our news 15-ta gospodarka świata? / 15th economy in the world?

Komentarze

Transkrypt

our news 15-ta gospodarka świata? / 15th economy in the world?
NEWSLETTER No 5
2016
OUR NEWS
15-TA GOSPODARKA ŚWIATA? /
15TH ECONOMY IN THE WORLD?
IN THIS ISSUE
LEGAL NEWS
2.1
Większe kary za malwersacje / Stricter penalties
for fraud
2.2
Wspólnik nie może podważyć uchwały spółki /
A shareholder is not entitled to challenge a
company resolution
Przyciąganie innowacji i kapitału ma być główną lokomotywą polskiego wzrostu gospodarczego.
Taki pomysł na rozwój polskiej gospodarki ma minister rozwoju – Mateusz Morawiecki. Wg ministra zamiast oparcia wzrostu na konkurencyjnych kosztach pracy, powinien on być oparty na eksporcie, szczególnie na Daleki Wschód, jak również na tym, aby polskie przedsiębiorstwa zarabiały
na produktach o wysokich marżach. Co więcej, rząd ma zamiar zachęcać Polaków do oszczędzania, co z kolei ma przełożyć się na likwidację nierówności społecznych. Założenia planowanego
pakietu stymulującego oszczędności nie są jednak znane.
Minister nie obawia się prawdopodobnej kolejnej obniżki ratingu dla Polski. Wskazuje za to inne
problemy, które w ostateczności mogą okazać się bardziej szkodzące. Są to przede wszystkim –
spadający wzrost gospodarczy Chin oraz europejski kryzys uchodźczy. Na dowód swoich racji
przedstawia fakt, że początkowy spadek cen polskich obligacji po poprzednim obniżeniu ratingu,
stosunkowo szybko wrócił do poziomu sprzed obniżki. Potwierdza to fakt bardzo silnej zależności
polskiej gospodarki od kapitału zagranicznego.
3.1
Rezygnacja członka zarządu / Resignation of a
management
board
member
4.1
Projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele / Bill restricting
trade on Sundays
4.2
„Pakiet paliwowy” w
Kancelarii
Premier
/
“Fuel package” in the
Chancellery of the Prime
Minister
5.1
Mienie
zlikwidowanej
spółki dla wspólników /
Property of a liquidated
partnership for the partners
Attracting innovation and capital is to be the principal force driving Polish economic growth. This is
how the Minister of Development Mateusz Morawiecki sees the development of the Polish economy. According to the Minister, instead of being based on competitive costs of labour, growth
should rather be based on export, especially to the Far East, as well as on high profit margins
earned by Polish companies. Moreover, the government intends to encourage Poles to save
money, which in turn is expected to help even out social inequality. However, the main assumptions for the proposed savings stimulation package remain unknown.
The Minister does not fear a likely further downgrading of Poland’s credit rating. Instead, he points
to other problems which may eventually prove more harmful. These include the economic slowdown in China and the European refugee crisis. In support of this point, he argues that even
though the prices of Polish bonds briefly fell after the previous downgrade, they rebounded to the
level from before the reduction fairly quickly. This proves how strongly the Polish economy depends on foreign capital.
NEWSLETTER No 5
2016
Legal news
Oprócz powyższych, rząd planuje wprowadzenie szeregu ułatwień w zakresie prowadzenia firm, np. w sprawach podatkowych, opracowanie konstytucji biznesu, jak również wykorzystanie potencjału instytucji badawczych i rozwojowych.
In addition to the measures described above the government
intends to introduce a range of measures to make running a
business easier, concerning for instance tax, drawing up a
business constitution, and making use of the potential of research and development institutions.
Wszystkie powyższe działania mają doprowadzić do tego, że
Polska stanie się jedną z 15-20 najsilniejszych gospodarek
świata.
All of the above measures are expected to make Poland one
of the 15–20 strongest economies in the world.
Większe kary za malwersacje
Stricter penalties for fraud
Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
przewiduje zwiększenie kar za malwersacje na rynku finansowym.
The amended Trading in Financial Instruments Act provides
for more severe penalties for fraud on the financial market.
Bardziej rygorystyczne sankcje dotkną takich działań, jak:
wykorzystywanie, nakłanianie lub rekomendacje do wykorzystania informacji poufnych, manipulacje na rynku finansowym.
Kara za dokonanie tych czynów będzie wynosić 4 lata pozbawienia wolności.
More rigorous sanctions will be introduced for activities such
as abuse of or inciting or recommending use of confidential
information, and manipulation on the financial market. Such
activities will be punishable with 4 years’ imprisonment.
Nieco niższa kara, bo 2 lata pozbawienia wolności zostanie
wprowadzona za bezprawne ujawnienie informacji poufnych.
A slightly more lenient penalty – 2 years’ imprisonment – will
be introduced in the case of illicit disclosure of confidential
information.
Powyższe zmiany są uzasadnione potrzebom nadużyć na
rynku kapitałowym oraz wyeliminowania przypadków nieuprawnionego wykorzystywania informacji, co ma się przełożyć, przynajmniej w założeniu, na zwiększenie zaufanie inwestorów nie tylko do instytucji finansowych, ale również do samego rynku finansowego, jako całości.
The reasons given for these changes are the malpractice on
the capital market and the need to eliminate cases of unauthorised use of information. This is expected to translate, at
least in theory, into greater trust on the part of investors not
only in financial institutions but also in the financial market as
a whole.
Wspólnik nie może podważyć uchwały spółki
A shareholder is not entitled to challenge a company
resolution
Sąd Najwyższy orzekł, że mniejszościowy wspólnik nie może
zaskarżyć uchwały zgromadzenia wspólników, nawet jeśli nie
został o tym zgromadzeniu powiadomiony oraz, gdy naruszono zasadę tajności głosowania.
The Supreme Court has ruled that a minority shareholder
cannot challenge resolutions adopted by the shareholders'
meeting even if he or she was not notified of the meeting and
if the rule that the ballot must be secret is not observed.
Kodeks spółek handlowych przewiduje, że wspólnik, który nie
był obecny na zgromadzeniu wspólników może zaskarżyć
uchwałę spółki, „w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad”.
According to the Code of Commercial Companies and Partnerships, a shareholder who was absent at a shareholders'
meeting may challenge a company resolution “if the shareholders' meeting was not properly convened or if a resolution
is adopted concerning a matter which is not on the agenda.”
NEWSLETTER No 5
2016
Legal news
Zarówno sąd I, jak i II instancji odrzucił argumenty powoda,
jako że, nawet w przypadku wadliwego zawiadomienia mniejszościowego wspólnika, nie wpłynęło to na treść uchwały.
Sąd Najwyższy podtrzymał to stanowisko, argumentując, że
pokrzywdzenie mniejszościowego wspólnika musi opierać się
na podstawach czysto materialnoprawnych. Natomiast wadliwe zawiadomienie czy głosowanie jawne, zamiast tajnego, są
z kolei zarzutami formalnymi, a więc takimi które dotyczą procedury powzięcia uchwały, a nie samej jej istoty. Między treścią uchwały a zawiadomieniem wspólnika o terminie zgromadzenia nie ma żadnego związku przyczynowego.
Both the court of the first and the second instance rejected
the plaintiff’s case, saying that even if a minority shareholder
is not properly notified of the meeting, this has no bearing on
the wording of the resolution. The Supreme Court upheld the
decision, arguing that a grievance raised by a minority shareholder must be based on purely substantive grounds, while
failure to follow proper procedure when the meeting is convened or observe secrecy in a ballot are in fact formal objections and as such they concern the procedure of adopting a
resolution, and not the essence of a resolution. There is no
cause-effect relationship between the wording of a resolution
and notifying a shareholder of a scheduled meeting.
Rezygnacja członka zarządu
Resignation of a management board member
Do tej pory nie było rozstrzygnięte w jaki sposób powinno
dojść do rezygnacji
członka
zarządu
spółki kapitałowej.
Kwestia ta nie była
w sposób jednoznaczny określona,
w związku z czym
uchwała Sądu Najwyższego
może
stać się pewnym
punktem odniesienia jak rozwiązać tę
kwestię.
Until recently, the issue had not been resolved of how a member of the management board of a
company
should
resign. The issue
was not explicitly
regulated, and thus
a judgment of the
Supreme
Court
may become a certain point of reference as to how the
issue should be
resolved.
Sąd Najwyższy wskazał, że, aby oświadczenie członka zarządu o rezygnacji było skuteczne powinien je złożyć przed innym członkiem zarządu lub wobec prokurenta. Sytuacją wyjątkową byłaby sytuacja, w której to rezygnujący członek zarządu jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki. W
takim przypadku rezygnacja powinna mieć formę aktu notarialnego.
The Supreme Court clarified that notice of resignation submitted by a member of the management board must be submitted to another member of the management board or a commercial proxy in order for it to be effective. In exceptional
cases, when the member of the management board who resigns is the sole shareholder of a company, the resignation
should take the form of a notarial deed.
Jak podkreślają eksperci, sposób złożenia oświadczenia o
rezygnacji ma wpływ na jego skuteczność, jak również na
termin, z którym taka rezygnacja następuje. To z kolei może
mieć wpływ na ważność umów zawartych przez spółkę czy na
odpowiedzialność rezygnującego wspólnika.
Experts have stressed that the form in which notice of resignation is submitted affects whether it is effective, and also
affects the date as of which the resignation takes effect. This
may in turn have implications for the validity of agreements
concluded by the company or the responsibility of the shareholder who resigns.
Nie do końca została rozstrzygnięta kwestia rezygnacji jedynego członka zarządu lub jedynego likwidatora spółki kapitałowej. Orzecznictwo w tej sprawie również jest niejednolite. Z
ustnego uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego wynika, że
rezygnacja jest skuteczna z chwilą przekazania jej pod adres
spółki.
There is another issue which still remains unresolved, namely
the resignation of the sole member of the management board
or the sole receiver of a company. This issue is not addressed
in a consistent manner in case law. An oral statement of
grounds for a judgment of the Supreme Court indicates that a
resignation is effective once it is sent to the company’s address.
NEWSLETTER No 5
2016
Legal news
Niestety jeszcze więcej wątpliwości w rozstrzygnięciu tej kwestii wprowadza kolejna uchwała Sądu Najwyższego, która
mówi, że oświadczenie o rezygnacji złożone przez jedynego
członka zarządu lub likwidatora spółki kapitałowej nie jest
skuteczne, gdy zostało złożone przed jedynym wspólnikiem
takiej spółki lub gdy nie uzyskało zgody większości wspólników. Taka kolej rzeczy może spowodować, że jedyni członkowie zarządu lub likwidatorzy mogą stać się „zakładnikami
spółek” i być zmuszeni do pełnienia swoich funkcji dożywotnio. Taka sytuacja jest sprzeczna z faktem, że oświadczenie
rezygnacji jest oświadczeniem jednostronnym i nie wymaga
zgody wspólnika. Powyższa patowa sytuacja powinna zostać
rozwiązana przy publikacji uzasadnienia tej uchwały Sądu
Najwyższego.
Unfortunately, the issue has become even more convoluted
after another judgment of the Supreme Court, which stipulated that notice of resignation served by the sole member of
the management board or the receiver of a company is ineffective if it is submitted to the sole shareholder of the company or if it is not approved by the majority of shareholders.
As a result, the sole member of the management board or the
sole receiver may become “the company’s hostage” and be
forced to perform his or her function for life. This is inconsistent with the fact that notice of resignation is a unilateral statement which does not require a shareholder’s approval. This
stalemate should be resolved when the statement of grounds
for the judgment of the Supreme Court is published.
Projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele
Bill restricting trade on Sundays
Przedstawiciele związków zawodowych, jak również organizacji pracodawców, pracowników oraz organizacji pozarządowych weszli w skład komitetu inicjatywy ustawodawczej, która
opracowała projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele.
Representatives of trade unions and organisations of employers, employees and non-governmental organisations have
joined the legislative initiative committee which has proposed
legislation restricting trade on Sundays.
Projekt zakłada zakaz handlu oraz wykonywania innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych w niedziele,
jak również ograniczenie do godz. 14 w Wigilię i Wielką Sobotę.
According to the bill, trade and other sales activities would be
prohibited in retail outlets on Sundays as well as after 2 p.m.
on Christmas Eve and Easter Saturday.
Projekt ustawy przewiduje jednak wiele wyjątków. Z powyższych ograniczeń wyłączone byłby m. in.: apteki, stacje benzynowe (nieprzekraczające 150m 2), sklepy, w których czynności sprzedażowe wykonywane są wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą,
punkty handlowe zlokalizowane w obiektach obsługi pasażerów (dworce, lotniska), jak również w hotelach czy placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan
zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń
zdrowotnych. Ograniczenia nie obowiązywałyby także w strefach wolnocłowych oraz gminach mających status uzdrowiska, choć pojawiłyby się tutaj ograniczenia co do powierzchni
takich punktów handlowych.
However, the bill provides for a number of exceptions. The
restrictions would not apply for instance to pharmacies, petrol
stations (up to 150m 2), shops in which all sales activities are
performed only by somebody running their own business, retail outlets situated in passenger service facilities (railway stations, airports), and in hotels or healthcare centres intended
for patients whose state of health requires that healthcare be
provided on a twenty-four hour basis or all day. In addition,
the ban would not apply in duty-free zones and in municipalities which have health resort status; however, in these cases
there would be certain restrictions regarding the surface area
of such retail outlets.
Na tym etapie prac nie są znane dokładne sankcje za nieprzestrzeganie zakazu.
Precise sanctions for non-compliance with these restrictions
are not known at this stage.
„Pakiet paliwowy” w Kancelarii Premier
“Fuel package” in the Chancellery of the Prime Minister
Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został przesłany tzw.
„pakiet paliwowy”, czyli pakiet projektów ustaw, które mają za
zadanie wyeliminowanie i ograniczenie niepożądanych działań na rynku paliw płynnych.
The Chancellery of the Prime Minister has received a socalled “fuel package” comprising bills intended to eliminate
and restrict undesirable activities on the liquid fuel market.
Z projektem takiego pakietu wystąpiło ministerstwo finansów.
Na pakiet składają się następujące ustawy: ustawa o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym, ustawa o podatku od towarów
i usług oraz ustawa – Prawo Energetyczne.
The concept of the package originated in the Ministry of Finance. The package comprises the following acts of law: the
Act Amending the Excise Duty Act, the Value Added Tax Act,
and the Energy Law Act.
NEWSLETTER No 5
2016
Legal news
Celem pakietu jest m. in.: zapobieżenie występowania
oszustw w zakresie podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym
obrocie paliwowym, co ma przełożyć się na zwiększenie dochodów do budżetu państwa z tego sektora. Projekt przewiduje uszczelnienie systemu poboru podatku VAT oraz systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi na poziomie
międzynarodowym.
The purpose of the package is, among others, to prevent VAT
tax fraud in intercommunity fuel trade, which is expected to
increase the state budget’s revenue from that sector. The
draft provides for a tightening up of the VAT collection system
and the system of licensing trade in liquid fuels at the international level.
Obecnie szara strefa obrotu paliwami przynosi roczne straty
na poziomie 2,5 mld zł. Planowane wejście w życie ustaw to
III kwartał br.
At present, trading in fuel in the shadow economy causes an
annual loss of PLN 2.5 billion.
The legislation is expected to be enacted in the 3rd quarter of
this year.
Mienie zlikwidowanej spółki dla wspólników
Property of a liquidated partnership for the partners
Sąd Administracyjny orzekł, że mienie zlikwidowanej (po
przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym oraz skreśleniu z rejestru przedsiębiorców) spółki jawnej w postaci przysługujących jej wierzytelności pieniężnych przypada jej wspólnikom.
The Administrative Court has stated that the property of a liquidated registered partnership (after the liquidation proceedings have been completed, and the partnership has been deleted from the register of entrepreneurs) in the form of outstanding cash receivables belongs to the partners.
Kwestia tego, co dzieje się w przypadku, gdy po wykreśleniu
spółki z rejestru pozostaje jakiś majątek nie została w prawie
określona. W związku z tym, należałoby stosować rozwiązania w drodze analogii.
The issue of what should happen to the property left after a
partnership is deleted from the register has not been regulated by the law. Therefore, the issue should be resolved by
way of analogy.
W orzecznictwie istniały trzy wyjścia z powyższej sytuacji:
Case law provides for three possible solutions:
1.zakłada się, że po likwidacji spółki, pozostały majątek przypada następcom prawnym;
1.it is assumed that the property left after the liquidation of a
partnership belongs to the legal successors;
2.należałoby przeprowadzić postępowanie likwidacyjneuzupełniające, powołanie likwidatora lub wznowienie postępowania likwidacyjnego;
2.complementary liquidation proceedings are needed, a receiver has to be appointed, or liquidation proceedings resumed;
3.analogiczne zastosowanie przepisów z kodeksu postępowania cywilnego dotyczących ustanowienia kuratora spadku.
3.the provisions of the Code of Civil Procedure applicable to
the appointment of the administrator of the estate should be
applied by analogy.
NEWSLETTER No 5
2016
Sąd Apelacyjny odniósł się do
pierwszej koncepcji, wskazując,
że pozostawiony majątek spółki
jawnej przypada jej wspólnikom.
Spółka po wykreśleniu z rejestru
nie jest już więcej bytem prawnym, a więc nie jest podmiotem
praw i obowiązków, a więc nie
może przejąć pozostawionego
majątku, który z kolei nie może
pozostać niczyj. Wyjściem z takiej
sytuacji było właśnie umożliwienie
przejęcia takiego majątku przez
wspólników spółki.
The Court of Appeals has commented on the first concept, pointing out that the remaining property
of a registered partnership belongs to the partners. Having been
deleted from the register, the partnership ceases to be a legal entity
and thus is no longer subject to
any rights and obligations. Consequently, it may not take over the
remaining property, and that property has to belong to somebody.
The situation may be resolved by
allowing the partners to take over
the partnership’s property.
Analogicznie powyższe rozwiązanie stosuje się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
By analogy, this solution applies
to limited liability companies.
RESPONSIBLE TEAM
Marcin Milczarek, partner
[email protected]
Piotr Pruś, partner
[email protected]
Maciej Loroff, assistant
[email protected]
Proszę kierować do nas pytania dotyczące
zagadnień poruszonych w tym wydaniu.
Please do not hesitate to ask us questions
related to matters raised in this issue.
NEWSLETTER No 5
ECOVIS Milczarek i Wspólnicy
Kancelaria Prawna Spółka
Komandytowa
ul. Belwederska 9A / 5
00-761 Warszawa
Tel. + 48 22 400 19 02
Fax: + 48 22 404 32 64
E-mail:
[email protected]
website:
www.ecovis.com.
2016
Czym jest ECOVIS?
What is ECOVIS?
● 18. co do wielkości sieć doradcza
na świecie według wartości obrotu
● 18th largest professional network in
the world by combined fee income
● 262 biura w 50 krajach na całym
świecie
● 262 offices in 50 countries
worldwide
● ponad 4,600 pracowników
● more than 4,600 in staff
● 657 partnerów włącznie ze
stowarzyszonymi wspólnikami
amerykańskimi
● 657 USP incl. US cooperation
partner
● 359,7milionów USD – łączna
wartość obrotu firm tworzących sieć,
oraz 28 % wzrost w stosunku do
poprzedniego roku.
● 359,7,7 USD Million – the combined
fee income of independent member
firms, a 28 % year-on-year increase.
ECOVIS International doradcy podatkowi księgowi audytorzy
prawnicy w:
ECOVIS International tax advisors accountants auditors
lawyers in:
Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, w Bułgarii, Brazylii, Chinach,
Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii,
Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hong Kongu, Indiach, Indonezji, Irlandii, Izraelu, Japonii, Katarze, Korei Płd., Liechtensteinie,
na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Macedonii, Malezji, na
Malcie, w Meksyku, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Singapurze, na Słowacji, w
Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Tajwanie, w Tunezji, Turcji, na
Ukrainie, w Urugwaju, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA
(zrzeszone firmy), na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Wietnamie
oraz we Włoszech.
Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Brazil, China,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary,
India, Indonesia, Republic of Ireland, Italy, Israel, Japan, Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New
Zealand, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia,
Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa,
Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tunisia, Turkey, Ukraine,
United Arab Emirates, Uruguay, USA (associated partners) and
Vietnam
Copyright by
ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k.