Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie

Komentarze

Transkrypt

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie
Analiza finansowa ekonomicznej
kondycji na przykładzie
przedsiębiorstwa produkcyjnego z
branzy maszyn gorniczych
Wojciech Król
Wroclaw University of Economics
Streszczenie: Niniejsza praca dotyczy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa produkcyjnego
z branży maszyn górniczych i ma na celu dokonanie analizy kondycji finansowej tej spółki na
przestrzeni lat 2006-2011. Ocena ta przeprowadzana jest w oparciu o model zrównoważonego
rozwoju zaproponowany przez Johna Zietlowa. Kondycja finansowa rozumiana jest tutaj jako
połączenie piętnastu wskaźników dotyczących wypłacalności, płynności i elastyczności
finansowej. Wskaźniki te są ponadto podzielone na cztery grupy zależne od rozpatrywanego
horyzontu czasowego. Analiza wykonana jest za pośrednictwem obliczeń z wykorzystaniem
danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. Ostatecznym krokiem jest określenie
Indeksu Kondycji Finansowej i opisanie wniosków wynikających z wielkości osiąganych przez
tę miarę.
Słowa kluczowe: wskaźnik FHI, kondycja finansowa, płynność, wypłacalność, elastyczność
Financial analysis of economic health – the mining machinery manufacturer case
Summary: This paper refers to the economic situation of the mining machinery manufacturer
and aims to analyze the financial health of the company over the period of 2006 to 2011. This
assessment is carried out on the basis of the model of sustainable development proposed by
John Zietlow. The financial health is understood here as the composite of fifteen indicators of
solvency, liquidity and financial flexibility. Moreover, these indicators are divided into four
groups based on considered time horizon. The analysis is made through a calculation which
uses the data from the financial statements. The final step is to determine the Financial Health
Index and describe the conclusions consequent to the results achieved by this measure.
Keywords: FHI indicator, financial health, liquidity, solvency, flexibility
Kod JEL: A10, C00, C81, G30
Recenzent 1: D. Olejarz
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2372400
Recenzent 2: A. Wysocka
http://figshare.com/articles/Refleksje_na_temat_pracy_Analiza_finansowa_ekonomicznej_ko
ndycji_na_przyk_adzie_przedsi_biorstwa_produkcyjnego_z_bran_y_maszyn_g_rniczych_aut
orstwa_W_Kr_la/888341
Wstęp
We współczesnej gospodarce rynkowej osiągane wyniki finansowe muszą podlegać stałej
kontroli i ocenie. Jak piszą Karmowska i Małecka1, dzięki dostępowi do informacji
analitycznych oraz ocenie bieżącej działalności przedsiębiorstwa mogą być sprawnie i
skutecznie zarządzane. Umożliwia to ich efektywne działanie oraz rozwój jednostki
gospodarczej w przyszłości. Siemińska2 zauważa ponadto, że jedną z najważniejszych i
najistotniejszych przesłanej nowoczesnego zarządzania jest umiejętność odpowiedniego
przeprowadzenia oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie analizy finansowej ekonomicznej kondycji jednostki
gospodarczej przy zastosowaniu modelu zaproponowanego przez Zietlowa3, który w swojej
zwraca uwagę na trzy miary stanowiące części składowe kondycji przedsiębiorstwa, jakimi są
wypłacalność, płynność i elastyczność finansowa. Uwzględnienie różnych aspektów
działalności pozwala na pełne zobrazowanie kondycji finansowej, w jakiej znajduje się
analizowana spółka. Zaproponowany model składa się z piętnastu wskaźników tworzących
razem Indeks Kondycji Finansowej.
Przedsiębiorstwo poddane analizie zajmuje się przede wszystkim produkcją maszyn
górniczych. Jego wybór został podyktowany przez chęć dokładnego przyjrzenia się kondycji
finansowej spółki notującej w ostatnich latach jeden z największych przyrostów wartości
spośród przedsiębiorstw w swojej branży.
G. Karmowska, A. Małecka, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa PGE, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76 (2009), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, (2009).
2
E. Siemińska, Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny, POLTEX, Warszawa, (2003).
3
J. Zietlow, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (2012),
http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 14 grudnia 2013).
1
Treść pracy
Badane przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie produkcji maszyn dla górnictwa i
budownictwa, a także wykonuje zadania usługowe w tym zakresie. Spółka ta dysponuje
znacznie mniejszą wielkością aktywów całkowitych w porównaniu z przedsiębiorstwami tego
samego
sektora.
W
przeprowadzonej
ankiecie
zaznaczono,
że
utrzymywanie
w
przedsiębiorstwie gotówki i jej ekwiwalentów ma relatywnie niewielkie znaczenie. Planowanie
poziomu środków pieniężnych opiera się na przygotowywaniu budżetu środków pieniężnych.
Cele takiego działania zdaniem Bienia4 mogą dotyczyć zapewnienia utrzymania płynności
finansowej przedsiębiorstwa przy racjonalnym kształtowaniu kosztów finansowych. Przy
ocenie inwestycji realizowanych przez analizowaną spółkę stosowana jest przede wszystkim
metoda wewnętrznej stopy zwrotu, którą Krzemińska5 określa jako praktyczną ze względu na
umożliwienie porównania za jej pomocą efektywności inwestycji ze średnim ważonym
kosztem kapitału, czyli kosztem źródeł finansowania inwestycji. Podstawowym celem
działania badanego przedsiębiorstwa jest natomiast maksymalizacja jego wartości.
Przeprowadzona analiza dotyczy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, która rozumiana jest
przez Kopińskiego6 jako stan finansowy podmiotu i jego sprawność w określonym zakresie
czasu, co oznacza, że spółka jest wówczas w stanie powiększać swój majątek i kapitał własny
równocześnie wywiązując się ze spłaty zadłużenia w zadanym terminie. Jak pisze Kowalak7,
w analizie kondycji finansowej kluczowe znaczenie ma dobór odpowiednich wskaźników
finansowych.
W podejściu do tego tematu, jakie zaproponował Zietlow8, wyróżnić można cztery główne
ideały Indeksu Kondycji Finansowej. Po pierwsze, wskaźnik ten jest spójnym połączeniem
szeroko rozumianej siły finansowej. Po drugie, uwzględnione zostają różne horyzonty czasowe,
a analiza bazuje na dynamicznie zmieniającym się środowisku. Po trzecie, kondycja finansowa
postrzegana jest z różnych perspektyw, a stosowane mierniki integrują takie cechy jak
reputacja, wielkość czy zaangażowanie ludzi. Po czwarte, opisywany wskaźnik oparty jest na
pozytywnym przekazie informacji i zamiast zagrożeń pokazuje siły i szanse przedsiębiorstwa.
W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, (2000).
D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, (2000).
6
A. Kopiński, Analiza finansowa banku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, (2008).
7
R. Kowalak, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk, (2003).
8
J. Zietlow, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (2012),
http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 14 grudnia 2013).
4
5
Jak wspomniano we wstępie, Indeks Kondycji Finansowej jest syntezą piętnastu różnych
wskaźników,
które
obrazują
wypłacalność,
płynność
i
elastyczność
finansową.
Przeprowadzanie analizy wskaźnikowa jest, jak piszą Sierpińska i Jachna 9, rozwinięciem
wstępnej
analizy
sprawozdań
finansowych,
dzięki
któremu
można
syntetycznie
charakteryzować różne aspekty działalności przedsiębiorstwa. Autorzy ci definiują
wypłacalność jako zdolność do pokrycia łącznych długów posiadanym majątkiem. Płynność,
według
Nowaka10,
to
zdolność
przedsiębiorstwa
do
regulowania
zobowiązań
krótkoterminowych w terminach ich płatności. Elastyczność finansową Krupiński11 opisuje
natomiast jako zdolność do dostosowania się jednostki do zmian występujących w niej samej
oraz w jej otoczeniu.
I.
Kategoria ogólna
Do wskaźników zaliczanych do tej klasy należą Logarytm Naturalny Wieku, Logarytm
Naturalny Wielkości i Indeks Niestabilności Aktywów. Pierwszy z nich obrazuje trwałość i
długość życia organizacji, z czym wiąże się wiarygodność jej reputacji. Kolejny wskaźnik
przedstawia dostęp danej jednostki do rynków kapitałowych, skutkujący zmniejszeniem się
poziomu ryzyka finansowego i wzrostem elastyczności. W badanym okresie (lata 2006-2011)
uległ on wzrostowi o niespełna 5%. O ryzyku wiele mówi nam także ostatni z wymienionych
wskaźników, badający poziom niestabilności aktywów.
Wykres 1. Wielkość aktywów ogółem przedsiębiorstwa w latach 2002-2011
100000
80000
60000
40000
20000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, (2007).
10
E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, (2005).
11
R. Krupiński, Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, (2008).
9
Dane przedstawione na powyższym wykresie pokazują, że wielkość aktywów przedsiębiorstwa
ma tendencję rosnącą, jednak przez lata 2005-2006 notowany był ich spadek. Niestabilność
aktywów zmniejszyła się i utrzymuje się na równym poziomie, co można zinterpretować jako
spadek ryzyka finansowego.
Tabela 1. Wartości wskaźników kategorii ogólnej
Logarytm Naturalny
Wieku
2,56
2,64
2,71
2,77
2,83
2,89
1,25
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Waga wskaźnika
Indeks Niestabilności
Aktywów
13151,00
12431,17
11511,59
11002,68
10505,32
11101,15
-0,0001
Logarytm Naturalny
Wielkości
11,47
11,51
11,86
11,6
11,82
12,01
0,38
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i J. Zietlow, A Financial Health
Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability.
Na podstawie wykonanych obliczeń można stwierdzić, że przedsiębiorstwo odnotowało
stabilny wzrost podwyniku ogólnego, osiągając w 2011 roku rezultat o 13% lepszy niż sześć
lat wcześniej.
Tabela 2. Podwynik ogólny
2006
6,25
2007
6,43
2008
6,74
2009
6,77
2010
6,98
2011
7,07
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i J. Zietlow, A Financial Health
Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability.
II.
Kategoria natychmiastowa
Wskaźnik Wystarczalności Rezerw Gotówki ukazuje relację posiadanych środków pieniężnych
do wydatków. Jak pisze Barr12, uwzględnić należy tutaj wypływy gotówki, więc koszty ogółem
należy pomniejszyć o koszty bezwydatkowe. Wartości tego wskaźnika w przedsiębiorstwie
ulegają nieznacznym wahaniom, a ich niski poziom jest dowodem przedstawionej w ankiecie
polityki utrzymywania środków pieniężnych. Zmodyfikowany Wskaźnik Płynności przestawia
relację gotówki netto do aktywów ogółem i przyjmuje wartości ujemne, co może sygnalizować
12
K. Barr, Analyzing Financial Information Using Ratios, Minneapolis: Nonprofits Assistance Fund (2008),
https://nonprofitsassistancefund.org/sites/default/files/publications/nonprofit_financial_ratios_2013.pdf (ostatni
dostęp: 14 grudnia 2013).
problemy z wypłacalnością przedsiębiorstwa. Wskaźnik Płynności Lambda, opisywany przez
Zietlowa i Seidnera13, porównuje płynne zasoby uwzględniające również operacyjne przepływy
pieniężne ze stopniem zmienności tych przepływów. Także tutaj daje o sobie znać niski poziom
utrzymywanych środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, jednak warty zauważenia jest 27procentowy wzrost wartości tego wskaźnika na przestrzeni badanych lat. Odmienny wynik
uzyskany został natomiast w przypadku Wskaźnika Płynności Bieżącej, który według Zietlowa,
Hankin i Seidnera14 ukazuje adekwatność pokrycia stałych finansowych wypływów przez
środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe.
Tabela 3. Wartości wskaźników kategorii natychmiastowej
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Waga wskaźnika
Wskaźnik
Wystarczalności
Rezerw Gotówki
0,79
0,75
0,75
0,76
0,79
0,77
1,25
Zmodyfikowany
Wskaźnik
Płynności
-0,21
-0,28
-0,24
-0,20
-0,20
-0,22
0,85
Wskaźnik
Płynności Lambda
Wskaźnik
Płynności Bieżącej
0,60
0,17
0,33
0,49
0,93
0,76
8
0,70
-0,24
0,72
0,15
0,34
0,31
0,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i J. Zietlow, A Financial Health
Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability.
Pomimo niewielkich wartości wskaźników płynności i wypłacalności należących do klasy
natychmiastowej, warto zauważyć, że analizowane przedsiębiorstwo po odnotowanym spadku
tych miar zdołało poprawić osiągane wyniki, najlepsze rezultaty osiągając w 2010 roku.
Tabela 4. Podwynik natychmiastowy
2006
5,96
2007
1,96
2008
3,72
2009
4,74
2010
8,41
2011
7,03
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i J. Zietlow, A Financial Health
Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability.
13
J. Zietlow, A. Seidner, Cash & investment management for nonprofit organizations, John Wiley & Sons,
Hoboken, (2007).
14
J. Zietlow, J. A. Hankin, A. Seidner, Financial management for nonprofit organizations: policies and
practices, John Wiley & Sons, Hoboken, (2007).
III.
Kategoria krótkoterminowa
Pierwszym ze wskaźników należących do tej grupy jest Wskaźnik Przepływów Gotówki z
Działalności Operacyjnej. Mills i Yamamura15 zauważają, że pożądanym stanem jest
możliwość generowania przez przedsiębiorstwo co najmniej przepływów pieniężnych
będących w stanie regulować jego bieżące zobowiązania. Z takim stanem badane
przedsiębiorstwo spotkało się jedynie w 2006 roku. Wyniki osiągane przez Wskaźnik Aktywów
są pozytywnym obrazem płynności spółki. Wysoki udział aktywów obrotowych w aktywach
ogółem świadczy o możliwości szybszego zmniejszenia ryzyka niewypłacalności. Poziom tego
wskaźnika ulegał wahaniom, jednak na przestrzeni badanego okresu utrzymał się na podobnym
poziomie. Współczynnik Kosztów Administracyjnych odnotował nieznaczny wzrost, co
oznacza, że poprawie uległa elastyczność finansowa przedsiębiorstwa. Stosunek kosztów
administracyjnych do kosztów ogółem ukazuje bowiem możliwość zarządzania efektywnością
finansową przez ich ograniczanie.
Tabela 5. Wartości wskaźników kategorii krótkoterminowej
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Waga wskaźnika
Wskaźnik Przepływów
Gotówki z Działalności
Operacyjnej
1,68
-0,31
0,37
0,18
0,22
0,18
0,75
Wskaźnik Aktywów
Współczynnik Kosztów
Administracyjnych
0,76
0,84
0,77
0,79
0,8
0,77
6,6
0,11
0,11
0,09
0,13
0,12
0,12
8,33
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i J. Zietlow, A Financial Health
Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability.
Wartość podwyniku krótkoterminowego najbardziej obniżyła się w 2007 roku, po czym ulegała
nieznacznym wahaniom. Ostatecznie odnotowała spadek o 13,5%.
Tabela 6. Podwynik krótkoterminowy
2006
7,17
2007
6,21
2008
6,12
2009
6,39
2010
6,45
2011
6,20
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i J. Zietlow, A Financial Health
Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability.
15
J. R. Mills, J.H. Yamamura, The Power of Cash Flow Ratios, Journal of Accountancy (1998),
http://www.journalofaccountancy.com/Issues/1998/Oct/mills.htm1 (ostatni dostęp: 14 grudnia 2013).
IV.
Kategoria średnioterminowa
Nadwyżka Netto określana jest jako wielkość zmian aktywów netto. Jak pisze Patterson16,
większa wartość tego wskaźnika sygnalizuje lepszą kondycję finansową przedsiębiorstwa, a
sam wynik bazuje zarówno na wielkości, jak i na znaku przedstawiającym nadwyżkę lub
deficyt.
W
badanej
spółce nadwyżka
ta
wzrosła ponad
dwukrotnie.
Wskaźnik
Samofinansowania umożliwia porównanie przepływów operacyjnych z występującymi
przepływami inwestycyjnymi. Osiągane wyniki ukazują, że przedsiębiorstwo jest w stanie
finansować inwestycje ze środków własnych. Zadaniem Wskaźnika Zadłużenia Finansowego
jest przedstawienie stosunku długu finansowego do aktywów netto powiększonych o ten dług.
Według Helferta i Sawickiego17 większa wartość tego wskaźnika oznacza przyjmowanie przez
spółkę większego ryzyka. W badanym przedsiębiorstwie zanotowano jego wzrost, jednak
osiągany poziom nie zwiastuje ewentualnych problemów.
Wskaźnik Udziału oraz Wskaźnik Kosztów Pozyskiwania Funduszy opisane przez Zietlowa18
związane są bezpośrednio z organizacjami non-profit i uzyskiwanymi przez nie dotacjami. Ze
względu na charakter działalności produkcyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwo są one
nieistotne.
Tabela 7. Wartości wskaźników kategorii średnioterminowej
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Waga
wskaźnika
Nadwyżka
Netto
Wskaźnik
Udziału
Wskaźnik
Samofinansowania
Wskaźnik
Zadłużenia
Finansowego
4581,66
10326,12
-4813,08
3609,24
3831,54
9601,08
0
0
0
0
0
0
975,52
147,81
4,23
1,46
2,29
1,36
0,30
0,37
0,56
0,46
0,51
0,47
Wskaźnik
Kosztów
Pozyskiwania
Funduszy
0
0
0
0
0
0
0,0001
0
2,5
-1,5
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i J. Zietlow, A Financial Health
Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability.
R. Patterson, Compendium of finance in Polish & English, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, (2011).
E. Helfert, J. Sawicki, Techniki analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, (2004).
18
J. Zietlow, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (2012),
http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 14 grudnia 2013).
16
17
Wielkość podwyniku średnioterminowego w badanym przedsiębiorstwie znacznie pogorszyła
się, na co największy wpływ miał Wskaźnik Samofinansowania. Podczas całej analizy osiągał
on wartości prawidłowe, jednak w jej pierwszych latach dodatnie wartości przepływów
inwestycyjnych przyniosły ogromne wartości tego wskaźnika, co w konsekwencji wpłynęło na
osiągnięcie przez spółkę górnej granicy dziesięciu punktów w podwyniku średnioterminowym.
Tabela 8. Podwynik średnioterminowy
2006
10
2007
10
2008
9,24
2009
3,31
2010
5,34
2011
3,67
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i J. Zietlow, A Financial Health
Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability.
V.
Indeks Kondycji Finansowej
Przedstawione wyżej wskaźniki dają obraz kondycji finansowej w oparciu o zaproponowany
przez Zietlowa19 model zrównoważonego rozwoju. Dzięki odpowiedniemu doborowi wag dla
poszczególnych podwyników możliwe jest obliczenie Indeksu Kondycji Finansowej
analizowanego przedsiębiorstwa w latach 2006-2011. Wyniki przedstawione zostały w
poniższej tabeli.
Tabela 9. Indeks Kondycji Finansowej
2006
71,61
2007
52,91
2008
58,45
2009
51,52
2010
70,66
2011
61,13
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i J. Zietlow, A Financial Health
Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability.
Badanie ukazuje, że kondycja finansowa tej spółki ulegała znacznym wahaniom. Wyższe
wartości indeksu przeplatają się z niższymi, jednak poziom wyników jest zadowalający, wobec
czego przedsiębiorstwo nie wykazuje większych oznak braku kondycji finansowej. Średnia
wartość Indeksu Kondycji Finansowej tej spółki zbliżona jest do wyniku z ostatniego roku
analizy, co w połączeniu z odnotowywanym wzrostem wartości może w przyszłości przełożyć
się na większą stabilność sytuacji ekonomicznej jednostki.
19
J. Zietlow, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (2012),
http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 14 grudnia 2013).
Zakończenie
Powyższa praca miała na celu przeprowadzenie analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa
zajmującego się produkcją maszyn dla górnictwa i budownictwa oraz prowadzącego
działalność usługową w tym zakresie.
Badaniu zostały poddane takie aspekty jak wypłacalność, płynność i elastyczność finansowa
rozpatrywane kolejno w kategoriach ogólnej, natychmiastowej, krótkoterminowej oraz
średnioterminowej. Zastosowany został model zrównoważonego rozwoju finansowego
zaproponowany przez Zietlowa, dzięki któremu piętnaście różnych wskaźników zostaje
scalonych w jedną miarę – Indeks Kondycji Finansowej.
Cel ten został osiągnięty poprzez wykonanie analizy wskaźnikowej tego przedsiębiorstwa w
oparciu o jego sprawozdania finansowe z lat 2006-2011. Z badania wynika, że kondycja
finansowa wspomnianej spółki różni się w zależności od rozpatrywanej grupy wskaźników,
tworząc ostateczny obraz sytuacji ekonomicznej, która zmienia się w roku na rok, cały czas
oscylując jednak wokół średniego poziomu.
Wyniki badania pozwalają na dostrzeżenie związków pomiędzy danymi elementami kondycji
finansowej a polityką i profilem działalności przedsiębiorstwa. Analiza ta może dostarczyć
cennych informacji, które wzięte pod uwagę przez osoby zarządzające spółką mogłyby
przyczynić się do poprawy konkurencyjności oraz efektywności jej działania.
Bibliografia
1.
K. Barr, Analyzing Financial Information Using Ratios, Minneapolis: Nonprofits Assistance Fund (2008),
https://nonprofitsassistancefund.org/sites/default/files/publications/nonprofit_financial_ratios_2013.pdf
(ostatni dostęp: 14 grudnia 2013).
2.
W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, (2000), ISBN 83-7251-069-5.
3.
E. Helfert, J. Sawicki, Techniki analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
(2004), ISBN 83-208-1479-0.
4.
G. Karmowska, A. Małecka, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa PGE, Zeszyty Naukowe SGGW
- Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76 (2009), Wydawnictwo SGGW, Warszawa,
(2009), ISBN 978-83-7583-137-5.
5.
A. Kopiński, Analiza finansowa banku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, (2008), ISBN
978-83-208-1756-0.
6.
R. Kowalak, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk, (2003), ISBN 83-71877-39-0.
7.
R. Krupiński, Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, (2008),
ISBN 978-83-7011-909-6.
8.
D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, (2000),
ISBN 83-88048-13-9.
9.
J. R. Mills, J.H. Yamamura, The Power of Cash Flow Ratios, Journal of Accountancy (1998),
http://www.journalofaccountancy.com/Issues/1998/Oct/mills.htm1 (ostatni dostęp: 14 grudnia 2013).
10. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, (2005),
ISBN 83-208-1544-4.
11. R. Patterson, Compendium of finance in Polish & English, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, (2011),
ISBN 978-83-7623-841-8.
12. E. Siemińska, Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny, POLTEX, Warszawa, (2003), ISBN
83-88840-46-0.
13. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, (2007), ISBN 978-83-01-14987-1.
14. J. Zietlow, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (2012),
http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 14 grudnia 2013).
15. J. Zietlow, J. A. Hankin, A. Seidner, Financial management for nonprofit organizations: policies and
practices, John Wiley & Sons, Hoboken, (2007), ISBN 978-0-471-74166-4.
16. J. Zietlow, A. Seidner, Cash & investment management for nonprofit organizations, John Wiley & Sons,
Hoboken, (2007), ISBN 978-0-471-74165-7.