STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia

Komentarze

Transkrypt

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia
Projekt
z dnia 24 października 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................
STANOWISKO
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej
Inowrocławia dotyczącego skierowania do Trybunału Konstytucyjnego
wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr 181/XVIII/12 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 26 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r., poz.
1072) w sprawie Statutu gminy Śrem, Rada Miejska w Śremie udziela
poparcia dla uchwały nr XXIV/336/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
27 września 2012 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego
wniosku o stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wyrażamy nasze poparcie dla opinii Rady Miejskiej Inowrocławia, że
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest nieprecyzyjna,
posiada luki prawne i wymaga nowelizacji szczególnie dla zapisów:
1) art. 6d ww. ustawy, którym nałożony został na wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetargu na
odbieranie i zagospodarowanie odpadów
2) art. 6e ww. ustawy stanowiący, iż spółki której 100 % udziałowcem są
gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
tylko w przypadku, gdy zostaną wybrane w drodze przetargu.
Mając na względzie powyższe fakty oraz z uwagi na zbliżające się terminy
ogłoszenia przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Rada uznaje za zasadne stanowisko reprezentowane przez Radę Miejską
Inowrocławia. Rada zobowiązuje Przewodniczącego Rady do
niezwłocznego przesłania niniejszego stanowiska Prezesowi Trybunału
Konstytucyjnego.
Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
—————————————————————————————————————————————————
Id: 2D893273-8EDB-4B68-9704-071A8F13D757. Projekt
Strona 1