ISIS Recover

Komentarze

Transkrypt

ISIS Recover
Centrale rekuperacyjne
ISIS Recover
§
Centrala
do monta¿u naœciennego, monta¿
pionowy
§
Wysoka
sprawnoϾ do 90%
§
WydajnoϾ
3
3
powietrza 300 m /h, 500 m /h
§
Wbudowany
manualny by-pass
§
Zintegrowana
ochrona przed zamarzaniem
§
Kompaktowe
wymiary
§
Zintegrowany
podgrzewacz
§
Filtry
p³ytowe klasy G4
§
Zintegrowany
system automatyki ze zdalnym
sterownikiem przewodowym
Centrala rekuperacyjna ISIS jest central¹ wentylacyjn¹ z odzyskiem ciep³a stosowan¹ do przekazywania ciep³a pobranego z budynku do
strumienia powietrza œwie¿ego z zewn¹trz, bez mieszania siê tych strumieni. Centrala jest szczególnie polecana do wentylowania mniejszych
apartamentów, biur czy innych pomieszczeñ. Sprawnoœæ odzysku ciep³a waha siê w zakresie od 50% do 60%.
Centrala powinna byæ montowana wewn¹trz w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +0 °C do +40 °C i wilgotnoœci wzglêdnej do
80%. Centrala zosta³a zaprojektowana do uzdatniania powietrza o temperaturze w zakresie -20°C do +40°C. Jest przeznaczona do pracy w
standardowych warunkach, do przet³aczania powietrza nie zanieczyszczonego py³ami, t³uszczami, zwi¹zkami chemicznymi czy innymi
zanieczyszczeniami. Klasa zabezpieczeñ elektrycznych kompletnego urz¹dzenia zainstalowanego w sieci kana³ów wentylacyjnych to IP 20.
Obudowa urz¹dzenia wykonana z paneli typu sandwich, w pe³ni izolowanych i pomalowanych na bia³o (RAL 9010).
Projekt systemu wentylacyjnego powinien byæ zawsze opracowany przez projektanta HVAC.
Schemat pracy
HR-A...-60
HR-A...-90
wentylator
wymiennik ciep³a
filtr
nagrzewnica elektryczna
odp³yw kondensatu
Dane techniczne
Nazwa /typ
Rodzaj
Moc grzew. Pmax
nagrzewnicy
[kW]
[kW]
U
[V]
I
[A]
vmax
[m3/h]
HR-A-03-V-G4-E-1-60
elektryczna
1,6
1,8
HR-A-05-V-G4-E-1-60
elektryczna
2,4
2,7
HR-A-03-V-G4-E-1-90
elektryczna
0,8
HR-A-05-V-G4-E-1-90
elektryczna
1,6
230
7,9
350
2570
41,2
230
11,8
550
2250
44,3
1
230
4,35
270
2795
2
230
8,4
470
2456
*orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie 3 m
1
RPM G³oœnoœæ* ochrona
[1/min] [dB(A)]
IP
Rodzaj
wymiennika
Waga
[kg]
20
krzy¿owy
39
20
krzy¿owy
55
43,7
20
przeciwpr¹dowy
42
44,1
20
przeciwpr¹dowy
61
Centrale rekuperacyjne
pstat [Pa]
Charakterystyki
pstat [Pa]
Vmax [m3/h]
Vmax [m3/h]
2
Centrale rekuperacyjne
Wartoœci mocy akustycznej Lwa [dB(A)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
HR-A-03-V-G4-E-1-60
63
125
250
500
46,3
51,1
60,5
53
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
1000
2000
4000
Ó
8000
Lwa [dB(A)]
47,9
35,4
63,6
63,7
53
72
46,5
30
Lwa wlot [dB(A)]
55,6
55,8
Lwa wylot [dB(A)]
53,1
57,5
66,2
64,4
65,3
63,3
Lwa do otoczenia [dB(A)]
39,5
50,5
58,2
56,9
54,6
52,6
18,1
29,1
36,9
35,6
33,2
31,3
62,5
Lpa [dB(A)]
Lpa do otoczenia [dB(A)]*
8,6
41,2
8000
Lwa [dB(A)]
53,7
45
66,2
67,1
60,3
74,5
46,9
31,9
25,2
*orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie 3 m
HR-A-05-V-G4-E-1-60
63
125
250
500
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
1000
2000
4000
Ó
Lwa wlot [dB(A)]
49,8
60,6
61,5
57
55,5
54,2
Lwa wylot [dB(A)]
57,7
64,7
68
67,8
64
65,7
Lwa do otoczenia [dB(A)]
41,4
53,7
59,8
61,7
58,9
53,7
20
32,3
38,3
65,7
Lpa [dB(A)]
Lpa do otoczenia [dB(A)]*
25,5
10,5
44,3
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
1000
2000
4000
8000
Lwa [dB(A)]
46,8
37,7
65
63,1
52,7
75,9
45,4
28,4
40,4
37,5
32,3
*orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie 3 m
HR-A-03-V-G4-E-1-90
63
125
250
500
50,9
54,6
61,5
57,4
Ó
Lwa wlot [dB(A)]
57,3
52,5
Lwa wylot [dB(A)]
57,2
63,7
70,7
69,7
69,7
65,6
Lwa do otoczenia [dB(A)]
47,6
55
62,1
58,3
55,4
52,2
26,3
33,7
40,8
37
34,1
30,9
65
Lpa [dB(A)]
Lpa do otoczenia [dB(A)]*
7,1
43,7
8000
Lwa [dB(A)]
46,8
40
65
61,9
55
74,7
49,1
36,4
24,2
*orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie 3 m
HR-A-05-V-G4-E-1-90
63
125
250
500
47,7
51,6
58,6
60,7
Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz]
1000
2000
4000
Ó
Lwa wlot [dB(A)]
58,9
52
Lwa wylot [dB(A)]
55,1
62,9
67,7
69,6
68,4
65,7
Lwa do otoczenia [dB(A)]
49,4
58,1
61,3
59,4
55,5
55,2
27,9
36,6
39,8
37,9
34
33,7
*orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie 3 m
3
65,6
Lpa [dB(A)]
Lpa do otoczenia [dB(A)]*
27,6
14,9
44,1
Centrale rekuperacyjne
sprawnoϾ [%]
Sprawnoœæ odzysku ciep³a
sprawnoϾ [%]
Vmax [m3/h]
Vmax [m3/h]
Wartoœci mierzone wg warunków:
temperatura zewnêtrzna wynosi -5oC, wilgotnoœæ wzglêdna 90%
temperatura powietrza wewn¹trz pomieszczenia wynosi 20oC, wilgotnoœæ wzglêdna 65%
Wymiary
4
Centrale rekuperacyjne
Wymiary
Instalacja i monta¿
?
Urz¹dzenie jest zaprojektowane do monta¿u tylko w pozycji pionowej. Instalacja w innej pozycji nie jest dopuszczalna.
?
Odpowiednia instalacja urz¹dzenia umo¿liwia wystarczaj¹cy dostêp do wykonywania przegl¹dów, konserwacji oraz demonta¿u w razie
potrzeby.
?
Centralê nale¿y zamocowaæ za pomoc¹ uchwytów umieszczonych po obu stronach urz¹dzenia. Urz¹dzenie nale¿y montowaæ ze szczególn¹
ostro¿noœci¹ aby unikn¹æ jego upuszczenia.
?
W odleg³oœci co najmniej 10 cm od obudowy oraz co najmniej 50 cm od wlotu tulei urz¹dzenia nie wolno przetrzymywaæ materia³ów
³atwopalnych.
?
Kana³ powietrzny po³¹czony jest z szyjk¹ za pomoc¹ uszczelki gumowej.
?
Konieczna jest instalacja syfonu (akcesoria) do odp³ywu kondensatu. Minimalny stopieñ odchylenia syfonu mo¿na obliczyæ wg wzoru:
(
ciœnienie statyczne [Pa]
10
)+ 50 [mm] = h1 (wysokoϾ syfonu w mm)
5
Centrale rekuperacyjne
Monta¿ syfonu
Syfon standardowy
Syfon kulowy HL136N + HL13G-30
h1=h2
Minimalny dystans od konstrukcji trwa³ych
Sterowanie
Centrale s¹ wyposa¿one w pilota zdalnego sterowania oraz piêciometrowy kabel komunikacyjny.
Funkcja
on/off
tak
kontrola prêdkoœci wentylatora
tak
p³ynne sterowanie nagrzewnicy elektrycznej
tak
kontrolka przegrzania nagrzewnicy
tak
sch³adzanie nagrzewnicy
tak
zapobieganie zamarzaniu
tak
kontrola zamkniêcia klapy
tak
wskaŸnik zabrudzenia filtra
tak
diagnostyka awarii i raportowanie
tak
6
Centrale rekuperacyjne
Schematy elektryczne
Wszystkie schematy po³¹czeñ przedstawione w karcie katalogowej s¹ jedynie orientacyjne. Podczas monta¿u produktu nale¿y œciœle przestrzegaæ
wytycznych na tabliczce znamionowej jak równie¿ kierunków i schematów umieszczonych bezpoœrednio na produkcie lub do³¹czonych do
produktu.
wyjœcie
EXT.
CTRL.
filtr
230 V ~
N LF L
12 V =
max. 0,4 A
P
sterowanie
zewnêtrzne
filtr manostatu
max. 0,1 A
20 VA
wejœcie
230 V ~
max. 0,005 A
wejœcie
12 V =
max. 0,4 A
max. 50 m
wejœcie
N L L-open
M
M
zasilanie
zamykania
klapy
Akcesoria
?
Syfon kulowy HL136N + rura ³¹cz¹ca HL13G-30. Rurê nale¿y zamówiæ w komplecie z syfonem.
?
Kabel KABEL -XX (d³ugoœæ kabla w metrach: 03, 05, 08, 10, 15, 20, 30, 40), jeœli w zamówieniu nie podano d³ugoœci kabla, dostarczany jest kabel
o d³ugoœci 8m, maksymalna d³ugoœæ kabla - 50m.
?
Presostat ciœnieniowy DM-SET-05-5 z zakresem nastaw pomiêdzy 50 a 500 Pa oraz zestaw monta¿owy. Urz¹dzenie to wykazuje stopieñ
zanieczyszczenia filtra.
?
Okr¹g³a klapa zwrotna RSKR-Z
?
Klapa zamykaj¹ca KRTK-A
?
Si³ownik SERVO-TD-04-230-1
?
Si³ownik z funkcj¹ awaryjn¹ SERVO-TDF-08-230
Oznaczenia typoszeregu
HR - A - 03 - V - G4 - E - 1 - 60
60 - efektywnoϾ grzewcza do 60%
90 - efektywnoϾ grzewcza do 90%
1 - urz¹dzenie z by-passem
E - nagrzewnica elektryczna
G4 - filtr p³ytowy G4
V - instalacja w pionie
3
03 - wydajnoϾ nominalna 300 m /h
05 - wydajnoϾ nominalna 500 m3/h
HR-A - centrala rekuperacyjna ISIS Recover
7

Podobne dokumenty