nr 11/2010 - Zawiadomienie o zbyciu akcji

Komentarze

Transkrypt

nr 11/2010 - Zawiadomienie o zbyciu akcji
Spółka: IPOPEMA Securities S.A.
Raport bieżący nr: 11/2010
Data: 6 lipca 2010 r.
Temat: Zawiadomienie o zbyciu akcji
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia Manchester
Securities Corporation z dnia 6 lipca 2010 r. o zbyciu wszystkich posiadanych akcji Spółki,
w następującej treści:.
----------------------„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn zm.)
(dalej: „Ustawa”), niniejszym zawiadamiam w imieniu Manchester Securities Corporation
z siedzibą pod adresem c/o 712 Fifth Ave, 36th floor, New York, NY 10019, USA (dalej
„Zawiadamiający”) o dokonaniu w dniu 1 lipca 2010 roku (rozliczenie z dnia 6 lipca 2010 roku)
transakcji zbycia za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
3.714.280 (słownie: trzech milionów siedmiuset czternastu tysięcy dwustu osiemdziesięciu)
zwykłych akcji spółki IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej
„Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, reprezentujących na
dzień niniejszego zawiadomienia 12,84% (słownie: dwanaście i osiemdziesiąt cztery setne
procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.714.280 (słownie:
trzech milionów siedmiuset czternastu tysięcy dwustu osiemdziesięciu) głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 12,84% (słownie: dwanaście i osiemdziesiąt
cztery setne procenta) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Przed zbyciem akcji, o którym mowa powyżej, Manchester Securities Corporation uprawniona
była z 3.714.280 (słownie: trzech milionów siedmiuset czternastu tysięcy dwustu osiemdziesięciu)
zwykłych akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
każda, reprezentujących 12,84% (słownie: dwanaście i osiemdziesiąt cztery setne procenta)
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.714.280 (słownie: trzech
milionów siedmiuset czternastu tysięcy dwustu osiemdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki, stanowiących 12,84% (słownie: dwanaście i osiemdziesiąt cztery setne
procenta) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
W wyniku zbycia ww. akcji Zawiadamiający nie posiada obecnie żadnych akcji Spółki, przez co
nie posiada procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz nie jest uprawniony do
wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.”
----------------------Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej […].