MULTIMERT CYFROWY

Komentarze

Transkrypt

MULTIMERT CYFROWY
MULTIMERT CYFROWY
AteX UT - 93
INSTRUKCJA OBSŁUGI
!
1
1. Wstęp
Prezentowany multimetr cyfrowy UT-93 stanowi szczególny przykład dla grupy przyrządów
pomiarowych serii GREEN METER przyjaznych dla środowiska naturalnego. Posiada cechę
wyróżniającą go z dotychczas znanych rozwiązań i technologii w zakresie źródeł zasilania tzn.
nie posiada baterii lub akumulatora. Wbudowany przetwornik sieciowy dostarcza energii . która
magazynowana jest w bloku wewnętrznego kondensatora lub uzupełniana z ogniwa słonecznego,
co umożliwia wielogodzinną pracę multimetru. Nowa generacja tych multimetrów otwiera
szerokie horyzonty przyszłych zastosowań techniki pomiarowej w fabrykach, laboratoriach
i gospodarstwach domowych.
1.
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.
1. l
1. 2
1.3
1.4
1.5
Nie używać w przypadku gdy obudowa przyrządu jest otwarta lub niekompletna,
Upewnij się za każdym razem czy ustawiłeś właściwy zakres pomiarowy,
Zawsze sprawdzaj stan izolacji przewodów pomiarowych i obudowy multimetru.
Przewody pomiarowe łączyć zawsze zgodnie z kolorem gniazd pomiarowych.
Nie dokonywać pomiarów elektrycznych dla wartości przekraczających
wybrany zakres pomiarowy.
W czasie trwania pomiaru napięcia lub prądu nie zmieniać położenia przełącznika
zakresów. Grozi to uszkodzeniem przyrządu,
Przy wymianie bezpiecznika stosować wyłącznie bezpieczniki o zalecanej wartości
znamionowej. Zabrania się naprawy bądź bocznikowania gniazda bezpiecznikowego,
Aby nie doprowadzić do przeciążenia przyrządu i uniknąć porażenia nie dokonywać
pomiarów gdy różnica potencjałów między gniazdem pomiarowym COM, a
uziemieniem przekracza 500V RS.
Zachować szczególną ostrożność przy pracy z przyrządem dla napięć powyżej 24V.
Dla zachowania pewności i dokładności pomiaru niezwłocznie wymienić
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
baterię po ukazaniu się na wyświetlaczu symbolu
.
Pamiętać o wyłączeniu multimetru po zakończeniu pomiarów oraz wyjąć
baterię z multimetru w przypadku długiego czasu składowania.
Nie używać przyrządu w warunkach dużej wilgotności powietrza.
Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania nie dokonywać zmian w obwodach
elektrycznych multimetru.
Maksymalna ostrożność i przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną eksploatację
przyrządu. Błędne używanie może grozić porażeniem prądem elektrycznym.
2
Miernik może być stosowany do następujących pomiarów :
¾
¾
¾
¾
¾
napięcia stałego (DCV) i przemiennego (ACV);
prądu stałego (DCA) i przemiennego (ACA);
rezystancji, badania ciągłości obwodu elektrycznego;
sprawdzania diod półprzewodnikowych;
częstotliwości
2. SPECYFIKACJA.
Maksymalny odczyt
3260 (3½ cyfry) z automatycznym wskazaniem polaryzacji
Błąd pomiaru
+/- 0,8%
Ekran
wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD).
Zmiana zakresów
ręczna lub automatyczna
Metoda pomiaru
przetwornik A/C z podwójnym całkowaniem.
Przekroczenie zakresu pomiarowego
" O.L " na wyświetlaczu.
Szybkość odczytu
2 odczyty / sekundę.
Wskaźnik niskiego stanu zasilania
symbol „
Temperatura pracy
0°C do +40°C, przy wilgotności < 75 %
Temperatura składowania
-10°C do +50°C, przy wilgotności < 80 %
Zasilanie
ogniwo słoneczne, wew. kondensator
Wymiary
szer.: 83mm; dług.: 178mm; wys.: 34mm
Ciężar
240 g
Wypozażenie dodatkowe
instrukcja obsługi, przewody pomiarowe
" na wyświetlaczu
Pełna ochrona przed przeciążeniem dla wszystkich zakresów pomiarowych
3
4. OBSŁUGA
4
Dokładność: ± (Xl% wartości wskazanej + X2 cyfr, działek elementarnych). Dokładność
gwarantowana dla temperatury pracy 23% ±5°C i wilgotności względnej powietrza mniejszej
od 75%.
Funkcja
napięcie
stale DCV
Zmiana
zakresów
reczn/auto
napięcie
zmienne
ACV
reczn/auto
prąd stały
DCA
reczn/auto
ręczn/auto
20A
prąd
zmienny
ACA
ręczna
reczn/auto
20A
ręczna
rcczn/auto
Rezystancja Ω ręczn/auto
Test diody
Zakres
Rozdzielczość
326mV
3.26V
32.6V
326 V
1000V
3.26V
32,6V
326V
750V
0326mA
3,26mA
32,6mA
326mA
20A
0,326mA
3.26mA
32.6mA
326mA
20A
326Ω
3.26KΩ
32,6KΩ
326KΩ
3,26MΩ
32,6MΩ
100µV
1mV
10mV
100mV
1V
1mV
10mV
0,1V
1V
0,1µA
1µA
10µA
100µA
10mA
0,1µA
1µA
10µA
100µA
10mA
0,1Ω
1Ω
10Ω
100Ω
1KΩ
10KΩ
1mV
ręczna
Test ciągłości
obwodu
Pomiar
ręczn/auto
częstotliwości
Automatyczny
wyłącznik
Błąd
pomiaru
±(0.8% +3)
±(0.8%+1)
Zabezpieczenie
230 Vrms
1000 VDC
750 VAC
±(1.0% +5)
±(1.2% + 5)
±(1.0% +2)
1000 VDC
750 VAC
Impedancja
wejściowa
>10MΩ
40 ~ 400 Hz
Bezpiecznik
0,3 A 25 OV
±(1.2% +3)
±(1.5% +5)
±(1.5% + 2)
20 A 25 OV
czas< 15s
40 - 400Hz
± (2.0% + 5)
Bezpiecznik
0,3 A 250 V
±(2.5% + 5)
±(1.2% -2)
20A 25 OV
230 Vrms
czas < 1 5s
napięcie na
końcówkach
pomiarowych
0,7 V
± (2% + 2)
± (3% + 5)
230 Vrms
230 Vrms
± (3% + 5)
5
Impedancja
wejściowa
>10MΩ
±(1.0% +3)
0,1Ω
3kHz3MHz
Uwagi
230 Vrms
napięcie
pomiaru 3V
Sygnał
akustyczny
< 100Ω
czułość 0,4
Yrms
aktywny po 10
min.
5. EKSPLOATACJA
Jeżeli po włączeniu multimetru przyciskiem 8 na ekranie wyświetlany jest symbol
lub ekran pozostaje ciemny oznacza to. że należy uruchomić w multimetrze opcję ładowania
wewnętrznej pojemności . Należy zwrócić szczególną uwagę czy napięcie doprowadzone
do gniazd multimetru nie przekracza wybranego zakresu napięcia ładowania. Ponadto należy
przed podaniem prądu ładowania dokonać wyboru właściwej pozycji przełącznika zakresów
CHARGE tzn. dla napięcia sieciowego ~220V wybrać pozycję MAX 230 VAC a dla niskiego
napięcia pozycję AC DC 9-12V. Po włączeniu multimetru przez okres kilku sekund
wyświetlane są wszystkie znaki, a następnie krótki sygnał akustyczny. Informuje on
o gotowości przyrządu do wykonywania pomiarów.
5.1 Ładowanie wewnętrznego kondensatora o dużej pojemności stanowiącego źródło
zasilania dla multimetru.
5.1.1 Wykorzystanie energetycznego gniazda sieciowego 220V~.
a) ustawić przełącznik zakresów w pozycji CHARGE 230 VAC MAX
b) połączyć czarny przewód pomiarowy z gniazdem 5 COM a czerwony przewód z
gniazdem pomiarowym 4 V/ Ω.
c) przyłączyć końcówki przewodów pomiarowych do gniazda 220V~ tym samym
rozpoczynając proces ładowania
d) ładowanie jest zakończone w chwili gdy ujemna wartość napięcia przedstawiana na
wyświetlaczu osiągnie poziom bliski -6V.
5.1.2 Wykorzystanie napięcia stałego lub zmiennego 12V.
a) ustawić przełącznik zakresów w pozycji CHARGE AC, DC 9-12V
b) połączyć czarny przewód pomiarowy z gniazdem 5 COM a czerwony przewód z
gniazdem pomiarowym 4 V/ Ω.
c) przyłączyć końcówki przewodów pomiarowych do źródła 9-12V tym samym
rozpoczynając proces ładowania
d) ładowanie jest zakończone w chwili gdy ujemna wartość napięcia przedstawiana na
wyświetlaczu osiągnie poziom bliski -6V.
5.1.3 Wybór jednej z dwóch metod ładowania wewnętrznej pojemności jest dowolny. Po
zakończeniu procesu ładowania ok. 5 minut przyrząd jest gotowy do jednogodzinnej
pracy ciągłej.
5.1.4 Jeżeli nie jest możliwy dostęp do wcześniej opisanych źródeł energii elektrycznej
wykorzystuje się ogniwo słoneczne do regeneracji ładunku elektrycznego
gromadzonego na wewnętrznej pojemności w konsekwencji stanowiący źródło zasilania
multimetrów serii GREEN.
Uwaga:
Unikać eksponowania multimetru w warunkach ostrego promieniowania słonecznego.
6
5.2 Pomiar napięć
5.2.l Podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda 5 COM a czerwony do gniazda
pomiarowego 4 V/Ω.
5.2.2 Ustawić przełącznik zakresów w pozycji „V
AUTO „
5.2.3 Połączyć przewody pomiarowe z punktami mierzonego obwodu.
5.2.4 Na wyświetlaczu ukaże się wartość mierzonego napięcia i polaryzacja w odniesieniu do
czerwonego przewodu pomiarowego. Używając przycisku 9 (RANGE) uruchamiamy tryb
ręcznej zmiany zakresów, a kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę
dokładności o jedno miejsce znaczące (np.: 0,01; 0,1)
Uwaga:
Nigdy nie przekraczać dopuszczalnej wartości mierzonej tzn. 1000V.
5.3 Pomiar natężenia prądu
5.3.1 Podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda 5 COM. Jeżeli natężenie mierzonego
prądu nie przekracza 300mA czarny przewód pomiarowy łączymy z gniazdem 7 ( mA ).
Natomiast jeżeli natężenie prądu mierzonego jest w przedziale 300mA do 20A, czarny
przewód pomiarowy łączymy z gniazdem 6 ( 20 A ).
5.3.2 W zależności od wielkości mierzonego prądu ustawić przełącznik zakresów w jednej z
pozycji: µA , mA , 20A , a przyciskiem trybu pracy 10 (
), wybrać
rodzaj prądu stałego
lub zmiennego.
5.3.3 Doprowadzić przewody pomiarowe do punktów mierzonego obwodu. Na wyświetlaczu
odczytamy wartość i polaryzację natężenia mierzonego prądu w odniesieniu do
czerwonego przewodu pomiarowego. Używając przycisku 9 (RANGĘ) uruchamiamy
tryb ręcznej zmiany zakresów a kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę
dokładności o jedno miejsce znaczące (np. 0,01; 0,1 )
Uwaga:
a)
Jeżeli nie znamy poziomu natężenia mierzonego prądu przeprowadzanie pomiarów
rozpoczynamy zawsze na zakresie maksymalnym (20A).
b)
W przypadku gdy wartość prądu mierzonego przekroczy maksimum wybranego zakresu
pomiarowego zadziała odpowiedni bezpiecznik topikowy. Dla zakresu mA będzie to
bezpiecznik 300mA (5x20mm) a dla zakresu 20A bezpiecznik o wartości znamionowej
20A (6x30mm). W takim przypadku należy dokonać wymiany bezpiecznika na
identyczny !!!. Czas pomiaru natężenia prądu na zakresie 20A nie może przekraczać 15
sekund.
5. 4 Pomiar rezystancji (oporności)
5.4.1 Połączyć czarny przewód pomiarowy z gniazdem 5 COM, a czerwony z gniazdem 4
V/Ω.
5.4.2 Ustawić przełącznik zakresów w pozycji „ Ω „ .
5.4.3 Przyłączyć przewody pomiarowe do zacisków mierzonej rezystancji po czym na
wyświetlaczu odczytać jej wartość. Polaryzacja przyrządu przyporządkowuje „ + "
omomierza do czerwonego przewodu pomiarowego. Używając przycisku
9 (RANGE - H) uruchamiamy tryb ręcznej zmiany zakresów omomierza. Jeżeli na
wyświetlaczu pojawi się symbol „ O.L " to należy zmienić zakres pomiarowy omomierza
na wyższy. Aby powrócić do opcji automatycznej zmiany zakresów należy nacisnąć i
przytrzymać ok. 2 sekund przycisk 9 (RANGĘ - H).
Uwaga:
Zawsze sprawdzaj czy na zaciskach mierzonej rezystancji nie występuje napięcie elektryczne.
7
5.5 Pomiar częstotliwości
5.5.1 Podłączyć czarny przewód pomiarowy z gniazdem 5 COM a czerwony z gniazdem
pomiarowym 4 V/Ω.
5.5.2 Ustawić przełącznik zakresów 3 w pozycji do pomiaru częstotliwości ( Hz ).
5.5.3 Połączyć przewody pomiarowe z punktami mierzonego obwodu. Na wyświetlaczu
odczytać wartość zmierzonej częstotliwości.
5.6 Sprawdzanie ciągłości obwodu i test diod półprzewodnikowych.
5.6.1 Podłączyć czarny przewód pomiarowy z gniazdem 5 COM a czerwony z gniazdem
pomiarowym 4 V/Ω.
5.6.2 Ustawić przełącznik zakresów w pozycji (
). Naciskając przełącznik trybu
pracy 10 dokonać wyboru czy testujemy diodę półprzewodnikową (
) czy
prowadzimy badanie ciągłości obwodu (
) z aktywną sygnalizacją akustyczną w
przypadku zwarcia. Symbole w nawiasach wyświetlane są na ekranie multimetru.
5.6.3 Podłączyć przewody do mierzonego obwodu. Na wyświetlaczu odczytujemy wartość
spadku napięcia w (mV) na złączu przewodzącej diody.
5.6.4 Jeżeli wartość mierzonej rezystancji nie przekracza 20Ω emitowany jest sygnał
akustyczny .
Uwaga:
Nigdy nie dokonywać pomiarów pojemności bez uprzedniego rozładowania. Grozi to
uszkodzeniem przyrządu pomiarowego.
5.7 Automatyczny wyłącznik zasilania.
Jeżeli nie dokonujemy pomiaru lub nie zmieniamy położenia przełącznika zakresów przez
okres 10 minut zadziała automatyczny wyłącznik zasilania przyrządu. Natomiast
aktywne opcje pamięci odczytu lub ręcznej zmiany zakresu ( przełączniki 8 lub 9 )
blokują działanie automatycznego wyłącznika zasilania.
8