regulamin przyjmowania do publicznego gimnazjum nr 3 w grajewie

Komentarze

Transkrypt

regulamin przyjmowania do publicznego gimnazjum nr 3 w grajewie
REGULAMIN
PRZYJMOWANIA DO
PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM NR 3 W
GRAJEWIE UCZNIÓW
SPOZA OBWODU
SZKOŁY
[2013]
REGULAMIN PRZYJMOWANIA DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
NR 3 W GRAJEWIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3
W GRAJEWIEUCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli
i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
( Dz. U. Nr 26 poz. 232 z póź.zm. ).
1. Zgodę na przyjęcie ucznia spoza obwodu wydaje dyrektor szkoły. Zgoda ta
może być wydana tylko w przypadku , gdy gimnazjum dysponuje wolnymi
miejscami.
2. Listę uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły ustala się na podstawie
kryteriów:
1) Liczba punktów uzyskanych wg wyliczeń określonych w punktach 3.4.
niniejszego regulaminu.
2) Uczniowie , których rodzeństwo uczyło się lub uczy w tutejszym
gimnazjum bądź w tutejszej szkole podstawowej.
3)Uczniowie pochodzący z rodzin zastępczych.
4) Uczeń , który osiągnął znaczne sukcesy w nauce lub sporcie w szkole
podstawowej.
5) Uczniowie zamieszkali w pobliżu szkoły.
3. Uczeń mieszkający poza obwodem szkoły może zostać przyjęty do
Publicznego Gimnazjum nr 3 , jeżeli łączna suma punktów uzyskanych za
oceny z wybranych zajęć edukacyjnych , o których mowa w punkcie 4, oraz
punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole
wynosi co najmniej 40.
4 Przedmioty, których oceny będą brane pod uwagę przy wyliczaniu punktacji,
to: język polski, język obcy, matematyka, historia i społeczeństwo, przyroda,
informatyka oraz zachowanie. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej są punktowane w następujący sposób:
• Celujący - 6 pkt.
• Bardzo dobry - 5 pkt.
• Dobry - 4 pkt.
• Dostateczny - 3 pkt.
• Dopuszczający - 1 pkt.
2
•
•
•
•
•
•
Niedostateczny - 0 pkt.
Zachowanie wzorowe - 3 pkt.
Zachowanie bardzo dobre - 2 pkt.
Zachowanie dobre - 1 pkt.
Zachowanie poprawne i nieodpowiednie - 0 pkt.
Dodatkowe osiągnięcia ucznia uwzględnione na
świadectwie, dyplomie lub zaświadczeniu - 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką uczeń może otrzymać za oceny na świadectwie
wynosi 40 pkt., zaś maksymalna liczba punktów za oceny i sprawdzian wynosi
80 pkt.
Dyrektor może odmówić przyjęcia do szkoły ucznia , który na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej otrzymał ocenę zachowania nieodpowiednią ,
bez względu na sumę punktów za oceny i sprawdzian , jaką uczeń uzyskał.
5. Dyrektor zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii o uczniu ubiegającym się
o przyjęcie do gimnazjum w szkole , do której uczeń uczęszczał.
6. Uczeń spoza obwodu szkoły ubiegający się o przyjęcie do Publicznego
Gimnazjum nr 3 powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• WNIOSEK o przyjęcie
• Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( wykaz ocen z ostatniego
semestru , jeżeli dokumenty do szkoły są składane w ciągu trwania zajęć
lekcyjnych )
• Dwie fotografie .
• Świadectwa, dyplomy lub zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia .
7. Rodzice uczniów, którzy z urzędu przechodzą do Publicznego Gimnazjum nr
3 w Grajewie , wypełniają KARTĘ PRZYJĘCIA UCZNIA i przekazują ją do
sekretariatu gimnazjum.
8. Wzór KARTY UCZNIA i WNIOSEK są wewnętrznymi dokumentami
szkoły, opracowywanymi na potrzeby sekretariatu.
9. Decyzję o zapisaniu ucznia do konkretnej klasy wydaje dyrektor szkoły,
biorąc pod uwagę stan liczebny poszczególnych oddziałów.
10. Dyrektor ma prawo w ciągu roku szkolnego przenieść ucznia z jednej klasy
do drugiej na uzasadniony wniosek rodziców lub wniosek Rady Pedagogicznej.
11. Podczas przyjmowania ucznia do gimnazjum w trakcie roku szkolnego ,
w tym także do klasy II i III obowiązują zasady zapisane w tym regulaminie.
12. Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia do klasy II i III gimnazjum ucznia
zamieszkałego poza obwodem szkoły ,jeśli różnice w realizacji podstawy
programowej są znaczne i mogą w dużym stopniu utrudnić uczniowi opanowanie
treści programowych .
13. Lista uczniów przyjętych do I klasy gimnazjum jest każdorazowo wywieszana
na szkolnej tablicy ogłoszeń zgodnie z terminem określonym co roku przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty. Lista uczniów z podziałem na poszczególne klasy
jest wywieszana w dniu lub na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
3
4