bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy

Komentarze

Transkrypt

bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy
Cena I/II 38,00 zł
Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy 2008
Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy 2008
ISSN-0525-4833
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY
I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Piśmiennictwo polskie za 2008 r.
Część II
Warszawa 2010
-IGŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH
I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Piśmiennictwo polskie za 2008 r.
Część II
WARSZAWA 2010
- II GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel./fax: 22 642-19-27
e-mail: [email protected]
www.gbpizs.gov.pl
Pod redakcją
Jolanty Gawron, Anny Paszek
Opracował zespół Ośrodka Informacji Naukowej
- III -
BIBLIOGRAFIA
EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH
ZAGADNIEŃ PRACY
Część II
- IV BIBLIOGRAPHIE OEKONOMISCHER
UND SOZIALER PROBLEME DER ARBEIT
Polnische Literatur für die Jahre 2008
BIBLIOGRAPHY OF ECONOMIC AND
SOCIAL PROBLEMS OF LABOUR
Polish literature published in 2008
BIBLIOGRAPHIE DES PROBLEMES
ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU TRAVAIL
Littérature polonaise publiée en 2008
БИБЛИОГРАФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ТРУДА
Польская литература за 2008 год
-V-
SPIS TREŚCI
Część II
VII. PRAWO PRACY
1. Zagadnienia ogólne ..............................................................
2. Ustawodawstwo pracy różnych zawodów i grup
zawodowych .............................................................................
3. Układy zbiorowe pracy. Regulaminy ...................................
4. Międzynarodowe prawo pracy .............................................
a. Międzynarodowa Organizacja Pracy ..............................
b. Unia Europejska .............................................................
5. Świadczenie pracy ...............................................................
a. Zagadnienia ogólne ........................................................
b. Stosunek pracy z umowy o pracę. Nawiązanie
i rozwiązanie stosunku pracy .........................................
c. Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania
i wyboru .........................................................................
d. Spółdzielczy stosunek pracy ..........................................
e. Świadczenie pracy na podstawie innej niż stosunek pracy
6. Zagadnienia prawne bhp ......................................................
7. Czas pracy. Praca w godzinach nadliczbowych ...................
8. Dyscyplina pracy. Absencja .................................................
9. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe ..........................
10. Ochrona pracowników szczególnie chronionych ................
11. Odpowiedzialność pracodawców i pracowników ................
a. Odpowiedzialność służbowa i porządkowa ....................
b. Odpowiedzialność majątkowa ........................................
c. Odpowiedzialność karna ................................................
d. Odpowiedzialność cywilna .............................................
12. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy i ubezpieczeń
społecznych .........................................................................
13. Obsługa socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników ...
14. Wynagrodzenie za pracę ......................................................
a. Zagadnienia ogólne ........................................................
b. 3Fundusz płac i dyscyplina płac .....................................
c. Premiowanie ...................................................................
311
318
335
336
336
337
341
341
354
360
361
362
368
372
373
375
377
377
378
379
380
380
390
393
393
395
396
- VI d. Roszczenia zarobkowe, suspensyjne i deputatowe .........
e. Dodatki i dopłaty do płacy zasadniczej ..........................
f. Wynagrodzenie za pracę różnych grup pracowników
w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki
narodowej .......................................................................
g. Świadczenia wyrównawcze (podróże służbowe) ...........
h. Nagrody pracownicze .....................................................
i. Odprawy emerytalne i rentowe ......................................
j. Odprawy pośmiertne ......................................................
VIII. PŁACE
1. Zagadnienia ogólne ..............................................................
2. Kształtowanie środków na wynagrodzenia ..........................
3. Proporcje i struktura płac .....................................................
4. Wartościowanie pracy ..........................................................
5. Systemy płac ........................................................................
6. Płace w poszczególnych działach, gałęziach gospodarki
narodowej i zawodach ..........................................................
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Zagadnienia ogólne ..............................................................
a. W Polsce .........................................................................
1/ Problemy ogólne systemu .........................................
2/ Obowiązki płatników składek ...................................
3/ Finansowanie ubezpieczeń. Składki .........................
4/ Umowy międzynarodowe .........................................
b. W świecie .......................................................................
2. Ubezpieczenia społeczne .....................................................
a. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe ..............................
b. Ubezpieczenie chorobowe ..............................................
1/ Zasiłek chorobowy ...................................................
2/ Zasiłek macierzyński ................................................
3/ Zasiłek porodowy .....................................................
4/ Zasiłek opiekuńczy ...................................................
5/ Zasiłek wyrównawczy ..............................................
6/ Świadczenie rehabilitacyjne .....................................
c. Ubezpieczenie wypadkowe ............................................
d. Zasiłek pogrzebowy .......................................................
3. Ubezpieczenie zdrowotne ....................................................
4. Ubezpieczenie różnych grup społecznych ...........................
a. Ubezpieczenie społeczne szczególnych grup
pracowniczych ................................................................
396
398
402
412
413
415
415
416
-417
417
418
420
423
425
425
425
431
433
436
436
438
438
446
446
448
449
450
450
450
451
451
451
454
- VII b. Ubezpieczenie społeczne rolników ................................
c. Ubezpieczenie osób prowadzących działalność
gospodarczą ....................................................................
d. Ubezpieczenie zleceniobiorców i osób wykonujących
pracę nakładczą ..............................................................
e. Ubezpieczenie twórców .................................................
f. Ubezpieczenie osób duchownych ...................................
g. Ubezpieczenie migrantów i osób zatrudnionych
za granicą .......................................................................
Świadczenia na wypadek bezrobocia ...................................
a. Zasiłek dla bezrobotnych ................................................
b. Świadczenie przedemerytalne ........................................
Świadczenia z funduszy publicznych ...................................
a. Świadczenia rodzinne .....................................................
b. Zasiłek pielęgnacyjny......................................................
c. Świadczenia dla osób represjonowanych .......................
Otwarte fundusze emerytalne ...............................................
Pracownicze programy emerytalne ......................................
Pomoc społeczna ..................................................................
a. Zagadnienia ogólne ........................................................
b. Świadczenia pieniężne ...................................................
c. Pomoc rzeczowa .............................................................
d. Placówki opiekuńcze ......................................................
459
460
460
460
460
460
462
463
463
466
468
468
473
474
474
X. WARUNKI BYTU LUDNOŚCI
1. Ogólne zagadnienia polityki społecznej ...............................
2. Stopa życiowa ......................................................................
3. Dochód narodowy ................................................................
a. Podział dochodu narodowego ........................................
b. Dochody ludności ...........................................................
c. Podatek od dochodów ....................................................
d. Fundusz spożycia ...........................................................
1/ Zagadnienia ogólne ...................................................
2/ Spożycie społeczne ...................................................
3/ Spożycie indywidualne .............................................
4. Działalność socjalno-bytowa zakładów pracy .....................
5. Koszty utrzymania ...............................................................
6. Budżety rodzinne .................................................................
7. Warunki mieszkaniowe ........................................................
8. Czas wolny. Kultura. Turystyka ..........................................
475
493
505
505
506
508
510
510
511
513
515
515
516
517
5.
6.
7.
8.
9.
456
457
458
459
-
- VIII XI. ZWIĄZKI ZAWODOWE517
1. Związki zawodowe - organizacje pracodawców – państwo ...
a. Zagadnienia ogólne ........................................................
1/ W Polsce ...................................................................
2/ W świecie .................................................................
b. Negocjacje i porozumienia zbiorowe .............................
c. Spory zbiorowe ..............................................................
d. Procedury pojednawcze. Arbitraż ..................................
e. Strajki. Lokauty. Protesty. Bojkoty ................................
2. Związki zawodowe a udział w zarządzaniu .........................
3. Historia i działalność poszczególnych związków
zawodowych oraz central i federacji związkowych ..............
519
519
519
521
521
524
525
525
526
527
XII. SAMORZĄD PRACOWNICZY
1. Zagadnienia ogólne ..............................................................
2. Udział samorządu pracowniczego i załóg w zarządzaniu ....
3. Samorząd pracowniczy w poszczególnych zakładach pracy.
Samorząd zawodowy ...........................................................
4. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw ...................
531
532
XIII. STATYSTYKA PRACY
1. Opracowania ogólne ............................................................
2. Organizacja i normowanie pracy .........................................
3. Zatrudnienie .........................................................................
4. Wydajność pracy ..................................................................
5. Ochrona zdrowia i pracy ......................................................
6. Płace .....................................................................................
7. Zabezpieczenie społeczne ....................................................
8. Warunki bytu ludności .........................................................
9. Związki zawodowe. Samorząd pracowniczy .......................
10. Przekształcenia własnościowe ..............................................
533
535
536
542
543
544
544
545
-
529
530
XIV. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
Bibliografia bibliografii ........................................................................
548
Indeks alfabetyczny ..............................................................................
Wykaz ważniejszych haseł przedmiotowych ........................................
553
614
- IX -
CONTENTS
Part II
VII.
LABOUR LAW
1. General questions .................................................................
2. Legislation in various occupations .......................................
3. Collective agreements. Regulations .....................................
4. International labour legislation ............................................
a. International Labour Organization .................................
b. European Union ..............................................................
5. Contract of employment ......................................................
a. General questions ...........................................................
b. Contract of employment .................................................
c. Contract of employment on the ground of appoint
or choice to a post ...........................................................
d. Contract of employment in co-operatives ......................
e. Work on the ground other than contract
of employment ...............................................................
6. Legislation concerning occupational safety .........................
7. Hours of work. Overtime work ............................................
8. Work discipline. Absenteeism .............................................
9. Leave regulations .................................................................
10. Protection of special groups of workers ...............................
11. Liability of employers and employees .................................
a. Discipline liability of employees ....................................
b. Financial liability ............................................................
c. Penal liability .................................................................
d. Civil liability ..................................................................
12. Judgments concerning employment contracts and social
security .................................................................................
13. Social and cultural services for employees ..........................
14. Legal aspects of wages .........................................................
a. General questions ...........................................................
b. Wage fund and wage discipline ......................................
c. Bonuses ..........................................................................
d. Wage claims ...................................................................
311
318
335
336
336
337
341
341
354
360
361
362
368
372
373
375
377
377
378
379
380
380
390
393
393
395
396
396
-Xe.
f.
g.
h.
i.
j.
Wage allowances ............................................................
Wages in various occupations and branches ..................
Compensation benefits ...................................................
Employee pay awards .....................................................
Pension's allowances ......................................................
Death allowances ............................................................
398
402
412
413
415
415
VIII. WAGES
1. General questions .................................................................
2. Wage planning .....................................................................
3. Wage structure .....................................................................
4. Work assessment ..................................................................
5. Wage systems ......................................................................
6. Wages in various branches and occupations ........................
416
-417
417
418
420
423
IX.
SOCIAL SECURITY
1. General questions..................................................................
a. In Poland .........................................................................
1/ General problems of social security system ..............
2/ Employers duties concerning social security ............
3/ Social security financing. Contributions ...................
4/ Social security international agreements ..................
b. In the world ....................................................................
2. Social insurance ...................................................................
a. Pension insurance ...........................................................
b. Sick insurance ................................................................
1/ Sickness benefit ........................................................
2/ Maternity benefit ......................................................
3/ Childbirth allowance .................................................
4/ Constant attendance allowance .................................
5/ Rehabilitation training allowance .............................
6/ Rehabilitation benefit ................................................
c. Accident insurance .........................................................
d. Funeral grant ..................................................................
3. Health insurance ..................................................................
4. Social insurance schemes for different branches .................
a. Schemes for special groups of employees ......................
b. Social insurance of farmers ............................................
c. Social insurance of self employed ..................................
d. Social insurance of agents ..............................................
e. Social insurance of artists ...............................................
425
425
425
431
433
436
436
438
438
446
446
448
449
450
450
450
451
451
454
454
456
457
458
459
- XI f. Social insurance of clergymen .......................................
g. Social insurance of migrants ..........................................
Benefits for unemployed ......................................................
a. Unemployment benefit ...................................................
b. Pre-retired benefts ..........................................................
Allowances from social funds ..............................................
a. Family benefits ...............................................................
b. Nursing benefit................................................................
c. Allowances for forced labour ..........................................
Pension funds .......................................................................
Occupational pension schemes ............................................
Social assistance ..................................................................
a. General problems ...........................................................
b. Cash social benefits ........................................................
c. Material aid ....................................................................
d. Social services ................................................................
459
460
460
460
460
460
462
463
463
466
468
468
473
474
474
LIVING CONDITIONS
1. General problems of social policy .......................................
2. Standard of living .................................................................
3. National income ...................................................................
a. Distribution of the national income ................................
b. Incomes ..........................................................................
c. Income tax ......................................................................
d. Consumption ..................................................................
1/ General questions .....................................................
2/ Social consumption fund ..........................................
3/ Individual consumption fund ....................................
4. Social activity of enterprises ................................................
5. Living costs ..........................................................................
6. Family budgets .....................................................................
7. Housing conditions ..............................................................
8. Rest period. Culture. Tourism ..............................................
475
493
505
505
506
508
510
510
511
513
515
515
516
517
TRADE UNIONS
1. Trade unions - employers' organizations - government .......
a. General questions ...........................................................
1/ In Poland ...................................................................
2/ In the world ...............................................................
b. Negotiations and collective agreements .........................
c. Labour disputes ..............................................................
519
519
519
521
521
524
5.
6.
7.
8.
9.
X.
XI.
- XII d. Conciliatory procedures. Arbitration ..............................
e. Strikes. Lock-outs. Boycotts ..........................................
2. Trade unions and participation in management ...................
3. History and activity of trade unions in various branches .....
525
525
526
527
WORKERS' SELF MANAGEMENT
1. General questions .................................................................
2. Workers' participation in management ................................
3. Workers' self management in enterprises .............................
4. Property transformations in enterprises ...............................
529
530
531
532
XIII. LABOUR STATISTICS
1. General questions .................................................................
2. Organization and standarization of work .............................
3. Employment .........................................................................
4. Labour productivity .............................................................
5. Health and work protection ..................................................
6. Wages ..................................................................................
7. Social security ......................................................................
8. Living conditions .................................................................
9. Trade unions. Workers' self management .............................
10. Property transformations ......................................................
533
535
536
542
543
544
544
545
-
XII.
XIV. BIBLIOGRAPHY OF BIBLIOGRAPHIES
Bibliography of bibliographies .............................................................
548
The alphabetical index ..........................................................................
The subject entries register ...................................................................
553
614
- 311 -
VII. PRAWO PRACY
1. Zagadnienia ogólne
1843. ANALIZA prawnych podstaw rynku pracy w Polsce w zakresie
„niestandardowych” form zatrudnienia / Robert Maliszewski // Kult. Eduk. 2008, nr spec. [1], s. 7-52.
1844. ANALIZA rynku pracy Czech, Słowenii oraz Szwajcarii : prawo
pracy oraz stosowanie niestandardowych form zatrudnienia / Iga Kazimierczyk // Kult. Eduk. - 2008, nr spec. [2], s. 108-138 bibliogr.
Badania prowadzone w ramach projektu „Badania czynników warunkujących
wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce”.
1845. DOKTRYNA employment-at-will w prawie pracy w Stanach
Zjednoczonych / Artur Rycak // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 8, s. 8-17 summ.
Historia, stan obecny i perspektywy obowiązującej w stosunkach pracy USA
doktryny employment-at-will, według której zwolnienie pracownika nie wymaga
przedstawiania ze strony pracodawcy jakiegokolwiek powodu tego zwolnienia. Przedstawiono ją także na tle międzynarodowego i europejskiego prawa pracy oraz wyników badań ekonomicznych.
1846. FUNKCJE zwyczaju w prawie pracy / Kazimierz Jaśkowski // Pr.
Zabezp. Społ. - 2008, nr 1, s. 2-5 summ.
1847. KODEKS pracy / Tadeusz Fijałkowski. - Wyd. 36, stan prawny
1 lutego 2008 r. - Warszawa : Wydaw. WGP, 2008. - 737 s. ; 24 cm. - ISBN
978-83-87534-62-2.
1848. KODEKS pracy : aktualny tekst ujednolicony. - Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2008. - 191, [1] s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza ;
poradnik 207). - ISBN 978-83-88616-96-9.
- 312 1849. KODEKS pracy : inspekcja pracy, związki zawodowe, organizacje
pracodawców, rozwiązywanie sporów zbiorowych, świadczenia socjalne,
wynagrodzenia, akty wykonawcze / [oprac. merytoryczne Ewa Broma-Bąk,
Krzysztof Bąk]. - Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 września 2008 r. - Warszawa : Wydaw. Szk. PWN ; Bielsko-Biała : ParkPrawo, 2008. - 770 s. ;
19 cm. - (Białe Kodeksy). - ISBN 978-83-7446-875-6.
1850. KODEKS pracy : komentarz / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof
Rączka, Jacek Skoczyński ; pod red. Zbigniewa Salwy. - Wyd. 9, stan prawny
na 15 stycznia 2008 roku. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2008. 994 s. ; 25 cm. - Wykaz dyrektyw Wspólnot Europejskich wykonywanych
przez kodeks pracy s. 968-970. - Bibliogr. s. 971-976. - ISBN 978-83-7334903-2.
1851. KODEKS pracy : najnowszy stan prawny : praktyczne omówienie
telepracy oraz zasad pracy w święta : skorowidz / Renata Mroczkowska. Gdańsk : ODiDK, 2008. - 175, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7426-470-9.
1852. KODEKS pracy : tekst ujednolicony ustawy / [red. Marek Gałusza]. - Wyd. 29. - Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2008. - 106 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-7394-186-1.
1853. KODEKS pracy : wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. - 25. wyd., stan prawny marzec 2008 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. XX, 186 s. ; 17 cm. - (Twoje Prawo). - ISBN 978-83-255-0132-7.
1854. KODEKS pracy : z hasłami i skorowidzem / [red. Małgorzata
Buczna]. - 14. wyd., stan prawny na 1 marca 2008 r. - Warszawa : Wolters
Kluwer Polska, 2008. - 293 s. ; 15 cm. - (Przepisy na Każdą Kieszeń). - ISBN
978-83-7526-945-1.
Toż: 15. wyd., stan prawny na 30 czerwca 2008 r. - 293 s.
1855. KODEKS pracy 2008 : stan prawny na 1 stycznia 2008 r. // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 2, 80 s.
- 313 1856. KODEKS pracy 2008 : z komentarzem / Marta Gadomska [et al.]. Warszawa : Presspublica, 2008. - 176 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-86038-96-1.
1857. KODEKS pracy i inne akty prawne : teksty jednolite / wraz
z wprow. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym. - Wyd. 24, stan
prawny: wrzesień 2008 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - XXXIV, 487 s. ;
19 cm. - (Teksty Ustaw Becka). - ISBN 978-83-255-0352-9.
1858. KODEKS pracy wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. 24. wyd., stan prawny grudzień 2007 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2007. XIX, [1], 186 s. ; 17 cm. - (Twoje Prawo). - ISBN 978-83-7483-962-4.
Toż: 25. wyd., stan prawny marzec 2008 r. - XX, 186 s.
Toż: 25. wyd., stan prawny kwiecień 2008 r. - XX, 186 s.
Toż: 26. wyd., stan prawny czerwiec 2008 r. - XX, 188 s.
Toż: 27. wyd., stan prawny wrzesień 2008 r. - XX, 188 s.
1859. KODEKS pracy, wynagrodzenia i urlopy, promocja zatrudnienia
i instytucje rynku pracy, ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe, Państwowa Inspekcja Pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby
zawodowe, koszty sądowe i sądownictwo pracy : ze skorowidzem / [red.
Małgorzata Buczna]. - Wyd. 5, stan prawny na 1 stycznia 2008 r. - Kraków :
Wolters Kluwer, 2008. - 727 s. ; 21 cm. - (Seria z Paragrafem). - ISBN
83-7526-854-6.
1860. KODEKS pracy z przepisami wykonawczymi / wprow. Maria
Teresa Romer. - Wyd. 7, stan prawny na 21 kwietnia 2008 r. - Warszawa :
Wydaw. Praw. LexisNexis, 2008. - 505, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7334949-0.
1861. KTO powinien działać za pracodawcę? / Katarzyna Gonera // Służ.
Prac. - 2008, R. 35, nr 6, s. 11-12.
Reprezentacja pracodawcy.
- 314 1862. NIE tylko PIP kontroluje przestrzeganie prawa pracy / Marek
Jędrzejewski // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 6, s. 15-18.
Obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy określają tryb i formy współdziałania
PIP z policją, strażą pożarną, służbą celną, urzędami skarbowymi, ZUS-em i z organami samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.
1863. NIEUREGULOWANA prywatność w miejscu pracy // Prawo
Eur. - 2008, nr 5, s. 75-77.
Omów. seminarium pt. „Prywatność w miejscu pracy”, które odbyło się w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
POLITYKA społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / pod red. A. Rączaszka = poz. 2929.
Z treści: Ćwiertniak B. M.: O funkcjach prawa pracy jako instrumentu polityki
społecznej. - Szewczyk H.: Prawne aspekty dyskryminacji na rynku pracy ze względu
na orientację seksualną.
POROZUMIENIA zawierane w sporach zbiorowych jako źródło prawa
pracy / K. W. Baran = poz. 3148.
1864. PRAKTYCZNE porady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 50, s. 1-79.
1865. PRAWO pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - 11. wyd.
poszerz. i uaktual. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - XVII, 380 s. ; 24 cm. Bibliogr. - (Skrypty Becka). - ISBN 978-83-255-0384-0.
1866. PRAWO pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński. - Wyd. 10 zm.
i zaktual. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - 365 s. ; 21 cm. - (Podręczniki
Prawnicze).
1867. PRAWO pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydaw.
Praw. LexisNexis, 2008. - 602 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7334-986-5.
1868. PRAWO pracy : komentarz / Maria Teresa Romer. - Wyd. 3, stan
prawny na 20 października 2007 r. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis,
2008. - 1123 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7334-851-6.
- 315 1869. PRAWO pracy 2008 / red. Maciej Nałęcz, Anna Abramowska. 3 wyd., stan prawny styczeń 2008. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - 417 s. ;
21 cm. - ISBN 978-82-255-0060-3.
Toż: 4 wyd., stan prawny sierpień 2008. - 417 s. - ISBN 978-82-255-0414-4.
1870. PRAWO pracy 2008 / [pod red. Magdaleny Stojek-Siwińskiej]. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 447 s. ; 17 cm. - (Mini-Meritum). ISBN 978-83-7526-892-8.
1871. PRAWO pracy 2008 / [red. prowadzący Magdalena StojekSiwińska, Beata Wawrzyńczak ; aut. Adrianna Jasińska-Cichoń et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 1384, [1] s., [2] s. tabl. luzem ; 25 cm
+ Kodeks pracy : (108, [1] s.) ; 21 cm. - (Meritum).
1872. PRAWO pracy 2008/2009 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz
z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. 387 s. ; 30 cm. - (Teksty Ustaw Becka). - ISBN 978-83-255-0356-7.
1873. PRAWO pracy i ubezpieczeń 2008 : przewodnik po zmianach. Warszawa : Infor, 2008. - 131 s. ; 23 cm. - Tabele.
1874. PRAWO pracy materialne : wzory pism z prawa materialnego
z objaśnieniami i CD. T. 7a / Stanisław Piwnik. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa :
C. H. Beck, 2008. - XIV, 836 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). Bibliogr. - (Wielki Zbiór Pism). - ISBN 978-83-7483-884-9.
1875. PRAWO pracy, ubezpieczenia społeczne : zbiór ujednoliconych
przepisów. - Stan prawny na dzień 15 maja 2008 r. - Warszawa : AD. Drągowski, 2008. - 318 s. ; 29 cm. - ISBN 978-83-61230-52-6.
1876. PROBLEMY kodyfikacji prawa pracy : wybrane zagadnienia
zabezpieczenia społecznego (sprawozdanie z XVI Zjazdu Katedr oraz Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Gdańsk 19-21.09.2007 r. /
Marcin Zieliński // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 2, s. 12-19 summ.
- 316 PROMOCJA równych szans = poz. 820.
Z treści: Furlepa-Głuchowska A.: Wybrane zagadnienia prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet.
RÓWNOWAGA praca-życie-rodzina / pod red. nauk. C. SadowskiejSnarskiej = poz. 2939.
Z treści: Andruszkiewicz I.: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku
pracy.
STANDARD prawnej ochrony pracowników przed molestowaniem seksualnym w USA / M. Otto = poz. 1434.
1877. STUDIA z zakresu prawa pracy i polityki społecznej : rocznik
2008 / pod red. Andrzeja Świątkowskiego ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra
Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Kraków : Uniw. Jagiell., 2008. - 396 s. ;
24 cm. - Tabele.
Treść: Włudyka Tadeusz: Etatyzm a gospodarka rynkowa (s. 11-18). - Bosak
Maria: Prawne regulacje dotyczące absolwentów (s. 19-23). - Malczyk-Herdzina
Małgorzata: Orzekanie bez żądania w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu
prawa pracy (s. 25-34). - Wujczyk Marcin: Międzynarodowe regulacje prawa do
prywatności w stosunkach pracy (s. 35-44). - Sękara Małgorzata: Wolność zrzeszania
się w związkach zawodowych pracowników administracji publicznej w świetle prawa
międzynarodowego (s. 45-58). - Świątkowski A. M.: Obywatelstwo Unii Europejskiej
a prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego (s. 59-79). - Pacud Radosław:
Składka a świadczenie w ubezpieczeniu społecznym macierzyństwa de lege lata i de
lege ferenda (s. 81-96). - Sierocka Iwona: Przystąpienie do pracowniczego programu
emerytalnego (s. 97-108). - Szmek-Skwara Krystyna: Rokowania zbiorowe jako
sposób zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy (s. 108-125). - Balsam Katarzyna: Nowelizacja ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji (s. 127-133). - Szpila Janusz: Status prawny funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego a funkcjonariuszy Policji na tle wolności koalicji (s. 135151). - Szewczyk Artur: Prawo do sądu funkcjonariuszy służb mundurowych
w sprawach dyscyplinarnych (s. 153-171). - Lekston Mariusz: Przekształcenia przedmiotowe stosunku pracy w szkole wyższej (s. 173-183). - Dral Antoni: Trwałość
stosunku pracy nawiązanego na podstawie terminowych umów o pracę (s. 185-200). Walczak Krzysztof: Umowy o pracę na czas określony. Uwagi krytyczne (s. 201213). - Petrylaitè Daiva: Prawne, socjalne i ekonomiczne aspekty minimalnego wynagrodzenia za pracę na Litwie (s. 215-221). - Wypych-Żywicka Alina: Czy można
mówić o zasadności odwołania ze stanowiska w trybie art. 70 § 2. k.p.? (Przyczynek
do dyskusji) (s. 223-231). - Patulski Andrzej, Winter Małgorzata: Główny księgowy
jako pracownik zarządzający zakładem pracy a ewolucja polskiej rachunkowości
- 317 (s. 233-244). - Ćwiertniak Bolesław Maciej: O dylematach odpowiedzialności porządkowej mianowanych pracowników samorządowych raz jeszcze (s. 245-263). Mędrala Małgorzata: Instytucja urlopu na żądanie z punktu widzenia interesów obu
stron stosunku pracy (s. 265-274). - Sak Piotr: Czas pracy lekarzy (s. 275-309). Nycz Tadeusz: Nowa regulacja czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej (wybrane
zagadnienia) (s. 311-332). - Krzyśko Małgorzata: Obowiązki pracodawcy względem
telepracownika w świetle nowelizacji kodeksu pracy (s. 333-347). - Węgrzyn Anna:
Z problematyki telepracy w ustawodawstwie polskim (s. 349-361). - Nycz T.: Ochrona przedemerytalna - wybrane zagadnienia (s. 363-378). - Napiórkowska Anna: Czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika - wybrane zagadnienia
(s. 379-396).
1878. USTALANIE zakresu spraw dotyczących prawa pracy / Rafał
Golat // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 9, s. 23-24.
Rodzaj spraw, które należy kwalifikować jako wchodzące w zakres prawa pracy.
1879. ZABEZPIECZENIE wekslowe w prawie pracy / Adam Malinowski // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 36, s. 39-40.
1880. ZAKRES i zasadność wykorzystania sankcji karnych w prawie
pracy / Lidia Pawlak // Państ. Prawo. - 2008, R. 63, z. 7, s. 86-95.
___________________
Nowelizacja prawa pracy
1881. CO dalej z kodyfikacją (rekodyfikacją) prawa pracy? / Zbigniew
Salwa // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 3, s. 5-11 summ.
1882. KONTROWERSYJNY projekt nowelizacji Kodeksu pracy /
Tomasz Dróżdż // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 13, s. 9.
W celu zachęcenia do legalizacji zatrudniania pracowników przez osoby fizyczne
Ministerstwo Pracy przygotowało nowelizację Kodeksu pracy.
1883. MIĘDZY pracą a kapitałem : w kierunku nowego kodeksu pracy /
Jerzy Wratny // Dialog. - 2008, nr 4, s. 57-60, tab.
- 318 1884. ZMIANY w prawie pracy w 2008 r. / Marek Martyna // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 47, s. 8, 25. * Tenże: Zmiany w prawie pracy
od 2009 r. - Cz. 1-2 // Tamże, nr 51, s. 8, 25 ; nr 52, s. 19.
___________________
USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zm. ustawy - Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw = poz. 2259.
Zmiany w kodeksie pracy dot. urlopu macierzyńskiego.
2. Ustawodawstwo pracy różnych
zawodów i grup zawodowych
1885. ROZPORZĄDZENIE M i n. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla
osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową // Dz. U. - 2008, nr 17,
poz. 104.
1886. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 14 listopada
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia // Dz. U. - 2008, nr 208,
poz. 1312.
Bibliotekarz
1887. PRAWO biblioteczne na co dzień : poprawki i uzupełnienia / Lucjan Biliński. - Warszawa : SBP, 2008. - 15, [1] s. ; 21 cm.
- 319 Broker ubezpieczeniowy
1888. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 3 czerwca 2008 r.
zm. rozporządzenie w sprawie Działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania
egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych // Dz. U. 2008, nr 103, poz. 657.
Doradca podatkowy
1889. USTAWA z dnia 12 czerwca 2008 r. o zm. ustawy o doradztwie
podatkowym // Dz. U. - 2008, nr 130, poz. 829.
1890. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o doradztwie podatkowym // Dz. U. - 2008, nr 73, poz. 443.
Dziennikarz
1891. PRAWO i etyka w zawodzie dziennikarza / Izabela Dobosz. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 183 s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 156183. - (Monografie / Wolters Kluwer). - ISBN 83-7526-867-6.
Funkcjonariusz celny
1892. STATUS prawny celników na tle statusu funkcjonariuszy innych
służb mundurowych / Marcin Czechowski // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5,
nr 10, s. 520-524.
___________________
- 320 1893. USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zm. ustawy o Służbie Celnej //
Dz. U. - 2008, nr 53, poz. 311.
ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 26 listopada 2008 r. zm.
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu
służby funkcjonariuszy celnych = poz. 2218.
Funkcjonariusz i żołnierz
Służby Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego
1894. USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o zm. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - 2008,
nr 218, poz. 1389.
Funkcjonariusz ochrony państwa
(ABW, AW, BOR)
1895. USTAWA z dnia 20 grudnia 2007 r. o zm. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2008, nr 11,
poz. 59.
1896. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 sierpnia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie wymagań jakim
powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku
szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym // Dz. U. 2008, nr 167, poz. 1038.
1897. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - 2008, nr 195,
poz. 1209.
- 321 Funkcjonariusz Straży Granicznej
1898. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 7 lutego 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz
stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej
na określonym stanowisku służbowym // Dz. U. - 2008, nr 30, poz. 186.
1899. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 lutego 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej //
Dz. U. - 2008, nr 47, poz. 280.
1900. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń
o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej //
Dz. U. - 2008, nr 51, poz. 297.
1901. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie
skoszarowanym w Straży Granicznej // Dz. U. - 2008, nr 54, poz. 335.
1902. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 lipca 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej // Dz. U. - 2008, nr 147, poz. 937, tab.
1903. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów
służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - 2008, nr 178,
poz. 1101.
1904. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 5 lutego
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej // Dz. U. - 2008, nr 30, poz. 175.
- 322 1905. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r.
zm. rozporządzenie w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników
w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania // Dz. U. - 2008,
nr 72, poz. 419.
Inspektor kontroli skarbowej
1906. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 27 listopada 2008 r.
zm. rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej,
w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek // Dz. U. 2008, nr 219, poz. 1403.
Instruktor
1907. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r.
zm. rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów //
Dz. U. - 2008, nr 215, poz. 1362.
Komornik
1908. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia
2008 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskiwania, sporządzania oraz przekazywania przez organy Policji informacji o zainteresowanym objęciem stanowiska komornika sądowego oraz kandydacie na stanowisko asesora komorniczego i aplikanta komorniczego oraz wzoru kwestionariusza tej informacji //
Dz. U. - 2008, nr 23, poz. 142.
1909. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 lutego
2008 r. w sprawie trybu postępowania dyscyplinarnego wobec komorników
oraz asesorów i aplikantów komorniczych // Dz. U. - 2008, nr 40, poz. 238.
- 323 Księgowy
1910. STANOWISKO głównego księgowego w prawie pracy / Wojciech
Muszalski // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 4, s. 174-176.
1911. STATUS prawnoorganizacyjny głównego księgowego - paradoksy
polskiego prawa pracy / Andrzej Patulski, Małgorzata Winter // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 7, s. 350-353.
Lekarz
1912. USTAWA o zawodach lekarza i lekarza dentysty / pod red. Eleonory Zielińskiej. - Stan prawny na 30 września 2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 807 s. ; 22 cm + dysk optyczny (CD-ROM). Bibliogr. s. 787-800. - (Komentarz). - ISBN 978-83-7601-315-2.
___________________
1913. USTAWA z dnia 29 lutego 2008 r. o zm. ustawy o lekarzu sądowym // Dz. U. - 2008, nr 51, poz. 293.
1914. USTAWA z dnia 12 marca 2008 r. o zm. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty // Dz. U. - 2008, nr 58, poz. 351.
1915. OBWIESZCZENIE
M a r s z a ł k a
S e j m u
R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty //
Dz. U. - 2008, nr 136, poz. 857.
1916. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty
przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie
wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego
- 324 w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego Minister Obrony
Narodowej pełni funkcję organu założycielskiego // Dz. U. - 2008, nr 167,
poz. 1036.
1917. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 19 września
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów // Dz. U. - 2008, nr 170, poz. 1050.
1918. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zm.
rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów // Dz. U. - 2008, nr 235, poz. 1616.
Lekarz weterynarii
1919. USTAWA z dnia 10 stycznia 2008 r. o zm. ustawy o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt // Dz. U. - 2008, nr 43, poz. 258.
1920. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
7 lutego 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad
uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii // Dz. U. - 2008, nr 38,
poz. 219.
1921. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
4 września 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej
oraz kwalifikacji tych osób // Dz. U. - 2008, nr 166, poz. 1034.
Mediator
1922. PRAWNO-etyczne aspekty wykonywania zawodu mediatora :
(zasady etyki mediatora) z uwzględnieniem standardów europejskich / Maciej Koszowski // ADR Arbitraż i Mediacja. - 2008, nr 4, s. 103-117 summ.
- 325 Nauczyciel
1923. KARTA Nauczyciela. - 7. wyd., stan prawny na 15 kwietnia
2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2008. - 125, [3] s. ; 14 cm. - (Przepisy
na Każdą Kieszeń).
1924. NOWE zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli :
wzory pism z komentarzem : zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia
14 listopada 2007 r. / Ewa Góra, Renata Mroczkowska. - Stan prawny na
dzień 1 grudnia 2007 r. - Gdańsk : ODiDK, 2008. - 239 s. ; 24 cm. - ISBN
978-83-7426-474-7.
URLOP zdrowotny dla nauczyciela / M. Paszkowska = poz. 2240.
1925. WYBRANE zagadnienia odpowiedzialności prawnej nauczyciela /
Julian K. Wójtowicz // Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog. - 2007, t. 6, cz. 1,
s. 177-183.
Materiały z konferencji „Kształcenie pedagogów - strategie, koncepcje, idee.
Nauczyciel - zawód czy powołanie”, Płock.
___________________
1926. USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o zm. ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich // Dz. U. - 2008, nr 145, poz. 917.
Nurek
1927. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 29 kwietnia
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz
wzorów tych dokumentów // Dz. U. - 2008, nr 82, poz. 488.
- 326 Pielęgniarka
ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 21 maja 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych = poz. 1253.
Pilot wycieczek
1928. PODSTAWY prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki / Piotr Cybula // Probl. Turyst. - 2006, Vol. 29, nr 1/4,
s. 167-176.
Policjant
1929. USTAWA z dnia 28 marca 2008 r. o zm. ustawy o Policji oraz
niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2008, nr 86, poz. 521.
1930. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 lutego 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska
służbowe // Dz. U. - 2008, nr 37, poz. 211.
1931. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 listopada 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów // Dz. U. - 2008, nr 216, poz. 1376.
Pracownik samorządowy
1932. NIEKARALNOŚĆ pracowników samorządowych - wymóg rzeczywisty czy fikcja? / Stefan Płażek // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 5, s. 22-28
summ.
- 327 1933. OŚWIADCZENIE majątkowe / Ewa Preis // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 13, s. 34-35.
Niektóre grupy pracowników samorządowych mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych.
1934. POZYCJA prawna pracowników samorządowych w Polsce /
Dorota Strus // Rocz. WSBiA Łuków. - 2008, nr 4, s. 351-362.
STOSUNKI pracy pracowników samorządowych / pod red. M. Steca =
poz. 2115.
STOSUNKI pracy w administracji publicznej : na tle prawa wspólnotowego / J. Piątkowski, M. K. Kolasiński, A. Kolasiński = poz. 2006.
1935. ZASADY ochrony stosunku pracy radnego / Piotr Sitniewski //
Admin. Publ. - 2007, nr 2, s. 106-120 summ.
___________________
1936. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych // Dz. U. - 2008, nr 223, poz. 1458.
Prawnik
1937. APLIKANCI - ciało obce? / Dariusz Wojnar // Palestra. - 2008,
R. 53, nr 5/6, s. 114-116.
Miejsce kolejnych pokoleń aplikantów w strukturze zawodu adwokata.
1938. DROGA kariery prawnika w Polsce : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawczą we współpracy z Naczelną Radą
Adwokacką, 1 lipca 2008 r. / [oprac. Magdalena Narożna] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Kancelaria Senatu, 2008. - 124, [1] s. ; 25 cm. ISBN 978-83-60995-22-8.
- 328 1939. NOTARIUSZ jako pracodawca w rozumieniu art. 3 kodeksu
pracy / Jacek Borowicz // Rejent. - 2008, R. 18, nr 10, s. 46-65.
1940. OBOWIĄZKI prawników (adwokatów) - praca prawników pro
bono / Joanna Agacka-Indecka // Palestra. - 2008, R. 53, nr 5/6, s. 107-113.
1941. OBOWIĄZKI wykonawcy wolnego zawodu prawniczego - próba
klasyfikacji / Jacek Borowicz // Rejent. - 2008, R. 18, nr 6, s. 9-23.
1942. POSTĘPOWANIE dyscyplinarne wobec osób wykonujących
zawody prawnicze / Krzysztof Karol Świeczkowski // Prokurator. - 2006,
nr 3, s. 24-37.
___________________
1943. OBWIESZCZENIE M a r s z a ł k a S e j m u Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o prokuraturze // Dz. U. - 2008, nr 7, poz. 39.
1944. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie // Dz. U. - 2008, nr 189, poz. 1158.
1945. ROZPORZĄDZENIE M i n. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
28 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania
informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta
prokuratora // Dz. U. - 2008, nr 23, poz. 141.
1946. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 13 lutego
2008 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
oraz świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby // Dz. U. - 2008, nr 30, poz. 183.
1947. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 13 lutego
2008 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości
- 329 Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce
pełnienia służby // Dz. U. - 2008, nr 30, poz. 185.
1948. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 27 maja
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw
aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania
egzaminu konkursowego i notarialnego // Dz. U. - 2008, nr 96, poz. 616.
1949. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 3 września
2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego // Dz. U. - 2008, nr 167, poz. 1037.
1950. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację
adwokacką // Dz. U. - 2008, nr 228, poz. 1519.
1951. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 27 maja
2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia
ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury // Dz. U. - 2008, nr 100,
poz. 643, tab.
Ratownik medyczny
1952. USTAWA z dnia 5 grudnia o zm. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym // Dz. U. - 2008, nr 237, poz. 1653.
Rzeczoznawca
1953. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 11 stycznia
2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rze-
- 330 czoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz
zarządców nieruchomości // Dz. U. - 2008, nr 11, poz. 66.
1954. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r.
w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami // Dz. U. - 2008, nr 31, poz. 189.
1955. ROZPORZĄDZENIE Min. Infrastruktury z dnia 9 września
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej // Dz. U. - 2008, nr 163, poz. 1018.
Strażak
1956. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 stycznia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - 2008, nr 23,
poz. 144.
1957. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów
Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - 2008, nr 39, poz. 231.
1958. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 25 kwietnia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - 2008, nr 73,
poz. 442.
ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa
i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej = poz. 2186.
- 331 Syndyk
1959. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 lutego
2008 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka // Dz. U. - 2008, nr 37, poz. 206. * z dnia
19 lutego 2008 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję
syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej // Tamże, nr 37, poz. 207.
1960. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 19 lutego
2008 r. w sprawie wzoru dokumentu licencji syndyka oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji syndyka // Dz. U. 2008, nr 37, poz. 208.
1961. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 26 maja
2008 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o licencję syndyka // Dz. U. - 2008, nr 98, poz. 640.
U r z ę d n i k p a ń s t w o w y (administracja rządowa, służba cywilna)
1962. TRANSFORMACJA służby cywilnej / oprac. AB // Monit. Unii
Eur. - 2008, nr 5, s. 89-95.
Projekt ustawy o służbie cywilnej zakłada odtworzenie służby cywilnej oraz
wprowadzenie zmian zapewniających stabilizację personalną kadr administracyjnych.
___________________
1963. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej // Dz. U. 2008, nr 227, poz. 1505.
1964. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej // Dz. U. - 2008, nr 93, poz. 587.
- 332 1965. ZARZĄDZENIE nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego
2008 r. zm. zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania
stanowisk pracy w służbie cywilnej // Monit. Pol. - 2008, nr 15, poz. 163.
Urzędnik sądowy
1966. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia
2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów
na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze // Dz. U. - 2008, nr 21, poz. 129.
ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego
sądu = poz. 294.
1967. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 4 marca
2008 r. w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy i osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze //
Dz. U. - 2008, nr 52, poz. 309.
1968. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia
2008 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do
objęcia stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego, dyrektora sądu okręgowego
oraz kierownika finansowego sądu rejonowego // Dz. U. - 2008, nr 78, poz. 471.
1969. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca
2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego // Dz. U. - 2008, nr 117, poz. 742.
Żołnierz zawodowy
1970. NOWE zasady wyznaczania i zwalniania żołnierzy zawodowych
ze stanowisk służbowych / Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2008, R.
35, nr 5, s. 31-33.
___________________
- 333 1971. USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zm. ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw =
poz. 2523/07.
Omów.: Pabisiak-Karwowski Piotr. - Cz. 1-2 // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 1,
s. 17-22 ; nr 2, s. 31-36 ; Tenże // Tamże, nr 7, s. 27-29.
1972. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 23 stycznia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny // Dz. U. 2008, nr 21, poz. 127.
1973. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia
2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby
wojskowej // Dz. U. - 2008, nr 23, poz. 137.
1974. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze
zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak
wojskowych // Dz. U. - 2008, nr 23, poz. 139.
1975. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania
żołnierzy czynnej służby wojskowej // Dz. U. - 2008, nr 23, poz. 138.
1976. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 lutego
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy
zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 27,
poz. 157.
zm. z dnia 9 kwietnia 2008 r. // Tamże, nr 62, poz. 390.
1977. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 6 lutego
2008 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych // Dz. U. 2008, nr 38, poz. 217.
- 334 1978. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 25 lutego
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową // Dz. U. - 2008, nr 41,
poz. 247.
1979. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 lutego
2008 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 41, poz. 248.
1980. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 28 lutego
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 41, poz. 249.
1981. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 marca
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania
oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy
zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 48, poz. 285.
zm. z dnia 27 marca 2008 r. // Tamże, nr 59, poz. 364, tab. ; zm. z dnia 24 lipca
2008 r. // Tamże, nr 144, poz. 905, tab.
1982. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 20 maja
2008 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 94,
poz. 601.
1983. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca
2008 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 112, poz. 715.
1984. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 lipca
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania
i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy
zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 138, poz. 867.
1985. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 26 sierpnia
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbro-
- 335 jenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej // Dz. U. - 2008,
nr 162, poz. 1006.
1986. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 31 stycznia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i innych
należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym
służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny // Dz. U. - 2008, nr 27, poz. 154.
1987. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych // Dz. U. - 2008, nr 53, poz. 312.
1988. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. zm.
rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa // Dz. U. - 2008, nr 53, poz. 313.
3. Układy zbiorowe pracy.
Regulaminy
CHARAKTER prawny pakietu socjalnego / R. Szelhaus = poz. 2324.
1989. PODZWONNE dla układów / I. D. // Służ. Prac. - 2008, R. 35,
nr 8, s. 22.
Układy zbiorowe pracy.
Nadto: Zawieszenie układu zbiorowego pracy / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.Prac. - 2008, R. 13, nr 39, s. 14-15.
1990. REGULAMIN wynagradzania / Franciszek Małysz // Atest. 2008, nr 5, s. 18-20.
1991. REGULAMINY w firmie : stan prawny na 12 lutego 2008 r. /
Sylwia Gortyńska // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 8, s. 1-33.
- 336 1992. REGULAMINY wynagradzania / Ewa Preis // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 12, s. 29-30.
Wzrost wynagrodzeń nauczycieli zagwarantowany przez ustawę budżetową od
1 stycznia 2008 r.
___________________
1993. USTAWA z dnia 28 marca 2008 r. zm. ustawę o zm. ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2008, nr 86, poz. 523.
Dot. ponadzakładowych układów zbiorowych.
1994. USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. zm. ustawę - Kodeks pracy oraz
ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw //
Dz. U. - 2008, nr 93, poz. 586.
Zmiany dot. układów ponadzakładowych.
4. Międzynarodowe prawo pracy
a. Międzynarodowa Organizacja Pracy
1995. MIĘDZYNARODOWE prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski. - Warszawa : C. H. Beck, 2008 ; 22 cm. - (Studia Prawnicze).
T. 1. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wol. 1. - LXXXI, 249 s. Bibliogr. s. XXXII-LX. - ISBN 978-83-255-0053-5.
T. 1. Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe.
Wol. 2. - XXX, 561 s. - ISBN 978-83-255-0178-5.
T. 1. Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe.
Wol. 3. - XVIII, 641 s. - ISBN 978-83-255-0413-7.
1996. SPOŁECZNY wymiar globalizacji / Ewa Rybicka // Dialog. 2008, nr 4, s. 110-112, il.
Przyjęcie przez trójstronne delegacje państw członkowskich Deklaracji MOP dot.
sprawiedliwości społecznej i uczciwej globalizacji.
- 337 STOSOWANIE konwencji MOP i traktatów Rady Europy przez krajowe
sądy pracy / A. M. Świątkowski = poz. 2296.
___________________
1997. USTAWA z dnia 28 marca 2008 r. o wypowiedzeniu Konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet
przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej
w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. // Dz. U. - 2008, nr 72, poz. 418. * Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej
Organizacji Pracy Nr 45 dot. zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we
wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. //
Tamże, nr 222, poz. 1454. * Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada
2008 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dot. zatrudniania kobiet przy
pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie
dnia 21 czerwca 1935 r. // Tamże, nr 222, poz. 1455.
1998. USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji
nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur
pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. //
Dz. U. - 2008, nr 93, poz. 581. * Konwencja nr 181 Międzynarodowej
Organizacji Pracy dot. prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjęta
w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r. // Tamże, nr 222, poz. 1448. *
Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dot.
prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca
1997 r. // Tamże, nr 222, poz. 1449.
b. Unia Europejska
1999. DYREKTYWA nr 96/71/WE w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości / Piotr Wąż // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 11, s. 574-580.
- 338 DYSKRYMINACJA w miejscu pracy ze względu na religię i wyznanie =
poz. 2061.
Omów. aktów prawnych Unii Europejskiej dot. zakazu dyskryminacji.
2000. GŁÓWNE zmiany czekające profesję biegłego rewidenta w Polsce
w świetle uwarunkowań dyrektywy 2006/43/WE / Maciej Chorostkowski //
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 15, s. 48-55.
OCHRONA danych osobowych w świetle Dyrektywy nr 95/46/WE /
U. Krzemińska = poz. 434.
2001. OCHRONA praw podstawowych w Unii Europejskiej / pod
red. Jana Barcza ; J. Barcz [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - XVIII,
387 s. ; 23 cm. - (Zarys Prawa). - ISBN 978-83-255-0350-5.
2002. POŚREDNICTWO pracy w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej i konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy / Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MPiPS,
2008. - 223 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-60302-24-8.
2003. PRAWO do swobodnego przepływu osób i jego wpływ na uprawnienia w dziedzinie zabezpieczenia społecznego / Gertruda Uścińska // Polit.
Społ. - 2008, R. 35, nr 11/12, s. 13-18 bibliogr. [10] poz. summ.
M.in. omów. przepisów wspólnotowych regulujących swobodę przepływu pracowników.
2004. PRZEWODNIK po Traktacie z Lizbony, Traktaty stanowiące
Unię Europejską : stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu
Traktatu z Lizbony / Jan Barcz. - Stan prawny na 13 grudnia 2007 r. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis, 2008. - 677, [1] s. ; 23 cm. - ISBN 97883-7334-908-7.
2005. RÓWNOŚĆ w Unii Europejskiej : teoria i praktyka / red. Wiesław
Bokajło, Anna Pacześniak. - Wrocław : Atla 2, 2008. - 539 s. : il. ; 25 cm. Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60732-09-0.
- 339 Z treści: Klimowicz Monika: Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna równość szans czy równość wyników? (s. 205-212). - Bielecka Dominika: Fundusze
strukturalne Unii Europejskiej - niwelowanie czy pogłębianie nierówności ekonomicznych regionów (s. 213-224). - Małachowski Witold: Wyrównywanie poziomów
rozwoju gospodarczo-społecznego państw członkowskich poprzez politykę strukturalną Unii Europejskiej (s. 225-239). - Riedel Rafał: Zasada swobody przedsiębiorczości i równego traktowania podmiotów w ramach polityki konkurencji Wspólnot
Europejskich w świetle dyrektywy usługowej Fritsa Bolkensteina (s. 241-252). Jankowska Renata, Nowosad Bogdan: Wspólnotowa swoboda przepływu osób
a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (s. 253-262). - Garbicz Ewelina:
Równość w zakresie zatrudnienia i pracy w obrębie unijnego rynku pracy - swoboda
przepływu osób (s. 263-276). - Szkudlarek Judyta: Rola sektora MSP w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzrostu gospodarczego (s. 277-289). - Makaro Julita:
Integracja europejska w mikroskali - euroregiony przed i po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej (s. 291-303). - Wiktorska-Święcka Aldona: Europejska polityka równości płci a równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy na przykładzie Polski
(s. 333-349). - Zachorowska-Mazurkiewicz Anna: Polityka ekonomiczna a relacje płci
- przykład reformy służby zdrowia w Polsce (s. 351-361). - Żbikowska-Wolańska
Wioleta: Polityka równych szans: równe prawa - (nie)równe szanse (s. 363-371). Broda-Wysocki Piotr: Wykluczenie a koncepcje funkcjonowania welfare state (s. 407424). - Nowosielski Michał: Od marginalizacji do aktywizacji. Program walki
z marginalizacją społeczną w mieście - Soziale Stadt (s. 425-435). - Zarzeczny Józef,
Bulicz Agata: Potrzeby edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych a rynek
pracy na przykładzie Dolnego Śląska (s. 493-503).
2006. STOSUNKI pracy w administracji publicznej : (na tle prawa
wspólnotowego) / Jan Piątkowski, Marek Krzysztof Kolasiński, Adam Kolasiński. - Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”, 2008. - 263 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 259-263. - ISBN 83-7285-375-2.
2007. SYSTEM SOLVIT na jednolitym rynku / Joanna Ciechomska //
Służ. Prac. - 2008, R. 36, nr 11, s. 5-8, rys.
SOLVIT jest internetową siecią utworzoną przez Komisję Europejską oraz państwa członkowskie w celu rozwiązywania problemów, które napotykają osoby indywidualne i firmy w związku z niewłaściwym stosowaniem prawa wspólnotowego
z zakresu rynku wewnętrznego przez organy administracji publicznej innego państwa.
Największym obszarem interwencji są sprawy z zakresu zabezpieczenia społecznego
i uznawania kwalifikacji.
2008. ZALECENIE nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów Rady Europy
państw członkowskich. Plan działań Rady Europy w celu promocji praw
i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie : podno-
- 340 szenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015 / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych. - Warszawa : MPiPS, 2007. - 94 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
s. 88-94.
Równość i dyskryminacja w prawie wspólnotowym (poz. 2060-2063) ;
Zagadnienia bhp w prawie Unii Europejskiej (poz. 2157, 2173, 2177) ;
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (poz. 2301,
2321, 2328, 2335, 2341, 2351-2353, 2359, 2364).
___________________
Europejska Karta Społeczna
DOPUSZCZENIE dziecka do zatrudnienia w systemie Europejskiej Karty
Społecznej / K. Łasak = poz. 835.
___________________
Polskie prawo pracy a prawo
Unii Europejskiej
2009. RAPORT z realizacji zadań programu wieloletniego nr PW005/CIOP/2004 : Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów
Unii Europejskiej : II etap: 1.01.2005-31.12.2007 / Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; główny
koordynator Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : CIOP-PIB, 2008 ; 29 cm. - Tabele.
Cz. A. Program realizacji badań naukowych. - 266 s. : fot., rys., wykr. kolor.
Cz. B. Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych. - 166 s. : fot.,
rys., wykr. kolor.
2010. SPECYFICZNE cechy i problemy stosowania europejskiego prawa pracy / Zbigniew Hajn // Stud. Praw.-Eur. - 2007, t. 9, s. 49-66.
Materiały z konferencji „Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce”, Łódź.
- 341 2011. TRANSPOZYCJA dyrektyw Unii Europejskiej do prawa polskiego w procesie ochrony życia i zdrowia pracowników / Joanna Jakubowska //
Ann. UMCS, Sect. K. - 2007, Vol. 14, s. 61-73 summ.
2012. USTAWA o informowaniu pracowników i przeprowadzania
z nimi konsultacji jako przykład implementacji dyrektywy wspólnotowej
2002/14 do wewnętrznego systemu prawnego Polski / Zofia Szafrańska //
Zesz. Nauk. Inst. Ekon. / PWSZ Nowy Sącz. - 2007, t. 2, s. 79-100 bibliogr.
summ.
5. Świadczenie pracy
a. Zagadnienia ogólne
2013. CHARAKTER prawny powierzenia innej pracy : w trybie art. 42
§ 4 kodeksu pracy / Włodzimierz Fudali // Inspektor Pr. - 2008, nr 9, s. 13-14.
2014. ETAT czy zlecenie? / Krzysztof Walczak // Personel Zarz. - 2008,
nr 5, s. 71-75.
Formy zatrudnienia pracowników.
2015. GOTOWOŚĆ niezwłocznego podjęcia pracy / Marek Sobieraj //
Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 11, s. 16-20.
Zgłoszenie gotowości do pracy przez pracownika przywróconego do pracy orzeczeniem sądu.
2016. GRANICE dopuszczalnej krytyki pracodawcy / Piotr Wąż // Atest. 2008, nr 12, s. 22-24.
Prawo do krytyki pracodawcy a podległość służbowa.
INGERENCJA administracyjna i procesowa organów PIP w sferę uznanej wolności pracodawcy zatrudnienia pracowników / T. Niedziński =
poz. 1735.
M.in. udział inspektora PIP w procesie o ustalenie istnienia stosunku pracy.
- 342 2017. NASTĘPSTWA prawne śmierci strony stosunku pracy / Piotr
Wąż // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 4, s. 181-186.
2018. NIEKTÓRE elementy regulacji stosunku pracy w projekcie kodeksu pracy / Barbara Wagner // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 9, s. 2-11
summ.
2019. O NIESTANDARDOWEJ pracy / Kiejstut Roman Szymański //
Pr. Zdrowie. - 2008, nr 5, s. 52-53, il.
Niestandardowe formy pracy.
2020. PRAWA autorskie a stosunek pracy / Jakub Kaniewski // Prawo
Przeds. - 2008, R. 18, nr 41, s. 17-19.
SAMOZATRUDNIENIE a stosunek pracy / F. Małysz = poz. 2144.
2021. SKUTKI zastosowania środków zapobiegawczych aresztu tymczasowego i zawieszenia w czynnościach służbowych w sferze stosunku pracy /
Barbara Wagner // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 12, s. 16-26 summ.
Próba odpowiedzi na pytanie, czy i jaki wpływ na stosunek pracy ma nieobecność
pracownika w pracy usprawiedliwiona zawieszeniem go w czynnościach służbowych.
2022. SPECYFIKA zatrudniania pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2008, R. 36, nr 12, s. 3-6.
2023. STATUS pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze
czasu / Zofia Neubauer // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 12, s. 34-37.
2024. STAŻ pracy a uprawnienia pracownika / Magdalena Kasprzak. Cz. 1-3 // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 32, s. 12-14 ; nr 34/35, s. 20-21 ;
nr 36 s. 18-19.
2025. TYMCZASOWE aresztowanie pracownika / Kazimierz Sosnowski // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 13, s. 13-17.
Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania pracownika
oraz ponowne zatrudnienie w razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania karnego.
- 343 2026. UMOWA przedwstępna poprzedzająca zawarcie umowy o pracę /
Ryszard Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 5, s. 244-247.
2027. UMOWY zlecenia z własnym pracownikiem a podstawa wymiaru
zasiłków / Agnieszka Ślązak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 6, s. 18-22.
2028. WSPÓŁDZIAŁANIE pracodawcy w indywidualnych sprawach
pracowniczych / Jakub Stelina // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 10, s. 2-10
summ.
Analiza regulacji prawnych związanych z modelem współdziałania pracodawcy
w sprawach pracowniczych. Zwrócono uwagę na powierzenie wyłącznych kompetencji w tym zakresie organizacjom związkowym.
2029. ZATRUDNIENIE w niepełnym wymiarze czasu pracy / Barbara
Surdykowska // Zesz. Praw. WSEiA Bytom. - 2008, [R.] 8, z. 1, s. 271-295
summ.
2030. ZATRUDNIENIE w niepełnym wymiarze czasu pracy w Holandii / Małgorzata Sulmicka // Stud. Pr. / Kol. Ekon. - 2007, z. 13, s. 845-853
summ.
2031. ZMIANA warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę / Zofia Neubauer // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 1, s. 33-36.
2032. ZWOLNIENIE z obowiązku świadczenia pracy a zasada realnego
zatrudnienia / Michał Raczkowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 3, s. 25-28
summ.
Sytuacje, w których może dojść do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy oraz ew. ponoszenia odpowiedzialności przez pracodawcę za te działania.
2033. ZWOLNIENIE z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia / Ewa Wronikowska // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 35, s. 15-17.
___________________
- 344 Praca czasowa i leasing pracowników
2034. BLASKI i cienie zatrudniania pracowników tymczasowych / Anna
Reda // Dialog. - 2008, nr 2, s. 30-34.
ELASTYCZNE formy pracy : szanse i zagrożenia / pod. red. C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 448.
Z treści: Sobocka-Szczapa H.: Praca tymczasowa w opiniach bezrobotnych. Studium przypadku województwa podkarpackiego.
2035. LEASING pracowniczy źródłem strategicznej przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Lidia Karbownik // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2008, z. 220, s. 125-141, tab. wykr. summ.
Znaczenie leasingu pracowniczego (rozumianego jako odpłatne i okresowe korzystanie przez pracodawcę z pracowników o wymaganych kwalifikacjach, zatrudnianych przez agencję pracy tymczasowej), w budowaniu strategicznej przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw.
2036. PRACA tymczasowa / Ewa Przedwojska // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 25, Kompendium Kadrowe, s. 9-24.
2037. PRACA tymczasowa : szanse i zagrożenia / Grażyna SpytekBandurska, Małgorzata Szylko-Skoczny ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2008. - 317 s. : il.,
wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 289-294. - ISBN 978-83-7151-844-7.
2038. PRACA tymczasowa w świetle prawa wspólnotowego / Anna
Reda // Zesz. Praw. WSEiA Bytom. - 2008 [R.] 8, z. 1, s. 251-269 summ.
2039. STOSOWANIE przepisów o zatrudnieniu tymczasowym : same
kłopoty / Magdalena Pędziwiatr // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 3, s. 19-24
bibliogr.
TWORZENIE i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce :
aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. E. Kryńskiej = poz. 2945.
T. 2. Z treści: Koczur W., Król M.: Praca tymczasowa jako nietypowa forma
zatrudnienia. Wybrane aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne.
- 345 2040. UPRAWNIENIA kierownicze w stosunku pracy tymczasowej /
Magdalena Pędziwiatr // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 5, s. 15-21 summ.
2041. WSPARCIE w poszukiwaniach / Monika Ulatowska // Personel
Zarz. - 2008, nr 5, s. 60-63.
Trendy na rynku pracy tymczasowej.
2042. WYJŚCIE awaryjne / Łukasz Prasołek // Personel Zarz. - 2008,
nr 5, s. 64-70.
W jaki sposób zatrudnić pracownika tymczasowego.
2043. ZATRUDNIENIE pracownika tymczasowego / Andrzej Wąsik //
Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 31, s. 15-19.
Nadto: Wynagrodzenie pracowników tymczasowych / Żaneta Markuszewska-Domańska. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 41, s. 50-51 ; nr 43, s. 31-32.
___________________
Prawa i obowiązki pracodawców
i pracowników
JAK prawidłowo zatrudnić pracownika / B. Superson-Polowiec =
poz. 381.
M.in. obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, obowiązki fiskalne i ubezpieczeniowe.
2044. GRANICE kontroli pracownika // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 28,
s. 1-33.
Nadto: Kontrola inspekcji pracy - obowiązki pracodawcy / Adrianna JasińskaCichoń // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 36, s. 10-11. - Inspektorzy pracy kontrolują pracodawców w zakresie przestrzegania prawa pracy, w tym bhp oraz legalności zatrudnienia.
2045. KONTROLA osobista pracownika / Piotr Wąż // Atest. - 2008,
nr 1, s. 4-6. - Omów. zasad przeprowadzania kontroli osobistej pracowników,
- 346 procedury kontroli osobistej oraz odpowiedzialność pracodawcy. * Kontrola
osobista pracowników / Katarzyna Roszewska // Pr. Zabezp. Społ. - 2008,
nr 6, s. 7-10.
2046. NAPRAWIENIE szkody wyrządzonej przestępstwem / Sebastian
Kowalski // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 7, s. 7-10.
Ustawa o PIP zwiększyła m. in. ochronę pracownika przed popełnianiem przestępstw i wykroczeń na jego szkodę, umożliwiając mu dochodzenie naprawienia
szkody w postępowaniu karnym.
2047. OBOWIĄZEK informacyjny pracodawcy wobec pracownika a pojęcie informacji / Eliza Maniewska // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 5, s. 2-8
summ.
2048. OBOWIĄZEK naprawienia szkody w przypadku popełnienia
przestępstwa naruszenia praw pracowniczych wynikających ze stosunku
pracy lub ubezpieczenia społecznego / Magdalena Burda, Beata Bury // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 7, s. 344-349.
2049. OBOWIĄZEK szanowania godności pracownika przez pracodawcę / Rafał Golat // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 5, s. 27-28.
2050. OBOWIĄZKI pracodawcy / Lech Jastrzębski // Z Życia ZUS. 2008, nr 7/8, s. 19-21.
Nadto: Prawa i obowiązki związane ze ślubem pracownika / Katarzyna WrońskaZblewska // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 17, s. 12-13 ; Pracownik na pół etatu obowiązki pracodawcy / Monika Roman // Tamże, nr 17, s. 14-15 ; Podstawowe
obowiązki pracodawcy wobec urzędów / Beata Naróg // Tamże, nr 31, s. 22-23, tab. ;
Obowiązki pracodawcy przy przejściu zakładu pracy / Anna G. Dębińska // Tamże,
nr 45, s. 14-15.
2051. OBOWIĄZKI pracodawcy w dziedzinie bhp wobec pracowników
nowo przyjmowanych / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Służ. Prac. 2008, R. 35, nr 6, s. 21-23.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ za naruszenie obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz fundusz ubezpieczenia zdrowotnego / M. Marciniak = poz. 2280.
- 347 2052. POWINNOŚCI pracodawcy w razie śmierci pracownika / Franciszek Małysz // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 9, s. 18-20.
2053. RYZYKO pracodawcy / Łukasz Pisarczyk. - Warszawa : Of. Wolters Kluwer, 2008. - 374, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 363-[375]. - (Monografie / Wolters Kluwer, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-7601-007-6.
WĘSZĄCY w sieci / K. Śliwa = poz. 1414.
Kontrola i monitoring pracowników.
2054. WYKROCZENIA przeciwko prawom pracownika / Jan Pióro //
Prawo Przeds. - 2008, R. 17, nr 10, 77 s.
ZWOLNIENIE od pracy w święta religijne / M. Waszycki = poz. 2217.
Zob. też Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (poz. 22542259) ; Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp (poz. 2153, 2155, 2168, 2174) ;
Obowiązki ubezpieczeniowe pracodawcy zob. Obowiązki płatników składek
(poz. 2615-2618).
___________________
Przejęcie zakładu pracy a stosunki pracy
2055. KONTROWERSYJNE prawo do odprawy na tle art. 23 par. 4 kp /
Tadeusz Nycz // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 9, s. 456-460.
Istota art. 23 kp sprowadza się do możliwości przekazania pracowników innemu
pracodawcy, bez potrzeby rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę dotychczasowego, w związku z jego procesem restrukturyzacji zakładu pracy.
2056. OCHRONA praw pracowników w przypadku przejścia zakładu
pracy - uwagi na tle transpozycji dyrektywy 2001/23/WE / Paweł Pettke //
Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 7, s. 13-17 summ.
Nadto: Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia zakładu pracy
w UE / Katarzyna M. Świderska // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 39, s. 30-31.
- 348 2057. PRZEJŚCIE zakładu na innego pracodawcę / Andrzej Marek //
Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 2, s. 23-27.
2058. PRZEKSZTAŁCENIA własnościowe pracodawcy / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 5, dod. spec., s. 1-16.
_____________________
Równość w stosunkach pracy
2059. DYSKRYMINACJA i mobbing w zatrudnieniu / Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - XX, 228 s. ; 22 cm. Bibliogr. s. XIII-XVII. - ISBN 978-83-255-0158-7.
2060. DYSKRYMINACJA w miejscu pracy ze względu na płeć : równe
traktowanie po europejsku / Małgorzata Paszkowska // Pr. Zdrowie. - 2008,
nr 2, s. 46-51, il. * Dyskryminacja w miejscu pracy ze względu na przynależność związkową : zakres zastosowania zasady równego traktowania /
Łucja Przyłucka // Pr. Zdrowie. - 2008, nr 3, s. 50-53, il. * Dyskryminacja
w miejscu pracy ze względu na przekonania polityczne / Patrycja PotockaSzmoń // Tamże, nr 4, s. 50-53.
2061. DYSKRYMINACJA w miejscu pracy ze względu na religię
i wyznanie // Pr. Zdrowie. - 2008, nr 1, s. 48. - Omów. aktów prawnych Unii
Europejskiej dot. zakazu dyskryminacji. * Kodeks nie dopuszcza dyskryminacji / Ewa Wronikowska // Tamże, nr 1, s. 49-51. - Zakaz dyskryminacji
w zatrudnieniu ze względu na religie i wyznanie w polskim prawie.
2062. POLITYKA równości płci we Wspólnocie Europejskiej - ewolucja
założeń i celów / Katarzyna Anna Walczyk // Zesz. Nauk. / WSEiA Kielce. 2007, nr 8, s. 137-145 bibliogr. summ. * Działania na rzecz równości kobiet
i mężczyzn / Tomasz Dróżdż. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13,
nr 34/35, s. 40-41 ; nr 36, s. 41-42. - Plan Komisji Europejskiej, którego
celem jest określenie działań Wspólnoty dla zrównania szans kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010.
- 349 2063. POLITYKA UE wobec pracowników z krajów trzecich / Beata
Samoraj // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 11/12, s. 44-47 bibliogr. [7] poz.
summ.
PRAWO pracowników migrujących do równego traktowania /
A. M. Świątkowski = poz. 946.
PRZEGLĄD orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za
rok 2007 - zasada równego traktowania pracowników / J. Skoczyński =
poz. 2328.
Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
2064. RÓWNE traktowanie w zatrudnieniu / Beata Superson-Polowiec //
Zesz. Nauk. / WSZarz. Krak. - 2007, z. 6, s. 125-144.
2065. RÓWNOUPRAWNIENIE kobiet i mężczyzn na rynku pracy /
Iwetta Andruszkiewicz // Prz. Politol. - 2008, R. 13, nr 2, s. 145-154 bibliogr.
summ.
2066. RÓWNOUPRAWNIENIE kobiet i mężczyzn w społeczeństwie /
Ewa Lisowska ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. - Warszawa : SGH
Of. Wydaw., 2008. - 315 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 307-315. - ISBN
978-83-7378-414-7.
WSPÓLNOTOWA polityka równouprawnienia w zatrudnieniu na przykładzie projektu Gender Index Equal / M. Półtorak = poz. 565.
2067. ZARZĄDZANIE różnorodnością / Łukasz Gabler // Służ. Prac. 2008, R. 35, nr 7, s. 31-32.
Zarządzanie różnorodnością powstało w USA jako odpowiedź na dążenie do
równouprawnienia Afroamerykanów i kobiet.
___________________
- 350 2068. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zm. ustawy - Kodeks
pracy // Dz. U. - 2008, nr 223, poz. 1460.
Zmiany w kodeksie pracy dot. zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn.
2069. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania // Dz. U. 2008, nr 75, poz. 450.
_____________________
Zakaz konkurencji
2070. DZIAŁALNOŚĆ niepożądana / Romuald Romański // Personel
Zarz. - 2008, nr 1, s. 67-70
Zakaz działalności konkurencyjnej pracownika w prawie pracy.
2071. JAK wcześniej rozwiązać umowę o zakazie konkurencji / Ryszard
Sadlik // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 10, s. 9-10.
2072. ROZWIĄZANIE umowy za naruszenie zakazu konkurencji / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 4, s. 6-8.
2073. STOSOWANIE przepisów Kodeksu cywilnego do umowy o zakazie konkurencji w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Jacek Chaciński // Monit. Praw. - 2008, R. 16, nr 18, s. 999-1002.
2074. UMOWA o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia / Anita
Gwarek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 9, s. 33-37. * Umowa o zakazie
konkurencji po ustaniu zatrudnienia / Ryszard Sadlik // Radca Praw. - R. 21,
nr 4/5 (2008), s. 66-75. * Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia / Beata
Skrobisz-Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 29/30, Pisma
Procesowe z Komentarzem, s. 29-32.
2075. UMOWA o zakazie konkurencji testem lojalności pracownika /
Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 45,
s. 13-16.
- 351 2076. WSZYSTKO o zakazie konkurencji : stan prawny na 1 października 2008 r. / Krzysztof Grodzicki // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 39, s. 3-35.
Nadto: Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji / Ryszard Sadlik //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 19, s. 12-13 ; Wynagrodzenie za zakaz konkurencji / Joanna Pysiewicz-Jężak // Tamże, nr 32, s. 47-48.
2077. ZAKAZ konkurencji w czasie trwania stosunku pracy / Anita
Gwarek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 6, s. 35-38.
2078. ZAKAZ konkurencji w spółce jawnej i w innych spółkach osobowych / Agata Budzyńska // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 6, s. 10-13.
2079. ZAKAZ konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy / Ewa
Suknarowska-Drzewiecka. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - 87 s. ; 21 cm. (Biblioteka Monitora Prawa Pracy). - ISBN 978-83-255-0062-7.
_____________________
Zatrudnienie Polaków za granicą
i cudzoziemców w Polsce
2080. CHARAKTERYSTYKA transgranicznego stosunku pracy na tle
dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady / Piotr Wąż //
Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 2, s. 75-83.
2081. CUDZOZIEMIEC jako strona postępowania administracyjnego
o wydanie przyrzeczenia na wykonywanie pracy w Polsce lub zezwolenia na
wykonywanie pracy w Polsce / Przemysław Szustakiewicz // Ius Novum. 2008, [nr] 1, s. 129-136.
2082. INFORMACJA w sprawie zatrudnienia obywateli polskich
w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Departament Migracji. - Warszawa : MPiPS, 2008. - 29 s. : wykr. ; 30 cm. Tabele.
- 352 2083. MOBILNY pracownik w zintegrowanej Europie / Katarzyna Łukasik // Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. - 2008, z. 14, s. 181-188 summ.
2084. OGRANICZENIA w podejmowaniu zatrudnienia w UE / Beata
Naróg // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 10, s. 43-44. * Prawa pracowników migrujących w Unii Europejskiej / Anna Szewczyk // Tamże, nr 23,
s. 41-42. * Zasady zatrudnienia w UE / Katarzyna M. Świderska // Tamże,
nr 31, s. 24-25.
2085. POLSKA w Schengen a nielegalna migracja / Beata Samoraj //
Monit. Unii Eur. - 2008, nr 1, s. 55-64.
M.in. zatrudnienia cudzoziemców - legalne i nielegalne.
Nadto: Zezwolenie na pracę cudzoziemca / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.Prac. - 2008, R. 13, nr 6, s. 10-11.
2086. POWSZECHNOŚĆ występowania patologii w realizacjach umów
o dzieło przy świadczeniach usług transgranicznych w Niemczech na podstawie badań ankietowych / Zbigniew Dylewski // Stud. Pr. Wydz. Nauk
Ekon. / USzczec. - 2008, nr 7, s. 275-283 summ. * Analiza korelacji wybranych czynników patologicznych występujących przy realizacji usług transgranicznych w Belgii w oparciu o dane uzyskane w badaniach ankietowych /
Zbigniew Dylewski // Tamże, nr 7, s. 285-293 summ.
2087. PRACA i usługi w Niemczech / Jerzy Idzikowski // Służ. Prac. 2008, R. 35, nr 1, s. 5-10.
Przegląd wybranych rodzajów zatrudnienia dostępnych dla obywateli polskich;
omów. przepisów potrzebnych do podjęcia legalnej pracy w Niemczech.
2088. PRYWATNY pracodawca jako adresat przepisów TWE o swobodzie przepływu pracowników : uwagi na tle bezpośredniej horyzontalnej
skuteczności art. 39 TWE / Marek Szydło // Stud. Eur. (Warsz.). - 2008, nr 3,
s. 79-102 summ.
2089. ZATRUDNIANIE cudzoziemców w Polsce - nowe potrzeby
i rozwiązania / Magdalena Rudzińska // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 2, s. 1-3.
Wejście Polski do systemu Schengen nie wpłynęło na zmianę ogólnych zasad dot.
zatrudniania obcokrajowców w Polsce, ale wymusiło potrzebę dostosowania przepi-
- 353 sów tzw. zwalniającego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 2006 r.
w sprawie wykonywania przez cudzoziemców pracy bez konieczności uzyskania
zezwolenia.
2090. ZATRUDNIENIE cudzoziemców w Polsce a ochrona krajowego
rynku pracy / Agnieszka Piekutowska // Białost. Stud. Praw. - 2007, z. 2,
s. 203-214.
___________________
2091. UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego, zawarta w Warszawie dnia
5 lipca 1995 r. // Monit. Pol. - 2008, nr 76, poz. 676. * Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji
dyplomatycznej i urzędu konsularnego, zawarta w Warszawie dnia 5 lipca
1995 r. // Tamże, nr 76, poz. 677.
2092. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i z dnia 5 marca
2008 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału
limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło
przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec // Dz. U. 2008, nr 47, poz. 275.
2093. ROZPORZĄDZENIE Min. P r a c y i P o l i t y k i
S p o ł e c z n e j z dnia 29 stycznia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie
wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę // Dz. U. - 2008, nr 17, poz. 106.
ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 4 listopada
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami
państwa w kontyngencie policyjnym = poz. 2440.
Zob. też Ubezpieczenie migrantów i osób zatrudnionych za granicą
(poz. 2799-2804).
- 354 b. Stosunek pracy z umowy o pracę.
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
2094. BEZ widoków na przyszłość / Krzysztof Walczak // Personel
Zarz. - 2008, nr 8, s. 81-83.
Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych oraz przez pracownika.
2095. CECHY charakterystyczne stosunku pracy / Dominika Cichocka //
Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 45, s. 16-18.
2096. COFNIĘCIE oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę /
Grzegorz Potepa // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 37, s. 19-21.
Nadto: Kiedy można wycofać wypowiedzenie / Beata Naróg // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 29/30, s. 23-24.
2097. CZERWONA kartka od szefa / Krzysztof Walczak // Personel
Zarz. - 2008, nr 7, s. 84-87.
Rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika.
2098. GDY sąd przywraca do pracy / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. 2008, R. 35, nr 7, s. 1-3.
Przywrócenie do pracy pracownika, któremu w sposób wadliwy wypowiedziano
umowę o pracę.
Nadto: Obowiązek przywrócenia pracownika do pracy / Sylwia Gortyńska //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 38, s. 8, 25.
2099. JAK pracownicy próbują uniknąć wypowiedzenia / Katarzyna
Wrońska-Zblewska // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 2, s. 18-20.
2100. KIEDY przywrócenie do pracy jest niecelowe mimo wadliwości
wypowiedzenia umowy o pracę / Ryszard Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2008,
R. 5, nr 11, s. 581-583.
2101. KLAUZULA zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w kontekście słusznego interesu pracodawcy / Danuta Klucz // Monit. Prawa Pr. 2008, R. 5, nr 7, s. 354-358.
- 355 2102. NIEWIARYGODNY pracownik / Arkadiusz Sobczyk // Personel
Zarz. - 2008, nr 6, s. 77-79.
Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę.
Nadto: Utrata zaufania przyczyną wypowiedzenia / Maciej Telec // Serw. Praw.Prac. - 2008, R. 13, nr 23, s. 12-13.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ karna za odmowę przywrócenia do pracy /
S. Kowalski = poz. 2277.
2103. OGRANICZENIE swobody zawierania umów o pracę na czas
określony jako alternatywa koncepcji flex-security / Andrzej M. Świątkowski //
Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 11, s. 565-569.
2104. POZBAWIENIE pracownika stanowiska kierowniczego w trybie
wypowiedzenia zmieniającego / Antoni Dral // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 2,
s. 32-38 summ.
2105. PRZEZORNY zabezpieczony / Andrzej Maj // Personel Zarz. 2008, nr 1, s. 72-74.
Porozumienia przedumowne w prawie pracy.
2106. ROZWIĄZANIE przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia / Mariusz Niedzielak // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 17, s. 16-21. *
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika / Zofia
Neubauer // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 7/8, s. 43-46.
ROZWIĄZANIE stosunku pracy z nauczycielem mianowanym : orzecznictwo Sądu Najwyższego / oprac. M. T. Romer = poz. 2337.
2107. ROZWIĄZANIE umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie
niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby / Ewa SuknarowskaDrzewiecka // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 2, s. 84-87. * Rozwiązanie
umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu choroby pracownika / Zofia
Neubauer // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 3, s. 34-36.
- 356 2108. ROZWIĄZANIE umowy o pracę na skutek długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika / Piotr Wąż // Monit.
Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 6, s. 297-304. * Długotrwała choroba jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2008,
R. 35, nr 2, s. 19-22.
2109. ROZWIĄZANIE umowy o pracę z odwołanym członkiem zarządu
spółki kapitałowej / Ryszard Sadlik // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 9,
s. 465-469.
2110. ROZWIĄZANIE umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży /
Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 5, s. 23-27.
Nadto: Zawarcie umowy o pracę z kobietą w ciąży / Leokadia Buczek // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 26, s. 16-17.
2111. ROZWIĄZANIE umowy o pracę za porozumieniem stron / Monika Lewandowicz-Machnikowska // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 7,
s. 359-363.
2112. ROZWIĄZYWANIE stosunku pracy z członkami międzyzakładowej organizacji związkowej / Marcin Majchrzak // Monit. Prawa Pr. 2008, R. 5, nr 4, s. 187-190.
2113. RYZYKOWNA obietnica / Romuald Romański // Personel Zarz. 2008, nr 8, s. 84-87.
Cywilnoprawna umowa przedwstępna między pracodawcą a pracownikiem.
Nadto: Jak zawrzeć przedwstępną umowę o pracę / Adam Malinowski // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 38, s. 6-7.
2114. SKUTKI śmierci pracownika w sferze prawa pracy / Małgorzata
Paszkowska // Pr. Zdrowie. - 2008, nr 11, s. 39-41, il. bibliogr.
Śmierć pracownika jako podstawa wygaśnięcia umowy o pracę.
2115. STOSUNKI pracy pracowników samorządowych / pod red.
Mirosława Steca. - Warszawa : Of. Wolters Kluwer, 2008. - 206, [1] s. ;
21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer). - ISBN 978-83-7601-176-9.
- 357 Treść: Piskorz-Ryń Agnieszka: Oceny pracowników samorządowych (s. 15-29). Skwarło Radosław: Funkcjonowanie trybu naboru na stanowiska w administracji
samorządowej - podsumowanie pierwszych doświadczeń (s. 31-43). - Stelina Jakub:
Charakter prawny aktu mianowania pracownika samorządowego (s. 45-56). - Szewc
Tomasz: Ocena istniejącego kształtu odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników
samorządowych (s. 57-65). - Góral Zbigniew: Zakres i cel odmiennej regulacji samorządowych stosunków pracy w relacji do kodeksu pracy (s. 67-78). - GiedrewiczNiewińska Aneta: Ocena regulacji dotyczącej nawiązania samorządowego stosunku
pracy z wyboru - wybrane problemy (s. 79-91). - Chmielnicki Paweł: Stosunek pracy
pracownika samorządowego a jego funkcja publiczna (s. 93-103). - Ćwiertniak Bolesław Maciej: Podstawy zatrudnienia pracowników samorządowych (uwagi de lege
ferenda) (s. 105-124). - Lach Daniel E., Samol Sebastian: Nabór do pracy w samorządzie terytorialnym a zasada równego traktowania w zatrudnieniu (s. 125-139). Szewczyk Helena: Propozycja samorządowej służby cywilnej (s. 141-157). - Kotulski
Mariusz: Etyka pracownika administracji samorządowej (s. 159-169). - Mirska Barbara: Jeszcze o rozwiązaniu stosunku pracy z etatowymi członkami kolegiów regionalnych izb obrachunkowych (s. 171-181). - Płażek Stefan: Ocena funkcjonowania tzw.
przepisów antykorupcyjnych w samorządzie terytorialnym - wybrane zagadnienia
(s. 183-207).
2116. UMOWA na czas określony zawierana w celu zastępstwa nieobecnego pracownika / Elżbieta Wichrowska-Janikowska // Pr. Zabezp. Społ. 2008, nr 8, s. 29-33 summ.
Nadto: Umowa na zastępstwo / Konstanty Wróblewski // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 32, s. 16-17.
2117. UWAGI dotyczące pojęcia „rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika” / Krzysztof Walczak //
Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 2, s. 62-63.
2118. UZNANIE wypowiedzenia za bezskuteczne / Beata SkrobiszKaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 34/35, s. 31-35.
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym.
2119. WADY oświadczenia woli na tle stosunku pracy / Piotr Wąż //
Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 8, s. 18-23 summ.
Poszczególne wady oświadczenia woli i związane z tą problematyką zagadnienia.
WYPOWIEDZENIE umowy o pracę uzasadnione nabyciem prawa do emerytury : orzecznictwo Sądu Najwyższego / oprac. M. T. Romer = poz. 2355.
- 358 2120. WYPOWIEDZENIE warunków pracy lub płacy / Grzegorz Jelonek // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 19, s. 14-19.
2121. WYPOWIEDZENIE warunków umowy / Beata Skrobisz-Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 22, dod. Pisma Procesowe
z Komentarzem, s. 23-26. * Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.
Procedura zwalniania / Ewa Drzewiecka // Tamże, nr 33, 80 s. * Powierzenie
wykonywania innej pracy / Maciej Telec // Tamże, nr 41, s. 16-17. - Zmiana
warunków umowy o pracę.
2122. ZAWIERANIE umowy o pracę // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008,
nr 3, Poradnik, s. 1-12.
2123. ZERWANE więzy : wygaśnięcie stosunku pracy / Krzysztof Walczak // Personel Zarz. - 2008, nr 9, s. 98-99.
Nadto: Wygaśnięcie umowy o pracę / Beata Naróg // Serw. Praw.-Prac. - 2008,
R. 13, nr 41, s. 18-19.
2124. ZGODA rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym /
Agnieszka Rzetecka-Gil // Prz. Prawa Publ. - 2008, nr 11, s. 73-80.
2125. ZGODNE rozstanie / Krzysztof Walczak // Personel Zarz. - 2008,
nr 6, s. 72-76.
W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy.
2126. ZWOLNIENIE bez wypowiedzenia z winy pracownika / Anita
Gwarek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 2, s. 31-34.
___________________
Powszechna i szczególna ochrona
stosunku pracy
2127. KOMU nie grozi wypowiedzenie / Piotr Wąż // Pr. Zdrowie. 2008, nr 12, s. 24-29. * Kogo chronią przepisy / Bernadetta Belczyk // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 14, s. 24, 33.
Ochrona stosunku pracy w wyjątkowych sytuacjach.
- 359 2128. KSZTAŁT powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem we
współczesnym prawie pracy / Monika Latos-Miłkowska // Pr. Zabezp. Społ. 2008, nr 10, s. 11-16 summ.
2129. OCHRONA trwałości stosunku pracy ze względu na wiek pracownika / Piotr Wąż // Atest. - 2008, nr 11, s. 14-16.
2130. PRACOWNICY szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem lub
rozwiązaniem umowy o pracę / Zofia Neubauer // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2008, nr 10, s. 36-39. * Pracownicy objęci szczególną ochroną stosunku
pracy / Ewa Podgórska-Rakiel. - Cz. 1-2 // Tyg. Solidar. - 2008, nr 42, s. 27 ;
nr 43, s. 28.
Nadto: Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem / Jakub Kaniewski // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 29/30, s. 12-13.
2131. PRACOWNICY szczególnie chronieni przed zwolnieniem : stan
prawny na 28 października 2008 r. / Krzysztof Grodzicki // Por. Gaz. Praw. 2008, nr 43, s. 1-34.
2132. SZCZEGÓLNA ochrona stosunku pracy członków rady pracowników / Ewa Podgórska-Rakiel // Tyg. Solidar. - 2008, nr 27, s. 26.
2133. TRWAŁOŚĆ zatrudnienia pracownika : zarys problematyki /
Lucyna Szot ; Uniwersytet Wrocławski. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wroc.,
2008. - 344 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 325-344. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; 3077). - ISBN 978-83-229-2938-4.
___________________
Zwolnienia grupowe
2134. PRZYMUSOWE rozstanie : procedura zwolnień grupowych /
Krzysztof Walczak // Personel Zarz. - 2008, nr 11, s. 88-91.
Nadto: Zwolnienia grupowe - trudny wybór / Ewa Przedwojska // Serw. Praw.Prac. - 2008, R. 13, nr 18, nr 12-13. - Kryteria doboru pracowników do zwolnień
- 360 grupowych ; Odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych / Arkadiusz Mika // Tamże, nr 27, s. 43-44.
2135. REGULACJE europejskie w zakresie zwolnień grupowych / Katarzyna M. Świderska // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 41, s. 41-42.
2136. WSZYSTKO o zwolnieniach grupowych : stan prawny na 2 września 2008 r. / Krzysztof Grodzicki // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 35, s. 3-40, tab.
ZWOLNIENIA grupowe a prawo pracowników do ponownego zatrudnienia - nowe tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego / A. Dubowik =
poz. 2365.
c. Stosunek pracy na podstawie powołania,
mianowania i wyboru
2137. PRACODAWCA samorządowy w stosunkach pracy z wyboru /
Aneta Giedrewicz-Niewińska // Zesz. Nauk. / WSZiP Warsz. - 2008, R. 13,
nr 2, s. 79-90.
2138. SKUTKI prawne zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej
na podstawie stosunku pracy z wyboru / Anna Reda // Prz. Sąd. - 2008,
R. 18, nr 7/8, s. 109-116.
2139. STOSUNEK pracy na podstawie mianowania / Franciszek Małysz //
Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 4, s. 1-5.
2140. STOSUNEK pracy na podstawie powołania / Artur Brzeziński //
Inspektor Pr. - 2008, nr 3, s. 11-13.
2141. WYBÓR jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi / Aneta Giedrewicz-Niewińska. - [Stan prawny na
dzień 1 października 2007 r.] - Warszawa : Of. Wolters Kluwer, 2008. - 357,
[1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 323-353. - Wykaz orzecznictwa s. 355-[358]. (Monografie, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-7526-908-6.
- 361 d. Spółdzielczy stosunek pracy
___________________
e. Świadczenie pracy na podstawie
innej niż stosunek pracy
2142. PRACA nakładcza / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. - 2008,
R. 13, nr 44, s. 14-15.
Omów. zasad wynagradzania i warunków pracy.
2143. PRACOWNIK na zleceniu / Beata Skrobisz-Kaczmarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 17, Pisma Procesowe z Komentarzem, s. 23-26.
2144. SAMOZATRUDNIENIE a stosunek pracy / Franciszek Małysz //
Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 1, s. 1-4.
Nadto: Uprawnienia pracownicze przy samozatrudnieniu / Jakub Kaniewski //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 27, s. 10-11 ; Samozatrudnienie - obowiązki
rejestracyjne i podatkowe / Anna Stykowska // Tamże, nr 29/30, s. 10-11.
2145. WSZYSTKO o zatrudnieniu cywilnoprawnym : stan prawny na
3 czerwca 2008 r. / Karolina Wąsowska // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 23, s. 1-36.
WYJAZD w celu wykonania umowy-zlecenia / M. Rotkiewicz =
poz. 2509.
2146. ZALETY i wady umów cywilnoprawnych / Jakub Kaniewski //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 16, Kompendium Kadrowe, s. 9-24.
Zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, kontrakt menedżerski.
2147. ZATRUDNIENIE niepracownicze typu cywilnoprawnego : w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy / Barbara Krzyśków. - Cz. 1-2 // Bezp.
Pr. - 2008, nr 1, s. 2-4 summ. ; nr 2, s. 22-25 summ.
Cz. 2 pt. Zatrudnienie niepracownicze typu administracyjnoprawnego, ustrojowego, osób pracujących na własny rachunek i w ramach wolontariatu w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 362 2148. ŻOŁNIERZ zawodowy dorabia / Piotr Pabisiak-Karwowski //
Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 6, s. 24.
Szczegółowe unormowania związane z dodatkowa pracą zarobkową żołnierza.
___________________
Kontrakty menedżerskie
2149. DOPUSZCZALNOŚĆ „złotych spadochronów” dla menedżerów
w świetle zasad współżycia społecznego / Krzysztof Nowak // Monit. Praw. 2008, R. 16, nr 12, s. 633-638.
„Złote spadochrony” - bardzo duże kwoty odszkodowania dla menedżerów za
utracone zarobki przewidziane umowami o zarządzanie przedsiębiorstwem.
6. Zagadnienia prawne bhp
2150. BEZPIECZEŃSTWO i higiena pracy : stan prawny na 10 czerwca
2008 r. - Cz. 1-2 // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 24, dod. Wielka Księga
Praw, nr 6, 72 s. ; nr 7, 70 s.
Cz. 2: stan prawny na 20 lipca 2008 r.
2151. BĘDĄ nowe przepisy dotyczące chorób zawodowych / Wiesław
Grzybowski // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 39, s. 16-18.
2152. BHP : poradnik społecznego inspektora pracy / Józef Ślęzak. Wyd. 4. - Sandomierz : Sanbonus, 2008. - 188 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-8360835-49-4.
2153. BHP w zakładzie pracy. T. 1-2 / Franciszek Małysz. - Warszawa :
Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2008. - 2 t. (207, [1] s. ; 231, [1] s.) ; 20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 210 ; 211). - ISBN 978-83-88616-99-0 ; ISBN
978-83-61437-00-0.
- 363 2154. CHOROBY zawodowe w rolnictwie / Roman Giedrojć // Inspektor Pr. - 2008, nr 7/8, s. 32-35, tab. ; nr 9, s. 27-29 bibliogr.
W świetle aktualnych unormowań prawnych.
2155. CZY za stan bhp odpowiada tylko pracodawca / Jakub Kaniewski //
Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 6, s. 18-20.
Za stan bhp odpowiadają także w pewnych określonych ustawowo przypadkach
osoby kierujące pracownikami zatrudnionymi przy pracach wykonawczych.
2156. DOSTARCZANIE pracownikom środków higieny osobistej /
Wojciech Raczkowski // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 29, s. 15-17.
2157. GORSZA dyrektywa maszynowa / Stanisław Kowalewski // Atest. 2008, nr 11, s. 4-6, rys.
Z końcem 2009 r. wejdzie w życie nowa Dyrektywa Maszynowa (MD)
2006/42/WE, która zastąpi obecną 98/37/WE.
HAŁAS na statkach - przepisy i praktyka / M. Kuśmirek-Ochrymiuk =
poz. 1815.
2158. INSTYTUCJA prawna prowadzenia przez podmioty zatrudniające
wspólnej prewencji w dziedzinie bhp z tytułu wspólnego miejsca działalności
(art. 208 KP) / Jarosław Jankowiak // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 8,
s. 403-407.
2159. KARNOPRAWNE aspekty wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Anna Balik // Pr. Zdrowie. - 2008, nr 11, s. 22-24, il.
2160. OCENA stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2006 roku / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. - Stan prawny na dzień 30 czerwca
2007 r. - Warszawa : MPiPS, 2007. - 119, [3], 13 s., 23 k. : rys. kolor. ;
30 cm. - Tabele.
2161. OCENA stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2007 roku / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. - Stan prawny na dzień 30 czerwca
- 364 2008 r. - Warszawa : MPiPS, 2008. - 116 s., 23 k. : rys. kolor. ; 30 cm. Tabele.
2162. OCHRONA pracy i system jej realizacji / Marian Liwo, Anna
Wolińska // Atest. - 2008, nr 2, s. 4-6.
Geneza i objaśnienie pojęć „ochrona pracy” i „system ochrony pracy” w przepisach prawnych.
2163. OCHRONA zdrowia nauczycieli / Małgorzata Paszkowska //
Atest. - 2008, nr 6, s. 23-26.
Omów. podstaw prawnych ochrony zdrowia nauczycieli podlegających przepisom
Karty Nauczyciela.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracodawcy za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy / Ł. Pisarczyk = poz. 2269.
2164. POMIESZCZENIA pracy / Grzegorz Kowalczyk // Prawo Przeds. 2008, R. 18, nr 33, s. 14-18.
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy.
2165. PORADNIK ochrony pracy / [oprac. i red. Józef Ślęzak]. - Wyd.
24. - Tarnobrzeg : Tarbonus, 2008. - 260 s. : il., err. ; 24 cm. - ISBN 978-837394-189-2.
2166. PORADNIK społecznego inspektora pracy / Marek Gałusza. Wyd. 13. - Kraków ; Tarnobrzeg : Tarbonus, 2007. - 138 s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s. 6. - ISBN 978-83-7394-178-6.
2167. POSTĘPOWANIE w razie wypadku przy pracy / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 43, Kompendium Kadrowe,
s. 9-24.
2168. PRACOWNICZE prawo do powietrza wolnego od dymu tytoniowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych / Maciej Kobak,
Wojciech Maciejko // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 7, s. 24-31.
- 365 2169. PROBLEMY związane z wprowadzeniem DNEL (Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian) do prawnego systemu ochrony zdrowia pracujących / Jan Gromiec // Med. Pr. - 2008, Vol. 59, nr 1, s. 65-73, tab. bibliogr.
17 poz.
2170. PROJEKTOWANE zmiany kodeksu pracy w dziedzinie bhp /
Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Przyj. przy Pr. - 2008, R. 59, nr 5,
s. 20-23.
2171. PROTOKÓŁ ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy
pracy / Michał Abramowski // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 10, s. 525.
Wzór protokołu wypadku, s. 526-529.
2172. ROZPORZĄDZENIE dotyczące rzeczoznawców bhp / Krystyna
Zakrzewska-Szczepańska // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 5, s. 7-10, tab.
2173. ROZPORZĄDZENIE REACH - sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego / Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska // Bezp. Pr. - 2008,
nr 9, s. 10-13, rys.
2174. ROZPOZNANIE choroby zawodowej u pracownika / Ewelina
Sandorska // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 7, s. 18-22.
Obowiązki pracodawcy w przypadku rozpoznania choroby zawodowej u pracownika.
2175. STAN nietrzeźwości poszkodowanego a prawo do jednorazowego
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej / Damian Puślecki //
Prz. Prawa Rol. - 2008, nr 1, s. 239-258 summ.
2176. STATUS prawny koordynatora ds. bhp w inwestycjach budowlanych / Ewelina Chowaniec-Furman // Pr. Zdrowie. - 2008, nr 3, s. 41-44, il.
bibliogr.
2177. TRANSPOZYCJA art. 8 ust. 3-5 dyrektywy 89/391/EWG dotyczącej bhp / Jarosław Jankowiak // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 4, s. 10-15
summ.
- 366 2178. WYBRANE i zaktualizowane przepisy BHP / Tadeusz Rzemieniuk. - Wyd. 2. - Sandomierz : Sanbonus, 2008. - 347 s. : il. ; 25 cm. - ISBN
978-83-60835-37-1.
2179. WYPADEK przy pracy osoby nie będącej pracownikiem / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 8, s. 23-27.
2180. ZAGROŻENIA układu mięśniowo-szkieletowego - przepisy a rzeczywistość / Paweł Jurkowski // Inspektor Pr. - 2008, nr 6, s. 21-22.
ZATRUDNIENIE niepracownicze typu cywilnoprawnego : w aspekcie
bezpieczeństwa i higieny pracy / B. Krzyśków = poz. 2147.
___________________
2181. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i z dnia
22 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych // Dz. U. 2008, nr 80, poz. 474.
Uchyla rozporządzenie Min. Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 r.
(Dz. U. 1961, nr 4, poz. 21).
2182. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki z dnia 6 czerwca 2008 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie // Dz. U. - 2008, nr 110, poz. 702.
2183. ROZPORZĄDZENIE Min. Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg // Dz. U. 2008, nr 122, poz. 783.
Uchyla rozporządzenie Min. Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca
1974 r. (D. U. 1974, nr 12, poz. 76).
2184. ROZPORZĄDZENIE Min. P r a c y i P o l i t y k i
S p o ł e c z n e j z dnia 6 czerwca 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie
- 367 ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy // Dz. U. - 2008, nr 108,
poz. 690.
2185. ROZPORZĄDZENIE Min. R o l n i c t w a i R o z w o j u
W s i z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa
rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji
materiału roślinnego // Dz. U. - 2008, nr 163, poz. 1021.
2186. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej
Straży Pożarnej // Dz. U. - 2008, nr 180, poz. 1115.
2187. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
2 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających
w związku ze służbą w Służbie Więziennej // Dz. U. - 2008, nr 223,
poz. 1473, tab.
2188. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 29 lutego 2008 r.
zm. rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla
zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo
narażonych na te czynniki // Dz. U. - 2008, nr 48, poz. 288.
2189. ROZPORZĄDZENIE Min. Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zm.
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych // Dz. U. - 2008,
nr 203, poz. 1275.
2190. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych
w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym // Dz. U. - 2008, nr 53, poz. 315, tab.
2191. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia
2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyż-
- 368 szych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy // Dz. U. - 2008, nr 225, poz. 1490.
_____________________
Badania lekarskie
2192. CZY badania profilaktyczne można wykonać w dowolnym miejscu? / Radosław Zajdel, Justyna Zajdel // Med. Pr. - 2008, Vol. 59, nr 5,
s. 395-408 bibliogr. 34 poz. summ.
2193. OPIEKA profilaktyczna nad pracownikami zagrożonymi zakażeniem krwiopochodnym w świetle obowiązujących przepisów prawnych /
Marcin Rybacki, Jolanta Walusiak, Ewa Wągrowska-Koski // Med. Pr. 2008, Vol. 59, nr 4, s. 347-351 bibliogr. 10 poz. summ.
2194. WSKAZÓWKI do przeprowadzania badań profilaktycznych kierowców / Ewa Wągrowska-Koski, Marcin Rybacki // Med. Pr. - 2008, Vol.
59, nr 1, s. 39-47, tab. bibliogr. 10 poz. * Ciż: Badania profilaktyczne kierowców i osób kierujących // Pr. Zdrowie. - 2008, nr 2, s. 35-37, il.
7. Czas pracy. Praca w godzinach
nadliczbowych
2195. CZAS pracy lekarzy : dylematy na tle zmian wywołanych dostosowaniem do standardów Unii Europejskiej / Marcin Mikos, Jarosław Kycia //
Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 7, s. 29-31 bibliogr. summ.
2196. CZAS pracy pracowników szkoły / Beata Skrobisz-Kaczmarek //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 8, Kompendium Kadrowe, s. 9-24.
2197. CZAS pracy sędziów - zagadnienia problemowe / Artur Rycak //
Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 5, s. 239-243.
- 369 2198. CZAS pracy w zakładach opieki zdrowotnej / Piotr Wojciechowski // Inspektor Pr. - 2008, nr 5, s. 11-13. * Tenże: Czas pracy w zakładach
opieki zdrowotnej po zmianach : komentarz // Pr. Zdrowie. - 2008, nr 2,
s. 24-27, il. * Tenże: Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej po zmianach - komentarz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 4, s. 31-36.
Zmiana przepisów od 1 stycznia 2008 r.
2199. DNI wolne od pracy / Marcin Kaczmarek // Inspektor Pr. - 2008,
nr 11, s. 22-23.
Prawna interpretacja doby pracowniczej i dnia wolnego od pracy.
2200. DOPUSZCZALNOŚĆ pracy w niedziele i święta w świetle konstytucyjnej zasady wolności religii / Marcin A. Mielczarek // Pr. Zabezp.
Społ. - 2008, nr 4, s. 16-23 summ.
2201. GODZENIE pracy zawodowej z życiem rodzinnym w przepisach
o czasie pracy (work-life balance) / Monika Latos-Miłkowska // Pr. Zabezp.
Społ. - 2008, nr 7, s. 8-12.
2202. INDYWIDUALNY rozkład czasu pracy - granice modyfikacji /
Małgorzata Czerniak // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 10, s. 515-519.
2203. NOWE zasady pracy lekarzy / Ewa Wronikowska. - Cz. 1-3 //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 10, s. 19-20 ; nr 12, s. 8, 25 ; nr 13, s. 1415, tab.
Nowe regulacje dot. dyżuru medycznego obowiązujące od 1 stycznia 2008 r.
Nadto: Dyżur medyczny / Beata Superson-Polowiec // Tamże, nr 51, s. 4-5.
2204. POJĘCIE czasu pracy na tle orzecznictwa ETS / Marta Derlacz //
Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 5/6, s. 24-27 bibliogr. summ.
2205. PRACA w godzinach nadliczbowych / Helena Wicher // Inspektor
Pr. - 2008, nr 12, s. 20-21. * Praca w godzinach nadliczbowych / Daniel
Paul. - Cz. 1-2 // Tyg. Solidar. - 2008, nr 25, s. 28 ; nr 27, s. 28.
- 370 2206. PRACA w godzinach nadliczbowych w zadaniowym czasie pracy /
Agata Lankamer // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 39, s. 19-21.
2207. PRAWNE uwarunkowania elastycznego kształtowania czasu pracy w Polsce - propozycje zmian / Magdalena Rycak // Monit. Prawa Pr. 2008, R. 5, nr 1, s. 10-17.
PRAWO do odpoczynku w świetle przepisów UE / K. M. Świderska =
poz. 2236.
2208. ROZKŁAD czasu pracy pracowników zmianowych a pojęcie dnia
wolnego od pracy / Jerzy Wratny, Magdalena Rycak // Pr. Zabezp. Społ. 2008, nr 8, s. 24-28 summ.
2209. [SIEDEM] 7 problemów rozliczania czasu pracy / [aut. Iwona
Jaroszewska-Ignatowska, Anna Kolosa, Katarzyna Szymanowska]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2008. - 38, [1] s. ; 21 cm. - (Prawo Pracy). ISBN 978-83-7572-149-2.
2210. SPECYFIKA dyżurów medycznych / Zdzisław Kubot // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 1, s. 14-20 summ.
2211. SYSTEM równoważnego czasu pracy / Ewa Drzewiecka. - Cz. 1-2 //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 13, s. 16-17 ; nr 14, s. 14-15.
2212. UDZIAŁ w szkoleniu a czas pracy / Beata Superson-Polowiec //
Zesz. Nauk. / WSZarz. Krak. - 2006, z. 5, s. 171-174.
2213. W GODZINACH nadliczbowych / Piotr Wąż // Pr. Zdrowie. 2008, nr 5, s. 41-42, il.
2214. WYMIAR czasu pracy w 2009 r. / Monika Frączek // Serw. Praw.Prac. - 2008, R. 13, nr 51, s. 6-7.
2215. WYMIAR i rozkład czasu pracy / Magdalena Barbara Rycak. Warszawa : Wolters Kluwer, 2008. - 205 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 193-205. (Monografie / Wolters Kluwer). - ISBN 83-7526-814-0.
- 371 2216. ZASADA pięciodniowego tygodnia pracy / Grzegorz Bilski //
Inspektor Pr. - 2008, nr 7/8, s. 21-23.
Czas pracy w kopalniach węgla.
2217. ZWOLNIENIE od pracy w święta religijne / Marcin Waszycki //
Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 41, s. 19-21.
Nadto: Święta dla pracowników innych wyznań / Bernadetta Belczyk // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 52, s. 14-15.
___________________
2218. ROZPORZĄDZENIE M i n. F i n a n s ó w z dnia 26 listopada 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania
rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych // Dz. U. - 2008, nr 217,
poz. 1386.
2219. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych // Dz. U. 2008, nr 122, poz. 786.
2220. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 17 marca 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej // Dz. U. - 2008, nr 51, poz. 295.
zm. z dnia 2 lipca 2008 r. // Tamże, nr 120, poz. 775.
___________________
Czas pracy kierowców
2221. CZAS pracy kierowców / Mariusz Banaszek // Inspektor Pr. 2008, nr 10, s. 18-19.
2222. CZAS pracy kierowców / Urszula Wójcik. - Sandomierz : Sanbonus, 2008. - 111 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60835-41-8.
- 372 2223. CZAS pracy kierowcy i tachografy / Artur Czapiewski [et al.] ;
Fundacja Akademia Transportu. - Bydgoszcz : Fund. Akad. Transp., 2008. 102 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-923501-4-6.
2224. O CZASIE pracy kierowców / Sebastian Senyszyn // Inspektor Pr. 2008, nr 12, s. 18-19.
Zmiany w przepisach.
2225. TRANSPORT w firmie : stan prawny na 12 sierpnia 2008 r. /
Łukasz Wierzbiński // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 32, s. 3-30.
Zawiera m.in. omów. przepisów dot. czasu pracy kierowców.
8. Dyscyplina pracy. Absencja
2226. ALKOHOL w miejscu pracy / Rafał Golat // Służ. Prac. - 2008,
R. 36, nr 12, s. 13-14.
Nadto: Alkohol w miejscu pracy / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2008,
R. 13, nr 29/30, s. 21-22.
2227. KONTROLA zwolnień lekarskich / Piotr Wąż // Atest. - 2008,
nr 9, s. 13-15. * Kontrola wystawionych zaświadczeń lekarskich / Krystyna
Brodzka // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 11, s. 23-25.
Kontrola przeprowadzana przez ZUS.
Nadto: Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim / Edyta
Pisarczyk // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 43, s. 6-7.
2228. LECZYĆ czy zwalniać? / Paweł Berłowski // Personel Zarz. 2008, nr 8, s. 15-18.
Sposoby postępowania z pracownikami uzależnionymi.
2229. MONITORING pracowników / Jakub Kaniewski // Serw. Praw.Prac. - 2008, R. 13, nr 51, Kompendium Kadrowe, s. 9-24.
2230. NIE w pełni sił / Romuald Romański // Personel Zarz. - 2008,
nr 6, s. 80-83.
Alkohol w pracy - rozwiązania prawne.
- 373 NOWE zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich w Szwecji / Anna
Siporska = poz. 2720.
2231. POSTĘPOWANIA dyscyplinarne sędziów i prokuratorów - zawieszenie w czynnościach służbowych / Krzysztof Karol Świeczkowski //
Prokurator. - 2005, nr 2/3, s. 40-71.
2232. UFAĆ czy kontrolować / Paweł Berłowski // Personel Zarz. 2008, nr 11, s. 13-17.
Za i przeciw kontrolom pracowników w przedsiębiorstwach.
2233. VADEMECUM zwolnień dyscyplinarnych : stan prawny na 14 października 2008 r. / Krzysztof Grodzicki // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 41, s. 3-41.
WĘSZĄCY w sieci / K. Śliwa = poz. 1414.
Kontrola i monitoring pracowników.
9. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe
2234. CO dalej z urlopem na żądanie? / Piotr Wąż // Atest. - 2008, nr 10,
s. 13-16. * Problemy z urlopem na żądanie / Andrzej Marek // Służ. Prac. 2008, R. 35, nr 10, s. 5-8.
2235. ODWOŁANIE pracownika z urlopu / Franciszek Małysz // Atest. 2008, nr 10, s. 45-46. * Przesunięcie i odwołanie z urlopu wypoczynkowego /
Daniel Paul // Tyg. Solidar. - 2008, nr 28, s. 27.
2236. PRAWO do wypoczynku / Beata Skrobisz-Kaczmarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 20, 80 s. * Prawo do odpoczynku w świetle
przepisów UE / Katarzyna M. Świderska // Tamże, nr 43, s. 30.
2237. PRZESUNIĘCIE terminu urlopu / Franciszek Małysz // Atest. 2008, nr 8, s. 45-46.
- 374 2238. URLOP na żądanie / Agnieszka Rzetecka-Gil // Monit. Prawa Pr. 2008, R. 5, nr 11, s. 570-573.
2239. URLOP wypoczynkowy / Barbara Kaszycka // Inspektor Pr. 2008, nr 4, s. 18-20.
Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych (efekty kontroli inspekcji
pracy - nieprawidłowości).
2240. URLOP zdrowotny dla nauczyciela / Małgorzata Paszkowska //
Pr. Zdrowie. - 2008, nr 12, s. 32-37.
2241. URLOPY i zwolnienia od pracy / Franciszek Małysz. - Warszawa :
Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2008. - 223, [1] s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 201. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 206). - ISBN 83-88616-95-1.
2242. USTALENIE prawa do urlopu / Beata Skrobisz-Kaczmarek //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 44, Pisma Procesowe z Komentarzem,
s. 23-26.
2243. WSZYSTKO o nieznanych urlopach : stan prawny na 23 września 2008 r. / Aleksandra Grabowska // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 38,
s. 3-34.
2244. WSZYSTKO o urlopach w 2008 r. : stan prawny na 5 lutego
2008 r. / Krzysztof Grodzicki // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 7, s. 3-32.
___________________
2245. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 11 marca
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych //
Dz. U. - 2008, nr 52, poz. 308.
Urlopy macierzyńskie i wychowawcze (poz. 2257-2259).
- 375 -
10. Ochrona pracowników
szczególnie chronionych
2246. OSOBY niepełnosprawne i ich pracodawcy w regulacjach prawnych w roku 2007 / Ewa Brożyna. - Warszawa : KIG-R, 2008. - 183, [1] s. ;
24 cm. - ISBN 978-83-61280-03-2.
2247. PODNOSZENIE kwalifikacji zawodowych : (prawa i obowiązki) /
Piotr Wąż // Atest. - 2008, nr 6, s. 45-47.
2248. PRACOWNICY chronieni / Monika Frączek // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 3, Kompendium Kadrowe, s. 10-24.
2249. PRACOWNICY młodociani / Ewa Skierska // Inspektor Pr. 2008, nr 6, s. 18-20.
2250. SZCZEGÓLNA ochrona czy bezwzględna równość? - dylematy
związane z dopuszczeniem kobiet do prac tradycyjnie uznanych za męskie /
Krzysztof Walczak // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 4, s. 177-180.
Dwie sfery ograniczeń zatrudniania kobiet, w których nastąpiło zderzenie interpretacji międzynarodowych i europejskich - pracy nocnej kobiet i pracy w kopalniach.
2251. UPRAWNIENIA pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę obowiązku ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych : artykuł dyskusyjny / Borys Budka // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 11,
s. 14-18 summ.
2252. ZATRUDNIANIE osób niepełnosprawnych / Franciszek Małysz. Warszawa : Wydaw. "Bibl. Prac.", 2008. - 247, [1] s. ; 20 cm. - (Biblioteczka
Pracownicza ; poradnik 213). - ISBN 978-83-61437-02-4.
2253. ZATRUDNIANIE pracowników młodocianych / Beata Prętka //
Inspektor Pr. - 2008, nr 4, s. 14-15. * Zatrudnianie młodocianych i dzieci /
Katarzyna Piecyk // Tamże, nr 7/8, s. 16-17.
Spostrzeżenia inspektorów pracy.
___________________
- 376 Uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem
KIERUNKI działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina /
pod red. nauk. C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 2912.
Z treści: Michoń P.: Uprawnienia ojców do korzystania z urlopów rodzinnych
i ich wpływ na podział pracy w rodzinie.
2254. OCHRONA stosunku pracy kobiet w ciąży / Marian Koszyński //
Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 15, s. 13-18.
2255. PRACA a zdrowie kobiet w aspekcie reprodukcji / Jadwiga Siedlecka // Pr. Zdrowie. - 2008, nr 1, s. 40-42.
Omów. aktualnych uregulowań prawnych, mających na celu ochronę pracujących
kobiet, w szczególności kobiet w ciąży.
PRACA matek w polityce krajów Unii Europejskiej / P. Michoń =
poz. 832.
2256. SZCZEGÓLNA ochrona pracy kobiet związana z macierzyństwem,
zagwarantowana w Kodeksie pracy, a pozycja pracodawcy / Agnieszka Zawisza // Zesz. Nauk. / WSZiP Warsz. - 2008, R. 13, nr 2, s. 141-148.
2257. UPRAWNIENIA ojca - pracownika / Monika Frączek // Służ.
Prac. - 2008, R. 35, nr 3, s. 19-22.
Prawo do części urlopu macierzyńskiego, urlop wychowawczy.
2258. WOKÓŁ urlopu wychowawczego i macierzyńskiego / Wiktor
Cajsel // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 9, s. 21-22.
___________________
2259. USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zm. ustawy - Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2008, nr 237, poz. 1654.
Zmiany w kodeksie pracy dot. urlopu macierzyńskiego.
Omów.: Guza Łukasz // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 27, s. 9.
- 377 -
11. Odpowiedzialność pracodawców
i pracowników
a. Odpowiedzialność służbowa i porządkowa
2260. KONTROWERSYJNA kara / Beata Skrobisz-Kaczmarek // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 26, Pisma Procesowe z Komentarzem, s. 23-27.
Odpowiedzialność porządkowa.
2261. NIE zawsze można ukarać / Romuald Romański // Personel Zarz. 2008, nr 4, s. 77-80.
Kary porządkowe.
2262. ODPOWIEDZIALNOŚĆ dyscyplinarna pracowników Najwyższej Izby Kontroli / Mariusz Rycerski // Kontr. Państ. - 2008, R. 53, nr 4,
s. 121-128.
2263. ODPOWIEDZIALNOŚĆ porządkowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Tomasz Zwolak // Z Życia ZUS. - 2008, nr 4,
s. 20-22.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracodawcy w razie dochodzenia uzupełniających roszczeń cywilnoprawnych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej / W. Witoszko = poz. 2288.
2264. ODPOWIEDZIALNOŚĆ zawodowa pielęgniarek i położnych :
postępowanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej : prewencja wykroczeń zawodowych / pod red. Grażyny Rogali-Pawelczyk ; Naczelna Izba
Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Nacz. Izba Pielęg.,
2008. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 152-155. - ISBN 978-83-927402-0-9.
2265. PRACOWNICZA odpowiedzialność porządkowa / Franciszek
Małysz // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 8, s. 7-10.
- 378 2266. UKARANIE karą porządkową / Ewa Suknarowska-Drzewiecka //
Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 8, s. 415-418.
Odpowiedzialność porządkową ponoszą pracownicy za bezprawne i zawinione
naruszenie obowiązków pracowniczych związanych z przestrzeganiem porządku
w pracy.
b. Odpowiedzialność majątkowa
2267. ODPOWIEDZIALNOŚĆ członków zarządu spółki z o.o. / Jakub
Kaniewski // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 39, s. 22, 27.
Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli.
2268. ODPOWIEDZIALNOŚĆ odszkodowawcza pracodawcy wobec
pracownika / Teresa Liszcz. - Cz. 1 // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 12, s. 2-12
summ.
Cz. 1 dot. roszczeń majątkowych pracownika z tytułu bezprawnego rozwiązania
stosunku pracy przez pracodawcę.
2269. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracodawcy za szkodę spowodowaną
wypadkiem przy pracy / Łukasz Pisarczyk // Stud. Iur. - 2007, T. 47, s. 203219 summ.
2270. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracodawcy za szkody wyrządzone
przez pracownika / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 9,
s. 15-17.
2271. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za rzeczy wniesione do zakładu pracy /
Teresa Mazurek // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 1, s. 16-18.
ODPRAWY i odszkodowania w prawie pracy / B. Naróg = poz. 2410.
2272. POJĘCIE winy pracownika jako warunek odpowiedzialności materialnej / Ryszard Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 1, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 25-32.
- 379 2273. PRACOWNICZA odpowiedzialność odszkodowawcza : stan prawny na 15 stycznia 2008 r. / Krzysztof Grodzicki // Por. Gaz. Praw. - 2008,
nr 5, s. 3-30.
2274. WSPÓLNA odpowiedzialność materialna to nie dyktat wobec
pracownika / Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 1, s. 14-16.
c. Odpowiedzialność karna
2275. ODPOWIEDZIALNOŚĆ karna pracodawcy / Bartłomiej Sikora. Cz. 1-3 // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 48, s. 34-35 ; nr 52, s. 34-35 ;
2009, R. 14, nr 4, s. 20-21.
2276. ODPOWIEDZIALNOŚĆ karna pracodawcy za fałszowanie, podrabianie, niszczenie lub uszkadzanie list obecności pracownika / Marta Kozak // Prokurator. - 2007, nr 2, s. 72-79.
2277. ODPOWIEDZIALNOŚĆ karna za odmowę przywrócenia do pracy / Sebastian Kowalski // Służ. Prac. - 2008, R. 36, nr 11, s. 19-22.
2278. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracodawcy z art. 219 k.k. / Marian
Liwo, Edyta Nowosiadły // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 7, s. 18-23 summ.
Naruszenie przez pracodawców praw pracowniczych wynikających z ubezpieczenia społecznego.
2279. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za czyn nieuczciwej konkurencji / Anna
Stykowska-Sikora // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 45, s. 35-36.
Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy pracodawcy.
2280. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za naruszenie obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz fundusz ubezpieczenia zdrowotnego /
Małgorzata Marciniak // Prok. Prawo. - 2008, [nr] 1, s. 139-154.
- 380 d. Odpowiedzialność cywilna
2281. ODPOWIEDZIALNOŚĆ cywilna przedsiębiorcy za czyny osób
trzecich / Rafał Klepuszewski // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 23, s. 22-25.
2282. ODPOWIEDZIALNOŚĆ cywilna zakładu opieki zdrowotnej za
lekarza jako podwładnego / Mirosław Nesterowicz // Państ. Prawo. - 2008,
R. 63, z. 9, s. 3-15.
2283. POJĘCIE zdarzenia w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej zawodowej / Stanisław Wieteska // Pr. Nauk. AE Wroc. 2008, nr 1197, s. 474-483 bibliogr. summ.
12. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
i ubezpieczeń społecznych
2284. INTERWENCJA w spór / Kinga Markert // Personel Zarz. - 2008,
nr 8, s. 54-57.
2285. KIEDY pracodawca narusza dobra osobiste pracownika / Ryszard
Sadlik // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 6, s. 5-8.
Naruszanie godności i innych dóbr osobistych pracownika jako przedmiot sporów.
2286. KOSZTY sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy / Rafał
Golat // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 7, s. 4-6.
2287. NAKAZ zapłaty w sprawach ze stosunku pracy? / Wiktor Cajsel //
Służ. Prac. - 2008, R. 36, nr 11, s. 23-25.
2288. ODPOWIEDZIALNOŚĆ pracodawcy w razie dochodzenia uzupełniających roszczeń cywilnoprawnych z tytułu wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej / Wioletta Witoszko // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 11,
s. 19-26 summ.
- 381 2289. ODWOŁANIE od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
Joanna Pysiewicz-Jężak // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 22, s. 30-31.
2290. POSTĘPOWANIE przed sądem pracy / Adam Malinowski //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 46, s. 1-80.
2291. POWÓDZTWO adhezyjne pracownika w postępowaniu karnym /
Sebastian Kowalski // Służ. Prac. - 2008, R. 36, nr 12, s. 7-11.
Pracownik, względem którego pracodawca popełnił przestępstwo, może dochodzić roszczeń majątkowych, m.in. poprzez wytoczenie powództwa cywilnego zwanego adhezyjnym.
2292. PRAWO do „trzynastki” za lata 2004-2005 dla niektórych pracowników samorządowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego /
Mirosław Paczocha // Finan. Komunal. - 2008, R. 15, nr 4, s. 61-68.
2293. PRZEKONAĆ Temidę : dowody w postępowaniu w sprawach
z zakresu prawa pracy / Anna Telec // Personel Zarz. - 2008, nr 3, s. 80-83.
2294. ROSZCZENIA lekarzy za pełnienie dyżurów medycznych / Zdzisław Kubot // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 2, s. 20-24 summ.
2295. RZECZNIK Praw Obywatelskich w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia
społecznego / Marek Zubik // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 11, s. 2-13 summ.
2296. STOSOWANIE konwencji MOP i traktatów Rady Europy przez
krajowe sądy pracy / Andrzej Marian Świątkowski // Monit. Prawa Pr. 2008, R. 5, nr 6, s. 290-296.
2297. UGODA preferowana / Romuald Romański // Personel Zarz. 2008, nr 5, s. 76-79.
Postępowanie pojednawcze w indywidualnych sporach pracy.
2298. UGODA w sporze między pracodawcą a pracownikiem / Magdalena Szymańska-Chwyczko // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 48, s. 12-14.
___________________
- 382 2299. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 7 października
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - 2008, nr 182, poz. 1132.
zm. z dnia 18 grudnia 2008 r. // Tamże, nr 234, poz. 1583.
___________________
Orzecznictwo
2300. CZĘŚCIOWA niezdolność do pracy - ustalenia wysokości świadczenia [orzecznictwo] // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 6, s. 25-27.
2301. DELEGOWANIE pracowników w ramach świadczenia usług :
[orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit.
Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 5, s. 275-278.
2302. DZIAŁANIA zbiorowe podjęte przez związek zawodowy przeciw
przedsiębiorcy prywatnemu [orzecznictwo] / oprac. Ewa Skibińska // Monit.
Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 2, s. 107-110.
2303. EMERYTURA wojskowa - orzecznictwo Sądu Najwyższego /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 4,
s. 209-211.
2304. EWOLUCJA orzecznictwa Sądu Najwyższego na temat zasadności wypowiedzenia umowy o pracę / Małgorzata Gersdorf, Martyna Żmuda //
Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 6, s. 11-19 summ.
2305. KARA umowna w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 8, s. 421-424.
2306. KODEKSOWA równość to nie „urawniłowka” : [orzecznictwo
SN] / Katarzyna Gonera // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 2, s. 28.
- 383 2307. MOBBING w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Bogusław Cudowski // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 10, s. 509-514. * Mobbing analiza orzecznictwa / Daniel Paul // Tyg. Solidar. - 2008, nr 44, s. 28.
2308. NABYCIE przez pracownika samorządowego prawa do emerytury
na podstawie odrębnych przepisów a prawo do jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej przy przejściu na emeryturę : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5,
nr 11, s. 595-597.
2309. NADUŻYCIE prawa podmiotowego w stosunkach pracy
w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Piotr Wąż // Pr. Zabezp. Społ. - 2008,
nr 11, s. 27-34 summ.
2310. NAGRODA jubileuszowa : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 9, s. 485-488.
2311. NARUSZENIE przepisów bhp : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / wybór i oprac. Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 2,
s. 102-104.
2312. NIEUDZIELENIE przez pracodawcę odpowiednich okresów nieprzerwanego odpoczynku : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria
Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 7, s. 370-379.
2313. NIEZDOLNOŚĆ do pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 9, s. 492-494.
NOWY model zbiorowych stosunków pracy w Polsce w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1.7.2008 r. / K. Walczak = poz. 3117.
2314. OBOWIĄZEK przyznania prawa pobytu członkowi rodziny ciążący na państwie pochodzenia pracownika [orzecznictwo] / oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 2, s. 111-112.
- 384 2315. OBOWIĄZKOWE ubezpieczenia osoby prowadzącej szkołę niepubliczną [orzecznictwo] // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 29, s. 23-25.
2316. ODMOWA wydania zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem
składek [na ubezpieczenie społeczne : orzecznictwo] / wybór i oprac. Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 2, s. 99-101.
2317. ODPOWIEDZIALNOŚĆ odszkodowawcza pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 11, s. 590-594.
2318. ODPRAWA pośmiertna : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 8, s. 428-434.
2319. ODSZKODOWANIE z tytułu umowy o zakazie konkurencji po
ustaniu stosunku pracy [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria
Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 4, s. 204-208.
2320. ODWOŁANIE członka zarządu i rozwiązanie z nim umowy
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 4, s. 193-195.
2321. OGRANICZANIE swobody przedsiębiorczości : działania zbiorowe mające na celu skłonienie przedsiębiorcy zagranicznego do zawarcia ze
związkiem zawodowym układu zbiorowego pracy, który mógłby odwieść
tego przedsiębiorcę od skorzystania ze swobody przedsiębiorczości, ograniczają tę swobodę : wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-438-/05
z 11 grudnia 2007 r. // Prawo Eur. - 2008, nr 2, s. 52-64.
2322. OPŁATY sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2008, R. 5, nr 5, s. 265-267.
2323. ORZECZNICTWO Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy :
wybór. T. 1-3. - Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2008. - 3 t. (318, [12],
- 385 319, [1], 334, [1] s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 205, 209,
212). - ISBN 83-88616-94-3, 978-83-88616-98-3, 978-83-61437-01-7.
2324. PAKIET socjalny : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac.
Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 9, s. 472-476. *
Charakter prawny pakietu socjalnego / Renata Szelhaus // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 27, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 25-32.
2325. PODLEGANIE ubezpieczeniu społecznemu : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5,
nr 8, s. 435-437.
2326. POZORNA likwidacja stanowiska pracy [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / wybór i oprac. Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5,
nr 2, s. 93-95.
2327. POZOSTAWANIE w gotowości do świadczenia pracy [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2008, R. 5, nr 4, s. 200-203.
2328. PRZEGLĄD orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za
rok 2007 (zasada równego traktowania pracowników) / Jacek Skoczyński //
Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 1, s. 30-34. * Tenże: Przegląd orzecznictwa ...
(ochrona pracowników w razie restrukturyzacji przedsiębiorstwa) // Tamże,
nr 2, s. 39-41 ; nr 3, s. 34-39. * Tenże: Przegląd orzecznictwa ... (ochrona
zdrowia pracowników podczas pracy; czas pracy) // Tamże, nr 4, s. 27-32. *
Tenże: Przegląd orzecznictwa ... (ochrona kobiet w ciąży i w okresie poporodowym; urlopy rodzicielskie) // Tamże, nr 5, s. 34-37 ; nr 6, s. 29-33. * Tenże: Przegląd orzecznictwa ... (informowanie i przeprowadzanie konsultacji
z pracownikami) // Tamże, nr 7, s. 32-34. * Tenże: Przegląd orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach z zakresu
prawa pracy za rok 2007 (umowa na czas określony) // Tamże, nr 8, s. 34-36. *
Tenże: Przegląd orzecznictwa ... (delegowanie pracowników do pracy za
granicą w ramach świadczenia usług) // Tamże, nr 9, s. 32-36. * Tenże:
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu
- 386 prawa pracy za rok 2008 (zasada równego traktowania pracowników) // Tamże, nr 11, s. 35-37 ; nr 12, s. 32-35.
Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
2329. PRZEJŚCIE zakładu pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 11, s. 600-602.
2330. PRZEKAZANIE przez organizację związkową informacji o liczbie zrzeszonych członków : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / wybór
i oprac. Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 2, s. 90-92.
2331. PRZYCZYNA komunikacyjnego wypadku przy pracy : [orzecznictwo SN] / Katarzyna Gonera // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 9, wkł. Bezpieczeństwo Pracy, s. XIV-XV.
2332. PRZYWRÓCENIE do pracy - radny : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5,
nr 4, s. 196-199.
2333. PRZYWRÓCENIE pracownika do pracy : [orzecznictwo Sądu
Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5,
nr 5, s. 250-254.
2334. REGULAMIN wynagradzania : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 8,
s. 425-427.
2335. RENTA inwalidzka dla cywilnych ofiar wojny lub represji :
[orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit.
Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 7, s. 390-392.
2336. RENTA z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2008, R. 5, nr 7, s. 383-384.
- 387 2337. ROZWIĄZANIE stosunku pracy z nauczycielem mianowanym :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 9, s. 477-479.
2338. ROZWIĄZANIE stosunku z radnym : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5,
nr 5, s. 255-257.
2339. STOSOWANIE ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria
Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 7, s. 380-381.
2340. SZCZEGÓLNA ochrona stosunku pracy pracownika pełniącego
z wyboru funkcję związkową : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac.
Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 9, s. 489-491.
2341. ŚWIADCZENIA rodzinne : [orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości] / oprac. Ewa Skibińska // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 8, s. 445-447.
2342. ŚWIADCZENIA z chorobowego ubezpieczenia społecznego :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 4, s. 212-214.
2343. TYTUŁ magistra - w pieczęci strażnika? / Katarzyna Gonera //
Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 6, s. 9-10.
W wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że tytuł zawodowy magistra jest dobrem
osobistym pracownika.
2344. UBEZPIECZENIE społeczne rolników : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5,
nr 5, s. 268-269.
2345. UMARZANIE należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wyjątkowych przypadkach - w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych / Jacek Wantoch-Rekowski. - Cz. 1-3 // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2008, nr 9, s. 9-12 ; nr 10, s. 13-17 ; nr 11, s. 10-13.
- 388 2346. UMOWA o roboty budowlane w świetle orzecznictwa sądowego /
Adam Kłosek // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa. - 2008, T. 78, s. 53-70.
2347. UPADŁOŚĆ z możliwością zawarcia układu a stosowanie
art. 41.1 KP : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 11, s. 598-599.
2348. USTALENIE istnienia stosunku pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Piotr Wąż // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 3, s. 28-33 summ.
2349. USTALENIE obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 3, s. 151-154.
2350. W WARUNKACH szkodliwych pracować nie wolno : [orzecznictwo SN] / Katarzyna Gonera // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 9, wkł. Bezpieczeństwo Pracy, s. XVI-XVII.
2351. WOLNOŚĆ prowadzenia akcji zbiorowych przez związki zawodowe a swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda przepływu usług w obrębie Unii Europejskiej / Andrzej Marian Świątkowski // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 10, s. 552-556.
Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej z dnia 11 oraz
18 grudnia 2007 r.
2352. WYKAZ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /
Joanna Knyżewska // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 9, wkł. Bezpieczeństwo
Pracy, s. VI-VIII.
2353. WYKAZ orzecznictwa ETS za rok 2007 w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących / Joanna Ciechomska // Prawo
Podatki Unii Eur. - 2008, nr 3, s. 45-50.
2354. WYNAGRODZENIE za pracę : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 5,
s. 258-264.
- 389 2355. WYPOWIEDZENIE umowy o pracę uzasadnione nabyciem prawa
do emerytury : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa
Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 9, s. 480-484.
2356. WYSOKOŚĆ renty rodzinnej : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 11, s. 603-604.
2357. ZAKAZ konkurencji : w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego /
Andrzej Pawłowski // Inspektor Pr. - 2008, nr 1/2, s. 26-27.
2358. ZASADA praw nabytych : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] /
wybór i oprac. Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 2, s. 96-98.
Zasada nabytych praw jako źródło indywidualnych roszczeń pracowników lub
ochrony ich zatrudnienia.
2359. ZASADA równości wynagrodzeń : wynagrodzenie za godziny
nadliczbowe przy zastosowaniu niższej stawki niż za "zwykłe" godziny pracy
może stanowić dyskryminację ze względu na płeć : wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-300-/06 z 6 grudnia 2007 r. // Prawo Eur. - 2008,
nr 2, s. 51-52.
2360. ZASADNOŚĆ wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
w świetle orzecznictwa SN / Irena Sawa // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 3,
s. 25-30 bibliogr.
2361. ZASADY współżycia społecznego / Rafał Golat // Służ. Prac. 2008, R. 36, nr 11, s. 26-28.
Prawo pracy a zasady współżycia społecznego - analiza orzeczeń sądowych.
2362. ZAŚWIADCZENIE pracodawcy o zatrudnieniu i wynagradzaniu :
[orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit.
Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 11, s. 586-589.
2363. ZMIANA postanowień zakładowego układu zbiorowego : [orzecznictwo Sądu Najwyższego] / oprac. Maria Teresa Romer // Monit. Prawa Pr. 2008, R. 5, nr 7, s. 366-369.
- 390 2364. ZWIĄZKI zawodowe a zagraniczni inwestorzy : Trybunał orzekł
w przedmiocie zgodności z prawem wspólnotowym akcji protestacyjnej,
przez którą organizacja związkowa próbuje zmusić zagranicznego usługodawcę do podjęcia negocjacji w sprawie wynagrodzeń i przystąpienia do
układu zbiorowego : wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-341-/05
z 18 grudnia 2007 r. // Prawo Eur. - 2008, nr 2, s. 48-50.
2365. ZWOLNIENIA grupowe a prawo pracowników do ponownego
zatrudnienia - nowe tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Anna
Dubowik // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 10, s. 24-29 summ.
Zob. też Orzecznictwo rentowe i pozarentowe (poz. 2708, 2709).
13. Obsługa socjalnych i kulturalnych
potrzeb pracowników
2366. LIKWIDACJA zakładowego funduszu świadczeń socjalnych /
Michał Raczkowski // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 6, s. 19-22 summ.
Nadto: Rezygnacja z tworzenia funduszu / Anna Martuszewicz // Serw. Praw.Prac. - 2008, R. 13, nr 4, s. 32-33. * Procedura rezygnacji z ZFŚS / Marek Rotkiewicz // Tamże, nr 17, s. 28-29. * Rezygnacja z tworzenia ZFŚS / A. Martuszewicz //
Tamże, nr 52, s. 28-29.
2367. ODPIS na fundusz socjalny w 2008 r. / Jadwiga Stefaniak // Służ.
Prac. - 2008, R. 35, nr 3, s. 1-2.
Nadto: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / Anna Martuszewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 39, s. 28-29, tab.
2368. PAKIET socjalny w firmie : stan prawny na 11 marca 2008 r. /
Sylwia Gortyńska // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 12, s. 3-31.
Omów. ZFŚS, zasad opodatkowania świadczeń z ZFŚS, pakietów medycznych,
pracowniczych ubezpieczeń na życie oraz innych dobrowolnych świadczeń na rzecz
pracowników.
2369. POMOC socjalna pracodawcy w finansowaniu wypoczynku pracowników / Jadwiga Stefaniak // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 6, s. 19-20.
- 391 Nadto: Wczasy pod gruszą / Beata Skrobisz-Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 27, s. 39-40.
2370. POŻYCZKI z Funduszu Świadczeń Socjalnych / Ewa Preis //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 29/30, s. 37-38.
2371. USTALENIE regulaminu gospodarowania ZFŚS / Adam Kazimierski // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 43, s. 16-18.
2372. WSPÓŁPRACA ze związkami zawodowymi w kwestiach związanych z ZFŚS / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 22,
s. 28-29.
2373. WYCIECZKA finansowana ze środków ZFŚS / Joanna Nowicka //
Rachun. Budż. - 2008, R. 11, nr 16, s. 25-26.
2374. WYKORZYSTANIE środków ZFŚS / Anna Martuszewicz // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 7, s. 22-24.
2375. ZAKŁADOWA działalność socjalna / Jadwiga Stefaniak // Służ.
Prac. - 2008, R. 35, nr 5, s. 5-6.
Wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sejm przyjął ustawę o zmianie
ustawy o ZFŚS.
2376. ZAKŁADOWY fundusz świadczeń socjalnych w 2008 roku /
Marek Rotkiewicz. - Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2008. - 255, [1] s. ;
20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 208). - ISBN 978-83-8861697-6.
2377. ZWROT nieprawidłowo wydatkowanych środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych / Ludwik Florek // Pr. Zabezp. Społ. - 2008,
nr 1, s. 21-24 summ.
Roszczenia związku zawodowego dot. zwrotu świadczeń wadliwie wypłaconych
przez pracodawcę z funduszu socjalnego.
___________________
- 392 2378. USTAWA z dnia 28 marca 2008 r. o zm. ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych // Dz. U. - 2008, nr 86, poz. 522.
2379. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 21 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie sposobu
tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz // Dz. U. - 2008, nr 73, poz. 433.
Uchylenie rozporządzenia z dnia 6 grudnia 1994 r.
2380. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 20 maja
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających
na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalnobytowych // Dz. U. - 2008, nr 94, poz. 600, tab.
Omów.: Pabisiak-Karwowski Piotr // Służ. Prac. - 2008, R. 36, nr 12, s. 19-20.
ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 października
2008 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych = poz. 2520.
2381. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie pomocy finansowej dla członków rodziny funkcjonariusza Straży Granicznej w razie jego
śmierci pozostającej w związku ze służbą // Dz. U. - 2008, nr 37, poz. 210.
2382. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 kwietnia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie utworzenia poradni
przyzakładowych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i poradni przyzakładowych z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w Straży Granicznej // Dz. U. - 2008, nr 84, poz. 514.
2383. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu
mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. 2008, nr 96, poz. 617.
- 393 2384. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 grudnia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu
świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin // Dz. U. - 2008, nr 221, poz. 1447.
2385. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
19 maja 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin // Dz. U. - 2008,
nr 96, poz. 615.
14. Wynagrodzenie za pracę
a. Zagadnienia ogólne
2386. LISTA płac 2008 : stan prawny na 15 kwietnia 2008 r. / Barbara
Wróbel-Trzeciak [i in.] // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 17, s. 3-38, tab.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy i dodatki, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy i za czas choroby, naliczanie elementów listy płac.
2387. WYNAGRODZENIA 2008 / Elżbieta Lisowska-Judasz // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 7, s. 1-80.
2388. WYPŁATA wynagrodzenia za pracę / Franciszek Małysz // Atest. 2008, nr 6, s. 27-29.
Przepisy i normy.
___________________
Ochrona wynagrodzenia za pracę
2389. OCHRONA wynagrodzenia za pracę / Sebastian Koczyński. Cz. 1-2 // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 23, s. 14-19 ; nr 25, s. 16-20.
Nadto: Ochrona wynagrodzenia za pracę / Jakub Kaniewski // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 45, s. 47-48.
- 394 2390. OCHRONA wynagrodzenia za pracę / Robert Pożarski // Inspektor
Pr. - 2008, nr 10, s. 13-15.
2391. OCHRONA wynagrodzenia za pracę : poradnik dla pracodawcy
i pracownika / Ewa Suknarowska-Drzewiecka. - Warszawa : C. H. Beck,
2008. - IX, [1], 49 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Monitora Prawa Pracy). - ISBN
978-83-255-0627-8.
2392. POTRĄCENIA z wynagrodzenia za pracę : stan prawny na dzień
5 sierpnia 2008 r. / Krzysztof Grodzicki // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 31,
s. 1-30.
2393. POTRĄCENIA z wynagrodzenia za zgodą pracownika / Jakub
Szmit // Tyg. Solidar. - 2008, nr 48, s. 28.
Nadto: Potrącenia z wynagrodzenia przy zbiegu tytułów / Joanna Pysiewicz-Jężak //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 29/30, s. 45-46. * Potrącenie z wynagrodzenia
kosztów przekroczenia limitu połączeń telefonicznych / Dorota Twardo // Tamże,
nr 45, s. 49-50.
2394. ŚWIADCZENIA związane ze stosunkiem pracy podlegające
ochronie z art. 87-91 KP / Piotr Wąż // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 8,
s. 408-414.
Zasady dopuszczalności potrąceń to jedna z najistotniejszych regulacji kodeksowych odnoszących się do ochrony wynagrodzenia za pracę.
2395. WYNAGRODZENIA jawne czy poufne / Paweł Berłowski //
Personel Zarz. - 2008, nr 5, s. 16-19.
Czy informacje o dochodach powinny być chronione.
2396. WYSOKOŚĆ wynagrodzenia tajemnicą służbową / Jerzy Grycz //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 23, s. 47-48. * Tajemnica wynagrodzenia / Monika Cieślak // Tamże, nr 41, s. 12-13.
___________________
- 395 Płaca minimalna
2397. SKŁADNIKI wynagrodzenia minimalnego / Arkadiusz Mika //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 25, s. 31-32. * Na jakie składniki ma
wpływ zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę / Dorota
Twardo // Tamże, nr 52, s. 38-39, tab.
2398. WZROST płacy minimalnej w 2009 r. / Marek Martyna // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 32, s. 8-9.
___________________
Wynagrodzenie za czas
niewykonywania pracy
2399. WYNAGRODZENIE urlopowe przy zmianie stawki zaszeregowania / Dorota Twardo // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 19, s. 45-46. * Taż:
Wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy // Tamże, nr 31, s. 28-29.
2400. WYNAGRODZENIE za czas pozostawania bez pracy / Ryszard
Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 26, s. 34-35.
Obowiązek zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w przypadku
przywrócenia do pracy przez sąd zwolnionego niesłusznie pracownika.
2401. WYNAGRODZENIE za czas przestoju i gotowości do pracy /
Ryszard Sadlik // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 8, s. 3-6.
Nadto: Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy / Beata Naróg // Serw. Praw.Prac. - 2008, R. 13, nr 4, s. 38-39.
b. Fundusz płac i dyscyplina płac
2402. PRZEKROCZENIE normy średniotygodniowej - zasady wynagradzania / Elżbieta Judasz // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 18, nr 26-27.
___________________
- 396 2403. ROZPORZĄDZENIE M i n. F i n a n s ó w z dnia 5 grudnia
2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz
określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie
budżetowej na rok 2008 // Dz. U. - 2008, nr 221, poz. 1438.
2404. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów
i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych
w ustawie budżetowej na rok 2008 // Dz. U. - 2008, nr 210, poz. 1322, tab.
2405. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w 2009 r. // Dz. U. - 2008, nr 213, poz. 1339.
c. Premiowanie
2406. PREMIA czy nagroda? / Piotr Wąż // Atest. - 2008, nr 4, s. 13-14.
Rozróżnienie pojęć.
2407. PREMIA jako dodatkowy składnik wynagrodzenia / Anita Gwarek //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 11, s. 33-36.
d. Roszczenia zarobkowe,
suspensyjne i deputatowe
2408. DELEGACJE a samochód w firmie : stan prawny na 3 czerwca
2008 r. / Aleksandra Grabowska // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 23, s. 37-42.
2409. EKWIWALENT pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy / Marek Lotar // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 21, s. 14-19.
Nadto: Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po zmarłym pracowniku / Ryszard
Sadlik // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 5, s. 14-15. * Ekwiwalent za pranie
odzieży / Michał Culepa // Tamże, nr 22, s. 36-37.
- 397 2410. ODPRAWY i odszkodowania w prawie pracy / Beata Naróg //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 24, 80 s.
2411. ODSZKODOWANIA dla pracowników - zakres zwolnienia /
Małgorzata Rymarz // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 13, s. 42-46.
Zwolnienie odszkodowań z opodatkowania.
2412. PRZEDAWNIENIE roszczeń w prawie pracy / Szymon Kaczmarek // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 52, s. 32-33.
2413. PRZEDAWNIENIE roszczeń ze stosunku pracy / Rafał Golat //
Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 8, s. 1-2.
___________________
2414. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 7 lutego
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie // Dz. U. - 2008,
nr 29, poz. 170, tab.
zm. z dnia 12 marca 2008 r. // Tamże, nr 45, poz. 270, tab. ; zm. z dnia 9 kwietnia
2008 r. // Tamże, nr 62, poz. 391 ; zm. z dnia 8 sierpnia 2008 r. // Tamże, nr 156,
poz. 972, tab.
2415. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 15 lutego
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika
pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej
oraz konserwacji oporządzenia // Dz. U. - 2008, nr 39, poz. 230, tab.
2416. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 3 marca
2008 r. w sprawie udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku
z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania żołnierzy zawodowych na
studia albo naukę w kraju lub za granicą // Dz. U. - 2008, nr 59, poz. 362.
Omów.: Pabisiak-Karwowski Piotr // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 8, s. 29-31.
- 398 2417. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 marca
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika
pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 59, poz. 363.
2418. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 27 marca
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania
oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy
zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 59, poz. 364, tab.
zm. z dnia 24 lipca 2008 r. // Tamże, nr 144, poz. 905, tab.
2419. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 14 października 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych
za przeniesienia i podróże służbowe // Dz. U. - 2008, nr 190, poz. 1165.
___________________
Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
2420. FUNDUSZ Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / Barbara
Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 16, s. 29-30.
___________________
2421. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
5 lutego 2008 r. w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania
Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych // Dz. U. - 2008, nr 27, poz. 159.
e. Dodatki i dopłaty do płacy zasadniczej
2422. CZYM kuszą pracodawcy? / Magdalena Fabijańczuk, Anna Olszewska-Krysztofiak // Przegląd. - 2008, nr 37, s. 52-54, wykr.
Pozapłacowe elementy wynagrodzenia.
- 399 2423. DODATEK nocny dla niepełnoetatowca / Monika Wacikowska //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 21, s. 30-31.
2424. ELASTYCZNE pakiety / Kamil Skowera // Personel Zarz. - 2008,
nr 8, s. 30-33, wykr.
Systemy kafeteryjne - możliwość wyboru przez pracownika otrzymywanego
świadczenia dodatkowego.
2425. EMOCJE zamiast podarunku : wyjątkowy prezent-przeżycie w relacjach firmowych / Urszula Rupnik // Personel Zarz. - 2008, nr 11, s. 54-56.
Niekonwencjonalne prezenty dla pracowników jako forma motywowania pracowników.
2426. KONDYCJA w pakiecie / Edyta Kisielińska-Watrak // Personel
Zarz. - 2008, nr 4, s. 66-67.
Prywatna opieka medyczna dla kadry zarządzającej.
2427. KONTROWERSYJNY podatek / Ewa Matyszewska // Personel
Zarz. - 2008, nr 4, s. 68, 70.
Pakiety medyczne dla pracowników, rozliczanie nieodpłatnych świadczeń.
2428. KOSZYK pełen świadczeń / Anna Włudarczyk // Personel Zarz. 2008, nr 4, s. 60-63.
Pakiet medyczny dodatkiem do wynagrodzenia.
Nadto: Usługi medyczne finansowane przez pracodawcę / Konstanty Wróblewski //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 6, s. 34-35. * Pakiety medyczne / Tomasz
Dróżdż // Tamże, nr 16, s. 5-6. - Pakiet medyczny pozapłacową formą wynagrodzenia.
2429. MOTYWOWANIE zdrowiem / Wojciech Kossut // Personel Zarz. 2008, nr 4, s. 64-65.
Nadto: Tenże: Motywowanie zdrowiem // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 18,
s. 8-9. - Opieka zdrowotna jako skuteczny sposób na poprawę satysfakcji pracowników.
ODPRAWY i odszkodowania w prawie pracy / B. Naróg = poz. 2410.
- 400 2430. POTRZEBA matką bonu : zmiany na rynku bonów pracowniczych /
Witold Szlachta // Personel Zarz. - 2008, nr 11, s. 50-53.
Bony jako element motywujący.
2431. STAŻ pracy w Unii Europejskiej a dodatek stażowy / Beata Naróg //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 14, s. 36-37.
2432. ZMOTYWOWAĆ specjalistę / Marzena Jakubiec // Personel
Zarz. - 2008, nr 5, s. 29-33, wykr.
Systemy wynagradzania pozapłacowego specjalistów wg Raportu Płacowego AG
„TEST” Human Resources.
___________________
2433. ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j
z dnia 11 stycznia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej // Dz. U. - 2008, nr 17, poz. 103.
ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r.
zm. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy = poz. 2454.
ROZPORZĄDZENIE Min. F i n a n s ó w z dnia 18 marca 2008 r. zm.
rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej,
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków
do uposażenia zasadniczego = poz. 2455.
2434. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
24 stycznia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom
zawodowym dodatkowego wynagrodzenia // Dz. U. - 2008, nr 21, poz. 128.
- 401 2435. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 7 lutego
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego
żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 29, poz. 171.
zm. z dnia 30 czerwca 2008 r. // Tamże, nr 147, poz. 934.
2436. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego // Dz. U. - 2008, nr 118,
poz. 755, tab.
2437. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - 2008, nr 118, poz. 756, tab.
ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej =
poz. 2474.
ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
8 lutego 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego = poz. 2475.
2438. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 26 maja 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - 2008,
nr 92, poz. 578, tab.
2439. UCHWAŁA nr 133 R a d y M i n i s t r ó w z dnia 11 czerwca
2008 r. w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków
na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej //
Monit. Pol. - 2008, nr 49, poz. 435.
zm. uchwałą nr 202 z dnia 7 października 2008 r. // Tamże, nr 76, poz. 682.
- 402 ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa = poz. 2491.
2440. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r.
zm. rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez
policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa
w kontyngencie policyjnym // Dz. U. - 2008, nr 207, poz. 1294.
f. Wynagrodzenie za pracę różnych grup pracowników
w poszczególnych działach i gałęziach gospodarki narodowej
2441. EFEKTYWNE ustalanie wynagrodzenia zasadniczego członków
korpusu służby cywilnej / Wojciech Zieliński // Służ. Prac. - 2008, R. 35,
nr 7, s. 23-26, tab.
2442. KOMINY znów w górę / Alicja Dołowska // Tyg. Solidar. - 2008,
nr 28, s. 8-9.
Ustawa kominowa po nowelizacji.
2443. KONTROWERSJE wokół stawek awansowych i awansów poziomych / Arkadiusz Nikiel // Prawo Eur. - 2008, nr 10, s. 24-27.
Interpretacja art. 62 ust. 1 do ustawy z 20.06.1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 2008,
nr 7, poz. 39) dot. stawek awansowych pracowników wymiaru sprawiedliwości.
2444. NOWE zasady wynagradzania bibliotekarzy / Lucjan Biliński //
Bibliotekarz. - 2008, nr 10, s. 33-36, tab.
Obowiązujące od 1 sierpnia 2008 r.
2445. ORGANIZACYJNO-prawne uwarunkowania procesu wynagradzania pracowników samorządowych / Bernard Bińczycki // Zesz. Nauk. /
Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 772, s. 237-248 bibliogr. [9] poz. summ.
- 403 2446. PRAWO do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze
w prawie polskim / Agnieszka Górnicz-Mulcahy. - Stan prawny na 1 lipca
2008 r. - Warszawa : Of. Wolters Kluwer, 2008. - 259 s. ; 22 cm. - Bibliogr.
s. 253-259. - ISBN 978-83-7601-136-3.
2447. PRZEPISY płacowe sędziów sądów powszechnych a wzorce konstytucyjne / Jacek Sobczak // Państ. Prawo. - 2008, R. 63, z. 11, s. 84-97.
REGULAMINY wynagradzania / E. Preis = poz. 1992.
Wzrost wynagrodzeń nauczycieli zagwarantowany przez ustawę budżetową od
1 stycznia 2008 r.
2448. WYNAGRODZENIA sędziowskie - rzeczywistość a oczekiwania / Wiktor Sawinda // Stud. Praw. - 2008, z. 4, s. 113-165 bibliogr. summ.
2449. WYNAGRODZENIE członka zarządu spółki / Joanna PysiewiczJężak. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 36, s. 49-50 ; nr 38
s. 31-32.
2450. WYNAGRODZENIE mediatora / Halina Tulwin // Serw. Praw.Prac. - 2008, R. 13, nr 8, s. 30-31.
2451. WYNAGRODZENIE pracownika delegowanego za granicę /
Tomasz Dróżdż // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 3, s. 4-5.
2452. WYNAGRODZENIE pracowników w UE / Katarzyna W. Świderska // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 34/35, s. 38-39.
___________________
2453. USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zm. ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe // Dz. U. - 2008, nr 214, poz. 1345.
- 404 ROZPORZĄDZENIE M i n. E d u k a c j i N a r o d o w e j z dnia
11 stycznia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej = poz. 2433.
2454. ROZPORZĄDZENIE Min. Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy // Dz. U. - 2008, nr 42, poz. 257, tab.
2455. ROZPORZĄDZENIE Min. F i n a n s ó w z dnia 18 marca
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego
w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego // Dz. U. - 2008, nr 51,
poz. 296, tab.
zm. z dnia 2 grudnia 2008 r. // Tamże, nr 217, poz. 1387.
2456. ROZPORZĄDZENIE Min. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
25 lutego 2008 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz
wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej //
Dz. U. - 2008, nr 31, poz. 190.
2457. ROZPORZĄDZENIE Min. K u l t u r y i D z i e d z i c t w a
N a r o d o w e g o z dnia 19 czerwca 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie
zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury // Dz. U. 2008, nr 122, poz. 784.
2458. ROZPORZĄDZENIE Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 19 czerwca 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących
w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury // Dz. U. 2008, nr 122, poz. 785, tab.
- 405 2459. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
31 stycznia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania
okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy
ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego // Dz. U. - 2008, nr 144, poz. 904.
2460. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 4 lutego
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu
wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - 2008, nr 29, poz. 169. * z dnia 18 czerwca 2008 r. zm.
rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego
w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat //
Tamże, nr 116, poz. 738, tab.
2461. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 22 lutego
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych // Dz. U. - 2008, nr 33, poz. 197.
2462. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 27 listopada
2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących
służbę kandydacką // Dz. U. - 2008, nr 218, poz. 1396.
2463. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 27 listopada
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia grup uposażenia // Dz. U. 2008, nr 213, poz. 1340, tab.
2464. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 27 listopada
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 213, poz. 1341, tab.
2465. ROZPORZĄDZENIE Min. P r a c y i P o l i t y k i
S p o ł e c z n e j z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
- 406 niektórych pracowników cywilnych więziennictwa // Dz. U. - 2008, nr 73,
poz. 434, tab.
2466. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
22 kwietnia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania
pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych
i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk // Dz. U. - 2008,
nr 73, poz. 435, tab.
2467. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego // Dz. U. - 2008, nr 73, poz. 437, tab.
2468. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Biurze Obsługi Transportu
Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej //
Dz. U. - 2008, nr 80, poz. 478, tab.
2469. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących
nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych // Dz. U. - 2008, nr 82, poz. 493, tab.
2470. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w Centralnym Ośrodku Sportu // Dz. U. - 2008, nr 82, poz. 492, tab.
2471. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyzna-
- 407 wania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw
wewnętrznych i administracji // Dz. U. - 2008, nr 82, poz. 494, tab. *
z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej //
Tamże, nr 82, poz. 495, tab. * z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery
budżetowej działających w ochronie zdrowia // Tamże, nr 82, poz. 496, tab. *
z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających
w zakresie rolnictwa // Tamże, poz. 497, tab. * z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska // Tamże, nr 82, poz. 498, tab.
2472. ROZPORZĄDZENIE Min. R o l n i c t w a i R o z w o j u
W s i z dnia 29 października 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego // Dz. U. - 2008,
nr 195, poz. 1208, tab.
2473. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i Administracji
z dnia 16 stycznia 2008 r. zm. rozporządzenie
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rządu // Dz. U. - 2008, nr 17, poz. 111.
2474. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków
do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - 2008, nr 24,
poz. 148.
2475. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 lutego 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
- 408 otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków
do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost
uposażenia zasadniczego // Dz. U. - 2008, nr 24, poz. 149, tab.
2476. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży
Pożarnej // Dz. U. - 2008, nr 37, poz. 212, tab.
2477. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków
i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie
ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych
w roku 2009 // Dz. U. - 2008, nr 236, poz. 1642.
2478. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi
sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów
dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń // Dz. U. 2008, nr 14, poz. 85.
2479. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia
2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów // Dz. U. - 2008,
nr 14, poz. 88. * z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów // Tamże, nr 141, poz. 890.
2480. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz zespołu egzaminacyjnego do przygotowania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy // Dz. U. - 2008, nr 30, poz. 184.
2481. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej //
Dz. U. - 2008, nr 31, poz. 191.
- 409 2482. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia
2008 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji
Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań
problemowych na egzamin // Dz. U. - 2008, nr 61, poz. 384.
2483. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów // Dz. U. - 2008, nr 141,
poz. 891.
2484. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów aplikantów sądowoprokuratorskich // Dz. U. - 2008, nr 228, poz. 1522.
2485. ROZPORZĄDZENIE Min. Z d r o w i a z dnia 12 czerwca 2008 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej // Dz. U. - 2008, nr 113, poz. 723.
2486. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia
osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe // Dz. U. - 2008, nr 16,
poz. 99.
2487. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej,
zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych,
wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb // Dz. U. - 2008, nr 76,
poz. 453, tab.
2488. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat //
Dz. U. - 2008, nr 92, poz. 577, tab.
- 410 2489. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada
2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw
Uchodźców // Dz. U. - 2008, nr 215, poz. 1360.
2490. ROZPORZĄDZENIE P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j
P o l s k i e j z dnia 13 czerwca 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe // Dz. U. - 2008, nr 108, poz. 688, tab.
2491. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa // Dz. U. - 2008, nr 73, poz. 428, tab.
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zm.
rozporządzenie w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników
w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania = poz. 1905.
2492. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń
przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe // Dz. U. - 2008, nr 73,
poz. 429, tab.
2493. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek // Dz. U. - 2008, nr 76,
poz. 452, tab.
2494. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r.
zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego // Dz. U. - 2008, nr 73, poz. 430, tab. * z dnia 22 kwietnia
- 411 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich // Tamże, nr 73, poz. 431, tab.
2495. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Dz. U. - 2008,
nr 86, poz. 528.
2496. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego // Dz. U. - 2008, nr 100,
poz. 644.
2497. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego // Dz. U. - 2008, nr 100,
poz. 645.
2498. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów
i asesorów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów //
Dz. U. - 2008, nr 112, poz. 714, tab.
2499. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Agencji Wywiadu // Dz. U. - 2008, nr 128, poz. 820.
2500. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego // Dz. U. - 2008,
nr 193, poz. 1188.
2501. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. - 2008, nr 236, poz. 1626.
- 412 2502. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej // Dz. U. - 2008, nr 236,
poz. 1625.
2503. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Straży Granicznej // Dz. U. - 2008, nr 236, poz. 1624.
2504. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie
policjantów // Dz. U. - 2008, nr 236, poz. 1623.
g. Świadczenia wyrównawcze (podróże służbowe)
2505. PODRÓŻ służbowa a pozostawanie pracownika w dyspozycji
pracodawcy / Małgorzata Czerniak // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 5,
s. 235-238.
2506. PODRÓŻ służbowa do kilku krajów - jak rozliczyć się z pracownikiem / Arkadiusz Mika // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 29/30,
s. 47-48.
2507. PODRÓŻE służbowe / Magdalena Kasprzak // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 38, Kompendium Kadrowe, s. 9-24, tab.
2508. PRAWIDŁOWE naliczanie diet w przypadku zbiegu podróży
krajowej z zagraniczną / Arkadiusz Mika // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13,
nr 26, s. 32-33.
2509. WYJAZD w celu wykonania umowy-zlecenia / Marek Rotkiewicz // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 33, s. 18-20.
___________________
- 413 2510. ROZPORZĄDZENIE M i n. O b r o n y N a r o d o w e j
z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących
żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą // Dz. U. - 2008,
nr 60, poz. 372.
2511. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w i e d l i w o ś c i z dnia
7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym
do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa // Dz. U. 2008, nr 90, poz. 558.
2512. ROZPORZĄDZENIE Min. Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2008 r.
w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa // Dz. U. - 2008,
nr 100, poz. 647.
2513. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi
służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości // Dz. U. 2008, nr 94, poz. 599, tab.
Zwrot kosztów przeniesienia (mieszkania).
h. Nagrody pracownicze
2514. DLA kogo „trzynastka” / Dorota Twardo // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 1, s. 43-44.
2515. NABYCIE prawa do nagrody jubileuszowej / Arkadiusz Mika //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 48, s. 40-41.
NAGRODA jubileuszowa : orzecznictwo Sądu Najwyższego / oprac.
M. T. Romer = poz. 2310.
2516. NAGRODY i wyróżnienia / Beata Naróg, Katarzyna WrońskaZblewska // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 12, Kompendium Kadrowe,
s. 9-24.
- 414 PRAWO do „trzynastki” za lata 2004-2005 dla niektórych pracowników
samorządowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego / M. Paczocha = poz. 2292.
___________________
2517. ROZPORZĄDZENIE M i n. I n f r a s t r u k t u r y z dnia
9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody
rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru
wniosku o przyznanie nagrody rocznej // Dz. U. - 2008, nr 91, poz. 565.
2518. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
14 lutego 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 38, poz. 218.
2519. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 11 września
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej // Dz. U. - 2008,
nr 190, poz. 1164.
2520. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych // Dz. U. - 2008, nr 195, poz. 1204.
2521. ROZPORZĄDZENIE Min. S p r a w W e w n ę t r z n y c h
i A d m i n i s t r a c j i z dnia 14 marca 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania nagród rocznych, nagród uznaniowych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu // Dz. U. 2008, nr 51, poz. 298.
2522. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej //
Dz. U. - 2008, nr 148, poz. 941.
- 415 2523. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz
sposobu podziału funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rządu // Dz. U. - 2008, nr 225, poz. 1499.
2524. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 grudnia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi
podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej //
Dz. U. - 2008, nr 236, poz. 1641.
i. Odprawy emerytalne i rentowe
2525. PRAWO do odprawy emerytalno-rentowej / Monika Wacikowska //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 17, s. 16-17. * „Immunitet” odprawy
emerytalnej lub rentowej / Ryszard Sadlik // Tamże, nr 18, nr 14-15.
Ochrona prawna odprawy emerytalnej lub rentowej.
2526. ZAKAZ zrzeczenia się odprawy emerytalnej / Ryszard Sadlik //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 13, s. 20-21.
j. Odprawy pośmiertne
2527. KIEDY nie należy wypłacać odprawy pośmiertnej / Arkadiusz
Mika // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 31, s. 20-22.
ODPRAWA pośmiertna : orzecznictwo Sądu Najwyższego / oprac.
M. T. Romer = poz. 2318.
ODPRAWY i odszkodowania w prawie pracy / B. Naróg = poz. 2410.
2528. ŚWIADCZENIA przysługujące w razie śmierci pracownika / Beata Naróg // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 16, s. 31-32. * Kiedy i na
jakich zasadach przysługuje odprawa pośmiertna / Tomasz Dróżdż // Tamże,
nr 39, s. 39-40.
- 416 -
VIII. PŁACE
1. Zagadnienia ogólne
2529. EFEKTYWNOŚĆ wskaźnikowej metody regulacji wynagrodzeń
w Polsce / Agnieszka Kuźmicz // Acta UNC, Zarz. - 2007, z. 37, s. 51-61
summ.
2530. EKONOMICZNE mity / Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. 2008, nr 32, s. 10-11.
Mity dotyczące płac w Polsce i w Unii Europejskiej.
2531. MODELOWANIE wpływu nierówności płac na wzrost gospodarczy / Paweł Kumor // Gospod. Nar. - 2008, R. 19, nr 7/8, s. 43-61, wykr.
bibliogr. summ.
2532. NOWY rok - nowa płaca / Krzysztof Bujak // Personel Zarz. 2008, nr 2, s. 18-21, tab. wykr.
Planowane podwyżki w 2008 roku - wg raportów płacowych AG „TEST” Human
Resources.
2533. POZIOM wynagrodzeń w Polsce a realizacja zrównoważonego
wzrostu gospodarczego w latach 2007-2013 / Marianna Księżyk // Państ.
Społ. - 2007, R. 7, nr 1, s. 73-83.
2534. PROBLEM nisko opłacanych pracowników w Polsce na tle innych
krajów gospodarki rynkowej / Wiesław Golnau // Ann., Etyka Gospod. 2008, T. 11, nr 1, s. 273-284 summ.
2535. ROLA państwa w kształtowaniu wzrostu przeciętnych wynagrodzeń / Adam Zych // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 3, s. 6-9 summ.
2536. SPÓJNOŚĆ płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski / Andrzej Prusek // Pr. Nauk. Uniw. Ekon.
Wroc. - 2008, nr 21, s. 39-47 bibliogr. summ.
- 417 WZROST gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu /
pod red. W. Pacho i M. Garbicza = poz. 605.
Z treści: Pacho W.: Wzrost gospodarczy a polityka płac efektywnościowych. Gruchelski M., Nowak P.: Postęp technologiczny i polityka płac efektywnościowych
a wzrost gospodarczy i bezrobocie.
ZMIANY stratyfikacji społecznej w Polsce / pod red. H. Domańskiego =
poz. 1590.
Z treści: Domański H.: Merytokracja w zasadach dystrybucji wynagrodzeń
w latach 1982-2005.
Zob. też Prawo pracy - Wynagrodzenie za pracę (poz. 2386-2401) ; Statystyka pracy - Płace (poz. 3267-3269).
2. Kształtowanie środków na wynagrodzenia
2537. BRYTYJSKIE doświadczenia w kształtowaniu wynagrodzeń pracowników publicznej służy zdrowia za pomocą wartościowania pracy / Wiesław Golnau // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 7, s. 23-28, tab. bibliogr. summ.
KSZTAŁTOWANIE wynagrodzeń - współpraca ze związkami / E. Łukasik = poz. 3158.
3. Proporcje i struktura płac
2538. LIBERALNA „zasada” sprawiedliwości a dynamika płac w Polsce / Julian Daszkowski // Prz. Organ. - 2008, nr 11, s. 28-30, wykr. bibliogr.
18 poz. summ.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 12. W kontekście
spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. M. G. Woźniak = poz. 2981.
Z treści: Kozioł W.: Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce. - Kurek B.: Premia za ryzyko w kształ-
- 418 towaniu wartości godziwych. - Cieślak I.: Wynagrodzenia w kontekście spójności
społeczno-ekonomicznej.
2539. PŁACE i relacje płac w gospodarce z perspektywy sektora zdrowotnego / Anna Ruzik // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 7, s. 11-13, tab. wykr.
bibliogr. summ.
POLITYKA społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / pod red. A. Rączaszka = poz. 2929.
Z treści: Golnau W.: Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce na tle innych krajów
OECD. - Przybyłka A.: Płaca jako element kształtujący poziom życia górników na
Górnym Śląsku w ciągu dziejów.
RÓWNOWAGA praca-życie-rodzina / pod red. nauk. C. SadowskiejSnarskiej = poz. 2939.
Z treści: Kołodziejczyk-Olczak I., Rogozińska-Pawełczyk A.: Miejsce oceny
i wynagradzania efektów pracy jako obszar programów praca-życie.
2540. RÓŻNICE w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach
Unii Europejskiej / Patrycja Zwiech // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. /
USzczec. - 2006, nr 11, s. 71-88 summ.
2541. RYNKOWE przeglądy płac w praktyce polskich przedsiębiorstw /
Hanna Karaszewska // Acta UNC, Ekon. - 2008, z. 38, s. 79-87 summ.
2542. UTRZYMAĆ poziom / Marzena Jakubiec // Personel Zarz. - 2008,
nr 6, s. 39-42, wykr. tab.
Wykorzystanie raportów płacowych do kształtowania polityki wynagrodzeń
w przedsiębiorstwie.
4. Wartościowanie pracy
2543. MAPA kariery / Piotr Sierociński // Personel Zarz. - 2008, nr 6,
s. 27-30, rys.
Próba odpowiedzi na pytanie, jak ograniczyć pracochłonność procesu wartościowania stanowisk pracy.
- 419 2544. PRÓBA zastosowania analitycznego wartościowania pracy
w przedsiębiorstwie / Borys Makary // Zesz. Nauk. / WSZ Krak. - 2006, z. 5,
s. 175-194.
2545. WARTOŚCIOWANIE kapitału ludzkiego organizacji : (problemy
metodyczne i próby ich rozwiązania) / Anna Lipka [et al.]. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2008. - 122 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 111-120. (Prace Naukowe / AE Katow.). - ISBN 978-83-7246-935-9.
2546. WARTOŚCIOWANIE pracy : teoria i praktyka / Grażyna Gruszczyńska-Malec ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2008. - 251 s. : wykr. ; 24 cm. Tablice. - Bibliogr. s. 247-248. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne /
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach ). - ISBN
978-83-7246-408-8.
2547. WARTOŚCIOWANIE pracy w służbie cywilnej / pod red. Tomasza Rostkowskiego i Wojciecha Zielińskiego. - Kraków ; Warszawa : Of.
Wolters Kluwer, 2008. - 254 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 223. - (HR). - ISBN
978-83-7526-625-2.
Treść: Świąderska Anna: Wartościowanie pracy w administracji publicznej
w wybranych krajach (s. 17-23). - Rostkowski T.: Ogólna charakterystyka metody
wartościowania pracy w służbie cywilnej (s. 24-30). - Rostkowski T., Zieliński W.,
Rypina Ewelina: Narzędzia - opisy stanowisk pracy i wartościowanie stanowisk pracy
(s. 31-86). - Świąderska A.: Sposoby wizualizacji wyników wartościowania pracy
(s. 87-98). - Zieliński W., Kulczycka Izabela: Procedura wartościowania pracy (s. 99131). - Zieliński W., Wojtczuk-Turek Agnieszka, Rostkowski T.: Zarządzanie zmianą
(s. 132-152). - Rostkowski T.: Systemy wynagradzania - doświadczenia biznesowe
(s. 153-164). - Zieliński W.: Przełożenie wartościowania na wynagrodzenia w urzędach - wskazówki praktyczne (s. 165-181). - Rostkowski T.: Audyt opisów stanowisk, wartościowania stanowisk pracy i systemu wynagradzania (s. 182-191). - Zieliński W.: Audyt systemu wynagrodzeń w administracji (s. 192-201). - Zieliński W.:
Opracowanie metody wartościowania pracy dla służby cywilnej (s. 202-208). - Czyżak Mariusz, Paździorek Grzegorz: Realizacja projektu sporządzania i wartościowania
opisów stanowisk pracy z punktu widzenia dyrektora generalnego urzędu (s. 209214). - Jamróz Barbara, Szota Bartosz: Realizacja projektu sporządzania i wartościowania opisów stanowisk pracy z punktu widzenia dyrektora kadrowego urzędu
(s. 215-219).
- 420 2548. WARTOŚCIOWANIE stanowisk pracy / Magdalena Kasprzak //
Rachun. Budż. - 2008, R. 11, nr 16, s. 34-35.
W służbie cywilnej.
2549. WARTOŚCIOWANIE stanowisk pracy : przestrzeganie zasady
równej płacy w praktyce / Michael Armstrong [et al.] ; przekł. Alicja Zydorowicz. - Kraków : Of. Wolters Kluwer Polska, 2008. - 223 s. ; 24 cm. (HR). - ISBN 978-83-7526-632-0.
2550. Z BIZNESU do służby cywilnej / Ewelina Rypina, Tomasz Rostkowski, Wojciech Zieliński. - Cz. 3-5 [Pocz. = poz. 3158/07] // Personel
Zarz. - 2008, nr 1, s. 12-17, tab. ; nr 2, s. 40-43 ; nr 3, s. 36-40, rys. tab.
Cz. 3. Kryteria wartościowania stanowisk pracy ; Cz. 4. Proces wartościowania
stanowisk pracy w urzędzie ; Cz. 5. Zarządzanie zmianą w procesie wartościowania
stanowisk pracy.
Aut. cz. 4-5 : T. Rostkowski, W. Zieliński.
5. Systemy płac
PRACOWNICZE programy emerytalne jako pozapłacowy instrument
kształtowania wynagrodzeń / M. Szczepański = poz. 2848.
2551. ELASTYCZNOŚĆ systemów wynagrodzeń w świetle badań /
Marta Juchnowicz // Eduk. Ekon. Menedż. - 2008, nr 1, s. 83-93 summ.
2552. TWORZENIE systemu płac w firmie / Grażyna GruszczyńskaMalec. - Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac”, 2008. - 142, [1] s. ; 20 cm. Bibliogr. s. 141-143. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 203). - ISBN
83-88616-92-7.
WSPÓŁCZESNE paradygmaty nauk o zarządzaniu / red. nauk. W. Kowalczewski = poz. 49.
Z treści: Kabaj M.: Partycypacyjny system zarządzania wynagrodzeniem.
- 421 2553. WYNAGRADZANIE w systemie zarządzania przedsiębiorstwem /
Zdzisław Czajka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS,
2008. - 170 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 166-170. - ISBN 978-8361125-15-0.
2554. WYNAGRODZENIA a strategia organizacji / Wojciech Popławski, Sylwia Stachowska // Organ. Kier. - 2008, nr 2, s. 55-68, tab. bibliogr. 2 poz.
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla /
pod red. E. Jędrych = poz. 290.
Z treści: Jędrych E.: Wynagradzanie pracowników.
2555. ZASADY wynagradzania w systemie mieszanym / Joanna Pysiewicz-Jężak // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 44, s. 38-39, tab.
___________________
Motywacyjna funkcja płac
2556. JAK skusić fachowca : oczekiwania finansowe inżynierów w badaniach BDI / Kamila Jarząb // Personel Zarz. - 2008, nr 10, s. 48-51, tab.
2557. O SKUTECZNOŚCI premiowania i nagradzania / Tadeusz Oleksyn // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 2, s. 2-11, tab. summ.
2558. PARTYCYPACJA pracowników w zarządzaniu firmą : nowy
sposób wynagradzania i motywowania / Ewa Beck-Krala. - Kraków : Of.
Wolters Kluwer, 2008. - 163 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 147-154. - (HR). ISBN 978-83-7526-645-0.
2559. PERSONEL na dopingu / Zofia Sekuła. - Cz. 1 // Personel Zarz. 2008, nr 12, s. 78-80, tab.
Cz. 1. Motywowanie ekonomiczne pracowników w banku - studium przypadku.
- 422 2560. ROLA motywacyjna składników wynagrodzeń menedżerów /
Marcin Karwiński // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 773, s. 111120 bibliogr. summ.
2561. ROLA płacy w motywowaniu pracowników / Anna Wyszyńska //
Zesz. Nauk. PWSZ Włoc., Ekon. - 2007, t. 3, s. 97-109 summ. * Elastyczna
taktyka negocjacji warunków pracy i płacy z pracownikiem szeregowym /
Grzegorz Myśliwiec // Eduk. Ekon. Menedż. - 2008, nr 1, s. 73-80 bibliogr.
summ.
2562. ROLA systemu motywacyjnego w procesie budżetowania na
przykładzie jednostek służby zdrowia / Grzegorz Głód, Wojciech Głód //
Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. - 2008, nr 5, s. 81-91 bibliogr.
summ.
2563. RZADKO doceniana innowacyjność / Magdalena Warzybok //
Harv. Bus. Rev. Polska. - 2008, nr 10, s. 15-16, rys.
Omów. wyników badań dot. nagradzania pracowników za innowacyjność.
2564. SKUTECZNA (de)motywacja : jak uniknąć pułapek systemu wynagradzania / Radosław Wajler, Agnieszka Kozak // Personel Zarz. - 2008,
nr 12, s. 37-39.
2565. TRADYCYJNE systemy premiowe a zarządzanie przez wartość
(ZPW) / Maciej Czarnecki // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 24, ser.
Zarządzanie, nr 6, s. 36-46, bibliogr. summ.
2566. ZNACZENIE premiowania dla skutecznej realizacji kosztowej
i motywacyjnej funkcji płac / Maria Wanda Kopertyńska // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2008, nr 24, ser. Zarządzanie, nr 6, s. 84-92 tab. bibliogr.
summ.
- 423 -
6. Płace w poszczególnych działach,
gałęziach gospodarki narodowej i zawodach
2567. (DO)CENIONY kierownik / Łukasz Pich // Personel Zarz. - 2008,
nr 8, s. 24-26, wykr.
Wynagrodzenia menedżerów według raportów płacowych Advisory Group
„TEST” Human Resources.
2568. DUŻY daje więcej? : wynagrodzenia pracowników działów personalnych według Raportów Płacowych AG „TEST” HR / Marzena Jakubiec //
Personel Zarz. - 2008, nr 9, s. 56-60, wykr.
ELASTYCZNE formy pracy : szanse i zagrożenia / pod red. C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 448.
Z treści: Nyk M.: Płaca jako czynnik determinujący poziom samozatrudnienia.
2569. ILE zarabia szef / Bartosz Adamczyk // Personel Zarz. - 2008,
nr 4, s. 22-25, tab. wykr.
Sytuacja na rynku płac a wynagrodzenie menedżerów.
2570. KONKURENCYJNOŚĆ wynagrodzeń nauczycieli akademickich /
Paweł Kocoń // Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Nauki Ekon. - 2007, t. 7, s. 157-166
summ.
Materiały z konf. „Problemy szkolnictwa wyższego w XXI wieku. Szanse i zagrożenia”, Płock.
2571. MECHANIZMY wynagradzania lekarzy / Hanna Karaszewska //
Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 7, s. 19-22, tab. bibliogr. summ.
ODPŁYW profesjonalistów medycznych - postulowane narzędzia jego
ograniczenia / A. Austen, A. Frączkiewicz-Wronka, M. Majowska = poz. 494.
Wyzwania i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowanie wynagrodzeń
w obszarze systemu ochrony zdrowia.
- 424 2572. POWAŻNY błąd w systemie wynagradzania za wyniki / Ben W.
Heineman, jr. // Harv. Bus. Rev. Polska. - 2008, nr 10, s. 28-30.
Wynagrodzenie prezesa.
2573. UPOSAŻENIE policjantów polskich w ostatnim 88-leciu / Zbigniew Siemak // Securitologia. - 2007, nr 6, s. 145-153 summ.
2574. WARTOŚCIOWI szeregowi / Łukasz Pich // Personel Zarz. 2008, nr 7, s. 56-58, wykr.
Wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla wg wyników nowego Raportu
Płacowego Advisory Group „TEST” Human Resources.
2575. WYNAGRODZENIA polskich menedżerów: wysokie, ale mało
motywujące / Agnieszka Kunysz, Łukasz Woźny // Harv. Bus. Rev. Polska. 2008, nr 5, s. 17-20, wykr.
2576. WYNAGRODZENIA w służbie cywilnej w wybranych krajach
Unii Europejskiej / Ewa Krowiarz // Pien. Więź. - 2008, R. 11, nr 1, s. 121130 bibliogr. summ.
2577. WYNAGRODZENIE menedżera w organizacji gospodarczej /
Katarzyna Cieślińska, Marcin Kościński // Zesz. Nauk. / WSHiU Pozn. 2007, nr 12, s. 73-83 bibliogr. summ.
2578. ZARZĄDZANIE wynagrodzeniami w publicznej służbie zdrowia / Zdzisław Czajka // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 7, s. 14-18 bibliogr.
summ.
- 425 -
IX. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
1. Zagadnienia ogólne
a. W Polsce
1/ Problemy ogólne systemu
2579. EFEKTYWNOŚĆ zabezpieczenia społecznego / Marcin Kawiński // Stud. Pr. / Kol. Ekon. - 2008, z. 15, s. 795-817.
2580. EMERYT sam się nie wyżywi / Piotr Skura // Nowy Tyg. Pop. 2008, nr 42-43, s. 12-13, tab. * Tenże: Gdzie są nasze emerytury // Tamże,
nr 46-47, s. 12-13, tab.
Kryzys systemu emerytalnego w Polsce.
HISTORIA kształtowania się modelu organów przedstawicielskich w polskich ubezpieczeniach społecznych / D. Jakubiec = poz. 11.
2581. JAKIE zmiany w ubezpieczeniach w 2009 r. / Anna StykowskaSikora // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 51, s. 27-28.
KIERUNKI działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina /
pod red. nauk. C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 2912.
Z treści: Więckowska B.: Ubezpieczenie pielęgnacyjne jako narzędzie wspomagające nieformalnych opiekunów osób niedołężnych.
2582. KODEKS ubezpieczeń społecznych, prawo pracy, kontrola : aktualne, ujednolicone przepisy prawne, zmiany w przepisach od stycznia 1999 r.
oznaczone indeksem i opisane, zmiany w 2007 r. oznaczone grubszym drukiem / [oprac. Jacek Kropkowski]. - Sztum : Jakro, 2008. - 845 s. ; 30 cm. ISBN 978-83-88977-30-5.
2583. KOMENTARZ do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
i prawa pracy : zagadnienia omawiane na szkoleniach / [oprac. Jacek Kropkowski]. - Sztum : Jakro, 2008. - 159 s. ; 29 cm. - ISBN 978-83-88977-31-2.
- 426 2584. XVI KONFERENCJA naukowa Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego / Jadwiga Pawłowska-Chłystowska // Polit. Społ. 2008, R. 35, nr 1, s. 32-36.
Omów. konf., która odbyła się 27-29 września 2007 w Krakowie. Tematem wiodącym było ryzyko starości i związane z tym problemy zabezpieczenia społecznego.
2585. KRAJOWY Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja
Społeczna na lata 2008-2010” : dokument przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 16 grudnia 2008 roku / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych. - Warszawa : MPiPS, 2008. 178 s. : wykr. kolor. ; 24 cm.
2586. KTO podlega ubezpieczeniom społecznym? / Andrzej Klubiński //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 11, s. 3-5.
2587. NOWELIZACJA ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych /
Piotr Kostrzewa // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 5, s. 3-4.
2588. ORZECZNICTWO Sądu Najwyższego dotyczące ubezpieczeń
społecznych : wybór. - Warszawa : Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2008. - 343, [1] s. ;
20 cm. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 214). - ISBN 978-83-6143703-1.
POLITYKA społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / pod red. A. Rączaszka = poz. 2929.
Z treści: Muszalski W.: Ubezpieczenie społeczne w ujęciu dydaktycznym i badawczym polityki społecznej.
POLSKA 2008 : raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym =
poz. 3235.
POLSKA w obliczu starzenia się społeczeństwa : diagnoza i program
działania = poz. 909.
Z treści: Błędowski P.: Ubezpieczenie społeczne i pielęgnacyjne wobec procesu
starzenia się społeczeństwa.
- 427 2589. POLSKI system ubezpieczeń społecznych - zalety i wady / Andrzej
Grzebieniak // Stud. Gdań. / Gdań. WSHumanist. - 2007, T. 4, s. 97-105.
2590. POSTĘPOWANIE w sprawie nienależnie pobranych świadczeń /
Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 11, s. 27-33.
Nadto: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ZUS / Dariusz Socha // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 29/30, s. 25-26.
PRACA socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec
wykluczenia społecznego / red. nauk. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska,
M. Joachimowska = poz. 2932.
Z treści: Worach-Kardas H.: Ryzyka społeczne w perspektywie zabezpieczenia
społecznego i pracy socjalnej.
PRAKTYCZNE porady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych = poz. 1864.
PRAWO pracy i ubezpieczeń 2008 = poz. 1873.
2591. PROBLEM odsetek w prawie ubezpieczeń społecznych w świetle
art. 118 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Danuta Ciszewska // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 6,
s. 305-307.
2592. ROLA i zapotrzebowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej
w systemie ubezpieczeń społecznych / Piotr Obidziński // Stud. Pr. Wydz.
Nauk Ekon. / USzczec. - 2008, nr 2, s. 199-210 bibliogr. summ.
2593. RYZYKO długowieczności dla portfela ubezpieczeń na życie i zakładów emerytalnych / Monika Papież // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1197,
s. 327-335, tab. bibliogr. summ.
2594. RYZYKO załamania systemu ubezpieczeń społecznych / Aleksandra Wiktorow // Zarz. Ryz. - 2008, nr 28, s. 67-75.
Materiały z konf. „Ryzyko systemu finansowego”, Warszawa.
- 428 2595. STUDENT w ubezpieczeniach społecznych / Andrzej Klubiński //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 3, s. 6-8.
2596. SYTUACJA obywateli polskich na rynku pracy w Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii : konsekwencje dla systemu zabezpieczenia społecznego / Simon Roberts // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 11/12,
s. 7-12 bibliogr. [31] poz. summ.
2597. SYTUACJA społeczno-ekonomiczna i jej znaczenie dla efektywności polskiego systemu emerytalnego / Rafał Giza // Zesz. Nauk. / Akad.
Finan. Warsz. - 2007, nr 41/42, s. 5-12.
2598. UBEZPIECZENIA społeczne a deficyt budżetowy / Waldemar
Michna // Realia i co Dalej... . - 2008, nr 2, s. 35-46.
2599. WPŁYW migracji na polski system zabezpieczenia społecznego zmiany podaży pracy / Anna Ruzik // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 11/12,
s. 27-30, tab. wykr. bibliogr. [18] poz. summ.
WYKAZ orzecznictwa ETS za rok 2007 w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących / J. Ciechomska = poz. 2353.
2600. ZABEZPIECZENIE społeczne w Polsce : problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości / red. nauk. Gertruda Uścińska ; Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2008. - 334 s. : wykr. ; 23 cm. Tabele. - Bibliogr. s. 324-329. - ISBN 978-83-61125-11-2.
Treść: Perło Hanna, Uścińska G., Zalewska Hanna: Zasiłki chorobowe (s. 16-37). Świadczenia z tytułu macierzyństwa / Bożena Balcerzak-Paradowska [i in.] (s. 38-62).
- Świadczenia rodzinne / B. Balcerzak-Paradowska [i in.] (s. 63-82). - Uścińska G.,
Zalewska H.: Renty z tytułu niezdolności do pracy (s. 83-101). - Uścińska G., Ruzik
Anna, Zalewska H.: Zmiany w zakresie wieku emerytalnego (s. 102-119). - Zalewska H.,
Uścińska G., Rusewicz Małgorzata: Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych
(s. 119 -129). - Szumlicz Tadeusz: Wypłata świadczeń z kapitałowej części systemu emerytalnego (s. 130-139). - Szumlicz T.: Reforma Indywidualnych Kont
Emerytalnych (s. 140-149). - Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny /
B. Balcerzak-Paradowska [i in.] (s. 150-179). - Uścińska G., Szybkie Andrzej, Zalewska H.: Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (s. 180202). - Orzecznictwo lekarskie i rehabilitacja w zabezpieczeniu społecznym / Anna
Wilmowska [i in.] (s. 203-251). - Wilmowska A., Błędowski Piotr: Założenia do
- 429 ubezpieczenia pielęgnacyjnego (s. 252-271). - Brożyna Ewa, Barczyński Andrzej,
Giermanowska Ewa: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Analiza rozwiązań. Propozycje na przyszłość (s. 272-320).
Rec.: Żukowski Maciej // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 11/12, s. 47-49.
2601. ZAGADNIENIA teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu
mikro- i makroekonomicznym / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2008. - 276 s. :
rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - (Zeszyty Naukowe / AE Katow. ; 48). - ISBN
978-83-7246-895-6.
Z treści: Danowska-Prokop Barbara: Zabezpieczenia społeczne jako element
ekonomicznej roli państwa w interpretacji przedstawicieli angielskiej i francuskiej
ekonomii klasycznej (s. 9-22). - Zagóra-Jonszta Urszula: Konsekwencje globalizacji
i transformacji gospodarki a rola państwa (s. 105-116). - Ostoj Izabela: Kształcenie
ustawiczne a funkcjonowanie rynku pracy (s. 167-178). - Nagel Katarzyna, Smandek
Irmgarda Maria: Źródła dochodów Funduszu Pracy jako jednego z funduszy celowych w latach 1990-2006 (s. 179-196). - Nagel K., Smandek I. M.: Główne kierunki
rozdysponowania środków Funduszu Pracy jako podstawowego instrumentu finansowania polityki rynku pracy (s. 197-215). - Czech-Rogosz Joanna: Innowacyjność
gospodarki narodowej na przykładzie RFN (s. 217-237).
2602. ZASADA solidarności w ubezpieczeniach społecznych / Robert
Rogowski // Zesz. Nauk. Inst. Ekon. / PWSZ Nowy Sącz. - 2007, T. 2, s. 147158 summ.
2603. ZMIANY w ubezpieczeniach społecznych w 2008 r. / Anna Stykowska-Sikora. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 47, s. 26-27 ;
nr 48, s. 28-29.
Najważniejsze nowelizacje przepisów ubezpieczeniowych, które weszły w życie
lub zostały uchwalone w 2008 r.
___________________
2604. USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zm. ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych // Dz. U. - 2008, nr 220, poz. 1417, 1418.
___________________
- 430 Koordynacja polskiego
systemu zabezpieczenia społecznego
2605. KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego / Andrzej Szybkie // Prawo Podatki Unii Eur. - 2008, nr 3, s. 34-44. * Tenże:
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. - Cz. 1-2 // Prawo
Przeds. - 2008, R. 18, nr 7, s. 30-36 ; nr 9, s. 29-35.
Unijne zasady określania wpływu przychodu uzyskiwanego w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii na prawo i wysokość emerytur i rent z ZUS.
2606. KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego : aktualne problemy i wyzwania / Gertruda Uścińska // Polit. Społ. - 2008, R. 35,
nr 10, s. 1-6 bibliogr [6] poz. summ.
2607. KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego - skutki
dla polskiego systemu opieki zdrowotnej / Elżbieta Czyżowska // Polit. Społ. 2008, R. 35, nr 11/12, s. 31-36 summ.
2608. KOORDYNACJA wspólnotowa emerytur i rent / Izabela Kryśpiak // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 11/12, s. 36-41 bibliogr. [6] poz. summ.
2609. REALIZACJA roszczeń zwrotnych na podstawie art. 111 unijnego
rozporządzenia 574/72 / Andrzej Szybkie. - Cz. 1-2 // Prawo Podatki Unii
Eur. - 2008, nr 11, s. 7-11 ; nr 12, s. 24-30.
Omów. przepisów wspólnotowych umożliwiających odzyskiwanie nadpłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych od instytucji ubezpieczeń społecznych innych państw
członkowskich.
RENTY wypadkowe w świetle przepisów unijnych / A. Szybkie =
poz. 2740.
2610. USTALANIE rent rodzinnych w świetle wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / Andrzej Szybkie // Prawo Podatki Unii Eur. - 2008, nr 9, s. 23-34.
- 431 2611. ZNACZENIE koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w procesie migracji / Bernard Kimel // W : Bezpieczeństwo państw
a procesy migracyjne / pod red. Lecha Kacprzaka i Jacka Knopka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica. - Piła : PWSZ,
2008. - S. 127-135.
___________________
ZUS - działalność
2612. TERMIN wypłaty zasiłków / Dariusz Socha // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 44, s. 28-29.
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego.
___________________
2613. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 30 października 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków //
Dz. U. - 2008, nr 20, poz. 1233.
2614. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 18 lutego
2008 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych //
Dz. U. - 2008, nr 28, poz. 164.
2/ Obowiązki płatników składek
2615. OBOWIĄZKI płatnika składek wobec ZUS / Barbara Zabieglińska // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 42, 80 s.
2616. ODPOWIEDZIALNOŚĆ członków organów zarządzających niektórych osób prawnych za należność z tytułu składek na ubezpieczenia spo-
- 432 łeczne / Wojciech Morawski, Jacek Wantoch-Rekowski // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2008, nr 1, s. 11-14.
Omów. art. 116a ustawy o ordynacji podatkowej.
2617. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za zobowiązania z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne rolników / Andrzej Pędzierski // Ubezp. w Rol. 2008, nr 32, s. 5-14.
2618. ROZLICZENIE przychodu osób uprawnionych do świadczenia
lub zasiłku przedemerytalnego / Piotr Kruszalski // Prawo Przeds. - 2008,
R. 18, nr 19, s. 22-25.
Obowiązki ciążące na pracodawcach w związku z rozliczeniem przychodu ich
pracowników uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.
___________________
Dokumentacja ZUS
2619. RMUA - informacja i dokument / E.D.-L // Służ. Prac. - 2008,
R. 36, nr 11, s. 12.
STRAJKUJĄCY pracownik w ewidencjach i dokumentach ubezpieczeniowych : stan prawny na 1 października 2008 r. / O. Dzierzbicka =
poz. 3157.
2620. ZASADY wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych : stan
prawny na 25 marca 2008 r. / oprac. Aleksandra Grabowska // Por. Gaz.
Praw. - 2008, nr 14, s. 3-35.
2621. ZMIANY w kodach i dokumentach ubezpieczeniowych / Piotr
Kostrzewa // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 4, s. 27-29. * Zmiany
w dokumentach ubezpieczeniowych / Barbara Zabieglińska // Tamże,
nr 34/35, s. 24-25.
___________________
- 433 2622. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych
i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych
dokumentów // Dz. U. - 2008, nr 112, poz. 717.
3/ Finansowanie ubezpieczeń. Składki
2623. PODPIS elektroniczny w rozliczeniach z ZUS / Piotr Kostrzewa //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 16, s. 27-28.
___________________
Składki
2624. ABONAMENT medyczny a składki ZUS / Piotr Kostrzewa // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 12, s. 9-13.
2625. JANOSIK na opak / Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. - 2008,
nr 26, s. 22-23.
Dysproporcje w opłatach składek na ubezpieczenie zdrowotne pomiędzy osobami
prowadzącymi działalność gospodarczą oraz twórcami i artystami a pracownikami
etatowymi.
2626. KWOTA minimalna i maksymalna podstawy wymiaru składek /
Andrzej Klubiński // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 4, s. 3-5.
2627. NOWE zasady finansowania składek dla osób niepełnosprawnych /
Piotr Kostrzewa. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 5, s. 18-19 ;
nr 6, s. 22-23.
Refundowanie składek emerytalnych przez PFRON.
2628. ODLICZENIA składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
zapłaconych za granicą - sygnalizacja problemu / Marcin Piłaszewicz // Pr.
Zabezp. Społ. - 2008, nr 5, s. 28-34 summ.
- 434 2629. OGRANICZENIE podstawy wymiaru składek w 2008 r. / Barbara
Zabieglińska. - Cz. 1-3 // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 23, s. 20-21 ;
nr 25, s. 27-28 ; nr 26, s. 20-21.
Dot. składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2630. PRYWATNY środek lokomocji w firmie a składki ZUS / Piotr
Kostrzewa // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 4, s. 6-9.
2631. PRZEDAWNIENIE składek na ubezpieczenie zdrowotne / Marcin
Szakiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 48, s. 20-21.
2632. PRZYCHÓD z tytułu umowy o dzieło a składki ZUS / Piotr
Kostrzewa // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 9, s. 6-9.
2633. SKŁADKA emerytalna jako element klina podatkowego / Marek
Mazur // Stud. Pr. Kol. Zarz. - 2008, z. 87, s. 21-37 summ.
2634. SKŁADKA na ubezpieczenie zdrowotne w 2008 roku / Andrzej
Sidorko. - Cz. 3 [Pocz. = poz. 3267/07] // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13,
nr 1, s. 22-23.
Cz. 3 pt. Składka zdrowotna w 2008 r.
2635. SKŁADKI na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od bonów
towarowych otrzymanych przez pracowników / Andrzej Sidorko // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 10, s. 10-12.
2636. SKŁADKI pracownika prowadzącego równocześnie działalność /
Michał Jarosik // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 25, s. 23-25.
Zasady opłacania składek ubezpieczeniowych.
2637. SKŁADKI za pracującego emeryta / Andrzej Klubiński // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 2, s. 7-9.
Składki na ubezpieczenie społeczne.
2638. SZCZEGÓŁOWE zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS - nowe regulacje
- 435 prawne / Jacek Wantoch-Rekowski // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 7/8,
s. 6-8.
UMARZANIE należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
w wyjątkowych przypadkach - w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych / J. Wantoch-Rekowski = poz. 2345.
2639. WIĄŻĄCE interpretacje w sprawie składek ZUS / Piotr Kostrzewa // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 37, s. 22-25.
2640. WYDŁUŻONY okres dochodzenia nadpłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne / Barbara Zabieglińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2008, nr 7/8, s. 8-9.
2641. WYNAGRODZENIA pracowników w firmie : nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie rentowe, obowiązki w zakresie odprowadzania składek ZUS, pobór zaliczek od wynagrodzeń, umów o dzieło i zlecenia, rozliczanie delegacji, deklaracje: PIT-4R, PIT-8R, PIT-11, IFT-1/IFT-1R,
zwolnienia przedmiotowe świadczeń na rzecz pracowników, urlopy pracownicze i zasiłki macierzyńskie / Monika Beliczyńska [et al.]. - Kraków :
Wszechn. Podat., 2008. - 238 s. ; 30 cm. - ISBN 978-83-60756-47-8.
2642. WYSOKOŚĆ składki wypadkowej / Andrzej Klubiński // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 1, s. 9-11.
2643. ZAWIESZENIE wykonywania działalności gospodarczej a składki
ZUS / Piotr Kostrzewa // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 11, s. 6-10.
2644. ZMIANY w finansowaniu składek na ubezpieczenia społeczne
osób niepełnosprawnych / Piotr Kostrzewa // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008,
nr 1, s. 3-7.
Zasady finansowania obowiązujące przed i po 1 stycznia 2008 r., wynikające
ze zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (Dz. U. - 2007, nr 115,
poz. 791).
___________________
- 436 ROZPORZĄDZENIE
M i n.
P r a c y
i
P o l i t y k i
S p o ł e c z n e j z dnia 4 kwietnia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie
refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych =
poz. 885.
2645. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
22 kwietnia 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i innych skutków // Dz. U. - 2008, nr 73, poz. 436.
2646. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach
rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń
Społecznych // Dz. U. - 2008, nr 78, poz. 465.
4/ Umowy międzynarodowe
2647. USTAWA z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich // Dz. U. - 2008, nr 47, poz. 274.
2648. USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą podpisanej
w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. // Dz. U. - 2008, nr 163, poz. 1013.
2649. USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. // Dz. U. 2008, nr 157, poz. 978.
b. W świecie
2650. DUŃSKI system emerytalny / Jarosław Poteraj // Polit. Społ. 2008, R. 35, nr 1, s. 13-17 bibliogr. summ.
- 437 2651. EUROPEJSKIE systemy zabezpieczenia społecznego : Niemcy /
Joanna Knyżewska, Grażyna Sypniewska. - Cz. 1-3 // Służ. Prac. - 2008,
R. 35, nr 1, s. 29-34 ; nr 2, s. 14-18, tab. ; nr 3, s. 31-36.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 13. W kontekście
spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. M. G. Woźniak = poz. 2982.
Z treści: Poteraj J.: Systemy emerytalne w Europie - Łotwa.
2652. ODNOWIENIE Agendy Społecznej Unii Europejskiej - drogowskazy w burzliwych czasach / Michał Sobczyk // Dialog. - 2008, nr 3,
s. 39-49, tab. rys.
Odnowienie programu dotyczącego polityki rozwoju społecznego.
2653. POLITYKA społeczna Hiszpanii w zakresie zabezpieczenia osób
niepełnosprawnych - aspekty systemowe / Natalia Marska // Zesz. Nauk.
Finanse, Rynki Finan., Ubezp. / USzczec. - 2008, nr 8, s. 23-35 summ.
2654. PRZEBIEG i rezultaty reform ubezpieczeń i opieki zdrowotnej
w Argentynie i w Kolumbii / Marek Sanecki // Prawo i Med. - 2008, Vol. 10,
nr 4, s. 34-45.
2655. REFORMA systemu emerytalnego w wybranych krajach Europy
Środkowo-Wschodniej / Filip Chybalski // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2008, nr 21, s. 48-57, tab. bibliogr. summ.
Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Słowacja.
2656. REFORMY emerytalne we Włoszech w latach 90. XX wieku /
Joanna Plak. - Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 2008. - 151 s. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 137-139. - ISBN 978-83-7441-949-9.
2657. RYNEK rent dożywotnich / Dariusz Stańko // Stud. Pr. / Kol.
Ekon. - 2008, z. 15, s. 819-862 summ.
2658. SYSTEM emerytalny w Holandii / Jarosław Poteraj // Polit. Społ. 2008, R. 35, nr 4, s. 18-22 bibliogr. summ.
- 438 2659. SYSTEM ubezpieczeń społecznych po francusku, czyli jak przepchnąć prywatyzację / Jean-François Couvrat ; tł. Agata Czarnacka // Le
Monde Diplomatique. - 2008, nr 12, s. 4-5.
2660. SYSTEMY emerytalne w Europie : Austria / Jarosław Poteraj //
Optimum - Stud. Ekon. - 2008, nr 1, s. 111-123 bibliogr. summ. * Tenże:
Systemy emerytalne w Europie - Finlandia // Tamże, nr 2, s. 125-136, rys.
bibliogr. summ. * Tenże: Systemy emerytalne w Europie : przypadek Niemiec // Współcz. Ekon. - 2008, nr 1, s. 83-97 bibliogr. summ. * Tenże: Systemy emerytalne w Europie : przypadek Szwecji // Tamże, nr 2, s. 19-35
bibliogr. summ.
2661. UBEZPIECZENIA społeczne a nabywanie prawa do świadczeń
w zjednoczonej Europie / Ewa Gubernat // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008,
nr 1193, ser. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, nr 16,
s. 111-119, tab. bibliogr. summ.
2662. UPADŁOŚĆ funduszy emerytalnych w Argentynie i Chile / Manuel Riesco ; tł. Agata Czarnacka // Le Monde Diplomatique. - 2008, nr 12,
s. 4-5.
2. Ubezpieczenia społeczne
a. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe
2663. BEZPIECZEŃSTWO dzięki różnorodności, czyli o polskim systemie emerytalnym / Artur Pollok, Grzegorz Wałęga // Nowe Życie Gospod. 2008, nr 4, Dodatek Specjalny, nr 11, s. I-VII, rys. tab. bibliogr. [28] poz.
2664. DEBATA nad nowymi propozycjami zmian systemu rent z tytułu niezdolności do pracy / Edyta Pastor // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 8,
s. 38-40.
Omów. seminarium IPiSS i MPiSS poświęconego nowym projektom zmian systemu rent z tytułu niezdolności do pracy. Warszawa, 23 czerwca 2008 r.
- 439 2665. DEZAKTYWIZACJA osób w wieku okołoemerytalnym : raport
z badań / Jacek Liwiński [et al.] ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz. - Warszawa : MPiPS, 2008. 139 s. : rys. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - Tabele. - ISBN 978-8360302-68-2.
Treść: Liwiński J.: Charakterystyka badania (s. 5-17). - Sztanderska Urszula:
Odpowiedzi na pytania badawcze (s. 18-71). - Góra Marek: Dezaktywizacja zawodowa osób ubezpieczonych w ZUS w nowym systemie (s. 71-80). - Sztanderska U.:
Przyczyny wczesnej dezaktywizacji zawodowej i emerytalnej osób ubezpieczonych
w KRUS (s. 80-101). - Giza-Poleszczuk Anna: Emerytura z KRUS a specyfika społecznego kontekstu dezaktywizacji (s. 102-104). - Sztanderska U.: Podsumowanie
(s. 105-106). - Giza-Poleszczuk A.: Źródła niechęci do podnoszenia wieku emerytalnego (s. 107-122). - Giza-Poleszczuk A.: Przyczyny i konsekwencje dezaktywizacji
z punktu widzenia pracodawców (s. 122-128). - Giza-Poleszczuk A.: Eksperci
o dezaktywizacji (s. 129-130).
2666. DLACZEGO uciekamy na emeryturę? / ID [Irena Dryll] // Służ.
Prac. - 2008, R. 35, nr 7, s. 17-18.
2667. DYLEMATY dotyczące podwyższania wieku emerytalnego /
Aldona Klimkiewicz // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1197, s. 157-165, tab.
wykr. bibliogr. summ.
2668. EMERYTURA / Elżbieta Kowalczyk. - Stan prawny na dzień
1 stycznia 2008 r. - Warszawa : ZUS, 2008. - 171, [1] s. ; 20 cm. - Tabele. (Informator / ZUS).
2669. EMERYTURA wczoraj, dziś i jutro / Aldona Ignatowska // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 21, Kompendium Kadrowe, s. 9-24.
2670. KODEKS emerytalny : z komentarzem ekspertów. - Stan prawny
na 1 lutego 2008 r. - Warszawa : INFOR, 2008. - 176 s. ; 20 cm.
2671. KONIEC z dyskryminacją mężczyzn w prawie emerytalnym :
wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. na
orzeczenia sądowe / Jacek Sobczak // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 2, s. 25-31
summ.
- 440 2672. KONSTRUKCJE prawno-finansowe ubezpieczeń emerytalnych /
Tomasz Sowiński // Ubezp. Społ. - 2008, nr 2/3, s. 9-15.
2673. KTO żyje z naszych składek / Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. 2008, nr 49, s. 16-17.
Uprzywilejowane grupy emerytalne.
2674. KWOTA bazowa a wysokość emerytury / Zygmunt Łobejko //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 3, s. 29-34.
2675. MIT emerytury / Adam Łącki // Myśl.pl. - 2008, nr 9, s. 42-43.
2676. NOWE emerytury - projekty ustaw / Aleksandra Bełkowska // Ubezp.
Społ. - 2008, nr 1, s. 25-26.
2677. OBOWIĄZKI pracodawców, pracowników i ZUS w postępowaniu o przyznanie emerytury i renty / Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2008, nr 9, s. 26-30.
PEDAGOGIKA pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości
i starości człowieka w XXI wieku. / pod red. Z. Wiatrowskiego, I. Mandrzejewskiej-Smól i A. Aftańskiego = poz. 1602.
T. 2. - Z treści: Mandrzejewska-Smól I.: Przechodzenie na emeryturę i wiek
senioralny w świetle pedagogicznych badań empirycznych.
2678. POLSKI system emerytalny - problemy i próby ich rozwiązania
w latach 1990-2006 / Dorota Stachera // Acta UL, Fol. Oecon. - 2008, z. 219,
s. 69-79, tab. wykr. summ.
2679. POŻĄDANE kierunki zmian systemu rentowego w Polsce / Gertruda Uścińska // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 8, s. 1-3 bibliogr. [4] poz.
summ.
2680. PRAWO do emerytury a praca za granicą / Piotr Matwiejczyk. Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 23, s. 22-23 ; nr 25, s. 29-30.
- 441 2681. PROBLEM daty złożenia wniosku o świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności ubezpieczonego do pracy / Anna Musiała, Jarosław Jankowiak // Palestra. - 2008, R. 53, nr 3/4, s. 94-102.
2682. PROCEDURY w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych /
[pod kier. prof. dr hab. Barbary Wagner i Marii Nowak] ; Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego. - Gniezno : PSUS, 2008. - 144 s. ; 25 cm.
Treść: Wagner B.: Wprowadzenie (s. 5). - Sanetra Walerian: Postępowanie w sprawach emerytalno-rentowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego (s. 7-38). - Wróbel
Andrzej: Stosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postępowaniach w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (s. 39-48). - Antonów Kamil:
Pojęcie spraw z zakresu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (s. 49-71). - Wiktorow Aleksandra: Problem obliczania i wypłaty świadczeń z nowego systemu emerytalnego i rentowego (s. 72-79). - Pogonowski Marek: Postępowanie dowodowe
w sprawach emerytalno-rentowych (s. 80-99). - Babińska-Górecka Renata: Wznowienie postępowania w sprawach emerytalno-rentowych (s. 100-122). - Kulesza Ewa:
Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych - wybrane
zagadnienia (s. 123-138). - Sprawozdanie z XVII Konferencji Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego Gniezno, 25-26 września 2008 r. (s. 139-144).
Omów.: Strzelecka Maria // Ubezp. Społ. - 2008, nr 2/3, s. 5-8.
2683. PRZELICZENIE emerytur i rent obliczonych od kwoty bazowej,
stanowiącej mniej niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia / Katarzyna Zaremba // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 1, s. 25-28. * Przeliczanie świadczeń emerytalno-rentowych / Zygmunt Łobejko // Tamże, nr 4, s. 26-29.
Dot. przeliczenia pobieranej wysokości renty lub emerytury w celu zmiany jej
wysokości.
2684. PRZESŁANKI ekonomiczne korygowania różnic w poziomie
dochodów emerytalnych kobiet i mężczyzn w bazowych systemach emerytalnych typu ubezpieczeniowego / Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka // Pr.
Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1197, s. 405-412 bibliogr. summ.
2685. PRZYCZYNY i rodzaje redystrybucji w systemach emerytalnych /
Joanna Owczarek // Stud. Pr. / Kol. Ekon. - 2008, z. 15, s. 895-922 summ.
2686. PUBLICZNE i prywatne ubezpieczenia emerytalne / Marcin Kawiński // Stud. Pr. / Kol. Ekon. - 2007, z. 13, s. 929-953 summ.
- 442 2687. RENTA a prowadzenie działalności gospodarczej : zmiany w przepisach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2008 r. // Biul. Inf. / ZUS. - 2008,
nr 1, s. 29-32.
2688. RENTA z tytułu niezdolności do pracy / Katarzyna Wojciechowska // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 47, Kompendium Kadrowe, s. 9-24.
2689. STAŻ ubezpieczeniowy i praca w gospodarstwie rolnym / Andrzej
Marek // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 1, s. 11-13.
Wliczanie okresu czasu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu uprawniającego
do emerytury.
Nadto: Masz szansę wydłużyć staż pracy / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 14, s. 16-17. - Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu
pracy.
2690. SYSTEMY emerytalne w Polsce i Czechach / Lidia JabłońskaPorzuczek // Zesz. Nauk. / WSHiU Pozn. - 2007, nr 13, s. 119-133 bibliogr.
summ.
2691. ŚWIADCZENIA emerytalne : komentarz / Alicja Kopeć, Wojciech Maciejko, Marcin Wojewódka. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - 596 s. ;
22 cm. - (Krótkie Komentarze Becka). - ISBN 978-83255-0274-4.
TWORZENIE i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce :
aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. E. Kryńskiej = poz. 2945.
T. 1. - Z treści: Ząbkowicz A.: Kwestie społeczne i rozwiązania reformujące
system emerytalny.
2692. UBEZPIECZENIOWE zabezpieczenie starości / Stefan Wiśniewski // Zesz. Nauk. / WSHiU Pozn. - 2007, nr 12, s. 163-171.
2693. USTALANIE podstawy wymiaru emerytury lub renty / Zygmunt
Łobejko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 6, s. 27-30. * Tenże: Minimalne wynagrodzenie zamiast "0" w podstawie wymiaru emerytury lub renty //
Tamże, nr 12, s. 28-33.
Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.
- 443 2694. W SPRAWIE wykładni wniosku o pieniężne świadczenie z tytułu niezdolności ubezpieczonego do pracy / Anna Musiała, Jarosław Jankowiak // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 1, s. 25-30 summ.
WYSOKOŚĆ emerytury z systemu pracowniczego w Polsce w latach
1918-1998 / M. Graba = poz. 24.
2695. ZASADY postępowania w przypadku zbiegu prawa do więcej niż
jednego świadczenia emerytalno-rentowego / Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2008, nr 10, s. 29-34.
2696. ZASADY wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych / Zygmunt
Łobejko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 5, s. 24-28.
2697. ZGŁOSZENIE wniosku o emeryturę a wysokość świadczenia /
Katarzyna Zaremba // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 7/8, s. 37-41.
___________________
2698. USTAWA z dnia 28 marca 2008 r. o zm. ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych
ustaw // Dz. U. - 2008, nr 67, poz. 411.
2699. USTAWA z dnia 4 września 2008 r. o zm. ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych // Dz. U. - 2008, nr 192,
poz. 1180.
___________________
Emerytura a zatrudnienie
2700. ROZLICZANIE przychodów osiąganych w 2007 r. przez pracujących emerytów i rencistów / Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2008, nr 2, s. 23-27.
Nadto: O jakich przychodach powiadamiać ZUS / Barbara Zabieglińska. - Cz. 1-2 //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 6, s. 20-21 ; nr 8, s. 26-27. - Obowiązek powia-
- 444 damiania ZUS-u o podjęciu pracy zarobkowej i wysokości osiąganego przychodu
przez emeryta lub rencistę.
___________________
Emerytura pomostowa
2701. CO się dzieje z emeryturami pomostowymi? / Andrzej Klubiński //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 7/8, s. 25-28.
2702. KOMU pomostowe? / Andrzej Klubiński // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 6, s. 23-27.
Nadto: Emerytury pomostowe / Katarzyna Wojciechowska. - Cz. 1-2 // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 44, s. 22, 27 ; nr 45, s. 22-24.
___________________
2703. USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych // Dz. U. - 2008, nr 237, poz. 1656.
Nadto: Ustawa o emeryturach pomostowych przyjęta / Andrzej Klubiński //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 12, s. 3-9, tab.
___________________
Emerytura wcześniejsza
2704. WARUNKI uprawniające do wcześniejszej emerytury pracowniczej / Piotr Kruszalski. - Cz. 1-2 // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 41, s. 2327 ; nr 43, s. 23-26.
Nadto: Prawo do wcześniejszej emerytury / Aldona Ignatowska // Serw. Praw.Prac. - 2008, R. 13, nr 10, Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe, s. 25-32.
2705. WCZEŚNIEJSZA emerytura „pracownicza” dla 60-letnich mężczyzn / Katarzyna Zaremba // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 5, s. 20-24. *
- 445 Wcześniejsza emerytura dla 60-latków / Maria Janiszewska-Wyszyńska //
Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 5, s. 1-4.
Nadto: Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn / Katarzyna Wojciechowska //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 19, s. 20-21. * Taż: Wcześniejsza emerytura szczególne przypadki // Tamże, nr 49, s. 18-19.
2706. WCZEŚNIEJSZE emerytury / Zygmunt Łobejko // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2008, nr 7/8, s. 33-37.
2707. WNIOSEK o wcześniejszą emeryturę - także po 2008 roku / Maria
Janiszewska-Wyszyńska // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 8, s. 15-21, tab.
___________________
Orzecznictwo rentowe i pozarentowe
2708. ORZECZENIA o niepełnosprawności a refundacja składek ZUS
i dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji (SODiR) / Zofia FlorczakNowak // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2008, nr 9/10, s. 3-13.
2709. PRZEGLĄD systemów orzekania o niepełnosprawności / Grzegorz Skórka // Niepełnospr. Rehabil. - 2008, R. 8, nr 2, s. 3-33.
___________________
Renta rodzinna
2710. CO dalej z rentą rodzinną? / Alina Wypych-Żywicka // Pr. Zabezp.
Społ. - 2008, nr 9, s. 12-18 summ.
2711. PODZIAŁ renty rodzinnej między członków rodziny zmarłego /
Marek Opolski // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 29, s. 21-23.
2712. POLICZ, zanim wystąpisz o rentę rodzinną / Ewa DziubińskaLechnio // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 4, s. 9-12.
- 446 2713. RENTA rodzinna - warunki uzyskania / Zygmunt Łobejko //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 1, s. 28-32.
2714. RENTA rodzinna - wybrane zagadnienia / Dorota Siwiec, Barbara
Siwek // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 6, s. 31-35.
USTALANIE rent rodzinnych w świetle wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / A. Szybkie = poz. 2610.
___________________
Waloryzacja emerytur
2715. WALORYZACJA świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2008 r. // Biul. Inf. / ZUS. - 2008, nr 1,
s. 32-34. * Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2008 r. / Maria Janiszewska-Wyszyńska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 3, s. 17-22. * Taż: Waloryzacja emerytur i rent - nowe zasady od 1 marca 2008 // Służ. Prac. 2008, R. 35, nr 2, s. 9-13.
___________________
2716. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r.
w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 r. // Dz. U. 2008, nr 28, poz. 163.
b. Ubezpieczenie chorobowe
1/ Zasiłek chorobowy
2717. ABC zasiłków / Aneta Maj // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13,
nr 11, 80 s.
Świadczenia pieniężne z tytułu choroby, zasiłek macierzyński, wyrównawczy
i opiekuńczy. Podstawa wymiaru i zasady wypłaty świadczeń.
- 447 2718. CHOROBA w czasie ciąży / Aneta Maj // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 43, s. 27-29.
2719. CHORUJĄCY na urlopie bezpłatnym / Elżbieta WięckowskaMeisner // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 10, s. 18-23.
2720. NOWE zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich w Szwecji /
Anna Siporska // Ubezp. Społ. - 2008, nr 1, s. 11-13.
2721. PO wyroku TK - wyższe świadczenia chorobowe / Krystyna
Tymorek // Służ. Prac. - 2008, R. 36, nr 11, s. 1-4, tab.
Nadto: Zasiłki chorobowe mogą być wyższe / Michał Culepa // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 29/30, s. 8-9. * Nowe zasady wypłaty zasiłku chorobowego / Piotr
Matwiejczyk // Tamże, nr 40, s. 17-18.
2722. PODSTAWA wymiaru zasiłku chorobowego / Agnieszka Ślązak //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 2, s. 19-21.
Nadto: Niezdolność do pracy na przełomie roku / Aneta Maj // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 4, s. 24-26. * Taż: Podstawa wymiaru zasiłków po obniżeniu składki
rentowej. - Cz. 1-2 // Tamże, nr 5, s. 16-17, tab. ; nr 6, s. 24, 33. - Dla obliczania
zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. * Zasiłek chorobowy przy przekroczeniu
podstawy wymiaru składek / Andrzej Wars // Tamże, nr 39, s. 20-21. * Choroba na
przełomie roku kalendarzowego / Renata Tonder // Tamże, nr 52, s. 20-22. - Wymiar
zasiłku chorobowego.
2723. SKŁADNIKI wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków
z ubezpieczenia chorobowego / Agnieszka Ślązak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2008, nr 2, s. 15-19.
2724. USTALANIE podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pracodawcę / Piotr Kruszalski // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 27, s. 21-24. *
Uzupełnianie wynagrodzenia przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków /
Agnieszka Ślązak. - Cz. 1-2 // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 3, s. 10-17 ;
nr 4, s. 13-18. * Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w szczególnych
przypadkach / Elżbieta Więckowska-Meisner // Tamże, nr 7/8, s. 19-23.
ZASIŁEK chorobowy dla rolników w szczególnych przypadkach /
E. Jaworska-Spičak = poz. 2788.
- 448 2725. ZMIANA wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłków /
Agnieszka Ślązak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 4, s. 18-23.
___________________
2726. USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zm. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa // Dz. U. - 2008, nr 93, poz. 582.
2/ Zasiłek macierzyński
ABC zasiłków / A. Maj = poz. 2717.
M.in. zasiłek macierzyński.
2727. PO zasiłek macierzyński nie tylko w okresie ubezpieczenia /
Krzysztof Wójcik // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 1, s. 21-24.
2728. ZASADY ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego /
Elżbieta Więckowska. - Cz. 2 [Pocz. = poz. 3405/07] // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 1, s. 17-19.
Cz. 2 dot. podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego po świadczeniu rehabilitacyjnym.
2729. ZASIŁEK macierzyński / Hipolit Piętka // Pr. Zdrowie. - 2008,
nr 1, s. 43-44.
Nadto: Zasiłek macierzyński / Anna Janczy // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13,
nr 1, s. 20-21. * Zasiłek macierzyński / Aneta Maj. - Cz. 1-2 // Tamże, nr 44, s. 20-21 ;
nr 45, s. 20-21.
2730. ZASIŁEK macierzyński dla ojca dziecka lub opiekuna dziecka /
Elżbieta Meisner // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 1, s. 19-22.
2731. ZASIŁEK macierzyński nie tylko dla matki / Mikołaj Góralczyk //
Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 9, s. 23-25.
- 449 2732. ZASIŁEK macierzyński w szczególnych sytuacjach / Andrzej
Wars // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 32, s. 20-21.
___________________
USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zm. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa =
poz. 2726.
3/ Zasiłek porodowy
___________________
4/ Zasiłek opiekuńczy
ABC zasiłków / A. Maj = poz. 2717.
M.in. zasiłek opiekuńczy.
2733. ZASIŁEK opiekuńczy / Hipolit Piętka // Pr. Zdrowie. - 2008, nr 2,
s. 38-39, il.
Nadto: Zasiłek opiekuńczy / Aneta Maj. - Cz. 1-3 // Serw. Praw.-Prac. - 2008,
R. 13, nr 27, s. 21-22 ; nr 29/30, s. 33-34 ; nr 31, s. 20.
2734. ZASIŁEK opiekuńczy nie tylko dla ubezpieczonych obowiązkowo / Karolina Mikołajczyk // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 21, s. 22-24.
2735. ZASIŁKI opiekuńcze - nowelizacja po wyroku TK / Krystyna
Tymorek // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 7, s. 11-14.
11 kwietnia 2008 r. Sejm uchwalił ustawę zm. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która jest rezultatem orzeczenia TK z 6. 03. 2007.
- 450 5/ Zasiłek wyrównawczy
2736. WYNAGRODZENIE rehabilitowanego pracownika / Marianna
Fulara // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 19, s. 47-48.
Zasiłek wyrównawczy.
6/ Świadczenie rehabilitacyjne
POLITYKA społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / pod red. A. Rączaszka = poz. 2929.
Z treści: Koczur W.: Świadczenie rehabilitacyjne w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych.
2737. ŚWIADCZENIE rehabilitacyjne / Krystyna Tymorek // Służ. Prac. 2008, R. 35, nr 10, s. 17-19.
c. Ubezpieczenie wypadkowe
2738. ODSZKODOWANIE po wypadku w podróży służbowej / Ryszard
Sadlik // Służ. Prac. - 2008, R. 36, nr 11, s. 9-11.
2739. ODSZKODOWANIE za wypadek dla telepracownika / Barbara
Zabieglińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 1, s. 36-38.
2740. RENTY wypadkowe w świetle przepisów unijnych / Andrzej
Szybkie. - Cz. 1-2 // Ubezp. Społ. - 2008, nr 1, s. 14-18 ; nr 2/3, s. 16-21, tab.
2741. ŚWIADCZENIA z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska. - Cz. 1-3 // Przyj. przy Pr. 2008, R. 59, nr 10, s. 20-23 ; nr 11, s. 22-23 ; nr 12, s. 16-17.
2742. UBEZPIECZENIE wypadkowe - krąg podmiotowy / Andrzej
Klubiński // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 1, s. 7-8.
- 451 2743. WYŻSZE odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego / Krystyna Brodzka // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 15, s. 20-23.
Składki na ubezpieczenie wypadkowe (poz. 2642, 2645).
d. Zasiłek pogrzebowy
2744. ROZPORZĄDZENIE Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz
warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu
państwa // Dz. U. - 2008, nr 91, poz. 574.
3. Ubezpieczenie zdrowotne
BEZPŁATNE leczenie osób nieubezpieczonych / A. Sidorko =
poz. 3068.
2745. DOBRY czas dopiero przed nami..? / Aleksandra PolakowskaSzymańska // Nowe Życie Gospod. - 2008, nr 3, s. 5-7, wykr.
Ubezpieczenia zdrowotne.
2746. DODATKOWE ubezpieczenia zdrowotne / Jan Jończyk // Pr.
Zabezp. Społ. - 2008, nr 4, s. 2-9 summ.
2747. DOWÓD ubezpieczenia zdrowotnego / Andrzej Sidorko // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 5, s. 8-11.
2748. DWA problemy w ubezpieczeniu zdrowotnym osób prowadzących
pozarolniczą działalność / Andrzej Sidorko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008,
nr 2, s. 11-12. * Tenże: Ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą // Tamże, nr 7/8, s. 10-15.
2749. EUROPEJSKA Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego / Andrzej Sidorko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 6, s. 11-14.
- 452 2750. KOLEJNOŚĆ udzielania świadczeń zdrowotnych w prawie polskim i europejskim / Marcin Śliwka, Anita Gałęska-Śliwka // Prawo i Med. 2008, Vol. 10, nr 3, s. 91-108.
2751. KONCEPCJA budowy systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych według Polskiej Izby Ubezpieczeń / Jakub Owoc // Wiad. Ubezp. 2008, nr 1/2, s. 64-66.
KOORDYNACJA systemów zabezpieczenia społecznego - skutki dla
polskiego systemu opieki zdrowotnej / E. Czyżowska = poz. 2607.
2752. LECZENI bez płacenia składek / Andrzej Sidorko // Służ. Prac. 2008, R. 35, nr 6, s. 13-16.
Omów. grup osób, które nie odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne,
a mogą z niego korzystać.
2753. POWSZECHNOŚĆ ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech idea Burgerversicherung a finansowanie systemu / Daniel Eryk Lach //
Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 1, s. 6-13 summ.
2754. PRYWATNE ubezpieczenia zdrowotne a rynek ubezpieczeń
i świadczeń zdrowotnych / Ewelina Nojszewska // Zarz. Eduk. - 2008, nr 56,
s. 183-197 summ.
2755. SYSTEM ubezpieczeń zdrowotnych we Francji / Stanisław Bocianowski // Prawo i Med. - 2008, Vol. 10, nr 4, s. 46-57.
2756. UBEZPIECZENIE zdrowotne bezrobotnego członka rodziny /
Andrzej Sidorko // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 2, s. 10-11.
Nadto: Tenże: Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny. - Cz. 1-3 // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 10, s. 23-24 ; nr 12, s. 26-28 ; nr 13, s. 24-25.
2757. UBEZPIECZENIE zdrowotne bezrobotnego, który wykonał
umowę o dzieło / Michał Kobylarz // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 3,
s. 8-10.
- 453 2758. UBEZPIECZENIE zdrowotne osób na urlopie wychowawczym /
Andrzej Sidorko // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 7, s. 15-16.
2759. UBEZPIECZENIE zdrowotne osób współpracujących przy prowadzeniu działalności pozarolniczej / Andrzej Sidorko // Prz. Ubezp. dla
Ciebie. - 2008, nr 11, s. 13-18.
2760. UBEZPIECZENIE zdrowotne przedsiębiorcy / Andrzej Sidorko. Cz. 1-3 // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 18, s 20-21 ; nr 19, s. 22-23 ;
nr 21, s. 28-29.
2761. UBEZPIECZENIE zdrowotne wolontariuszy / Andrzej Sidorko //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 4, s. 9-11.
2762. UPRAWNIENIA do świadczeń zdrowotnych żołnierzy na misjach /
Piotr Pabisiak-Karwowski // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 3, s. 5.
2763. UWAGI do projektu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych /
Barbara Więckowska // Realia i co Dalej... . - 2008, nr 1, s. 81-91.
2764. WYBRANE uwarunkowania rynku dobrowolnych ubezpieczeń
zdrowotnych w krajach europejskich / Marta Bodra // Pr. Nauk. AE Wroc. 2008, nr 1197, s. 30-37, tab. summ.
2765. ZGŁOSZENIE do ubezpieczenia zdrowotnego / Andrzej Sidorko //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 12, s. 13-20.
2766. ZMIANY w ubezpieczeniu zdrowotnym / Andrzej Sidorko // Służ.
Prac. - 2008, R. 35, nr 1, s. 27-28.
Omów. ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz. U. nr 166, poz. 1172).
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 2624, 2625, 2628, 2631, 2634,
2635).
- 454 -
4. Ubezpieczenie różnych grup społecznych
a. Ubezpieczenie społeczne szczególnych grup pracowniczych
2767. EMERYTURA górnicza / Aldona Ignatowska. - Cz. 1-2 // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 27, s. 19-20 ; nr 29/30, s. 27-28.
2768. EMERYTURY dla nauczycieli / Andrzej Klubiński // Prz. Ubezp.
dla Ciebie. - 2008, nr 10, s. 26-29.
Nadto: Nauczyciel emerytem / Joanna Skrobisz. - Cz. 1-2 // Serw. Praw.-Prac. 2008, R. 13, nr 17, s. 22, 27 ; nr 18, s. 18-19. - Ustalenie emerytury (podstawa wymiaru), staż emerytalny (okresy składkowe i nieskładkowe mające wpływ na wysokość
emerytury). * Emerytura nauczycielska w trzech wariantach / Katarzyna Wojciechowska // Tamże, nr 36, s. 20-21.
2769. PRACA aż do starości / Agnieszka Chłoń-Domińczak ; rozm.
Piotr Skura // Głos Naucz. - 2008, R. 91, nr 30, s. 1, 5, il.
Rozm. z wiceminister pracy i polityki społecznej nt. emerytur dla nauczycieli.
___________________
2770. ROZPORZĄDZENIE M i n. G o s p o d a r k i z dnia 31 marca
2008 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez pracodawców okresów
zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się
w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury,
oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej // Dz. U. - 2008,
nr 72, poz. 423.
2771. ROZPORZĄDZENIE Min. O b r o n y N a r o d o w e j z dnia
19 maja 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu
ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin // Dz. U. - 2008,
nr 105, poz. 670.
___________________
- 455 Służby mundurowe
EMERYTURA wojskowa - orzecznictwo Sądu Najwyższego / oprac.
M. T. Romer = poz. 2303.
2772. ŚMIERĆ żołnierza bez świadczenia / Katarzyna Gonera // Służ.
Prac. - 2008, R. 35, nr 5, s. 34-35.
2773. ŚWIADCZENIA dla rannych i chorych żołnierzy / Katarzyna
Gonera // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 3, s. 6-10.
2774. WOJSKOWA emerytura a praca zarobkowa / Andrzej Klubiński //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 2, s. 27-29.
___________________
2775. USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zm. ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin // Dz. U. - 2008, nr 66,
poz. 402.
2776. USTAWA z dnia 15 października 2008 r. o zm. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin // Dz. U. - 2008, nr 220, poz. 1410.
2777. ROZPORZĄDZENIE Min. Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości
organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz
uprawnionych członków ich rodzin // Dz. U. - 2008, nr 61, poz. 381.
- 456 b. Ubezpieczenie społeczne rolników
DEZAKTYWIZACJA osób w wieku okołoemerytalnym : raport z badań /
Jacek Liwiński i in. = poz. 2665.
Z treści: Sztanderska U.: Przyczyny wczesnej dezaktywizacji zawodowej i emerytalnej osób ubezpieczonych w KRUS. - Giza-Poleszczuk A.: Emerytura z KRUS
a specyfika społecznego kontekstu dezaktywizacji.
2778. JEDNORAZOWE odszkodowanie dla rolnika z tytułu wypadku
przy pracy w ramach pomocy sąsiedzkiej / Ewa Jaworska-Spičak // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 3, s. 39-41.
2779. KIERUNKI zmian ubezpieczeń społecznych rolników / Damian
Walczak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1197, s. 444-449 bibliogr. summ.
2780. POSTĘPOWANIE odwoławcze od decyzji Prezesa KRUS : zagadnienia podstawowe / Wojciech Jaskuła // Ubezp. w Rol. - 2008, nr 32,
s. 41-69.
2781. PROBLEMY interpretacyjne na tle artykułu 5a ustawy z dnia
20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników / Anna Grudzień // Ubezp. w Rol. - 2008, nr 32, s. 70-79.
2782. REFORMA KRUS - opinie i propozycje / Wojciech Jagła // Realia
i co Dalej... . - 2008, nr 6, s. 49-63.
2783. REFORMA składek KRUS, czy raczej reforma podatków w rolnictwie / Wojciech Jagła // Ubezp. w Rol. - 2008, nr 33, s. 48-63, tab.
2784. REHABILITACJA lecznicza w KRUS / Ewa Jaworska-Spičak //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 11, s. 38-39.
2785. ROLNICZE ubezpieczenia społeczne : zasady i koszty funkcjonowania // Monit. Unii Eur. - 2008, nr 4, s. 72-74, tab.
2786. UBEZPIECZENIA społeczne rolników - 30 lat systemu i co dalej? /
Wojciech Jagła // Realia i co Dalej... . - 2008, nr 2, s. 47-61.
- 457 2787. USTAWA o ubezpieczeniu społecznym rolników - postulaty de
lege ferenda / Wojciech Jaskuła // Ubezp. w Rol. - 2008, nr 33, s. 73-92.
2788. ZASIŁEK chorobowy dla rolników w szczególnych przypadkach /
Ewa Jaworska-Spičak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 7/8, s. 48-50.
___________________
2789. OBWIESZCZENIE M a r s z a ł k a S e j m u Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników // Dz. U. - 2008, nr 50, poz. 291.
2790. ROZPORZĄDZENIE M i n. R o l n i c t w a i R o z w o j u
W s i z dnia 14 maja 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego // Dz. U. 2008, nr 91, poz. 570.
____________________
Renta strukturalna
2791. ROZPORZĄDZENIE Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 czerwca 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 // Dz. U. - 2008, nr 108, poz. 693.
zm. z dnia 18 listopada 2008 r. // Tamże, nr 210, poz. 1325.
c. Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą
2792. OBJĘCIE obowiązkiem ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców rencistów / Piotr Kostrzewa // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 3, s. 3-6.
- 458 SKŁADKI pracownika prowadzącego równocześnie działalność / M. Jarosik = poz. 2636.
2793. USTANIE dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego / Michał
Jarosik // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 15, s. 23-25.
Dot. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
2794. ZAWIESZENIE działalności gospodarczej a obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym / Jacek Wantoch-Rekowski. - Cz. 1-2 //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 5, s. 5-7 ; nr 6, s. 5-9.
2795. ZMIANA przepisów dotyczących osób prowadzących działalność
gospodarczą / Barbara Zabieglińska // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 9,
s. 3-4.
Zmiany dot. przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego.
2796. ZMIANY w przepisach ubezpieczeniowych / Artur Bielewicz //
Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 33, s. 21-23.
Omów. czynności przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej dot. ubezpieczeń społecznych w myśl ustawy z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. nr 141, poz. 888).
Zob. też poz. 2748, 2759.
d. Ubezpieczenie zleceniobiorców i osób wykonujących
pracę nakładczą
2797. PODSTAWA wymiaru zasiłków przysługujących zleceniobiorcom /
Agnieszka Ślązak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 9, s. 19-25.
Nadto: Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy / Aneta Maj. - Cz. 1-3 // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 38, s. 29-30 ; nr 39, s. 18-19 ; nr 40, s. 21-22.
- 459 e. Ubezpieczenie twórców
2798. UBEZPIECZENIA społeczne twórców i artystów / Joanna Pysiewicz-Jężak // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 31, s. 18-19.
f. Ubezpieczenie osób duchownych
___________________
g. Ubezpieczenie migrantów i osób zatrudnionych
za granicą
2799. DECYZJE i zalecenia Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących / Joanna Knyżewska, Grażyna
Sypniewska // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 6, s. I-XVI. * Rola Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących
w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / Joanna Ciechomska //
Wspólnoty Eur. - 2008, nr 4, s. 36-39.
2800. JESZCZE raz o konsekwencjach wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odliczania składek na zagraniczne ubezpieczenia / Andrzej
Mazur // Prz. Podat. - 2008, nr 6, s. 43-46.
2801. MIGRACJA zarobkowa na obszarze UE - ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie zabezpieczenia społecznego / Joanna Ciechomska // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 13, s. 27-33.
2802. PODSTAWA wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom,
wykonującym pracę za granicą / Agnieszka Ślązak // Prz. Ubezp. dla Ciebie. 2008, nr 12, s. 22-27.
PRAWO do swobodnego przepływu osób i jego wpływ na uprawnienia
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego / G. Uścińska = poz. 2003.
- 460 2803. UBEZPIECZENIE społeczne i zdrowotne obcokrajowców - członków organów statutowych spółek prawa handlowego / Michał Kobylarz //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 7/8, s. 3-5.
2804. ZASADY ustalania ustawodawstwa właściwego w zakresie zabezpieczenia społecznego dla pracowników migrujących na obszarze UE /
Joanna Ciechomska // Prawo Podatki Unii Eur. - 2008, nr 4, s. 2-9.
5. Świadczenia na wypadek bezrobocia
a. Zasiłek dla bezrobotnych
2805. JAKIE świadczenia można uzyskać po utracie pracy / Piotr Kruszalski // Prawo Przeds. - 2008, R. 17, nr 14, s. 1-79.
2806. KOMERCYJNE ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy - analiza
składki netto na polskim rynku zatrudnienia / Joanna Dębicka, Edyta Mazurek // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 1, ser. Statystyka i Ryzyko,
s. 28-55, rys. tab. wykr. bibliogr. summ.
b. Świadczenie przedemerytalne
2807. SZCZEGÓLNE zasady zmniejszania świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w roku rozliczeniowym 2007/2008 / Katarzyna Zaremba // Prz.
Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 3, s. 26-29.
6. Świadczenia z funduszy publicznych
a. Świadczenia rodzinne
2808. DLACZEGO należy zmniejszyć poziom transferów socjalnych
w Polsce i Niemczech? / Maria Piotrowska // Rocz. Centrum Stud. Niem. Eur.
UWroc. - 2006, nr 4, s. 187-204 bibliogr.
- 461 2809. KOORDYNACJA świadczeń rodzinnych / Michał Drozdowicz //
Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 11/12, s. 41-44, tab. summ.
2810. ŚWIADCZENIA rodzinne : komentarz / Aneta Korcz, Wojciech
Maciejko. - 2 wyd. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - XX, 538 s. ; 22 cm. (Krótkie Komentarze Becka). - ISBN 978-83-7483-902-0.
2811. USTAWA o świadczeniach rodzinnych : skutki społeczno-ekonomiczne dla samotnych rodziców / Mateusz Kocur // Polit. Społ. - 2008, R. 35,
nr 10, s. 6-10, wykr. bibliogr [13] poz. summ.
___________________
2812. USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zm. ustawy o świadczeniach rodzinnych // Dz. U. - 2008, nr 223, poz. 1456.
___________________
Alimenty
2813. ADMINISTRACYJNE kompetencje w sprawach alimentacyjnych /
Wojciech Maciejko // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 9, s. 9-11.
2814. POWRÓT Funduszu Alimentacyjnego / Mateusz Kocur // Pr. Soc. 2008, R. 23, nr 5, s. 114-119.
PRACA socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec
wykluczenia społecznego / red. nauk. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska,
M. Joachimowska = poz. 2932.
Z treści: Rataj B.: Fundusz alimentacyjny - analiza funkcjonowania.
PROFESJONALNA praca socjalna : warunki skuteczności, doświadczenia, kierunki zmian / pod red. E. Trafiałek = poz. 1031.
Z treści: Kraszewska-Grzesiak J.: Status prawny osoby uprawnionej do alimentów
w prawie zabezpieczenia społecznego.
- 462 2815. ZWROT nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego / Wojciech Maciejko // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 7, s. 19-22.
___________________
2816. USTAWA z dnia 27 czerwca 2008 r. o zm. ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów // Dz. U. - 2008, nr 134, poz. 850.
Omów.: Mazurek Monika // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 9, s. 1-8.
2817. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego // Dz. U. - 2008, nr 78, poz. 469. * z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów
wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego // Tamże, nr 136, poz. 855. * z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych
w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów // Tamże, nr 173,
poz. 1075, tab.
b. Zasiłek pielęgnacyjny
2818. PRZYZNAWANIE świadczenia pielęgnacyjnego / Beata Woźniak // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 31, s. 23-25.
Nadto: Zasiłek a dodatek pielęgnacyjny / Katarzyna Wojciechowska // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 22, s. 20-21.
2819. UBEZPIECZENIE pielęgnacyjne / Barbara Więckowska ; Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa : SGH Of. Wydaw., 2008. - 249 s. :
rys., wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 227-245. - ISBN 978-83-7378303-4.
- 463 c. Świadczenia dla osób represjonowanych
2820. WYPŁATA przez ZUS tzw. renty obozowej osobom zamieszkałym w innym niż Polska państwie członkowskim UE / Andrzej Szybkie //
Prawo Podatki Unii Eur. - 2008, nr 7/8, s. 50-59.
___________________
2821. KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
20 lutego 2008 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne
nauczanie // Monit. Pol. - 2008, nr 21, poz. 207. * z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty // Tamże,
nr 21, poz. 208. * z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie kwoty świadczenia
pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich // Tamże, nr 21, poz. 210. * z dnia 20 lutego
2008 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach
węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych //
Tamże, nr 21, poz. 209.
7. Otwarte fundusze emerytalne
2822. DZIAŁALNOŚĆ inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych
na rynku nieruchomości / Anna Horsecka // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Ekonom. /
USzczec. - 2006, nr 17, s. 225-238 bibliogr. summ.
2823. EFEKTYWNOŚĆ działalności otwartych funduszy emerytalnych /
Paweł Trippner // Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. - 2008, nr 10,
s. 198-209 summ.
2824. EFEKTYWNOŚĆ inwestycyjna funduszy emerytalnych / Mariusz
Dybał. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 271 s. : rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 259-271. - ISBN 978-83-7556-072-5.
- 464 2825. EMERYT skapitalizowany / Ewa Zarzycka // Tyg. Solidar. - 2008,
nr 43, s. 18-19.
Emerytury z OFE.
2826. METODY analizy rynku OFE w ujęciu dynamicznym / Artur
Mikulec // Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. - 2008, nr 10, s. 588-604
bibliogr. summ.
2827. MOŻLIWOŚĆ wykorzystania miernika Jensena do oceny działalności inwestycyjnej Funduszy Emerytalnych w Polsce / Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk // Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. - 2008, nr 9, s. 515523 summ.
2828. NADZÓR nad otwartymi funduszami emerytalnymi / Sebastian
Jakubowski // Rozpr. Ubezp. - 2008, z. 1, s. 127-139 summ.
2829. NIEKLASYCZNE metody estymacji przedziałowej wag stylu
Sharpe'a na przykładzie modeli analizy stylu zarządzania OFE / Agnieszka
Orwat // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1197, s. 302-311, tab. bibliogr.
summ.
2830. OCENA efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce : stan aktualny i perspektywy zmian / Krzysztof Jonas //
Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 768, s. 79-95, tab. bibliogr. summ.
2831. OCENA funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym / Krzysztof Jonas // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008,
nr 785, s. 33-43, tab. bibliogr. summ.
2832. OCENA zarządzania kapitałem w II filarze emerytalnym w Polsce / Paweł Trippner // Organ. Kier. - 2008, nr 2, s. 127-139, rys. tab. bibliogr. 9 poz. summ.
2833. POWSZECHNE ubezpieczenie emerytalne na rynku kapitałowym /
Urszula Kalina-Prasznic // Rozpr. Ubezp. - 2008, z. 1, s. 121-125 summ.
- 465 2834. STATYSTYCZNA ocena funkcjonowania rynku OFE na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego / Piotr Obidziński // Stud. Pr.
Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. - 2008, nr 10, s. 616-625 summ.
2835. STRATEGIE rozwoju zewnętrznego powszechnych towarzystw
emerytalnych / Robert Lasak // Stud. Pr. Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 1, t. 1,
s. 631-643.
Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie rozwojem
organizacji w społeczeństwie informacyjnym”, Polańczyk.
2836. ŚRODKI gromadzone w OFE - prywatne czy publiczne? / Katarzyna Gonera // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 10, s. 23-26.
UPADŁOŚĆ funduszy emerytalnych w Argentynie i Chile / M. Riesco =
poz. 2662.
2837. USPOŁECZNIENIE rynku a proces globalizacji : przypadek funduszy emerytalnych / Anna Ząbkowicz // Ekonomia. - 2008, nr 21, s. 11-27
bibliogr. summ.
2838. WARUNKI nabycia prawa i tryb postępowania w zakresie ustalenia prawa i wysokości emerytur kapitałowych - projekt ustawy / Robert Wójcik // Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 7/8, s. 28-33.
2839. WIELKI skok na składki : jak kapitalizm pożera polskich emerytów / Dariusz Zalega // Le Monde Diplomatique. - 2008, nr 10, s. 4-5.
2840. WYKŁADNIA pojęcia „interes członków funduszu” na gruncie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych / Sławomir
Peszkowski, Sławomir Pomarański // Rozpr. Ubezp. - 2008, z. 1, s. 141-152
summ.
___________________
2841. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych // Dz. U. - 2008, nr 228, poz. 1507.
- 466 2842. ROZPORZĄDZENIE P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w
z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad
działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych // Dz. U. - 2008, nr 236, poz. 1628.
2843. KOMUNIKAT P r e z e s a Z a k ł a d u U b e z p i e c z e ń
S p o ł e c z n y c h z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości odsetek
należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu
emerytalnego // Monit. Pol. - 2008, nr 50, poz. 452. * z dnia 4 września
2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania
w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // Tamże, nr 68,
poz. 616. * z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych
z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // Tamże, nr 95, poz. 826.
2844. ROZPORZĄDZENIE R a d y M i n i s t r ó w z dnia 7 stycznia
2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu
umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej // Dz. U. - 2008,
nr 8, poz. 41.
8. Pracownicze programy emerytalne
2845. ANALIZA wpływu dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych na wysokość stopy zastąpienia / Bogumiła Wątorek // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2008, nr 1197, s. 458-466, tab. bibliogr. summ.
Kalkulowanie wysokości emerytury pochodzącej z III filara.
2846. DETERMINANTY rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce w świetle badań opinii pracodawców / Marek Szczepański,
Tomasz Brzęczek // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 8, s. 25-31, tab. wykr. bibliogr. [21] poz. summ.
- 467 2847. PERSPEKTYWY rozwoju dobrowolnych form oszczędzania
w polskim systemie emerytalnym / Magdalena Mosionek // Pr. Nauk. AE
Wroc. - 2008, nr 1197, s. 286-293, tab. bibliogr. summ.
2848. PRACOWNICZE programy emerytalne jako pozapłacowy instrument kształtowania wynagrodzeń / Marek Szczepański // Zesz. Nauk. PPozn.,
Organ. - 2007, nr 49, s. 133-144 bibliogr. summ.
2849. PRZEZORNOŚĆ ubezpieczeniowa w zabezpieczeniu ryzyka
starości / Halina Worach-Kardas // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1197,
s. 493-498, tab. bibliogr. summ.
Przezorność ubezpieczeniowa w aspekcie ryzyka starości realizuje się przez odkładanie części bieżących dochodów i przeznaczenie ich na dobrowolne, dodatkowe
ubezpieczenia.
2850. ROZRZĄDZENIE na wypadek śmierci uczestnika pracowniczego
programu emerytalnego / Iwona Sierocka // Admin. Publ. - 2007, nr 2, s. 182196 summ.
2851. ROZWÓJ kapitałowych filarów emerytalnych w Polsce / Paweł
Trippner // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1197, s. 436-443 wykr. bibliogr.
summ.
2852. WARUNKI rozwoju pracowniczych programów emerytalnych /
Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1197,
s. 346-351, tab. bibliogr. summ.
2853. ZAKŁADOWE systemy emerytalne w Niemczech i Austrii /
Jakub Pawelec // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 1, s. 17-22 bibliogr. summ.
2854. ZMIANY na rynku pracowniczych programów emerytalnych
w Polsce / Damian Kubiak // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 16,
s. 62-71, wykr. bibliogr. summ.
___________________
- 468 Indywidualne Konta Emerytalne
2855. BEZPIECZNE konta / Małgorzata Dygas // Wiad. Ubezp. - 2008,
nr 1/2, s. 52-55 summ.
2856. NOWY roczny limit wpłat na IKE / Krystyna Brodzka // Prawo
Przeds. - 2008, R. 18, nr 2, s. 22-25.
2857. POSPOLITE ruszenie / Małgorzata Dygas // Wiad. Ubezp. - 2008,
nr 1/2, s. 56-57.
2858. PRZYJAZNY filar / Małgorzata Dygas // Wiad. Ubezp. - 2008,
nr 1/2, s. 59-60.
___________________
2859. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zm. ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2008,
nr 220, poz. 1432.
2860. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r.
zm. rozporządzenia w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe
oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych // Dz. U. - 2008, nr 237, poz. 1658.
9. Pomoc społeczna
a. Zagadnienia ogólne
2861. DEPRYWACJA a pomoc społeczna / Franciszek Mroczko // Zesz.
Nauk. Wałbrz. WSZarz. - 2007, nr 1, s. 16-24 summ.
2862. DEPRYWACJA społeczna integralną częścią pracy socjalnej /
Józef Młyński // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 4, s. 3-13.
Zjawisko ubóstwa a praca socjalna.
- 469 EKONOMIA społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce - zasady, perspektywy i kierunki współpracy / pod red. S. Mazura, A. Pacut =
poz. 719.
Z treści: Kowalczyk J.: Publiczne służby zatrudnienia a instytucje pomocy społecznej.
2863. FINANSOWANIE pomocy społecznej // Monit. Unii Eur. - 2008,
nr 12, s. 22-28.
Jak przygotować, zrealizować i rozliczyć projekty systemowe ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.
2864. FUNKCJONOWANIE pomocy społecznej w polskich miastach /
Zbigniew Woźniak // Ruch Praw. Ekon. - 2008, R. 70, z. 3, s. 185-202, tab.
summ.
2865. INTEGRACJA socjalna z perspektywy członkostwa Polski w Unii
Europejskiej / pod red. Katarzyny Głąbickiej ; [Polskie Towarzystwo Polityki
Społecznej, Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej]. - Radom :
Politech. Radom. Wydaw., 2008. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN
978-83-7351-249-8.
2866. KONTRAKT socjalny - kulturowe aspekty pomocy społecznej dla
obcokrajowców / Agnieszka Kołodziej-Durnaś // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 1,
s. 87-101.
2867. O PRAWACH dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej / Katarzyna Chrąściel // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 5, s. 18-36.
2868. OCZEKIWANIA ubogich mieszkańców wsi wobec pomocy społecznej na przykładzie woj. wielkopolskiego / Sławomir Kalinowski // Hand.
Wewn. - 2008, R. 54, nr 2, s. 50-55, wykr. summ. rez.
2869. OPIEKA długoterminowa - kierunki działań na przyszłość : seminarium naukowe IPiSS / Beata Kaczyńska // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 5/6,
s. 29-31.
- 470 2870. OPIEKA i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Dariusz Zalewski = poz. 4115/05.
Rec.: Zbyrad Teresa // Społ. Rodz. - 2008, nr 1, s. 123-129.
2871. OPIEKA i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod
red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz., 2008. - 342 s. : wykr. ; 23 cm. - Tabele. - ISBN 978-837338-376-0.
Z treści: Koral Jarosław: Bezrobocie wyzwaniem dla społeczności lokalnej
(s. 208-215). - Śniegulska Anna: Wspieranie rodzin dotkniętych bezrobociem ważną
powinnością we współczesnym świecie (s. 216-224). - Szluz B.: Strategie pomocy
osobom bezdomnym (s. 225-237). - Zbyrad Teresa: Pracownik socjalny wobec ubóstwa (s. 238-249). - Kamiński Tadeusz: Domy pomocy społecznej w procesie przemian (s. 285-300). - Daszykowska Jadwiga: Zadania pracownika socjalnego w zakresie poprawy jakości życia osób nieuleczalnie chorych w ramach domowej opieki
paliatywno-hospicyjnej (s. 320-326). - Garbarz Andrzej: Etyka pracy i solidarności
w posłudze pracowników Caritasu (s. 327-337).
2872. PODSTAWY prawne działalności gospodarczej w pomocy społecznej / Paweł Zaborniak // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 3, s. 27-29.
2873. POMOC socjalna nie jest roszczeniem / Jadwiga Stefaniak // Służ.
Prac. - 2008, R. 35, nr 10, s. 33-35.
2874. POMOC społeczna / wprow. Iwona Sierpowska. - 2. wyd., stan
prawny na 30 czerwca 2008 r. - Warszawa : Of. Wolters Kluwer, 2008. 248 s. ; 21 cm. - (Przepisy z Wprowadzeniem). - ISBN 978-83-7601-173-8.
2875. POMOC społeczna. Historia i współczesność / Jerzy Krzyszkowski // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 3, s. 3-108.
2876. POMOC społeczna : szkic socjologiczny / Jerzy Krzyszkowski. Warszawa : Inst. Rozw. Służb Społ., 2008. - 205 s. : wykr. ; 24 cm. - (Ex
Libris Pracownika Socjalnego). - ISBN 978-83-89665-06-5.
Rec.: Trafiałek Elżbieta // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 6, s. 123-127.
- 471 2877. POMOC społeczna wobec osób bezrobotnych w skali lokalnej na
przykładzie gminy Regimin / Beata Błaszczyk // Stud. Pr. / Kol. Ekon. 2008, z. 15, s. 9-29 summ.
PRACA socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec
wykluczenia społecznego / red. nauk. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska,
M. Joachimowska = poz. 2932.
Z treści: Frysztacki K.: Siła i słabość państwowej pomocy społecznej - próba
nazwania głównych argumentów. - Wiatrowski Z.: Teoria pomocy społecznej i pracy
socjalnej - szansą dla rozwiązań dyscyplinarnych. - Rutkowska A.: Współdziałanie
samorządowych instytucji polityki społecznej z sektorem pozarządowym w realizacji
zadań pomocy społecznej.
2878. PRACA socjalna w środowisku wiejskim / Izabela Krasiejko // Pr.
Soc. - 2008, R. 23, nr 6, s. 75-90.
2879. PRACA socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. Kazimiera Wódz, Sabina
Pawlas-Czyż. - Toruń : Wydaw. Eduk. „Akapit”, 2008. - 235 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Problemy Pracy Socjalnej). - ISBN 978-8389163-40-0.
Z treści: Wódz K.: Wprowadzenie (s. 11-17). - Niesporek Andrzej: Globalizacja zdezorganizowany kapitalizm - kryzys welfare state i praca socjalna (s. 21-31). Kowalczyk Barbara: Ekonomia społeczna w pomocy społecznej w Polsce w walce
z wykluczeniem społecznym (s. 33-46). - Matkowska Izabela: Gminne Strategie
Rozwiązywania Problemów Społecznych jako realizacja założeń polityki spójności
w odnowionej Strategii Lizbońskiej i zrównoważonym rozwoju, otwartą metodą
koordynacji (s. 47-68). - Faliszek Krystyna: Partycypacja i wykluczenie w społeczności lokalnej (s. 69-79). - Klimczak-Ziółek Jolanta: Przeciw wykluczeniu kobiet czyli
kilka słów o feministycznej pracy socjalnej (s. 83-93). - Trawkowska Dobroniega:
Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej - skuteczny czy pozorny instrument
przeciwdziałania wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznej? (s. 95108). - Pawlas-Czyż S.: Psychosocjokulturowy model interwencji kryzysowej
w praktyce pracy socjalnej. Możliwości zastosowania (s. 109-120). - Marcinkowska
Urszula: Prawa dziecka w pracy socjalnej - między tradycyjnymi działaniami a nowymi wyzwaniami (s. 139-152). - Leśniak-Berek Ewa: Edukacja a aktualny system
wsparcia dla absolwentów wchodzących na rynek pracy (s. 153-166). - Gnieciak
Monika: Marginalizacja ludzi starych na osiedlu robotniczym Nikiszowiec (s. 167180). - Słania Barbara: Marginalizacja i stygmatyzacja mniejszości narodowych
i etnicznych na przykładzie społeczności romskiej w Polsce (s. 181-190). - Mandrysz
- 472 Witold: Dysfunkcjonalność opieki postpenitencjarnej jako przyczyna marginalizacji
społecznej byłych więźniów (s. 191-200). - Nowalska-Kapuścik Dorota: Obszary
marginalizacji kobiet na rynku konsumpcyjnym (s. 203-218).
2880. PRAWO do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym /
Stanisław Nitecki. - Stan prawny na 1 lutego 2008 r. - Warszawa : Of. Wolters Kluwer, 2008. - 365, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 341-366. - (Monografie). - ISBN 978-83-7526-824-9.
Rec.: Wincenciak Mirosław // Administracja. - 2008, nr 2, s. 247-250.
PROFESJONALNA praca socjalna : warunki skuteczności, doświadczenia, kierunki zmian / pod red. E. Trafiałek= poz. 1031.
Z treści: Gościniewicz M.: Pomoc społeczna wobec osób bezdomnych.
2881. PROJEKTOWANIE zmian w pracy socjalnej / Joanna Drozdowska // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 4, s. 50-62, tab.
2882. ROLA i funkcja pomocy społecznej / Michał Pindera // Naucz.
i Szk. - 2006, nr 3/4, s. 130-135 bibliogr. summ.
2883. ŚWIADCZENIOBIORCY i świadczeniodawcy pomocy społecznej na tle doświadczeń europejskich / Barbara Tryfan // Ubezp. w Rol. - 2008,
nr 33, s. 93-113, tab. bibliogr.
2884. USTAWA o pomocy społecznej : komentarz / Wojciech Maciejko,
Paweł Zaborniak. - Stan prawny na 17 marca 2008 r. - Warszawa : Wydaw.
Praw. LexisNexis, 2008. - 478, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 477-479. - ISBN
978-83-7334-912-4.
2885. WPROWADZENIE do pracy socjalnej z wybranymi kategoriami
wspomaganych : praca zbiorowa / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej. Warszawa : Koło Nauk. Pr. Soc., 2008. - 238 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Zawiera wykazy aktów prawnych. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923666-0-7.
Z treści: Piekut-Brodzka D.: Bezdomni (s. 61-83). - Jesionek Aneta, Kruk Anna M. :
Bezrobotni (s. 85-113). - Baum Mirosław, Piekut-Brodzka D.: Uchodźcy (s. 179196). - Dzieci pozbawione opieki rodziców / Mieczysław Sędzicki [i in.] (s. 197-237).
- 473 2886. WSPÓŁDZIAŁAĆ dla eurospołeczeństwa / Brian Munday // Monit. Unii Eur. - 2008, nr 7/8, s. 72-77.
Integracja usług socjalnych w Europie.
2887. WZLOTY i upadki, czyli mozolne tworzenie polityki publicznej
w obrębie pomocy społecznej / Jerzy Krzyszkowski // Dialog. - 2008, nr 3,
s. 50-59, tab.
2888. ZASADA pomocniczości w prawie pomocy społecznej / Alina
Miruć // Administracja. - 2008, nr 3, s. 26-41 summ.
2889. ZASADA subsydiarności w pomocy społecznej / Iwona Sierpowska // Forum Nauk. / WSZarz. Pozn., Inst. Admin. - 2008, R. 13, nr 5,
s. 41-58.
2890. ZMIANA lub uchylenie decyzji z zakresu pomocy społecznej /
Mariusz Kotulski // Samorz. Teryt. - 2008, R. 18, nr 3, s. 36-46 summ.
___________________
2891. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o pomocy społecznej // Dz. U. - 2008, nr 115, poz. 728.
Zmieniona ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw // Tamże, nr 220, poz. 1431.
b. Świadczenia pieniężne
2892. KONCENTRACJA i regresywność świadczeń społecznych / Ewa
Aksman // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 2, s. 1-6, tab. bibliogr. [24] poz.
summ.
Analiza świadczeń społecznych w Polsce z punktu widzenia ich skumulowania
względem dochodów pierwotnych oraz wpływu na nierówności dochodowe.
- 474 2893. RODZINA bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej / Iwona Tworek // Pedagog. Rodz. - 2007, nr 1, s. 185-195 bibliogr.
summ.
c. Pomoc rzeczowa
2894. USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zm. ustawy o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” // Dz. U. 2008, nr 225, poz. 1487.
2895. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla
rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody
spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. // Dz. U. - 2008, nr 173,
poz. 1070.
d. Placówki opiekuńcze
OPIEKA i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red.
W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowskiej = poz. 2871.
Z treści: Kamiński T.: Domy pomocy społecznej w procesie przemian.
2896. PRAWNE aspekty funkcjonowania domów pomocy społecznej /
Grzegorz Skórka // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 4, s. 63-92.
2897. REGLAMENTACJA działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych / Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak // Służ. Prac. - 2008,
R. 36, nr 12, s. 21-24.
STARZENIE się ludności Polski : między demografią a gerontologią
społeczną / pod red. J. T. Kowaleskiego, P. Szukalskiego = poz. 913.
Z treści: Szweda-Lewandowska Z.: Prognoza zapotrzebowania na miejsca
w domach pomocy społecznej dla osób w wieku 75 lat i więcej.
- 475 2898. WARUNKOWA zgoda na dom pomocy społecznej / Paweł Zaborniak // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 5, s. 29-30.
2899. ZEZWOLENIE na utworzenie domu pomocy społecznej / Paweł
Zaborniak // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 4, s. 18-20.
___________________
2900. ROZPORZĄDZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 maja 2008 r. zm. rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych // Dz. U. - 2008, nr 93, poz. 590.
X. WARUNKI BYTU LUDNOŚCI
1. Ogólne zagadnienia polityki społecznej
2901. AGE in the welfare state : the origins of social spending on
pensioners, workers and children / Julia Lynch. - Cambridge ; New York :
Cambridge Univ. Press, 2006. - 223, VIII s.
Określenie, na przykładzie Włoch i Holandii, jak państwo opiekuńcze stworzone
w odmiennych warunkach demograficznych, społecznych i ekonomicznych traktuje
wyodrębnione na podstawie wieku grupy polityki społecznej.
Rec.: Szukalski Piotr // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 1, s. 26-27.
2902. AKTYWIZUJĄCA polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk,
Maciej Żukowski = poz. 3603/07.
Rec.: Fudała Tadeusz // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 2, s. 115-120.
2903. ANI bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do
ekonomicznej realizacji / Jules Gazon ; tł. Krzysztof Malaga. - Warszawa :
Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - 274 s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 265-269. (Współczesna Ekonomia). - ISBN 978-83-01-15611-4.
- 476 2904. BEZPIECZEŃSTWO socjalne obywateli / Katarzyna Głąbicka //
Stud. Rozpr. / WSBezp. Warsz. - 2007, s. 45-53.
2905. DEBATA o debacie / Joanna Lizut // Dialog. - 2008, nr 3, s. 93-96.
Omów. konf. zorganizowanej przez Instytut Badań Strukturalnych w ramach
projektu „Pytania o rozwój - wybór publiczny w polityce społeczno-gospodarczej
państwa”. Warszawa, 22 września 2008 r.
DIALOG wokół konsekwencji starzenia się społeczeństwa / A. Karpiński =
poz. 907.
2906. DYNAMIKA i sens pluralizmu - o przeobrażeniach państwa opiekuńczego / Mirosław Grewiński // Probl. Polit. Społ. - 2007, nr 10, s. 63-80
bibliogr. summ.
2907. EKONOMIA „opiekuńczego społeczeństwa” / I. D. [Irena Dryll] //
Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 9, s. 12.
2908. EUROPEJSKI Model Społeczny w działaniu - droga do sprostania wyzwaniom przyszłości / Stanisława Golinowska // Dialog. - 2008, nr 3,
s. 30-38, tab. rys.
2909. GODZENIE pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej
kobiet / red. nauk. Cecylia Sadowska-Snarska, Tchon Li. - Białystok : Wydaw. WSE, 2008. - 274 s. : mapa, wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. przy
rozdz. - ISBN 978-83-87981-89-1.
Z treści: Balcerzak-Paradowska Bożena: Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie
godzenia życia zawodowego i rodzinnego (s. 11-26). - Machol-Zajda Lucyna: Godzenie życia zawodowego i pozazawodowego - poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych
i czasowych (s. 27-40). - Głogosz Dorota: Kierunki działań na rzecz godzenia obowiązków rodzinnych z obowiązkami zawodowymi - doświadczenia krajów zachodnich (s. 41-57). - Sadowska-Snarska C.: Wykorzystanie elastycznych form pracy
ułatwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego przez podlaskich pracodawców (s. 58-70). - Wasilenko Aleksander: Prawny status kobiety. Z historii do współczesności (s. 73-83). - Cywoniuk Mirosława: Kariera zawodowa kobiet (s. 84-92). Seliużyckaja Tatiana: Porównanie zatrudnienia i bezrobocia kobiet na Białorusi
i w Polsce (s. 93-104). - Żynel-Etel Justyna, Żynel Małgorzata: Sytuacja na polskim
rynku pracy, w tym na obszarze województwa podlaskiego, w kontekście równych
- 477 szans kobiet i mężczyzn (s. 105-120). - Ostapowicz Hubert: Europejski Fundusz
Społeczny w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet na obszarze województwa
podlaskiego (s. 121-129). - Kulikow Aleksander, Seliużyckaja T.: Aktywność gospodarcza kobiet w regionie grodzieńskim (s. 130-141). - Skworcowa Larisa, Siemienczuk Antonina: Przedsiębiorczość kobiet w Republice Białorusi - możliwości i ograniczenia (s. 142-152). - Nowakowska Agnieszka: Aktywność zawodowa kobiet
a przekonania mężczyzn dotyczące ról kobiecych i męskich w rodzinie (s. 153-168). Kurowska Swietłana: Produktywny konflikt w życiu rodzinnym i zawodowym jako
sposób wyrównywania szans kobiet na rynku pracy (s. 189-200). - Tchon Li: Budżet
rodziny białoruskiej (s. 212-219). - Szczęśniak Kazimierz: Formy pomocy państwa
w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem (s. 239-248).
Nadto: Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet /
Beata Kaczyńska // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 9, s. 29-33. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku. Białowieża, 12-13 maja 2008 r.
2910. GODZENIE życia zawodowego z rodzinnym : dobre praktyki
z Finlandii, Polski i Hiszpanii / [red. meryt. wersji pol. Cecylia SadowskaSnarska, Ewa Brajczewska-Rębowska, Elwira Skibicka-Sokołowska]. - Białystok : Wydaw. WSE, 2007. - 166 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 97883-87981-74-7.
2911. GOSPODARKA między zyskiem a misją społeczną / Irena Dryll //
Dialog. - 2008, nr 3, s. 67-73, tab. wykr.
Ekonomia społeczna.
2912. KIERUNKI działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życierodzina / pod red. nauk. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok : Wydaw.
WSE, 2008. - 302, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-8387981-84-6.
Z treści: Balcerzak-Paradowska Bożena: Rozwiązania w zakresie ułatwienia
godzenia życia zawodowego z rodzinnym jako element polityki rodzinnej (s. 15-30). Ochocki Andrzej: Wydatki publiczne na zdrowie, edukację i świadczenia rodzinne.
Polska i wybrane kraje Unii Europejskiej (s. 31-36). - Głogosz Dorota: Działania na
rzecz równowagi praca-życie-rodzina w Polsce (s. 37-50). - Ostapowicz Hubert: Jak
skutecznie aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego? (s. 51-58). Budrowska Bogusława: Stosowanie rozwiązań z zakresu praca-rodzina jako istotny
element polityki promowania równości kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach
(s. 61-85). - Gross-Gołacka Elwira: Zarządzanie różnorodnością a polityka na rzecz
godzenia życia zawodowego z rodzinnym (s. 86-94). - Wieczorek Iwona: Działania na
- 478 rzecz równowagi praca-życie w firmach regionu łódzkiego (s. 95-105). - RogozińskaPawełczyk Anna, Kołodziejczyk-Olczak Izabela: Niezadowolenie i stres w środowisku pracy źródłem zachwiania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym
(s. 106-118). - Juchnowicz Marta: Możliwości elastycznego zatrudnienia oraz organizacji czasu pracy i ich skutki (s. 121-127). - Machol-Zajda Lucyna: Elastyczne formy
pracy - poszukiwanie złotego środka dla równoważenia pracy i życia osobistego
(s. 128-140). - Sadowska-Snarska C.: Zainteresowania pracodawców stosowaniem
elastycznych form pracy ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym
(s. 141-156). - Kwiatkowska Anna, Nowakowska Agnieszka: Co wolno kobiecie, co
wolno mężczyźnie - podwójne standardy w ocenie podejmowania ról zawodowych
i rodzinnych z perspektywy mężczyzn (s. 176-198). - Michoń Piotr: Uprawnienia
ojców do korzystania z urlopów rodzinnych i ich wpływ na podział pracy w rodzinie
(s. 199-208). - Jaszczyszyn Elżbieta: Kierunki przemian w polskim systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym (s. 231-238). - Rączaszek
Andrzej: Opieka przedszkolna a aktywność zawodowa kobiet (s. 239-246). - Sołbut
Agnieszka: Dylematy matek - urlop wychowawczy czy powrót do pracy? Formy
opieki nad małym dzieckiem (s. 247-254). - Więckowska Barbara: Ubezpieczenie
pielęgnacyjne jako narzędzie wspomagające nieformalnych opiekunów osób niedołężnych (s. 255-263). - Skarzyński Michał: Poradnictwo interdyscyplinarne na rzecz
godzenia życia zawodowego i rodzinnego pracowników opiekujących się osobami
zależnymi (s. 267-277). - Mozerys Małgorzata: Aktywizacja zawodowa opiekunów
osób zależnych (s. 278-283). - Kołodziejczyk-Olczak I., Rogozińska-Pawełczyk A.:
Jobcoaching jako metoda aktywizacji zawodowej (s. 284-294). - Słoń Grzegorz:
Znaczenie wsparcia psychologicznego w procesie kształcenia zawodowego kobiet
(s. 295-297). - Przyborowska Bożena: Innowacyjne kwalifikacje szansą skutecznej
aktywizacji zawodowej (s. 298-302).
2913. KIERUNKI zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce / pod red. nauk. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok :
Wydaw. WSE, 2008. - 171 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN
978-83-87981-83-9.
Z treści: Głogosz Dorota: Organizacja i funkcjonowanie pozarodzinnej opieki nad
dziećmi w krajach UE - kierunki zmian (s. 13-26). - Michoń Piotr: Wpływ instytucjonalnej opieki nad dzieckiem na aktywność zawodową kobiet w krajach Unii Europejskiej (s. 27-45). - Szukalski Piotr: Zapotrzebowanie na instytucjonalne formy opieki
nad małym dzieckiem w Polsce w perspektywie roku 2020 (s. s. 46-55). - Gilga
Krystyna: Dostępność do opieki przedszkolnej (na przykładzie Dolnego Śląska)
(s. 56-64). - Muczyński Maciej, Żynel Małgorzata: Potrzeby rodziców w zakresie
organizacji opieki nad dzieckiem na terenie miasta Białystok w świetle badań (s. 6581). - Szukalski P.: System opieki nad małym dzieckiem we współczesnej Francji
(s. 91-99). - Truskolaski Tadeusz: Zmiany w instytucjonalnej opiece nad dzieckiem
w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym mieszkańców Białegostoku
(s. 100-105). - Przybyszewska Bożena: Poprawa standardów opieki nad małym dzieckiem w dostosowaniu do potrzeb rodziców (na przykładzie Warszawy) (s. 124-134). -
- 479 Koszyk Irena: Organizacja systemu opieki nad dzieckiem w przedszkolach miasta
Opola - przykłady modelowych rozwiązań (s. 135-144). - Krzyżaniak Mariusz: System opieki nad dzieckiem i rodziną w Płocku (s. 163-171).
2914. KREWNI, znajomi, obywatele : kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna / Maria Theiss = poz. 3613/07.
Rec.: Dzierzgowski Jan // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 3, s. 35-37.
2915. KRYTYKA i afirmacja polityki społecznej / Ryszard Szarfenberg ;
Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej ; Polskie Towarzystwo
Polityki Społecznej. - Wyd. 2 rozsz., uzup. i popr. - Warszawa : Wydaw. IFiS
PAN, 2008. - 400 s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 360-391. - ISBN 978-837388-162-4.
2916. MIEJSCE polityki społecznej państwa i jej szczególnej formy
nowej gospodarki społecznej w ustroju społecznej gospodarki rynkowej /
Leszek Kaczmarski // Prawa Człowieka. - 2008, nr 11, s. 83-94 bibliogr.
summ.
MIGRACJE zagraniczne a polityka rodzinna / B. Kołaczek = poz. 936.
Omów. seminarium naukowego, zorganizowanego z inicjatywy Rzecznika Praw
Obywatelskich, Warszawa, 28.10.2008 r.
2917. MODEL społeczny Europy Anthony Giddensa w dobie globalizacji: kryzys tożsamości w społeczeństwach ponowoczesnych / Marcin Marciniszyn // Master Bus. Admin. - 2008, nr 2, s. 94-99 bibliogr.
2918. MODELE i przyszłość polityki społecznej w Unii Europejskiej /
Dorota Wojtczak // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 5, s. 3-17.
2919. MOŻLIWOŚCI i dobre praktyki w zakresie prorodzinnej działalności ekonomicznej lokalnych samorządów / Kazimierz Kurek // Życie
i Myśl, Zesz. Probl. - 2008, z. 23, s. 11-17.
Materiały z XXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Rodziny „Patriotyzm w rodzinie wczoraj, dziś i jutro”, Olsztyn, Gietrzwałd.
- 480 2920. NIERÓWNOŚCI społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego
a wzrost gospodarczy. Próba empirycznej weryfikacji współzależności na
przykładzie Polski / Michał Gabriel Woźniak, Łukasz Jabłoński // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 786, s. 43-67 bibliogr. summ.
2921. NIERÓWNOŚĆ i wzrost gospodarczy / Wiktor Rutkowski // Polit.
Społ. - 2008, R. 35, nr 5/6, s. 1-5 bibliogr. summ.
2922. NOWE wyzwanie - gospodarowanie czasem życia / Ryszard Szarfenberg // Dialog. - 2008, nr 2, s. 81-84.
Omów. raportu OECD "Modernising Social Policy for the New Life Course (koncepcja polityki społecznej, która opiera się na pojęciu cyklu życia i jego zmianach).
2923. O PROBLEMIE zdrowej starości / Marcin Golec // Polit. Społ. 2008, R. 35, nr 1, s. 5-7 bibliogr. summ.
M.in. starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych.
2924. PARTNERSTWO wokół polityki gospodarczej według ordoliberalizmu / Piotr Pysz // Dialog. - 2008, nr 2, s. 43-50.
M.in. jedność polityki gospodarczej i socjalnej.
2925. PERSPEKTYWY państwa opiekuńczego w Polsce / Lilianna Jodkowska // Dziś. - 2008, R. 19, nr 4, s. 43-53 bibliogr.
2926. POLITYCZNA debata na temat modelu społecznego w Europie /
Rafał Riedel // Stud. Polit. Univ. Siles. - 2007, T. 3, s. 261-273.
2927. POLITYKA rodzinna : koszty demokracji / Jan Dzierzgowski,
Kazimierz W. Frieske // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 3, s. 1-6 bibliogr.
2928. POLITYKA społeczna / Witold Turnowiecki. - Wyd. wznow.,
popr. i uzup. - Gdańsk : Wydaw. Gdań. Szk. Humanist., 2008. - 226, [2] s. ;
24 cm. - Bibliogr. s. 179-180. - ISBN 978-83-89277-35-0.
2929. POLITYKA społeczna : badania, dydaktyka, rozwój : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rączaszka. - Katowice : Wydaw. AE Katow., 2008. -
- 481 552 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - (Prace Naukowe / AE Katow.). - ISBN
978-83-7246-521-4.
Z treści: Rączaszek A.: Od Ustronia Wielkopolskiego do Sieniawy. Dwadzieścia
pięć spotkań polityków społecznych (s. 11-31). - Błędowski Piotr, Kurzynowski
Adam: Polityka społeczna w Szkole Głównej Handlowej (s. 35-54). - Rajkiewicz
Antoni: Polityka społeczna w Uniwersytecie Warszawskim. Instytut Polityki Społecznej - geneza, rozwój, współczesność i przyszłość (s. 55-62). - Szylko-Skoczny Małgorzata: Polityka społeczna w Uniwersytecie Warszawskim. Batalia o wpisanie polityki
społecznej na listę kierunków kształcenia akademickiego (s. 63-67). - Frąckiewicz
Lucyna: Polityka społeczna w Uniwersytecie Śląskim i Akademii Ekonomicznej
w Katowicach (s. 69-81). - Michoń Piotr, Orczyk Józef, Żukowski Maciej: Polityka społeczna w Uniwersytecie Adama Mickiewicza i w Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu (s. 83-97). - Pisz Zdzisław: Polityka społeczna w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (s. 99-104). - Urbaniak Bogusława: Polityka społeczna w Uniwersytecie Łódzkim (s. 105-119). - Dyczewski Leon: Polityka społeczna w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim (s. 121-129). - Trafiałek Elżbieta: Nowe akademickie
ośrodki polityki społecznej: Białystok, Rzeszów, Częstochowa, Kielce, Zielona Góra
(s. 131-144). - Karwacki Arkadiusz, Piątek Krzysztof: Nowe akademickie ośrodki
polityki społecznej: Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn (s. 145-154). Żukowski Maciej: Akademickie ośrodki polityki społecznej w Niemczech (s. 155161). - Szpor Grażyna: Wpływ ekspertów na podstawy prawne polityki społecznej
(s. 165-174). - Szarfenberg Ryszard: Teoria polityki społecznej i dydaktyka akademicka (s. 175-185). - Zamorska Katarzyna: Wolność versus prawa społeczne? (s. 187196). - Sroka Jacek: Deliberacja w instytucjach dialogu społecznego (s. 197-204). Sztumski Janusz: Uwagi na temat wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej (s. 207-211). - Szukalski Piotr: Dziedziczenie nierówności społecznych we współczesnej Europie - refleksje na marginesie uczestnictwa w realizacji projektu Profit
(s. 213-227). - Muszalski Wojciech: Ubezpieczenie społeczne w ujęciu dydaktycznym
i badawczym polityki społecznej (s. 229-236). - Koczur Wiesław: Świadczenie rehabilitacyjne w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych (s. 237-252). Szczepaniak Joanna: Opieka nad rodziną i dzieckiem w polityce społecznej (s. 253264). - Przymeński Andrzej: Mikrospołeczne uwarunkowania bezdomności kobiet
samotnych i matek z dziećmi w Polsce. Komunikat z badań (s. 265-277). - Cesarski
Maciej: Społeczne przemiany sytuacji mieszkaniowej w latach 1988-2005 (s. 279289). - Kowaleski Jerzy T.: Regionalne różnice w stanie zdrowia ludności Polski
w świetle samooceny osób badanych oraz wybranych przesłanek medycznych (19962004) (s. 291-304). - Ćwiertniak Bolesław Maciej: O funkcjach prawa pracy jako
instrumentu polityki społecznej (s. 307-315). - Barczyński Andrzej: Funkcja pracodawcy w realizacji polityki aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (s. 317328). - Szewczyk Helena: Prawne aspekty dyskryminacji na rynku pracy ze względu
na orientację seksualną (s. 329-341). - Krzyszkowski Jerzy: Aktywność ekonomiczna
kobiet wiejskich (s. 343-355). - Feliniak Urszula: Rozwój karier zawodowych pracowników powyżej 45 roku życia w świetle wyników badań projektu „Sojusz dla
pracy” (s. 357-367). - Golnau Wiesław: Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce na tle
innych krajów OECD (s. 369-381). - Przybyłka Arkadiusz: Płaca jako element kształ-
- 482 tujący poziom życia górników na Górnym Śląsku w ciągu dziejów (s. 383-396). Skórska Anna: Rola systemu edukacji w budowie kapitału ludzkiego (s. 399-409). Wróblewska Małgorzata: Kształcenie permanentne - wybór czy konieczność (s. 411422). - Trafiałek E.: Polityka społeczna w kształceniu pedagogów (s. 423-431). Zarzeczny Józef: Potrzeby edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych a rynek
pracy (s. 433-445). - Jaźwiński Ireneusz: Kapitał ludzki w rozwoju społecznogospodarczym regionów Polski (s. 481-489). - Ramocka Małgorzata: Imigranci
w Polsce jako wyzwanie dla etyki sprawiedliwości społecznej (s. 491-501). - Samoraj
Beata: Rynek pracy a cudzoziemcy w Polsce. Garść refleksji (s. 503-510). - Rostropowicz-Misko Marta: Społeczno-demograficzne skutki migracji zarobkowych z województwa opolskiego do krajów Unii Europejskiej (s. 511-516). - Baron-Wiaterek
Małgorzata: Organizacja rozwiązywania lokalnych problemów społecznych na przykładzie aglomeracji śląskiej (s. 517-528). - Bołkunow Wiktor: Skuteczność polityki
gospodarczej państwa wobec MSP na podstawie porównania dwóch województw:
mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego (s. 529-533). - Mączewski Krzysztof,
Strzelecki Paweł, Strzelecki Zbigniew: Możliwości analityczne i badawcze bazy
danych demograficznych mazowieckiego systemu informacji przestrzennej na potrzeby polityki społecznej (s. 535-552).
2930. POLITYKA społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych / Marek Bednarz. - Bydgoszcz : Wydaw. KPSW, 2008. - 156 s. : il. ;
23 cm. - Bibliogr. s. 151-156. - ISBN 978-83-89914-22-4.
2931. PRACA, rodzina, dziecko. Polityki rodzinne w krajach OECD /
Magdalena Kocik // Dialog. - 2008, nr 2, s. 75-80.
Omów. raportu OECD "Babies and bosses" 2007.
2932. PRACA socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania
wobec wykluczenia społecznego / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Anna
Rutkowska, Magdalena Joachimowska. - Bydgoszcz : Wydaw. UKW, 2008. 394 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7096-665-2.
Z treści: Frysztacki Krzysztof: Siła i słabość państwowej pomocy społecznej
(próba nazwania głównych argumentów) (s. 19-26). - Marzec-Holka K.: Współczesne
dylematy „dobra wspólnego” a problem wykluczania społecznego w pracy socjalnej
i polityce społecznej (s. 27-42). - Kawula Stanisław: Rodzinne konteksty polskiej
polityki społecznej (s. 43-58). - Czekaj Krzysztof, Niesporek Andrzej: Polityka społeczna - planowanie społeczne - praca socjalna w wymiarze społeczności lokalnych
(s. 59-67). - Worach-Kardas Halina: Ryzyka społeczne w perspektywie zabezpieczenia społecznego i pracy socjalnej (s. 68-74). - Wiatrowski Zygmunt: Teoria pomocy
społecznej i pracy socjalnej - szansą dla rozwiązań dyscyplinarnych (s. 75-81). - Bury
Przemysław, Śmieżewski Adam: Ontogeneza zjawiska marginalizacji i wykluczenia
- 483 społecznego (s. 82-88). - Wódz Kazimiera: Perspektywy rozwoju służb społecznych
w Polsce. Dylematy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych
(s. 91-105). - Bałandynowicz Andrzej: Strategie rozwiązywania problemów społecznych wsparte na paradygmacie pracy socjalnej na podstawie doświadczeń krajów
europejskich (s. 106-118). - Pol Jan Dezyderiusz: Marginalizacja więźniów - problem
skazanych czy społeczeństwa? (s. 119-126). - Leśniak-Berek Ewa: Reforma edukacji możliwości i bariery edukacyjne z perspektywy osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym (s. 127-135). - Joachimowska Magdalena: Szkolenia rodzin zastępczych
w Polsce - idea i jej realizacja w ramach reformy systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną (s. 136-145). - Rutkowska A.: Współdziałanie samorządowych instytucji
polityki społecznej z sektorem pozarządowym w realizacji zadań pomocy społecznej
(s. 146-156). - Skoczylas-Namielska Elżbieta: Rola organizacji społecznych w procesie włączania społecznego na przykładzie wybranych organizacji społecznych Łodzi
(s. 157-164). - Forma Paulina: Rodzina wielodzietna w strategiach polityki społecznej
(s. 165-171). - Królikowska Sabina: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
poznańskich seniorów w badaniach studentów (s. 172-179). - Mirowska Mariola:
Współpraca socjalna instytucji polityki społecznej (s. 180-187). - Matyjas Bożena:
Polityka społeczna i praca socjalna wobec rodziców i ich dzieci zagrożonych wykluczeniem (na przykładzie środowiska wiejskiego) (s. 191-198). - Czechowska-Bieluga
Marta, Kanios Anna, Sarzyńska Ewa: Inkluzja społeczna osób bezrobotnych jako
wyzwanie pracy socjalnej (s. 209-217). - Fidelus Anna: Potrzeba bezpieczeństwa
byłych wychowanków placówek opiekuńczych (s. 218-225). - Wolska-Długosz Małgorzata: Problemy bezrobocia wyzwaniem dla polityki społecznej. Modele i strategie
przeciwdziałania bezrobociu (s. 226-234). - Szpunar Małgorzata: Centrum Integracji
Społecznej jako aktywny program pomocy dla osób wykluczonych społecznie (s. 254260). - Sobkowiak Urszula: Przeciwko marginalizacji seniorów (s. 261-267). Slovenko Karolina: Wykluczenie społeczne ludzi starszych jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej (s. 268-274). - Sander Aleksandra: Działanie humanitarne - jak przygotować do niego studentów kierunków pedagogicznych? Praktyczne
uwagi na temat projektu socjalnego (s. 275-282). - Sztumski Janusz: Kilka uwag
na temat społecznych konsekwencji marginalizacji (s. 285-288). - Kantowicz Ewa:
Teorie pracy socjalnej wobec społecznego wykluczenia (s. 289-297). - Faliszek
Krystyna: Wykluczenie w małej społeczności lokalnej - wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej (s. 317-323). - Oliwa-Ciesielska Monika: Iluzje wykluczenia
i uczestnictwa społecznego (s. 324-329). - Skinder Marcin: Proces Boloński a wykluczenie społeczne. Usuwanie barier w dostępie do szkolnictwa wyższego na przykładzie szkół wyższych województwa kujawsko-pomorskiego (s. 330-339). - Palka
Katarzyna: Przejawy marginalizacji i wykluczenia dzieci i młodzieży ze środowiska
wiejskiego (s. 346-354). - Szczepanik-Krusińska Bogumiła: Filozoficzne aspekty
pracy społecznej (s. 363-366). - Mierzejewska Anna: Obszary wykluczenia społecznego młodych Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki - polityka społeczna USA wobec problemów migrantów (s. 367-371). - Tokarski Zbigniew: Rola
sił ludzkich w wolontariacie (s. 372-376). - Kucharska Józefa: Proces przygotowania zawodowego pracownika socjalnego do roli realizatora założeń polityki społecznej (s. 377-379). - Rataj Beata: Fundusz alimentacyjny - analiza funkcjonowania
(s. 385-391).
- 484 2933. PRACA socjalna w modelu aktywnej polityki społecznej / Elżbieta
Trafiałek // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 1, s. 37-48, tab.
2934. PROBLEMY ludzi starych : sytuacja w Unii Europejskiej / Witold
Turnowiecki // Cywiliz. i Polit. - 2007, nr 5, s. 124-129 summ.
PROFESJONALNA praca socjalna : warunki skuteczności, doświadczenia, kierunki zmian / pod red. E. Trafiałek = poz. 1031.
Z treści: Mazur E.: Pomoc postpenitencjarna w systemie polityki społecznej państwa.
2935. PROJEKCJE demograficzne a popyt na usługi opiekuńcze i edukacyjne / Piotr Szukalski // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 5/6, s. 20-23, wykr.
bibliogr. summ.
2936. REKOMENDACJE do polityki społecznej państwa dotyczącej
osób niepełnosprawnych : niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca - system zintegrowany / [Fundacja Pomocy Ludziom
Niepełnosprawnym]. - Stan prawny 29 luty 2008 r. - Warszawa : Fund. Pomocy Ludz. Niepełnospr., [2008]. - 96 s. ; 21 cm.
ROZWÓJ kapitału intelektualnego jako determinanta trwałości wysokiego wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności w Polsce /
M. G. Woźniak = poz. 239.
2937. RÓWNOWAGA praca-życie : studium porównawcze Finlandia Polska - Hiszpania / pod red. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok :
Wydaw. WSE, 2007. - 209 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 182188. - ISBN 978-83-87981-78-5.
2938. RÓWNOWAGA praca - życie - rodzina / Beata Kaczyńska //
Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 4, s. 31-36.
Omów. konferencji 14-15 listopada 2007 r. Białystok.
- 485 2939. RÓWNOWAGA praca-życie-rodzina / pod red. nauk. Cecylii
Sadowskiej-Snarskiej. - Białystok : Wydaw. WSE, 2008. - 450 s. : wykr. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-87981-73-0.
Treść: Balcerzak-Paradowska Bożena: Ocena kierunków zamian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym (s. 15-35). Budrowska Bogusława: Rozwiązania ułatwiające godzenie pracy z rodziną jako instrument wyrównywania szans - doświadczenia projektu Gender Index 2006 (s. 3658). - Głogosz Dorota: Rezultaty programów praca-życie w krajach UE - korzyści dla
pracowników i ich rodzin (s. 59-76). - Zawadzki Kamil: Przejściowe rynki pracy typu
praca-życie - przykłady europejskie (s. 77-83). - Kalinowska Barbara: Równowaga
między życiem zawodowym a rodzinnym w perspektywie makroekonomicznej (s. 84100). - Wieczorek Iwona: Konflikt praca-rodzina. Szwedzkie przykłady rozwiązań
(s. 101-107). - Gross-Gołacka Elwira: Równowaga praca-życie jako element strategii
zarządzania zasobami ludzkimi (s. 111-119). - Sadowska-Snarska C.: Wykorzystanie
rozwiązań sprzyjających równowadze praca-życie w praktyce fińskich, polskich
i hiszpańskich firm (s. 120-140). - Rogozińska-Pawełczyk Anna, KołodziejczykOlczak Izabela: Godzenie życia osobistego z pracą zawodową w firmach z sektora
MŚP (s. 141-149). - Buchelt Beata, Jupowicz Ewelina: Zmieniający się paradygmat
rynku pracy a praktyka organizacji w zakresie wspierania równowagi praca-życie
zatrudnionych (s. 150-160). - Kołodziejczyk-Olczak I., Rogozińska-Pawełczyk A.:
Miejsce oceny i wynagradzania efektów pracy jako obszar programów praca-życie
(s. 161-171). - Jamka Beata: Kierowanie karierami kobiet - problemy i perspektywy
(s. 175-186). - Korczyńska Jolanta: Praca zawodowa a życie rodzinne kobiet (s. 187193). - Gromadzka Katarzyna: Praca zawodowa kobiet a ich rola w życiu rodziny
(s. 194-198). - Hajder Krzysztof: Pozycja kobiet w wybranych obszarach społeczno-kulturowych a sytuacja na rynku pracy (s. 199-211). - Andruszkiewicz Iwetta: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy (s. 212-220). - Jarmołowicz Wacław, Kalinowska Barbara: Rodzina a praca kobiet na przełomie wieków (s. 221-231).
- Feliniak Urszula, Ratajczyk Witold: Problemy godzenia życia zawodowego i pozazawodowego kobiet regionu łódzkiego (s. 232-245). - Zwiech Patrycja: Obciążenie
obowiązkami zawodowymi i domowymi menedżerek i menedżerów w Polsce - wyniki badań ankietowych (s. 246-255). - Michoń Piotr: Praca a zadowolenie z życia
matek w krajach Unii Europejskiej (s. 256-266). - Chybicka Aneta, Kosakowska
Natasza: Trudności w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym jako przyczyny
opóźniania decyzji o posiadaniu dziecka przez młode kobiety (s. 267-275). - GośWójcicka Karolina: Doświadczenia kampanii „Zrobione, docenione, wiele warte...”
w zakresie informowania społeczeństwa o problematyce pracy domowej (s. 276-283).
- Arcimowicz Krzysztof: Relacje partnerskie w rodzinie: korzyści z nich płynące
i konieczne działania w Polsce na rzecz ich poprawy (s. 287-306). - Kwiatkowska
Anna, Nowakowska Agnieszka: Postawy mężczyzn wobec partnerstwa w rodzinie.
Badanie w ramach projektu "Elastyczny pracownik - partnerska rodzina" (s. 307-327).
- Kaźmierczak Maria, Chybicka A.: Konflikt praca-rodzina a zadowolenie z relacji
partnerskiej - analiza wybranych czynników demograficznych (s. 328-338). - Sznajder
Agnieszka: Partnerstwo w związku - jego wpływ na sytuację na rynku pracy (s. 339347). - Kienig Anna: Sytuacja w zakresie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem
- 486 w Polsce (s. 351-359). - Muczyński Maciej, Żynel Małgorzata: Potrzeby rodziców
w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem na terenie miasta Białystok w świetle
badań (s. 360-376). - Sołbut Agnieszka: Rola środowiska lokalnego we wspomaganiu
i promowaniu konstruktywnego wychowania dzieci w rodzinach pracujących i bezrobotnych opiekunów (s. 377-384). - Machol-Zajda Lucyna: Elastyczne formy pracy fakty i mity (s. 387-403). - Skarzyński Michał: Efekty stosowania elastycznych form
pracy w praktyce (s. 404-416). - Moszyński Michał: Elastyczne formy zatrudnienia
a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (s. 417-425). - Arendt Łukasz: Telepraca i innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (s. 426-437). Ostapowicz Hubert: Partnerstwo i innowacyjność w Europejskim Funduszu Społecznym w kontekście możliwości realizacji projektów badawczych w latach 2007-2013
(s. 441-451).
2940. SPOŁECZNA gospodarka rynkowa : ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej / Piotr Pysz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. 202 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-01-15483-7.
Rec.: Mączyńska Elżbieta // Gospod. Nar. - 2008, R. 19, nr 9, s. 117-120.
2941. SPOŁECZNE konsekwencje integracji europejskiej : doroczna
konferencja polityków społecznych / Beata Kaczyńska // Polit. Społ. - 2008,
R. 35, nr 10, s. 34-40.
16-18 czerwca 2008 r., Ustronie.
SPOŁECZNE konsekwencje polskiej transformacji po 1989 roku /
B. Córczak = poz. 3197.
2942. SPRZĘŻENIA pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami
społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego / Łukasz Jabłoński // Zesz.
Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 786, s. 23-41 bibliogr. summ.
2943. STRATEGIE polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych
w Unii Europejskiej / Elżbieta Trafiałek // Zesz. Nauk. Inst. Pedagog. / PWSZ
Tarnobrzeg. - 2007, z. 1, s. 15-24.
2944. SYTUACJA rodziny w Europie Zachodniej na przykładzie Austrii /
Adam Romejko // Stud. Gdań. / Gdań. Seminar. Duchow. - 2008, T. 22,
s. 81-96 Zsfassung.
- 487 2945. TWORZENIE i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 1-2 / pod red. Elżbiety Kryńskiej. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódz., 2008. - 706 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN
978-83-7525-239-2.
T. 1. Z treści: Kosiedowski Wojciech: Problemy spójności gospodarczej Unii
Europejskiej (s.11-28). - Klamut Mirosława: Polityka społeczna i fiskalna w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej (s. 29-41). Prusek Andrzej: Spójność gospodarcza i społeczna Polski z Unią Europejską w warunkach polityki antyinflacyjnej (s. 43-52). - Borowiec Jan: Reforma rynków pracy
w strefie euro (s. 53-65). - Szostak Ewa: Poziom rozwoju nauki i techniki w nowoczesnej gospodarce (Polska na tle Unii Europejskiej) (s. 81-90). - Biegun Krzysztof:
Znaczenie dostosowań strukturalnych w ramach poszczególnych rynków dla funkcjonowania unii walutowej - na przykładzie rynku pracy (s. 101-109). - Panenka Alicja:
Tworzenie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy (s. 143-153). - Ząbkowicz Anna:
Kwestie społeczne i rozwiązania reformujące system emerytalny (s. 157-175). - Różycka Agnieszka: Polityka innowacyjna w Polsce (s. 183-193). - Wojciechowski
Eugeniusz, Podgórniak-Krzykacz Aldona: Pomiar pracy administracji publicznej
(s. 263-274). - Jankiewicz Sławomir: Rola instytucji w pobudzaniu konkurencyjności
kraju (s. 275-283). - Rękas Magdalena: Instrumenty podatkowe wspierania działalności innowacyjnej w Polsce przed i po 20 października 2005 r. Analiza porównawcza
(s. 285-295). - Chrzanowski Marek: Wpływ prywatyzacji na rozwój przedsiębiorczości organizacyjnej (s. 325-340). - Kacprzak Tomasz: Rola edukacji informatycznej
w rozwoju gospodarczym Polski (s. 341-359).
T. 2. Z treści: Arendt Łukasz: Naturalna stopa bezrobocia i NAIRU - podejście
krytyczne (s. 363-385). - Kisiel Roman, Szczebiot-Knoblauch Lucyna: Migracje
zarobkowe Polaków do Wielkiej Brytanii (s. 387-395). - Kryńska E.: Działania na
rzecz obniżania bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce (s. 397-411). - Szymańska Anita: Elastyczność polskiego rynku pracy na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej (s. 413-423). - Koczur Wiesław, Król Małgorzata: Praca tymczasowa jako
nietypowa forma zatrudnienia. Wybrane aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne
(s. 441-460). - Węgrzyn Grażyna: Asymetria na rynku pracy (s. 461-472). - Augustyński Iwo: Wpływ pomocy publicznej na zmniejszenie bezrobocia (s. 473-480). Cybulski Leszek: Szanse i bariery wzrostu zatrudnienia w ocenach przedsiębiorców
aglomeracji wrocławskiej (s. 481-490). - Pancer-Cybulska Ewa: Współpraca samorządów i powiatowych urzędów pracy aglomeracji wrocławskiej w zakresie oddziaływania na lokalny rynek pracy (s. 491-505). - Hasińska Zofia, Gilga Krystyna, Sipurzyńska-Rudnicka Katarzyna: Aktywne instrumenty polityki rynku pracy w nowych
warunkach funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia na przykładzie Wrocławia
(s. 507-528). - Zajdel Mirosław: Bezrobocie w województwie łódzkim (wybrane
aspekty) (s. 529-536). - Madej Tadeusz: Polityka regionalna w Polsce (zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów) (s. 539-547). - Pawłowski Grzegorz: Gospodarka oparta na wiedzy jako priorytet rozwoju gospodarki regionu pomorskiego
(s. 611-625). - Sobocka-Szczapa Halina: Oferta szkoleniowa firm województwa łódzkiego (s. 627-645). - Jurczak-Pejko Edyta: Zmiany w zasobach i warunkach mieszkaniowych w Białymstoku (s. 687-706).
- 488 2946. UNIA Europejska - społeczne i gospodarcze aspekty integracji /
red. nauk. Zdzisław Biegański, Jerzy Jackowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2008. - 153 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-88278-96-7.
Z treści: Frączkiewicz-Wronka Aldona, Zasada-Chorab Anna: Rozważania
o nowym ustroju społecznym w świetle redefiniowanej Strategii Lizbońskiej (s. 1524). - Głąbicka Katarzyna: Europejska przestrzeń socjalna jako wyraz integracji socjalnej obywateli UE (s. 25-35). - Auleytner Julian: Priorytety polskiej polityki społecznej po przystąpieniu RP do Unii Europejskiej (s. 36-45). - Mysłek Wiesław: Jan
Paweł II wobec kwestii społecznej w Europie (s. 46-61). - Durasiewicz Arkadiusz:
Zadania i wyzwania polityki rodzinnej w UE (s. 62-70). - Gabara Ewa: Status prawny
pracowników migrujących i ich rodzin na obszarze Unii Europejskiej (s. 71-83). Grewiński Mirosław: Obywatelska polityka społeczna w Polsce - w kierunku welfare
society? (s. 84-97). - Stanny Monika: Polski model rodziny w świetle europejskiego
trendu zmian zachowań demograficznych (s. 98-108). - Olszewska Anna: Nowa
dyrektywa usługowa. Czy jednolity rynek usług służy interesom państw członkowskich? (s. 111-117).
2947. WOKÓŁ polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana
profesorowi Julianowi Auleytnerowi / pod red. Katarzyny Głąbickiej i Mirosława Grewińskiego ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Wyższa
Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Instytut Polityki Społecznej UW. Warszawa : PTPS, 2008. - 394 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Wykaz prac naukowych i publikacji J. Auleytnera s. 375-389. - ISBN 978-83-7351-224-5.
Z treści: Księżopolski Mirosław: Polityka społeczna z porównawczej perspektywy
(s. 52-57). - Głąbicka K.: Wyzwania spójności społeczno-gospodarczej dla polskiej
polityki społecznej (s. 58-72). - Uścińska Gertruda: Międzynarodowe podmioty polityki społecznej a współczesne wyzwania społeczne (s. 73-82). - Szumlicz Tadeusz:
O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów (s. 85-100). Pisz Zdzisław: Gospodarowanie świadczeniami społecznymi (s. 101-110). - Frączkiewicz-Wronka Aldona: O potrzebie wprowadzenia zasad zarządzania publicznego
do organizacji publicznych (s. 111-126). - Grewiński M.: Modele wielosektorowości
w pluralizmie polityki społecznej (s. 127-142). - Gagacka Maria: Wsparcie społeczne.
Wartość czy instrument w lokalnej polityce społecznej? (s. 143-168). - Krzyszkowski
Jerzy: Badania porównawcze w polityce społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej (s. 179-190). - Rączaszek Andrzej: Demograficzne uwarunkowania rynków
konsumpcji społecznej (s. 191-200). - Rakowski Witold: Przestrzenne zróżnicowanie
rozmieszczenia osób z wyższym wykształceniem w Polsce w latach 1988-2002
(s. 209-223). - Baron-Wiaterek Małgorzata: Telepraca jako forma elastycznego zatrudniania pracowników (s. 224-235). - Bylok Felicjan: Społeczeństwo konsumpcyjne
a bieda. Paradoksy konsumpcji osób ubogich (s. 236-254). - Nowak Julitta: Wolontariat - współczesna forma aktywności społecznej (s. 267-285). - Mikulski Jerzy: Wyż-
- 489 sza uczelnia drogą normalizacji ku niezależności człowieka niepełnosprawnego
(s. 287-306). - Kida Jadwiga: Społeczny wymiar pracy (s. 322-338). - Sztumski Janusz: Problem godności człowieka w czasach globalizacji (s. 341-347). - DziewięckaBokun Ludmiła: Religia jako determinanta polityki społecznej (s. 348-352).
Nadto: Sprawozdanie z seminarium naukowego „Wokół polityki społecznej”
zorganizowanego z okazji jubileuszu 60-tych urodzin prof. dr. hab. Juliana Auleytnera J. M. Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie / Mariusz Łopaciński. // Aux. Soc. Nov. - 2008, nr 1/2, s. 252-255.
2948. WSPÓŁCZESNE wyzwania wobec polityki społecznej / Giuseppe
Calzoni // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 21, s. 33-38 bibliogr.
summ.
2949. WYBÓR Europy / Waldemar Żyszkiewicz // Tyg. Solidar. - 2008,
nr 33, s. 18-19.
Europejski Model Społeczny.
2950. WYZWANIA spójnej polityki społecznej / Arkadiusz Karwacki //
Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 9, s. 1-5 bibliogr [18] poz. summ.
2951. WZROST gospodarczy, kapitał społeczny, nierówności społeczne z perspektywy uwarunkowań instytucjonalnych / Michał Gabriel Woźniak // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 786, s. 5-21 bibliogr.
summ.
2952. ZADANIA gminy w zakresie polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej / Paulina
Jankowska // Forum Nauk. / WSZarz. Pozn., Inst. Admin. - 2008, R. 13, nr 5,
s. 59-74.
ZAKAZ dyskryminacji osób niepełnosprawnych / B. Kołaczek =
poz. 878.
Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych.
2953. ZARZĄDZANIE polityką społeczną - zderzenie z rzeczywistością / Ireneusz Kaczmar // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 4, s. 29-49, tab. rys. wykr.
- 490 2954. ZARZĄDZANIE publiczne w lokalnej polityce społecznej / red.
Aldona Frączkiewicz-Wronka ; współpr. Sławomir Kantyka, Maria Zrałek =
poz. 3655/07.
Rec.: Bystrowski Piotr // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 1, s. 128-131.
2955. ZASADY i rozwój polityki rodzinnej w wysoko rozwiniętych
krajach nowoczesnej Europy / Tatiana Senko // Stud. Psychol.-Pedagog. 2007, T. 2, s. 108-115 summ.
___________________
Organizacje pozarządowe
2956. AKTYWNOŚĆ społeczności wiejskich : lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych / Ryszard Kamiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut
Rozwoju Wsi i Rolnictwa. - Warszawa : IRWiR PAN, 2008. - 151 s. : rys.
kolor ; 24 cm. - Bibliogr. s. 141-146. - (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa). ISBN 83-89900-25-4.
2957. DEMOKRATYCZNE rządzenie: współprodukcja, trzeci sektor
i udział obywateli w świadczeniu usług społecznych / Victor Pestoff ; tł.
Jasper Tilbury // Zarz. Publ. / Uniw. Ekon. Krak. - 2007, nr 2, s. 81-98 bibliogr. summ.
2958. DIAGNOZA problemów funkcjonowania organizacji pożytku
publicznego : raport badawczy dla Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. - Warszawa : MPiPS, 2008. - 77 s. ;
23 cm. - Bibliogr. s. 69-70. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - ISBN 97883-927067-1-7.
2959. KULTURA organizacyjna w organizacjach non-profit / Monika
Kwiecińska // Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. - 2008, nr 10, s. 79-87 summ.
2960. MARKETING w usługach społecznych w warunkach organizacji
pozarządowych / Barbara Iwankiewicz-Rak // Zesz. Nauk., Ekon. Probl.
Usług / USzczec. - 2008, nr 20, t. 2, s. 87-93 summ.
- 491 Materiały z I Konferencji Naukowej „Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości”, Szczecin.
2961. OBSZARY gospodarki społecznej : doświadczenia Partnerstwa na
Rzecz Rozwoju Tu jest praca / red. nauk. Paulina Chodyra, Ewa Leś, Małgorzata Ołdak ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku
Publicznego ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ; Instytut Polityki Społecznej. - Warszawa : MPiPS, 2008. - 244 s. ;
24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - ISBN 97883-60302-29-3.
Z treści: Defourny Jacques: Rola europejskiej spółdzielczości i przedsiębiorstw
społecznych w gospodarce rynkowej i polityce publicznej (s. 13-20). - Nałęcz Sławomir: Potencjał ekonomiczny i społeczny oraz wybrane funkcje sektora gospodarki
społecznej w Polsce (s. 21-51). - Binkiewicz Dorota: Dach nad Głową - ruch społeczny na rzecz redukcji biedy mieszkaniowej w Polsce (s. 85-89). - Leś E.: Kształcenie
liderów lokalnych i menedżerów gospodarki społecznej. Wnioski i rekomendacje
Partnerstwa Tu jest praca (115-124). - Nałęcz S.: Wnioski i rekomendacje metodologiczne w zakresie badań ilościowych organizacji gospodarki społecznej (s. 125-138). Propozycje systemu wsparcia prawno-finansowego sektora gospodarki społecznej.
Doświadczenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca / Monika Falej [i in.]
(s. 139-174). - Piechowski Adam: Wsparcie doradczo-finansowe przedsiębiorczości
społecznej na przykładzie rozwiązań francuskich i włoskich (s. 177-199). - Wojtowicz
Mariusz: Strefowe Plany Polityki Społecznej (Piani di Zona) jako innowacyjna metoda prowadzenia polityki społecznej we Włoszech (s. 201-212). - Leś E., Ołdak Małgorzata: Kondycja i perspektywy podmiotów gospodarki społecznej w Polsce. Konkluzje i rekomendacje (s. 213-244).
2962. OD pomysłu do projektu / Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. 2008, wyd. spec. Informator o Funduszach Europejskich, s. 26-27.
Korzystanie z funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe.
2963. ORGANIZACJE pozarządowe w działalności pożytku publicznego / Małgorzata Halszka Kurleto. - Warszawa : Wydaw. Praw. LexisNexis,
2008. - 159, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 127-131. - ISBN 978-83-7334-880-6.
2964. PIĘCIOLECIE ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie : konferencja MPiPS / Jan Dzierzgowski // Polit. Społ. - 2008,
R. 35, nr 5/6, s. 31-35.
23 kwietnia, 2008 r., Warszawa.
- 492 2965. PROGRAM Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2009-2013 / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku
Publicznego. - Warszawa : MPiPS, 2008. - 70 s. : mapy, wykr. kolor. ;
30 cm. - Tabele.
2966. SAMOPOMOC i samoorganizacja Polaków od XIX do XXI wieku / Mirosław Wawrzyński. - Toruń : Dom Wydaw. „Duet”, 2007. - 404 s. ;
23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 337-363. - ISBN 978-83-89706-92-8.
2967. SPOŁECZNE i prawne uwarunkowania gospodarstw socjalnych
w Polsce / Krzysztof Bakalarski // J. Mod. Sc. - 2006, R. 2, [nr] 1, s. 244-256
summ.
2968. STAN trzeciego sektora w Polsce / Joanna Dzwończyk // Zesz.
Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 779, s. 84-101, tab. bibliogr. summ.
M.in. rola kapitału społecznego w tworzeniu trzeciego sektora.
2969. TRZECI sektor w Polsce i UE : źródła pozyskiwania danych oraz
metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE
w kontekście implementacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej
2007-2013 / Stowarzyszenie Klon/Jawor. - Warszawa : MPiPS, 2008. - 88 s. ;
24 cm. - (Biblioteka Pożytku Publicznego). - ISBN 978-83-927067-0-0.
2970. TRZECI sektor w pomocy społecznej / Dorota Moroń // Pro Publico Bono. - 2007, z. 3, s. 269-285.
2971. UWAGI na temat standardów realizacji usług publicznych / Janusz
Reichel // Acta UL, Fol. Oecon. - 2008, z. 215, s. 75-84 summ.
Zadania publiczne, których świadczeniem m.in. zajmuje się administracja publiczna.
2972. WIEJSKIE organizacje pozarządowe / pod red. Marii Halamskiej ;
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa :
IRWiR PAN, 2008. - 203, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 187-194. (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa). - ISBN 83-89900-27-0.
- 493 Z treści: Halamska M.: Wiejskie organizacje pozarządowe. Wprowadzenie (s. 1332). - Herbst Jan: Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich
(s. 33-75). - Halamska M.: Organizacje rolników: bilans niesentymentalny (s. 103133). - Śpiewak Ruta: Czy organizacje pozarządowe są wsi potrzebne? (s. 135-162). Budzich-Szukała Urszula: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), czyli
po co wsi organizacje pozarządowe (s. 163-180). - Kłodziński Marek: Wspieranie
inicjatyw obywatelskich - Program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (s. 181-185).
ZARZĄDZANIE przedsiębiorcze w organizacjach non-profit i administracji publicznej / red. A. Chodyński, M. Huczek = poz. 486.
Z treści: Jabłoński A., Jabłoński M.: Doświadczenia niemieckie w zakresie zarządzania organizacjami non-profit. - Jabłoński A., Jabłoński M.: Wybrane czynniki
strategii sukcesu organizacji non-profit. - Kłóska I.: Kultura organizacyjna a efektywność w organizacjach niezorientowanych na zysk.
___________________
2973. OBWIESZCZENIE Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji
pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. // Monit. Pol. - 2008,
nr 96, poz. 827.
2. Stopa życiowa
2974. DZIEDZICZENIE nierówności społecznych // Polit. Społ. - 2008,
nr spec., 44 s., il. tab. bibliogr. summ.
Z treści: Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Rokicka Ewa: Projekt PROFIT:
główne założenia i metodologia badania (s. 1-5). - Warzywoda-Kruszyńska W.: Inspiracje teoretyczne projektu PROFIT. Konceptualizacja międzygeneracyjnej transmisji nierówności (s. 5-7). - Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder Jolanta:
Makrospołeczne determinanty dziedziczenia nierówności społecznych (s. 8-12). Drabowicz Tomasz, Woźniak Wojciech: Mezospołeczne determinanty dziedziczenia
nierówności społecznych. Analiza porównawcza zasobów w badanych miastach
(s. 12-16). - Rokicka Ewa: Ryzyko dziedziczenia nierówności społecznych wśród
młodych mieszkańców miast średniej wielkości (s. 17-21). - Petelewicz Marta: Przeciwdziałanie dziedziczeniu nierówności społecznych w opiniach twórców i realizatorów polityki lokalnej (s. 21-25). - Rek Magdalena: Polityka społeczna i jej instytucje
w walce z reprodukcją nierówności: refleksje młodych mieszkańców miast średniej
- 494 wielkości zagrożonych dziedziczeniem niskiego statusu (s. 26-30). - Szukalski Piotr:
Polityka rodzinna narzędziem przeciwdziałania dziedziczeniu statusu społecznego?
(s. 30-33). - Woźniak W.: System edukacyjny jako instrument wyrównania szans.
Przypadek Finlandii (s. 33-36). - Woźniak W.: Super Output Areas oraz Indeks Wielowymiarowej Deprywacji - poprzez rzetelną diagnozę do skutecznych działań (s. 36-38). Woźniak W.: Lokalne partnerstwo na rzecz przezwyciężania bezrobocia i wykluczenia społecznego młodzieży : Zaug, dobra praktyka z Giessen (Niemcy) (s. 38-39).
2975. JAKOŚĆ życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin : wybrane
zagadnienia / red. nauk. Ewa Zasępa, Sławomir Ślaski. - Kraków : Wydaw.
Nauk. Akapit, 2007. - 243 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. - ISBN 978-8360958-00-1.
Z treści: Kostrzewski Janusz, Zasępa E.: Jakość życia osób z niepełnosprawnością
intelektualną (s. 19-42). - Otrębski Wojciech: Zakres i jakość doświadczeń zawodowych a poczucie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (s. 43-76). Bartosiak Jolanta, Rząca Anna: Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną - uczestników WTZ (s. 77-102).
2976. JAKOŚĆ życia Polaków mieszkających w Irlandii / Agnieszka
Nolka // Prz. Zach. - 2008, R. 64, nr 2, s. 285-300.
2977. JAKOŚĆ życia w Unii Europejskiej // Monit. Unii Eur. - 2008,
nr 12, s. 50-55, rys.
Wyniki Europejskiego Badania Jakości Życia.
2978. KAPITAŁ ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny : polski paradoks / Janusz Czapiński // Zarz. Publ. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008,
nr 2, s. 5-28 bibliogr. summ.
2979. KONCENTRACJA a zmiana dobrobytu społecznego / Leszek
Czerwonka // Pien. Więź. - 2008, R. 11, nr 2, s. 135-141 summ.
2980. KONTROWERSJE wokół pomiaru dobrobytu społecznego / Janina Godłów-Legiędź // Ruch Praw. Ekon. - 2008, R. 70, z. 4, s. 91-108, tab.
summ.
Pokazano jak odmienny obraz świata wynikać może z przyjęcia różnych miar
dobrobytu społecznego, a na tym tle podkreślono z jednej strony złożoność i moralny
aspekt mierzenia dobrobytu, a z drugiej - znaczenie rzetelności badań i pomiarów
ekonomistów oraz ich społeczną odpowiedzialność.
- 495 2981. NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 12. W kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak] ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. - Rzeszów : [Wydaw. Uniw. Rzesz.], 2008. - 457 s. : il. ;
24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-368-5.
Z treści: Woźniak M. G.: Model spójności społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski (s. 23-38). - Borowiec Jan: Spójność społeczna w polityce
Unii Europejskiej (s. 39-50). - Pancer-Cybulska Ewa, Cybulski Leszek: Realizacja
polityki spójności w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (na
tle procesów zachodzących w ugrupowaniu) (s. 51-69). - Greta Maria, Lewandowski
Krzysztof: Euroregion jako instrument realizacji spójności społeczno-ekonomicznej
i Strategii Lizbońskiej (s. 71-84). - Lęcznar Małgorzata: Taksonomiczna analiza
regionalnego zróżnicowania infrastruktury społecznej w Polsce (s. 113-124). - Warda
Jacek: Potencjalne konsekwencje wdrożenia podatku negatywnego dla systemu socjalnego państwa (s. 173-183). - Dobija Mieczysław: Teoria wzrostu kapitału jako
podstawa spójności społeczno-ekonomicznej (s. 199-210). - Piotrowska Maria: Znaczenie ochrony socjalnej dla efektywności gospodarczej (s. 211-222). - Szałkowski
Adam: Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego (s. 223234). - Karamalla-Gaiballa Elżbieta: Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa
w obszarze pracowniczym (s. 235-243). - Matysiak Andrzej, Scheuer Bartosz: Polityka tworzenia reguł jako narzędzie walki z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem
(s. 245-256). - Bolonek Ryszarda: Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej
(s. 257-268). - Leszczyńska Małgorzata: Nierówności dochodów barierą osiągania
spójności społeczno-ekonomicznej (s. 269-278). - Leśniak-Moczuk Krystyna: Dywersyfikacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kierunku spójności
pomiędzy środowiskami (s. 279-295). - Tkacz Anatoliy: Instytucjonalne przyczyny
nierówności społecznych a wzrost gospodarczy (s. 297-303). - Kozioł Wojciech:
Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce (s. 321-336). - Kurek Bartosz: Premia za ryzyko w kształtowaniu
wartości godziwych (s. 337-348). - Cieślak Iwona: Wynagrodzenia w kontekście
spójności społeczno-ekonomicznej (s. 349-363). - Przychodzeń Wojciech: Zróżnicowanie dochodów a wzrost w gospodarkach posocjalistycznych (s. 365-377). - Karwińska Anna: Gospodarka społeczna a wyzwania rozwojowe Polski współczesnej
(s. 379-395). - Cierniak-Szóstak Ewa: Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako
element społecznej legitymizacji/delegitymizacji nowego ładu (s. 397-408). - Adamska-Chudzińska Małgorzata: Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna (s. 409-421). - Cyrek Magdalena, Mikuła-Bączek Elżbieta: Usługi społeczne jako wyznacznik kapitału ludzkiego w kontekście spójności
regionalnej (s. 447-457).
2982. NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 13. W kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woź-
- 496 niak] ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. - Rzeszów : [Wydaw. Uniw. Rzesz.], 2008. - 428 s. : il. ;
24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-389-0.
Z treści: Gorczyca Mirosław: Scenariusz zmniejszania dystansu mieszkaniowego
Polski w stosunku do krajów Unii Europejskiej (s. 43-53). - Cyrek Magdalena, Cyrek Piotr: Wykształcenie jako czynnik różnicujący aktywność zawodową ludności
w gospodarce opartej na wiedzy (s. 63-71). - Michalski Bartosz: Konsekwencje procesu bolońskiego dla rozwoju gospodarczego i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki (s. 85-96). - Ulman Paweł: Nierówności ekonomiczne w Polsce
w 2005 roku. Ujęcie obiektywne i subiektywne (s. 167-178). - Włodarczyk-Śpiewak
Katarzyna: Dysproporcje społeczne w świetle wydatków na żywność w Polsce
(s. 179-192). - Zajdel Mirosław: Wybrane problemy bezrobocia w województwie
łódzkim (s. 227-234). - Jasińska Beata: Problemy współzależności pomiędzy nierównościami społecznymi a wzrostem gospodarczym (s. 235-242). - Firszt Dariusz:
Transfer technologii jako narzędzie realizacji celów Strategii Lizbońskiej w Polsce
(s. 337-348). - Onak-Szczepanik Beata: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Wybrane aspekty (s. 369-378). - Poteraj
Jarosław: Systemy emerytalne w Europie - Łotwa (s. 383-393).
2983. OCENA poziomu i jakości życia w funkcjonalnych rejonach obszarów wiejskich Dolnego Śląska / Hanna Adamska // Pr. Nauk. AE Wroc. 2008, nr 1192, s. 62-67, wykr. bibliogr. summ.
OSOBY niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji / pod red. B. Skrętowicz i M. Komorskiej = poz. 860.
Z treści: Nowakowski M.: Warunki bytowe gospodarstw domowych z osobami
niepełnosprawnymi. - Ogryzko-Wiewiórowska M.: Społeczna kondycja polskiej
rodziny zmagającej się z niepełnosprawnością.
2984. POLSKA w europejskim zwierciadle / Michał Sobczyk // Dialog. 2008, nr 2, s. 85-96, tab. wykr.
Omów. raportu „Sytuacja społeczna w Unii Europejskiej w 2007 roku”. Nierówności społeczne, ubóstwo.
POLSKA w obliczu starzenia się społeczeństwa : diagnoza i program
działania = poz. 909.
Z treści: Balcerzak-Paradowska B.: Warunki życia i mieszkaniowe osób starszych.
- 497 2985. POTRZEBY ludzkie i poziom życia / Andrzej Boesche // Zesz.
Nauk. / WSE Stalowa Wola. - 2007/2008, nr 1/1, s. 55-64.
2986. PRAWO wobec kwestii żebractwa / Radosław Krajewski // Polit.
Społ. - 2008, R. 35, nr 2, s. 10-13 bibliogr. [17] poz. summ.
2987. SPOŁECZNE koszty transformacji ustrojowej : zarys problematyki / Ryszard Sęczyk // Zesz. Nauk. / WSE Stalowa Wola. - 2007/2008, nr 1/1,
s. 39-53 bibliogr.
2988. SPÓJNOŚĆ społeczna a jakość życia / Walenty Ostasiewicz //
Zesz. Nauk. Inst. Zarz. AJD Częst., Pragmata tes Oikonomias. - 2007, z. 2,
s. 9-26 bibliogr. summ.
2989. SYTUACJA ekonomiczna gospodarstw rolnych osób nieobjętych
ubezpieczeniem społecznym rolników / Marek Zieliński // Ubezp. w Rol. 2008, nr 33, s. 32-47, tab. bibliogr.
2990. SYTUACJA osób niepełnosprawnych w Irlandii / Julian Auleytner // Niepełnospr. Rehabil. - 2008, R. 8, nr 2, s. 123-124.
2991. SZANSA poprawy sytuacji ekonomicznej ludności powiązanej
z rolnictwem na przykładzie województwa mazowieckiego / Barbara Chmielewska // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1192, s. 242-248, tab. bibliogr.
summ.
2992. WARUNKI życia polskich gospodarstw domowych w świetle
zmian na rynku pracy / Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Korpysa //
Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. / USzczec. - 2006, nr 11, s. 47-69 summ.
2993. WARUNKI życia polskich rodzin: problemy i strategie. Kluczowe
wnioski z badań siedmiu gmin / Katarzyna Staszyńska, Hanna Bojar // W :
Polska lokalna 2007 / red. Grzegorz Gorzelak ; Centrum Europejskich
Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. - Warszawa : Scholar, 2008. S. 191-213.
- 498 2994. WPŁYW podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce na
dobrobyt społeczny / Ewa Aksman // Gospod. Nar. - 2008, R. 19, nr 1/2,
s. 77-90, tab. bibliogr. [44] poz. summ.
ZMIANY stratyfikacji społecznej w Polsce / pod red. H. Domańskiego =
poz. 1590.
Z treści: Ostrowska A.: Nierówności społeczne a zdrowie. - Zagórski K.: Obiektywny i subiektywny poziom bytu i zadowolenie z życia - Polska 1992-2004. Propozycja nowych indeksów.
___________________
Marginalizacja i wykluczenie
społeczne
2995. ASPEKTY wykluczenia / Jolanta Budniak // Dialog=Pheniben. 2008, nr 11, s. 27-28.
BEZDOMNOŚĆ i żebractwo jako kwestia społeczna / A. SokołowskaDrzymalska = poz. 3095.
BEZROBOCIE osób niepełnosprawnych determinantem wykluczenia
społecznego / K. Kutek-Sładek = poz. 850.
BRAMY raju i miejsca przeklęte? : socjolog miasta wobec różnych
form wykluczenia społecznego na Górnym Śląsku / M. S. Szczepański =
poz. 1549.
2996. DIALOG wokół wykluczenia społecznego / Kazimierz W. Frieske //
Dialog. - 2008, nr 1, s. 2-10, tab.
2997. MEANDRY wykluczenia społecznego / red. Julitta Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. - Warszawa :
Wydaw. WSP TWP, 2008. - 159 s. : rys. ; 21 cm. - Tabele. - ISBN 978-8361121-06-0.
- 499 Z treści: Durka Włodzimierz: Metodologia tworzenia strategii rozwiązywania
problemów społecznych. Konteksty teoretyczne (s. 63-79). - Jomma Fuad: Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie (s. 101-112). - ŻwyuckaKozłowska Elżbieta: Naznaczeni, odtrąceni, wykluczeni... Kilka uwag o społecznej sytuacji osób opuszczających zakłady karne (s. 113-126). - Szymański Andrzej:
Polityka społeczna w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ofiar przemocy
w rodzinie (s. 127-151).
2998. OPIEKA jako przesłanka społecznej marginalizacji / Magdalena
Julia Markowska // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 8, s. 13-20, wykr. bibliogr.
[10] poz. summ.
Sytuacja życiowa i społeczna osób opiekujących się osobą chorą lub(i) niepełnosprawną - omówienie badań ankietowych.
POLITYKA społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / pod red. A. Rączaszka = poz. 2929.
Z treści: Sztumski J.: Uwagi na temat wykluczenia społecznego i marginalizacji
społecznej.
PRACA socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec
wykluczenia społecznego / red. nauk. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska,
M. Joachimowska = poz. 2932.
Z treści: Marzec-Holka K.: Współczesne dylematy „dobra wspólnego” a problem
wykluczania społecznego w pracy socjalnej i polityce społecznej. - Bury P., Śmieżewski A.: Ontogeneza zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego. - Pol
J. D.: Marginalizacja więźniów - problem skazanych czy społeczeństwa? - Królikowska S.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poznańskich seniorów
w badaniach studentów. - Czechowska-Bieluga Marta, Kanios Anna, Sarzyńska Ewa:
Inkluzja społeczna osób bezrobotnych jako wyzwanie pracy socjalnej. - Szpunar M.:
Centrum Integracji Społecznej jako aktywny program pomocy dla osób wykluczonych społecznie. - Sobkowiak U.: Przeciwko marginalizacji seniorów. - Slovenko K.:
Wykluczenie społeczne ludzi starszych jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy
socjalnej. - Sztumski J.: Kilka uwag na temat społecznych konsekwencji marginalizacji. - Kantowicz E.: Teorie pracy socjalnej wobec społecznego wykluczenia. - Faliszek K.: Wykluczenie w małej społeczności lokalnej - wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej. - Oliwa-Ciesielska M.: Iluzje wykluczenia i uczestnictwa społecznego. - Skinder M.: Proces Boloński a wykluczenie społeczne. Usuwanie barier
w dostępie do szkolnictwa wyższego na przykładzie szkół wyższych województwa
kujawsko-pomorskiego. - Palka K.: Przejawy marginalizacji i wykluczenia dzieci
i młodzieży ze środowiska wiejskiego. - Mierzejewska A.: Obszary wykluczenia
społecznego młodych Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki - polityka społeczna USA wobec problemów migrantów.
- 500 PRACA socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego :
modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. K. Wódz, S. Pawlas-Czyż =
poz. 2879.
2999. PRZECIW wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych /
red. Lucyna Frąckiewicz ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa :
IPiSS, 2008. - 274, [10] s. ; fot. kolor., wykr. - Tabele. - Bibliogr. - (Studia
i Monografie / IPiSS). - ISBN 978-83-61125-10-5.
Z treści: Frąckiewicz L.: Niepełnosprawni - wykluczeni i osamotnieni (s. 15-26). Balcerzak-Paradowska Bożena: Znaczenie rodziny dla jakości życia osoby niepełnosprawnej (s. 27-41). - Kołaczek Bożena: Integracja osób niepełnosprawnych w miejscu pracy (s. 42-51). - Poliwczak Iwona: Praca w życiu osób niepełnosprawnych.
Znaczenie oraz powody i negatywne aspekty pozostawania bez pracy (s. 52-70). Barczyński Andrzej: Praca osób niepełnosprawnych (s. 71-89). - Czapka Mirosław,
Kontny Urszula: Znaczenie zakładów pracy chronionej w walce z wykluczeniem
społecznym osób niepełnosprawnych (s. 90-99). - Niezabitowski Marek: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych z demencją. Model amerykański
placówek całodobowych (s. 108-125). - Ostrowska Antonina: Rehabilitacja społeczna
osób niepełnosprawnych (s. 126-133). - Konarska Joanna: Inny - nie znaczy gorszy
(s. 134-144). - Wapiennik Ewa: Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną - ochrona czy przyczyny wykluczenia społecznego (s. 145-153). Walkowska Wiesława: Bariery w readaptacji osób niesłyszących (s. 154-161). - Baron-Wiaterek Małgorzata: Prawne podstawy przeciwdziałania wykluczeniu osób
niepełnosprawnych (s. 162-174). - Trafiałek Elżbieta: Kształcenie asystentów osób
niepełnosprawnych (s. 175-188). - Satoła Małgorzata: Kwalifikacje nauczycieli do
pracy z uczniami niepełnosprawnymi (s. 189-207). - Wolniaczyk Anna: Edukacja
artystyczna osób niepełnosprawnych (s. 208-215). - Firkowska-Mankiewicz Anna:
Edukacja - narzędziem przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
(s. 224-233). - Krzyszkowski Jerzy: Organizacja i zarządzanie usługami opiekuńczymi w Europie (s. 234-243). - Misiewicz Halina: Instytucje pomocy społecznej
w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (s. 244-272).
RÓWNOŚĆ w Unii Europejskiej : teoria i praktyka / red. W. Bokajło,
A. Pacześniak = poz. 2005.
Z treści: Broda-Wysocki P.: Wykluczenie a koncepcje funkcjonowania welfare
state. - Nowosielski M.: Od marginalizacji do aktywizacji. Program walki z marginalizacją społeczną w mieście - Soziale Stadt.
RYNEK pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Z. Dach =
poz. 689.
Z treści: Solek A.: Gospodarka nieformalna a wykluczenie społeczne.
- 501 3000. RYZYKO wykluczenia i niepewność / Barbara Godlewska-Bujok //
Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 8, s. 2-7 summ.
Problemy dotyczące bezrobocia i wykluczenia na tle zachodzących procesów
społecznych, transformacji prawa oraz dekonstrukcji struktury społecznej.
3001. WYKLUCZENI : wymiar społeczny, materialny i etniczny / red.
Maria Jarosz. - Warszawa : ISP PAN, 2008. - 332 s. : rys. ; 20 cm. - Tabele. ISBN 83-60580-14-1.
Treść: Jarosz M.: Wstęp. Obszary wykluczenia w Polsce (s. 7-17). - Frieske Kazimierz W.: Społeczna marginalność jako koszt systemowy (s. 19-41). - Kęska Adam:
Stare i nowe podziały społeczne (s. 43-67). - Gardawski Juliusz: Degradacja i wykluczenie klasy pracowniczej (s. 69-105). - Danecka Marta: Ubodzy i bezrobotni (s. 107135). - Kozarzewski Piotr: Wykluczenie edukacyjne (s. 137-176). - Jędrzejko Mariusz: Polskie favele? (s. 177-209). - Kozak Marek W.: Wykluczenie - rozwój - przestrzeń (s. 211-242). - Jasińska-Kania Aleksandra, Łodziński Sławomir: Wykluczani
z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy (s. 243-307). - Jarosz M., Kozak
M. W.: Konkluzje (s. 309-316).
3002. WYKLUCZENIE i marginalizacja społeczna : wokół problemów
diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula = poz. 4315/06.
Rec.: Krajeńska Beata // Aux. Soc. Nov. - 2008, nr 1/2, s. 229-231.
3003. WYKLUCZENIE społeczne a niepełnosprawność / Tadeusz Majewski // Pr. Rehab. Niepełnospr. - 2008, nr 1/2, s. 3-5.
3004. WYKLUCZENIE społeczne dzieci i młodzieży wywodzących się
z rodzin dotkniętych przemocą : formy wykluczenia oraz sposoby przeciwdziałania / Agnieszka Moroz // Naucz. i Szk. - 2007, nr 1/2, s. 98-108 bibliogr. summ.
3005. ZAGROŻENIE marginalizacją transformacyjną - wybrane aspekty
zjawiska / Iwona Wagner // Pr. Nauk. AJD Częst., Pedagog. - 2007, T. 16,
s. 55-65.
3006. ZJAWISKO marginalizacji / Anna Gajdzica // Życie Szk. - 2007,
[R.] 61, nr 2, s. 11-17.
___________________
- 502 Sytuacja rodzin bezrobotnych
JAK oszczędzają gospodarstwa domowe z osobami bezrobotnymi? /
T. Zalega = poz. 3090.
___________________
Ubóstwo
3007. BIEDA w badaniach sondażowych / Mariusz Kosieradzki // Realia
i co Dalej... - 2008, nr 2, s. 101-108.
DEPRYWACJA a pomoc społeczna / F. Mroczko = poz. 2861.
DEPRYWACJA społeczna integralną częścią pracy socjalnej / J. Młyński = poz. 2862.
Zjawisko ubóstwa a praca socjalna.
3008. DIAGNOZOWANIE ubóstwa ekonomicznego na przykładzie
Regionu Pomorskiego / Małgorzata Plecka // Ann., Etyka Gospod. - 2008,
T. 11, nr 1, s. 285-295 summ.
3009. DOBROBYT i bieda - źródło zagrożeń bezpieczeństwa narodów /
Stanisław Galata // Probl. Bezp. - 2007, nr 1, s. 63-74 rez. summ.
3010. EKONOMIA rozwoju wobec problemów nędzy i nierówności
społecznych na świecie / Ryszard Piasecki // Ann., Etyka Gospod. - 2008,
T. 11, nr 1, s. 225-232 summ.
3011. GLOBALIZACJA, wzrost gospodarczy a relacje biedy i bogactwa /
Andrzej F. Bocian // Optimum - Stud. Ekon. - 2008, nr 4, s. 109-133, rys. tab.
bibliogr.
3012. GLOBALNE ubóstwo : perspektywa społeczno-ekonomiczna /
Katarzyna Czaplicka // Dialogi o Rozwoju. - 2007, nr 01, s. 5-19 bibliogr.
summ.
- 503 3013. KONIEC z nędzą : zadanie dla naszego pokolenia / Jeffrey Sachs =
poz. 4284/06.
Rec.: Szarzec Katarzyna // Dialogi o Rozwoju. - 2007, nr 01, s. 80-82 ; Uklański
Jerzy // Teol. Polit. - 2006/2007, nr 4, s. 410-413.
3014. KWESTIA kapitału społecznego a rozwiązywanie problemu ubóstwa w Polsce / Marta Młokosiewicz // Zesz. Nauk., Pr. Kated. Mikroekon. /
USzczec. - 2006, nr 11, s. 159-171 summ.
3015. O BIEDZIE i bezrobociu / Marta Danecka // W : Transformacja
elity. Społeczeństwo / pod red. Marii Jarosz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych. - Warszawa : ISP PAN, 2007. - S. 119-149.
3016. OBLICZA biedy w Zjednoczonej Europie / Grzegorz Baczewski. Lublin : Wydaw. UMCS, 2008. - 196 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 97883-227-2867-3.
3017. OD ubóstwa do wykluczenia społecznego : badania, koncepcja,
wyniki, propozycje : Polska, Europa, świat / Stanisława Golinowska [et al.] ;
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2008. - 141 s. : wykr. ;
30 cm. - Tabele. - Bibliogr. przy rozdz. - (Opracowania Projekt Badawczy
Zamawiany / IPiSS).
Treść: Morecka Zofia, Styrc Marta: Przegląd i analiza wyników badań nad przyczynami, zakresem, korelatami i konsekwencjami ubóstwa w Polsce (s. 9-71). - Golinowska S.: Brytyjskie, europejskie i globalne badania nad ubóstwem i wykluczeniem
społecznym (s. 72-101). - Cukrowska Ewa, Cukrowski Jacek: Milenijne cele rozwoju
w krajach Europy Środkowej i Wspólnoty Niepodległych Państw (s. 102-112). Golinowska S.: Wykluczenie społeczne (s. 113-140).
3018. POMIAR ubóstwa : zmiany koncepcji i ich znaczenie : raport
z badań / Irena Topińska, Joanna Ciecieląg, Anna Szukiełojć-Bieńkuńska ;
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS , 2008. - 139 s. :
wykr. ; 30 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 133-139. - (Opracowania Projekt Badawczy Zamawiany / IPiSS).
Treść: Topińska Irena: Kierunki zmian w statystyce ubóstwa (s. 8-26). - Szukiełojć-Bieńkuńska Anna: Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w urzędowej
- 504 statystyce polskiej (s. 27-72). - Ciecieląg Joanna: Skale ekwiwalentności - metody
szacowania i ich wykorzystanie (s. 73-97). - Topińska I.: Szacunki czynszów umownych i ich wpływ na oceny rozmiarów ubóstwa (s. 98-132).
3019. POMIAR ubóstwa - porównanie formuł indeksowych / Halina
Klepacz, Elżbieta Żółtowska // Zesz. Nauk., Ekon. Teoria / WSInformat.
Łódź. - 2007, nr 1, s. 42-70 bibliogr.
3020. POMIAR zasięgu i głębokości ubóstwa / Halina Klepacz, Elżbieta
Żółtowska // Zesz. Nauk., Ekon. Teoria / WSInformat. Łódź. - 2007, nr 1,
s. 31-41 bibliogr.
3021. POMIĘDZY kulturą ubóstwa a światowym systemem zależności :
przykład meksykański / Agata Hummel // Dialogi o Rozwoju. - 2007, nr 01,
s. 21-34 bibliogr. summ.
3022. PRACA, konsumpcjonizm i nowi ubodzy / Zygmunt Bauman =
poz. 4288/06.
Rec.: Piechowiak Joanna Maria // Kult. Eduk. - 2008, nr 5, s. 171-173 ; Rudziński
Jakub // Rocz. WSPA. - 2008, nr 1, s. 259-263.
3023. PRZEGLĄD koncepcji teoretycznych dotyczących biedy / Agnieszka Sokołowska-Drzymalska // Zesz. Nauk. Inst. Socjol. / PWSZ Tarnobrzeg. 2008, nr 1, s. 129-144.
3024. RZĄD walczy z ubóstwem : Krajowy Program „Zabezpieczenie
Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010” // Monit. Unii Eur. 2008, nr 9, s. 67-76.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, sierpień 2008 r.
3025. SPECYFIKA ubóstwa transformacyjnego: aspekty metodologiczne / Ivan Peshkov // Spr. Wsch. - 2007, z. 1/2, s. 19-30.
3026. UBÓSTWO a wykluczenie z kultury jako problem edukacji / Filip
Nalaskowski. - Olsztyn : WSIiE TWP, 2007. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
s. 133-142.
Rec.: Zalewski Dariusz // Kult. Społ. - 2008, T. 52, nr 4 s. 178-183.
- 505 3027. UBÓSTWO i niedostępne bogactwa / Vincenzo Paglia ; tł. Tadeusz Żeleźnik // Społeczeństwo. - 2008, R. 18, nr 4/5, s. 531-542 summ.
Materiały z Krajowego Seminarium Retinopera, Asyż.
3028. UBÓSTWO wśród dzieci w Polsce na tle innych państw UE
w świetle raportu Grupy Wskaźnikowej Komitetu ds. Zabezpieczenia Społecznego (SPC) // Realia i co Dalej... . - 2008, nr 2, s. 85-100.
3029. W KIERUNKU dialogu o spójności społecznej / Małgorzata
Radziukiewicz // Dialog. - 2008, nr 1, s. 11-17.
Omów. rozmiaru ubóstwa społecznego w Polsce i jego pomiaru.
WOKÓŁ polityki społecznej = poz. 2947.
Z treści: Bylok F.: Społeczeństwo konsumpcyjne a bieda. Paradoksy konsumpcji
osób ubogich.
3030. ZAKRES i intensywność ubóstwa ekonomicznego w Polsce
w 2003 roku / Paweł Ulman // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008,
nr 790, s. 73-90, tab. bibliogr. summ.
3031. ŻYCIE w ubóstwie : zarys problemu / Łukasz Kozera. - Pińczów :
Wyż. Szk. Umiej. Zaw. : Stow. Rozw. Kult.-Gospod. Pow. Pińczowskiego,
[2008]. - 91, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 90-91. - ISBN 83-922762-4-8.
3. Dochód narodowy
a. Podział dochodu narodowego
3032. DO kogo trafiają transfery socjalne w Polsce? / Anna Kurowska //
Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 5/6, s. 14-19, wykr. summ.
KIERUNKI działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina /
pod red. nauk. C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 2912.
Z treści: Ochocki A.: Wydatki publiczne na zdrowie, edukację i świadczenia
rodzinne. Polska i wybrane kraje Unii Europejskiej.
- 506 3033. TEORIA i logika systemu transferów społecznych / Ryszard Szarfenberg // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 5/6, s. 5-14, rys. tab. bibliogr.
summ.
3034. USŁUGI społeczne a zrównoważony rozwój regionów / Mirosława Janoś-Kresło ; Szkoła Główna Handlowa. - Warszawa : SGH Of. Wydaw., 2008. - 308 s. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 287-308. - (Monografie
i Opracowania / SGH, ISSN 0867-7727 ; 554).
3035. WOKÓŁ zasady subsydiarności, solidaryzmu i sprawiedliwości
społecznej / Elżbieta Trafiałek // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 4, s. 14-28.
Próba odpowiedzi na pytanie jak znaleźć konsensus między sprawiedliwością społeczną a poprawą jakości finansów publicznych państwa, między sferą wdrażania jej zasad a odczuwaną przez społeczeństwo potrzebą solidarnego podziału
dóbr.
___________________
3036. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu państwa za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2007 // Monit. Pol. - 2008, nr 65, poz. 584.
b. Dochody ludności
3037. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw
domowych / Barbara Podolec, Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Kraków : Wydaw. Uniw. Ekon., 2008. - 298,
[1] s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 285-288. - ISBN 978-83-7252-399-0.
3038. ANALIZA produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 r. / oprac. Augustyn Woś. - Warszawa : IERiGŻPIB, 2007, s. 399.
M.in. dochody rolników po akcesji do UE.
Rec.: Korsak Robert // Ubezp. w Rol. - 2008, nr 33, s. 93-113, tab. bibliogr.
- 507 3039. BANKRUCTWA gospodarstw domowych : perspektywa ekonomiczna i społeczna / red. nauk. Beata Świecka. - Warszawa : Difin, 2008. - 320 s. :
rys. ; 23 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 304-312. - ISBN 978-83-7251-918-4.
3040. DOCHODY w rolnictwie w okresie transformacji i integracji
europejskiej / Józef Stanisław Zegar. - Warszawa : IERiGŻ - PIB, 2008. 134, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr. s. 129-135. - ISBN 978-8360798-61-4.
KONCENTRACJA i regresywność świadczeń społecznych / E. Aksman =
poz. 2892.
Analiza świadczeń społecznych w Polsce z punktu widzenia ich skumulowania
względem dochodów pierwotnych oraz wpływu na nierówności dochodowe.
3041. KTO konsumuje owoce wzrostu / Krzysztof Świątek // Tyg. Solidar. - 2008, nr 35, s. 8-9, tab.
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 12. W kontekście
spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. M. G. Woźniak = poz. 2981.
Z treści: Leszczyńska M.: Nierówności dochodów barierą osiągania spójności
społeczno-ekonomicznej. - Leśniak-Moczuk K.: Dywersyfikacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kierunku spójności pomiędzy środowiskami. Przychodzeń W.: Zróżnicowanie dochodów a wzrost w gospodarkach posocjalistycznych.
3042. POMIAR dochodu z działalności gospodarstwa rolnego : parametry i definicje / Lech Goraj // Ubezp. w Rol. - 2008, nr 33, s. 18-31, tab. wykr.
3043. PRACA i płaca / Henryk Borko // Nowe Życie Gospod. - 2008,
nr 11, s. 12-14, wykr.
Dochody z tytułu pracy i koszty utrzymania w Rosji, na Litwie, Ukrainie i Białorusi.
3044. PRODUKCJA gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy / Ilona Błaszczyk-Przybycińska ; Szkoła Główna Handlowa. - War-
- 508 szawa : SGH Of. Wydaw., 2008. - 230 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 225-230. - (Monografie i Opracowania / SGH, ISSN 0867-7727 ; 553).
3045. STRATEGIA lizbońska a nierówności dochodowe / Lucyna
Mączka // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 762, s. 5-16, tab. bibliogr. summ.
3046. STRUKTURA wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce / Wojciech Kozioł // Zesz.
Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 796, s. 33-45, tab. bibliogr. summ.
Wskazanie optymalnego poziomu nierówności dochodowych właściwego dla
istniejącej struktury wykształcenia w Polsce.
3047. TEORETYCZNE podstawy analizy wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych / Kazimierz Zieliński //
Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. - 2008, nr 8, s. 547-553 summ.
3048. WPŁYW wybranych reform podatkowych i ubezpieczeniowych na
dochody gospodarstw domowych w Polsce / Leszek Morawski // Polit. Społ. 2008, R. 35, nr 8, s. 9-13, wykr. tab. bibliogr. [8] poz. summ.
WZROST gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu /
pod red. W. Pacho i M. Garbicza = poz. 605.
Z treści: Dzierżek L.: Nierówności dochodowe w świetle badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzanych przez Główny Urząd Statystyczny. - Wyszyński R.: Regionalne dysproporcje dochodowe w Polsce. - Garbicz M.: Rosnące nierówności dochodowe w Polsce po 1990 roku - próba opisu mechanizmów.
c. Podatek od dochodów
KONTROWERSYJNY podatek / E. Matyszewska = poz. 2427.
Rozliczanie nieodpłatnych świadczeń.
3049. OPODATKOWANIE dochodów pracowników delegowanych do
Wielkiej Brytanii i Irlandii / Tomasz Dróżdż // Serw. Praw.-Prac. - 2008,
R. 13, nr 4, s. 11-13.
- 509 3050. OPODATKOWANIE dochodów z transgranicznych emerytur /
Michał Zdyb // Prz. Podat. - 2008, nr 2, s. 7-14.
3051. OPODATKOWANIE niektórych świadczeń pracowniczych problemy praktyczne / Andrzej Taudul // Prz. Podat. - 2008, nr 4, s. 8-14.
3052. PIT-em w menedżera : opodatkowanie dodatkowych świadczeń
pozapłacowych / Anna Misiak // Personel Zarz. - 2008, nr 2, s. 73-76.
3053. PODATEK dochodowy od osób fizycznych po zmianach : z komentarzem eksperta / Jacek Bajson ; Gazeta Prawna. - Stan prawny na
1 stycznia 2008 r. - Warszawa : INFOR, 2008. - 192 s. ; 20 cm. - Dodatek do
Gazety Prawnej.
3054. PODATEK i składki od zwracanego telepracownikowi abonamentu za łącze internetowe / Joanna Kalinowska // Prawo Przeds. - 2008, R. 18,
nr 27, s. 13-16.
SKŁADKA emerytalna jako element klina podatkowego / M. Mazur =
poz. 2633.
3055. WSZYSTKO o opodatkowaniu menedżera : stan prawny na 4 listopada 2008 r. / Edyta Wereszczyńska // Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 44,
s. 3-32.
___________________
3056. USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. o ratyfikacji Protokołu między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zm. Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej
w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego
2008 r. // Dz. U. - 2008, nr 116, poz. 729.
- 510 3057. PROTOKÓŁ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii
o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od
dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisany w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. // Dz. U. - 2008, nr 222, poz. 1450. *
Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od
majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego
w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. // Tamże, nr 222, poz. 1451.
3058. ROZPORZĄDZENIE Min. Finansów z dnia 12 sierpnia 2008 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
od niektórych dochodów (przychodów) // Dz. U. - 2008, nr 153, poz. 953.
d. Fundusz spożycia
1/ Zagadnienia ogólne
GOSPODARSTWA domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji / T. Zalega = poz. 3089.
3059. KONSUMPCJA jako czynnik zadłużania się gospodarstw domowych / Ewa Dziuba // Zesz. Nauk. / Akad. Finan. Warsz. - 2008, nr 45/46,
s. 37-46 bibliogr.
3060. PRZYCZYNEK do badań nad modelem konsumpcji w Polsce
i województwie warmińsko-mazurskim w latach 2000-2006 / Tadeusz Stachowski // Rocz. Nauk. WSInformat. TWP Olszt., Ekon. - 2008, R. 1, s. 7-17
bibliogr.
3061. RACJONALNA konsumpcja warunkiem zrównoważonego rozwoju / Jerzy Borkiewicz // Aura. - 2008, nr 10, s. 5-7 summ.
- 511 2/ Spożycie społeczne
3062. EWALUACJA strategii uelastyczniania publicznych przedszkoli
i żłobków / Maciej Muczyński, Małgorzata Żynel. - Białystok : Wydaw.
WSE, 2008. - 181 s. : wykr. ; 24 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-87981-69-3.
3063. FINANSOWANIE szkolnictwa wyższego / Paweł Strawiński //
Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 4, s. 52-61, tab. bibliogr. summ. rez.
3064. PUBLICZNE czy prywatne? : sprawiedliwość w krzywym zwierciadle / Jolanta Sabbatówna // Służ. Zdr. - 2008, nr 67-70, s. 26-29.
Wielka Brytania - 60 lat National Health Service (pierwszy w świecie zachodnim
powszechny, publiczny system ochrony zdrowia).
3065. SYSTEM instytucjonalnej opieki nad dzieckiem : w aspekcie
godzenia życia zawodowego z rodzinnym / pod red. Cecylii SadowskiejSnarskiej. - Białystok : Wydaw. WSE, 2007. - 182 s. : il., wykr. ; 24 cm. Tabele. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-87981-72-3.
Z treści: Balcerzak-Paradowska Bożena: Ocena systemu opieki instytucjonalnej
nad dzieckiem w Polsce (w aspekcie umożliwienia godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi (s. 15-32). - Głogosz Dorota: Doświadczenia z zakresu opieki
instytucjonalnej nad dzieckiem w wybranych krajach Unii Europejskiej (s. 33-49). Muczyński Maciej, Żynel Małgorzata: Elastyczne przedszkole i żłobek - model placówki samorządowej dostosowanej do potrzeb rodziców (s. 65-80). - Muczyński M.,
Żynel M.: Ewaluacja strategii uelastyczniania publicznego systemu opieki nad dzieckiem - wstępne wyniki badań (s. 85-96). - Truskolaski Tadeusz: Zmiany w systemie
funkcjonowania przedszkoli i żłobków na terenie miasta Białegostoku po okresie
testowania „Elastycznych Przedszkoli” i „Elastycznych Żłobków” w ramach projektu
IW EQUAL „Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina” (s. 97-102). - Dowgiałło
Krystyna: „Dzienna Mama” jako alternatywna forma opieki nad dzieckiem (s. 103106). - Ostapowicz Hubert: Możliwości finansowania opieki instytucjonalnej nad
dzieckiem oraz alternatywnych form opieki w latach 2007-2013 w ramach Programu
Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (s. 117-127).
____________________
3066. USTAWA z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej //
Dz. U. - 2008, nr 192, poz. 1181.
- 512 3067. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zasadach finansowania nauki // Dz. U. - 2008, nr 169, poz. 1049.
____________________
Finansowanie ochrony zdrowia
i usług zdrowotnych
3068. BEZPŁATNE leczenie osób nieubezpieczonych / Andrzej Sidorko //
Prz. Ubezp. dla Ciebie. - 2008, nr 9, s. 12-17.
3069. EGALITARYZM czy zasada pomocniczości w finansowaniu
opieki zdrowotnej / Wojciech Łączkowski // Ruch Praw. Ekon. - 2008, R. 70,
z. 2, s. 23-30 summ.
3070. JAK finansować ochronę zdrowia / Tadeusz Szumlicz // Nowe
Życie Gospod. - 2008, nr 5/6, s. 11-14.
3071. JESZCZE jeden pomysł na zreformowanie sektora opieki zdrowotnej - dopłaty do usług medycznych / Joanna Mucha // Rocz. Nauk Społ. 2007, T. 35, z. 3, s. 93-117 summ.
3072. MAKROEKONOMICZNE przyczyny zadłużenia polskiej służby
zdrowia / Kamila Szymańska // Współcz. Ekon. - 2008, nr 2, s. 5-17 bibliogr.
summ.
O USZCZELNIANIU systemu / E. Malinowska-Misiąg = poz. 1627.
System ochrony zdrowia w Polsce - finanse i dostęp do usług medycznych.
3073. POJĘCIE pokusy nadużycia w opiece zdrowotnej / Joanna Mucha //
Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 3, s. 9-12, wykr. bibliogr.
Nadmierne, nieuzasadnione medycznie, korzystanie z usług medycznych i związane z tym koszty.
- 513 USŁUGI medyczne finansowane przez pracodawcę / K. Wróblewski =
poz. 2428.
___________________
3074. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zm. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw // Dz. U. - 2008, nr 225, poz. 1486.
3075. OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych //
Dz. U. - 2008, nr 164, poz. 1027.
3/ Spożycie indywidualne
3076. ANALIZA dynamiki struktury wydatków gospodarstw domowych
w Polsce w latach 1998-2003 / Marcin Salamaga // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon.
Krak. - 2008, nr 790, s. 27-41, tab. bibliogr. summ.
3077. DOBRA trwałego użytku w gospodarstwach domowych ludzi
młodych / Lucyna Piskiewicz // Hand. Wewn. - 2008, R. 54, nr 3, s. 36-42,
tab. summ. rez.
3078. KONCEPCJA bogactwa gospodarstw domowych : szacunki dla
Polski / Magdalena Zachłod-Jelec // Gospod. Nar. - 2008, R. 19, nr 9, s. 1950, wykr. bibliogr. summ.
3079. KONSUMPCJA a system wartości polskiego społeczeństwa /
Anna Wildowicz-Giegiel // Optimum - Stud. Ekon. - 2008, nr 1, s. 57-70, tab.
bibliogr. summ.
- 514 3080. KONSUMPCJA w gospodarstwach domowych o niepewnych
dochodach / Tomasz Zalega. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warsz., 2008. 318 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 273-287. - ISBN 978-83-235-0616-4.
3081. MODELE regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych / Barbara Podolec, Paweł Ulman // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. 2008, nr 790, s. 5-25, tab. bibliogr. summ.
3082. SZACOWANIE indywidualnych kosztów kształcenia na studiach
wyższych / Wojciech Jarecki // Prz. Organ. - 2008, nr 11, s. 25-28, tab. bibliogr. 9 poz. summ.
3083. WYKORZYSTANIE metody składowych głównych i składowych
niezależnych w analizie kształtowania się wydatków gospodarstw domowych / Agnieszka Pasztyła // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 790,
s. 43-56, tab. bibliogr. summ.
3084. ZMIANY w konsumpcji i poziomie życia Polaków na tle innych
krajów Unii Europejskiej / Krystyna Łopacińska-Mazurek, Magdalena Sobocińska // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 19, s. 44-54, rys. tab. bibliogr. summ.
3085. ZRÓŻNICOWANIE wydatków na ochronę zdrowia w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych / Barbara Podolec, Agnieszka Wałęga // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 790, s. 57-72, tab.
bibliogr. summ.
3086. ZRÓŻNICOWANIE wydatków na ochronę zdrowia w polskich
gospodarstwach domowych / Zofia Skrzypczak // Master Bus. Admin. - 2008,
nr 2, s. 71-80.
4. Działalność socjalno-bytowa
zakładów pracy
___________________
- 515 -
5. Koszty utrzymania
Minimum socjalne
3087. ZMODYFIKOWANE minimum socjalne w marcu i czerwcu
2008 r. / Piotr Kurowski // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 10, s. 32-33, tab.
wykr. bibliogr. [3] poz.
6. Budżety rodzinne
3088. DZIAŁALNOŚĆ funduszy inwestycyjnych a struktura oszczędności w Polsce w latach 2002-2006 / Rafał Remigiusz Kaczmarek // Stud. Pr.
Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. - 2008, nr 10, s. 458-469 summ.
GODZENIE pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet / red. nauk. C. Sadowska-Snarska, T. Li = poz. 2909.
Z treści: Li T.: Budżet rodziny białoruskiej.
3089. GOSPODARSTWA domowe o niepewnych dochodach a teorie
konsumpcji / Tomasz Zalega // Ekonomista. - 2008, nr 6, s. 747-775, tab.
bibliogr. summ. rez.
3090. JAK oszczędzają gospodarstwa domowe z osobami bezrobotnymi? /
Tomasz Zalega // Master Bus. Admin. - 2008, nr 3, s. 78-90.
SZACOWANIE indywidualnych kosztów kształcenia na studiach wyższych / W. Jarecki = poz. 3082.
3091. ZMIENNOŚĆ stopy oszczędzania polskich gospodarstw domowych / Małgorzata Rószkiewicz // Gospod. Nar. - 2008, R. 19, nr 7/8, s. 6479, wykr. bibliogr. summ.
- 516 -
7. Warunki mieszkaniowe
NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 13. W kontekście
spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. M. G. Woźniak = poz. 2982.
Z treści: Gorczyca M.: Scenariusz zmniejszania dystansu mieszkaniowego Polski
w stosunku do krajów Unii Europejskiej.
TWORZENIE i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce :
aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. E. Kryńskiej = poz. 2945.
T. 2. - Z treści: Jurczak-Pejko E.: Zmiany w zasobach i warunkach mieszkaniowych w Białymstoku.
3092. ZASPOKAJANIE potrzeb mieszkaniowych przez gminy / Janina
Kociszewska, Marzanna Lipińska // Kontr. Państ. - 2008, R. 53, nr 5, s. 8494, mapa, tab. wykr.
3093. ZMIANA sytuacji mieszkaniowej Polaków w okresie transformacji / Małgorzata Furmańska-Oćwieja // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. 2008, nr 760, s. 59-68, tab. bibliogr. summ.
___________________
3094. USTAWA z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zasadach
przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa
państwowe // Dz. U. - 2008, nr 192, poz. 1182.
___________________
Bezdomność
3095. BEZDOMNOŚĆ i żebractwo jako kwestia społeczna / Agnieszka
Sokołowska-Drzymalska // Zesz. Nauk. Inst. Pedagog. / PWSZ Tarnobrzeg. 2007, z. 1, s. 56-70.
- 517 3096. BEZDOMNOŚĆ jako kwestia społeczna / Stanisław Szumpich //
Państ. Społ. - 2007, R. 7, nr 1, s. 85-98.
3097. BEZDOMNOŚĆ osób starszych - problem jednostkowy i społeczny / Elżbieta Woźnicka // Gerontol. Społ. - 2007, nr 1, s. 85-93.
3098. BEZROBOCIE jako problem bezdomnych polskich / red. A. Duracz-Walczak = poz. 3797/07.
Rec.: Szluz Beata // Pr. Soc. - 2008, R. 23, nr 5, s. 126-130.
POLITYKA społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / pod red. A. Rączaszka = poz. 2929.
Z treści: Przymeński A.: Mikrospołeczne uwarunkowania bezdomności kobiet
samotnych i matek z dziećmi w Polsce. Komunikat z badań. - Cesarski M.: Społeczne
przemiany sytuacji mieszkaniowej w latach 1988-2005.
3099. PROBLEM bezdomności w kontekście zadań pracownika socjalnego / Beata Szluz // Zesz. Nauk. URzesz., Pedagog. - 2007, z. 4, s. 106-118.
3100. PRZYCZYNY i procesy prowadzące do bezdomności / Adam
Lech // Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. - 2007. z. 42, s. 49-66 bibliogr. summ.
8. Czas wolny. Kultura. Turystyka
3101. ANIMACJA i animator czasu wolnego - wyzwania na dziś i jutro /
Teresa Leśniak, Łukasz Szmyd // Kwart. Eduk. - 2008, nr 3/4, s. 22-30.
3102. „CZAS ukoi nas?” : jakość życia i czas wolny we współczesnym
społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 2008. - 282 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - (Przestrzenie Życia Społecznego). - ISBN 978-83-7611-155-1.
3103. CZAS wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju
społeczno-gospodarczego / Małgorzata Bombol ; Szkoła Główna Handlo-
- 518 wa. - Warszawa : SGH Of. Wydaw., 2008. - 206 s. : rys. ; 24 cm. - Tabele. Bibliogr. s. 195-206. - (Monografie i Opracowania / SGH, ISSN 08677727 ; 555).
3104. CZAS wolny kobiet wiejskich / Wioletta Knapik // Rocz. Socjol.
Wsi. - 2007, T. 28, s. 38-46 bibliogr.
3105. CZAS wolny w czasie życia : przyczynek do analizy społeczeństwa nowoczesnego / Aleksander Lipski // Ruch Praw. Ekon. - 2008, R. 70,
z. 4, s. 205-223, tab. summ.
3106. KANIKUŁA w oczach socjologów / Mariusz Kosieradzki //
Realia i co Dalej... . - 2008, nr 4, s. 189-195.
3107. KOMPENSACYJNY czas wolny - analiza pojęcia / Zdzisław
Kubot // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 9, s. 26-32 summ.
Kompensacyjny czas wolny to szczególne świadczenie przysługujące pracownikom w razie niezrealizowania ich prawa do dobowych oraz tygodniowych okresów
wypoczynku.
3108. PRZYMUS bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne czasu
wolnego bezrobotnych / Małgorzata Orłowska. - Warszawa : Wydaw. APS ;
Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - 341, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - Tabele. - Bibliogr.
s. 314-327. - ISBN 978-83-01-15320-5.
3109. UWARUNKOWANIA wykorzystania czasu wolnego przez byłych sportowców / Dariusz Kręcicki // Zesz. Nauk. / WSHiG Pozn. - 2007,
nr 2, s. 305-319 bibliogr.
3110. ZAGOSPODAROWANIE czasu wolnego przez uczestnictwo
w turystyce : na przykładzie Polski / Agata Niemczyk // Zesz. Nauk. / Uniw.
Ekon. Krak. - 2008, nr 788, s. 39-55, tab. wykr. bibliogr. summ.
M.in. próba odpowiedzi na pytania jak Polacy spędzają czas przeznaczony na
wypoczynek?
- 519 3111. ZAGOSPODAROWANIE czasu wolnego w USA na przełomie
XX i XXI wieku / Marian Turek // Nadwiśl. Rocz. Hist.-Społ. - 2005/2007,
T. 1, s. 62-80 bibliogr.
XI. ZWIĄZKI ZAWODOWE
1. Związki zawodowe - organizacje pracodawców - państwo
a. Zagadnienia ogólne
1/ W Polsce
DYSKRYMINACJA w miejscu pracy ze względu na przynależność
związkową : zakres zastosowania zasady równego traktowania / Ł. Przyłucka =
poz. 2060.
ELASTYCZNE formy pracy : szanse i zagrożenia / pod red. C. Sadowskiej-Snarskiej = poz. 448.
Z treści: Głogosz D.: Rola reprezentacji pracowniczych w realizacji działań na
rzecz równowagi praca-życie. Doświadczenia krajów UE. - Grzybowski B.: Związki
zawodowe wobec elastycznych form zatrudnienia. - Ostapowicz H.: Organizacje
związków zawodowych jako realizatorzy europejskich projektów rynku pracy. Jeleniewska J., Chrościelewski R., Opieka R.: Korzyści i zagrożenia dla pracowników
ze stosowania elastycznych form zatrudnienia na bazie doświadczeń NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
3112. EWOLUCJA stosunków pracy w handlu wielkopowierzchniowym / Jan Czarzasty // Stud. Pr. / Kol. Ekon. - 2007, z. 13, s. 821-843 summ.
3113. KONTROWERSYJNA konsultacja ze związkami / Ewa Podgórska-Rakiel // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 36, s. 37-38.
3114. NIEKTÓRE elementy współpracy pracodawcy i związków zawodowych / Marek Rotkiewicz // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 32, s. 41-44.
- 520 NIERÓWNOŚCI społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 12. W kontekście
spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. M. G. Woźniak = poz. 2981.
Z treści: Szałkowski A.: Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem
dobra wspólnego. - Karamalla-Gaiballa E.: Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w obszarze pracowniczym.
3115. NIEZGODNE z konstytucją przepisy o karaniu związkowców /
Ewa Podgórska-Rakiel // Tyg. Solidar. - 2008, nr 36, s. 28.
3116. NOWA koncepcja reprezentatywności organizacji związkowej /
Jakub Stelina // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 6, s. 2-6.
3117. NOWY model zbiorowych stosunków pracy w Polsce w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1.7.2008 r. / Krzysztof Walczak //
Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 8, s. 398-402.
PERSPEKTYWA feministyczna w badaniach na temat zbiorowych stosunków pracy / J. Kubisa = poz. 1572.
Rola i miejsce kobiet w związkach zawodowych.
3118. POSKARŻYLI się do Trybunału w Strasburgu / Jacek Kowalewski, Maciej Bernatt // Prawo Eur. - 2008, nr 2, s. 88-90.
Tłumienie wolności związkowej w spółkach prywatnych.
3119. REPREZENTATYWNOŚĆ organizacji związkowej a wybór rady
pracowników / Arkadiusz Sobczyk // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 3 , s. 20-24
summ.
ROZWIĄZYWANIE stosunku pracy z członkami międzyzakładowej
organizacji związkowej / M. Majchrzak = poz. 2112.
SZCZEGÓLNA ochrona stosunku pracy pracownika pełniącego z wyboru funkcję związkową : orzecznictwo Sądu Najwyższego / oprac. M. T. Romer = poz. 2340.
- 521 3120. UTWORZENIE związku zawodowego / Rafał Kasprzycki // Serw.
Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 29/30, s. 35-36.
Uprawnienia pracownicze.
3121. WYDARZENIA związkowe roku 2008 / Piotr Kuligowski // Nowy
Tyg. Pop. - 2008, nr 50-52, s. 12-13.
3122. ZAKŁADOWE organizacje związkowe w systemie przedstawicielstwa pracowników / Monika Gładoch // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 9,
s. 19-25 summ.
3123. ZBIOROWE prawo pracy / Ewa Wronikowska, Paweł Nowik. Warszawa : C. H. Beck, 2008. - XX, 182 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. XV - XX. (Skrypty Becka). - ISBN 978-83-7483-867-2.
3124. ZWIĄZKI zawodowe a społeczna inspekcja pracy / Grzegorz
Witek // Atest. - 2008, nr 7, s. 31-32, il.
3125. ZWIĄZKI zawodowe na zakręcie dziejowym / Lech Kańtoch //
Prz. Socjalist. - 2008, nr 4, s. 84-90.
2/ W świecie
3126. ZBIOROWE stosunki pracy jako przedmiot rozważań naukowych.
Refleksje nad amerykańskimi doświadczeniami / Bogusława Urbaniak //
Zarz. Zasob. Ludz. - 2008, nr 3/4, s. 79-93, rys. bibliogr. [7] poz.
3127. ZWIĄZKI zawodowe w systemie politycznym RFN / Bogusław
Jagusiak // Niemcy, Austria, Szwajcaria. - 2007, t. 2, s. 357-373 bibliogr.
b. Negocjacje i porozumienia zbiorowe
3128. DEFICYT w układach / Joanna Lizut // Dialog. - 2008, nr 3, s. 88-92.
- 522 Omów. debaty zorganizowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dot.
podstawowych instytucji i kierunków rozwoju zbiorowego prawa pracy oraz sposobów ożywienia praktyki układowej. Warszawa, 25 września 2008 r.
3129. GWARANCJE zatrudnienia i inne składniki pakietów socjalnych
a wartość udziałów/akcji : zarys problemu / Dariusz Zarzecki // Zesz. Nauk.,
Ekon. Probl. Usług / USzczec. - 2007, nr 11, t. 2, s. 430-436 summ.
3130. POROZUMIENIE krzemowe / Barbara Surdykowska // Dialog 2008, nr 1, s. 31-34.
Zawarcie dwustronnego porozumienia między europejskimi organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi dot. ochrony zdrowia pracowników, którzy mają
do czynienia w pracy z krzemionką krystaliczną i produktami, które ją zawierają, jako
przykład dialogu sektorowego.
___________________
Dialog społeczny
3131. DEMOKRACJA deliberacyjna - szansą dla dialogu / Jacek Sroka //
Dialog. - 2008, nr 1, s. 47-50.
Usprawnianie mechanizmów dialogu społecznego.
3132. DIALOG obywatelski w Unii Europejskiej / Kazimiera Wódz //
Dialog. - 2008, nr 1, s. 62-67.
3133. DIALOG społeczny : najnowsze dyskusje i koncepcje / pod red.
Rafała Towalskiego = poz. 3830/07.
Rec.: Nowakowski Stanisław // Nowy Tyg. Pop. - 2008, nr 30-32, s. 6-7.
3134. DIALOG społeczny w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Włodzimierz Biniek // Zesz. Nauk. Inst. Zarz. AJD, Pragmata tes Oikonomias. 2006, z. 1, s. 137-153 bibliogr.
3135. DIALOG wokół polityk publicznych : między paktami społecznymi a codziennością partnerstwa / Andrzej Zybała // Dialog. - 2008, nr 4,
s. 97-104.
- 523 3136. DIALOG wokół wyzwań przyszłości / Andrzej Karpiński // Dialog. - 2008, nr 4, s. 2-8.
3137. DLACZEGO warto rozmawiać? / Michał Boni // Dialog. - 2008,
nr 3, s. 27-29.
Poziom debaty publicznej w Polsce.
3138. EUROPEJSKI dialog społeczny w sektorze ochrony zdrowia /
Rafał Towalski // Służ. Zdr. - 2008, nr 34-38, s. 26-27.
Rola europejskiego i krajowego dialogu społecznego w przekształceniach sektora
zdrowia.
3139. LOKALNY dialog obywatelski / Wojciech Misztal. - Warszawa :
CPS „Dialog”, 2008. - 135 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-926203-1-0.
PAKIET socjalny : orzecznictwo Sądu Najwyższego / oprac. M. T. Romer = poz. 2324.
3140. PAKTY społeczne jako koalicje „słabych” i „umiarkowanych” :
Irlandia, Włochy i Korea Południowa / Lucio Baccaro, Sang-Hoon Lim ;
tł. Maciej Popławski. - Cz. 1-2 // Dialog. - 2008, nr 3, s. 17-26, tab. rys. ;
nr 4, s. 19-25.
3141. PARTNERSTWO społeczne i rozwój irlandzkiego „tygrysa” /
Philip O'Connor ; tł. Maciej Popławski // Dialog. - 2008, nr 1, s. 51-61.
3142. PARTNERSTWO społeczne - model rozwoju Polski / pod red.
Wojciecha Misztala i Andrzeja Zybały. - Warszawa : CPS „Dialog”, 2008. 243 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-926203-5-8.
Z treści: Gardawski Juliusz: Dialog społeczny - od praw cechowych do dyrektyw
unijnych (s. 19-31). - Sroka Jacek: Czy Polsce potrzebna jest nowa umowa społeczna?
(s. 33-45). - Karpiński Andrzej: Rola dialogu w tworzeniu innowacyjnej Polski (s. 4760). - Grosse Tomasz Grzegorz: Dialog społeczny i kapitalizm(y) (s. 61-80). Jasiecki Krzysztof: Sanacja Państwa możliwa tylko na drodze dialogu społecznego
(s. 81-95). - Dryll Irena: Andrzej Bączkowski - człowiek dialogu i porozumienia
(s. 97-106). - Sztanderska Urszula: Powiatowy deficyt wiedzy (s. 109-118). - Zybała A.:
- 524 Siła lokalnego partnerstwa: lepsze zarządzanie, celniejsze diagnozy (s. 119-144). Kowalski Bogdan: Lokalny zapłon. Rzecz o siemianowickim pakcie (s. 145-154). Kozłowski Tomasz: Partnerskie pryncypia (s. 155-174). - Sobolewski Antoni: Partnerstwo dla rozwoju (s. 175-186). - Hryniewicz Janusz: Dialog społeczny - dystans
społeczny (s. 189-212). - Zarycki Tomasz: Władza elit w mechanizmach dialogu
(s. 213-220). - Zybertowicz Andrzej, Spławski Marcin: Dialog społeczny „obcym
ciałem” w polskim życiu społecznym? (s. 221-236). - Misztal W.: Centrum promieniowania dialogiem (s. 239-243).
POLITYKA społeczna : badania, dydaktyka, rozwój / pod red. A. Rączaszka = poz. 2929.
Z treści: Sroka J.: Deliberacja w instytucjach dialogu społecznego.
3143. PROJEKT na rzecz rozwoju dialogu w Polsce / Joanna Lizut //
Dialog. - 2008, nr 4, s. 105-109.
3144. SEKTOROWY dialog społeczny w edukacji / Leszek Wieczorek //
Eduk. Ustaw. Doros. - 2008, nr 2, s. 9-17, rys. bibliogr.
3145. WOJEWÓDZKIE Komisje Dialogu Społecznego : informator
2007 / [oprac.] Maria Sobczyk ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : MPiPS, 2008. 121 s. : wykr. kolor. ; 24 cm. - Tabele. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).
c. Spory zbiorowe
INTERWENCJA w spór / K. Markert = poz. 2284.
Rola mediacji w prawie pracy i sporach zbiorowych.
3146. KONFLIKTY i interesy w sektorze zdrowotnym - ich instytucjonalizacja i rozwiązywanie / Dariusz Zalewski // Polit. Społ. - 2008, R. 35,
nr 7, s. 32-37 bibliogr. summ.
3147. POROZUMIENIA sierpniowe 1980 roku - polski model rozwiązywania konfliktów i napięć społecznych / Janusz Gmitruk // Rocz. WSBiA
Łuków. - 2008, nr 4, s. 103-123.
- 525 3148. POROZUMIENIA zawierane w sporach zbiorowych jako źródło
prawa pracy / Krzysztof W. Baran // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 9,
s. 452-455.
3149. ROZWIĄZYWANIE sporów zbiorowych : informator 2006-2007 /
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa
Społecznego. - Warszawa : MPiPS, 2008. - 137 s. : il. kolor ; 24 cm. - Tabele. (Biblioteka Dialogu Społecznego).
d. Procedury pojednawcze. Arbitraż
3150. MEDIACJA - sposób rozwiązywania sporów pracowniczych /
Andrzej Marek // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 3, s. 11-14.
e. Strajki. Lokauty. Protesty. Bojkoty
3151. AKCJE protestacyjne w Polsce w latach 2005-2006 : informator /
[oprac. Małgorzata Gałązka, Piotr Bogusz] ; Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa :
MPiPS, 2007. - 173 s. ; 24 cm. - Tabele. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).
3152. MOŻLIWOŚĆ ratyfikowania przez Polskę art. 6 par. 4 ZEKS [Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej], dotyczącego prawa do akcji zbiorowej / Wojciech Seroka // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 9, s. 461-464.
3153. ORGANIZOWANIE strajku przez związek zawodowy / Ewa
Podgórska-Rakiel // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 41, s. 24, 33.
3154. PRZED nami kolejne protesty pracownicze : konflikty płacowe
w Polsce / Jarosław Urbański // Le Monde Diplomatique. - 2008, nr 4, s. 3.
3155. REFERENDUM strajkowe jako przesłanka legalnego strajku /
Małgorzata Kurzynoga // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 10, s. 17-24 summ.
- 526 3156. ROBOTA przy strajku / Marcin Kołodziejczyk // Polityka. - 2008,
nr 7, s. 23-25.
Obsługa strajku - zajęcie dla profesjonalistów.
3157. STRAJKUJĄCY pracownik w ewidencjach i dokumentach ubezpieczeniowych : stan prawny na 1 października 2008 r. / Olga Dzierzbicka //
Por. Gaz. Praw. - 2008, nr 39, s. 36-40.
2. Związki zawodowe a udział w zarządzaniu
3158. KSZTAŁTOWANIE wynagrodzeń - współpraca ze związkami /
Ewa Łukasik // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 49, s. 35-37.
3159. PRZEKAZYWANIE pracodawcy przez związek zawodowy imiennej listy członków - prawo czy obowiązek? / Krzysztof Walczak // Monit.
Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 1, s. 18-21.
Analiza przypadków, w których liczba członków związku, a także informacje
mówiące, kto się za nią kryje, decyduje o uprawnieniach zakładowej organizacji
związkowej.
3160. SIEDEM grzechów pracodawców / Konstanty Juliański // Tyg.
Solidar. - 2008, nr 33, s. 9-11.
Omówienie siedmiu błędów najczęściej popełnianych świadomie przez pracodawców, wskazanych przez władze Solidarności w kampanii „Godna praca, godna
emerytura”.
3161. UCZESTNICTWO pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce : problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego /
Monika Gładoch. - Wyd. 2 uzup. - Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”,
2008. - 329 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 307-329. - ISBN 978-83-7285-394-3.
Monografia stanowi uzup. wersję rozprawy doktorskiej (Wydział Prawa i Administracji UMK, Toruń, 2005).
WSPÓŁPRACA ze związkami zawodowymi w kwestiach związanych
z ZFŚS / M. Rotkiewicz = poz. 2372.
- 527 3162. WYBRANE instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim
systemie politycznym / red. nauk. Jacek Sroka ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2008. - 207 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Studia
i Monografie / IPiSS). - ISBN 978-83-61125-17-4.
Treść: Sroka J.: Instytucje demokracji deliberacyjnej w polskim systemie politycznym. Wprowadzenie do kontekstu teoretycznego (s. 15-25). - Herbut Ryszard:
Nowy styl rządzenia a tradycyjne mechanizmy sterowania polityką (s. 26-54). - Poławski Paweł: Elementy deliberacji w centralnej administracji publicznej (s. 55-87). Dzierzgowski Jan: Edukacyjna funkcja demokratycznej partycypacji - dyskretny urok
optymizmu (s. 88-111). - Sroka J.: Czterostronny dialog regionalny - bliżej niedopasowania czy deliberacji? (s. 112-141). - Zalewski Dariusz: Procesy partycypacji
i deliberacji a wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia (s. 142-173). - Twardowska Magdalena: Instytucjonalne formy partycypacji na przykładzie współpracy administracji lokalnej z organizacjami pozarządowymi (s. 174-189). - Frieske Kazimierz W.:
Fatamorgana deliberacji (s. 190-204).
3163. ZWIĄZKI zawodowe w przestrzeni zarządzania / Bogusław Jagusiak // Nowocz. Systemy Zarz. - 2007, nr 2, s. 79-89 bibliogr.
___________________
3164. USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek //
Dz. U. - 2008, nr 86, poz. 525.
3. Historia i działalność poszczególnych związków zawodowych
oraz central i federacji związkowych
3165. USTAWA z dnia 12 czerwca 2008 r. o zm. ustawy o społecznozawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych
rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych // Dz. U. - 2008,
nr 139, poz. 876.
___________________
- 528 N S Z Z „S o l i d a r n o ś ć”
3166. GODNIE, czyli po ludzku / Alicja Dołowska // Tyg. Solidar. 2008, nr 31, s. 10-11.
Omów. zainicjowanej przez NSZZ Solidarność kampanii „Godna praca - godna
emerytura”.
3167. SOLIDARNOŚĆ, samorząd pracowniczy, transformacja systemu :
o programie gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy (rok 1981) / Jacek Luszniewicz. - Warszawa : SGH Of. Wydaw., 2008. - 335, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 277-326. ISBN 978-83-7378-330-0.
3168. SPOŁECZEŃSTWO polskie w świetle badań solidarnościowych
(1981) / Anna Maria Dyjas // Kult. Społ. - 2008, T. 52, nr 4 s. 135-150 bibliogr.
Omów. badań prowadzonych przez Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” w 1981 r.
_____________________
Organizacje pracodawców
3169. PIERWSZY Kongres Pracodawców / Irena Dryll // Dialog. - 2008,
nr 1, s. 85-88.
Omów. programu Kongresu. Warszawa, styczeń 2008 r.
3170. TWORZENIE i zasady działania organizacji pracodawców / Rafał
Kasprzycki // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 32, s. 39-40.
- 529 -
XII. SAMORZĄD PRACOWNICZY
1. Zagadnienia ogólne
3171. BARIERY i trudności w procesie tworzenia rad pracowników /
Adam Zych // Pr. Zabezp. Społ. - 2008, nr 12, s. 27-31 summ.
3172. CZAS na rady pracowników / Joanna Skrobisz // Serw. Praw.Prac. - 2008, R. 13, nr 13, s. 18-19.
3173. EUROPEJSKIE rady zakładowe / Dagmara Skupień. - Toruń :
TNOiK „Dom Organizatora”, 2008. - 345 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 331-345. ISBN 978-83-7285-428-5.
3174. JAK powołać radę pracowników? / Marcin Wujczyk // Atest. 2008, nr 3, s. 13-16.
3175. NIEKONSTYTUCYJNY tryb wyboru i odwołania rady pracowników / Kazimierz Lewandowski // Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 37, s. 15-19.
3176. O CZYM informować radę pracowników / Ewa Podgórska-Rakiel //
Prawo Przeds. - 2008, R. 18, nr 1, s. 14-16.
PAKTY społeczne jako koalicje „słabych” i „umiarkowanych” : Irlandia,
Włochy i Korea Południowa / L. Baccaro, Sang-Hoon Lim = poz. 3140.
3177. PRZEŚWIETLANIE rad pracowniczych / Barbara Surdykowska //
Dialog. - 2008, nr 2, s. 70-74. - Prezentacja publikacji „Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy”, która jest efektem konferencji
w Krakowie (9-10 maja 2008 r.). * Informowanie i konsultacja pracowników
w prawie polskim - w drugą rocznicę uchwalenia ustawy / Marta Derlacz //
Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 9, s. 34-37. - Omów. konf. mającej na celu ocenę
funkcjonowania Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Kraków, 9-10 maja 2008 r.
- 530 3178. PRZYWILEJE związkowców będą ograniczone / Anna Grabowska // Nowe Życie Gospod. - 2008, nr 13, s. 14-15, il.
Prawo pracowników do wybierania rady pracowników także w tych zakładach,
w których nie działają związki zawodowe.
3179. RADA pracowników - partner czy podmiot kontrolujący / Ewa
Podgórska-Rakiel // Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 4, s. 22-23.
3180. RADY pracowników 2008 w pytaniach i odpowiedziach / [aut.
Katarzyna Tryniszewska]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2008. - 55 s. ;
21 cm. - ISBN 978-83-7572-202-4.
3181. RADY pracowników na nowym etapie : komentarz do ustawy
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji wraz ze
wzorami pism / Jerzy Wratny, Renata Markowska-Wolert, Marzena Wąsowska ; red. J. Wratny ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS,
2008. - 121, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 123. - (Studia i Monografie / IPiSS). ISBN 978-83-61125-08-2.
3182. RADY pracowników - nowelizacja ustawy / Joanna Skrobisz //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 26, s. 9.
2. Udział samorządu pracowniczego i załóg
w zarządzaniu
3183. APETYT na partycypację / Irena Dryll // Dialog. - 2008, nr 2,
s. 65-69.
Omów. debaty poświęconej niezwiązkowym przedstawicielstwom pracowników
(28 maja 2008 r.).
3184. KONSULTACJE pracownicze w UE / Katarzyna M. Świderska //
Serw. Praw.-Prac. - 2008, R. 13, nr 45, s. 41-42.
3185. MEANDRY partycypacji pracowniczej w Polsce / Monika Gładoch // Dialog. - 2008, nr 2, s. 59-64.
- 531 3186. OBOWIĄZEK zachowania poufności w świetle ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji / Arkadiusz
Sobczyk, Katarzyna Bąbaś // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 3, s. 119-123.
3187. PARTYCYPACJA pracownicza po europejsku / Jerzy Wratny //
Dialog. - 2008, nr 2, s. 51-58.
3188. POROZUMIENIA pomiędzy pracodawcą i radą pracowników
dotyczące informowania oraz konsultacji / Przemysław Ciszek, Maciej Chakowski // Monit. Prawa Pr. - 2008, R. 5, nr 3, s. 137-140.
___________________
3189. USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zm. ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji // Dz. U. - 2008,
nr 93, poz. 584.
3. Samorząd pracowniczy
w poszczególnych zakładach pracy.
Samorząd zawodowy
INFORMOWANIE i konsultacja pracowników w prawie polskim w drugą rocznicę uchwalenia ustawy / M. Derlacz = poz. 3177.
Omów. konf. mającej na celu ocenę funkcjonowania Ustawy z dnia 7 kwietnia
2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Kraków,
9-10 maja 2008 r.
3190. ZARYS historii samorządu adwokackiego w Polsce / Adam Redzik. - Warszawa : Nacz. Rada Adwok., 2007. - 208 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 195-208. - ISBN 83-915643-9-8.
Rec.: Bąkowski Andrzej // Palestra. - 2008, R. 53, nr 1/2, s. 135-140.
___________________
- 532 3191. USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zm. ustawy o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz
ustawy - Prawo budowlane // Dz. U. - 2008, nr 210, poz. 1321.
4. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw
3192. EFEKTYWNOŚĆ procesów prywatyzacyjnych dużych przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1990-2004 / Anna Stępniak-Kucharska //
Acta UL, Fol. Oecon. - 2008, z. 219, s. 163-188, tab. wykr. summ.
3193. GÓRNICTWO węgla kamiennego w Polsce w okresie transformacji / Paweł Kaczorowski, Paweł Gajewski // Acta UL, Fol. Oecon. - 2008,
z. 219, s. 201-227, tab. wykr. summ.
M.in. charakterystyka zasobu siły roboczej, restrukturyzacja górnictwa w latach
1990-2005.
3194. PRZEKSZTAŁCENIA własnościowe przedsiębiorstw transportu
miejskiego w Polsce. Cz. 1 / Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański // Prz. Geogr. - 2008, T. 80, z. 4, s. 495-513 bibliogr. summ.
3195. REALIZACJA przekształceń własnościowych i strukturalnych
w rolnictwie Dolnego Śląska : (stan na 31.12.2005) / Bożena Tańska-Hus //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1192, s. 210-215, tab. bibliogr. summ.
3196. RESTRUKTURYZACJA Huty Warszawa (obecnie ArcelorMittal
Warszawa Sp. z o.o.) / Marcin Kardas // Ekon. Organ. Przeds. - 2008, nr 10,
s. 79-85, tab. bibliogr. 10 poz. summ.
3197. SPOŁECZNE konsekwencje polskiej transformacji po 1989 roku /
Barbara Córczak // Tycz. Zesz. Nauk. - 2007, nr 1/2, s. 83-86.
___________________
- 533 Akcjonariat pracowniczy
3198. AKCJONARIAT pracowniczy w procesie prywatyzacji polskich
przedsiębiorstw państwowych / Agnieszka Matuszewska-Pierzynka // Acta
UL, Fol. Oecon. - 2008, z. 220, s. 143-162, tab. wykr. summ.
3199. SPÓŁKA transgraniczna - uczestnictwo pracowników / Anna
Adamska // Prawo Eur. - 2008, nr 5, s. 81-85.
___________________
Prywatyzacja placówek służby zdrowia
3200. ASPEKTY prywatyzacji szpitala / Jan Jończyk // Pr. Zabezp. Społ. 2008, nr 7, s. 2-7 summ.
EUROPEJSKI dialog społeczny w sektorze ochrony zdrowia / R. Towalski = poz. 3138.
Rola europejskiego i krajowego dialogu społecznego w przekształceniach sektora
zdrowia.
3201. TRANSFER mienia w zakresie przekształcenia samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe / Zdzisław
Kubot // Prawo i Med. - 2008, Vol. 10, nr 4, s. 15-33.
XIII. STATYSTYKA PRACY
1. Opracowania ogólne
3202. BADANIA demograficzne w Głównym Urzędzie Statystycznym
w latach 1918-1939 / Jan Berger // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 8, s. 15-22
bibliogr. summ. rez.
- 534 3203. BIULETYN Statystyczny = Statistical Bulletin / Główny Urząd
Statystyczny. - Nr 1-12. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008 ; 30 cm. Tabele.
Zawiera m.in. działy: Ludność ; Praca ; Budżet państwa ; Prywatyzacja ; Gospodarstwa domowe.
3204. INFORMACJA o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju rok 2007 /
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 80 s. ;
30 cm. - Tabele.
3205. MAŁY rocznik statystyczny Polski 2008 = Concise statistical
yearbook of Poland 2008 / przedm. Józef Oleński ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 712 s. : 1 mapa, wykr.,
rys. ; 20 cm. - Tabele. - Cont.
Zawiera m.in. działy : Ludność. Wyznania religijne ; Rynek pracy ; Dochody
i spożycie w gospodarstwach domowych ; Infrastruktura komunalna i mieszkania ;
Edukacja i wychowanie ; Ochrona zdrowia i opieka socjalna ; Kultura. Turystyka.
Sport ; Nauka i technika ; Przegląd międzynarodowy.
3206. POLSKA Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) : obowiązująca
od 1 stycznia 2008 r. / Aleksander Korczyn. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r. - Skierniewice : „Sigma”, 2008. - 375 s. ; 29 cm. - ISBN 978-8389850-94-2.
3207. PROGRAM badań statystycznych statystyki publicznej na rok
2009 / Anna Dobrowolska, Irena Marczuk // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 12,
s. 27-41 summ. rez.
3208. ROCZNIK statystyczny przemysłu 2008 = Statistical yearbook of
industry 2008 / przedm. Wanda Tkaczyk ; Główny Urząd Statystyczny. Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 511 s., 5 k. tabl. ; 24 cm. - (Roczniki
Branżowe / GUS). - Tabele. - Cont.
Zawiera m.in. działy: Podmioty gospodarcze ; Zatrudnienie i wydajność pracy ;
Czas pracy i warunki pracy ; Wynagrodzenia.
3209. ROCZNIK statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008 = Statistical yearbook of the Republic of Poland 2008 / przedm. Józef Oleński ; Głów-
- 535 ny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 915 s. ;
24 cm. - Tabele. - Cont.
Zawiera m.in. działy: Ludność. Wyznania religijne ; Rynek pracy ; Wynagrodzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych ; Budżety gospodarstw domowych ;
Infrastruktura komunalna. Mieszkania ; Edukacja i wychowanie ; Ochrona zdrowia
i opieka socjalna ; Kultura. Turystyka. Sport ; Przegląd międzynarodowy.
3210. ROCZNIK statystyczny województw 2008 = Statistical yearbook
of the regions - Poland 2008 / przedm. Józef Oleński ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 814 s., 6 k. tabl. ; 24 cm. Tabele. - Cont.
Zawiera m.in. działy: Samorząd terytorialny (w tym przeciętne zatrudnienia
i wynagrodzenia w terenowych organach administracji ogólnej i administracji samorządu terytorialnego) ; Ludność (w tym migracje) ; Rynek pracy ; Dochody ludności ;
Infrastruktura komunalna. Mieszkania ; Edukacja i wychowanie ; Ochrona zdrowia
i opieka socjalna.
3211. ROCZNIK strategiczny 2007/2008 : przegląd sytuacji politycznej,
gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / Fundacja Studiów Międzynarodowych. - Wyd. 13. - Warszawa : Scholar, 2008. 427 s. ; 23 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-7383-311-1.
3212. ROZWÓJ badań demograficzno-społecznych w GUS / Grażyna
Marciniak, Irena Elżbieta Kotowska // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 10, s. 1-14
summ. rez.
3213. RYS historyczny Głównego Urzędu Statystycznego / Jan Berger //
Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 1, s. 2-17 summ. rez.
2. Organizacja i normowanie pracy
3214. INNOWACYJNOŚĆ w województwach / Ewa Stańczyk // Wiad.
Stat. - 2008, R. 53, nr 10, s. 53-69, mapy, tab. wykr. summ. rez.
Określenie syntetycznej pozycji woj. dolnośląskiego na tle pozostałych województw pod względem poziomu innowacyjności.
- 536 3215. NAUKA i technika w 2007 r. = Science and technology in Poland
2007 / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2007. Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS).
Dane i wskaźniki dotyczące działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
przedsiębiorstw.
3. Zatrudnienie
3216. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna ludności : klasyfikacja osób za pomocą wielomianowych modeli logitowych oraz jej związek z modelami hazardu dla czasu trwania / Joanna Małgorzata Landmesser // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2008, nr 7, s. 426-434, rys. tab. wykr. bibliogr. summ.
3217. AKTYWNOŚĆ ekonomiczna ludności Polski = Labour force
survey in Poland / przedm. Grażyna Marciniak ; Główny Urząd Statystyczny.
Departament Statystyki Gospodarczej. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat.,
2008 ; 29 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne. Praca. Dochody /
GUS). - Tabele.
III kw. 2007. - 176 s.
IV kw. 2007. - 177 s.
I kw. 2008. - 176 s.
II kw. 2008. - 169 s.
3218. ANALIZA bezrobocia w przekroju terytorialnym / Marcin Salamaga // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 10, s. 29-38, tab. wykr. summ. rez.
3219. ANALIZA porównawcza mobilności zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce / Marcin Salamaga // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 6, s. 49-58
summ. rez.
3220. ANALIZA taksonomiczna ofert pracy pojawiających się w dodatku „Praca” w regionie łódzkim w 2006 roku / Iwona Staniec, Marek Martin //
Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 7, s. 435-442, tab. wykr. bibliogr.
summ.
- 537 3221. BADANIA ankietowe pracodawców w aglomeracji wrocławskiej analiza statystyczna tablic dwudzielczych / Cyprian Kozyra, Agnieszka
Marciniuk // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1195, ser. Ekonometria, nr 20,
s. 90-102, rys. tab. bibliogr. summ.
BADANIE czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych
form zatrudnienia w Polsce : raport końcowy / red. nauk. Z. Dziubiński,
M. Kowalewski = poz. 630.
Z treści: Lasocki B.: Rynek pracy i niestandardowe formy zatrudnienia w Polsce
w latach 2003-2006 - opracowanie na podstawie badań GUS. - Skrzek-Lubasińska
M.: Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Analiza na podstawie niecyklicznych badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny
w latach 2003-2006.
3222. BEZROBOCIE rejestrowane w Polsce I-IV kwartał 2007 = Registered unemployment in Poland I-IV quarter 2007 / przedm. Agnieszka
Zgierska ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat.,
2008. - 113 s. : mapy, wykr. ; 29 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne. Praca. Dochody / GUS). - Tabele. - Cont.
3223. BEZROBOCIE w Polsce : zmiany, tendencje, problemy // Monit.
Unii Eur. - 2008, nr 4, s. 54-56.
Analiza zasobów pracy dokonana przez Konfederację Pracodawców Polskich.
3224. BEZROBOCIE w województwie małopolskim w 2007 roku /
Katarzyna Filipiak-Pilarska // Ekon. Organ. Przeds. - 2008, nr 11, s. 57-63,
wykr. bibliogr. 10 poz. summ.
3225. CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w 2007 r. / przedm.
Barbara Domaszewicz ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 473 s. :
wykr. ; 29 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS,
ISSN 1642-4212).
Analiza zbiorowości gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. cech użytkowników, struktury dochodów i zasobów pracy w gospodarstwach rolnych.
- 538 3226. CZYNNIKI kształtujące sytuację na rynku pracy w latach 19902005 / Barbara Ptaszyńska // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 3, s. 47-55, tab.
wykr. bibliogr. summ. rez.
3227. KSZTAŁCENIE dorosłych / przedm. Grażyna Marciniak, Agnieszka Zgierska ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Warunków
Życia. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 127 s. : wykr. ; 29 cm. Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS). - ISBN 978-837027-415-3.
3228. KSZTAŁTOWANIE się stopy bezrobocia w gminach woj. małopolskiego / Stanisław Matusik // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 1, s. 60-72,
mapy, wykr. summ. rez.
3229. LUDNOŚĆ, stan i struktura w przekroju terytorialnym : stan
w dniu 31 XII 2007 r. = Population size and structure by territorial division :
as of December 31, 2007 / [aut.] Joanna Stańczak, Agnieszka Znajewska ;
przedm. Lucyna Nowak ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań
Demograficznych. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 163 s. : rys.,
wykr. ; 29 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS,
ISSN 1734-6118).
Stan w dniu 30 VI 2008 r. - 120 s.
3230. METODY grupowania w badaniach przepływów ludności / Andrzej Młodak // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 9, s. 28-40, wykr. bibliogr.
summ. rez.
3231. OŚWIATA i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008 / przedm.
Grażyna Marciniak ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 372 s. ; 29 cm. - Tabele. (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS, ISSN 1506-056X).
3232. PANORAMA biznesu w przemyśle : zatrudnienie i wydajność
pracy w przemyśle w Polsce / Daniel Grzeszyk // Olympus. - 2008, nr 4,
s. 117-124.
- 539 3233. PODSTAWOWE korelaty uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu
społeczno-politycznym / Danuta Walczak-Duraj // Humaniz. Pr. - 2008,
R. 41, nr 5, s. 23-42, tab. summ.
3234. POLSKA : rynek pracy i zabezpieczenie społeczne : podstawowe
wielkości i wskaźniki w latach 1998-2007 = Poland : labour market and social security : macroeconomic performance in figures 1998-2007 / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Analiz Ekonomicznych
i Prognoz. - Warszawa : MPiPS, 2008. - 52 s. ; 15x21 cm. - Tabele.
3235. POLSKA 2008 : raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Analiz
Ekonomicznych i Prognoz. - Warszawa : MPiPS, 2008. - 152 s. : wykr. kolor. ;
24 cm. - Tabele.
3236. POPYT na pracę w 2007 r. = Demand for labour in 2007 / przedm.
Agnieszka Zgierska ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Warunków Życia. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 51 s. ; 29 cm. Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS, ISSN 1642-4425).
3237. POZAROLNICZA aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego / Jolanta Teneta-Płotkowiak, Joanna
Kudełko // Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. - 2008, nr 762, s. 59-86, tab.
bibliogr. summ.
3238. PRACUJĄCY w gospodarce narodowej w 2008 r. = Employment
in national economy in 2008 / przedm. Agnieszka Zgierska ; Główny Urząd
Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 161 s. ; 24 cm. (Informacje i Opracowania Statystyczne. Praca. Dochody / GUS). - Tabele. Cont.
3239. PRÓBA zastosowania zmiennej syntetycznej z medianą do analizy
lokalnego rynku pracy / Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski // Pr.
Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 7, s. 416-425, rys. tab. wykr. bibliogr.
summ.
- 540 3240. PRZEBUDOWA statystyki rynku pracy w okresie transformacji / Janusz Witkowski // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 9, s. 1-21, wykr.
summ. rez.
3241. PRZESTRZENNA analiza bezrobocia / Małgorzata Radziukiewicz // Hand. Wewn. - 2008, R. 54, nr 2, s. 20-26, tab. wykr. summ. rez.
3242. ROCZNIK demograficzny 2008 = Demographic yearbook of Poland 2008 / przedm. Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 547 s. : 5 [k.] tab. ; 24 cm. - (Roczniki
Branżowe / GUS). - Tabele. - Cont.
3243. ROZWÓJ i cechy bezrobocia na Dolnym Śląsku według powiatów
o zróżnicowanej strukturze społeczno-gospodarczej / Jerzy Kocieszewski,
Robert Krzemień // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 3, s. 282-298,
tab. wykr. bibliogr. summ.
3244. RYNEK pracy i niestandardowe formy zatrudnienia w Polsce
w latach 2003-2006 : opracowanie na podstawie danych GUS / Bogusław
Lasocki // Kult. Eduk. - 2008, nr spec. [2], s. 139-178. * Wykorzystanie
niestandardowych form zatrudnienia w Polsce : analiza na podstawie niecyklicznych badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny
w latach 2003-2006 / Małgorzata Skrzek-Lubasińska // Tamże, nr spec. [2],
s. 179-219 bibliogr.
Badania prowadzone w ramach projektu „Badania czynników warunkujących
wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce”.
3245. SPOŁECZNO-demograficzna charakterystyka bezrobotnych /
Anna Majdzińska // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 8, s. 61-72, tab. wykr. bibliogr. summ. rez.
3246. STATYSTYKA kosztów pracy w Unii Europejskiej / Jolanta
Szutkowska // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 3, s. 69-82, tab. bibliogr. rez.
summ.
- 541 3247. SZKOŁY wyższe i ich finanse w 2007 r. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat.,
2008. - 265 s. ; 29 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS, ISSN 1506-2163).
3248. TRANSFORMACJA zasobów pracy w Polsce w latach 1990-2006 /
Magdalena Knapińska // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 2, s. 6-10, wykr. bibliogr. [16] poz. summ.
3249. WIELOETATOWOŚĆ na rynku pracy w Polsce i w niektórych
krajach Unii Europejskiej / Dorota Pruska // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 11,
s. 67-79, tab. wykr. bibliogr. summ. rez.
Analiza zjawiska podejmowania pracy na więcej niż jednym etacie oraz próba określenia związków między tym zjawiskiem i wskaźnikiem zatrudnienia
oraz konsumpcją gospodarstw domowych w latach 1997-2006 w Polsce i 15 krajach UE.
WOKÓŁ polityki społecznej = poz. 2947.
Z treści: Rakowski W.: Przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia osób z wyższym wykształceniem w Polsce w latach 1988-2002.
3250. WPŁYW długookresowych przemian umieralności na starzenie się
ludności / Piotr Szukalski // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 2, s. 50-60, wykr.
bibliogr. sum. rez.
3251. ZALEŻNOŚCI między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją
na rynku pracy według województw / Jadwiga Kostrzewska // Wiad. Stat. 2008, R. 53, nr 5, s. 51-63, tab. wykr. bibliogr. summ. rez.
3252. ZASADY metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń /
przedm. Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Warunków Życia. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 129 s. ;
24 cm. - Tabele. - (Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje / GUS). - ISBN 97883-7027-429-0.
- 542 3253. ZATRUDNIENIE i bezrobocie w Polsce i województwie lubelskim w latach 1999-2005 / Zbigniew Mitura // Zamoj. Stud. Mater. - 2007,
R. 9, z. 3, s. 133-146 summ.
3254. ZATRUDNIENIE i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w 2007 r. = Employment, wages and salaries in national economy in 2007 /
Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 91 s. : wykr. ; 29 cm. - Tabele. - (Informacje
i Opracowania Statystyczne / GUS, ISSN 1509-8443).
3255. ZAWODY deficytowe i nadwyżkowe w 2007 roku / Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : MPiPS,
2008. - 101 s. : wykr. kolor. ; 29 cm. - Tabele.
W I półroczu 2008 roku. - 60 s.
3256. ZMIANY na rynku pracy w ujęciu wojewódzkim / Katarzyna
Frodyma // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 3, s. 56-69, tab. wykr. bibliogr.
summ. rez.
3257. ZRÓŻNICOWANIE bezrobocia w województwach małopolskim
i podkarpackim / Andrzej Adamczyk, Tomasz Tokarski, Robert W. Włodarczyk // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 5, s. 63-73, mapa, tab. wykr. bibliogr.
summ. rez.
3258. ZRÓŻNICOWANIE krajów Unii Europejskiej w obszarze aktywności ekonomicznej i bezrobocia / Elżbieta Sobczak, Roman Sobczak // Zesz.
Nauk. Wałbrz. WSZarz. - 2007, nr 1, s. 45-55 summ.
4. Wydajność pracy
3259. ANALIZA regionalnych zmian wydajności pracy w Polsce / Jacek
Batóg, Barbara Batóg // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 6, s. 59-69, mapa wykr.
bibliogr. summ. rez.
- 543 KLASYFIKACJA województw według zróżnicowania dochodowego,
wydajności pracy, zmian struktury sektorowej oraz migracji ludności /
J. Batóg = poz. 3281.
PANORAMA biznesu w przemyśle : zatrudnienie i wydajność pracy
w przemyśle w Polsce / D. Grzeszyk = poz. 3232.
5. Ochrona zdrowia i pracy
3260. BHP w Polsce 2007 : nie jest dobrze / Krystyna Zakrzewska-Szczepańska // Służ. Prac. - 2008, R. 35, nr 9, wkł. Bezpieczeństwo Pracy, s. IX-XII.
Bhp w statystyce.
3261. CHOROBY zawodowe w Polsce w 2007 r. = Occupational diseases in Poland in 2007 / Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Urszula Wilczyńska,
Wiesław Szymczak ; Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera.
Centralny Rejestr Chorób Zawodowych. - Łódź : Inst. Med. Pr., 2008. - 120 s. :
mapy, wykr. kolor. ; 30 cm. - Tabele. - ISBN 978-83-60818-15-2.
3262. DYSKOMFORT pracy / Kazimierz Siarnecki // Przyj. przy Pr. 2008, R. 59, nr 11, s. 8-9, wykr.
Statystyka zagrożeń zawodowych.
3263. PODSTAWOWE dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r. /
Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 196 s. : mapy, wykr. ; 29 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS, ISSN 1508-1052).
3264. WARUNKI pracy w 2007 r. = Working conditions in 2007 /
Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. - Warszawa :
Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 237 s. ; 29 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS, ISSN 1506-6789).
3265. WYPADKI przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą =
Accidents at work and work-related health problems / przedm. Agnieszka
- 544 Zgierska ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Warunków Życia. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 158 s. : wykr. ; 24 cm + 1 dysk
optyczny (CD-ROM). - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS). - ISBN 978-83-7027-427-6.
3266. WYPADKI przy pracy w 2007 r. = Accidents at work in 2007 /
Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Warunków Życia. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 132, [4] s. : rys. ; 24 cm + 1 dysk
optyczny (CD-ROM). - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne /
GUS, ISSN 1506-7920).
6. Płace
3267. DYSPERSJA płac w Polsce i innych krajach OECD / Wiesław
Golnau // Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. - 2008, [z.] 3, s. 95-112 summ.
WPŁYW poziomu gospodarczego na nierówności dochodów i płac /
P. Kumor = poz. 3290.
3268. WYNAGRODZENIA realne sfery budżetowej w 2007 r. / Igor
Timofiejuk // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 11, s. 35-56, tab. wykr. summ. rez.
ZASADY metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń = poz. 3252.
ZATRUDNIENIE i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r. =
poz. 3254.
3269. ZRÓŻNICOWANIE przeciętnych wynagrodzeń w Europie / Julian
Daszkowski // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 6, s. 69-77, wykr. bibliogr. summ. rez.
7. Zabezpieczenie społeczne
3270. INFORMACJA o świadczeniach pieniężnych z funduszu ubezpieczeń społecznych i funduszu alimentacyjnego / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki. - Warszawa : ZUS, 2008. - Nr 1-4 ; 30 cm.
- 545 3271. TRWANIE życia w 2007 r. = Life tables of Poland 2007 / Longina
Rutkowska ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 76 s. : rys. ; 29 cm. - Tabele.(Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS, ISSN 1507-1340).
3272. WYSOKOŚĆ i struktura wypłat emerytur i rent realizowanych
przez ZUS w roku 2007 / Hanna Markowska // Ubezp. Społ. - 2008, nr 1,
s. 7-10, tab. wykr.
8. Warunki bytu ludności
3273. AKTYWNOŚĆ gospodarstw domowych na rynku dóbr i usług
konsumpcyjnych (w świetle badań budżetów domowych) / Dorota Szepieniec-Puchalska // Hand. Wewn. - 2008, R. 54, nr 1, s. 35-42, tab. summ. rez.
3274. BUDŻETY gospodarstw domowych w 2007 r. = The 2007 household budget surveys / Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : Zakł.
Wydaw. Stat., 2008. - 198 s. ; 30 cm. - (Informacje i Opracowania Statystyczne. Warunki Życia / GUS). - Tabele. - Cont. - Soderž.
3275. BUDŻETY gospodarstw domowych w latach 2004-2007 / Krystyna Świetlik. - Cz. 1-2 // Hand. Wewn. - 2008, R. 54, nr 4-5, s. 36-43, tab.
wykr. summ. rez. ; nr 6, s. 30-34 summ. rez.
CHARAKTERYSTYKA gospodarstw rolnych w 2007 r. = poz. 3225.
M.in. dochody gospodarstw.
3276. DOCHODOWA elastyczność popytu na żywność / Mariola Kwasek // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 5, s. 39-51, tab. bibliogr. summ. rez.
3277. DOCHODY i warunki życia ludności Polski (raport z badania EUSILC 2006 r.) = Incomes and living conditions of the population in Poland :
(report from the EU-SILC survey of 2006) / Główny Urząd Statystyczny.
Departament Pracy. - Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 2008. - 103 s. : wykr. ;
- 546 29 cm. - Tabele. - (Informacje i Opracowania Statystyczne / GUS, ISSN
1898-9322).
3278. DOCHODY realne pracowników i emerytów w 2007 r. / Igor
Timofiejuk // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 6, s. 40-48, tab. wykr. summ. rez.
3279. GOSPODARSTWA rolników w świetle badań strukturalnych
GUS / Józef Stanisław Zegar // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 12, s. 50-62, tab.
wykr. summ. rez.
M.in. pracujący w gospodarstwach i źródła dochodów rolników.
3280. KLASYFIKACJA rozkładów dochodów gospodarstw domowych /
Piotr Łukasiewicz, Grzegorz Koszela, Arkadiusz Orłowski // Pr. Nauk. Uniw.
Ekon. Wroc. - 2008, nr 7, s. 535-543, rys. tab. wykr. bibliogr. summ.
3281. KLASYFIKACJA województw według zróżnicowania dochodowego, wydajności pracy, zmian struktury sektorowej oraz migracji ludności /
Jacek Batóg // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 7, s. 485-492, rys.
wykr. bibliogr. summ.
3282. KONSUMPCJA w gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem / Tomasz Zalega // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 12, s. 63-74, tab.
summ. rez.
Ukazanie dochodów per capita oraz struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem w latach 2000-2006.
3283. METODY analizy wpływu skłonności do konsumpcji na wydatki
ludności / Mariusz Doszyń // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 9, s. 70-76, tab.
bibliogr. summ. rez.
3284. MIESZKALNICTWO w Finlandii / Mirosław Gorczyca // Wiad.
Stat. - 2008, R. 53, nr 10, s. 77-82, tab. summ. rez.
3285. NIERÓWNOŚCI dochodów gospodarstw domowych w Polsce
w latach 2000-2006 / Ewa Aksman // Ruch Praw. Ekon. - 2008, R. 70, z. 3,
s. 97-110, tab. summ.
- 547 3286. ROZWÓJ badań warunków życia ludności / Jan Kordos // Wiad.
Stat. - 2008, R. 53, nr 2, s. 10-19, tab. bibliogr. sum. rez.
3287. STRUKTURA konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce na
tle wzorców europejskich / Wacława Starzyńska, Bogusława Dobrowolska //
Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1200, s. 518-527, wykr. bibliogr. summ.
Ref. na konf. pn. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka.
3288. WARUNKI mieszkaniowe oraz wyposażenie w dobra trwałego
użytku gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi w woj. mazowieckim (wyniki badań własnych) / Tomasz Zalega. - Cz. 1-2 // Hand. Wewn. 2008, R. 54, nr 4-5, s. 49-53, tab. summ. rez. ; nr 6, s. 35-43.
3289. WIELOWYMIAROWE aspekty ubóstwa - statystyczna analiza
zasobów dóbr trwałego użytku w gospodarstwach domowych rolników /
Hanna Dudek // Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2008, nr 7, s. 511-518, rys.
tab. bibliogr. summ.
3290. WPŁYW poziomu gospodarczego na nierówności dochodów
i płac / Paweł Kumor // Wiad. Stat. - 2008, R. 53, nr 3, s. 34-47, tab. wykr.
bibliogr. rez. summ.
3291. WYDATKI gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w latach
1995-2005 / Zofia Skrzypczak // Hand. Wewn. - 2008, R. 54, nr 4-5, s. 44-49,
tab. summ. rez.
3292. WYPOSAŻENIE w dobra trwałe gospodarstw domowych województwa zachodniopomorskiego / Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak // Stud.
Pr. Wydz. Nauk Ekon. / USzczec. - 2008, nr 3, s. 155-170 summ.
3293. ZMIANY dochodowe gospodarstw rolniczych w regionach Polski
na podstawie wyników FADN / Andrzej Czyżewski, Anna HeniszMatuszczak // Pr. Nauk. AE Wroc. - 2008, nr 1192, s. 187-194, tab. bibliogr.
summ.
- 548 3294. ZMIANY struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce
w latach 1995-2006 / Zofia Skrzypczak // Hand. Wewn. - 2008, R. 54, nr 1,
s. 35-42, tab. summ. rez.
3295. ZMODYFIKOWANE minimum socjalne w grudniu 2007 r. / Piotr
Kurowski // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 4, s. 30-31, tab. wykr.
3296. ZRÓŻNICOWANIE dochodów i wydatków gospodarstw domowych w 2006 r. / Mirosław Gorczyca // Polit. Społ. - 2008, R. 35, nr 8, s. 2024, tab. bibliogr. [3] poz. summ.
Analiza statystyczna zróżnicowania dochodów i wydatków polskich gospodarstw
domowych.
9. Związki zawodowe. Samorząd pracowniczy
___________________
10. Przekształcenia własnościowe
___________________
XIV. BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFII
3297. AKTYWIZACJA zawodowa kobiet wiejskich : bibliografia / Ewa
Wyglądała // Humaniz. Pr. - 2008, R. 41, nr 3/4, s. 113-114.
3298. BIBLIOGRAFIA: telepraca / Alina Kulesza // Humaniz. Pr. 2008, R. 41, nr 6, s. 95-99.
3299. BIBLIOGRAFIA Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy :
piśmiennictwo polskie za 2006 r. / pod red. Jolanty Gawron, Anny Paszek ;
- 549 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Cz. 1-2. - Warszawa : GBPiZS, 2008. - 2 cz. (XLV, 848 s.) ; 21 cm + płyta CD. - ISSN 05254833.
3300. BIBLIOGRAFIA prac prof. dr. hab. Wojciecha Muszalskiego :
1958-2008 / oprac. Anna Radwańska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2008. - 38 s. ; 21 cm +
dysk optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie / GBPiZS ; 111). - ISBN 978-8360302-19-4.
3301. ELASTYCZNE formy pracy / oprac. Ewa Wyglądała // Zarz.
Zasob. Ludz. - 2008, nr 5, s. 131-134.
3302. KAPITAŁ ludzki : bibliografia / oprac. Ewa Wyglądała // Humaniz. Pr. - 2008, R. 41, nr 5, s. 101-105.
3303. KULTURA organizacyjna : wybór literatury 2005-2008 / oprac.
Alina Kulesza // Zarz. Zasob. Ludz. - 2008, nr 6, s. 99-104.
3304. LEKSYKON marketingu / Iwona Kienzler. - Warszawa : C. H. Beck,
2008. - 264 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-255-0196-9.
3305. LEKSYKON prawa pracy : 100 podstawowych pojęć / red. Jakub
Stelina. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - 437 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-2550234-8.
3306. MINISTERSTWO Pracy i Polityki Społecznej : 1918-2008 (w zbiorach GBPiZS) / oprac. Anna Radwańska, Ewa Wyglądała ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2008. - XX,
221 s. : fot. kolor. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie /
GBPiZS ; 112).
3307. NOWE przepisy bhp i prawa pracy / wybór [Joanna Sender] (joa) //
Atest. - 2008, nr 1, s. 53 ; nr 2, s. 53 ; nr 3, s. 53 ; nr 4, s. 61 ; nr 5, s. 53 ; nr 6,
s. 53 ; nr 7, s. 57 ; nr 8, s. 53 ; nr 9, s. 53 ; nr 10, s. 53 ; nr 11, s. 53 ; nr 12, s. 53.
- 550 3308. OCHOTNICZE Hufce Pracy : 1958-2007 : (literatura polska i ob ca w wyborze) / oprac. Krystyna Cetera ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2008. - XI, 42 s. ; 21 cm +
dysk optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie / GBPiZS ; 110). - ISBN 978-8360302-83-5.
3309. POLSKA bibliografia prawnicza / red. Marta Jaszczukowa //
Państ. Prawo. - 2008, R. 63, z. 1, s. 138-155 ; z. 2, s. 145-155 ; z. 3, s. 145155 ; z. 4, s. 144-155 ; z. 5, s. 147-155 ; z. 6, s. 139-155 ; z. 7, s. 141-155 ;
z. 8, s. 146-155 ; z. 9, s. 142-155 ; z. 10, s. 145-155 ; z. 11, s. 147-155 ; z. 12,
s. 138-154.
3310. POMOC społeczna i praca socjalna : 2000-2007 (literatura polska
i obca w wyborze) / oprac. Alina Kulesza ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2008. - XIV, 114 s. ;
21 cm. - (Bibliografie / GBPiZS ; 109). - ISBN 978-83-60302-28-6.
3311. PRACA i polityka społeczna : (przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze) / red. Alina Kulesza ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Nr 1-12. - Warszawa : GBPiZS ; 2008 ; 10 cm [podł.]. ISSN 0209-357X.
Zawiera analizy dokumentacyjne książek i artykułów z prasy zagranicznej, indeks
alfabetyczny do każdego numeru oraz tablice statystyczne.
3312. PRZEGLĄD norm : ochrona oczu / oprac. MW // Atest. - 2008,
nr 5, s. 54 ; Taż: Przegląd norm : zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu //
Tamże, nr 11, s. 54 ; Taż: Przegląd norm : ochrona przed hałasem // Tamże,
nr 12, s. 54.
3313. PRZEWODNIK Bibliograficzny : urzędowy wykaz druków wydawanych w Rzeczypospolitej Polskiej / Biblioteka Narodowa. Instytut
Bibliograficzny. - R. 64, nr 1-52. - Warszawa : BN, 2008 ; 30 cm. - ISSN
0033-2518.
Wykazuje na bieżąco wydawnictwa polskie dot. m.in. społecznych i ekonomicznych zagadnień pracy w następujących działach UKD: 3. Nauki społeczne. Prawo.
Administracja ; 6. Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo.
- 551 3314. SKOROWIDZ obowiązujących przepisów prawnych 2007 : indeksy. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r. - Sopot : Wolters Kluwer,
2008. - 1578 s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7526-911-6.
3315. SŁOWNIK terminologii prawniczej i gospodarczej polskoangielski, angielsko-polski / Jacek Gordon. - Warszawa : Poltext, 2008. - 848 s. ;
22 cm. - ISBN 978-83-7561-000-0.
3316. SOCJOLOGIA : przewodnik encyklopedyczny. - Warszawa :
Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - 252 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15538-4.
3317. UBEZPIECZENIA społeczne : 1999-2008 (literatura polska i obca
w wyborze) / oprac. Alina Kulesza ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2008. - XVII, 234 s. ; 21 cm + dysk
optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie / GBPiZS ; 113). - ISBN 978-8360302-79-8.
3318. WYKAZ wybranych obowiązujących aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych // Biul. Inf. / ZUS. - 2008, nr 1, s. 1-19 ; nr 2,
s. 1-19 ; nr 3, s. 1-20 ; nr 4, s. 1-21.
3319. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : wybór literatury polskiej
i obcej / oprac. Alina Kulesza // Zarz. Zasob. Ludz. - 2008, nr 3/4, s. 159-163.
3320. ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia : [bibliografia] / oprac. Ewa Wyglądała // Zarz. Zasob. Ludz. - 2008, nr 2,
s. 117-118.
Wybór literatury polskiej.
- 552 -
- 553 -
INDEKS ALFABETYCZNY
AB 732, 804, 806, 1962 ; AJ
1651 ; AM 730 ; ap 1625
Abramczyk Janusz 1602
Abramowska Anna red. 1869
Abramowski Michał 2171
Absolwenci SGH na rynku pracy
640
Adair Fred 420
Adamczyk Aleksandra E. 484
Adamczyk Andrzej 824, 3257
Adamczyk Bartosz 2569
Adamiec Karolina 403
Adamiec Sabina 128, 311, 484,
486
Adamkiewicz Jan 1503
Adamkiewicz Marek 1043, 1079
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G.
1296
Adamowicz Elżbieta red. 663
Adamska Anna 3199
Adamska Hanna 2983
Adamska-Chudzińska Małgorzata
1373, 2981
Adamski Tomasz 1588
Adler Roman 12, 25
Aftański Andrzej 1602, 1604, 1606 ;
red. 1602
Agacka-Indecka Joanna 1940
Agencje zatrudnienia 2007 r. 715
Aksman Ewa 2892, 2994, 3285
Aktualne problemy zarządzania
organizacjami 135
Aktywizacja zawodowa studentów
1140
Aktywizująca polityka społeczna
2902
Aktywność ekonomiczna ludności
Polski 2017
Aktywność zawodowa i edukacyjna 829
Albińska Paulina 1152
Aleksander Tadeusz 8, 30, 1602
Alot Małgorzata 448
Aluchna Maria 67 ; red. 67
Amabile Teresa M. 1284
Ambroziak Katarzyna 1302
Analiza funkcjonowania urzędów
pracy 717
Analiza porównawcza modeli
polityki migracyjnej 914
Anderson Phil 1326
Andrukiewicz Mariusz 1599
Andruszkiewicz Iwetta 2065, 2939
Andrzejczak Aldona 1165
Aniszewska Grażyna 67, 1352,
1364
Antczak Zbigniew 139, 366, 1302
Antonowicz Paweł 549
Antonów Kamil 2682
Antoszkiewicz Jan D. rec. 162
Arcimowicz Krzysztof 2939
Arczewska Magdalena 448
Arendt Łukasz 971, 2939, 2945
Armstrong Michael 163, 2549
Askaldowicz-Figiel Marta 473
Aspekty społeczne i wychowawcze projektu 18-24. - Czas na
samodzielność 837
Atamańczuk Kazimiera 1362,
1470
Augustyńska Danuta 1814
Augustyński Iwo 2945
Auksztol Jerzy 184
Auleytner Julian Marian 2946,
2990
Austen Agata 246, 494
- 554 B. O. 22 ; bo 1625 ; (bs) 1747
Babiak Jolanta 1287
Babik Wiesław 553
Babińska-Górecka Renata 2682
Baccaro Lucio 3140
Bachnik Katarzyna 371
Baczewski Grzegorz 3016
Baczyńska Anna 1302
Badanie aktywności zawodowej
absolwentów 761
Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia
630
Badanie wskaźnika wpływu Działania 1.1. Rozwój i modernizacja
instrumentów i instytucji rynku
pracy 623
Badaracco Joseph L. 1078
Badowska Anna zob. SasBadowska A.
Bagieńska Anna 1204
Bajor Agnieszka 484
Bajorek-Ziaja Hanna 864
Bajson Jacek 3053
Bakalarski Krzysztof 2967
Bakonyi Jadwiga 208
Bal-Woźniak Teresa 210
Balcerek Anna 1311, 1385, 1444
Balcerzak-Paradowska Bożena
909, 2600, 2909, 2912, 2939,
2999, 3065
Balik Anna 2159
Balon Urszula 77
Balsam Katarzyna 1877
Bałandynowicz Andrzej 2932
Banasiewicz Kazimierz 1080
Banasik Przemysław 655
Banasik Włodzimierz 1467
Banaszak Sławomir 1373, 1592 ;
red. 1373
Banaszczyk Małgorzata zob. Barzycka-Banaszczyk M.
Banaszek Mariusz 2221
Banaś Jerzy 67
Bandurska Dorota 678
Bandurska Grażyna zob. SpytekBandurska G.
Bankructwa gospodarstw domowych 3039
Bańka Augustyn 3
Bańka Waldemar 1308
Barabasz Adela 1314
Baran Krzysztof W. 3148
Baraniak Barbara 1, 3, 1108, 1602,
1604 ; red. 1604
Baranowska Anna 607
Barańska-Fischer Mirella 737
Barański Bogusław 1636
Barburski Jacek 1257
Barcik Anna 35
Barcik Ryszard red. 47
Barcz Jan 2004 ; red. 2001
Barczak Mikołaj 993
Barczyński Andrzej 855, 2600,
2929, 2999
Barnes Colin 1566
Baron Angela 163
Baron-Puda Maria 783
Baron-Wiaterek Małgorzata 659,
899, 2929, 2947, 2999
Barska Anna 1583
Bartkowiak Grażyna 350, 1165,
1302, 1373, 1775 ; rec. 1302
Bartkowski Jerzy 1277
Bartlett Christopher A. 272
Bartniczak Bartosz 748
Bartosiak Jolanta 2975
Bartosik Agata zob. StafiejBartosik A.
Bartusik Katarzyna 1663
Bartz Brunon 1152
- 555 Baruk Agnieszka Izabela 1407,
1416, 1484 ; rec. 1349
Baruk Jerzy 199, 359, 512
Barwińska-Małajowicz Anna 962
Barylska Ilona zob. ŚwiątekBarylska I.
Barzycka-Banaszczyk Małgorzata
1865
Basil Tony 1101
Basińska Agata 1167
Basińska Małgorzata A. 1497
Bassi Laurie 312
Baszczyński Krzysztof 1779
Baszyński Adam 684
Bator Katarzyna 650, 668
Batóg Barbara 3259
Batóg Jacek 3259, 3281
Baum Mirosław 2885
Bauman Zygmunt 3022
Bazerman Max H. 1291
Bazyl Maria zob. WiderszalBazyl M.
Bąbaś Katarzyna 3186
Bąbiak Iwona 5
Bączek Elżbieta zob. MikułaBączek E.
Bąk Ewa zob. Broma-Bąk E.
Bąk Krzysztof 1849
Bąk Melania 247
Bąk-Grabowska Dominika 337,
639, 1302
Bąkowski Andrzej 1065 ; rec.
3190
Beck-Krala Ewa 2558
Bednarczyk Henryk 774, 785,
1114, 1602, 1603 ; red. 1114
Bednarczyk Rafał 1055
Bednarek Grażyna 957
Bednarek Piotr 87, 1019
Bednarek Tadeusz 892
Bednarski Henryk 1602
Bednarski Marek red. 805
Bednarz Krzysztof 148
Bednarz Marek 2930
Belczyk Bernadetta 2127, 2217
Beliczyńska Monika 2641
Bełcik Anna 782, 818
Bełkowska Aleksandra 2676
Bem Kornelia 1081
Bembenek Bogusław 160, 210, 340
Bendkowski Jacek 255
Bennett Nathan 269
Bennis Warren G. 1315
Bera Ryszard 1545, 1604
Berek Ewa zob. Leśniak-Berek E.
Berezowska Sławomira zob. Kamińska-Berezowska S.
Berger Jan 3202, 3213
Berłowski Paweł 296, 341, 349,
384, 399, 404, 418, 429, 1202,
2228, 2232, 2395
Bernais Jolanta 687 ; rec. 201
Bernatt Maciej 3118
Bezpieczeństwo państw a procesy
migracyjne 2611
Bezrobocie jako problem bezdomnych 3098
Bezrobocie rejestrowane 3222
Bezwińska Teresa zob. HejnickaBezwińska T.
Białas Marcin 1513
Białasiewicz Maria 211, 234, 388 ;
red. 43
Białkowski Jacek 942
Białobrzeska Katarzyna red. 3002
Białowąs Piotr 178
Białowolska Dorota zob. WęziakBiałowolska D.
Białowolski Piotr 663
Bibik Renata 1534
Bibliografia Ekonomicznych
i Społecznych Zagadnień Pracy
3299
- 556 Biegański Zdzisław red. 2946
Biegun Krzysztof 2945
Biela Adam 1332
Bielak Jarosław 663
Bielawa Anna 249, 543
Bielawska Agnieszka zob. Zakrzewska-Bielawska A.
Bielecka Dominika 2005
Bielecki Piotr 640
Bielewicz Antoni 141, 550
Bielewicz Artur 2796
Bielińska Magdalena 1591
Bieliński Jacek 607
Bieniok Henryk 238
Bieńkowska Agnieszka 81, 84, 85
Bieńkowski Sławomir 630, 656
Bieńkuńska Anna zob. SzukiełojćBieńkuńska A.
Biernacki Andrzej 1653
Biernat Joanna 926
Biernath Marta 947
Bierowiec Mariola 749
Bierwiaczonek Krzysztof red. 596
Bieś Bronisław 1110, 1682
Bilińska Joanna 1443
Biliński Lucjan 1887, 2444
Bilodeau Barbara 140
Bilski Grzegorz 2216
Biniek Włodzimierz 3134
Binkiewicz Dorota 2961
Bińczycki Bernard 306, 352, 2445
Blachnicka Dominika 944
Blajer-Gołębiewska Anna 210
Blekicki Jacek 480
Błasiak-Nowak Beata 625
Błaszczak Sławomir 1159
Błaszczyk Beata 662, 677, 2877 ;
red. 677, 678
Błaszczyk-Przybycińska Ilona
3044
Błażejowski Jerzy 1249
Błędowski Piotr 640, 662, 677,
678, 746, 909, 2600, 2929 ; red.
640
Błotko Jarosław 1095
Bobrowski Sebastian 578
Bobulski Jarosław 1136
Bochniarz Henryka 843
Bocian Andrzej F. 3011
Bocian Natalia rec. 1045
Bocianowski Stanisław 2755
Boczkowska Katarzyna 1762
Boczkowski Andrzej 1267, 1506
Bodak Andrzej 1302
Bodra Marta 2764
Boesche Andrzej 2985
Bogaj Andrzej 1602
Bogdan Anna 1820
Bogdan Mariusz 1762
Bogdan Tomasz 719
Bogucka Iwona E. rec 54
Bogusiewicz Monika zob.
Chwaszcz-Bogusiewicz M.
Bogusz Piotr 3151
Bohdanowicz Leszek 1302
Bohdziewicz Piotr 170, 1264,
1302
Bojanowska Elżbieta 1584
Bojar Hanna 2993
Bojewska Barbara 1364
Bokacki Robert St. 348, 1307
Bokajło Wiesław red. 2005
Bokrzański Artur 1170
Bokun Ludmiła zob. DziewięckaBokun L.
Bolonek Ryszarda 685, 2981
Bołkunow Wiktor 2929
Bombiak Edyta 1468
Bombińska Elżbieta 694
Bombol Małgorzata 3103
- 557 Bonder Katarzyna zob. SowińskaBonder K.
Bondyra Krzysztof red. 1124
Boni Michał 843, 3137
Boone Mary E. 177
Boratyńska-Sala Anna 77
Borawska Anna 127
Borkiewicz Jerzy 3061
Borko Henryk 3043
Borkowska Anna 425
Borkowska Stanisława 307, 690
Borkowska-Kalwas Teresa 630,
642
Borodiuk Agnieszka zob. Wrzosek-Borodiuk A.
Borowiak Kamil 1318
Borowicz Jacek 1939, 1941
Borowicz Ryszard 1562
Borowiec Jan 2945, 2981
Borowska Joanna tł. 430
Borowska-Pietrzak Agata 377
Bortkiewicz Alicja 1641, 1791
Bortnowska Hanna 1302
Borys Tadeusz 358
Bosak Maria 456, 1877
Brajczewska-Rębowska Ewa red.
2910
Bratnicki Mariusz 64, 143, 1364
Bratos Małgorzata 1580
Brdulak Halina 1293
Breene R. Timothy S. 271
Brelska Lucyna 837
Bridges William 174
Brizendine Louann 830
Brochocka Agnieszka 1812
Brockbank Wayne 430
Broda-Wysocki Piotr 2005
Brodzka Danuta M. zob. PiekutBrodzka D. M.
Brodzka Krystyna 2227, 2743, 2856
Brojak-Trzaskowska Małgorzata
1465
Broma-Bąk Ewa 1849
Broński Krzysztof 13
Brożyna Ewa 2246, 2600
Brudnik Maria 1543
Bryła Ryszard 1619, 1842
Brzezińska Anna Izabela 874
Brzezińska Arleta zob. OlbrotBrzezińska A.
Brzeziński Artur 2140
Brzęczek Tomasz 2846
Brzozowski Tomasz 1292
Brzustewicz Paweł 1051
Brzykczy Sylwia zob. OziembłoBrzykczy S.
Buchcic Elżbieta 1183
Buchelt Beata 158, 376, 493, 495,
496, 1302
Buchelt Ewelina 2939
Buchner-Jeziorska Anna 640
Buchowski Michał 960
Buczek Leokadia 2110
Buczna Małgorzata red. 1854,
1859
Buczyńska Anna 385, 1810
Budka Borys 2251
Budniak Jolanta 2995
Budnikowski Tomasz 669
Budrowska Bogusława 2912, 2939
Budzeń Henryk 1604
Budzich-Szukała Urszula 2972
Budziński Taras 929
Budzisz Bolesław 135, 165
Budzyńska Agata 2078
Budżety gospodarstw domowych
w 2007 r. 3274
Bugajska Joanna 1615, 1827
Bugdol Marek 111, 1383, 1487
Bujak Krzysztof 2532
- 558 Bujak-Pietrek Stella 1822
Bujok Barbara zob. GodlewskaBujok B.
Buko Jacek 342
Bukowska Urszula 213, 266, 1219
Bukowski M. Krzysztof 136
Bukowski Maciej 607, 698 ; red.
607, 698
Bukraba-Rylska Izabella 959
Bulicz Agata 2005
Bulik Nina zob. Ogińska-Bulik N.
Buller Leszek J. 1295
Buraczyńska Barbara 135
Burczyk Ewa 556
Burda Magdalena 2048
Burdziak Mirosława zob. Kozłowska-Burdziak M.
Burek Wojciech 932
Bury Beata 2048
Bury Przemysław 1769, 2932
Buszko Andrzej 37, 253, 1380
Buś-Bidas Agnieszka 768
Butkiewicz Grzegorz 1364
Bylok Felicjan 2947
Byra Stanisława 868
Bystrowski Piotr rec. 2954
Cabała Paweł 89, 242
Cajsel Wiktor 2258, 2287
Calzoni Giuseppe 2948
Caputa Wiesława 80
Carby-Hall J. R. 953
Carli Linda L. 827
Caulat Ghislaine 1331
Cekała Monika zob. SadowskaCekała M.
Celary Ireneusz red. 1589
Celińska Sylwia 357
Cellary Wojciech 483
Celuch Krzysztof 1483
Cesarski Maciej 2929
Cetera Krystyna 3308
Cewińska Joanna 1165
Cębrzyńska Joanna 1419
Chabior Agata 811, 1031
Chaciński Jacek 2073
Chakowski Maciej 2075, 3188
Charakterystyka gospodarstw
rolnych w 2007 r. 3225
Charkiewicz Marcin 67
Chełpa Stanisław 366
Chirkowska-Smolak Teresa 1279,
1302
Chłoń-Domińczak Agnieszka 865,
2769
Chłystowska Jadwiga zob. Pawłowska-Chłystowska J.
Chmal Zdzisław 1165
Chmiel Agnieszka 1161
Chmiel Ewa zob. Szczepankiewicz-Chmiel E.
Chmielewiec Beata 1340
Chmielewska Barbara 2991
Chmielewska Dorota zob. KanafaChmielewska D.
Chmielewski Jarosław 1063, 1649,
1658, 1670, 1777
Chmielnicki Paweł 2115
Chodaczek Mirosława zob.
Wawrzak-Chodaczek M.
Chodak Małgorzata 1828
Chodorowska Marta 803, 1732
Chodyński Andrzej 198 ; red. 486
Chodyra Paulina red. 2961
Chojak Małgorzata 1032
Chojnacka Małgorzata 1492
Chojnacki Jakub 243
Cholewicka-Goździk Krystyna 106
Chomątowska Barbara 1211
Chomczyński Piotr 1425, 1430
- 559 Chomentowska Zofia zob. Kołoszko-Chomentowska Z.
Chomińska Ludmiła 1563
Chorab Anna zob. ZasadaChorab A.
Chorągwicka Beata 740
Chorostkowski Maciej 980, 2000
Chowaniec-Furman Ewelina 2176
Chrabąszcz Robert 719
Chraniuk Anna tł. 1696
Chrąściel Katarzyna 2867
Christensen Clayton M. 522
Chrostowski Aleksander 50
Chrościcka Katarzyna 1217
Chrościelewski Robert 448
Chruślińska-Jałmużna Ilona 1518
Chrzanowski Marek 2945
Chrzęstek Anna 705
Chudzińska Małgorzata zob.
Adamska-Chudzińska M.
Chugh Dolly 1291
Chwaszcz-Bogusiewicz Monika
101
Chwyczko Magdalena zob.
Szymańska-Chwyczko M.
Chybalski Filip 2655
Chybicka Aneta 2939
Chyliński Marek 1047
Ciacek Paweł 951
Cianciara Jolanta 347
Cichobłaziński Leszek 1437
Cichocka Dominika 2095
Cichocki Andrzej 3, 1602
Cichoń Adrianna zob. JasińskaCichoń A.
Cichosz Mariusz 1, 1602
Cichowska Urszula 1379
Cichy Damian 931
Cichy Krzysztof 594
Ciechański Ariel 3194
Ciechomska Joanna 2007, 2353,
2799, 2801, 2804
Ciecieląg Joanna 3018
Cielemęcki Mariusz 447
Cieplińska Jagienka zob. RześnyCieplińska J.
Cierniak-Emerych Anna 242, 649,
1364
Cierniak-Szóstak Ewa 2981
Cierpka Anna 1038
Ciesielska Monika zob. OliwaCiesielska M.
Cieślak Iwona 2981
Cieślak Monika 2396
Cieślewicz Wiesława 525
Cieślik Jerzy 1234 ; rec. 164
Cieślińska Katarzyna 273, 684,
2577
Ciotucha Dorota zob. Kwiatkowska-Ciotucha D.
Cisak Ewa 1805
Cisek Sylwia 1302
Ciszek Przemysław 2075, 3188
Ciszewska Danuta 2591
Ciurla Mieczysław 193
Ciżkowicz Kazimierz red. 1602
Coates Anna zob. OdrowążCoates A.
Conger Jay A. 230
Couvrat Jean-Francois 2659
Coyne Kevin P. 501
Córczak Barbara 3197
Crabb Anna zob. Witek-Crabb A.
Cudowski Bogusław 2307
Cukrowska Ewa 3017
Cukrowski Jacek 3017
Culepa Michał 2409, 2721
Cybula Piotr 1928
Cybulska Ewa zob. PancerCybulska E.
- 560 Cybulski Leszek 2945, 2981
Cygańska Małgorzata 499
Cyprowski Marcin 1808, 1811
Cyran Jan 196
Cyrek Magdalena 2981, 2982
Cyrek Piotr 2982
Cyrul Barbara zob. Sujak-Cyrul B.
Cywoniuk Mirosława 2909
Czajka Zdzisław 2553, 2578
Czajkowska Maria 1363
Czapiewski Artur 2223
Czapińska Marta 1491
Czapiński Janusz 2978
Czapka Mirosław 3, 1724, 2999
Czaplicka Katarzyna 3012
Czardybon Agnieszka tł. 157
Czarkowska Lidia D. 1302
Czarnacka Agata tł. 2659, 2662
Czarnecki Kazimierz M. 1040 ;
red. 1040, 1602
Czarnecki Maciej 2565
Czarnowski Wojciech 1836
Czarzasty Jan 3112
Czas ukoi nas? : jakość życia
i czas wolny 3102
Czech Alojzy 167
Czech-Rogosz Joanna 2601
Czechowska-Bieluga Marta 1458,
2932
Czechowska-Świtaj Teresa 277
Czechowski Marcin 1892
Czekaj Krzysztof 2932
Czerna-Grygiel Joanna 142
Czernecka Małgorzata 101
Czerniachowicz Barbara 212,
1384
Czerniak Małgorzata 2202, 2505
Czerniawska Olga 1553
Czerniawski Jan 165
Czernuszyn Sylwia 1426
Czerska Małgorzata 1364
Czerwińska Elżbieta 484
Czerwińska Karolina 654
Czerwińska Magdalena 135
Czerwonka Leszek 210, 2979
Czesla Alfred 1594
Czołpińska Ewa 866
Czub Marta tł. 1328
Czupiał Jerzy 45
Czygier Stanisław 1040
Czyż Sabina zob. Pawlas-Czyż S.
Czyżak Mariusz 2547
Czyżewski Andrzej 3293
Czyżowska Elżbieta 2607
Ćwiertniak Bolesław M. 1877,
2115, 2929
Ćwik Andrzej 131
Ćwik Anna zob. Karłyk-Ćwik A.
Ćwik Bogdan 664
Ćwiklicki Marek 51, 53, 93
(d) 1746
Dach Zofia 689 ; red. 689
Dadura Małgorzata 745
Dajczak Katarzyna 1368
Danecka Marta 3001, 3015
Danel Adam 667
Danielewski Franciszek 242
Danilewicz Dariusz 351, 367, 599,
706
Danilewicz Wioletta 1179
Daniłowicz Paweł 971
Danowska-Prokop Barbara 2601
Daszkiewicz Katarzyna zob.
Miaskowska-Daszkiewicz K.
Daszkowski Julian 60, 2538, 3269
Daszykowska Jadwiga 2871
Davenport Thomas H. 529
Davis Ian 1070
- 561 Dawid-Sawicka Monika 1208,
1476, 1488
Day Christopher 1517
Dąbrowicz Małgorzata 421
Dąbrowska Anna 1105 ; rec. 709
Dąbrowska Neonila zob. Szeszenia-Dąbrowska N.
Dąbrowska Teresa zob. Makowiec-Dąbrowska T.
Dąbrowski Łukasz 446
Dąbrowski Mariusz 1680
Dąbrowski Paweł 1364
Dądela Arkadiusz 101
Dedo-Olędzka Katarzyna 440
Defourny Jacques 747, 2961
Demianiuk Eugeniusz 678
Depczyńska Anna zob. WrzosekDepczyńska A.
Derbis Romuald 1302
Derlacz Marta 2204, 3177
Dezaktywizacja osób w wieku
okołoemerytalnym 2665
Dębicka Joanna 2806
Dębińska Anna G. 2050
Diagnoza problemów funkcjonowania organizacji pożytku
publicznego 2958
Diagnoza sytuacji społecznozawodowej 816
Dialog pokoleń 1552
Dialog społeczny 3133
Dixon Matthew 1114
Długosz Małgorzata zob. WolskaDługosz M.
Dobiesz Agnieszka zob. Żarczyńska-Dobiesz A.
Dobija Mieczysław 1257, 2981
Dobosz Izabela 1891
Dobór środków ochrony indywidualnej 1775
Dobrosielski Jerzy 532
Dobrowolska Anna 3207
Dobrowolska Bogusława 3287
Dobrowolska Małgorzata 1302
Dobska Monika 702
Dochev Magdalena zob. Nojszewska-Dochev M.
Dochody i warunki życia ludności
Polski 3277
Doktór Kazimierz 1373 ; rec. 164 ;
red. 1373
Dolata Iwona zob. KukulakDolata I.
Dolecka Marta 23
Doliniak Bogumiła 308, 1429
Doliński Dominik 1134
Dolny Edward 570, 781 ; red. 570
Domagała Alicja 790, 2442, 3166
Domańska Żaneta zob. Markuszewska-Domańska Ż.
Domański Czesław 1229
Domański Henryk 1590 ; red. 1590
Domański Jarosław 472
Domański Wojciech 1694, 1813
Domin Dariusz 820
Domińczak Agnieszka zob. ChłońDomińczak A.
Donhefner-Wojtkiewicz Marta 402
Dorosłość wobec starości 1553
Doszyń Mariusz 3283
Dowgiałło Krystyna 3065
Downar Wojciech 488
Drabowicz Tomasz 2974
Dral Antoni 1877, 2104
Drejerska Nina 703
Drela Karolina 873
Drogosz-Zabłocka Elżbieta 1235
Drozd Anna 614
Drozdowicz Michał 2809
Drozdowska Joanna 2881
- 562 Drozdowski Maciej 448, 1452
Dróżdż Tomasz 1882, 2062, 2428,
2451, 2528, 3049
Drwiłło Hanna G. zob. Adamkiewicz-Drwiłło H. G.
Dryll Irena 648, 676, 682, 841, 847,
1554, 1989, 2666, 2907, 2911,
3142, 3169, 3183 ; omów. 844
Dryszel Andrzej 845
Drzewiecka Anna 1602
Drzewiecka Ewa zob. Suknarowska-Drzewiecka E.
Drzewowski Mirosław 1152
Drzeżdżon Wojciech 1052, 1604
Drzymalska Agnieszka zob. Sokołowska-Drzymalska A.
Dubajka Janusz 672
Dubiński Przemysław 846
Dubois David D. 370
Dubowik Anna 2365
Dubrow Irina zob. TomescuDubrow I.
Dubrzyńska Hanna 924
Duda Anna 394
Duda Michał 1418
Dudek Bohdan 1495 ; red. 1580
Dudek Hanna 3289
Dudek Mariusz 1069
Dudniczek Anna zob. StawnaDudniczek A.
Dulińska Joanna 1418
Dunajewski Adrian 1602
Duracz-Walczak Anna red. 3098
Duraj Danuta zob. WalczakDuraj D.
Duraj-Nowakowa Krystyna 1604,
1605
Durasiewicz Arkadiusz 2946
Duraś Agnieszka zob. KołodziejDuraś A.
Durka Włodzimierz 2997
Durniat Katarzyna 1302, 1373
Duszczyk Maciej 943
Dutkiewicz Jacek 1805
Dworak Edyta 502
Dworzecka Katarzyna 1340
Dybał Mariusz 2824
Dyczewski Leon 2929
Dye Renee 501
Dygas Małgorzata 2855, 2857,
2858
Dygoń Marcin 338
Dyjas Anna Maria 3168
Dylewski Zbigniew 2086
Dymarczyk Waldemar 1281
Dynowska Joanna 88
Dyńka Beata zob. Ujda-Dyńka B.
Dyrda Sebastian 698
Dziedzic Andrzej 1766
Dziedzic-Gryczka Danuta 718
Dziedziczenie nierówności
społecznych 2974
Dziemianowicz Mirosław zob.
Nowak-Dziemianowicz M.
Dzieńdziora Joanna 415
Dzierzbicka Olga 3157
Dzierzgowski Jan 805, 2927, 2964,
3162 ; rec. 2914
Dzierżawska Justyna 1602
Dzierżawska Katarzyna zob. Miranowicz-Dzierżawska K.
Dzierżek Lidia 605
Dziewięcka-Bokun Ludmiła 2947
Dzikowska Ilona zob. ŻeberDzikowska I.
Dziuba Ewa 3059
Dziuba-Owsianka Katarzyna 544,
1332
Dziubińska-Lechnio Ewa 2712
Dziubiński Zbigniew red. 630
- 563 Dziurzyński Krzysztof 875
Dzwonkowska-Godula Krystyna
1575
Dzwończyk Joanna 2968
E. D.-L. 2619 ; (em) 1644, 1747,
1754
Eagly Alice H. 827
Edukacja i praca 1
Ehrlich Andrzej tł. 65
Eisenbardt Tomasz 246
Ejdys Joanna 119, 1664
Ekonomia społeczna a publiczne
służby zatrudnienia 719
E-kształcenie w małych i średnich
przedsiębiorstwach 1129
Elastyczne formy czasu pracy 448
Elastyczne zarządzanie kapitałem
ludzkim 201
Emerych Anna zob. CierniakEmerych A.
Erazmus Edward 1536
Erickson Tamara J. 442
Etel Justyna zob. Żynel-Etel J.
Evenhuis Sylwia zob. Królikowska-Evenhuis S.
Fabijańczuk Magdalena 1247,
2422
Fabiś Artur 1553
Falej Monika 2961
Faliszek Krystyna 2879, 2932
Farnicka Marzanna 859
Fazlagić Jan A. 304, 419
Fedak Jolanta 31
Fedak Zdzisław 1027
Fedorczuk Monika 662, 677, 678
Feliniak Urszula 449, 2929, 2939
Ficek Aleksandra 1481
Ficoń Krzysztof 95
Fidelus Anna 2932
Fiedkiewicz Przemysław 246
Figiel Marta zob. AskaldowiczFigiel M.
Figurska Irena 256, 644
Fijałkowska Ilona 1521
Fijałkowski Tadeusz 1847
Fila Joanna 764, 771
Filarski Krzysztof 1412
Filipiak-Pilarska Katarzyna 3224
Filipowicz Elżbieta zob. PodoskaFilipowicz E.
Filipowicz Grzegorz 156
Firkowska-Mankiewicz Anna 2999
Firszt Dariusz 210, 513, 685, 2982
Fischer Mirella zob. BarańskaFischer M.
Flejterska Ewa 575
Flieger Marcin 579
Flis-Zwoińska Joanna 320
Flisek Aneta red. 1853, 1858, 1872
Florczak Waldemar 589, 632
Florczak-Nowak Zofia 852, 891,
2708
Florek Ludwik 1744, 1866, 2377 ;
wprow. 1857
Florkowski Marcin 1608, 1632
Foremna-Pilarska Monika 149
Forkun Mark 431
Forma Paulina 2932
Formella Marlena 1172
Fornalczyk Agnieszka 1302
Fornalska Joanna 749
Francik Anna 511, 528
Franczak Kazimierz red. 1552
Frasyniuk-Pietrzyk Magdalena
2827
Frąckiewicz Lucyna 2929, 2999 ;
red. 2999
Frączek Maciej 719
- 564 Frączek Monika 2214, 2248, 2257
Frączek Piotr 677
Frączkiewicz-Wronka Aldona 494,
1589, 2946, 2947 ; red. 246,
2954
Frąś Józef 107, 117, 478, 543
Frenkel Izasław 911
Frieske Kazimierz Wojciech 2927,
2996, 3001, 3162
Frodyma Katarzyna 3256
Fryca Joanna 356
Frykowski Maciej 1262
Frysztacki Krzysztof 1179, 2932
Fryzeł Barbara 1373
Fudała Tadeusz rec. 1124, 2902
Fudała-Koch Małgorzata rec. 829
Fulara Marianna 2736
Fundali Włodzimierz 2013
Furlepa-Głuchowska Agata 820
Furmanek Waldemar 1, 3, 4, 5,
1604
Furmanowska Mirosława 1
Furmańska-Maruszak Agnieszka
570, 612
Furmańska-Oćwieja Małgorzata
3093
Gabara Ewa 688, 2946
Gabler Łukasz 2067
Gabryszak Renata 149
Gać Paweł 1835
Gadomska Marta 1856
Gagacka Maria 1087, 1088, 2947
Gaiballa Elżbieta zob. KaramallaGaiballa E.
Gaik Agnieszka zob. Wyszogrodzka-Gaik A.
Gaiński Paweł 448
Gajdzica Anna 3006
Gajdzik Bożena 74
Gajewska Małgorzata 1201
Gajewski Paweł 3193
Galas Monika 394
Galata Stanisław 413, 1337, 3009
Galor Zbigniew 1373, 1592
Gałązka Małgorzata 3151
Gałązka-Sobotka Małgorzata
1364
Gałecka Ewa 657
Gałęska-Śliwka Anita 2750
Gałkowski Mariusz 1673
Gałusza Marek 2166 ; red. 1852
Gancarczyk Marta 769
Garbarz Andrzej 2871
Garbicz Ewelina 2005
Garbicz Marek 605 ; red. 605
Gardawski Juliusz 3001, 3142
Gardzińska Anna 1451
Garski Krzysztof 983, 1450
Gaweł Małgorzata 968
Gaweł-Luty Elżbieta 3, 1604
Gawęcka Mirosława 1179
Gawęda Ewa 1834, 1841
Gawor Agnieszka red. 1387
Gawron Grzegorz 531, 815
Gawron Jolanta red. 3299
Gawrycka Małgorzata 571, 710
Gawryłkiewicz Jolanta 1565
Gawrysiak Marek 1, 3
Gazon Jules 2903
Gądek-Hawlena Teresa 799
Geisler Robert rec. 815
Gelpi Ettore 1116
Gembalska-Kwiecień Anna 1656
Gerlach Ryszard 1, 3, 1512, 1602 ;
1604 red. 1, 3, 1152
Gersdorf Małgorzata 461, 1736,
1850, 2304
Gębski Marek 686, 725, 1031
Gędłek Jolanta zob. Uran-Gędłek J.
- 565 Gęsicka Grażyna 843
Gęsicki Janusz 1348
Ghoshal Sumantra 272
Giedrewicz-Niewińska Aneta
2115, 2137, 2141
Giedrojć Roman 2154
Giegiel Anna zob. WildowiczGiegiel A.
Gielarowska Danuta 861
Gieras Magdalena 630, 643
Giermanowska Ewa 2600
Gierszewska Grażyna rec. 164
Giętkowski Radosław 752
Gil Agnieszka zob. RzeteckaGil A.
Gilejko Leszek 677 ; red. 677,
678
Gilga Krystyna 2913, 2945
Giza Rafał 2597
Giza-Poleszczuk Anna 691, 1551,
2665
Glabiszewski Waldemar 524
Glińska-Neweś Aldona 1346, 1364
Gliński Maciej 1821
Gliszczyński Grzegorz 1379
Gładoch Monika 3122 , 3161,
3185
Gładys-Jakóbik Jolanta 1364
Głąbicka Katarzyna 2904, 2946,
2947 ; red. 2865, 2947
Głębocka Alicja red. 1387
Głogosz Dorota 448, 2909, 2912,
2913, 2939, 3065
Głód Grzegorz 2562
Głód Wojciech 2562
Główczyńska-Woelke Karolina
1702
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - sprawozdanie 2006, 2007 26, 27
Głuch-Juszkiewicz Katarzyna
1198
Głuchowska Agata zob. FurlepaGłuchowska A.
Gmitruk Janusz 3147
Gnieciak Elżbieta 826
Gnieciak Monika 2879
Gocejna Magdalena zob. Mikołajek-Gocejna M.
Godlewska Ilona 1046
Godlewska-Bujok Barbara 3000
Godlewska-Werner Dorota 1377
Godlewski Grzegorz 332
Godłów-Legiędź Janina 634,
2980
Godula Krystyna zob. Dzwonkowska-Godula K.
Godzenie pracy z rodziną 2909
Godzenie życia zawodowego
z rodzinnym 2910
Godziszewski Bohdan 1364
Golat Rafał 1878, 2049, 2226,
2286, 2361, 2413
Goldman Krzysztof 1759
Golec Marcin 2923
Golinowska Stanisława 952, 2908,
3017
Golińska Lucyna 1494 ; red. 1580
Golnau Wiesław 2534, 2537,
2929, 3267
Golonka Krystyna 1332
Gołacka Elwira zob. GrossGołacka E.
Gołaszewska-Kaczan Urszula 811
Gołębiewska Anna zob. BlajerGołębiewska A.
Gołębiowski Marian 112, 252, 543
Gołofit-Szymczak Małgorzata
1700
Gołuchowski Jerzy red. 246
- 566 Gonciarski Wiesław 261
Gonczaryk Beata zob. ŁopaciukGonczaryk B.
Gondzik Erwin 1040
Gonera Katarzyna 1861, 2306,
2331, 2343, 2350, 2772, 2773,
2836
Goraj Lech 3042
Gorczyca Mirosław 2982, 3284,
3296
Gordon Jacek 3315
Gorlach Krzysztof 1588
Gorman Clifford Patricia 501
Gortyńska Sylwia 728, 858, 1991,
2098, 2368
Gorzelak Grzegorz red. 2993
Gorzelany-Plesińska Julia 824
Gospodarek Tadeusz 44
Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie 52
Goszka Witold 518
Goś-Wójcicka Karolina 2939
Gościniewicz Magdalena 1031
Goździk Krystyna zob. Cholewicka-Goździk K.
Gólcz Michał 1742
Góra Ewa 1924
Góra Marek 2665
Górak-Sosnowska Katarzyna 825
Góral Zbigniew 2115
Góralczyk Arkadiusz 365
Góralczyk Mikołaj 2731
Górecka Renata zob. BabińskaGórecka R.
Górecka Urszula zob. KłosiewiczGórecka U.
Górna-Kubacka Anna 937
Górnicz-Mulcahy Agnieszka 2446
Górska Joanna 1340
Górski Paweł 1818
Górski Piotr 14
Graba Monika 24
Grabarczyk Czesław 1176
Grabarek Iwona 1616
Grabowska Aleksandra 2243,
2408, 2620
Grabowska Anna 3178
Grabowska Dominika zob. BąkGrabowska D.
Grabowski Maciej 717
Gratton Lynda 442
Grądalski Feliks 605
Gregorczyk Sylwester 1364
Greta Maria 2981
Grewiński Mirosław 2906, 2946,
2947 ; red. 2947
Grobelny Agnieszka zob. Lipińska-Grobelny A.
Grochulska Urszula 364
Grodzicki Krzysztof 2076, 2131,
2136, 2233, 2244, 2273, 2392
Gromadzka Katarzyna 2939
Gromiec Jan 2169
Gross-Gołacka Elwira 2912,
2939
Grosse Tomasz Grzegorz 580, 584,
586, 651, 3142
Groszkiewicz Marta 453
Grotowska-Leder Jolanta 2974
Groysberg Boris 1460, 1555
Gruchelski Marek 605
Gruchoła Małgorzata 481,
Grudzewski Wiesław Maria 63,
172, 173, 1310, 1401 ; red. 63
Grudzień Anna 2781
Gruszczyńska-Malec Grażyna
2546, 2552
Grycz Jerzy 2396
Gryczka Danuta zob. DziedzicGryczka D.
- 567 Grygiel Joanna zob. CzernaGrygiel J.
Gryszel Piotr 1175
Gryz Krzysztof 1712
Grządziel-Staworzyńska Maria 1
Grzebieniak Andrzej 2589
Grzesiak Julita zob. KraszewskaGrzesiak J.
Grzesiek Jarosław 1614
Grzesiuk Kalina 39
Grzeszyk Daniel 3232
Grzybowska Katarzyna zob.
Wach-Grzybowska K.
Grzybowski Bogdan 448
Grzybowski Wiesław 2151
Grzymała-Kazłowska Aleksandra
947 ; red. 947
Grzywacz Waldemar 940
Gubernat Ewa 2661
Gujski Waldemar 1319
Gumułka Wojciech 1734
Guryn Halina 317, 409, 428, 1200
Gutkowska Agnieszka 1433
Guz Hubert 719
Guza Łukasz omów. 2259
Guzy Renata zob. Ziaja-Guzy R.
Gwarek Anita 2074, 2077, 2126,
2407
Gzyl Renata 1480
Haberla Marcin 578
Hajdecki Piotr K. 1288
Hajder Krzysztof 712, 2939
Hajn Zbigniew 2010
Halamska Maria 1558, 2972 ;
red. 2972
Halicka Małgorzata 1602
Halicki Jerzy 1602
Hall J. R. zob. Carby-Hall J. R.
Hałaj Joanna 1373
Hamerska Irena 1740
Hancyk Bolesław 1831, 1833
Hanke Wojciech 1635, 1640
Hanyga-Janczak Patrycja 1179
Harasimowicz Aldona 208
Harasymowicz Jan 977
Haromszeki Łukasz 1457
Hasińska Zofia 695, 2945
Hassa Adam 1666
Hausner Jerzy 719
Hawlena Teresa zob. GądekHawlena T.
Hawrysz Liliana 1557
Heineman Ben W. 2572
Hejduk Irena K. 49, 63, 172, 205,
1361, 1401 ; red. 63
Hejduk Krzysztof 63
Hejnicka-Bezwińska Teresa 1024
Hełdak Maria 701
Henisz-Matuszczak Anna 3293
Herbst Jan 2972
Herbut Ryszard 3162
Herdzina Małgorzata zob. Malczyk-Herdzina M.
Herzyk Błażej 47
Hetka Ewa zob. MarynowiczHetka E.
Hoffmann Joanna 1497
Hofman Mariusz 1302
Holecki Tomasz 246
Holka Krystyna zob. MarzecHolka K.
Hopej Marian 1376
Hordyjewicz Teresa 991
Horsecka Anna 2822
Hozer-Koćmiel Marta 692
Hryniewicz Janusz T. 219, 1273,
3142
Huczek Marian red. 486
Hud Bohdan 929
- 568 Hughes Jonathan 1399
Hugiet Ewa zob. StańczykHugiet E.
Hummel Agata 3021
Hus Bożena zob. Tańska-Hus B.
Huterski Robert 961
Hyjek Angelika zob. WodeckaHyjek A.
I. D. zob Dryll Irena
Idzikowski Jerzy 2087
Idzikowski Wojciech 242
Iglicka Krystyna 925
Ignatowska Aldona 2669, 2704,
2767
Ignatowska Iwona zob. Jaroszewska-Ignatowska I.
Ignyś Agnieszka 183
Indecka Joanna zob. AgackaIndecka J.
Informacja o sytuacji społecznogospodarczej kraju 2007 3204
Informacja w sprawie zatrudnienia
2082
Ingielewicz Zdzisław 466
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
2007 28
Integracja socjalna 2865
Iskra Mariusz red. 544
Iwankiewicz-Rak Barbara 2960
Iwanowicz Bartłomiej 285
Iwanowicz Eliza 1624
Iwańska Małgorzata 678
Iyer Bala 529
Izdebski Hubert 719
Jabłczyńska Grażyna 1478
Jabłonowska Lidia 302, 922, 1042,
1602
Jabłońska-Karczmarczyk Katarzyna 544
Jabłońska-Porzuczek Lidia 2690
Jabłoński Adam 132, 486
Jabłoński Łukasz 2920, 2942
Jabłoński Marek 132, 242, 276, 486
Jachimczyk Adam 553
Jackowicz Jerzy red. 2946
Jacyniuk Marta 1114
Jagas Józef 71
Jagielski Jacek 1736
Jagła Wojciech 2782, 2783, 2786
Jagusiak Bogusław 3127, 3163
Jahoda Marie 1596
Jakość życia osób niepełnosprawnych 2975
Jakość życia współczesnego człowieka 1387
Jakowicka Maria 1602
Jakowiuk Joanna rec. 309
Jakóbik Jolanta zob. GładysJakóbik J.
Jakubiak Krzysztof 1, 3
Jakubiec Dariusz 11
Jakubiec Marzena 2432, 2542,
2568
Jakubowska Joanna 2011
Jakubowski Sebastian 2828
Jałmużna Ilona zob. ChruślińskaJałmużna I.
Jałmużna Tomasz 1516
Jamka Beata 1340, 2939
Jamróz Barbara 2547
Janas Artur 570
Janczak Patrycja zob. HanygaJanczak P.
Janczy Anna 2729
Janiak-Rejno Iwona 1211
Janicka Iwona 1580
Janicka Izabela 950
Janikowska Elżbieta zob.
Wichrowska-Janikowska E.
- 569 Janiszewska Małgorzata 17
Janiszewska-Wyszyńska Maria
2705, 2707, 2715
Jankiewicz Katarzyna zob. Zielińska-Jankiewicz K.
Jankiewicz Sławomir 2945
Jankowiak Jarosław 2158, 2177,
2681, 2694
Jankowiak Ryszard 288, 497
Jankowska Paulina 2952
Jankowska Renata 2005
Jankowska-Mihułowicz Marzena
286, 1296, 1297, 1364
Jankowski Dzierżymir 909
Janoś-Kresło Mirosława 3034
Janowska Zdzisława 1165
Janowski Jerzy 1828
Januszek Henryk 1373 ; rec. 52
Jarecki Wojciech 638, 210, 1238,
1508, 3082
Jarmołowicz Wacław 633, 684,
2939 ; red. 52, 684
Jarmoszko Stanisław 677
Jarmużek Joanna 1119
Jarosiewicz Henryk 1302
Jarosik Michał 2636
Jarosiński Bartosz 1031
Jaroski Michał 2793
Jarosz Maria 3001 ; red. 3001
Jarosz Marta red. 3015
Jaroszewicz Joanna zob. WasielaJaroszewicz J.
Jaroszewska-Ignatowska Iwona
2209
Jarząb Kamila 2556
Jarzębiński Marek 333, 1448
Jarzębowski Sebastian 118
Jarzyna Justyna zob. KliombkaJarzyna J.
Jasiecki Krzysztof 3142
Jasińska Beata 2982
Jasińska Jolanta 366, 1302
Jasińska-Cichoń Adrianna 1743,
1871, 2044
Jasińska-Kania Aleksandra 3001
Jasiński Filip 921
Jasiński Jan 1226
Jasiński Zenon red. 837
Jaskowska Bożena 484, 1359
Jaskuła Wojciech 2780, 2787
Jasłowski Janusz 246
Jastrzębski Lech 2050
Jaszczukowa Marta red. 3309
Jaszczyk Teresa 992
Jaszczyński Konrad 101
Jaszczyszyn Elżbieta 2912
Jaśkowiak Marcin 387
Jaśkowski Kazimierz 1846
Jatczak Krzysztof 1165
Jaworska Barbara zob. SzaturJaworska B.
Jaworska Elżbieta 1527
Jaworska-Spičak Ewa 2778, 2784,
2788
Jaworski Robert 908
Jazdon Krystyna 465
Jaźwiński Ireneusz 595, 636, 2929
Jedynak Małgorzata 3, 1302
Jedynak Piotr 780
Jelcic Karmen 228
Jelec Magdalena zob. ZachłodJelec M.
Jeleniewska Jadwiga 448
Jelonek Grzegorz 2120
Jemielniak Dariusz 50, 259, 530
Jemielnik Joanna 1263
Jeruszka Urszula 1, 3, 978, 1602,
1604
Jesionek Aneta 2885
Jezierska Małgorzata 551
- 570 Jezior Jagoda 1373
Jeziorska Anna zob. BuchnerJeziorska A.
Jeżak Jan 1302
Jęczmyk Anna 1214
Jędrych Elżbieta 135, 165, 290 ;
red. 290
Jędrzejewska Karolina 570
Jędrzejewski Marek 1862
Jędrzejko Mariusz 3001
Joachimowska Magdalena 2932 ;
red. 2932
Jochymczyk Alicja 965
Jodko Piotr 526
Jodkowska Lilianna 2925
Joksz-Skibińska Beata 1152
Jomma Fuad 2997
Jonas Krzysztof 2830, 2831
Jonda Bernadette 1583
Jonszta Urszula zob. ZagórskaJonszta U.
Jończyk Jan 2746, 3200
Jończyk Joanna 135, 165, 492,
500, 1466
Joyce Judith zob. Leary-Joyce J.
Jóźwiak Zbigniew W. 1610, 1611,
1617
Jóźwik Barbara 1400
Juchnowicz Marta 137, 696, 1364,
1489, 2551, 2912; red. 201
Judasz Elżbieta zob. LisowskaJudasz E.
Juliański Konstanty 3160
Jupowicz Ewelina 158, 452, 2939
Jurczak Ewelina 1583
Jurczak-Pejko Edyta 2945
Jurek Paweł 1302
Jurewicz Joanna 1635, 1832
Jurkiewicz Magdalena zob.
Wójcik-Jurkiewicz M.
Jurkowski Paweł 2180
Jurkowski Ryszard 277
Juszkiewicz Katarzyna zob. GłuchJuszkiewicz K.
(kj) 1745 ; K. S. 736, 1741 ;
K. Z.-Sz 1657
Kabaj Mieczysław 49, 630, 666,
909
Kabat Danuta 1240
Kachniarz Marian 471
Kacperska Magdalena 637
Kacprzak Lech 950 ; red. 950, 2611
Kacprzak Małgorzata 1101
Kacprzak Tomasz 2945
Kaczan Urszula zob. GołaszewskaKaczan U.
Kaczmar Ireneusz 2953
Kaczmarczyk Bogusława 678
Kaczmarczyk Paweł 1210
Kaczmarek Beata zob. SkrobiszKaczmarek B.
Kaczmarek Marcin 2199
Kaczmarek Przemysław 1574
Kaczmarek Rafał Remigiusz 3088
Kaczmarek Szymon 2412
Kaczmarska Anna 1814
Kaczmarski Leszek 2916
Kaczmarzyk Justyna 101
Kaczor Stanisław 1, 3
Kaczorowski Paweł 611, 3193
Kaczyńska Beata 459, 661, 2869,
2909, 2938, 2941
Kaczyńska-Wasiak Izabela 876,
896
Kajta Katarzyna zob. MazurKajta K.
Kalina-Prasznic Urszula 2833
Kalinowska Barbara 562, 684,
2939
- 571 Kalinowska Joanna 3054
Kalinowski Jan Ryszard 583
Kalinowski Romuald 1
Kalinowski Sławomir 2868
Kaliszczak Lidia 772
Kaliszewski Andrzej 1186
Kalwas Teresa zob. BorkowskaKalwas T.
Kała Adam 246
Kałuża Dorota 913
Kamela-Sowińska Aldona 1072
Kamieniecka Sylwia zob. Pieńkowska-Kamieniecka S.
Kamińska Aldona zob. Mrówczyńska-Kamińska A.
Kamińska Joanna 397, 484, 1464 ;
red. 484
Kamińska Magdalena 1428
Kamińska Wiesława 1780, 1783
Kamińska-Berezowska Sławomira
1373
Kamiński Jacek 38
Kamiński Ryszard 146, 2956
Kamiński Tadeusz 468, 1179, 2871
Kanafa-Chmielewska Dorota
1302, 1580
Kania Aleksandra zob. JasińskaKania A.
Kania Sylwester M. 1373
Kaniewski Jakub 435, 2020, 2130,
2144, 2146, 2155, 2229, 2267,
2389
Kanios Anna 1458, 1581, 2932
Kantowicz Ewa 1178, 1179, 2932
Kantyka Sławomir 2954
Kańtoch Lech 652, 3125
Kaparuk Daniel 246
Kapitał ludzki w gospodarce 210
Kapitały ludzkie i społeczne 596
Kapka Lucyna 1652
Kaplan Robert S. 122
Kapuścik Dorota zob. NowalskaKapuścik D.
Karakiewicz Beata 1428
Karamalla-Gaiballa Elżbieta 2981
Karaszewska Hanna 570, 2541,
2571 ; rec. 612
Karaszewski Robert 1316, 1400
Karbownik Lidia 2035
Karczewska Krystyna 1661
Karczewska Magdalena 1214
Karczewski Jerzy 1661
Karczmarczyk Katarzyna zob.
Jabłońska-Karczmarczyk K.
Kardas Halina zob. WorachKardas H.
Kardas Jarosław S. 1338
Kardas Marcin 3196
Kardis Kamil 544
Kargul Józef 1602
Karlińska Monika 673
Karłyk-Ćwik Anna 1024
Karmańska Anna 1049
Karmowska Grażyna 1254
Karna Wioleta 275
Karpińska Anna 3
Karpińska Joanna 868
Karpińska-Mizielińska Wanda
800, 808
Karpiński Andrzej 907, 909, 3136,
3142
Karpowicz Jolanta 1712
Karta nauczyciela 1923
Karwacka Marta 1085
Karwacki Arkadiusz 570, 2929,
2950
Karwińska Anna 2981
Karwiński Marcin 2560
Karwowski Piotr zob. PabisiakKarwowski P.
- 572 Kasperek Marek 820
Kasperkiewicz Witold 502, 517
Kasperska Magdalena 1152
Kasprzak Elżbieta 1580, 1591
Kasprzak Magdalena 2024, 2507,
2548
Kasprzycki Rafał 838, 3120, 3170
Kaszulanis Magdalena 985
Kaszycka Barbara 2239
Kaufman Stephen P. 522
Kawiński Marcin 2579, 2686
Kawka Tomasz 366, 1165
Kawula Stanisław 2932 ; red.
3002
Kazibudzki Paweł 976
Kazimierczyk Iga 630, 1441, 1844
Kazimierowicz Marek 969, 979
Kazimierski Adam 2371
Kazłowska Aleksandra zob.
Grzymała-Kazłowska A.
Kaźmierczak Artur 299, 334
Kaźmierczak Maria 1580, 2939
Kąkolewicz Anna zob. WachKąkolewicz A.
Kenawy Mohamed 1318
Keplinger Alicja 1302
Kędra-Podlipniak Marzena 582
Kędzierska Jadwiga 1024
Kędzior Jolanta 1179
Kędzior Marcin 207
Kędziora Karolina 2059
Kępińska Ewa 934
Kęska Adam 3001
Kęsy Marcin 1197
Kida Jadwiga 2947
Kieć-Świerczyńska Marta 1641
Kielczyk Izabela 1411
Kienig Anna 2939
Kienzler Iwona 3304
Kiersztyn Anna 1598
Kierunki działań w Polsce na rzecz
równowagi praca - życie - rodzina 2912
Kierunki modyfikacji rozwiązań
prawno-organizacyjnych 662
Kierunki zmian w systemie instytucjonalnym opieki nad dzieckiem 2913
Kijewska Kinga 1356
Kimak Sławomir 1726
Kimel Bernard 2611
Kindler Marta 932, 947
Kirejczyk Edward 73
Kisiel Roman 918, 2945
Kisielińska-Watrak Edyta 2426
Kisielnicki Jerzy 162
Kisilowska Małgorzata 484
Kitajewska Katarzyna 1626,
1837
Klamann Janusz 1836
Klamut Mirosława 2945
Klamut Ryszard 1322
Klekotko Marta 1588
Klembowska Dorota 754
Klepacz Halina 3019, 3020
Klepuszewski Rafał 2281
Klimczak-Ziółek Jolanta 2879
Klimczyk Piotr 700
Klimek Dariusz 135
Klimek Jan 63
Klimkiewicz Aldona 2667
Klimkiewicz Elżbieta 1424
Klimowicz Małgorzata 1239
Klimowicz Monika 2005
Kliombka-Jarzyna Justyna 1373
Kliszko Czesława 640, 662
Klubiński Andrzej 2586, 2595,
2626, 2637, 2642, 2701, 2702,
2742, 2768, 2774 ; omów. 2703
Klucz Danuta 2101
- 573 Kluczka Anna zob. ZabłockaKluczka A.
Kluska Lilianna 863
Kłak Marcin 263
Kłodziński Marek 2972
Kłos Anna 766
Kłos Lilla 7
Kłos Zbigniew 1365
Kłosek Adam 2346
Kłosiewicz-Górecka Urszula 709 ;
red. 709
Kłosińska Olga 440
Kłóska Iwona 486
Kłyk Wojciech 1668, 1686
Kłysz-Śliwczyńska Beata 1149
Kmiecik Anna 484
Kmiotek Krystyna 175
Knaflewski Michał 1375
Knapik Wioletta 1560, 3104
Knapińska Magdalena 684, 3248
Knoblauch Lucyna zob. SzczebiotKnoblauch L.
Knopek Jacek red. 950, 2611
Knyżewska Joanna 2352, 2651,
2799
Koba Laura 950
Kobak Maciej 723, 2168
Kobus Martyna 698
Kobylarz Michał 2757, 2803
Kobylińska Urszula 165
Kobyliński Władysław 1114
Kobza Joanna 246
Kocemba Iwona 1580
Koch Małgorzta zob. FudałaKoch M.
Kochański Tomasz 135, 165, 216
Kochman Wojciech 1231
Kocik Magdalena 2931
Kociszewska Janina 3092
Kociszewski Jerzy 3243
Kocoń Paweł 2570
Kocot Damian 188, 820
Kocur Mateusz 2811, 2814
Koczur Wiesław 2929, 2945
Koczyński Sebastian 2389
Koćmiel Marta zob. HozerKoćmiel M.
Kodeks emerytalny 2670
Kodeks pracy 1848, 1856
Kodeks pracy - tekst ujednolicony
1852
Kodeks pracy - wraz z indeksem
1853
Kodeks pracy - z hasłami
i skorowidzem 1854
Kodeks pracy i inne akty 1857
Kodeks pracy wraz z indeksem
1858
Kodeks pracy, wynagrodzenia
i urlopy 1859
Kodeks pracy z przepisami wykonawczymi 1860
Kohn Stephen E. 1328
Kokot Aneta 1152
Kolasiński Adam 2006
Kolasiński Marek Krzysztof
2006
Kolińska Anna 1760
Koloch Grzegorz 607
Kolosa Anna 2209
Kołaczek Bożena 878, 936, 2999
Koładkiewicz Izabela 1121
Kołbon Izabela 960
Kołcun Tadeusz 568
Kołodziej Katarzyna 813
Kołodziej-Duraś Agnieszka 2866
Kołodziejczak Małgorzata 610
Kołodziejczyk Adam 630, 693
Kołodziejczyk Agnieszka 1302
Kołodziejczyk Marcin 3156
- 574 Kołodziejczyk-Olczak Izabela
1165, 2912, 2939
Kołodziejska Alicja 1720
Kołoszko-Chomentowska Zofia
984
Kołyska Justyna 626
Komańda Marcin 167
Komorska Marta red. 860
Kompetencje a sukces zarządzania
organizacją 1302
Kompetencje menedżerów
w organizacji 277
Konarska Elżbieta 640
Konarska Joanna 2999
Konarska Maria 1789
Konarski Stanisław 1340
Konarski Zbigniew 1660
Kondej Dorota 1834
Konieczna-Woźniak Renata red.
1553
Konieczny Olgierd 879
Koniunktura gospodarcza 663
Kontny Urszula 2999
Kopczak Anna 1583
Kopczyński Jan 909
Kopeć Alicja 2691
Kopeć Jacek 138, 266, 361, 1302
Kopertyńska Maria Wanda 1165,
1364, 1463, 1475, 2566
Koprowicz Joanna 615, 647, 986
Koprowska Dorota 774 ; red. 1129
Kopsztejn Maria 1542
Koradecka Danuta 1643 ; red. 210
Koral Jarosław 2871
Korbasiewicz Zofia 67
Korcz Aneta 2810
Korcz Iwona 1502
Korczak Dariusz 1695
Korczyn Aleksander 3206
Korczyńska Jolanta 2939
Kordos Jan 3286
Kordziński Jarosław 1187
Kornicki Lucjan 438, 443, 445
Korowicki Antoni 235
Korporowicz Leszek 49
Korpysa Jarosław 2992
Korski Jacek 1373
Korzeniewicz Wiktoria 262
Korzeniowska Elżbieta 1629
Kos Ewa 819
Kosakowska Natasza 2939
Kosała Małgorzata 528
Kosiedowski Wojciech 2945
Kosieradzki Mariusz 3007, 3106
Kosiń Paweł 167
Koski Ewa zob. WągrowskaKoski E.
Kosmaczewski Adam 1642
Kosowska Anna zob. SyrekKosowska A.
Kossakowska Natasza 1580
Kossut Wojciech 2429
Kostro Ludwik 1052
Kostrzewa Julian 451
Kostrzewa Piotr 2587, 2621, 2623,
2624, 2627, 2630, 2632, 2639,
2643, 2644, 2792
Kostrzewska Jadwiga 436, 3251
Kostrzewski Janusz 2975
Koszela Grzegorz 3280
Koszowska Joanna 770
Koszowski Maciej 1922
Koszyk Irena 2913
Koszyński Marian 2254
Kościński Marcin 684, 2577
Kot Dorota zob. Merecz-Kot D.
Kotlarska-Michalska Anna 1179
Kotlicki Rafał tł. 174
Kotliński Tomasz J. 16
Kotomska Maria 1031
- 575 Kotowska Irena Elżbieta 3212 ;
red. 829, 844
Kotowski Przemysław 246
Kotulski Mariusz 2115, 2890
Kotzian Joanna 380, 383, 386, 398
Kowalczewski Wiesław 49, 165 ;
red. 49, 135, 165
Kowalczuk Bogdan 1604
Kowalczuk Larysa 1604
Kowalczyk Barbara 2879
Kowalczyk Barbara zob. RyszKowalczyk B.
Kowalczyk Elżbieta 1302, 1373,
1597, 2668
Kowalczyk Grzegorz 2164
Kowalczyk Iwona 1413
Kowalczyk Jacek 719
Kowalczyk Leszek 1053
Kowalczyk Stanisław 366
Kowaleski Jerzy Tadeusz 913,
2929; red. 913
Kowalewski Andrzej 1717, 1825,
1829
Kowalewski Jacek 3118
Kowalewski Marian 630, 665 ;
red. 630
Kowalewski Stanisław 2157
Kowalewski Witold 1675, 1711
Kowalik Tadeusz 605
Kowalikowa Jadwiga 1024
Kowalska Katarzyna 498
Kowalska Samanta 950
Kowalski Bogdan 3142
Kowalski Sebastian 2046, 2277,
2291
Kowalski Stanisław 1031
Kowalski Tadeusz 210
Kowerski Mieczysław 663
Kownacka Ewa 1155
Kowolik Piotr 1, 3, 714, 1037,
1040, 1193, 1602
Koza Andrzej 877
Kozajda Anna 1809
Kozak Agnieszka 1372, 1373,
1445, 2564
Kozak Ewa 1034
Kozak Marek W. 3001
Kozak Marta 2276
Kozarzewski Piotr 3001
Kozela Robert 1228, 1655, 1677,
1689, 1719, 1751, 1771, 1774,
1803
Kozera Łukasz 3031
Kozina Andrzej 1302, 1436
Koziński Jerzy 363
Kozioł Małgorzata 1135
Kozioł Wojciech 2981, 3046
Kozłowska Elżbieta zob. Żwyucka-Kozłowska E.
Kozłowska Hanna 573
Kozłowska-Burdziak Mirosława
773
Kozłowski Aleksander 1241
Kozłowski Marek A. 724
Kozłowski Tomasz 477, 573, 3142
Kozyra Cyprian 3221
Koźlik Mirosław 1646
Kożuch Antoni 206
Kożuch Barbara 206
Kożuch Julita 860
Kożusznik Barbara 1302
Kożusznik Małgorzata 1302
Krajeńska Beata rec. 3002
Krajewska Anna 611
Krajewska Beata 809
Krajewski Mirosław 179
Krajewski Radosław 2986
Krajowy plan działań na rzecz
zatrudnienia 559
- 576 Krajowy Program „Zabezpieczenie
Społeczne” 2585
Kral Zygmunt 84, 85
Krala Ewa zob. Beck-Krala E.
Kramer Steven J. 1284
Krasiejko Izabela 1036, 2878
Kraskowski Tomasz 678
Krasnodębska Anna 928, 1583
Kraszewska-Grzesiak Julita 1031
Krause Ewa 1152, 1602
Krause Marcin 1715
Krawczyk Małgorzata 1031
Krawczyk Patrycja 1797
Krawczyk-Szulc Patrycja 1823
Krawiec Franciszek 49, 538
Krejner-Nowecka Anna 1364
Kresło Mirosława zob. JanośKresło M.
Kręcicki Dariusz 3109
Kręcisz Beata 1641
Kropkowski Jacek 2582, 2583
Krowiarz Ewa 2576
Król Agnieszka 277
Król Beata zob. ŻołędowskaKról B.
Król Henryk 425 ; red. 164
Król Małgorzata 36, 2945
Król Roman 1602
Królak Bożena zob. MatuszczakKrólak B.
Królikowska Sabina 2932
Królikowska-Evenhuis Sylwia
1386
Królikowski Zenon 591
Kruczek Zygmunt 789
Kruk Anna M. 1114, 2885
Krukowski Krzysztof 762
Krupski Rafał 134, 1302, 1364
Krusińska Bogumiła zob. Szczepanik-Krusińska B.
Kruszalski Piotr 2618, 2704, 2724,
2805
Kruszewska Monika 406, 817,
1261, 1342
Kruszka Rafał 948
Kruszyńska Wielisława zob.
Warzywoda-Kruszyńska W.
Krut Magdalena 1520
Kryczka Piotr 1022
Kryk Barbara 210
Kryńska Elżbieta 674, 971, 2945 ;
red. 2945
Krysiak Irma 843
Kryszczuk Maciej D. 1021
Krysztofiak Anna zob. OlszewskaKrysztofiak A.
Kryśpiak Izabela 2608
Krzakiewicz Kazimierz red. 283
Krzemień Eugeniusz 176
Krzemień Robert 3243
Krzemińska Urszula 434
Krzesińska-Żach Beata 1179
Krzos Grzegorz 96
Krzykacz Aldona zob. PodgórniakKrzykacz A.
Krzykała-Schaefer Renata 1373
Krzykała-Zięba Magdalena 475
Krzykawski Rafał 245
Krzyszkowski Jerzy 2875, 2876,
2887, 2929, 2947, 2999 ; red.
816
Krzyśko Małgorzata 1877
Krzyśków Barbara 2147
Krzyżaniak Mariusz 2913
Krzyżanowski Lech 950
Krzyżowski Łukasz 1583
Książkiewicz Izabela 677
Księżopolski Mirosław 2947
Księżyk Marianna 2533
Kształcenie dorosłych 3227
- 577 Kubacka Anna zob. GórnaKubacka A.
Kubas Dominik 574
Kubiak Bernard F. 235
Kubiak Damian 2854
Kubicka Jolanta 187
Kubicki Paweł 662
Kubicki Robert 788
Kubik Krystyna 135
Kubik Szymon 438, 443, 445
Kubisa Julia 1572, 1592
Kubot Zdzisław 2210, 2294, 3107,
3201
Kubów Adam 872
Kubów Stefan 484
Kuc Bolesław Rafał 49, 54
Kuc-Woyciechowska Dominika
1648, 1722
Kucharska Anna zob. StępniakKucharska A.
Kucharska Beata zob. MazurekKucharska B.
Kucharska Czesława 950
Kucharska Józefa 2932
Kucharska Teresa 821
Kucharski Leszek 597, 707
Kućmierczyk Monika 820
Kudełko Joanna 3237
Kukla Daniel 861
Kukołowicz Teresa 743
Kukulak-Dolata Iwona 727, 1112
Kulbaczewska Magdalena 788
Kulczycka Agnieszka 1580
Kulczycka Izabela 2547
Kulczycki Grzegorz 1344
Kulesza Alina 3298, 3302, 3303,
3310, 3317, 3319 ; red. 3311
Kulesza Ewa 2682
Kulig-Moskwa Katarzyna 194
Kuligowski Piotr 3121
Kulikow Aleksander 2909
Kulikowska-Mrożek Monika 246
Kulpa-Puczyńska Aleksandra 3,
448, 1152, 1602 ; red. 1152
Kulturowe i kadrowe problemy
internacjonalizacji przedsiębiorstw 1364
Kultys Jan 210
Kułagowska Ewa 1792
Kumor Paweł 2531, 3290
Kumoś Zbigniew B. 950
Kunasz Marek 210, 776, 1203
Kunecka Danuta 1428
Kunikowski Jerzy 1
Kunikowski Stanisław 1602
Kunysz Agnieszka 2575
Kupczyk Radosław 246
Kupidura Tomasz 785, 992
Kurczewska Agnieszka 1781, 1782
Kurda Wojciech 1336
Kurdziel Anna zob. PiechnikKurdziel A.
Kurek Bartosz 2981
Kurek Kazimierz 2919
Kurleto Małgorzata Halszka 2963
Kurnal Jerzy 324
Kurowska Anna 3032
Kurowska Swietłana 2909
Kurowski Piotr 3087, 3295
Kuruliszwili Sergo 1131
Kurzynoga Małgorzata 3155
Kurzynowski Adam 677, 2929
Kušlewič Erika 918
Kuszewski Tomasz 605
Kuśmirek-Ochrymiuk Magdalena
1815
Kutek-Sładek Katarzyna 850
Kutrowska Barbara 1024 ; red.
1024
Kuźmicz Agnieszka 2529
- 578 Kuźmiński Wojciech 821
Kuźniak Krzysztof Kazimierz 270
Kwak Anna 1559
Kwapiszewski Józef 950
Kwasek Mariola 3276
Kwaśniewski Jerzy rec. 1598
Kwiatkiewicz Anna 1102, 1165,
1340, 2912, 2939
Kwiatkowska Joanna zob. Talewicz-Kwiatkowska J.
Kwiatkowska-Ciotucha Dorota
581
Kwiatkowski Eugeniusz 1237
Kwiatkowski Mariusz red. 1122
Kwiatkowski Stefan Michał 3,
1114, 1602 ; red. 1140
Kwiecień Anna zob. GembalskaKwiecień A.
Kwiecińska Monika 1360, 2959
Kwietniewska-Sobstyl Małgorzata
47
Kycia Jarosław 2195
Lach Daniel Eryk 2115, 2753
Lacher Michael 1212
Lachowska Bogusława 1550,
1580
Lachowski Stanisław 1573
Landmesser Joanna Małgorzata
3216
Lange Milena 913
Lankamer Agata 2206
Lasak Robert 2835
Laska Eugenia Iwona 3
Laska Renata zob. PiętowskaLaska R.
Lasocki Bogusław 630, 3244
Lasota Ewelina 932
Lasota Ilona 1586
Laszuk Marek 67
Latos-Miłkowska Monika 966,
2128, 2201
Latusek Dominika 259
Lawrence Paul R. 1298
Lazarsfeld Paul F. 1596
Leary-Joyce Judith 1353
Lech Adam 3100
Leder Jolanta zob. GrotowskaLeder J.
Lee Linda-Eling 1460
Legiędź Janina zob. GodłówLegiędź J.
Leja Krzysztof 242, 246
Lejzerowicz Magdalena 677
Lekston Mariusz 1877
Leksykon prawa pracy 3305
Lenart Anna 546
Lenart Jolanta 1151, 1152
Lendzion Jarosław Piotr 135,
290
Lenik Klaudiusz 135
Lesińska Magdalena 947
Leska-Ślęzak Joanna 923
Leszczyńska Agata zob. SzydlikLeszczyńska A.
Leszczyńska Agnieszka 267
Leszczyńska Magdalena 104
Leszczyńska Małgorzata 2981
Leszczyński Marek 631
Leszczyński Mariusz 749
Leszczyński Tadeusz 72, 1709
Leszczyński Wiktor 1721
Leś Ewa 903, 2961 ; red. 2961
Leśniak Teresa 3101
Leśniak-Berek Ewa 1179, 2879,
2932
Leśniak-Moczuk Krystyna 2981
Leśniewska Grażyna 1802
Leśniowska Joanna 933
Letkiewicz Andrzej 1449
- 579 Lewandowicz-Machnikowska
Monika 2111
Lewandowska Agnieszka 1215
Lewandowska Hanna 246
Lewandowska Krystyna 133
Lewandowska Renata zob. Nowak-Lewandowska R.
Lewandowska Zofia zob. SzwedaLewandowska Z.
Lewandowski Kazimierz 3175
Lewandowski Krzysztof 2981
Lewandowski Piotr 607
Lewicka Dagmara 242
Lewowicki Tadeusz wstęp 1517
Lęcznar Małgorzata 2981
Li Tchon 2901 ; red. 2909
Lichtarski Jan 56
Lichtarski Janusz Marek 439
Lichwa Paulina 1367
Ligarski Mariusz J. 102
Lignar Piotr 190
Lim Sang-Hoon 3140
Linkola Pertti 843
Lipianin-Zontek Ewa 1177
Lipiec Renata zob. TomaszewskaLipiec R.
Lipińska Aneta 1332
Lipińska Marzanna 3092
Lipińska-Grobelny Agnieszka
1388, 1580
Lipiński Waldemar 427
Lipka Anna 36, 121, 355, 1165,
2545
Lipski Aleksander 3105
Lis Anna 424
Lis Franciszek Jan 291
Lis Marcin 424
Lisek-Michalska Jolanta 971
Lisiecka Krystyna 470
Lisiecki Marek 83
Lisiński Marek 120
Lisowska Ewa 2066
Lisowska-Judasz Elżbieta 2387,
2402
Listwan Tadeusz 360, 366 ; red.
289, 366, 1302
Liszcz Teresa 1867, 2268
Liszkowska Izabela zob. Rydlewska-Liszkowska I.
Litawa Aleksandra 1185
Litwiński Paweł 433
Liu Danuta zob. Roman-Liu D.
Liwiński Jacek 691, 2665
Liwo Marian 2162, 2278
Lizut Joanna 2905, 3128, 3143
Lorens Roman 1127
Lose Maja 282, 1309, 1335
Lotar Marek 2409
Lozinska-Sheridan Kasha 1302
Lubas Barbara 544, 1097
Lubasińska Małgorzata zob.
Skrzek-Lubasińska M.
Luboń Dariusz 1039
Lubowiecki-Vikuk Adrian P. 329
Lubrańska Anna 1274
Lubszczyk Mirosław 1592
Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym 3229
Lula Paweł 540
Luszniewicz Jacek 3167
Lutek Agnieszka zob. SitkoLutek A.
Luty Elżbieta zob. Gaweł-Luty E.
Luty Włodzimierz 1592
Lynch Julia 2901
Łabanowska Cecylia 909
Łabędzka Kinga 1144
Łaciak Mariusz 1681
Łaciak Monika 820
- 580 Łaguna Mariola 1303, 1373
Łangowski Krzysztof 1645
Łapińska Anna 786
Łasak Katarzyna 834
Łastowiecka-Moras Elżbieta
1827
Łatuszyński Krzysztof 605
Ławicki Jacek 330
Łącki Adam 2675
Łączkowski Wojciech 3069
Łączyk Małgorzata 1147
Łączyńska Antonina 849
Łęska Magdalena 820
Łobejko Zygmunt 2590, 2674,
2677, 2683, 2693, 2695, 2696,
2700, 2706, 2713
Łodziński Sławomir 947, 3001 ;
red. 947
Łojko Majka 1580
Łopacińska Ludmiła 1139
Łopacińska-Mazurek Krystyna
3084
Łopaciński Mariusz 2947
Łopaciuk-Gonczaryk Beata 1256
Łozowiecka Walentyna 1, 3, 1033,
1602
Łuc Michał 763
Łuczak Anna 1814
Łukasiak Paweł 1077
Łukasiewicz Agnieszka 1075
Łukasiewicz Grzegorz 266, 345,
609
Łukasiewicz Piotr 3280
Łukasik Ewa 3158
Łukasik Joanna 1025
Łukasik Katarzyna 2083
Łukasiński Wiesław 108
Łukasiuk Magdalena 941, 955
Łukaszewicz Paweł 750
Łużnia-Piecha Magdalena 916
(mkm) 1747 ; MW 3312
Mach Bogdan W. 1590
Machajska Joanna 832
Machnikowska Monika zob.
Lewandowicz-Machnikowska M.
Machol-Zajda Lucyna 448, 2909,
2912, 2939
Machowska Sylwia 1364
Machulik Janusz 1350
Machura Dominika zob. Świerczyńska-Machura D.
Macias Jan 220, 221, 507
Maciejewska Aleksandra 1332
Maciejko Wojciech 723, 900,
2168, 2691, 2810, 2813, 2815,
2884, 2897
Macioł Stanisław 640
Madej Ewa 820
Madej Tadeusz 2945
Madura Beata zob. ZatwarnickaMadura B.
Magda Iga 607
Maj Andrzej 2105
Maj Aneta 2717, 2718, 2722,
2729, 2733, 2797
Majak Wiesława 603, 1227
Majchrzak Katarzyna 1286
Majchrzak Marcin 2112
Majchrzycka Katarzyna 1812 ; red.
1775
Majdzińska Anna 3245
Majecka Beata 356
Majewski Tadeusz 862, 869,
3003
Majka Małgorzata 1710, 1764,
1830, 1840
Majorczyk Agnieszka 1173
Majowska Magdalena 494
Makaro Julita 2005
Makary Borys 2544
- 581 Makles Zbigniew 1691, 1694,
1813
Makowiec Marek 1439, 1482
Makowiec-Dąbrowska Teresa
1610, 1635, 1793
Makowska-Matuszkiewicz
Elżbieta 1506
Makowski Kazimierz 1340 ; red.
1340
Maksim Monika 570, 759
Maksymiuk Ewa zob. StarbałaMaksymiuk E.
Makuch Magdalena zob. Warszewska-Makuch M.
Malaga Krzysztof tł. 2903
Malaka Antoni 29
Malawska Barbara 1246
Malczyk-Herdzina Małgorzata
1877
Malec Grażyna zob. Gruszczyńska-Malec G.
Malec Zofia 970
Maleszyk Ewa 820
Malewska Eugenia 1
Malina Anna red. 601
Malinowska Diana 1332
Malinowska-Misiąg Elżbieta 1628
Malinowski Adam 1879, 2113,
2290
Maliszewski Krzysztof 1692
Maliszewski Robert 630, 1843
Maliszewski Wojciech 1152
Małachowski Witold 2005
Małajowicz Anna zob. BarwińskaMałajowicz A.
Małe i średnie przedsiębiorstwa
w świetle strategii lizbońskiej
585
Małek Monika 719
Mały rocznik statystyczny Polski
2008 3205
Małysz Franciszek 1618, 1739,
1753, 1990, 2052, 2139, 2144,
2153, 2235, 2237, 2241, 2252,
2265, 2388
Mamot Zbysław 1726
Mandrysz Witold 2879
Mandrzejewska-Smól Iwona 3,
1152, 1553, 1602 ; red. 1602
Maniak Grażyna 608, 671
Maniewska Eliza 2047
Mankiewicz Anna zob. FirkowskaMankiewicz A.
Manthey Krzysztof 1532
Mantiuk Katarzyna zob. Pawłuszewicz-Mantiuk K.
Mańkowski Tomasz 1547
Marciniak Grażyna 3212, 3227
Marciniak Małgorzata 2280
Marciniszyn Marcin 2917
Marciniuk Agnieszka 3221
Marcinkiewicz Andrzej 1636,
1640, 1794
Marcinkowska Elżbieta 182
Marcinkowska Monika 202
Marcinkowska Urszula 2879
Marciszewska Anna 506
Marczuk Irena 3207
Marczykowska Izabela red. 2871
Marek Andrzej 2057, 2234, 2689,
3150
Marek Edward 567, 920, 945
Marek Jadwiga 277, 390
Marek Mariola 222
Marek Stanisław red. 43
Markert Kinga 1438, 2284
Marketing biblioteczny 467
Markiewicz Katarzyna red. 1317
Markocki Zygmunt 1602
- 582 Markowska Hanna 3272
Markowska Magdalena Julia 2998
Markowska Małgorzata 519, 547
Markowska-Wolert Renata 3181
Markowski Krzysztof 1332
Markuszewska-Domańska Żaneta
2043
Marska Natalia 2653
Marszałek Aleksander 1604
Marszałek Lidia 861
Marszałek Małgorzata 1371
Martin Marek 3220
Martuszewicz Anna 2366, 2367,
2374
Martyna Marek 1884, 2398
Maruszak Agnieszka zob. Furmańska-Maruszak A.
Marynowicz-Hetka Ewa 1179
Marzec Izabela 346, 1302
Marzec-Holka Krystyna 1602,
2932 ; red. 2932
Matejun Marek 135
Matkowska Izabela 2879
Matraszek Danuta zob. Rozpędowska-Matraszek D.
Matthews Jennifer Joy 157
Matusiak Małgorzata 971
Matusik Stanisław 3228
Matuszczak Anna zob. HeniszMatuszczak A.
Matuszczak-Królak Bożena 1373
Matuszewska-Pierzynka Agnieszka 3198
Matuszewski Krzysztof 1666
Matuszkiewicz Elżbieta zob.
Makowska-Matuszkiewicz E.
Matwiejczuk Tomasz 165
Matwiejczuk Wiesław 135, 336 ;
red. 135, 165
Matwiejczyk Piotr 2680, 2721
Matyjas Bożena 2932 ; red. 1179
Matysiak Andrzej 2981
Matysiewicz Justyna 820
Matyszewska Ewa 2427
Mazur Andrzej 2800
Mazur Anna 630, 670
Mazur Eliza 1031
Mazur Karolina 1302
Mazur Marek 2633
Mazur Monika 1604
Mazur Stanisław red. 719
Mazur-Kajta Katarzyna rec. 1317
Mazurek Edyta 2806
Mazurek Krystyna zob. Łopacińska-Mazurek K.
Mazurek Monika omów. 2816
Mazurek Teresa 2271
Mazurek-Kucharska Beata 835,
1270, 1330
Mazurkiewicz Anna zob. Zachorowska-Mazurkiewicz A.
Mazurkiewicz Grzegorz 1499
Mączewski Krzysztof 2929
Mączka Lucyna 584, 600, 3045
Mączyńska Elżbieta rec. 2940
McMurrer Daniel 312
Meandry wykluczenia społecznego
2997
Megginson David 157
Meisner Elżbieta zob. Więckowska-Meisner E.
Meller Janusz rec. 570
Mercer Geof 1566
Merczyńska Marta 919
Merecz-Kot Dorota 1419
Mesjasz Czesław 125
Mędrala Małgorzata 1877
Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna 544
Michalak Joanna 1160, 1194 ; tł.
1517
- 583 Michalczyk Ryszard 1165
Michalska Anna zob. KotlarskaMichalska A.
Michalska Jolanta zob. LisekMichalska J.
Michalski Bartosz 2982
Michalski Jarosław 1510
Michalski Michał 1280, 1283
Michałek Rudolf 1061
Michałowski Kazimierz 1168
Micherda Bronisław 1171
Michna Waldemar 2598
Michoń Piotr 831, 2912, 2913,
2929, 2939
Michowicz Aleksandra 1795
Michór Szymon 1067
Miedzik Monika 1422
Mielczarek Andrzej 1533
Mielczarek Marcin A. 2200
Mieleżyński Jan rec. 1142
Mielnik Beata zob. SkowronMielnik B.
Mierzejewska Anna 2932
Mierzejewski Zygmunt 448
Mierzwińska Liliana 772
Mieszkowska Marzena 1615
Migas Agata 856, 870
Migracje kobiet 932
Mihułowicz Marzena zob.
Jankowska-Mihułowicz M.
Mika Arkadiusz 2134, 2397, 2506,
2508, 2515, 2527
Miklaszewski Lech 1364
Mikołajczyk Karolina 2734
Mikołajek-Gocejna Magdalena
231
Mikos Marcin 2195
Mikuczewska Aleksandra 195
Mikuczewska Barbara 195
Mikulec Artur 2826
Mikulska Aniela 1113
Mikulska Anna 392, 557, 848
Mikulski Henryk 113
Mikulski Jerzy 2947
Mikulski Witold 1816
Mikuła Bogusz 214, 353, 1355
Mikuła Elżbieta 210
Mikuła-Bączek Elżbieta 2981
Milczarek Stanisław 277
Miles Stephen A. 269
Miller Agnieszka 617
Miluska Jolanta 1568
Miłkowska Monika zob. LatosMiłkowska M.
Minkiewicz Barbara 640 ; red. 640
Minta Dorota 279
Miranowicz-Dzierżawska Katarzyna 2173
Miroński Jacek 67
Mirosławski Janusz red. 1685
Mirowska Mariola 2932
Mirska Barbara 2115
Miruć Alina 2888
Mis Hanna zob. WesołowskaMis H.
Misiak Anna 3052
Misiąg Elżbieta zob. MalinowskaMisiąg E.
Misiąg Wojciech 717
Misiewicz Halina 2999
Misiołek Kazimierz 1056
Miszalski Włodzimierz 116
Miszczak Ewa 860
Miszczak Marta 1404
Miszczuk Renata 1, 1031
Misztal Jan 1289
Misztal Wojciech 3139, 3142 ; red.
3142
Miś Alicja 303, 1302, 1305
Miś Lucjan rec. 1596
- 584 Miśko Marta zob. RostropowiczMiśko M.
Mitura Zbigniew 3253
Mituś Agnieszka 606, 1282
Mituś Ambroży 719
Mizera Katarzyna 1073
Mizgajska Hanna 159
Mizielińska Wanda zob. Karpińska-Mizielińska W.
Młodak Andrzej 3230
Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim 836
Młodzka-Stybel Agnieszka 1659
Młokosiewicz Marta 3014
Młynarska Elżbieta zob. RakMłynarska E.
Młyński Józef 2862
Moczuk Krystyna zob. LeśniakMoczuk K.
Moczulska Marta 1373
Moczydłowska Joanna 1447, 1473,
1490
Modzelewski Jerzy 165
Mokrosińska Danuta 742
Mokrzecki Radosław 205
Molek-Winiarska Dorota 1302
Molenda Marcin 647, 1467
Montgomery Cynthia A. 123
Monther Bsoul rec. 1289
Moras Elżbieta zob. ŁastowieckaMoras E.
Morawski Leszek 3048
Morawski Mieczysław 240
Morawski Piotr tł. 1566
Morawski Wojciech 2616
Morecka Zofia 3017
Moritz Janusz 1192
Moroń Dorota 2970
Moroz Agnieszka 3004
Moroz Mirosław 555
Morzyński Leszek 1818
Mosiek Piotr 1600
Mosionek Magdalena 2847
Moskalewicz-Ziółkowska Elżbieta
640
Moskwa Katarzyna zob. KuligMoskwa K.
Moszyński Michał 2939
Motyl Agata 1132, 1409
Motyl Anna 927
Mozerys Małgorzata 448, 2912
Mroczko Franciszek 197, 2861
Mroczkowska Renata 1851, 1924
Mroziewski Marian 150, 209, 248,
1260, 1440
Mrożek Monika zob. KulikowskaMrożek M.
Mrówczyńska-Kamińska Aldona
610, 797
Mrówka Rafał 67
Mróz Anna zob. StankiewiczMróz A.
Mróz Barbara 1302
Mróz Bogdan 1105
Mróz Joanna 379
Mróz Wanda zob. Takuska-Mróz W.
Mucha Joanna 3071, 3073
Muczyński Maciej 2913, 2939,
3062, 3065
Mulcahy Agnieszka zob. GórniczMulcahy A.
Munday Brian 2886
Murawska Monika 258
Musialska Kinga 1546
Musiał Grażyna 1592
Musiał Wiesław 949
Musiała Anna 1690, 2681, 2694
Musioł Teresa 1614
Muster Rafał 490, 531, 616, 777,
1595
- 585 Muszalski Wojciech 558, 1622,
1910, 2929
Muszczynko Ewa tł. 163
Muszynski Michel 405, 1245
Muszyński Wojciech red. 3102
Mysłek Wiesław 2946
Myślińska Kamila 597, 707
Myśliwiec Grzegorz 325, 2561
Nadolska Anna 1302
Nagel Katarzyna 2601
Najda Kamila 1181
Najmiec Andrzej 1679
Nalaskowski Filip 3026
Nałęcz Maciej red. 1869
Nałęcz Sławomir 2961
Namielska Elżbieta zob. Skoczylas-Namielska E.
Napiórkowska Anna 1877
Napora Piotr 1364
Narewska Martyna 1035
Narożna Magdalena 1938
Naróg Beata 1824, 1826, 2050,
2084, 2096, 2123, 2401, 2410,
2431, 2516, 2528
Nauczyciel : misja czy zawód
1024
Nauka i technika w 2007 r. 3215
Nawrocka Elżbieta 1455
Nawrocki Tomasz red. 596
Nesterowicz Mirosław 2282
Neubauer Zofia 2023, 2031, 2106,
2107, 2130
Neweś Aldona zob. GlińskaNeweś A.
Nickalo Nella G. 1602
Nieckarz Zdzisław 357
Niedopasowanie : kwalifikacje
a rynek pracy 1122
Niedzielak Mariusz 2106
Niedzielska Maria 1688
Niedziński Tomasz 1735, 1737
Niemczyk Agata 3110
Niemczyk Anna 301
Niemczynowicz Benedykt 55
Niemiec Jerzy 1, 3, 1602
Niemiec Stanisław 1703
Nierówności społeczne a wzrost
gospodarczy 2981, 2982
Niesporek Andrzej 2879, 2932
Niewińska Aneta zob. GiedrowiczNiewińska A.
Niezabitowski Marek 2999
Nieżurawska Joanna 570
Nikiel Arkadiusz 2443
Nikołajew Jan 1802
Nitecki Stanisław 2880
Nogalski Bogdan 1050, 1242,
1302, 1364
Nogańska Magdalena 1837
Nohria Nitin 1460
Nojszewska Ewelina 2754
Nojszewska-Dochev Magdalena
682, 1111
Nolka Agnieszka 2976
Norek Tomasz 185
Norton Dawid P. 122
Nosko Jan 1636
Nowacka Anna 476
Nowacka Urszula 1250
Nowacki Tadeusz Wacław 1, 3
Nowak Beata 396
Nowak Beata zob. BłasiakNowak B.
Nowak Elżbieta Paulina 553
Nowak Jacek J. 165
Nowak Julitta 2947 ; red. 2997
Nowak Krzysztof 2149
Nowak Lucyna 3229
Nowak Magdalena 464
- 586 Nowak Maria red. 2682
Nowak Marta 78, 91
Nowak Mileniusz W. 193
Nowak Piotr 605
Nowak Zofia zob. FlorczakNowak Z.
Nowak-Dziemianowicz Mirosław
1024 ; red. 1024
Nowak-Lewandowska Renata 210,
608
Nowak-Sapota Wanda 913
Nowakowa Krystyna zob. DurajNowakowa K.
Nowakowska Agnieszka 2909,
2912, 2939
Nowakowska Luiza 860
Nowakowska Urszula 1150
Nowakowski Michał 860
Nowakowski Stanisław rec. 3133
Nowakowski Zdzisław 1524
Nowalska-Kapuścik Dorota 2879
Nowecka Anna zob. KrejnerNowecka A.
Nowicka Anna 1733
Nowicka Danuta 1773
Nowicka Joanna 2373
Nowicki Paweł 1066
Nowik Paweł 3123
Nowosad Bogdan 2005
Nowosiadły Edyta 2278
Nowosielska Agnieszka zob.
Rojek-Nowosielska A.
Nowosielski Krzysztof 86
Nowosielski Michał 2005
Nowosielski Stanisław 58, 79
Nowotarska-Romaniuk Beata 192
Nunes Paul F. 271
Nycz Edward 1583 ; red. 837
Nycz Tadeusz 1877, 2055
Nyczkało Nella 3
Nyk Mariusz 448
Nyzio Jarosław 1778
Ober Józef 1410
Obidzińska Nawojka 188
Obidziński Piotr 2592, 2834
Obłój Krzysztof 70, 129, 130
Obolewicz Jerzy 165, 1662
Obszary gospodarki społecznej
2961
Ocena stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy w 2006 r. 2160
Ocena stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy w 2007 r. 2161
Ochocki Andrzej 2912
Ochrona praw podstawowych
2001
Ochrymiuk Magdalena zob.
Kuśmirek-Ochrymiuk M.
O’Connell Vincent D. 1328
O’Connor Philip 3141
Oczachowski Dariusz 1090
Oczki Jarosław 373, 954
Oćwieja Małgorzata zob. Furmańska-Oćwieja M.
Od ubóstwa do wykluczenia 3017
Odpowiedzialność zawodowa
pielęgniarek 2264
Odrowąż-Coates Anna 823
Ogińska-Bulik Nina 1395
Ogryzko-Wiewiórowska Mirona
860
Olbrot-Brzezińska Arleta 1373
Olczak Alina 1498
Olczak Izabela zob. Kołodziejczyk-Olczak I.
Olech Anna 1064
Olejniczak Dominik 1239
Oleksiak Danuta 1602
Oleksiuk Adam 1138
- 587 Oleksyn Anna Ewa 281
Oleksyn Tadeusz 49, 171, 281,
2557
Oleński Józef przedm. 545
Olesińska Katarzyna Julia 751
Oleszak Anna 1602
Oleszak Wojciech 1602
Olędzka Katarzyna zob. DedoOlędzka K.
Oliński Marian 762
Olipra Łukasz 564
Oliwa-Ciesielska Monika 1592,
2932
Oliwińska Iwona A. 1584
Olko Rafał 544
Olkowska Wiesława 775
Olkowski Radosław 1671
Olszewska Anna 2946
Olszewska-Krysztofiak Anna 2422
Olszewski Grzegorz 368
Olszewski Jerzy 1373, 1828
Olszewski Sławomir 1152
Olszowska-Urban Jadwiga 673
Ołdak Małgorzata 2961 ; red. 2961
Onak-Szczepanik Beata 2982
Opieka i pomoc społeczna 2871
Opieka Renata 448
Opolski Marek 2711
Orczyk Józef 2929 ; red. 2902
Ordyńska Olga 1128
Organa Zygmunt 1708
Orlak Katarzyna 1714, 1716
Orłowska Aldona 133
Orłowska Małgorzata 3108
Orłowski Arkadiusz 3280
Ornarowicz Urszula 280
Ortyl Anna zob. PietruszkaOrtyl A.
Orwat Agnieszka 2829
Orzechowska Lucja 1143, 1196
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
dotyczące prawa pracy 2323
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
dotyczące ubezpieczeń społecznych 2588
Orzeł Izabela 48
Osbert-Pociecha Grażyna 154
Osiecka Anna zob. ŚliwińskaOsiecka A.
Osmelak Jerzy 277
Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie 860
Ososińska Małgorzata zob.
Stawiak-Ososińska M.
Ostapowicz Hubert 448, 2909,
2912, 2939, 3065
Ostasiewicz Walenty 2988
Ostoj Izabela 2601
Ostrowska Antonina 1590, 2999
Ostrowska Małgorzata 1539
Ostrowski Mirosław 165, 362
Oświata i wychowanie w roku
szkolnym 2007/2008 3231
Otap Jadwiga 1275
Otrębski Wojciech 2975
Otto Matra 1434
Owczarek Grzegorz 1665, 1785
Owczarek Joanna 2685
Owoc Jakub 2751
Owsianka Katarzyna zob. DziubaOwsianka K.
Oziembło-Brzykczy Sylwia 1705,
1730
Pabian Arnold 1364
Pabisiak-Karwowski Piotr 795,
1970, 2148, 2762 ; omów. 1971,
2380, 2416
Pacho Wojciech 605 ; red. 605
Pachociński Ryszard 1236
- 588 Pactwa Bożena 815
Pacud Radosław 1589, 1877
Pacut Agnieszka red. 719
Pacześniak Anna red. 2005
Paczocha Mirosław 2292
Padrak Rafał 1692
Paglia Vincenzo 3027
Pal Renata 544
Paliszkiewicz Joanna 229, 237,
244, 246
Palka Katarzyna 2932
Palska Hanna rec. 941
Paluch Marek 1563
Paluchowski Władysław Jacek
1302
Pałasz Lech 169
Pancer-Cybulska Ewa 2945, 2981
Panek Grażyna 1526
Panenka Alicja 2945
Pańkowska Małgorzata 1343
Papaj Tomasz 167, 470
Papież Monika 2593
Papuda Justyna zob. SubczyńskaPapuda J.
Paradowska Bożena zob. Balcerzak-Paradowska B.
Parchomiuk Monika 868
Parkitna Agnieszka 82
Parszuto Jacek 1796
Partnerstwo społeczne 3142
Parzęcki Ryszard 1, 3, 1602
Parzych Magdalena Joanna 135
Pas-Wyroślak Alicja 1647, 1718
Pasieczny Leszek rec. 41
Pastor Edyta 2664
Pastuszak Iwona zob. PrzeorPastuszak I.
Paszek Anna red. 3299
Paszenda Iwona 973
Paszke Henryk 314
Paszkowska Małgorzata 2060,
2114, 2163, 2240
Pasztyła Agnieszka 3083
Pater Krzysztof 805
Pater Robert 663
Patryn-Stolarz Jadwiga 1504
Patulski Andrzej 560, 1877, 1911
Paul Daniel 2205, 2235, 2307
Paulo Urban 1207
Pawelczyk Grażyna zob. RogalaPawelczyk G.
Pawelec Jakub 2853
Pawełczak Marcin 1128
Pawełczyk Anna zob. RogozińskaPawełczyk A.
Pawęzowska Patrycja 1039
Pawlak Janusz 1683
Pawlak Lidia 1880
Pawlas-Czyż Sabina 1601, 2879 ;
red. 2879
Pawlik Agnieszka A. 1639
Pawlik-Popielarska Beata 1377
Pawluczuk Andrzej 165
Pawłowska Beata 1373
Pawłowska-Chłystowska Jadwiga
2584
Pawłowski Andrzej 2357
Pawłowski Grzegorz 2945
Pawłuszewicz-Mantiuk Katarzyna
300
Paździorek Grzegorz 2547
Pąk Katarzyna 319
Pedagogika pracy i andragogika
1602
Pejko Edyta zob. Jurczak-Pejko E.
Pelle Dorota 605
Penc Józef 290, 1165 ; rec. 71
Penc-Pietrzak Ilona 135
Perechuda Kazimierz 242, 1364 ;
red. 242
- 589 Perepeczko Barbara 938
Perło Hanna 2600
Peshkov Ivan 3025
Pestoff Victor 2957
Peszkowski Sławomir 2840
Petelewicz Marta 2974
Petrylaité Daiva 1877
Pettke Paweł 2056
Pędich Wojciech 1602
Pędzierski Andrzej 2617
Pędziwiatr Magdalena 2039, 2040
Pękaty Wiktoria 484
Pęksyk Anna tł. 1212
Pfeffer Jeffrey 1339
Piasecka Bogusława 1580
Piasecki Ryszard 3010
Piasek Joanna zob. StaręgaPiasek J.
Piaskowska Anna 1130
Piątek Krzysztof 570, 2929
Piątek Krzysztof M. 550
Piątek Tadeusz 3, 1152 ; rec. 4
Piątkowski Jan 2006
Piątkowski Paweł 675
Pich Łukasz 426, 2567, 2574
Pichla Jarosław 720
Pichlak Magdalena 505, 508
Piecha Magdalena zob. ŁużniaPiecha M.
Piechnik-Kurdziel Anna 658
Piechowiak Joanna Maria rec.
3022
Piechowski Adam 2961
Piecuch Teresa 175, 410
Piecyk Katarzyna 2253
Piekarska Aleksandra 448
Piekut Aneta 947
Piekut-Brodzka Danuta M. 2885 ;
red. 2885
Piekutowska Agnieszka 2090
Pieńkowska-Kamieniecka Sylwia
2684, 2852
Pierzynka Agnieszka zob. Matuszewska-Pierzynka A.
Pietras Agnieszka 135, 1364
Pietras Paweł 135
Pietraszek Beata 753
Pietrek Stella zob. Bujak-Pietrek S.
Pietroń-Pyszczek Agata 649, 1271
Pietruch-Reizes Diana red. 553
Pietrulewicz Bogusław 1, 1602,
1604
Pietruszka-Ortyl Anna 214
Pietrzak Agata zob. BorowskaPietrzak A.
Pietrzak Ewa 1125
Pietrzak Ilona zob. Penc-Pietrzak I.
Pietrzak Józef K. 1265
Pietrzak Leszek 1761
Pietrzak Maria 1364
Pietrzyk Magdalena zob. Frasyniuk-Pietrzyk M.
Piętka Hipolit 2729, 2733
Piętowska-Laska Renata 374, 697
Piga Iwona 1205
Pilarska Czesława 689
Pilarska Katarzyna zob. FilipiakPilarska K.
Pilarska Monika zob. ForemnaPilarska M.
Pilch Irena 1580
Pilichowski Andrzej 1593
Piliszek Barbara 678
Piłaszewicz Marcin 2628
Pimpicki Krzysztof 1375
Pindelski Mikołaj 67
Pindera Michał 1, 3, 714, 1602,
2882
Pindlowa Wanda 553
Piorunek Magdalena 1602. 1604
- 590 Pioterek Paweł 463
Piotrkowski Kazimierz 274, 401
Piotrowska Maria 2808, 2981
Piotrowski Bartłomiej 717
Piotrowski Rafał 47
Pióro Jan 1654, 1684, 1687, 1798,
2054
Pisarczyk Edyta 2227
Pisarczyk Łukasz 2053, 2269
Piskiewicz Ludyna 3077
Piskorz Zbigniew 1302
Piskorz-Ryń Agnieszka 2115
Pisz Zdzisław 2929, 2947
Pituła Beata 1509
Piwnik Stanisław 1874
Piwowar-Sulej Katarzyna 1302
Piwowarczyk Jarosław 266, 297,
361, 1165
Plak Joanna 2656
Plecka Małgorzata 3008
Plesińska Julia zob. GorzelanyPlesińska J.
Pleskowicz Bogumiła 1168
Pleszczyński Jan 1045
Pławska Arleta 236
Płażek Stefan 1932, 2115
Płoszajski Piotr 67 ; red. 67
Płotkowiak Jolanta zob. TenetaPłotkowiak J.
Pociecha Grażyna zob. OsbertPociecha G.
Poczta Joanna 1167
Poczta Walenty 797
Pocztowski Aleksy 313, 1165 ;
red. 260
Podgórniak-Krzykacz Aldona
2945
Podgórska-Rakiel Ewa 2130,
2132, 3113, 3115, 3153, 3176,
3179
Podkowińska Monika 1408
Podlasińska Dorota 678
Podlipniak Marzena zob. KędraPodlipniak M.
Podolec Barbara 3037, 3081, 3085
Podoska-Filipowicz Elżbieta
1152
Podstawowe dane z zakresu
ochrony zdrowia w 2007 r.
3263
Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa 1040
Podstawy nauki o organizacji 43
Podstawy teoretyczne i modele
systemów zarządzania 1114
Pogonowski Marek 2682
Pokropek Artur 1525
Pol Jan Dezyderiusz 2932
Polakowska-Szymańska Aleksandra 2745
Polańska Helena zob. WronaPolańska H.
Polańska Krystyna 640
Poleszczuk Anna zob. GizaPoleszczuk A.
Politaj Adriana 851
Polityka rynku pracy 677
Polityka rynku pracy na szczeblu
lokalnym 678
Polityka społeczna 2929
Poliwczak Iwona 971, 2999
Pollok Artur 2663
Polok Grzegorz red. 1589
Polowczyk Jan 284
Polowiec Beata zob. SupersonPolowiec B.
Polska 2008 3235
Polska bibliografia prawnicza
3309
Polska lokalna 2007 2993
- 591 Polska - rynek pracy 3234
Polska w obliczu starzenia się
społeczeństwa 909
Połap Wojciech 820
Poławski Paweł 3162
Pomarański Sławomir 2840
Pomianowski Ryszard 1272
Pomoc społeczna 2874
Pomoryn Aneta 678
Popczyk Alicja zob. WinnickaPopczyk A.
Popiel Henryk 114, 116
Popiela Joanna zob. PurgałPopiela J.
Popielarska Beata zob. PawlikPopielarska B.
Popkowski Tadeusz 1251
Popławski Maciej 1620 ; tł. 3140,
3141
Popławski Wojciech 536, 2554
Popyt na pracę w 2007 r. 3236
Poradnik ochrony pracy 2165
Poraj Grażyna 1580
Porąbaniec Małgorzata red. 1179
Portalski Mariusz 1248
Porwoł Ilona 1302
Porzuczek Lidia zob. JabłońskaPorzuczek L.
Poskrobko Bazyli 49
Posmyk Anna 1098, 1345
Pościk Adam red. 1775
Pośniak Małgorzata 1691
Pośrednictwo pracy w oficjalnych
dokumentach UE 2002
Potapienko Natalia Ivanovna 1114
Potepa Grzegorz 2096
Poteraj Jarosław 2650, 2658, 2660,
2982
Poteralski Jarosław 1570
Potiopa Janina 1107
Potocka-Szmoń Patrycja 2060
Potocki Arkadiusz 203, 1403
Poziemska Marta zob. SmagaczPoziemska M.
Poznańska Dorota 865
Poznański Jacek 645
Pożarski Robert 2390
Pożoga Agnieszka zob. ZyśkPożoga A.
Półtorak Magdalena 565
Półturzycki Józef 1120
Praca : polityka społeczna 3311
Praca człowieka w XXI wieku 3
Praca socjalna i polityka społeczna
2932
Praca socjalna wobec nowych
obszarów wykluczenia 2879
Praca w przestrzeni życia osób
niepełnosprawnych 861
Praca, zdrowie, środowisko 1685
Pracodawcy kontra nauczyciele
1124
Pracujący w gospodarce narodowej 2008 r. 3238
Prandzioch Teresa 1788
Prasołek Łukasz 2042
Praszałowicz Dorota 932
Prasznic Urszula zob. KalinaPrasznic U.
Prawo pracy 2008 1869-1871
Prawo pracy 2008/2009 1872
Prawo pracy i ubezpieczeń 2008
1873
Prawo pracy, ubezpieczenia
społeczne 1875
Prażmo Zofia 1805
Preis Ewa 1933, 1992, 2370
Preisner Monika zob. WojdyłoPreisner M.
Prentice W. C. H. 1290
- 592 Prętka Beata 2253
Problemy integracji imigrantów
947
Problemy pracy kierowniczej 283
Problemy społeczne we współczesnych organizacjach 1317
Procedury w ubezpieczeniach
emerytalnym i rentowym 2682
Procesy migracyjne 950
Profesjonalna praca socjalna 1031
Program Operacyjny Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich 2965
Program Solidarność pokoleń 842
Prokop Barbara zob. DanowskaProkop B.
Prokopowicz Piotr 57
Promocja równych szans 820
Próchniewicz Marcin 481
Prusek Andrzej 2536, 2945
Pruska Dorota 3249
Prylińska Dorota zob. WolskaPrylińska D.
Przastek-Samokowa Maria 484
Przeciw wykluczeniu społecznemu
2999
Przeciwdziałanie stresowi związanemu z pracą 1390
Przedańska Justyna 469
Przedsiębiorstwo XXI wieku 544
Przedwojska Ewa 2036, 2134
Przegląd projektów zrealizowanych przez Departament Rynku
Pracy MPiPS 624
Przemiany na współczesnym rynku pracy 684
Przeor-Pastuszak Iwona 1332
Przerzchała Marcin 816
Przestrzenno-czasowa analiza
rynku pracy 601
Przyborowska Beata 1382
Przyborowska Bożena 2912
Przybycień Krzysztof Kazimierz 1,
1602, 1604
Przybycińska Ilona zob. Błaszczyk-Przybycińska I.
Przybylska Ewa 1109
Przybylska Krystyna 689
Przybyłka Arkadiusz 2929
Przybyłowicz Jolanta zob. RabPrzybyłowicz J.
Przybysz Dariusz 1590
Przybysz-Zaremba Małgorzata
1493
Przybyszewska Bożena 2913
Przychodzeń Wojciech 2981
Przyczyny pracy nierejestrowanej
805
Przyłucka Łucja 2060
Przyłuski Wojciech 1026, 1137
Przymeński Andrzej 2929
Przyszłość bibliotek w Polsce 552
Przytuła Sylwia 1302
Ptaszyńska Barbara 3226
Ptaszyńska Justyna 1316
Puchalska Dorota zob. SzepieniecPuchalska D.
Puchalska Katarzyna 1201
Puchalski Krzysztof 1629
Puciato Daniel 787, 1173
Puda Maria zob. Baron-Puda M.
Purgał-Popiela Joanna 144, 1165
Puszcz Henryk 446, 1725
Puślecki Damian 1763, 2175
Puzio-Wacławik Bogusława 689
Pysiewicz-Jężak Joanna 2076,
2289, 2393, 2449, 2555, 2798
Pysz Piotr 2924, 2940
Pyszny Agnieszka 544
Pyzik Beata 861
Pyżalski Jacek 1514, 1515
- 593 (R) 588, 1094
Rab-Przybyłowicz Jolanta 1020
Raczkowski Marcin 1396
Raczkowski Michał 2032, 2366
Raczkowski Wojciech 2156
Radkowska Jolanta 857, 880
Radkowski Krzysztof 857, 880
Radosz Dorota 1715
Radwańska Anna 3300, 3306
Rady pracowników 3181
Radziukiewicz Małgorzata 739,
3029, 3241
Rajchel Jan 1524
Rajczewska Marzena 625
Rajewska Jolanta zob. Twardowska-Rajewska J.
Rajkiewicz Antoni 909, 2929
Rak Barbara zob. IwankiewiczRak B.
Rak Sławomir 242
Rak-Młynarska Elżbieta 935
Rakiel Ewa zob. PodgórskaRakiel E.
Rakowska Anna 278, 1302
Rakowski Witold 2947
Ramocka Małgorzata 2929
Ramsz Jagoda 1302
Rapacz Andrzej 1454
Raport z realizacji zadań 2009
Rataj Beata 2932
Ratajczyk Witold 2939
Rauziński Robert 910, 912
Rąb Jacek 20
Rączaszek Andrzej 566, 2912,
2929, 2947 ; red. 2929
Rączka Krzysztof 1736, 1850
Ready Douglas A. 230
Reda Anna 2034, 2038, 2138
Redzik Adam 3190
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy
709
Reichel Janusz 2971
Reizes Diana zob. PietruchReizes D.
Rejno Iwona zob. Janiak-Rejno I.
Rek Magdalena 2974
Rekomendacja do polityki
społecznej 2936
Rekowski Jacek zob. WantochRekowski J.
Remisiewicz Małgorzata 406, 983,
1261, 1329, 1450
Reputakowski Piotr 59
Reszczyk Bartosz rozm. 31
Rębisz Joanna 233
Rębowska Ewa zob. BrajczewskaRębowska E.
Rękas Magdalena 516, 613, 2945
Riedel Rafał 2005, 2926
Riesco Manuel 2662
Rigby Darrell 140
Roberts Simon 2596
Rocznik demograficzny 2008
3242
Rocznik statystyczny przemysłu
2008 3208
Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008 r. 3209
Rocznik statystyczny województw
2008 r. 3210
Rocznik strategiczny 2007/2008
3211
Rodzina i praca 1580
Rogala Stanisław 909
Rogala-Pawelczyk Grażyna red.
2264
Rogosz Joanna zob. CzechRogosz J.
- 594 Rogowski Robert 2602
Rogozińska-Pawełczyk Anna
1165, 1302, 2912, 2939
Rogut Aleksandra 779
Rojek-Nowosielska Agnieszka
1092
Rok Bolesław 1091
Rokicka Ewa 2974
Rokita Diana 917
Rokoszewski Konrad 165
Rollnik-Sadowska Ewa 165
Roman Monika 2050
Roman-Liu Danuta 1790
Romanek Danuta 1312
Romaniuk Beata zob. NowotarskaRomaniuk B.
Romanowska Ewa 1602
Romanowska-Słomka Iwona 1698,
1706
Romański Romuald 2070, 2113,
2230, 2261, 2297
Romejko Adam 2944
Romer Maria Teresa 1868, 2303,
2305, 2308, 2310-2313, 23162320, 2322, 2324-2327, 23292330, 2332-2334, 2336-2340,
2342, 2344, 2347, 2349, 23542356, 2358, 2362-2363 ; wprow.
1860
Rosa Kacper 217, 486
Rosak Ewa zob. ŻebrowskaRosak E.
Rosak Mirosław 1472
Rosalska Małgorzata 1553
Rosen Richard M. 420
Rosner Andrzej 906
Rosół Wioletta zob. WojdaRosół W.
Rostek Roman 189
Rostkowski Tomasz 323, 354, 367,
1258, 1333, 2547, 2550 ; red.
2547
Rostowska Teresa 1564
Rostropowicz-Miśko Marta 2929
Roszewska Katarzyna 2045
Roszkowska Paulina 1082
Roszkowska Sylwia 1237
Roszkowski Marcin 553
Rothwell William J. 370
Rotkiewicz Marek 2058, 2085,
2167, 2366, 2372, 2376, 2509,
3114
Rozbicki Artur 1225
Rozkwitalska Małgorzata 69, 1086
Rozpędowska-Matraszek Danuta
246
Rozwadowska Elżbieta zob.
Szutowicz-Rozwadowska E.
Rozwiązywanie sporów zbiorowych 3149
Róg Jan 1354
Rószkiewicz Małgorzata 226, 3091
Równość w Unii Europejskiej
2005
Równowaga praca-życie 2937
Równowaga praca-życie-rodzina
2939
Równy Kazimierz 1233
Różycka Agnieszka 2945
Rubik Jolanta 1018
Rudnicka Katarzyna zob. Sipurzyńska-Rudnicka K.
Rudnicki Paweł red. 1024
Rudnicki Zbigniew 1240
Rudniewski Konrad 458, 1752
Rudzińska Magdalena 2089
Rudziński Jakub rec. 3022
Rupnik Urszula 2425
Rusewicz Małgorzata 260
- 595 Rusnak Urszula zob. WąsikiewiczRusnak U.
Rutka Ryszard 1364
Rutkowska Anna 1179, 2932 ;
red. 2932
Rutkowska Klaudia 1592
Rutkowska Longina 3271
Rutkowska Monika rec. 1305
Rutkowski Jan 683
Rutkowski Krzysztof 61
Rutkowski Mirosław 1031
Rutkowski Wiktor 2921
Ruzik Anna 2539, 2599, 2600
Rybacki Marcin 1795, 2193, 2194
Rybak Mirosława 1431
Rybakowski Marek 3, 1602
Rybicka Ewa 1996
Rycak Artur 1845, 2197
Rycak Magdalena Barbara 966,
2207, 2208, 2215
Rycerski Mariusz 2262
Ryć Kazimierz 246
Rydlewska-Liszkowska Izabela
1723
Rylska Izabella zob. Bukraba-Rylska I.
Rymarczyk Jan 509, 576
Rymarz Małgorzata 2411
Rynek pracy a osoby bezrobotne
50+ 843
Rynek pracy w Polsce 689
Rynek pracy w Polsce w procesie
integracji z UE 570
Ryń Agnieszka zob. Piskorz-Ryń A.
Rypina Ewelina 2547, 2550
Rysz-Kowalczyk Barbara 843
Ryszko Adam 168
Rytko Anna 626
Rytowska Magdalena zob. StrózikRytowska M.
Rząca Anna 2975
Rządkowska Małgorzata zob.
Sidor-Rządkowska M.
Rzemieniuk Tadeusz 2178
Rześny-Cieplińska Jagienka 520
Rzetecka-Gil Agnieszka 2124,
2238
Sabat Maria 1469
Sabbatówna Jolanta 3064
Sachs Jeffrey 303
Sadlik Ryszard 1989, 2022, 2026,
2071, 2072, 2074, 2076, 2098,
2100, 2108-2110, 2226, 2270,
2272, 2274, 2285, 2400, 2401,
2409, 2525, 2526, 2738
Sadowska Agnieszka 167
Sadowska Ewa zob. RollnikSadowska E.
Sadowska Jadwiga red. 552
Sadowska-Cekała Monika 535
Sadowska-Snarska Cecylia 448,
2909, 2912, 2939; red. 448,
2909, 2910, 2912, 2913, 2937,
2939, 3065
Safin Krzysztof red. 485
Sagan Teresa 1114
Sajkiewicz Alicja 277 ; red. 277
Sak Piotr 1877
Sakson Andrzej 930
Sala Anna zob. Boratyńska-Sala A.
Sala Jolanta 448
Salamaga Marcin 3076, 3218, 3219
Salwa Zbigniew 1881, red. 1850
Salwarowski Łukasz 1569
Sałaniewski Adam 1039
Sałapa Kinga 94
Sałata Elżbieta 1519 ; rec. 1129
Samokowa Maria zob. PrzastekSamokowa M.
- 596 Samol Sebastian 2115
Samonek Ewa 448
Samoraj Beata 2063, 2085, 2929
Samul Joanna 165
Sanak Urszula 495
Sander Aleksandra 2932
Sandorska Ewelina 2174
Sanecki Marek 2654
Sanetra Walerian 2682
Sankowska Anna 172, 534, 1401
Sapeta Tomasz 407
Sapota Wanda zob. NowakSapota W.
Sarleja Teresa Z. 3, 1602
Sarzyńska Ewa 1458, 1587, 2932
Sas-Badowska Anna 1602
Sasak Janusz 482
Satoła Małgorzata 2999
Sawa Irena 2360
Sawicka Monika zob. DawidSawicka M.
Sawicki Kazimierz 153
Sawinda Wiktor 2448
Sawiński Zbigniew 1590
Scenariusze, dialogi i procesy
zarządzania wiedzą 242
Schaefer Renata zob. KrzykałaSchaefer R.
Schermerhorn Jon R. 65
Scheuer Bartosz 2981
Schimanek Tomasz 843
Schulz Anna 1125
Schulz Małgorzata rec. 1494
Sekuła Zofia 400, 1406, 1462,
1469, 2559
Selinger Natalia 151
Seliużyckaja Tatiana 2909
Sender Joanna 3307
Senko Tatiana 2955
Senyszyn Sebastian 2224
Serafin Aneta 860
Serafin Krystyna 167, 1540
Serkowska Wiesława 1164
Seroka Wojciech 3152
Serzysko Jerzy 304, 305
Sęczyk Ryszard 2987
Sędzicki Mieczysław 2885
Sękara Małgorzata 1877
Sheridan Kasha zob. LozinskaSheridan K.
Shih Willy C. 522
Shill Walter E. 271
Shklyar Arkady 1114
Siarnecki Kazimierz 3262
Sidor-Rządkowska Małgorzata 414
Sidorko Andrzej 2634, 2635,
2747-2749, 2752, 2756, 27582761, 2765, 2766, 3068
Siechowicz Arkadiusz 1412
Siedlecka Jadwiga 1637, 2255
Siemak Zbigniew 2573
Siemienczuk Antonina 2909
Siemiński Marek 1351
Sieradzka Anna 1209
Sierociński Piotr 2543
Sierocka Iwona 1877, 2850
Sierpowska Iwona 2889 ; wprow.
2874
Siewierski Jacenty 677
Sikora Anna zob. StykowskaSikora A.
Sikora Bartłomiej 2275
Sikora Jan 1373
Sikorski Czesław 1349, 1366,
1374
Simpson Dorota 1364
Siporska Anna 2720
Sipurzyńska-Rudnicka Katarzyna
695, 2945
Sirdak Alina 1544
- 597 Sitko-Lutek Agnieszka 1165,
1302, 1358, 1364
Sitniewski Piotr 1935
Siwek Agata 1535, 1561
Siwek Barbara 2714
Siwek Bożenna zob. WalczakSiwek B.
Siwiec Dorota 2714
Siwińska Magdalena zob. StojekSiwińska M.
Sjergiejew Aleksander 1199
Skalska-Zlat Marta 553
Skała Magdalena 791
Skarzyński Michał 822, 1145,
2912, 2939
Skiba Karina 820
Skibicka-Sokołowska Elwira red.
2910
Skibińska Beata zob. JokszSkibińska B.
Skibińska Ewa 2301, 2302, 2314,
2335, 2341
Skica Tomasz 767
Skierska Ewa 2249
Skinder Marcin 2932
Sklepkowska-Tomaszewicz
Małgorzata 535
Skłodowski Henryk 1602
Skoczny Małgorzata zob. SzylkoSkoczny M.
Skoczylas-Namielska Elżbieta
2932
Skoczyńska Anna 1839
Skoczyński Jacek 1850, 2328
Skolik Sebastian 1373
Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2007 3314
Skowera Kamil 2424
Skowron Paweł 197, 225
Skowron-Mielnik Beata 448, 450
Skowroń Jolanta 1838
Skórka Grzegorz 2709, 2896
Skórska Anna 448, 602, 2929
Skrętowicz Biruta 840, 860 ; red.
860
Skrobisz Joanna 2768, 2142, 2689,
3172, 3182
Skrobisz-Kaczmarek Beata 2074,
2118, 2121, 2143, 2196, 2236,
2242, 2260, 2369
Skrok Łukasz 698
Skrzek-Lubasińska Małgorzata
630, 650, 668, 1474, 3244
Skrzypczak Zofia 246, 3086, 3291,
3294
Skrzypczyńska Kamila 1400
Skrzypek Elżbieta 166
Skrzypek Miłosz 950
Skrzypniak Ryszard 1604
Skup Michał 411, 1324
Skupień Dagmara 3173
Skura Piotr 2580
Skuzińska Anna 1580
Skwara Krystyna zob. SzmekSkwara K.
Skwarło Radosław 2115
Skwarnik Marek 542
Skwiercz Dorota zob. TenetaSkwiercz D.
Skworcowa Larisa 2909
Slany Krystyna 932 ; red. 932
Slimani Dorotea 1114
Slovenko Karolina 2932
Słabicka Małgorzata 1163
Słaboń Andrzej 1435
Sładek Katarzyna zob. KutekSładek K.
Słania Barbara 2879
Słomczyński Kazimierz Maciej
1590
- 598 Słomińska Bożena 755
Słomka Iwona zob. RomanowskaSłomka I.
Słoń Grzegorz 2912
Słyszko Iwona 741
Smagacz-Poziemska Marta 932
Smagowska Bożena 1816
Smallwood Norm 161
Smandek Irmgard Maria 2601
Smith Iwona 828
Smits Stanley J. 1244
Smolak Teresa zob. ChirkowskaSmolak T.
Smolarek Jacek 357
Smolarek Justyna 1103
Smól Iwona zob. MandrzejewskaSmól I.
Smólski Bogusław 1249
Smuga Tadeusz 744, 800, 808
Smyczek Sławomir red. 820
Snarska Cecylia zob. SadowskaSnarska C.
Snook Scott A. 1301
Snowden David J. 177
Sobala Wojciech 1621
Sobala-Zbroszczyk Anna 1471
Sobczak Elżbieta 3258
Sobczak Eugeniusz 1126
Sobczak Jacek 2447, 2671
Sobczak Roman 3258
Sobczak Tomasz 15, 21
Sobczyk Arkadiusz 2102, 3119,
3186
Sobczyk Maria 3145
Sobczyk Michał 2652, 2984
Sobecka Alicja 321
Sobiczewska Elżbieta 1697
Sobiech Jaromir 1697
Sobieraj Marek 2015
Sobińska Małgorzata 242 ; red. 242
Sobkowiak Jarosław A. 939
Sobkowiak Urszula 2932
Sobocińska Magdalena 3084
Sobocka-Szczapa Halina 448, 722,
2945
Sobolewski Antoni 3142
Soboń Dariusz 135
Soboń Janusz 135
Sobotka Małgorzata zob. GałązkaSobotka M.
Sobstyl Małgorzata zob. Kwietniewska-Sobstyl M.
Socha Dariusz 2590, 2612
Socha Mieczysław 704
Socjologia - przewodnik encyklopedyczny 3316
Socjologiczne i psychologiczne
problemy organizacji 1373
Sokołowska Agnieszka 40, 200,
1364
Sokołowska Elwira zob. SkibickaSokołowska E.
Sokołowska Ewelina 1255
Sokołowska-Drzymalska Agnieszka 3023, 3095
Solak Adam 1, 3, 861,1604 ; red.
861
Solarczyk-Szwec Hanna 1115,
1602
Solecki Leszek 1391, 1817
Solek Adrian 689
Sołbut Agnieszka 2912, 2939
Sołkowicz Katarzyna 66, 152
Sopińska Agnieszka 250
Sora Agnieszka 605
Soroka Piotr M. 1808
Sosnowska Katarzyna zob. GórakSosnowska K.
Sosnowski Kazimierz 2025
Sosnowski Maciej 898
- 599 Sowiak Małgorzata 1810
Sowińska Aldona zob. KamelaSowińska A.
Sowińska-Bonder Katarzyna 299,
334
Sowiński Tomasz 2672
Spičak Ewa zob. Jaworska-Spicak E.
Spławski Marcin 3142
Społeczeństwo informacyjne
w Polsce 545
Społeczności lokalne 1583
Sporek Tadeusz red. 187
Sprawowanie opieki 844
Springer Agnieszka 1302
Spychała Małgorzata 310
Spytek-Bandurska Grażyna 2037
Sroczyński Wojciech 592
Sroka Jacek 2929, 3131, 3142,
3162 ; red. 3162
Sroka Włodzimierz 264, 521
Stachera Dorota 2678
Stachera Katarzyna 1321
Stachowicz Jan 1350
Stachowicz-Stanusch Agata 155,
1364
Stachowska Sylwia 2554
Stachowski Tadeusz 3060
Stadniczeńko Justyna 1501
Stadnik Aleksandra 956, 963
Stafiej-Bartosik Agata 1077
Stalica Przemysław 1320
Stanek Janusz 1182
Staniec Iwona 967, 3220
Staniek Zbigniew 605
Staniewski Marcin W. 265
Staniucha Tymoteusz 653
Stankiewicz Janina 1302, 1373 ;
rec. 203
Stankiewicz Wojciech 950
Stankiewicz-Mróz Anna 290
Stanny Monika 906, 2946
Stanusch Agata zob. StachowiczStanusch A.
Stańczak Joanna 3229
Stańczyk Elżbieta 19
Stańczyk Ewa 3214
Stańczyk Irena zob. SzadkowskaStańczyk I.
Stańczyk Piotr 1602
Stańczyk Sylwia 1302, 1357,
1364, 1459
Stańczyk-Hugiet Ewa 126, 1364
Stańko Dariusz 2657
Starbała-Maksymiuk Ewa 63, 1133
Staręga-Piasek Joanna red. 646
Starosta Paweł 1262
Starzenie się ludności Polski 913
Starzyńska Wacława 3287
Stasiak Jacek 679
Staszyńska Katarzyna 2993
Stawasz Danuta 1123
Stawiak-Ososińska Małgorzata 18
Stawicka Magdalena 503
Stawna-Dudniczek Anna 684
Staworzyńska Maria zob.
Grządziel-Staworzyńska M.
Stec Mirosław 717 ; red. 2115
Stefaniak Barbara 553
Stefaniak Jadwiga 2367, 2369,
2375, 2873
Stefanicka Arleta 577
Stefaniuk Grzegorz 487
Stefańska Renata 947
Stefański Marek 1693
Stefko Agnieszka 1782
Stelina Jakub 2028, 2115, 3116 ;
red. 3305
Stępień Wojciech 544
Stępniak-Kucharska Anna 765,
3192
- 600 Stochmiałek Jerzy 861
Stocki Ryszard 57
Stojek-Siwińska Magdalena red.
1870, 1871
Stolarz Jadwiga zob. PatrynStolarz J.
Stor Marzena 366, 1165, 1302 ;
red. 289
Stosik Aneta 242
Stosunki pracy pracowników
samorządowych 2115
Strahl Danuta 523
Strawiński Paweł 3063
Strawiński Tomasz 1693
Stroińska Ewa 448
Strojny Janusz 1294
Strózik-Rytowska Magdalena 339
Strug Dariusz 1058
Strus Dorota 1934
Strużycki Marian 585 ; red. 585
Strużyna Arletta 684
Strużyna Janusz 315, 1364
Strzałecki Andrzej 1579
Strzelecka Magdalena tł. 157
Strzelecka Maria omów. 2682
Strzelecki Paweł 2929
Strzelecki Zbigniew 2929
Strzemińska Helena 966; red. 966
Studia z zakresu prawa pracy
i polityki społecznej 1877
Stybel Agnieszka zob. MłodzkaStybel A.
Stykowska-Sikora Anna 2144,
2279, 2581, 2603
Styrc Marta 3017
Subczyńska-Papuda Justyna 382
Suchacka Małgorzata 1373
Suchar Marek 395
Suchecka Małgorzata 1653
Suchocka Anna Agnieszka 3
Suchocka Renata red. 1592
Suchodolski Adam 366, 1165
Suchorab Anna 1152
Suchy Stanisław 277, 1216
Sudolska Agata 524, 536
Sudoł Stanisław 41
Sudoł Tomasz 1364
Sudoł-Szopińska Iwona 1820
Sufin Zbigniew 677, 1446
Sujak-Cyrul Barbara 1100
Suknarowska-Drzewiecka Ewa
2079, 2107, 2121, 2211, 2266,
2391
Sulej Katarzyna zob. PiwowarSulej K.
Sulmicka Małgorzata 2030
Sułek Dorota 1039
Sułek Mirosław 1074
Sułkowski Łukasz 33, 34, 42,
1302, 1347
Sułkowski Tomasz red. 1129
Superson-Polowiec Beata 381,
2064, 2203, 2212
Surawski Bartosz M. 1302
Surdykowska Barbara 641, 1076,
1102, 1104, 1389, 2029, 3130,
3177
Surtees Mark 157
Suświłło Małgorzata 1191
Sutton Robert I. 1339
Suwalski Andrzej 1373
Swadźba Urszula 1583, 1589
Swaryczewska Dorota 1678
Symela Krzysztof 1602
Syper Marzena 372
Sypniewska Grażyna 2651,
2799
Syrek-Kosowska Anna 1161
Syroka Justyna 1580
- 601 System instytucjonalnej opieki nad
dzieckiem 3065
Szaban Jolanta 650
Szablewska Ewa 1152
Szadkowska-Stańczyk Irena 18081810
Szadkowski Dariusz J. 1522
Szafarczyk Małgorzata 807
Szafarz Małgorzata 1613, 1633,
1634
Szafrańska Zofia 2012
Szakiewicz Marcin 2631
Szalkiewicz Wojciech Krzysztof
215
Szałek Agata zob. WiśniewskaSzałek A.
Szałkowski Adam 266, 1278, 2981 ;
red. 266
Szamow Oleg W. 165
Szarfenberg Ryszard 2915, 2922,
2929, 3033
Szarzec Katarzyna 684 ; rec. 3013
Szatur-Jaworska Barbara 843
Szczapa Halina zob. SobockaSzczapa H.
Szczawińska Kinga 921
Szczebiot-Knoblauch Lucyna 2945
Szczepaniak Joanna 2929
Szczepanik Beata zob. OnakSzczepanik B.
Szczepanik Edward 277
Szczepanik Jan 423, 437
Szczepanik Rafał 301, 437, 1155,
1158
Szczepanik-Krusińska Bogumiła
2932
Szczepankiewicz Elżbieta 1069
Szczepankiewicz-Chmiel Ewa rec.
278
Szczepankowska Józefa 1392
Szczepańska Katarzyna 103
Szczepańska Krystyna zob.
Zakrzewska-Szczepańska K.
Szczepański Marek S. 1373, 1549,
2846, 2848 ; red. 596
Szczęśniak Kazimierz 2909
Szczygieł Marcin 1156
Szeląg Krzysztof 1398
Szelhaus Renata 2324
Szeligiewicz-Urban Danuta 1537
Szepelska Alina 1141
Szepieniec-Puchalska Dorota 3273
Szeszenia-Dąbrowska Neonila
1800, 1801, 3261
Szewc Tomasz 417, 2115
Szewc Waldemar 242
Szewczuk Adam 1062
Szewczyk Anna 2084
Szewczyk Artur 1877
Szewczyk Helena 2115, 2929
Szewczyk Irena 1177
Szkoły wyższe i ich finanse 2007
3247
Szkudlarek Judyta 2005
Szkurłat Jacek 1031
Szlachta Witold 2430
Szlesińska Monika zob. Żurawicka-Szlesińska M.
Szlosek Franciszek 1040, 1152,
1602
Szluz Beata 2871, 3099 ; rec. 3098 ;
red. 2871
Szmek-Skwara Krystyna 1877
Szmigielski Stanisław 1697
Szmit Anna 967
Szmit Jakub 462, 2393
Szmoń Patrycja zob. PotockaSzmoń P.
Szmyd Łukasz 3101
Sznajder Agnieszka 2939
- 602 Szopa Bogumiła 1578
Szopik Katarzyna 527
Szopińska Iwona zob. SudołSzopińska I.
Szopiński Józef 1505
Szor Małgorzata 408
Szosland Dorota 1640, 1794
Szostak Daniel 327
Szostak Ewa 2945
Szostek Dawid 1259
Szot Lucyna 2133
Szota Bartosz 2547
Szozda Ryszard 6
Szóstak Ewa zob. CierniakSzóstak E.
Szpakowska Urszula 1341
Szpara Krzysztof 791
Szpila Janusz 1877
Szpor Grażyna 2929
Szpunar Magdalena 457
Szpunar Małgorzata 2932
Sztajura Arkadiusz 904
Sztandar-Sztanderska Karolina 717
Sztanderska Karolina zob. Sztandar-Sztanderska K.
Sztanderska Urszula 691, 704,
717, 1551, 2665, 3142 ; red. 829
Sztorc Małgorzata 180, 1456
Sztumski Janusz 1, 3, 2929, 2932,
2947
Szubert Józef 1791
Szubert Sławomir 1791
Szubstarska Janina 699
Szuchnik Aneta 389, 554
Szukalski Piotr 909, 913, 1584,
2913, 2929, 2935, 2974, 3250 ;
rec. 2901 ; red. 913, 1584
Szukała Urszula zob. BudzichSzukała U.
Szukiełojć-Bieńkuńska Anna 3018
Szulc Agnieszka 570
Szulc Patrycja zob. KrawczykSzulc P.
Szulc Tadeusz 1249
Szumlicz Tadeusz 2600, 2947,
3070
Szumpich Stanisław 3096
Szumska Magdalena 224
Szurgot Bohdan 10
Szustakiewicz Przemysław 2081
Szutkowska Jolanta 3246
Szutowicz-Rozwadowska Elżbieta
1580
Szwałkiewicz Elżbieta 1028
Szwec Hanna zob. SolarczykSzwec H.
Szwed Jerzy 1232
Szwed Monika 820
Szweda-Lewandowska Zofia 913,
1584
Szwichtenberg Aleksander 796
Szwiec Paweł 46, 335, 441, 1089,
1415
Szybkie Andrzej 2600, 2605,
2609, 2610, 2740, 2820
Szydlik-Leszczyńska Agata 716,
972, 974
Szydło Marek 2088
Szydłowski Arkadiusz 607
Szylko-Skoczny Małgorzata 677,
678, 2037, 2929
Szymaczek Michał 318
Szymanik Elżbieta 677, 678
Szymanowska Joanna 905
Szymanowska Katarzyna 2209
Szymańska Aleksandra zob. Polakowska-Szymańska A.
Szymańska Anita 793, 2945
Szymańska Kamila 3072
- 603 Szymańska-Chwyczko Magdalena
2298
Szymański Andrzej 2997
Szymański Kiejstut Roman 2019 ;
rec. 277
Szymański Krzysztof 246
Szymański Marian Tadeusz 1669
Szymczak Anna 571
Szymczak Małgorzata zob. Gołofit-Szymczak M.
Szymczak Maria 971
Szymczak Wiesław 1801, 3261
Szymonik Wacław 135
Ściborek Zbigniew 309, 331
Ścigaj Mirela 1266
Śladowski Piotr 147
Ślaski Sławomir red. 2975
Ślązak Agnieszka 2027, 27222725, 2797, 2802
Ślęzak Joanna zob. LeskaŚlęzak J.
Ślęzak Józef 2152 ; red. 2165
Śliwa Katarzyna 1414, 1421
Śliwczyńska Beata zob. KłyszŚliwczyńska B.
Śliwerski Bogusław 1188
Śliwińska-Osiecka Anna 570
Śliwka Anita zob. GałęskaŚliwka A.
Śliwka Marcin 2750
Śliz Anna red. 1583
Ślusarczyk Magdalena 932
Ślusarczyk Radosław 572
Ślusarczyk Stanisław 196, 572
Śmieżewski Adam 2932
Śmiszek Krzysztof 2059
Śniadecki Janusz 1050
Śniadek Joanna 681
Śniegulska Anna 2871
Śpiewak Katarzyna zob. Włodarczyk-Śpiewak K.
Śpiewak Ruta 2972
Świat, Europa i Polska w dobie
współczesnych przemian 187
Świąderska Anna 2547
Świątek Dorota 853
Świątek Krzysztof 32, 2530, 2625,
2673, 2962, 3041
Świątek-Barylska Ilona 1373
Świątkowska Beata 1804
Świątkowski Andrzej Marian 454,
946, 1877, 1995, 2103, 2296,
2351 ; red. 1877
Świątkowski Marek 257
Świderska Jolanta 218
Świderska Katarzyna M. 721,
1768, 2056, 2084, 2135, 2236,
3184
Świderska Katarzyna W. 2452
Świecka Beata red. 3039
Świeczkowski Krzysztof Karol
1942, 2231
Świekatowski Ryszard 1206
Świerczyńska Marta zob. KiećŚwierczyńska M.
Świerczyńska-Machura Dominika
1823
Świetlik Krystyna 3275
Święcka Aldona zob. WiktorskaŚwięcka A.
Świniarski Janusz 1074
Świtaj Teresa zob. CzechowskaŚwitaj T.
Tabaszewska Edyta 223, 1364
Tabor Joanna 241, 1083
Tafiłowski Piotr 226
Takuska-Mróz Wanda 1071
Talaga Robert 738
- 604 Talewicz-Kwiatkowska Joanna
1577
Talik Elżbieta 412, 1303
Talik Wiesław 1303
Tanalski Rafał red. 3133
Tańska-Hus Bożena 3195
Taranko Teresa 1306
Tarapata Jolanta 251, 1427
Targalski Jan 511
Taudul Andrzej 3051
Taylor Zbigniew 3194
Technologie wiedzy w zarządzaniu
publicznym '08 246
Telec Anna 2293
Telec Maciej 2102, 2121
Telep Jerzy 569, 664
Tendencje w zarządzaniu organizacyjnym - teraźniejszość
i przeszłość 47
Teneta-Płotkowiak Jolanta 3237
Teneta-Skwiercz Dorota 1096
Terelak Jan F. 1332, 1302
Tęczar Kazimierz 672
Theiss Maria 2914
Tichy Noel M. 1315
Tihon Irina 1114
Tilbury Jasper tł. 2957
Timofiejuk Igor 3268, 3278
Tischner Józef 2
Tkacz Anatoliy 2981
Tkaczyk Stanisław 369
Tkocz Sabina 1477
To idzie starość 1584
Tobor Ewa 1788
Tokarczyk Roman 1059, 1068
Tokarska Dorota 544, 1268
Tokarski Tomasz 544, 708, 3257
Tokarski Zbigniew 2932
Tokarz Anna 326, 489, 1166
Tokarz Joanna red. 843
Tomalak Marcin 717
Tomalska Halina 1332
Tomaszczyk Jacek 553
Tomaszewicz Małgorzata zob.
Sklepkowska-Tomaszewicz M.
Tomaszewska-Lipiec Renata 1, 3,
833, 1602 ; red. 1152
Tomaszuk Anna 165, 336
Tomescu-Dubrow Irina 1590
Tonder Renata 2722
Topińska Irena 3018
Torenc Marta 1023
Towalski Rafał 3138
Tracz Ewa 1453
Tracz Katarzyna 1165, 1302
Traczyk Zdzisław 1030
Trafiałek Elżbieta 1031, 1174,
2876, 2929, 2933, 2943, 2999,
3035 ; rec. 646 ; red. 1031
Transformacja elity 3015
Trawkowska Dobroniega 2879
Trenkner Małgorzata 295
Trevena Paulina 947, 1583
Trębacz Jolanta zob. WalasTrębacz J.
Trippner Paweł 2823, 2832, 2851
Trochimiuk Renata 298
Truskolaski Tadeusz 2913, 3065
Truskolawska Marta 165
Tryfan Barbara 2883
Tryniszewska Katarzyna 3180
Trzaskowska Małgorzata zob.
Brojak-Trzaskowska M.
Trzeci sektor w Polsce 2969
Trzeciak Barbara zob. WróbelTrzeciak B.
Trzeciecki Andrzej 901
Tuczyńska Anna 726 ; rec. 1116
Tudek Andrzej 677
Tugocka Agnieszka 650
- 605 Tulwim Halina 2450
Turek Agnieszka zob. WojtczukTurek A.
Turek Aleksandra 1361
Turek Dariusz 1340
Turek Marian 3111
Turnowiecki Witold 2928, 2934
Turos Lucjan 1602
Turowski Krzysztof 210
Turska Elżbieta 1146, 1580
Twardo Dorota 432, 2393, 2397,
2399, 2514
Twardowska Magdalena 3162
Twardowska-Rajewska Jolanta
1602
Tworek Iwona 2893
Tworzenie i realizacja polityki
społeczno-ekonomicznej 2945
Tyborowska Justyna 343
Tychmanowicz Anna rec. 1505
Tygocka Agnieszka 1474
Tylikowska Anna 1332
Tymorek Krystyna 2721, 2735,
2737
Tynda Marcin 246
Tyrańska Małgorzata 322, 344
Tyszka Juliusz 1332
Uberman Marta 3
Uchnast Zenon 1332 ; red. 1332
Ujda-Dyńka Beata 772
Uklański Jerzy rec. 3013
Ulatowska Monika 2041
Ulman Paweł 2982, 3030, 3037,
3081
Ulrich Dave 161, 430
Unia Europejska - społeczne
i gospodarcze aspekty integracji
2946
Uramek Katarzyna 590, 593
Uran-Gędłek Jolanta 301
Urban Bogumiła 287, 484
Urban Danuta zob. SzeligiewiczUrban D.
Urban Jadwiga zob. OlszowskaUrban J.
Urban Wiesław 165, 1300
Urbanek Arkadiusz 1179
Urbanek Bogdan 1461
Urbaniak Bogusława Elżbieta 170,
839, 1165, 2929, 3126 ; rec. 630 ;
red. 1165
Urbaniak Joanna 1504
Urbaniak Maciej 105, 1442
Urbańska Jolanta 422
Urbański Jarosław 3154
Ustawa o zawodach lekarza 1912
Uścińska Gertruda 2003, 2600,
2606, 2679, 2947 ; red. 2600
Uździcki Kazimierz 1602
Uździcki Piotr 268
Uździcki Roman 1190
Użycki Dariusz 1528
Verjans Martine 1304
Vikuk Adrian P. zob. LubowieckiVikuk A. P.
W drodze ku profesjonalizacji
zawodu pracownika socjalnego
1179
W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania 63
Wach-Kąkolewicz Anna 1213
Wach-Grzybowska Katarzyna 68
Wachala Mariusz 98
Wachowiak Piotr 227, 232 1364 ;
red. 1364
Wacikowska Monika 2423, 2525
- 606 Wacławik Bogusława zob. PuzioWacławik B.
Wagner Barbara 2018, 2021, 2682 ;
red. 2682
Wagner Iwona 3005
Wagner Wiesław 1504
Wajler Radosław 1372, 1445, 2564
Walas-Trębacz Jolanta 413
Walc Wiesława red. 2871
Walczak Anna zob. DuraczWalczak A.
Walczak Damian 2779
Walczak Krzysztof 378, 393,
1877, 2014, 2094, 2097, 2117,
2123, 2125, 2134, 2250, 3117,
3159
Walczak-Duraj Danuta 1576,
1548, 3233
Walczak-Siwek Bożenna 1729
Walczyk Katarzyna Anna 2062
Walczyna Anna 1478
Walecka Anna 135
Walkowiak Jerzy 1507
Walkowiak Ryszard 1165, 1302
Walkowska Wiesława 2999
Waluch Kazimierz 615, 986
Walusiak Jolanta 1638, 1672,
1786, 1797, 1819, 2193
Wałęga Agnieszka 3037, 3085
Wałęga Grzegorz 688, 2663
Wantoch-Rekowski Jacek 2345,
2616, 2638, 2794
Wapiennik Ewa 2999
Warda Jacek 2981
Wardzała Tomasz E. 861 ; red. 861
Warecki Marek 1405, 1420, 1422,
1496, 1530
Warecki Wojciech 1405, 1420,
1422, 1496, 1530
Wargacki Marian 663
Wars Andrzej 2722, 2732
Warszewska-Makuch Magdalena
1432
Wartecka-Ważyńska Agnieszka
1373 ; rec. 1354
Wartości w pedagogice pracy
1604
Wartościowanie pracy w służbie
cywilnej 2547
Warunki pracy w 2007 r. 3264
Warzecha-Wocka Alina 479
Warzocha Zbigniew 745
Warzybok Magdalena 2563
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława 2974
Wasiak Izabela zob. KaczyńskaWasiak I.
Wasiak Zbigniew 871
Wasiela-Jaroszewicz Joanna 1364
Wasilewska Katarzyna 1313
Wasilewski Piotr 854
Wasilienko Aleksander 2909
Waszycki Marcin 2217
Watrak Edyta zob. KisielińskaWatrak E.
Wawak Sławomir 109, 110, 115
Wawak Tadeusz 49, 798
Wawer Monika red. 1317
Wawrowski Rafał 1048
Wawrzak-Chodaczek Mirosława
1179
Wawrzyniak Bogdan 90
Wawrzyńczak Beata red. 1871
Wawrzyński Mirosław 2966
Ważyńska Agnieszka zob. Wartecka-Ważyńska A.
Wągrowska-Koski Ewa 1638,
1786, 1794, 1797, 1799, 2193,
2194
Wąsiel Marcin tł. 438, 443, 445
- 607 Wąsiewicz Ewelina zob. WejbertWąsiewicz E.
Wąsik Andrzej 2043
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula 1364
Wąsiński Arkadiusz 1553
Wąsowicz Marek 99
Wąsowska Karolina 2145
Wąsowska Marzena 3181
Wątorek Bogumiła 2845
Wątroba Łukasz 328
Wąż Piotr 455, 1731, 1772, 1784,
1999, 2016, 2017, 2045, 2080,
2108, 2119, 2127, 2129, 2213,
2227, 2234, 2247, 2309, 2348,
2394, 2406
Wechta Przemysław 1373, 1592
Wegner Barbara 2021
Weiss Jeff 1399
Wejbert-Wąsiewicz Ewelina 1582
Wenta Kazimierz 1, 3, 1152, 1604
Werbińska Dorota 1538
Wereszczyńska Edyta 3055
Werner Dorota zob. GodlewskaWerner D.
Werpachowski Wojciech 165
Wesołowska-Mis Hanna 465
Węckowski Wojciech 1044
Węgrzyn Anna 1877
Węgrzyn Bogusław 982
Węgrzyn Grażyna 510, 635, 792,
2945
Węgrzyn Marcin 719
Węgrzyn Tomasz red. 1685
Węsierska Sabina 300
Węziak-Białowolska Dorota 226
Wiaterek Małgorzata zob. BaronWiaterek M.
Wiatrowski Zygmunt 3, 2932 ; red.
1602
Wicher Helena 2205
Wicher Ryszard 405
Wichrowska-Janikowska Elżbieta
2116
Widerszal-Bazyl Maria 1393
Wieczorek Anna 211, 388
Wieczorek Iwona 2912, 2939
Wieczorek Leszek 898, 3144
Wieczorek Monika Maria 1054
Wieczorek Paweł 802, 958
Wieczorek Zygmunt 1667, 1707
Wiejskie organizacje pozarządowe
2972
Wierzbińska Małgorzata 1701
Wierzbiński Łukasz 2225
Wieteska Stanisław 2283
Wiewiórowska Mirona zob.
Ogryzko-Wiewiórowska M.
Więcek Dariusz 254
Więckowska Barbara 2763, 2819,
2912
Więckowska Elżbieta 2728
Więckowska Małgorzata 320
Więckowska-Meisner Elżbieta
2719, 2724, 2730
Wijtiew Jurij 1696
Wiktorow Aleksandra 717, 2594,
2682
Wiktorska-Święcka Aldona 2005
Wilczyńska Urszula 1800, 1801,
3261
Wildowicz-Giegiel Anna 3079
Wilk Andrzej 1327
Wilk Hubert 9
Wilmowska Anna 2600
Wilsz Jolanta 1, 3, 1148, 1604
Wiłkomirska Anna 1184
Wincenciak Mirosław rec. 2880
Winiarska Dorota zob. MolekWiniarska D.
Winiarska Monika 1218
- 608 Winkler Renata 1402
Winnicka-Popczyk Alicja 474
Winter Małgorzata 1877, 1911
Wiskowska Lucyna 363
Wiszniewska Marta 1806
Wiszniewski Jan 758
Wiśniewska Aneta 719
Wiśniewska-Szałek Agata 1334
Wiśniewski Jerzy Witold 1255
Wiśniewski Stefan 2692
Wiśniewski Zbigniew 1117
Wiśniewski Zenon 561, 570 ;
red. 570
Witczak Wioleta 1369
Witek Grzegorz 1728, 1757
Witek-Crabb Anna 124
Witel Grzegorz 3124
Witkowska Aleksandra 3239
Witkowska Beata 630, 656
Witkowska Magda tł. 370
Witkowski Janusz 3240 ; przedm.
3242, 3252
Witkowski Jarosław 1364
Witkowski Marek 3239
Witkowski Stanisław A. red. 1302
Witoszko Wioletta 2288
Wlazło Agnieszka 1807
Włodarczyk Robert W. 794, 3257
Włodarczyk-Śpiewak Katarzyna
210, 2982, 2992, 3292
Włodarkiewicz Wojciech 396,
480, 487
Włodarska-Zoła Lidia 1230
Włudarczyk Anna 316, 2428
Włudyka Tadeusz 1877
Wnorowski Henryk 1325
Wocka Alina zob. WarzechaWocka A.
Wodecka-Hyjek Angelika 181
Wodyńska Katarzyna 812
Wodzińska Urszula 63, 1133
Wojciechowska Julia 166
Wojciechowska Katarzyna 2688,
2702, 2705, 2768, 2818
Wojciechowska Maja 484 ; red.
467
Wojciechowska Renata 1423
Wojciechowski Adam 1676
Wojciechowski Eugeniusz 2945
Wojciechowski Piotr 2198
Wojciechowski Tadeusz 49
Wojda-Rosół Wioletta 375
Wojdakowski Piotr 1172
Wojdyło-Preisner Monika 570
Wojewódka Marcin 2691
Wojnar Dariusz 1937
Wojnarowski Jarosław 544
Wojtaszczyk Katarzyna 191, 1165
Wojtczak Dorota 2918
Wojtczuk-Turek Agnieszka 1302,
1323, 1485, 1500, 2547
Wojtkiewicz Marta zob. Donhefner-Wojtkiewicz M.
Wojtowicz Mariusz 2961
Wokół polityki społecznej 2947
Wolańska Wioleta zob. Żbikowska-Wolańska W.
Wolert Renata zob. MarkowskaWolert R.
Wolińska Anna 2162
Wolniaczyk Anna 2999
Wolniak Radosław 176, 1381
Wolska Agnieszka 1615, 1665
Wolska-Długosz Małgorzata 2932
Wolska-Prylińska Dorota 1179
Wolter Edyta 1269
Wołk Zdzisław 1, 3, 1142, 1602,
1604
Wołowiec Tomasz 186
Wons Agata 1529
- 609 Wontor F. 1153
Worach-Kardas Halina 2849,
2932
Worobjow Leonid 515
Woś Augustyn 3038
Woyciechowska Dominika zob.
Kuc-Woyciechowska D.
Woźniak Beata 633, 684, 2818
Woźniak Ireneusz 992
Woźniak Krzysztof 539, 548
Woźniak Michał Gabriel 239,
2920, 2951, 2981 ; red. 2981,
2982
Woźniak Renata zob. KoniecznaWoźniak R.
Woźniak Teresa zob. BalWoźniak T.
Woźniak Wojciech 2974
Woźniak Zbigniew 2864
Woźniakowski Andrzej 814
Woźnicka Elżbieta 3097
Woźnicki Jerzy 204
Woźniczka Joanna 1093
Woźny Łukasz Patryk 605, 2575
Wódz Kazimiera 1179, 2879,
2932, 3132 ; red. 2879
Wójcicka Karolina zob. GośWójcicka K.
Wójcik Krzysztof 2727
Wójcik Marta 1285, 1313, 1324,
1491
Wójcik Michał 840, 860
Wójcik Robert 2838
Wójcik Urszula 2222
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena 207
Wójtowicz Julian K. 1925
Wóycicka Irena 717 ; red. 829, 844
Wpływ wejścia Polski do strefy
euro na bezrobocie i zatrudnienie 711
Wprowadzenie do pracy socjalnej
2885
Wratny Jerzy 448, 1883, 2208,
3181, 3187 ; red. 3181
Wrona-Polańska Helena 1580
Wronikowska Ewa 2033, 2061,
2203, 3123
Wronka Aldona zob. Frączkiewicz-Wronka A.
Wronka Martyna 820
Wrońska-Zblewska Katarzyna
1776, 1787, 2050, 2099, 2516
Wroński Jerzy 1749
Wróbel Andrzej 2682
Wróbel Izabela 964
Wróbel Piotr 460
Wróbel Przemysław 757
Wróbel-Trzeciak Barbara 2386
Wróblewska Małgorzata 1557,
2929
Wróblewski Konstanty 2116, 2428
Wrzesińska Joanna 1631
Wrzosek-Borodiuk Agnieszka
1285
Wrzosek-Depczyńska Anna 1486
Współczesne paradygmaty nauk
o zarządzaniu 49
Współdziałanie - rywalizacja
1332
Wudarzewski Grzegorz 97, 1378
Wujczyk Marcin 1877, 3174
Wybrane instytucje demokracji
partycypacyjnej 3162
Wybrane problemy pedagogiki
pracy w aspekcie przygotowania
do zatrudnienia 1152
Wyglądała Ewa 3297, 3301, 3302,
3306, 3320
Wykluczeni : wymiar społeczny
3001
- 610 Wykluczenie i marginalizacja
społeczna 3002
Wypadki przy pracy i problemy
zdrowotne 3265
Wypadki przy pracy w 2007 r.
3266
Wypych-Żywicka Alina 1877, 2710
Wyroślak Alicja zob. PasWyroślak A.
Wysocka Ewa 1179, 1276
Wysocka Magdalena 1257
Wysocka Marzena S. 1189
Wysocki Piotr zob. BrodaWysocki P.
Wyszogrodzka-Gaik Agnieszka
1579
Wyszogrodzki Marcin 981
Wyszyńska Anna 2561
Wyszyńska Maria zob. Janiszewska-Wyszyńska M.
Wyszyński Robert 605
Wzrost gospodarczy a bezrobocie
605
Zabezpieczenie społeczne w Polsce 2600
Zabieglińska Barbara 2420, 2615,
2621, 2629, 2640, 2700, 2739,
2795, 2797
Zabłocka Elżbieta zob. DrogoszZabłocka E
Zabłocka-Kluczka Anna 81, 84, 85
Zaborek Michał 446
Zaborniak Katarzyna 902
Zaborniak Paweł 900, 2872, 2884,
2897-2899
Zacharzewski Konrad 1060
Zachłod-Jelec Magdalena 3078
Zachorowska-Mazurkiewicz Anna
2005
Zagadnienia teorii ekonomii 2601
Zagórowska Agata 912
Zagórska Renata 514
Zagórska-Jonszta Urszula 2601
Zagórski Krzysztof 1590
Zagrożenia rodziny 1589
Zajadacz Alina 681
Zając Antoni 1, 3, 1602
Zając Czesław 1370
Zając Marek Krzysztof 1195
Zając Piotr 90, 92, 213, 266
Zajączkowska Maria J. 1179
Zajda Lucyna zob. Machol-Zajda L.
Zajdel Justyna 2192
Zajdel Krzysztof 1055
Zajdel Mirosław 2945, 2982
Zajdel Radosław 2192
Zakrzewska Kornelia 1528
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
135
Zakrzewska-Szczepańska Krystyna 1674, 1767, 2051, 2170,
2172, 2179, 2741, 3260
Zakrzewski Józef 165, 1417
Zalecenie nr ... Komitetu Ministrów Rady Europy państw
członkowkich 2008
Zalech Mirosław 332
Zalega Dariusz 2839
Zalega Tomasz 3080, 3089, 3090,
3282, 3288
Zaleska Beata 75, 491
Zaleska Hanna 416
Zalewska Anna Maria 1580
Zalewska Hanna 2600
Zalewski Dariusz 3146, 3162 ; rec.
3026
Założenia systemu benchmarkingu
76
Załuska Urszula 1479
- 611 Zamorska Katarzyna 2929
Zapór Lidia 1700
Zaremba Katarzyna 2683, 2697,
2705, 2807
Zaremba Małgorzata zob. Przybysz-Zaremba M.
Zarycki Tomasz 3142
Zarządzanie informacją w nauce
553
Zarządzanie japońskie 67
Zarządzanie kadrami 366
Zarządzanie kadrami w bibliotece
484
Zarządzanie kadrą menedżerską
289
Zarządzanie kapitałem ludzkim a
konkurencyjność 164
Zarządzanie małym i średnim
przedsiębiorstwem 485
Zarządzanie organizacjami 165
Zarządzanie przedsiębiorcze w
organizacjach non-profit 486
Zarządzanie przedsiębiorstwem
w warunkach nowej gospodarki
167
Zarządzanie publiczne w lokalnej
polityce społecznej 2954
Zarządzanie talentami w organizacji 260
Zarządzanie zasobami ludzkimi
1165
Zarządzanie zasobami ludzkimi
a zdolności adaptacyjne 1340
Zarządzanie zasobami ludzkimi
dla menedżerów 290
Zarządzanie zasobami ludzkimi
w organizacji 266
Zarzecki Dariusz 604, 3129
Zarzeczny Józef 2005, 2929
Zarzycka Ewa 2825
Zasada-Chorab Anna 2946
Zasady metodyczne statystyki
rynku pracy 3252
Zasępa Ewa 2975 ; red. 2975
Zaskórski Piotr 100
Zastempowski Maciej 536
Zatrudnienie i wynagrodzenia
w gospodarce narodowej 2007
3254
Zatrudnienie w Polsce 2007 607
Zatwarnicka-Madura Beata 537
Zawada Anna 1106
Zawadzka Justyna 1267, 1506
Zawadzki Kamil 570, 2939
Zawistowski Julian 698 ; red. 698
Zawistowski Maciej 915; rec. 953
Zawisza Agnieszka 2256
Zawody deficytowe i nadwyżkowe
w 2007 r. 3255
Zawora Paweł 1162
Ząbkowicz Anna 2837, 2945
Zbierzchowska Anna 1105
Zblewska Katarzyna zob. Wrońska-Zblewska K.
Zboina Bożena 1556
Zbroszczyk Anna zob. SobalaZbroszczyk A.
Zbrzeźna Magdalena 867
Zbyrad Teresa 1029, 1531, 1541,
2871 ; rec. 2870
Zbytniewska Karolina 818
Zdański Jerzy 1, 1602
Zdrojewski Eugeniusz Z. 1356
Zdyb Michał 3050
Zegar Józef Stanisław 3040, 3279
Zegar Tomasz 619
Zeisel Hans 1596
Zgierska Agnieszka 3227
Ziaja Hanna zob. Bajorek-Ziaja H.
Ziaja-Guzy Renata 1397
- 612 Zielenkiewicz Małgorzata 210
Zieleńska Marianna 717
Zielińska Eleonora red. 1912
Zielińska Katarzyna 1394
Zielińska-Jankiewicz Katarzyna
1809
Zieliński Kazimierz 3047
Zieliński Lesław 1650, 1699,
1750, 1755, 1756, 1758
Zieliński Marcin 1876
Zieliński Marek 2989
Zieliński Mariusz 563
Zieliński Tadeusz 1866
Zieliński Wojciech 354, 2441,
2547, 2550 ; red. 2547
Ziemiecki Jacek 598
Zientara Piotr 680
Zięba Magdalena zob. KrzykałaZięba M.
Zimny Jan 1511
Ziomek Agnieszka 1571
Ziółek Jolanta zob. KlimczakZiółek J.
Ziółkowska Elżbieta zob. Moskalewicz-Ziółkowska E.
Ziółkowski Romuald 1168
Zlat Marta zob. Skalska-Zlat M.
Zmiana technologiczna na polskim
rynku pracy 698
Zmiany stratyfikacji społecznej
1590
Znajewska Agnieszka 3229
Znyk Małgorzata 1241
Zoła Lidia zob. Włodarska-Zoła L.
Zontek Ewa zob. LipianinZontek E.
Zontek Zbigniew 1177 ; red. 47
Zradziński Patryk 1712
Zrałek Maria 1589, 2954
Zróżnicowanie społeczne 1592
Zubik Marek 2295
Zużewicz Krystyna 1789
Zweglińska Izabela 391
Zwiech Patrycja 2540, 2939
Zwoińska Joanna zob. FlisZwoińska J.
Zwolak Tomasz 2263
Zybała Andrzej 3135, 3142 ;
omów. 842 ; red. 3142
Zybertowicz Andrzej 3142
Zych Adam 2535, 3171
Zydorowicz Alicja tł. 2549
Zymonik Zofia 1299
Zyśk-Pożoga Agnieszka 1099
Żach Beata zob. KrzesińskaŻach B.
Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka
1607, 1609
Żbikowska-Wolańska Wioleta
2005
Żeber-Dzikowska Ilona 1183
Żebrowska-Rosak Ewa 1472
Żebrowski Jan 1057
Żegleń Patrycja 801
Żegnałek Kazimierz 1523
Żelazny Rafał 210
Żeleźnik Tadeusz tł. 3027
Żeliński Jarosław 541
Żemigała Marcin 62, 1084
Żerański Jacek 1765; omów. 1704
Żerel Emilia 1152
Żmuda Grzegorz 57
Żmuda Martyna 2304
Żoch Janusz 1157
Żołędowska-Król Beata 484 ; red.
484
Żołnierski Aleksander 533
Żółtowska Elżbieta 3019, 3020
Żółtowski Jan 967
- 613 Żuk Daniela 1248
Żuk Piotr 1567
Żukiewicz Arkadiusz 1169, 1179
Żukowski Maciej 2929 ; rec. 2600 ;
red. 2902
Żukowski Piotr 1319
Żuraw Hanna 1585
Żurawicka-Szlesińska Monika 382
Żurek Mirosław 1139, 1602 ; red.
1140
Żwyucka-Kozłowska Elżbieta
2997
Żynel Małgorzata 2909, 2913,
2939, 3062, 3065
Żynel-Etel Justyna 2909
Żyszkiewicz Waldemar 756,
2949
Żywicka Alina zob. WypychŻywicka A.
Żyżyński Jerzy 605
- 614 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH
Adaptacja ..............................................................................................
Akcjonariat pracowniczy ......................................................................
Alimenty ...............................................................................................
Automatyzacja bibliotek .......................................................................
267
533
461
87
Badania lekarskie ..................................................................................
Benchmarking .......................................................................................
Bezdomność ..........................................................................................
Bezrobocie młodzieży ...........................................................................
368
12
516
119
Controlling ............................................................................................
Czas pracy kierowców ..........................................................................
13
371
Dia66log społeczny ...............................................................................
Dokumentacja pracownicza, ochrona danych osobowych ....................
Dokumentacja ZUS ...............................................................................
522
66
432
Emerytura a zatrudnienie ......................................................................
Emerytura pomostowa ..........................................................................
Emerytura wcześniejsza ........................................................................
Europejska Strategia Zatrudnienia ........................................................
Europejski Fundusz Społeczny .............................................................
Europejskie Służby Zatrudnienia ..........................................................
443
444
444
99
91
122
Finansowanie ochrony zdrowia i usług zdrowotnych ...........................
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ........................
Fundusz Pracy .......................................................................................
512
398
122
Indywidualne Konta Emerytalne ..........................................................
468
Konkursy na stanowiska kierownicze ...................................................
Kontrakty menedżerskie .......................................................................
Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego ..............
Koszty pracy .........................................................................................
Kształcenie a rynek pracy .....................................................................
Kształcenie nauczycieli .........................................................................
Kultura organizacyjna ...........................................................................
45
362
430
98
188
200
225
Marginalizacja i wykluczenie społeczne ...............................................
Migracje ................................................................................................
498
155
- 615 Minimum socjalne ................................................................................
Mobbing ................................................................................................
Molestowanie seksualne .......................................................................
Motywacyjna funkcja płac ....................................................................
515
236
239
421
Nowelizacja prawa pracy ......................................................................
NSZZ „Solidarność” .............................................................................
317
528
Ocena ryzyka zawodowego ..................................................................
Ochotnicze Hufce Pracy .......................................................................
Ochrona wynagrodzenia za pracę .........................................................
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia .......................................
Organizacje pozarządowe .....................................................................
Organizacje pracodawców ....................................................................
Orzecznictwo ........................................................................................
Orzecznictwo rentowe i pozarentowe ...................................................
Outplacement (zwolnienia monitorowane) ...........................................
Outsourcing ...........................................................................................
279
142
393
77
490
528
382
445
59
29
Państwowa Inspekcja Pracy ..................................................................
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ..............
Płaca minimalna ....................................................................................
Policja pracy .........................................................................................
Polskie prawo pracy a prawo Unii Europejskiej ...................................
Poradniki szukania pracy ......................................................................
Powszechna i szczególna ochrona stosunku pracy ...............................
Praca czasowa i leasing pracowników ..................................................
Praca „na czarno” ..................................................................................
Praca przy monitorach ..........................................................................
Pracoholizm ..........................................................................................
Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników .................................
Programy dla absolwentów ...................................................................
Prywatyzacja placówek służby zdrowia ...............................................
Przejęcie zakładu pracy a stosunki pracy ..............................................
Psychospołeczne aspekty utraty pracy ..................................................
285
151
395
124
340
194
358
344
134
283
247
345
128
533
347
263
Rada Ochrony Pracy .............................................................................
Reengineering i lean management ........................................................
Rekrutacja i selekcja .............................................................................
Renta rodzinna ......................................................................................
Renta strukturalna .................................................................................
287
15
59
445
457
- 616 Równość w stosunkach pracy ...............................................................
Rynek pracy w procesie integracji europejskiej ....................................
348
90
Służba bhp ............................................................................................
Standardy kwalifikacji zawodowych ....................................................
Strategia Lizbońska ...............................................................................
Strategie rozwoju kraju .........................................................................
Stres w pracy .........................................................................................
Studia doktoranckie ..............................................................................
Studia podyplomowe ............................................................................
Szkolenie bezrobotnych ........................................................................
Szkolenie w zakresie bhp ......................................................................
Sztuka negocjacji ..................................................................................
288
167
93
99
232
210
209
206
207
239
Technologie informatyczne w kształceniu ............................................
Telepraca ...............................................................................................
189
71
Ubóstwo ................................................................................................
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem .......................
Ustawa o promocji zatrudnienia ...........................................................
Ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ............
Uznawanie kwalifikacji ........................................................................
502
376
119
151
167
Waloryzacja emerytur ...........................................................................
Wolontariat ...........................................................................................
Wspieranie przedsiębiorczości ..............................................................
Wykorzystanie Internetu .......................................................................
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy ...................................
Wypalenie zawodowe ...........................................................................
446
135
128
88
395
252
Zakaz konkurencji ................................................................................
Zakłady pracy chronionej. Zakłady aktywności zawodowej ................
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy ....................................................
Zarządzanie marketingowe ...................................................................
Zarządzanie projektami .........................................................................
Zarządzanie przez jakość (TQM) ..........................................................
Zarządzanie strategiczne .......................................................................
Zarządzanie wiedzą ...............................................................................
Zatrudnienie Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce ................
ZUS – działalność .................................................................................
Zwolnienia grupowe ..............................................................................
350
152
274
30
15
16
19
31
351
431
359

Podobne dokumenty