Instrukcja obsługi Miernik MS8229 # 1400 1

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi Miernik MS8229 # 1400 1
Instrukcja obsługi
Miernik MS8229
# 1400 1
DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie
lub zniszczenie przyrządu oraz sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika.
Bezpieczeństwo użytkowania
Stosowane symbole bezpieczeństwa
Ważna informacja !
Podwójna izolacja
Niebezpieczne napięcie !
Bezpiecznik
Uziemienie (gniazdo)
Zgodność standardu EU
Przemienny
AC
BAT
Przebieg elektryczny
Stały
Stały/Przemienny
DC
AC/DC
Akumulator, bateria –
rozładowane
►Pełna zgodność ze standardami bezpieczeństwa jest gwarantowana tylko, gdy używane są dostarczone w komplecie przewody
pomiarowe. W wypadku uszkodzenia przewody powinny być wymienione na ten sam model lub przewody o takich samych
parametrach elektrycznych.
►Nie używać uszkodzonych przewodów pomiarowych.
Nie dotykać końcówek i gniazd pomiarowych podczas pomiaru. Nie
wykonywać pomiarów mokrymi rękami oraz w miejscach o dużej wilgotności. Niestosowanie się do zaleceń grozi porażeniem prądem.
►Nie wolno przekraczać wartości granicznych wielkości elektrycznych podanych dla każdego zakresu pomiarowego. Gdy nie jest znana
skala mierzonej wielkości elektrycznej należy do pomiaru wybrać najwyższy zakres.
►Należy odłączyć sondy pomiarowe od mierzonego obwodu przed zmianą zakresu przełącznikiem.
Nie używać i nie przechowywać miernika w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności, w otoczeniu wybuchowym, łatwozapalnym, w
silnym polu magnetycznym.
►Przed pomiarem rezystancji, pojemności lub ciągłości obwodu należy rozładować pojemności oraz odłączyć wszystkie źródła zasilania.
►Zachować szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60VDC lub 30 VACrms
►Usunąć przewody pomiarowe i przyłącza z miernika przed zdjęciem obudowy.
►W warunkach wysokiego pola elektrostatycznego (rozładowanie) (+/-4kV) miernik może nie pracować poprawnie. Może zajść potrzeba
zresetowania miernika.
►Miernik przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia.
DANE TECHNICZNE
Certyfikaty: CE
Napięcie maksymalne pomiędzy gniazdem a uziemieniem : CAT II 1000V/CAT III 600V (szczytowe)
Bezpiecznik : F500mA / 250V (resettable); F10A/250V (szybki)
Zasilanie : bateria 1,5V AAA – 3 szt. [AutoPowerOFF – 30 minut]
Ekran : LCD, cyfry 3999, odświeżanie 2-3/sek
Wskaźnik przekroczenia zakresu : “ 0L “ - na wyświetlaczu (wybrać wyższy zakres pomiarowy)
Wskaźnik polaryzacji : “▬ “ dla ujemnej polaryzacji
Temperatura pracy : 0°C – 40°C ( 32°F – 104°F) / przechowywania : -10°C – 50°C ( 14°F – 122°F)
Współczynnik temperaturowy: 0,1 x podana dokładność / °C
Wymiary / waga : H:55 x W:92 x L:195 [mm] / 400g (wraz z baterią)
Dokładności pomiarów są podane dla okresu jednego roku po kalibracji oraz dla temperatury pracy 18°C do 28°C (64°F
do 82°F) dla wilgotności RH<75%.
Akcesoria
Przewody pomiarowe : 1000V/10A - komplet
Bateria : bateria 1,5V AAA – 3 szt.
Sonda T/C : K
Instrukcja obsługi
Wymiana bezpiecznika
1. Odłączyć wszystkie przewody od miernika,
zdjąć pokrywę osłaniającą baterie.
2. Wymienić bezpiecznik na nowy zgodnie ze specyfikacją.
3. Założyć pokrywę i przykręcić dwie śruby.
Wymiana baterii
1. Jeśli wskaźnik stanu baterii na ekranie sygnalizuje rozładowanie baterii (złe zasilanie miernika) to
wskazania pomiarów mogą być nieprawdziwe.
Grozi to porażeniem prądem elektrycznym! Należy wymienić baterię na sprawną.
2. W tym celu odłączyć wszystkie przewody od miernika, zdjąć pokrywę osłaniającą baterie.
(należy odkręcić dwie śruby w spodniej części obudowy i zdemontować obudowę)
3. Usunąć zużyta baterię. Założyć nową, zgodne ze specyfikacją danych technicznych miernika.
Zwracać uwagę na poprawność polaryzacji zasilania.
4. Założyć pokrywę baterii. Porównać wskazania miernika z innym, sprawnym miernikiem.
5. Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci !
Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.
Instrukcja obsługi
Miernik MS8229
# 1400 6
Instrukcja obsługi
Miernik MS8229
# 1400 3
Obsługa
Charakterystyka spektralna sensora.
Zastosowana
fotodioda
z
filtrem
ma
charakterystykę
uznaną
przez
C.I.E.
(International Commision on Illumination) o
krzywej V(λ) jak na rysunku.
Długość fali (nm)
Prawidłowe usuwanie produktu
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu
po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej
praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego
produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy
zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Pomiar napięcia V DC / AC
UWAGA! aby uniknąć szkód lub niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego, nie należy mierzyć napięć
powyżej 600V rms. Przy pomiarze napięcia powyżej 60V DC / 30V AC należy zachować szczególną
ostrożność.
1. Ustawić przełącznik zakresów na zakres V. Przełącznikiem SELECT ustawiamy pomiar AC lub DC. Na zakresie V
automatyczny lub ręczny wybór zakresu (można przełączać zakres przyciskiem RANGE).
2. Czerwony przewód pomiarowy załączyć do gniazda VΩHz, a czarny do gniazda COM.
3. Wpiąć przewody pomiarowe równolegle w mierzony obwód.
4. Odczytać wartość na wyświetlaczu (pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego). Dla małych napięć
należy uzyskać dobry styk dla ustabilizowania pomiarów.
Rwe = 10MΩ
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
400mV
100μV
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe:
4V
1mV
250Vrms – dla zakresu 400mV AC / DC
DC
40V
10mV
±0,7% wskazania ± 2 cyfry
1000VDC lub 750VACCrms – pozostałe zakresy
400V
100mV
1000V
1V
400mV
100μV
AC - 40Hz ~ 400Hz (rms sinus)
4V
1mV
±0,8% wskazania ± 3 cyfry
AC
40V
10mV
400V
100mV
±1,0% wskazania ± 3 cyfry
750V
1V
Zabezpieczenie: bezpiecznik F500mA/250V
Pomiar prądu A DC / AC
1. Ustawić przełącznik zakresów na odpowiedni zakres A. Przełącznikiem SELECT ustawiamy pomiar prądu zmiennego AC
lub stałego DC. Automatyczny lub ręczny wybór zakresu przyciskiem RANGE.
2. Czerwony przewód pomiarowy załączyć do gniazda mA (do 400mA) lub 10A (dla prądu ponad 400mA do 10A), a czarny
do gniazda COM.
3. Wpiąć przewody pomiarowe szeregowo w mierzony obwód.
4. Odczytać wartość na wyświetlaczu (pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego).
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
Spadek napięcia
400μA
0,1μA
40mV
4000μA
1μA
400mV
±1,2% wskazania ± 3 cyfry
10μA
40mA
40mV
DC
400mA
100μA
400mV
4A
1mA
40mV
±2,0% wskazania ± 10 cyfr
10A
10mA
100mV
400μA
0,1μA
40mV
4000μA
1μA
400mV
±1,5% wskazania ± 5 cyfry
40mA
10μA
40mV
AC
400mA
100μA
400mV
4A
1mA
40mV
±3,0% wskazania ± 10 cyfr
10A
10mA
100mV
● zakres A i mA: bezpiecznik Resettable Fuse F1 500mA/250V.
● zakres 10A: F10A/250V (szybki)
● przy pomiarze prądu na zakresie 10A czas pomiaru <10sek. i czas pomiędzy dwoma pomiarami większy niż 15 min.
Pomiar rezystancji
UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia zdrowia lub uszkodzenia przyrządu należy przed rozpoczęciem
pomiaru wyłączyć zasilanie układu i rozładować kondensatory (wysokonapięciowe).
1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM a czerwony ( “ + “ ) do VΩHz.
2. Ustawić przełącznik zakresów i przycisk SELECT na pozycję Ω i przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonego
rezystora. Ręczny lub automatyczny wybór zakresu pomiarowego można przełączać przyciskiem RANGE. Odczytać
wartość z wyświetlacza.
Uwaga : Wyświetlenie “ OL “ wskazuje na przerwę w obwodzie pomiarowym lub wartość rezystancji przekraczającą
zakres pomiarowy.
Napięcie obwodu – 0,25V max.
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
400Ω
0,1Ω
Zabezpieczenie przeciążeniowe :
4kΩ
1Ω
250V DC lub ACrms
40kΩ
10Ω
±1,2% wskazania ± 2 cyfry
400kΩ
100Ω
4MΩ
1kΩ
40MΩ
10kΩ
±2,0% wskazania ± 5 cyfr
● Pomiar rezystancji o wielkości > 1MΩ miernik wymaga kilku sekund na ustabilizowanie wskazania.
Instrukcja obsługi
Miernik MS8229
# 1400 4
Test ciągłości obwodu
1.
2.
3.
4.
UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia zdrowia lub uszkodzenia przyrządu należy przed rozpoczęciem
pomiaru wyłączyć zasilanie układu, i rozładować kondensatory (wysokonapięciowe).
Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony ( “ + “ ) do VΩ.
Ustawić przełącznik zakresów na pozycję
.
Przyciskiem SELECT wybrać test ciągłości obwodu (na wyświetlaczu pojawia się symbol:
).
Przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonego obwodu.
Jeżeli rezystancja mierzonego obwodu jest niższa niż 450Ω miernik generuje ciągły sygnał dźwiękowy (beep).
Test diody
UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia zdrowia lub uszkodzenia przyrządu należy przed rozpoczęciem
pomiaru wyłączyć zasilanie układu i rozładować kondensatory (wysokonapięciowe).
Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony ( “ + “ )do VΩ.
Ustawić przełącznik zakresów na pozycję testu diody.
Przyciskiem SELECT wybrać test diody.
Przyłączyć czerwony przewód pomiarowy do anody, a czarny przewód do katody mierzonej diody (wymontowanej z
obwodu). Miernik wskaże przybliżone napięcie przewodzenia diody. Przy odwróconych przewodach lub uszkodzonej
diodzie (złączu) wyświetlone zostanie “OL “.
● Wskazanie OL sygnalizuje otwarty obwód lub złą polaryzację
● Jednostką pomiaru jest volt [V], napięcie przewodzenia diody.
1.
2.
3.
4.
Pomiar pojemności
UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia zdrowia lub uszkodzenia przyrządu należy przed rozpoczęciem
pomiaru wyłączyć zasilanie układu, i rozładować kondensatory (wysokonapięciowe).
1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM a czerwony ( “ + “ ) do VΩHzf.
2. Przed pomiarem pojemności rozładować ją - zewrzeć końcówki.
3. Wybrać
przełącznikiem zakresów oraz przyciskiem FUNC i przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonej
pojemności. Wartość odczytać z ekranu.
Zabezpieczenie przeciążeniowe :
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
250V DC lub ACrms
4nF
10pF
40nF
0,01nF
400nF
1nF
±3,0% wskazania ± 3 cyfry
4μF
0,001μF
40μF
0,01μF
100μF
0,1μF
● Przy pomiarze dużych pojemności miernik wymaga kilku sekund na ustabilizowanie wskazań ( zakres 100μF około 30
sekund).
● Przy pomiarze małych pojemności w otwartym obwodzie należy nacisnąć REL aby wyświetlacz pokazał “000”, wtedy
można odczytać wynik pomiaru.
Pomiar częstotliwości
1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM a czerwony do VΩHz.
2. Ustawić przełącznik zakresów miernika na pozycję Hz (lub na zakresie V AC/V DC nacisnąć Hz/Duty aby przełączyć na
zakres Hz) i przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonego obwodu.
3. Przyłożyć sondy do testowanego obwodu. Wartość odczytać z ekranu.
Uwaga : napięcie mierzonego sygnału nie powinno być wyższe niż 250Vrms. Wskazania są możliwe dla napięcia
wyższego niż 10Vrms lecz dokładność pomiaru będzie niezgodna ze specyfikacją.
Dla zakresu Hz :
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
Zakres pomiarowy 0 ~ 200kHz
9,999Hz
0,001Hz
±2,0% wskazania ± 5 cyfr
Napięcie wejściowe : 0,5V – 10Vrms
99,99Hz
0,01Hz
999,9Hz
0,1Hz
±1,5% wskazania ± 5 cyfr
Napięcie wejściowe musi być zwiększane ze wzrostem
częstotliwości sygnału mierzonego.
9,999kHz
1Hz
Zabezpieczenie : 250V DC/ACrms
99,99kHz
10Hz
±2,0% wskazania ± 5 cyfr
199,9kHz
100Hz
Dla zakresu V :
Dla zakresu μAmA :
Zakres pomiarowy 0 – 40kHz
Zakres pomiarowy 0 ~ 40kHz
Prąd wejściowy max 4mA (μA) / 400mA (mA)
Napięcie wejściowe : 0,5V ~ 750Vrms
Prąd wejściowy musi być zwiększany ze wzrostem
Napięcie
wejściowe musi być zwiększane ze
wzrostem
częstotliwości sygnału mierzonego.
częstotliwości sygnału mierzonego.
Max. Prąd wejściowy : 400mA DC lub Acrms
Impedancja wejściowa : 10MΩ
Max. napięcie wejściowe : 600V DC lub Acrms
Zabezpieczenie : bezpieczniki: F1, F2
Uwaga: podczas pomiaru częstotliwości zakres pomiaru na zakresie Hz jest większy niż na zakresie pomiarowym napięcia
czy prądu ale wartość wskazywana jest jedynie wartością odniesienia.
Instrukcja obsługi
Miernik MS8229
# 1400 5
Pomiar cyklu
1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM a czerwony do VΩHz.
2. Ustawić przełącznik zakresów miernika na pozycję Hz. Naciśnij Hz% aby włączyć pomiar cyklu (DUTY) (lub przełącz na
zakres V AC/V DC i naciśnij Hz%).
3. Przyłóż sondy do mierzonego obwodu i odczytaj wartość z wyświetlacza.
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
0,1 – 99,9%
0,10%
±3,0%
Dla zakresu V : zakres 0 ~ 40kHz
Napięcie wejściowe : 0,5V – 600Vrms
Impedancja wejściowa : 10MΩ
Max. napięcie we. : 750V DC lub Acrms
Dla zakresu Hz : zakres pomiarowy 0 ~ 200kHz
Napięcie wejściowe : 0,5V – 10V Acrms
Zabezpieczenie : 250V DC/ Acrms
Dla zakresu mA : zakres 0 – 40kHz
Prąd wejściowy : 100mA – 400mA Acrms
Zabezpieczenie : F1500mA/250V; F2 10A/250V (szybki)
Napięcie lub prąd wejściowy musi być zwiększane ze wzrostem mierzonej częstotliwości.
Uwaga : podczas pomiaru częstotliwości zakres DUTY na zakresie Hz jest większy niż DUTY na zakresie napięciowym
lub prądowym.
Pomiar temperatury
1. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję TEMP (wskazana aktualna temperatura otoczenia).
Miernik jest wyposażony w funkcję pomiaru temperatury otoczenia, na każdej pozycji innej niż OFF.
2. Przyłączyć sondę T/C : K czarny przewód do gniazda COM a czerwony do gniazda TEMP. Przyłożyć spoinę pomiarową
na kilka sekund do mierzonego obiektu.
3. Odczytać wartość temperatury na wyświetlaczu.
Zabezpieczenie :
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
Bezpiecznik
-20°C do 0°C
±5,0% wskazania lub ± 3°C
F500mA/250V
°C
1°C
0°C do 400°C
±1,0% wskazania lub ± 2°C
400°C do 1000°C
±2,0% wskazania
-4°C do 32°C
±5,0% wskazania lub ± 6°F
°F
1°F
32°C do 752°C
±1,0% wskazania lub ± 4°F
752°C do 1832°C
±2,0% wskazania
Pomiar wilgotności
Podczas pomiaru wilgotności przewody pomiarowe w gniazdach miernika nie mogą być pod napięciem.
Grozi to uszkodzeniem miernika.
1. Ustawić przełącznik zakresów miernika na pozycję inną niż OFF. Wyświetlacz wskaże bieżącą wilgotność otoczenia.
Jeżeli mierzona wartość wilgotności zmienia się, miernik potrzebuje kilka minut na ustabilizowanie pomiaru (sensora
wilgotności).
Temperatura pomiaru
Zakres
Rozdzielczość Dokładność
0 – 40 °C
±5,0%RH
20 – 95%
0,10%
Czas odpowiedzi : 45%RH => 90%RH ≤3min; 90%RH => 45%RH ≤ 5 min
Pomiar poziomu dźwięku
Podczas pomiaru dźwięku przewody pomiarowe w gniazdach miernika nie mogą być pod napięciem. Grozi
to uszkodzeniem miernika.
1. Ustawić przełącznik zakresów miernika na pozycję dB. Skieruj czujnik (płyta czołowa miernika) w kierunku źródła
dźwięku. Odczytaj wartość z wyświetlacza.
Uwaga : krótki czas odpowiedzi miernika jest właściwy do zmierzenia krótkotrwałego hałasu (np. wybuchu). Wiatr wiejący
bezpośrednio w mikrofon może spowodować niedokładność pomiaru.
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
Typowe pasmo pomiaru
40 – 100dB
0,1 dB
±3,5dB dla 94dB. 1KHz sinus
100 – 8000 Hz
Pomiar natężenia oświetlenia
Podczas pomiaru oświetlenia przewody pomiarowe w gniazdach miernika nie mogą być pod napięciem.
Grozi to uszkodzeniem miernika.
1. Ustawić przełącznik zakresów miernika na pozycję Lux lub x10Lux. Skieruj czujnik (płyta czołowa miernika) w kierunku
źródła światła. Odczytaj wartość z wyświetlacza.
Uwaga : wskazanie “ OL “ oznacza przekroczony zakres i należy wybrać wyższy.
Zakres
Rozdz.
Dokładność
Powtarzalność
Lux(4000)
1 Lux
±(0,5% wsk. + 10 cyfr) dla koloru temperatury 2850K
±2%
kalibrowane dla lampy o kolorze 2856K
x10Lux(40000)
10 Lux
Instrukcja obsługi
Miernik MS8229
# 1400 2
Nie wyrzucać zużytych baterii do niesegregowanych śmieci! Po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Jeśli
baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego
lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu
odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii. Baterie należy oddzielić od sprzętu.
Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.
Informacje ogólne
● MS8229 został zaprojektowany tak, aby połączyć w jednym mierniku funkcje miernika poziomu dźwięku, natężenia
oświetlenia, termometru cyfrowego, miernika wilgotności i multimetru cyfrowego.
● Jest profesjonalnym, przenośnym przyrządem pomiarowym z dużym podświetlanym wyświetlaczem LCD. Posiada
wbudowany układ zabezpieczający przed przeciążeniem oraz wskaźnik rozładowania baterii. Funkcje: automatycznego
doboru zakresu, ręcznego ustawiania zakresu, automatycznego wyłączania zasilania, zachowania danych (data hold)
oraz pomiarów względnych.
● Multimetr realizuje funkcje pomiaru napięcia AC/DC, prądu AC/DC, rezystancji, częstotliwości, cyklu pracy, pojemności,
ciągłości obwodu oraz testu diody. Funkcja pomiaru natężenia oświetlenia służy do pomiaru natężenia oświetlenia w
przestrzeni (korekcja cosinusa dla kąta padania światła). Użyty czujnik promieniowania widzialnego jest bardzo stabilny
(dioda krzemowa o długiej żywotności). Pomiar wilgotności z wykorzystaniem półprzewodnikowego sensora wilgotności
a temperatury za pomocą T/C: K. Podczas używania mogą być wyświetlane zakresy ze wskazaniami w jednostkach
inżynierskich.
Opis panela czołowego
1. Ekran LCD
2. RANGE - przycisk sposobu wyboru zakresu
Automatycznie / Ręcznie. Autozakres używany
podczas pomiaru prądu, napięcia i rezystancji.
Gdy potrzebujemy ręcznego ustawienia
zakresu
należy
nacisnąć
RANGE.
Każdorazowo po naciśnięciu zakres wzrośnie.
Zakres minimalny jest po naciśnięciu RANGE
zmieniany na maksymalny.
Naciśnięcie
RANGE ponad 2 sekundy – przywracany jest
automatyczny zakres.
3. REL - przekształcenie pomiaru względnego.
Naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie
w pomiar względny. Ukaże się wskazanie
“000”. Ponowne naciśnięcie REL spowoduje
przełaczenie w normalny tryb pomiaru. Tryb
nie może być używany w przypadku “OL”
(przekroczenie zakresu).
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
HOLD/B.L. - przycisk włączania funkcji zatrzymania danych. Wciśnięcie zachowuje wartość wskazywaną. Zwolnienie
przycisku wstrzyma zachowanie danych. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ponad 2 sekundy spowoduje
załączenie podświetlenia ekranu (BackLight). Ponowne naciśnięcie na ponad 2 sekundy spowoduje wyłączenie
podświetlenia. Podświetlenie ekranu wyłącza się automatycznie po 10 sekundach.
Hz/Duty - przycisk zmiany funkcji, Hz lub pomiar wypełnienia cyklu (DUTY). Naciśnięcie Hz/Duty podczas pomiaru
na zakresie Hz powoduje przełaczenie na zakres DUTY. Ponowne naciśnięcie Hz/Duty spowoduje powrót funkcji Hz.
Podczas pomiaru prądu / napięcia naciśnięcie przycisku Hz/Duty spowoduje pomiar częstotliwości mierzonego
sygnału. Ponowne naciśnięcie Hz/Duty spowoduje pomiar cyklu (DUTY) mierzonego sygnału. Ponowne naciśnięcie
Hz/Duty spowoduje powrót do pomiaru napięcia / prądu.
Panel czołowy miernika.
Przełącznik zakresów i funkcji – zgodnie z opisem
10 A - gniazdo pomiarowe dla prądu 0 – 10A
TEMPμAmA – gniazdo dla prądu 0-400mA; czujnika temperatury
COM - gniazdo do pomiaru prądu, napięcia, rezystancji, częstotliwości, cyklu pracy, pojemności, diody oraz ciągłości
obwodu
Gniazdo : VΩHz,
,
OFF - wyłączenie zasilania (pozycja).
SELECT – wybór (przełączanie) funkcji pomiaru. [AC/DC]; [rezystancja / test diody / test ciągłości obwodu].
°C/°F - przełączanie jednostki pomiaru temperatury.
Czujnik temperatury i wilgotności.
Element światłoczuły - do pomiaru natężenia oświetlenia
Mikrofon - do pomiaru poziomu dźwięku ( dB )