Bogatynia

Komentarze

Transkrypt

Bogatynia
Bogatynia
BIULETYN
Nr 4 (25) maj 2011
BEZPŁATNY
INFORMACYJNY
MIASTA
I
GMINY
www.bogatynia.pl
BOGATYNIA
BIAŁOPOLE • BRATKÓW • DZIAŁOSZYN • JASNA GÓRA • KRZEWINA • KOPACZÓW • LUTOGNIEWICE
OPOLNO ZDRÓJ • PORAJÓW • POSADA • SIENIAWKA • WYSZKÓW-WOLANÓW
Tego jeszcze nie było...
Bogatyńskie
radio
104,8 FM
W numerze:
Przebudowa
ulic
Modernizacja najbardziej ruchliwej
arterii w mieście
str. 3
30-lecie
HDK PCK
Złota odznaka dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi
str. 10
„Bogatynia”
dla dzieci
Specjalny dodatek – gry i zabawy
dla najmłodszych
str. 11
Energetyk
zaprasza
Wybierz swoją szkołę
str. 16
radio Bogatynia 104.8 FM
bezpłatny serwis informacyjny
SMS Info Bogatynia
najważniejsze informacje w twojej komórce
Co to takiego?
Wizyta marszałka Jerzego Łużniaka
Droga z Bogatyni do Zgorzelca już od wielu lat wymagała naprawy. Już w poprzedniej kadencji w tej
sprawie monitowali burmistrz Andrzej Grzmielewicz oraz rada - w tym celu kierowano wspólne pisma
z apelem, aby jak najszyb-
ciej dokonać koniecznego
remontu, ponieważ z dnia na
dzień pogarszał się stan jedynej drogi łączącej Bogatynię z resztą kraju.
Dziś prace są mocno zaawansowane i z całą pewnością można powiedzieć, że
za kilka miesięcy będziemy
poruszać się po zupełnie nowej i bezpiecznej nawierzchni. O tym, jak istotna jest to
droga mogliśmy przekonać
się podczas ubiegłorocznej
powodzi.
Konferencja prasowa na drodze wojewódzkiej 352.
Fot. UMiG Bogatynia
17 maja Jerzy Łużniak Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
przybył do Bogatyni, aby
osobiście ocenić postępy
prac przy remoncie drogi
wojewódzkiej nr 352.
Fot. UMiG Bogatynia
Remont drogi
wojewódzkiej
SMS INFO Bogatynia to nowa, darmowa usługa
informacyjna skierowana do wszystkich chętnych,
świadczona przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.
Jej celem jest dostarczanie aktualnych wiadomości
oraz ważnych komunikatów i ostrzeżeń dotyczących
Bogatyni i okolic.
„W sierpniu żywioł zniszczył
nam drogę nr 352, odbudowywaliśmy ją wówczas, a ja
byłem za to odpowiedzialny. Odbudowy dokonaliśmy
w ciągu niecałych dwóch tygodni. Niektórzy mówili, że
nawet roku nie wytrzyma,
a już wytrzymała prawie,
rok i dalej mogłaby spokojnie istnieć bez jakichkolwiek
remontów. Przebudowa drogi nr 352 od Radomierzyc
do Zatonia jest zadaniem
współfinansowanym z EWT
Polska-Saksonia, z którego
otrzymaliśmy ponad 22 mln
zł, a resztę kosztów pokryto z samorządu województwa dolnośląskiego, czyli ponad 30 mln zł, bo całe zadanie opiewa na kwotę około
56 mln zł” – mówił marszałek Jerzy Łużniak.
Obecnie remont drogi wojewódzkiej w swoim projekcie
zakłada kompleksową odbudowę pomiędzy Radomierzycami a Zatoniem. Jednak, jak zapowiedział burmistrz Andrzej Grzmielewicz
– Gmina Bogatynia dołoży
To bardzo proste
Informacyjny sms przychodzi bezpośrednio na
telefon komórkowy osoby, która uprzednio
zarejestrowała swój numer w systemie.
Aby się zarejestrować w usłudze SMS INFO
Bogatytnia należy wysłać wiadomość tekstową
(sms) o treści: TAK
pod numer telefonu 661 000 008
To nic nie kosztuje*
Usługa, przez cały okres trwania, jest zupełnie
darmowa - *jedyny wydatek to koszt smsa
aktywującego według stawki operatora osoby
aktywującej usługę.
więcej szczegółów na www.bogatynia.pl
wszelkich starań, aby w drodze porozumienia wyremontować drogę od Zatonia do
obwodnicy Bogatyni. „Jest
duża szansa, że to zadanie
uda się zrealizować” – mówił
burmistrz Andrzej Grzmielewicz.
W spotkaniu uczestniczył
również Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Dyrektor Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei Roman Głowaczewski.
Remont drogi z Zatonia do
Radomierzyc pochłonie blisko 56 mln zł - część środków pochodzić będzie z budżetu samorządu województwa (ponad 30 mln zł.) pozostałe środki stanowić będą
fundusze pochodzące z programu EWT Polska-Saksonia
(ponad 22 mln zł.).
Dyżury radnycyh VI kadencji Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
15.00 – 16.00
Jerzy Wiśniewski
Krzysztof Gnacy
13.00 – 14.00
Dorota Bojakowska '
Filip Barbachowski '
14.00 – 15.00
Tomasz Froński '
Piotr Ernest '
14.00 – 15.00
Henryk Komarnicki
12.00 – 13.00
Marek Marczak '
16.00 – 16.30
Tomasz Korniak
14.00 – 15.00
Krzysztof Peremicki
14.30 - 15.30
Zbigniew Szatkowski
15.00 – 16.00
Wojciech Dżoga
13.00 – 14.00
Artur Oliasz
16.30 – 17.00
Wincenty Szyrwiel '
15.00 – 16.00
Patryk Stefaniak
Katarzyna Piestrzyńska – Fudali '
Andrzej Lipko
15.00 – 15.30
Marek Sobieski
Andrzej Lipko '
Filip Barbachowski '
Krystyna Dudziak-Piwowarska '
Jolanta Krauze '
Jerzy Wojciechowski '
' Po uzgodnieniu telefonicznym.
Biuro Rady tel. 75 77 25 136 do 139. Poza godzinami pracy urzędu, tj. po godz. 15.30 od wtorku do czwartku i po godz. 14:00 w piątek prosimy korzystać z domofonu znajdującego się po prawej stronie drzwi wejściowych do budynku urzędu.
W Urzędzie Miasta i Gminy, w sprawie skarg i wniosków mieszkańców, przyjmują:
•Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz
•Zastępca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej Jerzy Stachyra w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 17.00 w budynku przy ul. Daszyńskiego 1
(I piętro, pokój nr 15)
•Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Dominik Matelski w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 17.00 w budynku przy ul. I-go Maja
Zapisy prowadzi Biuro Obsługi Interesanta, ul. Daszyńskiego 1, parter (pok. nr 3), tel. 75 77 25 100.
2
www.bogatynia.pl
Modernizacja najbardziej ruchliwej arterii w mieście
Przebudowa ulic
Przebudowa ulic: II Armii
Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej oraz
3-go Maja w Bogatyni.
Taką nazwę nosi zadanie,
którego realizacja z całą
pewnością sprawi zwiększenie komfortu jazdy
użytkowników tych dróg,
ale również wpłynie na
bezpieczeństwo w ruchu
komunikacyjnym naszego miasta.
Właśnie rozpoczęła się kolejna, długo wyczekiwana
inwestycja, mająca usprawnić komunikację i zwiększyć
bezpieczeństwo na drogach.
Przekazanie placu budowy
nastąpiło 4 kwietnia br. Wykonawcą robót, wyłonionym
w trakcie przetargu nieograniczonego, został Zakład Instalacyjno – Budowlany „Eltor” Eugeniusz Figurski z Lubania, który według podpisanej umowy ma 12 miesięcy na realizację zadania,
licząc od dnia przekazania
placu budowy. Na przebudowę tych ulic, gmina pozyskała dotację w wysokości
prawie 2 mln złotych z tzw.
„Schetynówek” czyli „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008
-2011”, natomiast cała inwestycja wyniesie prawie 7
mln.
W związku z przebudową,
kierowcy będą musieli przystosować się do zaistniałej
sytuacji i uzbroić w cierpliwość. Na szczęście, podczas
prowadzonych prac, główna arteria naszego miasta
nie będzie zamknięta dla ruchu, przewidziane jest tylko zwężenie jezdni i zastosowanie ruchu wahadłowego
wraz z ograniczeniem prędkości. Natomiast na ulicach
Pastwiskowej i Zygmuntowskiej, ze względu na małe natężenie ruchu, zaplanowane jest odcinkowe (nie
większe niż 40 metrów) zamknięcie ruchu. Oczywiście
o utrudnieniach mieszkańcy
i właściciele posesji zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej. Poza tym na
terenie prowadzonych robót
ustawione zostaną znaki informacyjne. Ze względu na
rozmiar inwestycji zostanie
ona przeprowadzona etapowo. I tak etap I: od ulicy
Pocztowej do ulicy Dworcowej, etap II: od ulicy Dworcowej do ulicy 3 – go Maja,
etap III: ulica 3 – go Maja
i ulica Fabryczna, etap IV:
od skrzyżowania ulic: 3 – go
Maja, Fabrycznej do skrzyżowania z ulicą Słowiańską,
etap V: ulica II Armii Wojska
Polskiego oraz etap VI: ulica Zygmuntowska i Pastwiskowa.
Jeśli chodzi o branżę drogową, to etapy obejmują przebudowę nawierzchni ulic,
polegającą na odnowie nawierzchni jezdni oraz odbudowie chodników i placów,
miejsc postojowych oraz terenów zielonych po budowie
zaprojektowanych sieci podziemnych. Tereny i budynki posadowione po prawej
stronie ulicy Daszyńskiego, od skrzyżowania z ulicą
Pocztową do skrzyżowania
z ulicą Dworcową, znajdują
się na obszarze urbanistycznym wpisanym do rejestru
zabytków, przez co przedsięwzięcie musiało uzyskać
pozytywną decyzję od Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków we
Wrocławiu. Natomiast branża sanitarna obejmuje częściową wymianę uzbrojenia
podziemnego sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarno – deszczowej.
Burmistrz Andrzej Grzmielewicz podkreśla: „Remont
tych ulic był bardzo potrzebny i długo wyczekiwany. Nawierzchnia jest bardzo wyeksplatowana, wielokrotnie
łatana, a sierpniowa powódź
zniszczyła ją jeszcze bardziej. Zresztą przez powódź
inwestycję tę musieliśmy
przełożyć. Miała być zrealizowana w tamtym roku,
właśnie na początku sierpnia skończyły się procedury związane z możliwością
realizacji. Oczywiście zanim
prace się zakończą, będziemy musieli trochę „pocierpieć”, z tego co wiem, ani
przez chwilę nie będzie wyłączona z ruchu główna arteria, ale utrudnienia z całą pewnością będą. Najważniejsze jednak, że w końcu
będzie porządna nawierzchnia na najbardziej ruchliwej
drodze w naszym mieście”.
www.bogatynia.pl
3
Kopaczów to mała miejscowość licząca 311 osób.
Mieszcząca się tam świetlica
dawno nie była gruntownie
remontowana. Obiekt jest
mocno
wyeksploatowany,
a przecież wiejska świetlica
to ważne miejsce kulturalne,
miejsce, które musi służyć
zarówno dzieciom, młodzieży, ale także dorosłym.
W budynku do dyspozycji mieszkańców znajdują się dwa pomieszczenia
wraz z zapleczem gospodarczym. Obecnie ku końcowi
zmierzają prace w tzw. sali wiejskiej. Przeprowadzona
została izolacja ścian z zewnątrz, usunięto zawilgocenia ze ścian w środku, położone zostały gładzie, farby
i lamperia natryskowa. Poprawiona została instalacja
elektryczna i grzewcza oraz
zamontowano nowe grzejniki elektryczne. Oprócz tego dotychczasowa drewniana podłoga została wyceklinowana i zabezpieczona odpowiednimi lakierami
i utwardzaczami. Wyremontowano także przylegający do tej sali aneks kuchenny, powiększając go o pomieszczenie
gospodarcze
oraz przeprowadzono remont toalety wraz z częściową wymianą armatury sanitarnej. Zamontowano także
Młodzież sprzątająca teren przy świetlicy i pomniku.
Lepsze warunki odprowadzania ścieków
Modernizacja sieci
wodociągowej
„Przebudowa
istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w węźle skrzyżowania ulic: Daszyńskiego, Świerczewskiego, Bojowników wraz
z budową sieci przy ulicy Daszyńskiego w Bogatyni” - taką nazwę nosi zadanie, przy realizacji, którego trwają właśnie prace, polegające
na przebudowie węzła
kolektorów sanitarnych
i deszczowych.
Bogatyńskie
Wodociągi
i Oczyszczalnia S.A. w dniu
18 kwietnia 2011r.rozpoczęły inwestycję przebudowy
w/w odcinka. Zasadniczym
celem przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej
jest polepszenie parametrów hydraulicznych przepływu wód opadowych i roztopowych w kolektorach,
głównie poprzez wbudowanie w miejsce niektórych od-
4
www.bogatynia.pl
cinków istniejącej kanalizacji
deszczowej nowych rur tworzywowych o bardzo niskim
współczynniku szorstkości
oraz budowę nowych studni
przepływowo-połączeniowych. Wbudowanie tych
urządzeń eliminuje powstawanie turbulencji przepływu
oraz zamulanie studni i kanałów wskutek sedymentacji zawiesiny mineralnej na
dnie studni i w rurach przewodowych. Realizacja inwestycji wpłynie na polepszenie warunków odprowadzenia ścieków podczas ulewnych deszczów.
Bogatyńskie
Wodociągi
i Oczyszczalnia S.A. prowadzą równolegle także inne
inwestycje. Obecnie trwają prace przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Leśnej
w Bogatyni, z dodatkowym
uwzględnieniem działek budowlanych
przeznaczo-
W trosce o najmłodszych
nych dla powodzian. Równocześnie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z odczepami w Opolnie
Zdrój. Kolejnymi inwestycjami prowadzonymi przez
BWiO S.A. zaplanowanymi na czerwiec 2011r. jest:
,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
przy ulicy Wąskiej oraz ulicy
Słowackiego w Bogatyni. Na
dzień dzisiejszy został wyłoniony wykonawca na odbu-
Fot. UMiG Bogatynia
Zgodnie z hasłem „W każdej wsi coś dobrego” władze samorządowe naszej gminy zadbały o wyremontowanie
kolejnej świetlicy. Tym razem
w Kopaczowie.
Wyremontowane wnętrze sali wiejskiej.
Sołtys Kopaczowa Mirosław
Nowak podkreśla, jak bardzo potrzebny był remont
świetlicy: „Mieszkańcy chętnie korzystają ze świetlicy.
W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy fe-
rie zimowe. Ilość dzieci jaka
przyszła na zajęcia przekroczyła nasze oczekiwania. Na
szczęście dzięki środkom finansowym z naszego Urzędu Miasta placówka została doposażona przyborami
szkolnymi oraz grami planszowymi i innymi akcesoriami dla dzieci, które pozwoliły na zorganizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży. Serdecznie dziękujemy! Także z myślą
o najmłodszych już w najbliższym czasie, bo 4 czerwca z okazji Dnia Dziecka organizujemy festyn wspólnie
z Ochotniczą Strażą Pożarną
Kopaczów w remizie. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie prac w świetlicy,
myślę, że naszą następną
zaplanowaną uroczystość festyn z okazji „Powitania lata” zorganizujemy już w wyremontowanym
miejscu.
Muszę dodać, że nasza mała
społeczność stanowi zgraną
wspólnotę, która w ramach
czynów społecznych sprząta
teren wokół pomnika, cmentarza oraz kościoła. Mieszkańcy oraz uczniowie szkoły
w Porajowie czynnie włączają się w tego typu działania
za co bardzo dziękuję.” – dodaje sołtys.
dowę, zniszczonych w trakcie powodzi, sieci wodno –
kanalizacyjnych w ulicach:
Górnej, Leśnej, Nadrzecznej oraz część ulicy Głównej.
Termin przekazania placu
budowy to koniec maja br.,
a czas realizacji w/w zadania obejmuje 120 dni. Spółka prowadzi także prace nad
przygotowaniem realizacji
inwestycji przy ulicach: Kościuszki, Turowskiej, Armii
Czerwonej, 1-go Maja, Dą-
browskiego, Kolejowej oraz
Głównej. Jednocześnie prowadzone są zadania dotyczące Oczyszczalni Ścieków
przy ulicy Turowskiej w Bogatyni. Została wybrana
Pracownia Projektowa, która
przygotowuje Projekt Odbudowy Oczyszczalni Ścieków.
Planowany termin dostarczenia projektu to październik 2011r. Kolejnym etapem
będzie wyłonienie wykonawcy dla w/w zadania.
mieszkańców
Kopaczowa
w najbliższym czasie zmodernizowany zostanie także, położony w sąsiedztwie
świetlicy, plac zabaw. Zamontowanie nowych i odremontowanie istniejących
urządzeń zabawowych dostarczy dużo radości maluchom. Jednocześnie wykonane zostanie ogrodzenie
placu, co sprawi, że rodzice
nie będą musieli martwić się
o swoje pociechy, wiedząc,
że korzystają z bezpiecznego miejsca.
Także z myślą o dorosłych
mieszkańcach zaplanowana
została budowa placu rekreacyjnego tuż obok pomnika,
znajdującego się naprzeciwko świetlicy. Plac rekreacyjny, z grillem, z zadaszonymi
drewnianymi altanami, miejscem na ognisko oraz ławami do biesiadowania, będzie
służył różnego rodzaju imprezom, takim jak: festyny,
odpusty, czy też dożynki,
nawet podczas złej pogody.
Prace przy modernizacji sieci wodociągowej prowadzone przez ekipę remontową BWiO S.A.
Fot. UMiG Bogatynia
Remont świetlicy
w Kopaczowie
nowe drzwi wraz z ościeżnicami oraz zamaskowano drewnem legary wzmacniające strop. Już wkrótce
rozpocznie się remont drugiej sali, gdzie zaplanowano stworzenie mini - siłowni. Pomieszczenie po byłym
sklepie wymaga gruntownej
modernizacji. Zakres prac
będzie obejmował: przesunięcie ścianek działowych,
izolację ścian wewnątrz i na
zewnątrz, położenie nowych
podłóg i tynków oraz wymianę stolarki okiennej. Oprócz
tego zaplanowano także remont przedsionka prowadzącego do tych dwóch pomieszczeń. Natomiast ze
względu na brak miejsc parkingowych, w miejscu obecnych klombów, przed wejściem do budynku wykonany zostanie parking wyłożony kostką brukową. Przerobione zostaną także schody
i odnowione będzie wejście
do budynku. Tak gruntownie wyremontowany obiekt
z całą pewnością będzie
służył mieszkańcom.
Fot. archiwum sołectwo Kopaczów
Oczekiwania i potrzeby mieszkańców
Festyn
w Porajowie
Spośród wszystkich atrakcji największe zainteresowanie wzbudziły pokazy siłaczy
z Gladiatora oraz zmagania
mieszkańców, którzy próbowali swoich sił w podnoszeniu ciężarów oraz przeciąganiu ciężarówki.
Fot. UMiG Bogatynia
Organizatorami festynu byli Sołtys Porajowa oraz rada
sołecka. Nieocenioną okazała się pomoc partnerów
i sponsorów, bez których nie
udałaby się ta wspaniała zabawa.
Fot. UMiG Bogatynia
Fot. UMiG Bogatynia
Imprezę zakończyła wspólna zabawa do późnych godzin nocnych.
Fot. UMiG Bogatynia
W programie festynu przewidziano wiele atrakcji. Dla
dzieci zorganizowano gry,
konkursy i zabawy, a także
przejażdżki konne oraz malowanie buzi dla najmłodszych. Natomiast młodzież
oraz dorośli mogli spróbować swoich sił w starciu
z bogatyńskimi siłaczami.
Wśród wielu ciekawych zajęć wszyscy mogli postrzelać z karabinków paintball.
Fot. UMiG Bogatynia
30 kwietnia odbył się
coroczny festyn z okazji Dnia Porajowa. Słoneczna pogoda oraz całe
mnóstwo atrakcji sprawiły, że przez kilkanaście
godzin bawili się mieszkańcy Porajowa, Sieniawki oraz okolicznych
miejscowości.
Honorowy patronat nad imprezą
objął burmistrz Andrzej
Grzmielewicz.
B U R M I S T R Z
M I A S T A
i
G M I N Y
B O G A T Y N I A
Z okazji Dnia Matki pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Mamom. Nie ma w życiu
każdego z nas osoby bliższej, bardziej godnej zaufania i kochanej niż Wy. Darzone szacunkiem
i wdzięcznością zawsze zajmujecie specjalne miejsce w naszym sercu.
W tym szczególnym dniu życzę wiele miłości i życzliwości.
www.bogatynia.pl
5
Festyn na Trójstyku
Kolejna rocznica wstąpienia Polski i Czech do
Unii Europejskiej była okazją do zorganizowania Festynu na Styku
Trzech Granic pod nazwą
„Na wspólnej drodze”.
Coroczne świętowanie na
Styku Trzech Granic stało
się już tradycją a Festyn
na stałe wpisał się do kalendarza imprez.
Festyn rozpoczął się występem orkiestry dętej „Turów”,
która w towarzystwie Mażoretek i mieszkańców przemaszerowała pod pomnik,
gdzie burmistrzowie trzech
miast złożyli kwiaty oraz
odegrane zostały hymny narodowe.
Jak co roku, organizatorzy
przewidzieli mnóstwo atrak-
cji. Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach. Dzieci chętnie skakały na dmuchanym zamku, odwiedzały pracownię
plastyczną
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, gdzie
odbywało się między innymi malowanie twarzy, czy
też kolorowanie form gipsowych.
Zgodnie z tradycją o godzinie 19.30 na terenie każdego kraju zapłonęły ogniska.
Imprezę zakończył pokaz
sztucznych ogni.
6
www.bogatynia.pl
Fot. UMiG Bogatynia
Fot. UMiG Bogatynia
Fot. UMiG Bogatynia
Fot. UMiG Bogatynia
Fot. UMiG Bogatynia
W sobotę 14 maja na tzw.
„Trójstyku”
mieszkańcy
przygranicznych miejscowości spotkali się, aby razem
świętować kolejną rocznicę akcesji. Piękna pogoda
sprzyjała wspólnemu biesiadowaniu.
Fot. UMiG Bogatynia
Na wspólnej drodze
Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka
Majówka u Sobieskiego
Biegiem po zdrowie
„Polska Biega”
W ostatnią sobotę 14 maja, w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”,
Szkoła Podstawowa nr 5
w Trzcińcu wraz z Radą Rodziców zorganizowała bieg
w swojej miejscowości.
Co roku w całej Polsce organizowane są biegi, w których uczestniczyć może każdy. Celem ich jest propagowanie zdrowego stylu życia
i biegania jako jednej z najlepszych form sportowej
aktywności. Dlatego właśnie organizatorzy starali się zachęcić wszystkich,
by niezależnie od płci, wieku, politycznych preferencji
i sprawności fizycznej wystartowali w akcji.
Imprezę otworzył Jerzy Stachyra zastępca burmistrza,
który dawał start do biegów.
Zachęcając do udziału w zawodach podkreślał, jak waż-
na jest sprawność fizyczna,
ruch na świeżym powietrzu
oraz wspieranie tego typu
inicjatyw.
Do biegu zgłosiło się 109
uczestników, którzy wystartowali w 4 biegach: bieg
główny (od lat 10 do 50),
w którym I miejsce zajął Łukasz Piotrowski, bieg najmłodszych (od 1 roku do lat
6), gdzie najlepszym okazał
się Dorian Puchowski, bieg
dzieci (od lat 7 do 9), zwycięzcą został Kacper Kościaniuk oraz bieg najstarszych
(50+), w którym najlepsza
okazała się Anna Jóźwin.
Najmłodszym uczestnikiem
był Wojtuś Rabiej (12 mies.
+ 1 dzień), natomiast najstarszym Bogdan Sadowski.
Gościem specjalnym akcji
był aktualny mistrz w biegach na różnych dystansach - Tomasz Rudnik z pod-
Fot. ZSPiG w Porajowie
Fot. ZSPiG w Porajowie
Punktem
kulminacyjnym
„Majówki u Sobieskiego” był
występ orkiestry KWB Turów S.A., pokaz mażoretek gości z Czech oraz uczennic
z naszej szkoły, nad którymi
opiekę sprawuje pani Ewa
Iżykowska.
Zaangażowani
rodzice,
członkowie Rady Rodziców
ZSPiG w Porajowie rozlosowali na zakończenie nagrody rzeczowe, które zostały
ufundowane przez: Tomasza
Korniaka LZS Porajów, sołtysa Kopaczowa Mirosława
Nowaka, sołtysa Sieniawki
Artura Siwaka, Radę Rodzi-
Fot. ZSPiG w Porajowie
Imprezę rozpoczęli król Jan
III Sobieski i królowa Marysieńka, w których postacie wcielili się uczniowie klas
trzecich gimnazjum – Emil
Balicki i Daria Pędzimąż. Nastepnie głos zabrali: pani
Dyrektor Aneta Tyrek-Zwolińska, Przewodniczący Rady
Rodziców Edward Pruchnic-
Atrakcje były bardzo różnorodne. Na początku wystąpili laureaci szkolnego konkursu „Mam talent”: Karolina Barszczyk, Michał Głogowski, Oliwia Wojciechowska. Dzięki komendantowi
Policji w Bogatyni mogliśmy podziwiać nowoczesny
sprzęt policji polskiej, czeskiej i niemieckiej. Niejeden
poczuł smak kajdanek i atmosfery laboratorium kryminalistycznego.
Ponadto
młodzież Ochotniczej Straży
Pożarnej z Sieniawki urządziła pokaz sprawności i zaprosiła innych do zmierzenia się z trudnymi zadaniami
w terenie. Koło Strzeleckie
z Bogatyni, dzięki uprzejmości pana Zdzisława Strzykały, dało możliwość „trafienia
w dziesiątkę”. Z kolei na tafli boiska odbywały się konkurencje sportowe, między innymi: łowienie rybek,
strzelanie z łuku, rzuty do
kosza, czy przechadzka na
szczudłach. Świetlica zaproponowała zabawy pod hasłem „Zrób to sam!”. Zakład
Opieki Zdrowotnej z Bogatyni działał profilaktycznie
i wśród dzieci, i wśród dorosłych. Natomiast w klasach
mogliśmy obserwować między innymi: cyrk fizyczny,
teatralne działania w języku
niemieckim, łamanie głowy
dla najmłodszych, udzielanie
pierwszej pomocy, zabawy
matematyczne, egzotyczną
kulturę japońską, konkurs
o Janie Pawle II, koncert poezji śpiewanej, prezentacje
projektów edukacyjnych.
opiecznymi: Tomaszem Olejnikiem, Sławomirem Szlesickim oraz Tomaszem Wysockim.
Sponsorami sobotniej akcji byli: I. Kuźmicka, B. Mikos, I. Wieliczko, K. Kozak,
A. Wieliczko, J. Zasońska, K.
Walaszko, E. Drop, M. Majdańska, G. Kisiel, J. Marciniak, A. Zasoński, J. Mańko, G. i M. Jacewicz, J. i R.
Siemieniak, L. Marciniak,
Fot. ZSPiG w Porajowie
Jest to spotkanie całej społeczności szkolnej trzech sołectw: Sieniawki, Kopaczowa i Porajowa – rodziców
i uczniów, którzy wspólnie
biorą udział zarówno w konkurencjach
sportowych,
jak i umysłowych. Bawią
się rodzice wraz z dziećmi.
Uczniowie otrzymują specjalne karty zaliczeń, a po
ich wypełnieniu biorą udział
w losowaniu nagród ufundowanych przez sponsorów.
ki oraz Burmistrz Jerzy Stachyra.
ców przy polsko-niemieckiej
Szkole Podstawowej im. Kathariny Heinroth w Berlinie,
Kredyt Bank w Bogatyni,
PZU w Bogatyni Alicję Jureko i Renatę Ładyko, Falubaz
- Zielonogórski Klub Żużlowy w kooperacji z Urzędem
Miasta i Gminy w Bogatyni,
Mariolę Walter - hurtownia
„To i owo” w Bogatyni, Rafała Kowalskiego - Księgarnia NOVA, Magdalenę Bednarek, Sylwię i Piotra Syczyków, Daniela Firleja - Firma
Hosnet, Radę Rodziców przy
naszej szkole.
W organizacji imprezy pomogli: wolontariusze z ZeS.
Kościaniuk-Semeniuk,
W. Wojdat, I. Włodarczak,
M. Łabędź, M. Dudziak, P.
Rutkowski, Bar Non-Stop.
Organizatorzy
serdecznie dziękują sponsorom,
wszystkim uczestnikom akcji oraz gościom, którzy
uświetnili swoją obecnością
imprezę.
Sobotnia akcja była okazją
do integracji społeczności lokalnej, do wzmocnienia po-
Zawodnicy na linii startu biegu głównego.
społu Szkół Zawodowych
w Bogatyni, Zespół muzyczny Steve Pedro and Company Band, Prezes Straży Pożarnej w Porajowie Adam
Daniluk, pani Bożena Kacperska, pan Konrad Wysocki
Dyrektor OSiR-u, GPO w Bogatyni.
„Majówka u Sobieskiego”
zapisała się już w szkolnej
tradycji. Nauczycielom i rodzicom tej szkoły udaje się
korelować wiedzę z rekreacją ponieważ wiedzą, że
zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka.
Zapraszamy za rok.
czucia wspólnoty, ale nade
wszystko okazją do świetnej zabawy. Ruch na świeżym powietrzu, piękna pogoda oraz wyjątkowa atmosfera sprawiły, że mniej ważna
była sprawność fizyczna, bo
tak naprawdę liczyła się radość i uśmiech na twarzy.
Koordynatorem akcji była
Anna Szklarek - Puchowska,
Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP nr 5.
Fot. UMiG Bogatynia
Pod hasłem: bawiąc –
uczyć już po raz czwarty w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Porajowie odbył się 7
maja 2011 roku Festiwal
Nauki i Zabawy zwany
„Majówką u Sobieskiego”.
www.bogatynia.pl
7
Wyczynowo po bezdrożach
W sobotę 30 kwietnia br.
odbyła się II edycja Rajdu Off Road Turów 2011.
Organizatorami byli rajdowi kierowcy i piloci
z Bogatyńskiej Sekcji Off
Road Team 4x4 przy Klubie Motorowym Eltur.
brzycha, natomiast w kategorii Quady – wyczyn I miejsce zdobył Robert Kojtych
z Jeleniej Góry. Piękna pogoda, doskonale przygotowana, ale w opinii startujących,
ciężka i bardzo wyczerpująca trasa dostarczyła zawodnikom dużo satysfakcji,
a wyczyny „offroadowców”
przyciągnęły tłumy kibiców.
Fot. Remigiusz Naruszewicz
Fot. Remigiusz Naruszewicz
Fot. Remigiusz Naruszewicz
Fot. UMiG Bogatynia
Fot. UMiG Bogatynia
Fot. Remigiusz Naruszewicz
Przygotowana profesjonalnie trasa rajdu stanowiła duże wyzwanie dla star-
tujących załóg, wśród których już po raz drugi brali
udział zawodnicy startujący
w znanych rajdach na całym
świecie, takich jak Marocco
Challenge czy Dresden-Breslau. Uczestnicy startowali
w dwóch klasach: samochody – wyczyn, gdzie najlepszym okazali się Paweł Nowak i Daniel Nowak z Wał-
Fot. Remigiusz Naruszewicz
II Rajd Off Road
Turów 2011
8
www.bogatynia.pl
Bogatyński Ośrodek Kultury
V Międzynarodowy Przegląd
Twórczości Osób
Niepełnosprawnych
KONCERT
„Niezwyk³oœci dŸwiêków sk¹dkolwiek by nie pochodzi³y, posiadaj¹
zazwyczaj ogromn¹ moc przyci¹gania. Ta zaœ z tym wiêksz¹ si³¹ dzia³a,
im owych cudów ciekawsza historia dotyczy. Cudem jest niew¹tpliwie brzmienie,
a historie z nim zwi¹zane w istocie nale¿¹ do niezwyk³ych....”.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z brzmieniem instrumentów i dŸwiêków
prosto z Irlandii...Specjalnie dla Pañstwa zespó³ „STONEHENGE”.
Zapraszamy do krainy zielonych wzgórz pachn¹cych wiatrem,
œredniowiecznych zamków, piêknych wybrze¿y, celtyckiej kultury,
Serdecznie
zapraszamy do udziału w V Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości Osób
Niepełnosprawnych, który odbędzie się 6 czerwca 2011 r. o godz. 15.00
w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
Serdecznie zapraszamy
na koncert zespo³u
“STONEHENGE”
z okazji
Dnia Dzia³acza Kultury
dnia 26 maja o godzinie 1900
w sali widowskowej
Fot. BOK
czyli œwiêta pracowników
Bogatyñskiego Oœrodka Kultury,
Bogatyñskiego Oœrodka Kultury
bilety w cenie 20 z³
do nabycia w kasie BOK
Przegląd ma charakter wielodyscyplinarny. Zapraszamy do podziwiania form scenicznych, rękodzieła artystycznego, prac plastycznych, ceramicznych, fotografii, rzeźby oraz innych,
różnorodnych form twórczości artystycznej. Idei aktywizacji i promowania twórczości osób niepełnosprawnych
Ubiegłoroczny Przegląd.
wiêcej:www.bok.art.pl
Quiz wiedzy o Bogatyni
y
szam
„Bogatynia dawniej i dziś”
Eliminacje do Konkursu Piosenki
„Od Amatora
do Gwiazdora”
Fot. Krzysztof Kasprzyk
Podczas uroczystego otwarcia konkursu została podkreślona ranga krzewienia wiedzy na temat historii naszego regionu i jej rola w budowaniu tożsamości
narodowej.
Fragment ubiegłorocznego finału.
Zapraszamy
wszystkie
dzieci w wieku od 6 do
9 roku życia na eliminacje do V Edycji Konkursu
Piosenki „Od Amatora do
Gwiazdora”, które odbędą się 21 czerwca 2011 r.
o godz. 17.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury.
dużym
zainteresowaniem
i odkryły wiele talentów.
Rodzice i dziadkowie dajcie
szansę swoim dzieciom, bo
w nich jest niepowtarzalne
piękno i talent. Zapraszamy
do wspólnej zabawy! Więcej
na www.bok.art.pl
Wyłonieni laureaci zaprezentują się podczas Finału Konkursu Piosenki „Od Amatora do Gwiazdora”, który poprowadzi Michał Juszczakiewicz, znany prezenter programu TV „Od przedszkola
do Opola”. Konkurs jest doskonałą okazją dla młodych
artystów do zaprezentowania swoich nieprzeciętnych
wokalnych umiejętności. Dla
każdego jest to wielka szansa i możliwość rozwoju artystycznego. Poprzednie edycje konkursu „Od Amatora
do Gwiazdora” cieszyły się
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku od 6 do 9 lat na eliminacje
konkursu piosenki
Od
Amatora
do
W konkursach wzięło udział
29 uczestników. Nagrody zostały ufundowane przez Bibliotekę Publiczną im. Noblistów Polskich oraz Bogatyński Ośrodek Kultury.
Konkurs ten ma kilkunastoletnią tradycję i spotyka się
Uczestnicy konkursu podczas rozwiązywania testów.
z dużym zainteresowaniem
ze strony dzieci, młodzieży
oraz nauczycieli. Jest on jednym z ogniw mobilizujących
do poszerzania wiedzy o Bogatyni i jej okolicach. W testach nie zabrakło pytań
z zakresu historii, geografii, jak również tych dotyczą-
sala widowiskowa
Bogatyñskiego Oœrodka Kultury
dz.
17.
00
Uroczystego wręczenia nagród dokonał Pan Jerzy Stachyra - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. Laureaci konkursów
na www.bok.art.pl. Zwycięzcom gratulujemy!
Mini Playback Show
W czwartek 19 maja 2011 r. o godz. 16.00
w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się XX Międzyszkolny Finał Mini
Playback Show. Na scenie
prezentowały się dzieci
i młodzież z terenu Miasta i Gminy Bogatynia.
Zobaczyliśmy
prezentacje
w dwóch kategoriach: soliści
i zespoły z klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych. Na
deskach sali widowiskowej
młode talenty ukazały w nowych odsłonach i niepowtarzalnych kreacjach scenicznych podziwiane przez siebie
gwiazdy. Uczestnicy Finału
Laureaci eliminacji zaprezentuj¹ siê podczas
konkursu piosenki “Od Amatora do Gwiazdora”,
który poprowadzi Micha³ Juszczakiewicz,
znany prezenter programu TV
“Od przedszkola do Opola”
21 czerwca 2011 r.
cych aktualnych wydarzeń.
XX Międzyszkolny Finał
Gwiazdora
go
Fot. Krzysztof Kasprzyk
W poniedziałek 9 maja 2011 r. w sali „Atena”
Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury odbył się „Quiz
wiedzy o Bogatyni” oraz
rozstrzygnięcie konkursu
prezentacji multimedialnych pod tytułem „Bogatynia dawniej i dziś”.
Gościnny występ Grupy Tanecznej z BOK.
Fot. BOK
Zapra
Do miłego zobaczenia już
wkrótce! Więcej na www.
bok.art.pl
Klara Kisiel - laureatka w kategorii klas IV-VI.
Fot. BOK
A
W
A
T
S
WY
i...
j...
spotykan
pierwsze
ó¿nie nie
w ods³onie
ieznani...r
Kultury
ka
ynym...
od
Znani...n
œr
O
kiego
stym...jed
ñs
oi
ty
sw
ga
em
.oblicz
Twarze Bo
nistymi..
pasjami og
ka¿dy z
Pañstwa
dla
nie
Specjal
ki...
MY
lisami sztu
wie za ku
w obiekty
przyświeca fundamentalny
cel, którym jest budowanie
więzi, nawiązywanie kontaktów, wzajemna współpraca, a także serdeczne, przepełnione radością i uśmiechem spotkanie, czyli szeroko pojęta integracja osób
Fot. BOK
muzyki, œpiewu i tañca.
niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Przegląd
ten sprzyja realizacji celów
wynikających ze współpracy transgranicznej i szerokiej wymianie doświadczeń
pedagogicznych oraz terapeutycznych. Sponsorami Przeglądu są Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni oraz
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz upominki.
Gościnnie, podczas obrad jury, wystąpiła Grupa Taneczna z Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury. Serdecznie gratulujemy laureatom i już dziś gorąco zapraszamy na kolejną
edycję Mini Playback Show.
Zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach na www.bok.art.
pl. Gratulujemy!
www.bogatynia.pl
9
30-lecie HDK PCK
W sobotę 7 maja krwiodawcy zrzeszeni w bogatyńskim Klubie HDK PCK
obchodzili jubileusz 30
– lecia funkcjonowania
klubu.
larz. Nie obyło się również bez dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań i drobnych
upominków. Na ręce prezesa bogatyńskiego Koła Honorowych Krwiodawców Daniela Kocha
spłynęło wiele podziękowań, słów uznania oraz
gratulacji za całokształt
działalności społecznej
ale przede wszystkim za
bezinteresowne oddawanie krwi, która jest bezcennym darem życia.
Fot. UMiG Bogatynia
Fot. UMiG Bogatynia
Uroczystość odbyła się
z udziałem zaproszonych
gości, wśród których
znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele struktur Honorowego Krwiodawstwa, razem
ponad 60 osób. Podczas
spotkania
wyróżniono
osoby, które zasłużyły
się w propagowaniu tej
humanitarnej i wzniosłej
idei oraz systematycznie oddają krew. Zostali
odznaczeni Złotą Odznaką dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.
Okrągły jubileusz stał się
także okazją do przedstawienia historii bogatyńskich krwiodawców.
W największym skrócie
30 lat działalności zaprezentował Prezes Zarządu
Rejonowego PCK w Zgorzelcu Kazimierz Popie-
10
www.bogatynia.pl
Z okazji
30-lecia funkcjonowania
Miejsko-Gminnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Bogatyni składamy wszystkim
Członkom Klubu gorące
podziękowania.
Idea Honorowego Krwiodawstwa jest
szczególnym wyrazem troski o życie
i zdrowie drugiego człowieka. Tym
samym ofiarowujecie Państwo własną
krew jako najcenniejszy z darów.
Możecie i powinniście być dumni
z bezinteresowności i gorących serc, bo
nie ma większej wartości niż ludzkie
życie.
Dziękując za Waszą wspaniałą
postawę życzymy pogody ducha
i spełnienia marzeń. Niech
wytrwałość w pełnieniu szczególnej
służby, jaką jest ratowanie
zdrowia i życia będzie świadectwem
czerwonokrzyskiego humanitaryzmu.
Fot. UMiG Bogatynia
Jubileusz u Krwiodawców
Bogatynia
i
c
e
i
z
d
dla
Drzewo genealogiczne mojej rodziny
BURMISTRZ
MIASTA i GMINY BOGATYNIA
Wklej zdjęcia lub narysuj członków swojej rodziny.
okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim
dzieciom wiele miłości, radości,
wiary w siebie, serdecznych przyjaciół,
dobrych wyników w nauce, wspaniałych
Ja
Siostra
Brat
wakacji oraz wytrwałości, która marzenia
zamieni w rzeczywistość.
Tata
Mama
Minigra planszowa dla najmłodszych.
Na stronie 12 zamieszczamy minigrę planszową „Tour de Turoszów„
dla naszych najmłodszych czytelników.
W grze udział bierze nie więcej niż trzech zawodników.
Potrzebne będą: po trzy
jednakowe pionki dla każdego z zawodników oraz standardowa kostka do gry. Zawodnicy ustawiają swoje
pionki na polach „start”, po
czym kolejno rzucają kostką. Gracz, który wyrzuci na
kostce „jedynkę” lub „szóstkę” może jednym pionkiem
wyjść z pola „start”.
Zawodnicy kolejno rzucają kostką i przemieszczają swoje pionki o wylosowaną liczbę oczek, zwracają jednocześnie uwagę
na zamieszczone na planszy strzałki, które nakazują przestawienie pionka na
wskazane pole, białe strzałki przenoszą do przodu, zaś
czarne do tyłu.
Babcia
Dziadek
Babcia
Rysunek z ćwiczeń „Moja Gmina Bogatynia” Bożena Górecka, Mariola Danielewska
Zasady gry
Dziadek
Rodzina
Wygrywa zawodnik, który pierwszy przeprowadzi
wszystkie swoje pionki do
pola „meta”. Życzymy dobrej zabawy.
1 CZERWCA – DZIEŃ DZIECKA
B O G A T Y N I A
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SERDECZNIE ZAPRASZA
WSZYSTKIE DZIECI DO 10 ROKU ŻYCIA NA PROJEKCJĘ FILMU pt.:
„STEFAN MALUTKI”
godzina 17.00 WSTĘP WOLNY
www.bogatynia.pl
11
e
i
n
m
Rys. Piotr Grenda
l
Poko oru j
12
www.bogatynia.pl
Labirynt
Minikrzyżówka
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Podaj tytuł bezpłatnej gazety, której wydawcą jest Urząd Miasta i Gminy.
WAK CJE
2. Kino Bogatyńskiego Ośrodka Kultury nazywa się.
3. Ilu zastępców ma Burmistrz Bogatyni (słownie).
4. Bogatyńskiej obwodnicy nadano nazwę: „............ Solidarności”
Odczytaj napis
5. Pod jakim hasłem przebiega odbudowa Bogatyni po powodzi "Bogatynia
................... niż kiedykolwiek”.
6. Jaką nazwę nosi Związek Miast Zittau, Bogatynia, Hradek nad Nysą "Mały
.............".
7. Rycerz, który widnieje na herbie Bogatyni nazywa się.
8. Jaką nazwę noszą Bogatyńskie Dni Węgla i Energii.
Połącz kropki
4
7
8
11
10
6
2
3
5
9
40 41
12
14
18
19
20
21
39
13
38
15
16
17
22
1
37
23
24
36
25
35
26
34
27
28
29
33
30
32
Znajdź różnice
31
Rys. Piotr Grenda
Porównaj obrazki i odnajdź jedenaście szczegółów, którymi się różnią.
www.bogatynia.pl
13
tour de
14
minigra planszowa
dla najmłodszych
Zittau
Kopaczów
Porajów
Hrádek
nad Nisou
Sieniawka
2
3
sa
1
TUROSZÓW
www.bogatynia.pl
A
T
S
RT
Ny
Białopole
Trzciniec
Opolno-Zdrój
Zatonie
Krzewina
2
2
Jasna Góra
3
3
Bogatynia
Działoszyn
Lutogniewice
1
META
1
1
2
2
3
1
RT
A
ST
3
Wigancice
Wyszków
Wolanów
2
3
1
A
T
S
RT
Frýdlant
Nasze maleństwa
W bieżącym numerze biuletynu kontynuujemy cykl prezentowania noworodków,
ktore przyszły na świat w oddziale położniczym gminnego szpitala w Bogatyni.
W tym numerze przedstawiamy dzieci urodzone w styczniu i lutym 2010 roku.
Kacper Bzdęga
6 stycznia 2011
Blanka Janisz
7 stycznia 2011
Nikola Smółkowska
7 stycznia 2011
Dominik Paśiukiewicz
7 stycznia 2011
Kuba Iwaniec
8 stycznia 2011
Dominik Brendowski
18 stycznia 2011
Milenka Błaszczyk
19 stycznia 2011
Nikola Kida
20 stycznia 2011
Lena Marciniak
23 stycznia 2011
Patryk Błaszczak
26 stycznia 2011
Kaja Kosakowska
27 stycznia 2011
Szymon Głuc
28 stycznia 2011
Kacper Hyczewski
30 stycznia 2011
Wojciech Walkowiak
1 lutego 2011
Maria Magdalena Pernal
1 lutego 2011
Kornelia Manaj
2 lutego 2011
Michał Kołodziej
4 lutego 2011
Alicja Wojciechowska
4 lutego 2011
Maksymilian Bodziony
5 lutego 2011
Dawid Kamiński
9 lutego 2011
Aneta Wronka
9 lutego 2011
Emilia Ratajczak
10 lutego 2011
Jakub Staniszewski
12 lutego 2011
Kinga Mieciecka
14 lutego 2011
Paulina Mikuśkiewicz
14 lutego 2011
Dawid Kapciak
18 lutego 2011
Julia Agnieszka Tyszkiewicz
18 lutego 2011
Julia Buczko
19 lutego 2011
Liliana Tukalska
24 lutego 2011
Karol Gumiński
24 lutego 2011
Maksymilian Wójcik
25 lutego 2011
Bartosz Kazek
26 lutego 2011
www.bogatynia.pl
15
Konkretny wybór
Technik Hotelarstwa
Hotelarze mogą pracować
w hotelach i pensjonatach
w całej Unii Europejskiej,
a także otworzyć swój własny biznes. Recepcja, dział
gastronomiczny, marketing
hotelowy to dla nich idealne
miejsca pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się w Hotelu Rychło w Bogatyni, gdzie
uczniowie przygotowują artystyczne przyjęcia i imprezy. Zwiedzają hotele i pensjonaty, uczestniczą w targach, odbywają staże zawodowe, realizują miesięczne
praktyki w hotelach w całym
kraju. Mają możliwość odbycia kursu kelnerskiego finansowanego przez UE.
Technik Mechatronik
Technik mechatronik to no-
16
www.bogatynia.pl
Jeden z bardziej poszukiwanych zawodów na rynku
pracy. Informatycy uczą się
w nowoczesnych pracowniach, gdzie przygotowują
się do pracy, m.in. w każdej
branży mającej własną sieć
komputerową.
Technik Mechanik
Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i szeroko rozumianych urządzeń technicznych oraz uczestniczenie
w procesie ich wytwarzania
i eksploatacji. Ukończenie
tego kierunku otwiera drogę na specjalistyczne studia wyższe i daje możliwość
podjęcia pracy w takich
dziedzinach, jak transport,
komunikacja, budownictwo,
rolnictwo, górnictwo, własna
działalność gospodarcza.
Technik Ochrony Środowiska
Technik ochrony środowiska
koordynuje prace w zakresie
ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi oraz ochrony przyrody. Dzięki współpracy z PGE GiEK Elektrownią Turów możemy korzystać
z pracowni chemicznej i wykonywać w niej badania laboratoryjne. Praktyki odbywają
się w Bogatyńskich Wodociągach i Oczyszczalni S.A.
Technik Logistyk
Planuje, organizuje, kieruje
i kontroluje przemieszczanie
towarów od producenta do
konsumenta, wykorzystując
informacje płynące z rynku,
w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Dostarcza towar zgodnie
z zamówieniem klienta we
wskazane miejsce i w określonym czasie.
Fot. UMiG Bogatynia
Ponadto organizujemy: wycieczki, wyjazdy edukacyjne, wycieczki zawodoznawcze, staże zawodowe, kursy
kwalifikacyjne, współpracę
międzynarodową. Naszymi
atutami są także: aktywnie
działający samorząd szkolny, prężnie działające koła
zainteresowań. Więcej informacji znajdziecie na stronie
www.zseie.ayz.pl
Technik Informatyk
Technik Energetyk
Technik energetyk to kierunek dla osób interesujących
się głównie technologiami
wytwarzania energii. Energetyk - dobiera, instaluje i obsługuje urządzenia i systemy
służące do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych,
wodnych, jądrowych lub niekonwencjonalnych, takich jak
elektrownie wiatrowe, baterie
słoneczne i inne.
Technik Organizacji Usług
Gastronomicznych
Po gastronomii można pracować w restauracjach, kawiarniach, stołówkach, firmach cateringowych i barze
na Majorce:). Młodzież uczy
się planować menu na wesela, bale, chrzciny i imieniny. Potrafi ułożyć prawidłowo
zbilansowaną dietę, nadzoruje proces produkcji gastronomicznej oraz sporządza kalkulację imprez. Ukończenie
tego technikum jest biletem
do rozpoczęcia własnej działalności gastronomicznej.
Technik Ekonomista
Technik ekonomista to zawód z przyszłością – absolwent potrafi zorganizować
pracę biura firmy oraz określić sytuację ekonomiczno –
finansową. Doskonała baza
do przyszłych studiów ekonomicznych, a także możliwość zatrudnienia na średnich szczeblach zarządzania
w przedsiębiorstwach.
Fot. UMiG Bogatynia
•zostaniesz
doskonale
przygotowany/-a do zdania matury i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
•po ukończeniu technikum
i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymujesz dyplom i tytuł TECHNIKA,
•masz łatwiejszy start na
uczelnie wyższe (masz
więcej praktyki!),
•zdobędziesz
wiedzę
i umiejętności potrzebne
do znalezienia pracy.
woczesny zawód łączący informatykę, elektronikę, automatykę, mechanikę i robotykę. Mechatronicy uczą
się w nowoczesnej pracowni
pod okiem wykwalifikowanej kadry. Potrafią wykonać
projekty maszyn i urządzeń
mechatronicznych z wykorzystaniem technik komputerowych, np. skrzyżowanie z oświetleniem, projekt
windy, sterowniki do bram,
zdalnie sterowane roboty.
Miesięczna praktyka zawodowa odbywa się w Elektrowni Turów.
Fot. UMiG Bogatynia
Oto najważniejsze powody, dla których warto wybrać „Energetyk”:
Fot. UMiG Bogatynia
Energetyk zaprasza
Nowa pracownia przyrodnicza
Otwarcia nowej pracowni dokonał burmistrz
Andrzej
Grzmielewicz,
a także dyrektor szkoły Pani Irena Komarnicka. Zaraz po przecięciu
symbolicznej wstęgi rozpoczęły się pokazowe zajęcia z udziałem dzieci
oraz nauczycieli. „Nowa
pracownia pozwala re-
alizować nową podstawę programową, której
głównym aspektem są
doświadczenia,
eksperymenty, […] to pozwala wśród dzieci wzbudzać
emocje – przeżywać, a to
znacznie uławia i uprzyjemnia naukę…” – mówiła Pani Małgorzata Sokalaska, nauczyciel biologii.
To wszystko niewątpliwie pozytywnie wpływa
na rozwój intelektualny
uczniów, a także na ich
postrzeganie świata oraz
zaangażowanie w naukę
przedmiotu.
Fot. UMiG Bogatynia
Uczniowie „trójki” mogą od tej pory korzystać
z bogatej bazy dydaktycznej. Ta największa
szkoła w naszej Gminie
funkcjonuje już ponad 15
lat. Nowa pracownia daje
ogromne możliwości. Nauczyciele oraz uczniowie
mogą korzystać z tablicy interaktywnej, a także
z całego mnóstwa przy-
rządów, narzędzi i pomocy naukowych. Zajęcia są dużo ciekawsze,
a przez to uczniowie dużo łatwiej przyswajają
wiedzę z dziedziny nauk
przyrodniczych.
Fot. UMiG Bogatynia
20 kwietnia w Zespole
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
odbyło się otwarcie nowej pracowni przyrodniczej.
Fot. UMiG Bogatynia
Młodzi naukowcy
na laboratoriach
www.bogatynia.pl
17
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów
i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce
Majowy Festyn Sportu
Podczas zawodów lekkoatletycznych 8. maja wystartowało ponad 230
zawodników z Bogatyni, Zatonia, Opolna Zdroju, Ostritz, Großschönau,
Löbau, Ebersbach, Zittau
oraz Chemnitz.
wodnicy uhonorowani zostali medalami oraz dyplomami. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami zawodów
oraz galerią zdjęć na stronach:
www.osirbogatynia.pl
www.hsgzittau.de
Fot. Remigiusz Naruszewicz
Zawody
rozpoczęły
się
o godz. 10:00 na stadionie
przy ul. Białogórskiej. Zawodnicy brali udział w biegach na 50m, 75m, 100m,
800m, 1000m, 3000m, skoku w dal, pchnięciu kulą oraz
skoku wzwyż, w siedmiu kategoriach wiekowych. Impreza została zorganizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
przy współpracy z niemieckim klubem sportowym HSG
Turbine Zittau. Najlepsi za-
Mistrzostwa Euroregionu Nysa
Wyciskanie
Sztangi Leżąc
W niedzielę 15. maja 2011 w sali widowiskowej
Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury odbyły
się Mistrzostwa Euroregionu Nysa w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc.
Zawody zostały rozegrane w następujących kategoriach: Open Kobiet, Juniorów
do 82,5 kg, Juniorów +82,5
kg, oraz 6 kategoriach wagowych pośród seniorów (do 75
kg, do 82,5 kg, do 90 kg, do
100 kg, do 110kg, +110 kg).
Do rywalizacji zgłosili się reprezentanci Bogatyni, Międzylesia, Legnicy, Zawidowa, Zielonej Góry, Bolesławca oraz Wrocławia. Celem
zawodów była popularyzacja
dyscypliny wyciskania sztangi leżąc oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców
Euroregionu Nysa, integracja środowisk sportowych
oraz organizacji zajmujących
się kulturą fizyczną, promocja Miasta i Gminy Bogatynia
oraz Euroregionu Nysa.
Najlepsi w swoich kat. wagowych:
Juniorzy:
•do 82,5 kg Bogumił Nowak - Legnica z wynikiem
142,5 kg,
•powyżej 82,5 kg; Mateusz
Wasilewski – Zawidów 140
kg,
Seniorzy:
•do 75 kg; Sławomir Purta
– Bolesławiec 145 kg,
•do 82,5 kg; Kamil Bialik –
Bogatynia 135kg,
•do 90 kg; Bartosz Kowalki
– Bogatynia 190kg,
•do 100 kg; Jakub Litwin –
Bogatynia 190kg,
•do 110 kg; Grzegorz Rompalski - Zielona Góra
200kg,
•+110 kg; Krzysztof Król –
Międzylesie 215kg.
•Kat. Open kobiet: Aleksandra Zieleniecka – Bogatynia 27,5 kg.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło Fitness Studio „FIT&GYM II” Bogatynia.
Gratulujemy.
Rywalizacja sportowa oraz
gorący doping kibiców podgrzewały atmosferę i mobilizowały zawodników, a sama
impreza z pewnością przyczyniła się do promowania
sportów siłowych w Bogatyni. Zapraszamy do galerii
zdjęć www.osirbogatynia.pl
Rozgrywki na wysokim
poziomie
W sobotę 7. maja na stadionie sportowym przy
ul. Białogórskiej w Bogatyni odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce.
Organizatorem zawodów
był Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
Jak co roku zawodom w Bogatyni towarzyszyła przepiękna pogoda i wspaniała
sportowa atmosfera. W czasie uroczystego otwarcia tegorocznych Mistrzostw, Prezes DZLA Piotr Rysiukiewicz
wraz z Wiceburmistrzem
Miasta i Gminy Bogatynia
Jerzym Stachyrą życzyli zawodnikom rekordowych wyników oraz uzyskania kwalifikacji do imprez rangi mistrzowskiej.
Tego dnia stadion w Bogatyni gościł również zawodnika międzynarodowej sławy Szymona Ziółkowskiego,
który oprócz dopingowania
młodszych kolegów i koleżanek był jednocześnie żywym
przykładem tego, że ciężką i systematyczną pracą
można osiągać sukcesy na
arenach światowych. Nasz
Olimpijczyk dekorował zwycięzców tegorocznych MDŚJ
oraz udzielał wywiadów dla
prasy i telewizji. Nie zapomniał również o kibicach
przybyłych na zawody. Każdy mógł otrzymać pamiątkowy autograf i zrobić zdjęcie z Mistrzem Olimpijskim
w rzucie młotem.
Dla najlepszych zawodników
przygotowano piękne medale na miarę Mistrzostw Polski i pamiątkowe koszulki.
Koszulki otrzymali również
sędziowie i obsługa zawodów, a także zaproszeni goście. Na mistrzostwa przyjechało około 400 sportowców
z ponad 20 klubów Dolnego
Śląska. Jak co roku na bogatyńskim stadionie padło
wiele wspaniałych wyników.
Juniorzy MKS „Szerszeń”
Bogatynia zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie zawiedli i po raz kolejny uzyskali znakomite wyniki ustanawiając nowe rekordy życiowe. Najlepiej zaprezentował
się Artur Grodnici, który wywalczył dwa medale, a dzięki wynikowi w rzucie dyskiem również osiągnął przepustkę na Mistrzostwa Polski Juniorów!
Zwycięzcy w kategorii seniorów do 90 kg.
18
www.bogatynia.pl
Fot. Remigiusz Naruszewicz
Oto wyniki naszych juniorów
i juniorów młodszych:
•Artur Grodnici – I miejsce w rzucie oszczepem
800g- 52.29 (r.ż)
•Artur Grodnici- II miejsce
w rzucie dyskiem 1,7546.68 (r.ż)
•Artur Grodnici- pchnięcie
kulą 6kg- 13.82
•Dominika KwiatkowskaII miejsce w biegu na
100mppł 16.05 (r.ż)
•Dominika Kwiatkowska200m- 27.39
•Agata Wiśniewska- IV
miejsce w rzucie dyskiem
1kg- 32.31 (r.ż)
•Michał Kacperski- VII
miejsce w biegu na
110mppł- 15.90 (r.ż.)
•Michał Kacperski- 200m24.23 (r.ż.)
Również z bardzo dobrej
strony pokazali się nasi młodzicy, którzy mieli prawo
startu, ale poza konkurencją. Rewelacyjny rzut oddała w rzucie oszczepem Sandra Wanat, która startując
PK zdeklasowała wszystkie
juniorki i juniorki młodsze
wygrywając tę konkurencję, niestety jako młodziczka nie mogła zostać sklasyfikowana.
Wyniki młodzików:
•Sandra Wanat- rzut oszczepem 600g- 40.49 (r.ż)
•Gabriela
Śliwczyńska100m- 13.80 (r.ż)
Bieg przez połotki.
•Bartosz Kempski- kula
5kg- 11.96
•Piotr Kosiorek- 100m12.42 (r.ż)
Gratulujemy
zawodnikom
i kadrze trenerskiej MKS
Szerszeń Bogatynia - Panu
Tomaszowi Pistiolis, Tomaszowi Dróżdż i Piotrowi Wyrobie.
W tegorocznych Mistrzostwach, wśród kobiet, Gabriela Szkolnicka z MKS
Osa Zgorzelec uzyskała,
wynikiem 183 cm w skoku wzwyż, minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów
w Talinie, co jest jednocześnie nowym rekordem życiowym tej zawodniczki. Natomiast do minimum na Mistrzostwa Świata Juniorów
młodszych w Lille Karolinie
Makul z WKS Śląsk Wrocław
zabrakło tylko 22cm. Karolina uzyskała w rzucie dyskiem wynik 47.28m.
Najszybszym
sprinterem
okazał się Adrian Silwanowicz
z MKS Osa Zgorzelec, który przebiegł „setkę” w czasie 10.82sec. Dobre wyniki uzyskali również płotkarze: 110mppł junior młodszy
Tomasz Kołodziejski MKL 12
Jelenia Góra pokonał w czasie 14.55sec, a junior Konrad
Donczew WKS Śląsk Wrocław
14.60sec. Na przebiegnięcie
połowy okrążenia (200m) junior młodszy Piotr Kuśniarz
ULKS Muflon Bielawa potrzebował 22.23sec, a jego starszy kolega junior Patryk Tomczak LKS Polkowice 22.00sec.
Fot. Mariusz Wujec
Bogatynia - Zittau
Decyzją biblioteki malarka
regionalna została wybrana
na Człowieka Roku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.
Tym tytułem instytucja uhonorowała już 3 osoby, które
w wyjątkowy sposób współpracują z Bibiblioteką Wystawa przyjęła formę warsztatów plastycznych, na które
liczni zaproszeni goście zjawili się z zapałem wspólnego tworzenia portretu pod
okiem malarki. Od artystki
można było się dowiedzieć,
co jest najważniejsze w por-
Fot. Biblioteka Bogatynia
27 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Bogatyni
odbył się wernisaż prac
Teresy Przybyły.
Otwarcie wystawy.
Zmagania na korcie
Otwarty Turniej
Tenisa Ziemnego
W sobotę 7 maja, przy słonecznej pogodzie, na bogatyńskich kortach tenisowych
przy ul. Białogórskiej odbył się Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego. Przy dużej
frekwencji i miłej atmosferze zawody rozegrane zostały systemem do dwóch
porażek. W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce zajął Krzysztof Burbo, wygrywając z drugim na podium
Andrzejem Małym oraz trzecim Dariuszem Janasiem za
Zgorzelca. Kolejne miejsca
zajęli odpowiednio: 4. Dariusz Miłoszewski, 5. Dariusz
Koziej, 6. Piotr Jackowiak.
Zwycięzcy otrzymali od organizatora pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczo-
we. Najlepszym serwującym
turnieju ogłoszony został p.
Piotr Jackowiak, wyróżniony pucharem przez Stowa-
Pani Teresa z wykształcenia
jest
instruktorem-plastykiem. Jak sama o sobie mówi, uprawia różne rodzaje
malarstwa i rysunku w różnych technikach: począwszy
od ołówka poprzez węgiel,
sepię, pastel, olej i wreszcie
akwarelę – którą lubi najbardziej.
„Często sprzedaję swoje obrazy i mogłabym w tym miejscu napisać, w jakich kolekcjach się one znajdują. Wielu
artystów tak właśnie czyni.
Niektórzy dopisują długą listę wystaw, wygranych konkursów i publikacji na swój
temat. Ja uważam, że to, co
kiedyś zrobiłam to już przeszłość. O wiele bardziej interesuje mnie przyszłość i to,
co mi teraz ‘w duszy gra”.
Słowa te wynikają z niezwykłej skromności artystki.
Na mały fragment „malarskiej symfonii” zapraszamy do biblioteki w maju
i w czerwcu .
rzyszenie Sportowe Gladiator. Wśród zawodników rozlosowano również nagrodę
pocieszenia, którą była rakieta tenisowa, przypadła
ona p. Waldemarowi Konwentowi. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych na kolejny turniej
- tym razem deblowy, który
planowany jest na drugą połowę lipca.
Uczestnicy Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego.
Fot. OSiR Bogatynia
„Szkic do portretu”
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w Taekwondo Olimpijskim
Medale dla Bogatyni
Na starcie stanęło 190 zawodników z całej Polski.
Wśród nich znalazło się
dwoje zawodników bogatyńskiego Klubu Sportowego GROM, którzy, mimo młodego wieku, wykazali się wielkimi sportowymi
umiejętnościami i ogromnym zaangażowaniem. Wiedzę zdobytą podczas tre-
W tym roku z okazji Światowego Dnia Książki Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Bogatyni przygotowała dla mieszkańców miasta atrakcję w postaci kiermaszu „Książka
za złotówkę”.
W środę 20 kwietnia o godzinie 10.00 przed bibliotekę
wystawiono
stoły
z nowymi książkami z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej, zarówno
dla dorosłych, jak i dla dzieci. Każdą pozycję można było
nabyć za symboliczną złotówkę. Wybór umilała płynąca z
głośników muzyka . Pracownicy biblioteki chętnie pomagali w poszukiwaniach interesujących pozycji. Rekordzista
zakupił 16 książek, średnio
mieszkańcy Bogatyni zabierali do domu po 4 egzemplarze. Akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że
została przedłużona o kolejne dwa dni. Sprzedano ponad
450 woluminów. Impreza niewątpliwie zostanie powtórzona za rok.
Kiermasz „Książka za złotówkę”.
Strzelectwo sportowe
Strzały na medal
W dniu 17.04.2011 roku na
strzelnicy kulowej w Jaworze odbyła się II Runda Zawodów Strzeleckich Dolnośląskiego Klubu Strzeleckiego „Czak” we Wrocławiu. Na zawodach tych
bardzo dobrze spisali się
strzelcy kulowi z Bogatyni.
W konkurencji „pistolet sportowy” złoty medal i Puchar
Prezesa Dolnośląskiego Klubu Strzeleckiego „Czak” zdobył Jarosław Bem. Drugi złoty medal i Puchar Prezesa
DKS „Czak” ponownie wywalczył Jarosław Bem w konkurencji „karabin sportowy”
a Andrzej Szreder w tej samej konkurencji zdobył medal srebrny. Drugi srebrny
medal wywalczył Andrzej
Szreder w konkurencji „pistolet centralnego zapłonu”.
W drugiej Rundzie wystartowało ogółem 51 zawodników województwa dolnośląskiego, w tym 7 zawodników
z Bogatyni.
w Bogatyni odbyła się II Runda Zawodów Pneumatycznej
Ligi Strzeleckiej Grupy Powszechnej. W zawodach wystartowało 9 trzyosobowych
zespołów oraz zawodnicy indywidualni.
W klasyfikacji indywidualnej
kobiet I miejsce zajęła Anna
Kot. W klasyfikacji indywidualnej mężczyzn I miejsce
zajął Wojciech Marszał. Drużynowo zwyciężyła drużyna „D.F.T.” w składzie: Dawid
Szymaniak, Tomasz Włodarczyk i Robert Fituch. Po
dwóch rundach, indywidualnie wśród kobiet prowadzi:
Anna Kot. Mężczyźni indywidualnie: I miejsce Dominik
Pitucha. Trzecia Runda Zawodów Pneumatycznej Ligi
Strzeleckiej odbędzie się 28
maja 2011 roku o godz. 10.
Zapraszamy zainteresowanych.
Zdzisław Strzykała
Instruktor PZSS
Liga pneumatyczna
W dniu 28.04.2011 roku na
strzelnicy
pneumatycznej
ningów Taekwondo Olimpijskiego doskonale wykorzystali w/w zawodach zdobywając dwa brązowe medale.
Asia Klemens i Paweł Michniewicz stanęli na ogólnopolskim podium.
W tym miejscu należy dodać, że młodzi sportowcy
reprezentujący nasz klub
byli jedynymi z licznej grupy zawodników startujących
z Dolnego Śląska, którzy
swoje zmagania zakończyli
na podium.
Książka za złotówkę
Podopieczni trenera Pawła
Darłaka Asia Klemens i Paweł
Michniewicz.
Fot. OSiR Bogatynia
W dniach 6-8 maja 2011r.
w Łomży odbył się XVII
Finał
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży
2011 r.
Światowy Dzień Książki w Bibliotece
Fot. Biblioteka Bogatynia
trecie, co w pejzażu, a co
w martwej naturze. Udzielała podstawowych wskazówek
i opowiadała o własnej drodze twórczej i inspiracjach.
Gratulujemy
zawodnikom
i życzymy, aby sięganie po
najwyższe trofea stało się
ich ulubionym zajęciem.
Fot. archiwum PZSS
Wernisaż w Bibliotece
www.bogatynia.pl
19
Historia powstania i dzień dzisiejszy najstarszego klubu w mieście
Jednym z najstarszych stowarzyszeń sportowych na
terenie powiatu zgorzeleckiego jest klub MKS Granica
Bogatynia. Na ziemiach odzyskanych pierwsi osadnicy wojskowi i cywilni (Paterman, Kozimor, Wiczkowski,
oraz Warchał) w 1946 roku
zawiązali wojskowo – cywilną drużynę piłkarską, która
rozegrała kilka meczy towarzyskich z miejscowymi wioskami. Kapitanem drużyny został Paterman. Za datę
założenia klubu MKS Granica Bogatynia przyjmuje się
rok 1947, gdzie na wniosek
ówczesnego vice burmistrza
miasta pana Krasuckiego
zostaje utworzony pierwszy klub sportowy, w którym poza w/w panami do
Zarządu weszli Joachim Prut
oraz Edmund Świstulski. Na
pierwszym posiedzeniu Zarządu wybrano Prezesa,
którym został Joachim Prut
oraz nadano nazwę Klubowi
„Granica” Bogatynia. Pierwszy historyczny mecz Granica występująca w klasie
C rozegrała w 1947 roku na
wyjeździe w Zawidowie. Zawodnicy Granicy wraz z kibicami na ten mecz pojechali trzema furmankami.
W następnych latach działacze klubu chcąc przyciągnąć
młodzież do uprawiania
sportu, powołują dwie drużyny juniorów oraz otwierają nowe sekcje - podnoszenia ciężarów i sekcję tenisa stołowego. W tym czasie klub Granica zrzesza 150
zawodników czynnych i 500
osób wspierających klub.
Chociaż działacze poszczególnych klubów, jako pionierzy tych ziem tworzyli życie
sportowe, to nie odbywało się to bez swarów, kłótni i antagonizmów, które nie
przekładały się na zbyt dobre wyniki sportowe i źle
służyły prawidłowemu szkoleniu zwłaszcza młodzieży. W 1948 roku powstaje w Turoszowie drugi klub
K.S.
20
www.bogatynia.pl
Fot. archiwum MKS Granica Bogatynia
MKS Granica Bogatynia
„Górnik”, który posiadał tylko jedną sekcję piłki nożnej. W latach 50 powstaje
następny klub LZS „Spójnia”, który po paru latach
rozwiązuje się. Na początku lat 60 ówczesne władze
komunistyczne podejmują
decyzję o budowie kombinatu Górniczo Energetycznego Turów. Po przyjeździe
do Bogatyni, doświadczonego działacza sportowego Jana Stowskiego, dla „Granicy” Bogatynia nastały lepsze czasy. Pamiętną datą
dla klubu jest dzień 16 lutego 1961. W tym to roku Jan
Stowski, zakończył kłótnie
i swary pomiędzy działaczami poszczególnych klubów,
zwołał wspólne Walne Zebranie, na którym podjęto
decyzję o połączeniu Klubu
Sportowego „Granica” Bogatynia, która występowała
w klasie A z Klubem Sportowym „Górnik”. Od tego dnia
klub nazywał się „Górnik-Granica” Bogatynia. Prezesem połączonych klubów
został Prezes Kombinatu Turoszowskiego Jan Stowski.
Rok później tj. 1962 roku na Walnym Zebraniu na wniosek Seńczuka
klub
otr zym a ł
nową
nazwę – K.S. „Turów” Bogatynia. Nowym Prezesem zostaje Leon Warchał, a honorowym Prezesem klubu został poprzedni Prezes
Jan Stowski. W tym czasie
przy ulicy Białogórskiej budowano nowy stadion, który został oddany dla mieszkańców Bogatyni w dniu 22
września 1964 roku. Uroczystego oddania stadionu
dokonał dyrektor KWB Turów Władysław Witek. Punktem kulminacyjnym otwarcia stadionu były parokrotne przeloty awionetki, która nad głowami licznie zebranych widzów zrzucała
z samolotu piłki i rękawice bokserskie, które symbolizowały sekcję piłki nożnej oraz sekcję bokserską.
Po pokazie i części oficjalnej został rozegrany pierwszy mecz towarzyski. Przeciwnikiem naszej drużyny
była utytułowana drużyna
Zagłębia Sosnowiec, która
w tamtych latach była jedną z najlepszych drużyn dolnośląskich. K.S. „Turów” Bogatynia przegrał 1:2. W sezonie 1965/66 drużyna „Turów” Bogatynia po pięciu
latach gry w A-klasie awansowała do ligi międzywojewódzkiej (dzisiejszy odpowiednik III ligi, dawne woj.
wrocławskie, zielonogórskie,
opolskie oraz śląskie). Był to
duży sukces naszej drużyny, która w tym czasie posiadała pięć drużyn, zrzeszała około 100 zawodników
Klasa/liga
sezonów
C - klasa
2
B - klasa
3
A - klasa
10
Liga okręgowa
17
IV liga
7
III liga
4
oraz liczba członków wzrosła z pięciu do siedmiu tysięcy. W tym czasie Przewodniczącym sekcji piłki nożnej
był pan Mrówczyński, a kierownikami drużyn byli panowie - Dąbrowski, Bogusz,
Wiśniewski. Trenerem drużyny był Stanisław Wesołowski oraz Władysław Suchoń, kierownikiem drużyny
- Witold Sosna. Skład drużyny: Wichary, Ilkiewicz, Walczak, Żabski, Szwed, Wałowicz, Więcek, Majdziak, Rothegel, Prusicki, Trybulki,
Gonelak, Drozd, Zdun, Michalik, Krzywiński, Szepelawy, Stańczyk, Zacharski
(obecny kierownik I zespołu), Dobijański, Młynarczyk,
Marchewka, Homlala. Był
to dobry czas dla K.S. Turowa Bogatynia, która trzy
sezony gościła w lidze międzywojewódzkiej. W sezonie 1967/8 nasza drużyna,
zajmując trzecie miejsce od
końca tabeli, spadła do klasy
niższej. W tym czasie komunistyczne władze powiatowe
w Zgorzelcu, zazdroszcząc
sukcesów klubowi z Bogatyni wywierały coraz większą
presję polityczną na działaczach i sponsorach klubu. Ostatecznie w 1968 roku uchwałą partii przeniesiono wszystkie sekcje wraz
z całym sprzętem i mieniem
w tym sekcję piłki nożnej
do Zgorzelca. Przez trzy lata na opustoszałych obiektach sportowych Bogatyni nic się nie działo. Dopiero
w 1971 roku, dzięki działaczom naszego klubu, którzy
nie mogli pogodzić się z takim stanem rzeczy, Urząd
Miasta w Bogatyni prowadząc rozmowy z BZPB „DOLTEX” i Elektrownią Turów
reaktywował klub powołując nowy Zarząd. Prezesem
Klubu Granica Bogatynia został Kazimierz Woźniak. Zespół w trudnych warunkach
zaczął rozgrywki od najniższej klasy „W”.
W następnych latach sekcja piłki nożnej liczyła cztery drużyny, co spowodowało, że w sezonie 1975/6 Granica Bogatynia grała o dwie
klasy wyżej, tj. w IV grupie
A - klasy. W inauguracyjnym meczu Granica Bogatynia pokonała 3:1 Włókniarz
Mirsk. W A - klasie nasz zespół występował do roku
1980. W sezonie 1980/81
nastąpił awans do ligi okręgowej, gdzie Granica po sezonie spadła ponownie do A-klasy. Marsz w górę zaczął
się w sezonie 1983/4, w którym to, po bardzo dobrej
grze Granica Bogatynia została zdecydowanym liderem A-klasy i awansowała
(strzelając 114 bramek, tracąc 13) do klasy okręgowej.
W tym czasie Granica rozgrywała mecze z takimi zespołami jak: Chojnik Cieplice, Kuźnia Jawor, Nysa Zgorzelec, Konfeks Legnica,
Górnik Polkowice, Zagłębie
II Lubin, Cement Raciborowice. Koniec lat 80 i początek lat 90 były złotymi latami klubu Granicy Bogatynia, a zaczęło się w 1987 roku podczas meczów Granicy
Bogatynia z Lechem Poznań
oraz Górnikiem Wałbrzych.
Na stadion przy ulicy Sportowej na mecze przychodziło do trzech tysięcy kibiców
z całego regionu. Zarząd,
działacze, trenerzy oraz zawodnicy potrafili stworzyć
atmosferę sprzyjającą powstaniu na parę sezonów
dobrej drużyny. Poprzez
prawidłowe szkolenie w Granicy powstała grupa młodych bardzo uzdolnionych
zawodników, którzy rokowali nadzieję na sukces klubu
w następnych latach. W tym
czasie trenerem drużyny był
Izydor Walczak, asystentem
- Henryk Nędziak, kierowni-
sza z Odrą Opole 1:1. W tym
okresie Granica w lidze rozgrywała mecze z drużynami: Ślęzą Wrocław, „Victorią” Wałbrzych, Chrobrym
Głogów, Rakowem Częstochowa, GKS Tych, Piastem
Gliwice, Górnikiem Katowice. Mimo, iż pierwszy sezon
Granica, zajmując 18 miejsce utrzymuje się w III lidze, to w następnym sezonie 1990/91, po rezygnacji z funkcji trenera Izydora Walczaka, obowiązki trenera przyjmuje z Zagłębia
Lubin Tadeusz Podchorodecki, któremu nie udaje się
utrzymać Granicy w III lidze
i Granica zajmując 15 miejsce w tabeli zalicza spadek
do IV ligi. Po spadku w sezonie 1991/92 z funkcji trenera rezygnuje dotychczasowy
i jego obowiązki przejmuje
Jerzy Jackowiak. Z nowym
kierownikiem drużyny Stanisławem
Mikołajczykiem
w sezonie 1992/3 przemeblowują skład i zaczynają tworzyć nową drużynę,
która wygląda następująco: Ireneusz Kroczek, Jacek Gąsiorowski, Marek Jachimowicz, Ryszard Szydło, Dariusz Rybak, Marek
Małkiewicz, Stanisław Nowak, Jacek Panfil, Piotr Czajka, Jacek Cichocki, Henryk
Sienkiewicz, Mariusz Niechwiej, Sebastian Śliwczyński, Maciej Galus, Krzysztof Zieliński, Robert Czarnojańczyk, Dariusz Oliasz,
Piotr Chorab, Sebastian Mazurkiewicz, Andrzej Janek,
Grzegorz Maciorowski, Artur
Humeniuk. Pod wodzą nowego trenera Granica pierwszy sezon w IV lidze zakończy na piątym miejscu. Początek sezonu 1993/94 nie
należy do udanych, po przegraniu czterech kolejnych
meczy i remisie, z funkcji trenera rezygnuje Jerzy
Jackowiak. Na jego miejsce
powołano Mirosława Czesnakowskiego. W tym czasie do drużyny dołącza Ireneusz Słomiak, jego przyjście wzmacnia skuteczność
gry naszego zespołu. Z powodów zdrowotnych trenera Czesnakowskiego, w rundzie wiosennej funkcję trenera przejmuje Jacek Panfil,
który jest zarazem zawodni-
Słomiak, Marcin Trojanowski, Mateusz Gawlik.
społu Andrzej Małkiewicz.
Nowy Prezes powołuje Radę
Trenerów na czele z Jackiem
Panfilem. Plany, jakie stawia
nowy Prezes to zapewnienie
młodzieży i dzieciom możliwość wychowywania i rozwijania poprzez sport oraz
kształtowanie w klubie wartości moralnych. W tym czasie klub skupia 150 czynnych zawodników. W sezonie 2009/10 funkcję trenera obejmuje Wojciech
Szymków, a kierownikiem
drużyny jest Stanisław Zacharski. Z funkcji Prezesa
na przełomie 2010 roku ze
względów osobistych rezygnuje Andrzej Lipko. Na Walnym Zebraniu, które odbyło
się w 2010 roku nowym Prezesem został wybrany Jacek
Panfil, który tą funkcję pełni
do dzisiaj. Klub MKS Granica
Bogatynia w trakcie swojego istnienia tj. od 1947 roku
do dnia dzisiejszego, prowadząc działalność sportową
wychował bardzo dużo utalentowanej młodzieży, której zawodnicy występowali
w zespołach I, II III ligi oraz
w wielu innych klubach.
sześć drużyn:
Do zasłużonych działaczy
i pracowników Klubu należą m.in: Joachim Prut, Jan
Stowski, Kazimierz Woźniak, Ryszard Szostak, Andrzej Małkiewicz, Stanisław
Zacharski, Jerzy Jackowiak,
Roman Giedrys.
Do zasłużonych trenerów
klubu należą m.in: Izydor
Walczak, Sylwester Marchewka, Henryk Nędziak, Lucjan Powierski, Jacek Panfil.
Do
zawodników,
którzy
w ostatnim dwudziestoleciu dla MKS Granica strzelali najwięcej bramek należeli m.in: Jacek Cichocki,
Henryk Sienkiewicz, Dariusz
Oliasz, Ireneusz Słomiak,
Mariusz Achciński, Michał
Bregin.
MKS Granica Bogatynia na
dzień dzisiejszy posiada
Fot. archiwum MKS Granica Bogatynia
Fot. archiwum MKS Granica Bogatynia
kiem - Andrzej Małkiewicz.
Skład drużyny: Bronisław
Kuternoziński, Ireneusz Kroczek, Krzysztof Struzik, Marek Ignatowicz, Mirosław
Czesnakowski, Artur Oliasz,
Jan Latos, Stanisław Nowak,
Marek Jachimowicz, Dariusz
Oliasz, Marek Szwabowicz,
Henryk Sienkiewicz, Jacek
Cichocki, Antoni Miechurski,
Jan Bednarski, Dariusz Laskowski, Tomasz Kruszyński, Zdzisław Utan, Piotr
Czajka. W następnym sezonie do szerokiej kadry dołączyli: Marek Małkiewicz, Enryko Rajski, Ryszard Szydło,
Paweł Urbański, Jarosław
Żurawski, Robert Czarnojańczyk oraz Robert Ksykiewicz. Pięć sezonów zajęło Granicy zanim wywalczyła upragniony awans do
III ligi. Nastąpiło to w sezonie 1989/1990. Prezesem
w tym czasie jest Kazimierz
Mieszała, a zastępcami jego ds. piłki nożnej: Henryk
Wójcik, Aleksander Kuczaj,
Ryszard Lazanowicz, Marian Świercz, Edmund Fronczak, Wiesław Stępiński i inni. Granica Bogatynia w III
lidze została przydzielona do
III grupy, w której na dwadzieścia zespołów zaledwie
sześć pochodziło z Dolnego
Śląska. W składzie zespołu zabrakło utalentowanego Marka Ignatowicza, który wyjechał do Francji i grał
w tamtejszym „Lyonie”. Do
zespołu doszli z „Lechii” Piechowice - Jacek Panfil z Promienia Żary – Radosław
Roztocki oraz Marek Nowicki
z Ravii Rawicz. W tym czasie do wyróżniających się
zawodników Granicy należeli między innymi - Bronisław
Kuternoziński (jeden z najlepszy bramkarz w dziejach klubu),Henryk Sienkiewicz, Jacek Cichocki, Stanisław Nowak, Mirosław Czesnakowski. Granica do sezonu przygotowywała się
na obozie w Homlu dawny
ZSRR. Historyczny pierwszy
mecz drużyna Izydora Walczaka rozegrała na wyjeździe z MCKS Czeladź ulegając 1:2. Drugi mecz w obecności dwóch tysięcy kibiców Granica rozegrała przy
ulicy Sportowej, remisując
po bramce Dariusza Olia-
je Alfred Kłodziński, od 2006
do 2009 roku Prezesem Granicy jest Marek Olizarowicz,
trenerem Henryk Sztulberg a kierownikiem drużyny Wincenty Szyrwiel, drużyna składała się z następujących zawodników: Dariusz
Szatkowski, Stanisław Michalak, Marcin Suchocki, M.
Ostrowski, Dawid Kloczkowski, Piotr Kadzewicz, M. Hartwig, Tomasz Grygo, A. Fajfrowski, Bartosz Bury, Konrad Krawczyk, G. Pawlisz, R.
Gajda, R. Malinowski, Marcin
Chrzanowski, M. Latosinski,
M. Woroniecki, A. Gordienko, S. Pawłowski, Jerzy Molka, Grzegorz Molka, Grzegorz Sawicki, B. Breś. W sezonie 2008/9 Prezesem zostaje Andrzej Lipko, który
ma za zadanie wyprowadzenie drużyny ze strefy spadkowej. Za jego namową trenerem zostaje Marek Małkiewicz, a kierownikiem ze-
kiem. Do drużyny dołączają Jarosław Rzeźnik oraz Paweł Marciniak. Granica kończy sezon na wysokim piątym miejscu. W następnych
sezonach Granica pod wodzą trenera Czesnakowskiego i kierownika zespołu Tadeusza Cyrana w składzie: Ireneusz Kroczek, Daniel Gołyga, Marek Jachimowicz, Kamil Pogoda, Enryco
Rajski, Mariusz Rajski, Jarosław Rzeźnik, Maciej Romanowski, Marek Małkiewicz, Damian Urbanowicz,
Dariusz Migdał, Damian Gołdyn, Andrzej Janek, Adam
Kozłowski, Henryk Sienkiewicz, Marcin Breś, Ireneusz Kaniowski, Jacek Cichocki, Krzysztof Mikulski,
Arkadiusz Mikołajczyk, Dariusz Oliasz, Mariusz Achciński, Jacek Gąsiorowski,
Ireneusz Słomiak, Ryszard
Szydło, występuje do sezonu 1996/7 w IV lidze, gdzie
po rundzie jesiennej i wiosennej spada do ligi okręgowej, by po roku wrócić na jeden sezon ponownie do IV ligi. W sezonie 1998/9 funkcję trenera pełni Wojciech
Drożdż.
Lata 2000 do 2011
Od sezonu 1999/2000 Granica niezmiennie do dnia dzisiejszego występuje w lidze
okręgowej. W latach 20016 Prezesem Granicy zosta-
Wyróżniającymi wychowankami klubu są m.in. Sławomir Kurant, Grzegorz Kazimierski, Stanisław Nowak,
Mariusz Urbaniak, Jacek Cichocki, Dariusz Oliasz, Mariusz Achciński, Ireneusz
„ŻAKI” (trener: Michał Bregin) – „ORLIKI” (trener Paweł Rychter) - Młodzicy (trener Lucjan Powierski) –
Trampkarze (trener Jacek
Panfil) – Juniorzy (trener
Ryszard Szydło) – Seniorzy
(trener Wojciech Szymków).
Szeroki skład MKS Granica Bogatynia, która w sezonie 2010/11 występuje w Lidze Okręgowej OZPN Jelenia
Góra: Marcin Gawlik, Marcin
Chrzanowski, Sebastian Mikulski, Łukasz Duduć, Marcin Suchocki, Michał Bregin, Dawid Kleczkowski, Michał Marszałek, Piotr Krzesiński, Partyk Pazyra, Daniel
Szywała, Radosław Pietkiewicz, Mateusz Piskorski, Mariusz Omelański, Krzysztof Czeczot, Konrad Krawczyk, Łukasz Pastuszko, Michał Mokijewski, Dawid Rożek, Marcin Kałmuk, Dawid
Augustyn. Trener - Wojciech
- Szymków, Kierownik drużyny - Stanisław Zacharski.
Andrzej Lipko
Wykorzystano materiały archiwalne MKS Granica Bogatynia oraz opracowanie Pawła Rychtera.
www.bogatynia.pl
21
Fot. archiwum Parafii św. Marii Magdaleny
Pielgrzymi z Bogatyni
obecni na uroczystościach
beatyfikacyjnych.
KSIĄDZ DZIEKAN JAN ŻAK ORAZ RADA PARAFII
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
Świetlica
imienia Jana Pawła
Cztery lata temu rozpoczęła się budowa Świetlicy im.
Jana Pawła II przy kościele dziekańskim w Bogatyni.
Dzięki staraniom ks. dziekana Jana Żaka oraz rady parafialnej niebawem powstanie miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
19 CZERWCA GODZINA 14.00
V Festyn Parafialny na rzecz zakupu
wyposażenia do świetlicy Jana Pawła II
FESTYN ODBĘDZIE SIĘ NA PLACU PRZED KOŚCIOŁEM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
funduszy na ten szlachetny projekt. W szczególności
dzięki tym wszystkim bezimiennym darczyńcom dobiegają końca ostatnie prace wykończeniowe.
Budowę Świetlicy rozpoczął
jeszcze ks. dziekan Maciej
Wesołowski. Pierwsze prace to żmudny proces projektowania, uzgodnień i niezbędnych pozwoleń. Następ-
nie rozpoczęły się prace budowlane.
Dziś budowa zmierza ku
końcowi. 18 czerwca nastąpi uroczyste otwarcie Świetlicy. Na uroczystości przybędzie biskup legnicki Stefan Cichy.
Uroczystości
zainaguruje
msza św. o godz. 18:00.
22
www.bogatynia.pl
Fot. UMiG Bogatynia
Fot. UMiG Bogatynia
Wspomnieć należ również
ludzi o gorących sercach,
którzy nie szczędzili sił oraz
18 CZERWCA GODZINA 18.00
otwarcie i uroczyste poświęcenie
świetlicy im. Jana Pawła II
Rozmowa z Piotrem Tomaszczenikiem
Towarzystwo
Akcjonariatu
Pracowniczego „Górnictwo i Energetyka” powstało ponad 3
lata temu. Jest unikalne
w skali kraju, ponieważ
nie ma takiej organizacji, która zajmowałaby
się problemami akcjonariuszy.
Mimo starań stowarzyszenie wciąż ogranicza się do
wąskiego grona miłośników
rynku kapitałowego. Celem
statutowym Towarzystwa
jest również współpraca
z władzami samorządowymi
nakierowana na rozwój gospodarczy gminy i tworzenie nowych miejsc pracy.
Celem stowarzyszenia jest
również budowanie aktywnego akcjonariatu spośród
posiadaczy akcji pracow-
niczych kopalni i elektrowni Turów. Obecne działania
stanowią: edukacja, polityka informacyjna, a także działania związane ze
wspólną reprezentacją wobec spornych problemów,
aż po udział w ładzie korporacyjnym.
W ubiegłym roku udało się
zorganizować 2 spotkania akcjonariuszy, w których wzięło udział około 300
osób (pracownicy i emeryci
Turowa). Wiele pracy włożono również w stworzenie
i prowadzenie strony internetowej, zawierającej całokształt informacji dotyczących akcji Turowa-BOTu-PGE. Wszystkie te działania wzbudzały większe zainteresowanie akcjonariuszy
z różnych zakątków Polski,
aniżeli turoszowskich.
Redakcja: Aktualnie najważniejsze zagadnienia
dotyczące akcji, które posiadają pracownicy to…?
byłby ten, w którym Spółka zażądała zwrotu wypłaconych sum wraz z odsetkami.
Piotr Tomaszczenik: Najpilniejsza jest kwestia spornej dywidendy. Dzięki zaangażowaniu jednego z funduszy oraz części akcjonariuszy – głównie z Bełchatowa – udało się wygrać
proces sądowy. W II instancji legnicki sąd nakazał wypłacenie wszystkim akcjonariuszom (tym, którzy nie
zamienili swoich akcji do
29-30 czerwca 2010 roku)
sum im należnych. Posiadacze pełnych pakietów pracowniczych otrzymują po
kilkanaście tysięcy złotych.
Wiemy również, że Spółka,
za którą stoją przedstawiciele Skarbu Państwa wnosi o kasację wyroku.
Red.: Co jeszcze poza
sprawą dywidendy?
Notowania giełdowe akcji PGE za okres od stycznia 2010.
archiwum P.T.
Red.: Panie Piotrze, wobec tego, co w sytuacji
kiedy kasacja zostanie
uznana?
Spotkanie pracowników „Doltex-u”
Znowu razem
W dniu 13.05.2011 na
obserwatorze odbyło się
kolejne spotkanie byłych
pracowników zakładów
bawełnianych
„Doltex”
w Bogatyni. W spotkaniu
wzięło udział sześćdziesiąt osób. Organizatorem
spotkania był Henryk Nawrocki. Oprócz byłych
pracowników we wspólnej zabawie uczestniczyli
zaproszeni goście, wśród
nich zastępca burmistrza
Jerzy Stachyra oraz dyrektor biblioteki Adam
Balcer.
Organizator spotkania, Henryk Nawrocki całość podsumował krótko: „Cieszę się,
że idea powstania stowarzyszenia byłych pracowników
zakładów bawełnianych na-
P.T.: Niestety trzeba liczyć się z taką ewentualnością, dlatego najrozsądniej jest ulokować dywidendę na bezpiecznej lokacie
lub w obligacjach do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Najgorszym
z możliwych scenariuszy
biera formy i kształtu, czego dowodem jest nasze szóste spotkanie integracyjne. Wiem, że być znowu razem, to nabrać nadziei, wiary w lepsze jutro. W grupie
jest raźniej i łatwiej pokonywać problemy dnia codziennego. Pozdrawiam wszystkich uczestników i byłych
pracowników „Doltexu” oraz
zapraszam do wspólnej integracji”.
Osoby zainteresowane utworzeniem wspólnego stowarzyszenia proszę o kontakt pod numer telefonu:
600 043 251.
P.T.: Przygotowywany jest
kolejny pozew, który autoryzuje renomowana kancelaria prawnicza, a którego celem będzie uzyskanie
rekompensaty za straty jakie ponieśli akcjonariusze
w trakcie przekształcania
akcji – z Turowa na BOT.
W wyniku niewłaściwie zastosowanych parytetów zamiany. Skala roszczeń (wielkość odszkodowania) sięgać
będzie od kilkunastu tysięcy
(dla posiadaczy pełnego pakietu akcji kopalnianych), aż
po ponad 90 tysięcy złotych
(dla podobnych akcjonariuszy elektrowni). Przy czym
nie ma wymogu posiadania
tych akcji. Wystarczyło zamienić je w stosownym czasie, a dokument tej zamiany stanowić będzie podstawę do wypłaty ewentualnego odszkodowania.
Red.: Czy możliwość odzyskania
tak
poważnych kwot spowodowała
wzrost zainteresowania
sprawami
akcjonariatu pracowniczego wśród
aktualnych i byłych posiadaczy tych cennych
papierów?
P.T.: Niestety zainteresowanie jest znikome,
a trzeba tu zaznaczyć, że
drugi proces będzie dotyczyć imiennych roszczeń i w razie sukcesu odszkodowanie otrzyma tylko ten, kto będzie stroną sporu, a nie wszyscy
posiadacze akcji, którzy
otrzymają dywidendę.
Red.: Wobec tego jakie
są koszty prowadzenia
sporu o odszkodowanie
w tym przypadku?
P.T.: Koszty są niemałe,
ale można je ograniczyć
w przypadku negocjowania
umów przez zorganizowaną
Piotr Tomaszczenik założyciel
Towarzystwa Akcjonariatu Pracowniczego „Górnictwo
i Energetyka”.
Fot. archiwum P.T.
Co z dywidendą?
dużą grupę akcjonariuszy,
o którą jednak w praktyce
najtrudniej. Wysokie koszty
udziału w tym projekcie wynikają z niewielkiego zainteresowania, a tym samym
niemożności negocjowania
dużo niższych opłat dla zorganizowanej grupy.
Red.: Jak ocenia Pan aktualne notowania giełdowe akcji PGE?
P.T.: Wielu akcjonariuszy
zawiedzionych jest kursem,
który aktualnie oscyluje
wokół 24 zł. Perspektywy
są jednak optymistyczne
– wyniki Spółki za I kwartał br. są powyżej oczekiwań, a przed nami pojawić się ma poważna transakcja sprzedaży udziałów
w Polkomtelu, co powinno
przynieść w przyszłym roku bardzo wysoką dywidendę.
Niebezpieczeństwem
jest podaż akcji ze Skarbu
Państwa, które jest gotowe
sprzedać 10% stanu posiadania – jest to jeden z elementów mogących wpłynąć
na spadek notowań.
Red.: Czy to jedyne kwestie, przed którymi stoją
akcjonariusze?
P.T.: Problemów jest bardzo
dużo. Szkoda tylko, że zainteresowanie jest tak małe.
Panie Piotrze dziękujemy za rozmowę. Jednocześnie obiecujemy, że
jeżeli ta rozmowa przyczyni się do wzrostu zainteresowania sprawami
akcjonariatu wśród pracowników, to powrócimy
do wspomnianych spraw
w kolejnych wydaniach
„Bogatyni”. Poczekajmy
na reakcję.
Fotozagadka
Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.
Fot. archiwum Henryk Nawrocki
W cyklu Fotozagadka Redakcja „Bogatyni” proponuje czytelnikom zabawę sprawdzającą znajomość Bogatyni i okolic. Wszystkich, którzy rozpoznają obiekt na zdjęciu i znają jego lokalizację zachęcamy
do kontaktu.
Prawidłową odpowiedź należy
przesłać najpóźniej do 6 czerwca br., na adres [email protected]
bogatynia.pl
Poprzednią „Fotozagadkę” najszybciej rozwiązał pan
Grzegorz Dąbrowski – w celu ustalenia sposobu odbioru
nagrody prosimy o kontakt mailowy z redakcją.
www.bogatynia.pl
23
Kino Kadr
Wiosenna sałatka
z kurczakiem
„Między
światami”
„Kod
nieśmiertelności”
„Sala
samobójców”
Wiosna w pełni, a więc i nasza kuchnia nabiera kolorowych barw. Na stołach zaczynają pojawiać się świeżutkie i pachnące słońcem
warzywa, na które z niecierpliwością czekamy cały
rok. Dlatego też pani Barbara Michalak z Koła Gospodyń
Wiejskich z Markocic proponuje pyszną sałatkę na każdą okazję.
Nicole Kidman zachwyca
w okrzykniętej przez krytyków najlepszą w jej dorobku
aktorskim roli kobiety, która po dramatycznym przeżyciu próbuje odnaleźć się
na krawędzi dwóch światów.
Niezrozumiana przez twardo
stąpającego po ziemi męża (Aaron Eckhart), znajduje pocieszenie w przyjaźni z tajemniczym młodzieńcem, który kiedyś przyczynił się do śmierci jej synka.
Chłopak oczaruje ją niezwykłą wizją rzeczywistości,
która pozwoli bohaterce pogodzić się z przewrotnym losem i odnaleźć upragnioną
drogę do szczęścia.
Kapitan Colter Stevens budzi się w jadącym z dużą prędkością pociągu. Nie
poznaje siedzącej obok
dziewczyny, nie wie, gdzie
jest. Po 8 minutach od jego przebudzenia pociąg
eksploduje. Wtedy mężczyzna przekonuje się,
że bierze udział w rządowym eksperymencie o nazwie: „Kod nieśmiertelności”, który pozwala na wejście w ciało innego człowieka na ostatnich 8 minut jego życia. Zadaniem
Stevensa jest rozpoznanie
i powstrzymanie zagrażającego całemu Chicago
terrorysty podkładającego
bomby.
Dominik to zwyczajny chłopak. Ma wielu znajomych,
najładniejszą
dziewczynę
w szkole, bogatych rodziców, pieniądze na ciuchy,
gadżety, imprezy... i pewnego dnia jeden pocałunek
zmienia wszystko. „Ona” zaczepia go w sieci. Jest intrygująca,
niebezpieczna, przebiegła. Wprowadza
go do „Sali samobójców”,
miejsca, z którego nie ma
ucieczki. Dominik, w pułapce własnych uczuć, wplątany
w śmiertelną intrygę, straci to, co w życiu najcenniejsze… „Sala samobójców”, to
film Jana Komasy, jednego
z najzdolniejszych reżyserów młodego pokolenia.
Przygotowanie:
Gotujemy makaron. Por kroimy
w drobne paseczki. Gotujemy piersi z kurczaka i kroimy w kosteczki. Dodajemy kukurydzę, majonez
oraz przyprawiamy do smaku. Wszystkie składniki mieszamy. Sałatkę szykuje się
Fot. BOK
Bogatynia od kuchni
bardzo prosto, a urzekając smakiem będzie ozdobą
każdego wiosennego stołu.
Smacznego!
Składniki: Pierś z kurczaka, makaron nitki, przyprawy do smaku: pieprz i sól, kukurydza, por, majonez.
Jeśli znacie Państwo ciekawy przepis, którym chcielibyście się podzielić, napiszcie do nas: [email protected]
Data: 27 – 29.05.2011 r.
godz. 19.30
produkcja: USA, Francja
gatunek: Dramat, thriller,
sci-fi
ceny biletów: 13,00 zł normalny, 11,00 zł ulgowy
Data: 27 – 29.05.2011 r.
godz. 17.00
produkcja: USA
gatunek: Dramat
ceny biletów: 13,00 zł normalny, 11,00 zł ulgowy
Data: 3.06. godz. 19.30 4-5
i 7-8.06.2011 r. godz. 17.00
i 19.30
9.06. godz. 19.30
produkcja: Polska
gatunek: Animacja, thriller,
romans ceny biletów: 13,00
zł normalny, 11,00 zł ulgowy
Z okazji święta Działacza Kultury pragnę podziękować
wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego,
za wysiłki, które wkładacie Państwo w swoją codzienną,
ciężką pracę. Pracę, która owocuje wartościowymi
inicjatywami i wspaniałymi widowiskami.
Życzę Państwu zdrowia i wiele satysfakcji
płynącej z podejmowanych działań.
29 maja
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, www.bogatynia.pl
Redaguje zespół: redaktor naczelny: Marcin Kiersnowski tel. 75 77 25 190, fax. 75 77 25 199, e-mail: [email protected], skład i łamanie: Piotr Grenda.
Druk: Drukarnia TOP DRUK, 18-402 Łomża, ul. Wojska Polskiego 122, www.drukarniattp.pl
24
www.bogatynia.pl

Podobne dokumenty

tutaj - Bogatynia

tutaj - Bogatynia Sesja roboczo nazwana oświatową. Zatem w ciągu 30 miesięcy funkcjonowania obecnych władz gminnych radni obradowali na sesjach częściej niż raz w miesiącu. W roku 2007 na 15 sesjach radni podjęli 14...

Bardziej szczegółowo