co sprawia, ¯e sztuka współczesna jest tak inna od dawnej i tak

Komentarze

Transkrypt

co sprawia, ¯e sztuka współczesna jest tak inna od dawnej i tak
SEBASTIANA KOCHAÑCA
STUDENTA KULTUROZNAWSTWA
NA UNIWERSYTECIE W BIA£YMSTOKU
CO SPRAWIA,
¯E SZTUKA WSPÓ£CZESNA
JEST TAK INNA OD DAWNEJ
I TAK ZNIECHÊCAJ¥CA?
WYK£AD ODBÊDZIE SIÊ WE WTOREK 26 LUTEGO 2013 ROKU
O GODZINIE 17.00 W RATUSZU, SIEDZIBIE MUZEUM PODLASKIEGO
Wyst¹pienie jest prób¹ zastanowienia siê nad kondycj¹ wspó³czesnej
sztuki, a konkretnie problemem jej odbioru nie tylko przez tzw. zwyk³ego odbiorcê,
ale równie¿ specjalistê jakim mo¿e byæ krytyk sztuki. W ¿yciu artystycznym istnieje
podzia³ na „my” i „oni”. Ci pierwsi to œwiat sztuki i jego instytucji, galerzyœci, artyœci,
krytycy i publicznoœæ, która przychodzi na otwarcia. „Oni” to laicy, czyli zwykli
odbiorcy. Podzia³ ten czêsto rodzi wrogoœæ i prowadzi do wielu sporów. Sposób
odbioru dzie³a sztuki bez pomocniczych tekstów kuratorskich wydaje siê
niemo¿liwy. Poza tym teksty te nie tylko legitymizuj¹ prezentowane w galeriach
treœci jako sztukê, ale narzucaj¹ równie¿ ich interpretacjê.

Podobne dokumenty