działalności od dnia 1 marca 2016 r. określa
Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Kolneńskiego Uchwałą Nr
36/145/16 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie.
Powyższa uchwała spowodowała utratę mocy Uchwały Nr 134/179/02 Zarządu Powiatu
Kolneńskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie zwany dalej
„Zespołem” działa na podstawie Uchwały Nr XIII/69/99 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia
29 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek
Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu, zmienionej Uchwałą Nr XLV/266/02 Rady
Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 września 2002 r., Uchwały Nr XLVI/206/06 Rady Powiatu
Kolneńskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zespołowi
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie, niniejszego regulaminu i zgodnie z
przepisami prawa z zakresu jego działania, w tym w szczególności Ustawy o Systemie
Oświaty.
§ 2. Zespół jest jednostką organizacyjną powiatu utworzoną w celu wykonywania zadań
związanych z działalnością szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Kolneński oraz zadań powiatu związanych z działalnością szkół i
placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie powiatu.
§ 3. Siedziba Zespołu mieści się w Kolnie przy ul. 11 Listopada 1.
§ 4. Nadzór bezpośredni nad realizacją zadań Zespołu sprawuje Zarząd Powiatu
Kolneńskiego.
§ 5. Zespół jako jednostka budżetowa prowadzi działalność na podstawie planu finansowego
zatwierdzanego przez Zarząd Powiatu, w ramach środków finansowych wydzielonych z
budżetu powiatu.
ROZDZIAŁ II
Struktura organizacyjna
§ 6. W Zespole tworzy się stanowiska pracy, których szczegółowy wykaz wraz z limitem
etatów określa załącznik do regulaminu.
§ 7.1. Zespołem kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.
2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Zespołu jest Starosta Kolneński.
3. Dyrektora zastępuje w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia
obowiązków, wyznaczony przez niego inny pracownik Zespołu.
§ 8.1. Dyrektor Zespołu organizuje oraz kieruje pracą Zespołu, jako jednostki organizacyjnej i
zakładu pracy, zapewnia właściwie funkcjonowanie Zespołu i odpowiada za
prawidłowe wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie
powiatu z wyłączeniem tych, które zgodnie z przepisami są zastrzeżone do
kompetencji innych organów.
2. Dyrektor Zespołu jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Zespołu, wykonuje
uprawnienia i obowiązki pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 9.1. Status prawny pracowników Zespołu określa ustawa o pracownikach samorządowych.
2. Szczegółowe obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności pracowników na
poszczególnych stanowiskach pracy określa się w zakresach czynności.
ROZDZIAŁ III
Zakres działania Zespołu
§ 10.1. Zespół wykonuje zadania związane z obsługą działalności szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński oraz inne zadania powiatu z
zakresu edukacji publicznej, w tym związanych z działalnością szkół i placówek
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie powiatu, we
współdziałaniu z właściwymi organami i innymi jednostkami organizacyjnymi.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) zadania związane z obsługą działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Kolneński:
a) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie
wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, i organizacyjnej szkół i placówek
oświatowych, w tym:
- prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych szkół i
placówek oświatowych,
- okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu
aktywów i pasywów szkół i placówek oświatowych,
- wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego szkół i
placówek oświatowych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych szkół i placówek oświatowych,
- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej
dokumentacji szkół i placówek oświatowych, przewidzianej ustawą o
rachunkowości,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi szkół i placówek oświatowych,
- współdziałanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych przy sporządzaniu i
zmianach ich projektów planów finansowych, dochodów i wydatków oraz
opiniowanie tych projektów i ich zmian,
- kontrola realizacji przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych rocznych
planów finansowych tych jednostek,
- nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych szkół i placówek oświatowych,
- obsługa rachunków bankowych szkół i placówek oświatowych,
b)
c)
d)
e)
f)
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłaty wynagrodzeń, w tym ZFŚS, dla
pracowników szkół i placówek oświatowych, w tym: obliczanie i wypłata
wynagrodzeń; prowadzenie dokumentacji ZUS; naliczanie, rozliczanie miesięczne
i roczne podatku dochodowego od osób fizycznych; prowadzenie spraw
dotyczących Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON); prowadzenie dokumentacji dotyczącej średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
- wystawianie faktur i rachunków dla szkół i placówek oświatowych,
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkół i placówek oświatowych;
prowadzenie innych spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem przez
powiat publicznych szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół z oddziałami
integracyjnymi,
poradni
psychologiczno-pedagogicznych,
placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania, bibliotek pedagogicznych, w tym w
szczególności:
- sprawdzanie arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych i ich zmian, w
zakresie ich zgodności z przepisami prawa i przedkładanie ich do zatwierdzenia
Staroście Kolneńskiemu,
- prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursów na dyrektorów
szkół i placówek oświatowych bądź obsadzaniem stanowisk dyrektorów w trybie
pozakonkursowym,
- przygotowywanie projektów ocen dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
- sporządzanie projektów dotyczących planów sieci szkół ponadgimnazjalnych w
powiecie,
- sporządzanie rocznych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w
szkołach i placówkach oświatowych,
- prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej (SIO), w
tym sporządzanie danych i zestawień w programie komputerowym,
- przygotowywanie dokumentacji o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu Kolneńskiego i Zarządu
Powiatu Kolneńskiego dotyczących spraw oświatowych;
opracowywanie, zbieranie, sporządzanie i przekazywanie zbiorczych planów,
sprawozdań, analiz finansowych i innych danych dotyczących szkół i placówek
oświatowych dla potrzeb właściwych organów i innych jednostek;
przygotowywanie projektów i wniosków dotyczących pozyskiwania środków
finansowych, w tym z funduszy wspólnotowych, na cele oświatowe, inwestycje i
remonty obiektów szkolnych i placówek oświatowych we współdziałaniu z
dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz właściwymi wydziałami
Starostwa Powiatowego w Kolnie;
obsługa zadań wynikających z realizowanych przez powiat programów/projektów
z zakresu oświaty, w tym programów/projektów finansowanych bądź
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
pomoc w prowadzeniu działalności w zakresie inwestycji i remontów obiektów
szkolnych i placówek oświatowych, w tym:
- pomoc w przygotowywaniu dokumentacji w zakresie udzielania zamówień
publicznych,
dokonywanie
remontów
bieżących
przez
robotników
wykwalifikowanych/budowlanych Zespołu;
2) zadania związane z działalnością szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne
lub fizyczne na terenie powiatu:
a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły lub
placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
b) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych zakładanych przez osoby
prawne lub fizyczne,
c) wykreślanie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez
osoby prawne lub fizyczne,
d) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień
szkoły publicznej,
e) przygotowywanie decyzji w sprawie cofnięcia szkołom niepublicznym uprawnień
szkoły publicznej,
f) przygotowywanie propozycji dotyczących udzielania dotacji publicznym i
niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osobę prawną lub
fizyczną,
g) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu Kolneńskiego i Zarządu
Powiatu Kolneńskiego dotyczących udzielania dotacji publicznym i
niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osobę prawną lub
fizyczną,
h) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej (SIO), w tym
sporządzanie zestawień w programie komputerowym;
3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem trwałego zarządu na
nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada 1 w Kolnie, w tym w szczególności:
a) zawieranie umów najmu i dzierżawy pomieszczeń,
b) wystawianie faktur dotyczących najmu i dzierżawy,
c) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT oraz sporządzanie deklaracji
VAT do Urzędu Skarbowego w Kolnie,
d) sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości i jej korekt oraz opłacanie
tego podatku,
e) wyliczanie i obciążanie kosztami eksploatacji budynku poszczególnych
jednostek,
f) wykonywanie prac porządkowych na zewnątrz budynku,
g) utrzymywanie czystości i porządku w wyznaczonych pomieszczeniach budynku,
h) dokonywanie napraw w pomieszczeniach i konserwacji instalacji w budynku.
3. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, dyrektor Zespołu może
żądać od dyrektorów szkół i placówek oświatowych niezbędnych danych i wyjaśnień
oraz posiada prawo wglądu do dokumentów źródłowych.
§ 11. Do kompetencji dyrektora Zespołu należy w szczególności:
1) planowanie i dysponowanie środkami budżetu Zespołu, w tym przygotowanie
corocznego planu finansowego dochodów i wydatków Zespołu,
2) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy Zespołu,
3) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań Zespołu,
4) zatrudnianie i ocenianie pracowników Zespołu,
5) ustalanie zakresów czynności pracownikom Zespołu,
6) wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych oraz decyzji administracyjnych w zakresie
określonym ustawami i upoważnienia udzielonego przez Starostę Kolneńskiego,
7) współdziałanie z dyrektorami obsługiwanych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Kolneński oraz sprawowanie kontroli w zakresie
zasadności wydatkowania środków z ich planów finansowych,
8) sprawowanie trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada 1 w
Kolnie,
9) współdziałanie ze Starostą Kolneńskim i organami powiatu.
§ 12. W sprawach majątkowych związanych z bieżącym kierowaniem jednostką i jej
funkcjonowaniem, wykonywaniem zadań statutowych jednostki oraz dysponowaniem
środkami budżetowymi w ramach wydatków określonych w planie finansowym Zespołu,
dyrektor Zespołu może składać oświadczenia woli w imieniu powiatu na podstawie
odrębnego upoważnienia Zarządu Powiatu.
§ 13.1. Główny księgowy Zespołu nadzoruje działalność pracowników wykonujących
czynności z zakresu spraw księgowo-finansowych.
2. Obowiązki głównego księgowego Zespołu określają odrębne przepisy, a w
szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
3. W zakresie realizacji zadań merytorycznych główny księgowy Zespołu podlega
bezpośrednio dyrektorowi Zespołu.
4. Główny księgowy jest zobowiązany współdziałać ze skarbnikiem powiatu w zakresie
dysponowania środkami budżetu Zespołu oraz obsługiwanych szkół i placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolneński.
ROZDZIAŁ IV
Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych,
decyzji i aktów normatywnych
§ 14. 1. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne
dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania i
wydatkowania środków pieniężnych Zespołu podpisują (autoryzują):
- dyrektor Zespołu z głównym księgowym Zespołu lub osobami przez nich
upoważnionymi.
2. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materialnego, jak również inne
dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania i
wydatkowania środków pieniężnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Kolneński podpisują (autoryzują):
- dyrektor szkoły lub placówki oświatowej z głównym księgowym Zespołu lub
osobami przez nich upoważnionymi.
3. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów finansowo księgowych określa się w odrębnej instrukcji.
§ 15. 1. Akty wewnętrze, decyzje administracyjne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję
podpisuje dyrektor Zespołu lub osoba przez niego upoważniona, zgodnie z
zakresem upoważnienia.
2. Przy zakładaniu i prowadzeniu dokumentacji związanej z działalnością Zespołu
stosuje się instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt ustalony
przez dyrektora Zespołu, w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym.
3. Przy znakowaniu spraw w Zespole stosuje się symbol „PZOS”.
Załącznik do Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego
Zespołu Obsługi Szkół i
Placówek Oświatowych w
Kolnie
Wykaz stanowisk pracy utworzonych w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek
Oświatowych w Kolnie oraz limit etatów dla tych stanowisk:
1.
2.
3.
4.
5.
dyrektor Zespołu – 1 etat,
główny księgowy – 1 etat,
stanowiska ds. księgowych, finansowych, oświatowych i administracyjnych – 3 etaty,
stanowiska robotników wykwalifikowanych/budowlanych – 2 etaty,
stanowiska obsługi: robotnik gospodarczy – 1 etat, sprzątaczka – 1/2 etatu.