deklaracja zaangażowania w działania służące walce z cukrzycą

Komentarze

Transkrypt

deklaracja zaangażowania w działania służące walce z cukrzycą
DEKLARACJA ZAANGAŻOWANIA W DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WALCE Z
CUKRZYCĄ
IMPACT diabetes: the Initiative to Mobilize Parliamentarians to Act to
Prevent, Care and Treat diabetes
DEKLARUJĘ WSPIERAĆ DZIAŁANIA SŁUŻĄCE PROMOWANIU PROFILAKTYKI
I WYKRYWANIA CUKRZYCY, LECZENIA OSÓB CIERPIĄCYCH NA CUKRZYCĘ I OPIEKI NAD
NIMI POPRZEZ:
DZIAŁANIE NA RZECZ INICJOWANIA DEBATY PUBLICZNEJ MIĘDZY PACJENTAMI,
OPIEKUNAMI, ZRZESZENIAMI KONSUMENTÓW, ŚWIADCZENIODAWCAMI
I PŁATNIKAMI, KTÓREJ CELEM BĘDZIE POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH NA
CUKRZYCĘ ORAZ OSÓB NARAŻONYCH NA RYZYKO ZACHOROWANIA NA TĘ
CHOROBĘ, ANGAŻUJĄC SIĘ W OTWARTY DIALOG MIĘDZY RÓŻNORODNYMI
INTERESARIUSZAMI
WSPIERANIE KRAJOWYCH ORGANIZACJI DIABETOLOGICZNYCH ORAZ
PODEJMOWANIE NA SZCZEBLU KRAJOWYM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
OPRACOWANIE, WDROŻENIE, MONITOROWANIE LUB OCENIANIE NARODOWYCH
PLANÓW ORAZ STRATEGII ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CUKRZYCY
WSPIERANIE KRAJOWYCH INICJATYW ZMIERZAJĄCYCH DO ZAPEWNIENIA
SPRAWIEDLIWEGO DOSTĘPU DO PROFILAKTYKI I WYSOKIEJ JAKOŚCI OPIEKI
MEDYCZNEJ DLA WSZYSTKICH OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ
DZIAŁANIE NA RZECZ POSZERZANIA WIEDZY NA TEMAT ZDROWIA
W SPOŁECZEŃSTWIE
ZWALCZANIE NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
DOTYKAJĄCYCH DIABETYKÓW ORAZ SPRZECIWIANIE SIĘ DYSKRYMINACJI W
INNYCH OBSZARACH ŻYCIA, TAKICH JAK SZKOLNICTWO, RYNEK PRACY CZY USŁUGI
PROMOWANIE WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK W DZIEDZINIE ZAPOBIEGANIA
I WYKRYWANIA CUKRZYCY
WSPIERANIE USTAWICZNEJ EDUKACJI DIABETYKÓW I ICH OPIEKUNÓW, KTÓRA
SŁUŻY SZERZENIU WIEDZY NA TEMAT WSZYSTKICH ASPEKTÓW LECZENIA
CUKRZYCY
UDZIELANIE WSPARCIA EUROPEJSKIEMU ŚRODOWISKU DIABETOLOGICZNEMU
ORAZ OSOBOM NARAŻONYM NA ZACHOROWANIE NA CUKRZYCĘ, A TAKŻE
ZACHĘCANIE EUROPARLAMENTARZYSTÓW DO PRZYSTĄPIENIA DO UNIJNEJ GRUPY
ROBOCZEJ DS. CUKRZYCY I AKTYWNEGO WSPIERANIA JEJ PRAC

Podobne dokumenty