Zagadnienia – test kwalifikacyjny na II stopień IGW

Komentarze

Transkrypt

Zagadnienia – test kwalifikacyjny na II stopień IGW
Egzamin ma formę pisemną, losowany jest zestaw 3 pytań z zagadnień podanych niżej.
Miejsce egzaminu – budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
ul. Piątkowska 94E, Poznań.
Zagadnienia obowiązujące na egzaminie wstępnym dla rekrutacji w roku akademickim 2016/17
kierunek: INŻYNIERIA i GOSPODARKA WODNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Zarządzanie i gospodarowanie wodami w Polsce.
Rodzaje retencji i określanie zasobów retencji.
Metody rachunku efektywności ekonomicznej inwestycji.
Niwelacja geodezyjna - definicja, podział i zastosowanie.
Definicja, cele, zakres melioracji oraz ich podział ze względu na spełniane funkcje. Melioracje
podstawowe i szczegółowe.
Objawy i skutki nadmiernego uwilgotnienia gleb.
Cele i zadania nawodnień. Podział systemów nawadniających z uwagi na sposób
rozprowadzania wody.
Elementy poszczególnych systemów odwadniających i ich funkcje oraz wady i zalety tych
systemów.
Efekt cieplarniany i jego konsekwencje.
Sposoby ogrzewania troposfery.
Mechanizm działania wiatru halnego.
Struktura bilansu wodnego i cieplnego zlewni.
Przepływy cieczy w kanałach otwartych.
Przepływ cieczy w przewodach pod ciśnieniem.
Klasyfikacja przelewów z uwagi na warunki hydrauliczne i kształt przelewu.
Podział i charakterystyka budowli piętrzących.
Ruch rumowiska w rzekach.
Przepływ wody w ośrodkach porowatych.
Gospodarka wodna na zbiornikach zaporowych.
Systemy kanalizacyjne.
Budowle regulacyjne – rodzaje i zadania.
Wpływ zapór wodnych na środowisko.
Cechy reologiczne mieszanki betonowej.
Beton specjalny i jego zastosowanie w budownictwie wodnym.
Projektowanie belek żelbetowych, zasady zbrojenia belek.
Rodzaje stropów.
Algorytm postępowania przy obliczaniu stalowych elementów ściskanych.
Rodzaje i metody badania właściwości mechanicznych gruntów.
Naprężenia w ośrodku gruntowym – rodzaje i sposoby ich wyznaczania.
Warunki stateczności fundamentów bezpośrednich i zasady ich wymiarowania ze względu na
stany graniczne.
Klasyfikacja i metody obliczania nośności pali fundamentowych.
Kryteria i metody badania stanu zagęszczenia budowli ziemnych.
Kryteria geologicznej warstwy izolującej.
1
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Graficzne odwzorowanie zwierciadła wód podziemnych – podział i praktyczne zastosowanie.
Polowe wyznaczanie przewodności hydraulicznej strefy saturacyjnej skał osadowych.
Gleba jako poliheterodyspersyjny układ – rola i znaczenie.
Rola i funkcje wody w glebie.
Co rozumiemy pod pojęciem „gospodarka wodna gleb” i jakie wyróżniamy typy gospodarki
wodnej gleb.
Charakterystyka właściwości hydraulicznych gleb - znaczenie praktyczne.
Typowanie gruntów do drenowania – zasady.
Wpływ odwodnienia na osiadanie gleb organicznych?
Typy miktyczne jezior.
Typy troficzne jezior.
Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych.
Przyczyny i skutki eutrofizacji wód.
Biologiczne metody oceny rzek według Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Kodeks dobrej praktyki rolniczej a ochrona wód w gospodarstwie rolnym.
Główne zagrożenia wód na obszarach wiejskich.
Sposoby kontroli gospodarstw oraz ograniczania rozpraszania zanieczyszczeń.
Funkcje opłat za korzystanie ze środowiska.
2

Podobne dokumenty