Skuteczne odzyskiwanie należności

Komentarze

Transkrypt

Skuteczne odzyskiwanie należności
Skuteczne
odzyskiwanie należności
Jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem
i skuteczna windykacja za pomocą EPU –
elektronicznego postępowania upominawczego
KATOWICE
12 lutego 2013
Centrum Europrofes
ul. Stawowa 10
godz. 9.00 – 16.00
W dobie kryzysu coraz więcej przedsiębiorców szuka oszczędności w kieszeni swoich
kontrahentów, nie płacąc w terminie. Ponad 10% faktur regulowanych jest z
opóźnieniem przekraczającym 90 dni!
Odpowiednia wiedza i działania profilaktyczne mogą zapobiegać powstawaniu
i narastaniu przeterminowanych należności oraz zminimalizować ryzyko związane
z niewypłacalnością partnerów biznesowych.
Szczególnie polecamy następujące
Ogólny plan seminarium:
zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:
• Przygotowanie do rozmowy z dłużnikiem
• Procedura Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU) krok po kroku
• Przegląd procedur windykacyjnych
Blok I
I. Nowa Generacja Dłużnika -wprowadzenie
a. Klasyfikacja dłużników
b. Dłużnik - mechanizm powstawania długu
c. O co walczymy ?
II. Windykacja z perspektywy dłużnika – typowe
zachowania
Blok II
III. Zasady rozmów z dłużnikami
IV. Błędy w rozmowie windykacyjnej
V.
Windykacja należności na etapie polubownym postępowanie wobec dłużnika
a.
Pierwszy Kontakt
b.
Rozmowa windykacyjna w fazie negocjacji
c.
Sankcja – czym jest i jak ją skutecznie zapowiedzieć
VI. Świadome bądź nieświadome manipulacje czyli jak
skutecznie bronić się przed manipulacjami
Blok III
VII. Instytucja Komornika – elementy istotne dla
wierzyciela
VIII. Możliwość zwiększenia skuteczności postępowania
egzekucyjnego
Blok IV
Elektroniczne postępowanie upominawcze - cele i założenia
IX.
Prawne podstawy funkcjonowania E-Sądu
X.
Elektroniczne postępowanie upominawcze –
pierwsze kroki
a.
Założenie konta-krok po kroku
b.
Podpis elektroniczny – wydanie certyfikatu
XI.
Składamy pozew w e-sądzie- wypełnienie formularza
pozwu
a. definicja powodów,
b. informacja o reprezentacji,
c. definicja pozwanych,
d. definicja dowodów - dokumentów świadczących o
istnieniu zobowiązania,
e. definiowanie roszczeń
XII. Jak pisać uzasadnienie pozwu
XIII. Egzekucja w ramach elektronicznego postępowania
XIV. Wniosek o wszczęcie Egzekucji
Uczestnicy: Szkolenie skierowane jest głównie dla
pracowników działów finansowych i księgowych, a
także dla pracowników działów windykacji. Ze szkolenia skorzystają wszyscy, którzy na co dzień zajmują
się umowami oraz rozliczeniami z kontrahentami.
Korzyści: Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie
kroki pomogą w skutecznym odzyskaniu należności,
poznają korzyści związane z procedurą e-sądu oraz
nauczą się z niej korzystać jak krok po kroku. W
czasie warsztatów znajdą się odpowiedzi na
najważniejsze pytania – między innymi o to kiedy
należy zacząć zbierać informacje o dłużniku, jakie
elementy majątku należy znaleźć, aby zwiększyć
szansę na odzyskanie należności oraz co można
zrobić, gdy egzekucja będzie nieskuteczna.
Cena szkolenia: 599 zł netto, obejmuje udział
w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych,
poczęstunki, lunch oraz certyfikat uczestnictwa.
Wykładowca: Jacek Ptaszyński
od 2005 r. Prezes Zarządu jednej z większych ogólnopolskich instytucji finansowych, twórca i założyciel
sieci sprzedaży zewnętrznej dla jednego z wiodących
banków w Polsce. Trener i konsultant specjalizujący
się w strategicznych aspektach sprzedaży bezpośredniej i windykacji należności. Brał udział w realizacji
wielu projektów m.in. twórca systemu franszyzowego encoretravel. Pracę trenera traktuje jako płaszczyznę, na której zachodzi proces rozwoju osobistego i zawodowego osób szkolonych, jak i samego
trenera. Zapalony miłośnik sportów wodnych .
EXPLANATOR ul. Podchorążych 33 60-143 Poznań tel. (61) 855 01 12 fax (61) 855 00 78 [email protected]
NIP 778-115-70-12 REGON 634548840 Nr konta 24 1240 1763 1111 0010 2233 2038 www.explanator.pl
Umowa
zgłoszenie uczestnictwa
Czytelnie wypełnione
zgłoszenie prosimy
przesłać faksem na nr:
(61) 855 00 78
Skuteczne odzyskiwanie należności
Niniejszym zgłaszamy udział
następujących osób w szkoleniu:
Ochrona przed nieuczciwym kontrahentem
i skuteczna windykacja za pomocą EPU –
elektronicznego postępowania upominawczego
Katowice – 12 lutego 2013
1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……………………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Branża ………………………………………………….. Liczba zatrudnionych: do 20 do 50 pow.50 Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Informacje
dodatkowe:
Rabaty: 5% przy zgłoszeniu
2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
Po przesłaniu niniejszego
zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia,
szczegóły organizacyjne oraz
fakturę pro-forma. Faktura
VAT zostanie wystawiona po
dokonaniu płatności.
Niedokonanie wpłaty nie jest
rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać
można wyłącznie w formie
pisemnej najpóźniej w
terminie 5 dni roboczych
przed terminem szkolenia.
Koszty udziału w szkoleniu
dla 1 osoby: 599 zł netto
Niedotrzymanie powyższych
warunków skutkuje
obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału.
Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia.
Zmiana może nastąpić na co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku
odwołania szkolenia Explanator
dokona zwrotu wpłaconych
kosztów uczestnictwa w
terminie 5 dni roboczych.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach
marketingowych dla firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz z
ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
WEB01/13
Podpis zamawiającego
Miejscowość
Data
Pieczęć firmowa