PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W sprawie

Komentarze

Transkrypt

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W sprawie
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA
W sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje
niepełnosprawnych dzieci.
Na podstawie art.7ust 1.pkt 6 oraz art. 18. ust.1 z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001, Nr 142, poz 1591- tekst jednolity z pozn. Zm. art. 7. pkt 5, art. 17 ust 2 pkt. 4
oraz art. 110 ust 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (DZ.U. Nr 64, poz
593) uchwala się, co następuje
§1.1. Wprowadza się samorządowy dodatek, zwany dalej dodatkiem, w wysokości 150 zł
miesięcznie na każde niepełnosprawne dziecko
2. Dodatek wypłaca się osobom sprawującym osobistą opiekę nad co najmniej dwojgiem
dzieci, które są uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego lub mają orzeczony umiarkowany lub
znaczny stopień niepełnosprawności, a dochód rodziny nie przekracza 150% dochodu
określonego zgodnie z art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. Dodatek podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim
4. Dodatek nie przysługuje, jeśli dziecko
-ukończyło 18 lat
-przebywa w całodziennym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce
zapewniającej opiekę co najmniej 5 dni w tygodniu
5. Przez dzieci, o których mowa w ust 1, należy rozumieć dzieci własne, przysposobienie lub
przebywające w rodzinie zastępczej
§2.1. Dodatek przyznaje na wniosek osób, o których mowa w 1, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, począwszy od m-ca kalendarzowego, w którym
złożono wniosek wraz z niezbędną dokumentacja
2. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku powinna być poprzedzona
przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego
3. Do postępowania w sprawie przyznania dodatku należy stosować odpowiednio przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004.
Prezydent Miasta Zielona Góra

Podobne dokumenty